Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt."

Transcriptie

1 BIJLAGE M stagereglement Specifieke Lerarenopleidingen Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een student gedurende een bepaalde periode taken uitvoert in een reële werksituatie. De stage heeft als doel om de verworven competenties te toetsten aan de realiteit en verder in te oefenen, wat resulteert in beroepservaring. Voor de duidelijkheid en transparantie worden het betrokken opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of de onderwijsactiviteit, benoemd met stage, conform de onderrichtingen studiefiche en studiegids, eventueel met aanvullingen. Art. 2 Stagebegeleider Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. Art. 3 Stagegever Instelling of persoon die aan een studentstagiair de mogelijkheid biedt, om in het kader van een opleiding één of meerdere stageperiodes te volbrengen. Art. 4 Stagementor Persoon aangesteld door de stagegever, die de studentstagiair tijdens de stage begeleidt. Art. 5 Stageovereenkomst Document opgemaakt in drievoud waarbij tussen de 3 betrokken partijen (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, de student-stagiair en de stagegever), bepaalde rechten en plichten worden afgesproken en bepaald. Art. 6 Stageplaats Daadwerkelijke plaats waar de stage doorgaat. Art. 7 Student-stagiair Student van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen die in het in het kader van zijn opleiding één of meerdere stageperiodes volbrengt. Hoofdstuk 2 Toepassingsgebied en kader Art. 8 Toepassingsgebied Dit stagereglement is van toepassing op: de studentstagiair de stagegever de stagementor de verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel waaronder stage ressorteert de stagebegeleider

2 Art. 9 Studiefiche De stageperiodes zijn als onderdeel van de opleiding beschreven in de studiefiche van het betrokken opleidingsonderdeel [artikel 4 van de Stageovereenkomst]. De beschrijving, de volledigheid, de uitvoering en de evaluatie ervan vallen onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel. De studiefiche, opgenomen in de toetredingsovereenkomst, wordt ook aan de stagegever overhandigd voor gelezen en goedgekeurd. Art. 10 Stageovereenkomst Voor elke stageperiode wordt een stage-overeenkomst opgemaakt. Voor preservice stages wordt een raamovