Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt."

Transcriptie

1 BIJLAGE M stagereglement Specifieke Lerarenopleidingen Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een student gedurende een bepaalde periode taken uitvoert in een reële werksituatie. De stage heeft als doel om de verworven competenties te toetsten aan de realiteit en verder in te oefenen, wat resulteert in beroepservaring. Voor de duidelijkheid en transparantie worden het betrokken opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of de onderwijsactiviteit, benoemd met stage, conform de onderrichtingen studiefiche en studiegids, eventueel met aanvullingen. Art. 2 Stagebegeleider Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. Art. 3 Stagegever Instelling of persoon die aan een studentstagiair de mogelijkheid biedt, om in het kader van een opleiding één of meerdere stageperiodes te volbrengen. Art. 4 Stagementor Persoon aangesteld door de stagegever, die de studentstagiair tijdens de stage begeleidt. Art. 5 Stageovereenkomst Document opgemaakt in drievoud waarbij tussen de 3 betrokken partijen (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, de student-stagiair en de stagegever), bepaalde rechten en plichten worden afgesproken en bepaald. Art. 6 Stageplaats Daadwerkelijke plaats waar de stage doorgaat. Art. 7 Student-stagiair Student van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen die in het in het kader van zijn opleiding één of meerdere stageperiodes volbrengt. Hoofdstuk 2 Toepassingsgebied en kader Art. 8 Toepassingsgebied Dit stagereglement is van toepassing op: de studentstagiair de stagegever de stagementor de verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel waaronder stage ressorteert de stagebegeleider

2 Art. 9 Studiefiche De stageperiodes zijn als onderdeel van de opleiding beschreven in de studiefiche van het betrokken opleidingsonderdeel [artikel 4 van de Stageovereenkomst]. De beschrijving, de volledigheid, de uitvoering en de evaluatie ervan vallen onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel. De studiefiche, opgenomen in de toetredingsovereenkomst, wordt ook aan de stagegever overhandigd voor gelezen en goedgekeurd. Art. 10 Stageovereenkomst Voor elke stageperiode wordt een stage-overeenkomst opgemaakt. Voor preservice stages wordt een raamovereenkomst opgemaakt tussen KCA en de stageschool voor het stagepakket van alle stagiairs. Voor de inservice stages wordt een LIObaanovereenkomst opgesteld per studentstagiair per periode. Art. 11 De verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel Het is de taak van de verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel om toe te zien op de naleving van het stagereglement en de bepalingen opgenomen in de betreffende en betrokken studiefiche. Art. 12 Kosten De prestaties van de studentstagiair worden niet bezoldigd. Eventueel mogen gemaakte kosten, verbonden aan de stage, worden terugbetaald. Uitzondering: inservice stage: de student verwerft hier het statuut leraar in opleiding (LIO) en wordt bezoldigd volgens bekwaamheidsbewijs andere.

3 Hoofdstuk 3 Keuze van stagegever en stageplaats A - binnenland Art. 13 Stagegever en stageplaats worden aangeboden Indien de verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel zelf de stagegever en de stageplaats aanduidt, dan worden volgende procedure en criteria gehanteerd: Criteria: - Verscheidenheid: van de student wordt verwacht dat hij/zij lesgeeft aan kinderen, jongeren en volwassenen in de lagere, de middelbare en de hogere graad of beginners/met ervaring/gevorderden, lagere graad: DKO, basisonderwijs (muzische vakken), privé onderwijs, DKO, KSO, ASO, TSO, BSO, privéonderwijs. - Vakgerichte, gespecialiseerde begeleiding - Ondersteunende praktische en pedagogische begeleiding - Optimale communicatie tussen opleiding en stagegever Werkwijze: - Er wordt een lijst van stagescholen/stagementoren aanbevolen. Deze scholen zijn partners van KCA in de opleiding van de student tot leraar. De stageplaatsen worden individueel toegekend in samenspraak met de student. - Bij niet consensus bepaalt de opleiding waar de student stage loopt. - Na toekenning van de stageplaats neemt de student zelf contact op met de stageschool en de stagementor en maakt praktische afspraken. - De student vult de praktische gegevens in op het formulier stage en bezorgt dit formulier aan de secretariaatsmedewerker SLO. Deze bezorgt het formulier aan alle betrokkenen in de begeleiding. - De opleiding stuurt hierop een stageraamovereenkomst (preservice) ter bevestiging aan de betrokken directies en/of mentoren. - De opleiding duidt één of meerdere stagebegeleiders aan. De stagebegeleider bezoekt de student en geeft feedback over zijn functioneren. - Bij het betreden van de stageschool melden zowel student als stagebegeleider zich steeds op het secretariaat of bij de directie zodat de stageschool op de hoogte is van hun aanwezigheid. - Op de stageplaats wordt de begeleiding gegarandeerd door de stagementor. Deze is bij preservicestage tijdens de stagelessen aanwezig, bij inservicestage bezoekt hij de student en geeft feedback over zijn functioneren. De stagementor begeleidt de student tijdens de volledige stage. - De stagegever of de stagementor bezorgt de student na de stage een stagebeoordeling via de formulieren verslag lesbegeleiding (verslag na observatie/begeleiding van een les) en syntheseverslag (syntheseverslag na observatie/begeleiding van verscheidene lessen). Art. 14 Stagegever en stageplaats te kiezen uit aanbod Indien de student de stagegever en stageplaats dient te kiezen uit een vooraf bekende lijst van stagegevers en plaatsen, dan worden volgende procedure en criteria gehanteerd: Zie artikel 13 en 15 Art. 15 Stagegever en stageplaats zelf aan te brengen door studentstagiair Indien de student voor de keuze van de stagegever en de stageplaats zelf dient in te staan, dan worden volgende procedure en criteria gehanteerd:

4 De student kan zelf een voorstel van stageplaats formuleren in overleg met de verantwoordelijken voor de stage. De stageplaatsen dienen te worden goedgekeurd door de opleidingscoördinator. Bij niet-consensus bepaalt de opleiding waar de student stage zal lopen. Criteria: - Verscheidenheid: van de student wordt verwacht dat hij lesgeeft aan kinderen, jongeren en volwassenen in de lagere, de middelbare en de hogere graad of beginners/met ervaring/gevorderden, lagere graad: DKO, basisonderwijs (muzische vakken), privé onderwijs, DKO, KSO, ASO, TSO, BSO, privéonderwijs. - Gespecialiseerde, vakgerichte begeleiding - Ondersteunende praktische en pedagogische begeleiding - Optimale communicatie tussen opleiding en stagegever - Stageplaatsen bevinden zich bij voorkeur in de regio Antwerpen, Stageplaatsen in andere regio s worden uitzonderlijk toegelaten op aanvraag, mits goedkeuring van de stagebegeleider en de coördinator. Werkwijze: Na goedkeuring door de opleiding neemt de student zelf contact op met de stageschool en de stagementor en maakt praktische afspraken. De student vult de praktische gegevens in op het formulier stage. Dit formulier wordt bezorgd aan de secretariaatsmedewerker SLO. Deze bezorgt het formulier aan alle betrokkenen in de begeleiding. De opleiding stuurt hierop een stageraamovereenkomst (preservice) of een LIObaanovereenkomst (inservice) ter bevestiging aan de betrokken directies en/of mentoren. De opleiding duidt één of meerdere stagebegeleiders aan. De stagebegeleider bezoekt de student en geeft feedback over zijn functioneren. Bij het betreden van de stageschool melden zowel student als stagebegeleider zich steeds op het secretariaat of bij de directie zodat de stageschool op de hoogte is van de aanwezigheid. Op de stageplaats wordt de begeleiding gegarandeerd door de stagementor. Deze is bij preservicestage tijdens de stagelessen aanwezig, bij inservicestage bezoekt hij de student en geeft feedback over zijn functioneren. De stagementor begeleidt de student tijdens de volledige stage. De stagegever (stagementor) bezorgt de student na de stage een stagebeoordeling via de formulieren verslag lesbegeleiding (verslag na observatie/begeleiding van een les) en syntheseverslag (syntheseverslag na observatie/begeleiding van verscheidene lessen). (On)verenigbaarheden: wat zijn de criteria en procedure om een stagegever en een stageplaats niet goed te keuren, en wat zijn de beroepsmogelijkheden van de student stagiair. Criteria: - Verscheidenheid; van de student wordt verwacht dat hij lesgeeft aan kinderen, jongeren en volwassenen in de lagere, de middelbare en de hogere graad of beginners/met ervaring/gevorderden, lagere graad: DKO, basisonderwijs (muzische vakken), privé onderwijs, DKO, KSO, ASO, TSO, BSO, privéonderwijs. - Gespecialiseerde, vakgerichte begeleiding - Ondersteunende praktische en pedagogische begeleiding - Optimale communicatie tussen opleiding en stagegever - Stageplaatsen enkel in de regio Antwerpen (preservice), stageplaatsen in andere regio s worden enkel uitzonderlijk toegelaten op aanvraag, mits goedkeuring van de coördinator. - De stagementor is ten minste 2 jaar afgestudeerd als leraar in het onderwijs, of als deskundige in de sector waar de stage plaatsheeft. De stagementor heeft tenminste 2 jaar werkervaring. Wanneer aan de criteria hoger vermeld niet wordt voldaan zal de stageplaats niet worden goedgekeurd. Beroep hiertegen is niet mogelijk. Er zal in overleg met de student worden gezocht naar een andere stageplaats. Bij niet-consensus bepaalt de opleiding waar de student stage zal lopen.

5 B buitenland (= buiten de grenzen van België) Art. 16 Stagegever en stageplaats worden aangeboden Indien de verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel zelf de stagegever en de stageplaats aanduidt, dan worden volgende procedure en criteria gehanteerd: Zie artikel 13 Art. 17 Stagegever en stageplaats te kiezen uit aanbod Indien de student de stagegever en stageplaats dient te kiezen uit een vooraf bekende lijst van stagegevers en plaatsen, dan worden volgende procedure en criteria gehanteerd: Zie artikel 13 en 15 Art. 18 Stagegever en stageplaats zelf aan te brengen door studentstagiair Indien de student voor de keuze van de stagegever en de stageplaats zelf dient in te staan, dan worden volgende procedure en criteria gehanteerd: Zie artikel 15 (On)verenigbaarheden: wat zijn de criteria en procedure om een stagegever en een stageplaats niet goed te keuren, en wat zijn de beroepsmogelijkheden van de studentstagiair. Zie artikel 15 Art. 19 Verantwoordelijkheden De verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel, ook wanneer de student zelf dient in te staan voor de keuze van de stagegever en de stageplaats, zorgt ervoor dat de stage enkel kan doorgaan op plaatsen gedekt door de hogeschoolpolis (bv. niet in landen of streken van oorlog of oproer) Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de directie personeel ( Indien de studentstagiair meent activiteiten te moeten ontplooien die niet gedekt zijn door de verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel en de hogeschoolpolis, handelt hij in eigen naam en is de hogeschool de facto/de jure niet verantwoordelijk. De hierboven bedoelde en vermelde activiteiten kunnen nooit in aanmerking komen voor evaluatiepunten in het kader van zijn opleiding. De opgedane expertise kan wel via de AUHA EVC-procedure in aanmerking komen voor het behalen van een bewijs van bekwaamheid. Hoofdstuk 4 Aan- en afwezigheid, inhaalstage De studentstagiair volgt de werktijden van de stagegever. Hij begeeft zich naar de stagegever op de gestelde dagen en binnen de gestelde uren, overeenkomstig de stageovereenkomst. Art. 20 Werktijden De studentstagiair volgt de werktijden van de stagegever. Hij begeeft zich naar de stagegever op de gestelde dagen en binnen de gestelde uren, overeenkomstig de stageovereenkomst. [artikel 2 van de Stageovereenkomst] Art. 21 Afwezigheid Bij afwezigheid van de studentstagiair wordt volgende procedure gevolgd:

6 De student verwittigt de stagegever, de stagebegeleider, de stagementor en de coördinator minimum een dag vooraf (bij overmacht zo snel mogelijk) telefonisch én per mail. Bij onverwachte wijzigingen in het lesrooster geldt dezelfde procedure: de student verwittigt de stagegever, de stagebegeleider, de stagementor en de coördinator minimaal een dag vooraf (bij overmacht zo snel mogelijk) telefonisch én per mail. Art. 22 Wettiging afwezigheid Om te bepalen of een afwezigheid van een studentstagiair al dan niet gewettigd is, worden volgende procedure en criteria gehanteerd: De student is gewettigd afwezig enkel wanneer de afwezigheid kan gestaafd worden met een geldig doktersattest én wanneer de procedure correct wordt opgevolgd. Indien aan één van beide voorwaarden niet wordt voldaan wordt de afwezigheid als onwettig beschouwd. Art. 23 Te weinig uren stage Wanneer een studentstagiair omwille van bepaalde omstandigheden niet voldoet aan de vooraf bepaalde en gestelde uren stage, worden volgende procedure en criteria gehanteerd: Bij ongewettigde en gewettigde afwezigheid kan, na overleg met de stagegever, de stagebegeleider en de coördinator een inhaalstage worden opgelegd door de opleiding. Bij ongewettigde afwezigheid kan, na overleg met de stagegever, de stagebegeleider en de coördinator én na een gesprek met de student, de stage worden stopgezet. Art. 24 Inhaalstage Wanneer de student omwille van bepaalde omstandigheden niet voldoet aan de gestelde uren stage, kan een inhaalstage georganiseerd worden. Hierbij worden volgende procedure en criteria gehanteerd: De opleiding kan in consensus met de stagegever een inhaalstage opleggen wanneer de student onvoldoende de beoogde lerarencompetenties heeft bereikt in het desbetreffende stage-onderdeel volgens de opleiding. Een inhaalstage vindt plaats op initiatief van de opleiding in overleg met de stagegever. De student kan een inhaalstage niet afdwingen. Voor de inhaalstage gelden dezelfde criteria en werkwijze als voor de stage. Hoofdstuk 5 Preventie, Gezondheid en Milieu Art. 25 Onthaal De stagegever staat in voor het onthaal van de studentstagiair op de stageplaats. Hij bezorgt de studentstagiair de noodzakelijke informatie met betrekking tot het arbeidsreglement, de veiligheidsvoorschriften (bv het dragen van werkkledij, ), eerste hulp bij ongevallen, noodprocedures, de aanwijzingen en gedragsregels (bv. roken, ) eigen aan de stageplaats. De persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. werkkledij, handschoenen, ) worden door de stagegever ter beschikking gesteld van de studentstagiair. Art. 26 Werkpostfiche en risicoanalyse Aangezien de stage, zoals gedefinieerd in artikel 1, overeenkomt met de omschrijving van stage vanuit welzijnsoogpunt (Koninklijk Besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs), is de stagegever verplicht om een risicoanalyse en een werkpostfiche op te stellen. [artikel 7 van de Stageovereenkomst]

7 Art. 27 Regelgeving van de stageplaats De studentstagiair is verplicht het arbeidsreglement, de regelgeving inzake roken, de voorschriften eigen aan de onderneming en/of sector en de werkvoorschriften die voortvloeien uit de risicoanalyse na te leven. Art. 28 Risicoanalyse van een werkpost Stap 0 De opleidingsonderdeelverantwoordelijke voert een screening uit van de stageplaats (school, bedrijf, instelling, ). De stageplaats moet uiteraard een pedagogische meerwaarde bezitten, zonder de veiligheid van de student in gevaar te brengen. Hij gaat na of de stageplaats een risicoanalyse en werkpostfiche voor de werknemers ter beschikking heeft. Heeft de stageplaats een preventieadviseur en arbeidsgeneesheer in dienst? Indien niet, door wie worden deze functies vervuld? Op basis van deze screening kan de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke beslissen of de voorgenomen stageplaats al dan niet geschikt is voor het veilig uitvoeren van een stage. Stap 1 Heeft de stageplaats een risicoanalyse en/of werkpostfiche ter beschikking van de eigen werknemers? JA: vraag ze op en voeg deze toe aan de stageovereenkomst. NEE: de stageplaats zal een risicoanalyse moeten opmaken. De Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen stelt hiervoor enkele modeldocumenten ter beschikking. Voor de keuze van het juiste document, zie stap 2. Stap 2 De stageplaats betreft een: BEDRIJF/INSTELLING/ORGANISATIE/ : de stageplaats dient gebruik te maken van het formulier risicoanalyse model C. Vervolg zie stap 4. SCHOOL: zie stap 3. Stap 3 De stage vindt plaats in het kader van: LERARENOPLEIDING KLEUTER, LAGER, SECUNDAIR (algemene vakken, lichamelijke opvoeding, muzische opvoeding), SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING, BANABA BUITENGEWOON ONDERWIJS of POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER: De stageplaats dient gebruik te maken van het formulier risicoanalyse model A. Vervolg zie stap 4. LERARENOPLEIDING (secundair technische vakken): de stageplaats dient gebruik te maken van het formulier risicoanalyse model B. Vervolg zie stap 4. Stap 4 De student dient het document over te maken aan de directie van de stageplaats. Wanneer het document is ingevuld en ondertekend dient het te worden bezorgd aan de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke, samen met de stageovereenkomst. Art. 29 Studentongeval Afgezien het feit dat de studentstagiair een dubbelstatuut heeft (student en werknemer) worden ongevallen van een studentstagiair niet beschouwd en behandeld volgens de arbeidsongevallenwet, maar wel als studentongeval. Meer informatie over de aangifte van een studentongeval is te vinden: * in de informatiebrochure preventie, gezondheid en milieu * op de website via * bij de medewerker personeel-preventie (

8 Art. 30 Moederschapsbescherming Meer informatie over moederschapsbescherming is te vinden in de informatiebrochure preventie, gezondheid en milieu of op de website via Hoofdstuk 6 Verzekeringen Art. 31 Meer informatie over de verzekeringen ( burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen; reizen en verblijven in het buitenland ) is te bekomen bij de directie Personeel via of - Hoofdstuk 7 Bepalingen, taken, opdrachten, plichten en bevoegdheden Art. 32 Wettelijke bepalingen Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (BS 4 oktober 2004) met wijzigingen door het KB van 30 september 2005 (BS 13 oktober 2005) en het KB van 2 juni 2006 (BS 17 juli 2006). Art. 33 Taken, opdrachten, plichten en bevoegdheden van de stagebegeleider - De stagebegeleider onderhoudt het contact met de stagegever (stagementor) en de opleidingscoördinator in functie van de begeleiding van de student stagiair. - Bij het betreden van de stageschool meldt de stagebegeleider zich steeds op het secretariaat of bij de directie zodat de stageschool op de hoogte is van zijn aanwezigheid. - De stagebegeleider begeleidt de student tijdens de hele stage. - De stagebegeleider bezoekt de student tijdens de stage en geeft feedback aan de student. - De stagebegeleider vult een formulier lesverslag en/of synthese verslag stagebegeleiding in en bezorgt dit aan de student. Art. 34 Taken, opdrachten, plichten en bevoegdheden van de stagegever De stagegever garandeert een optimale begeleiding van de student (cf. criteria en procedures in het stagereglement) Art. 35 Taken, opdrachten, plichten en bevoegdheden van de stagementor - De stagementor onderhoudt het contact met de opleidingscoördinator in functie van de begeleiding van de student stagiair. - De stagementor begeleidt de student tijdens de hele stage. - De stagementor bezoekt de student tijdens de stage en geeft feedback aan de student. - De stagementor vult het formulier lesverslag en/of synthese verslag stagebegeleiding in 1 en bezorgt dit aan de student voor 1 juni. 1 Dit kan eventueel ook gebeuren door de mentor/directeur, dit is afhankelijk van de takenverdeling van de betrokken stageschool.

9 Art. 36 Taken, opdrachten, plichten en bevoegdheden van de studentstagiair De student engageert zich om zo goed mogelijk de lestaken en de daarmee samenhangende activiteiten uit te voeren. Hij/zij houdt rekening met de richtlijnen vanuit de lerarenopleiding en met de eisen en verwachtingen van de stageschool. Stage opdracht onderwijs Voorbereiding Na bepaling van de stageplaats neemt de student zelf contact op met de stageschool en de mentor en maakt praktische afspraken na goedkeuring door de stageschool. De planning dient ook te gebeuren in overleg met de stagebegeleider van de opleiding. De praktische gegevens worden ingevuld op het formulier stage. Dit formulier wordt bezorgd aan de secretariaatsmedewerker SLO ten laatste zie onderwijskalender in de Trotter 2. De preservice-stages starten pas na de inlevering van de goedgekeurde planning. Het stageformulier wordt meegestuurd als addendum bij de stage-overeenkomst. Observeren Telkens men aan een andere groep lesgeeft, observeert men de groep gedurende minimum 1 les en hiervan maakt men een verslag. Lesgeven De preservicestage bestaat uit stage-blokken (5 lessen = 3 studiepunten). Van iedere les wordt vooraf een lesvoorbereiding gemaakt. De lesvoorbereiding bevat volgende elementen: Doelstellingen: wat wil ik bereiken? Beginsituatie: aan wie geef ik de les? Lesverloop met leerinhouden: hoe ga ik te werk om mijn doel te bereiken? Organisatie van de les: Hoe organiseer ik het lesverloop? Didactische werkvormen: welke werkvorm gebruik ik? (demonstreren, vertellen, doceren, groeps/individuele opdracht, ) Tijdsorganisatie: hoeveel tijd besteed ik aan elk deel van de les? Onderwijsleermiddelen. Welke muziek, partituur, tekst, beeld- of ander materiaal gebruik ik? Er is een voorgedrukt lesvoorbereidingsblad (zowel digitaal als op papier) ter beschikking. Gebruik ervan wordt gezien als een hulpmiddel doch is niet verplicht. Evalueren Na de les maakt de student een kort reflectie van zijn les met de positieve punten en met de onderdelen die niet helemaal verliepen zoals gepland. Stagemap De stagemap is een belangrijk element in de communicatie tussen student stagementor stagebegeleider en moet beschikbaar zijn tijdens de stagelessen. De stagemap bevat volgende onderdelen: 1. Agenda van de stage 2. Observatieverslagen 3. Lesvoorbereidingen + zelfevaluatie van de lessen die reeds zijn gegeven (tot op de dag geactualiseerd) 4. profielen van leerlingen (muziek) 5. Evaluaties stagebegeleider/stagementor (eventueel, indien reeds voorhanden. 2 Opleidingsgids voor specifieke lerarenopleidingen dans, drama muziek van het Koninklijk Conservatorium

10 Stage-opdracht educatief project Procedure Na de inleidende contacturen met de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke formuleren de studenten een projectvoorstel. Zij omschrijven daarbij hun doelgroep, hun doelstellingen, het kader,... (kortom: wie, wat, waar, wanneer?) Het voorstel van het Educatief Project dient vervolgens goedgekeurd te worden door de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke en door de opleidingscoördinator. De student maakt een werkplanning op die resulteert in een toonmoment en bezorgt die aan de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke. De opleidingsonderdeel-verantwoordelijke staat in voor de begeleiding van de student. Hij bezoekt de student geregeld tijdens de uitvoering van het Educatief Project, en stuurt bij waar nodig. Na afronding van het Educatief Project organiseert de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke een evaluerend gesprek met de studenten. Na afronding van het Educatief Project dient de student een reflectieverslag in bij de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke: dat verslag is een soort dagboek of logboek van het Educatief Project in al zijn facetten, waarbij kort nota wordt gemaakt van de werking, de evolutie, het functioneren van de deelnemers én het eigen functioneren binnen het project. De opleidingsonderdeel-verantwoordelijke maakt een schriftelijke evaluatie van elke student. Stage-opdracht opvolging repetitieproces Procedure De student moet een observatie verrichten bij een professioneel theatergezelschap (minimaal 9 repetities observeren gedurende het hele repetitieproces: van eerste repetitie tot eerste voorstelling). De student kan te rade gaan bij de coördinator om een lijst van professionele theatergezelschappen te krijgen. Het bepalen van het gezelschap waarbij een repetitieproces wordt opgevolgd gebeurt steeds in overleg met de opleidingscoördinator. Na goedkeuring neemt de student zelf contact op met het theatergezelschap en de regisseur en maakt praktische afspraken. De praktische gegevens worden op papier gezet en bezorgd aan de coördinator van de lerarenopleiding of aan de secretariaatsmedewerker. De student maakt een verslag over de opvolging van het repetitieproces (=logboek). Het verslag bevat gegevens over: o de productie en het gezelschap o de observatie/participatie van de acteurs o de observatie van het concreet (didactisch) optreden van de regisseur o het repetitieproces (werking en evolutie) o de persoonlijke evaluatie van de observatie de student gaat na welke basiscompetenties van een leraar drama expliciet of impliciet aan bod komen in een begeleidingspraktijk buiten het reguliere onderwijssysteem. Start: na goedkeuring van het voorstel

11 Acteurs die meer dan 5 jaar beroepservaring kunnen bewijzen in het theater moeten geen repetitieproces opvolgen, maar maken een verslag waarin ze reflecteren over hun eigen ervaringen als acteur bij een repetitieproces dat begeleid werd door een regisseur. De student maakt dan een casestudy waarbij hij/zij een repetitieproces uitkiest dat hem/haar nog helder voor de geest staat. In zijn/haar verslag komen de volgende aspecten aan bod: 1. Wie/Wat/Waar/Wanneer? Welk repetitieproces neem je als casestudy? (welke voorstelling, spelers, gezelschap/theater, regisseur, speelperiode,? Voeg eventueel een flyer, programmaboekje of verwijzing naar een website toe aan je verslag). 2. Geef een kort overzicht van de opbouw van het repetitieproces: a) Wat was het vertrekpunt? Hoe verliep de eerste repetitie? b) Hoe verliep de samenwerking tussen de spelers en de regisseur? c) Op welke manier begeleidde de regisseur het proces? d) Welke aanwijzingen en/of gebeurtenissen beïnvloedde(n) het repetitieproces in positieve en welke in negatieve zin? e) Welke zaken zou jij anders aanpakken dan de regisseur, en welke vaardigheden/tips/aanwijzingen/ neem je zelf mee als je een repetitieproces begeleidt/zou begeiden? 3. Wat zijn volgens jou de voornaamste gelijkenissen en verschillen tussen een repetitieproces en een lesgeefsituatie? En tussen een regisseur en een leraar toneel? 4. Welke basiscompetenties van een leraar drama komen volgens jou expliciet, impliciet of helemaal niet aan bod in een repetitieproces (zie bijlage)? Argumenteer je antwoorden bij één van de basiscompetenties uitvoeriger.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. Bijlage L stagereglement opleiding muziek Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een student gedurende

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. reglement STAGEREGLEMENT versie Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 2013-2014 pagina s 7 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Geldig voor academiejaar 2013-2014 Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art.

Nadere informatie

AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama 2015-2016 1 / 32

AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama 2015-2016 1 / 32 AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama 2015-2016 1 / 32 AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama 2015-2016 2 / 32 Inhoudstafel Trotter SLO drama 1 De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Stage- en bachelorproefovereenkomst

Stage- en bachelorproefovereenkomst Departement: Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding: Industriële Wetenschappen: Bouwkunde Stage- en bachelorproefovereenkomst overeenkomst version 23-06-2011 pages 5 Tussen hen die tekenen:

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING

STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING Tussen: 1. (naam + evt. rechtsvorm van de stageplaats), met maatschappelijke zetel te. rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. hierna genoemd " de

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen

Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen Bijlage 1 bij omzendbrief SO/2002/09 Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen 1. Wet- en regelgeving. Een leerling secundair onderwijs, een student hoger onderwijs, een

Nadere informatie

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT STAGEVADEMECUM SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? Centrale dienst Winterstraat 12, 3740 Bilzen 089 41 82 35 stage@sg-sintjozef.be

Nadere informatie

Stages in het onderwijs. Leerlingen, studenten, cursisten

Stages in het onderwijs. Leerlingen, studenten, cursisten Stages in het onderwijs Leerlingen, studenten, cursisten Wat verwacht de wetgever? KB 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs Verplichtingen van de werkgever inzake RA en preventiemaatregelen

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS In het kader van hun opleiding aan de universiteit of hogeschool kunnen studenten stage lopen bij een ondernemer. De stage stelt de student in staat om de op

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Wegwijzer Instapstage

Wegwijzer Instapstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer Instapstage 1. Inleiding Tijdens de Instapstage maak je verder kennis met het functioneren als vakleraar. Je voert de Instapstage samen met een duopartner uit. Studenten

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling?

Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling? Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling? Waarde van arbeid en tewerkstelling Arbeid = tewerkstelling of niet? Waarde of betekenis van tewerkstelling: Inkomen Structuur Eigenwaarde Relaties zelfbeeld

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

ONDERWIJS & ONDERNEMEN

ONDERWIJS & ONDERNEMEN ONDERWIJS & ONDERNEMEN Zuurstof voor ons onderwijs Zuurstof voor onze toekomst DUAAL LEREN Beste collega-ondernemer, Goed gevormd talent is het basisingrediënt van economische groei en vooruitgang. Jongeren

Nadere informatie

3 de graad verzorging

3 de graad verzorging 3 de graad verzorging Klankbordgroep 3 de graad verzorging Stages 12 juni 2012 Deel 1 Graadleerplan verzorging Graadleerplan verzorging (min 20 uur) 3 competenties, 7 AD s en 122 LPD Context leerplan Juridisch

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

Dag stagiair(e) Welkom in onze scholengemeenschap!

Dag stagiair(e) Welkom in onze scholengemeenschap! STAGEVADEMECUM Aanvragen van een stage hoe ga je een stage aanvragen wanneer ga je een stage aanvragen goedkeuring van de aanvraag Afspraken over het verloop van de stage voor de stage opdrachten lessen

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country

VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country Tussen voor beroepsopleiding van... Accreditatienr : indien relevant in rechte

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke Stage

Draaiboek Maatschappelijke Stage Draaiboek Maatschappelijke Stage M. Vermeulen Pagina 1 13-1-2012 Inhoudsopgave Visie... 3 Plan van invoering... 3 Betrokkenen... 5 Communicatie... 5 Documenten... 6 Werkwijze... 7 Leerjaar 1... 7 Leerjaar

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs.

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Inleiding Binnen MOOI wordt veel belang gehecht aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgt MOOI te maken met vernieuwing: stagiairs hebben immers op school

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN - Gegevens organisatie/ bedrijf..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer:.. Hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Stagebegeleiding = één-op-één begeleiding tussen stagiair-cursist en stagebegeleider. Stagebegeleider = begeleider, aangeduid door SYNTRA

Stagebegeleiding = één-op-één begeleiding tussen stagiair-cursist en stagebegeleider. Stagebegeleider = begeleider, aangeduid door SYNTRA 1. Begripsomschrijving Stage = individueel en begeleid ervaringsleren op de werkvloer, tijdens het les volgen in een Syntra. De stage is steeds gekoppeld aan een curriculum, waarin stagedoelen en inhouden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde

Nadere informatie

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE PROFIEL OPLEIDING VOOR WIE? Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke

Nadere informatie

Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent

Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent Duale studenten zijn studenten van de voltijdse tweedegraads opleiding die, naast de

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Opleidingsschool Noord

Opleidingsschool Noord Praktijkgids werkplekleren voltijd en dag-avond Opleidingsschool Noord Eenheid in verscheidenheid 2011-2012 obsbuikslotermeer.obsdorusrijkers.obsvierwindstreken.obsijplein.obsijdoorn.obsoverhoeks. obstwiske.obsweidevogel.sbouniversum

Nadere informatie

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Bachelor sociale geografie en planologie Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Studiejaar 2013/2014 1 Inleiding In een stage worden tijdens de opleiding

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20..

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. (Logo Opleidingsinstelling) (Gegevens opleidingsinstelling) (Logo van eigen ENW/RP) (naam - adres telefoon/fax - website) LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST WERKPLEKLEREN RETAILMANAGEMENT. 1. Het bedrijf,... gevestigd te.. vertegenwoordigd door... 3. De student,...

STAGEOVEREENKOMST WERKPLEKLEREN RETAILMANAGEMENT. 1. Het bedrijf,... gevestigd te.. vertegenwoordigd door... 3. De student,... Faculteit FBO Campus Schoonmeersen Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEOVEREENKOMST WERKPLEKLEREN RETAILMANAGEMENT Tussen 1. Het bedrijf,... gevestigd

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O Universiteit Utrecht Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O USG3012 Stage als keuzecursus I - 7,5 ECTS USG3013 Stage als keuzecursus II - 7,5 ECTS

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK 1 SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK Inleiding Vanaf 1 september 2007 is het werken met individuele functiebeschrijvingen in het

Nadere informatie

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3 INFORMATIEBUNDEL STAGE 2014-2015 OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologiee / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips

Nadere informatie

Voor ieder kind het beste resultaat

Voor ieder kind het beste resultaat Hoofdlocatie: Flevo 194 9204 JT Drachten tel: 0512-510150 Dependance: Hunze 243 9204 BH Drachten tel: 0512-841938 e-mail: opo.info@opo-demeander.nl www.opo-demeander.nl Versie 05-06-2008 Stagebeleid O.b.s.

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Attitudes. Stage tweede programmajaar. Naam student: School: Datum stage: Mentor(en): Leeftijd kleuters:

Attitudes. Stage tweede programmajaar. Naam student: School: Datum stage: Mentor(en): Leeftijd kleuters: Naam student: School: Mentor(en): Leeftijd kleuters: Stage tweede programmajaar Datum stage: Attitudes Gelieve per attitude (relationele gerichtheid, kritische ingesteldheid, leergierigheid, organisatievermogen,

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Risicoanalyse van een werkpost. in een onderneming of instelling

Risicoanalyse van een werkpost. in een onderneming of instelling Risicoanalyse van een werkpost in een onderneming of instelling voor stagiairs uit het secundair, buitengewoon secundair, hoger en volwassenenonderwijs Model B (zachte sector) Afdelingen: zie de lijst

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL STAGE 2015-2016

INFORMATIEBUNDEL STAGE 2015-2016 INFORMATIEBUNDEL STAGE 2015-2016 OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologie / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Afsprakenkader voor opleiding van leerlingen op VDAB-infrastructuur: 10 dagen

Afsprakenkader voor opleiding van leerlingen op VDAB-infrastructuur: 10 dagen TOELICHTING Situering Afsprakenkader voor opleiding van leerlingen op VDAB-infrastructuur: 10 dagen Het voorstel tot vernieuwing van het algemeen afsprakenkader samenwerking onderwijs - VDAB kadert in

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten?

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Leraar worden an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Ja, het kan! Via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 15.12.2014 SOLLICITATIESEMINA RIE 2 Met je masterdiploma MC/V/T én het diploma van leraar (SLO)

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid KBA Een mix van nationale en internationale leerlingen Volgende beleidsnota s vormen één geheel:

Inschrijvingsbeleid KBA Een mix van nationale en internationale leerlingen Volgende beleidsnota s vormen één geheel: Inschrijvingsbeleid KBA Een mix van nationale en internationale leerlingen Volgende beleidsnota s vormen één geheel: Auditiebeleid Inschrijvingsbeleid Criteria om te slagen in de geschiktheidsproef Inleiding

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Welkom! Op de mentorenbijeenkomst Bachelor in de pedagogie van het jonge kind

Welkom! Op de mentorenbijeenkomst Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Welkom! Mentorenbijeenkomst PJK Infosessie voor nieuwe mentoren Dinsdag 7 oktober 2014 Op de mentorenbijeenkomst Bachelor in de pedagogie van het jonge kind PJK Samenspel werkveld en opleiding 2 WAAROM

Nadere informatie

Bestuur Stichting De Zevensprong

Bestuur Stichting De Zevensprong Stichting De Zevensprong Stagebeleid Auteur: Document nummer: 7SD-VER-0005 Versie: 1.0 Status: definitief Document datum: 30 september 2008 Aantal pagina s: 5 Document eigenaar: Bestuur Stichting De Zevensprong

Nadere informatie

HIGW Antwerpen. Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen

HIGW Antwerpen. Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen Aanbod voor kleuteronderwijs? Aanbod (niveau kleuteronderwijs) in HIGW Antwerpen Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen dagonderwijs avondonderwijs/weekendonderwijs afstandsonderwijs andere: hier kan u eventueel

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN. Richtlijnen bij de stage voor de Master in Overheidsmanagement en -beleid

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN. Richtlijnen bij de stage voor de Master in Overheidsmanagement en -beleid KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN Richtlijnen bij de stage voor de Master in Overheidsmanagement en -beleid 2013 2014 INHOUDSTAFEL 1 WAT IS EEN STAGE?... 3 1.1 Doelstellingen

Nadere informatie

1 Praktische gegevens

1 Praktische gegevens RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET LESVOORBEREIDINGSFORMULIER Projectgroep 4 van NOvELLe werkt rond de Harmonisering en digitalisering van de documentenstroom in verband met stages. In het kader daarvan

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel)

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) BIJLAGE 1 (Zie 11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) 1 BIJLAGE 2 (Zie 12, 33): Uittreksel uit Specifieke lerarenopleiding. Documenten ter ondersteuning van het assessment. LIO-traject

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

. : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE

. : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE . : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE Bachelor in het Onderwijs: secundair onderwijs 1. Hoeveel weken loop je stage?... 1 2. Door wie word je begeleid?... 2 3. Wat wordt er van je verwacht?...

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie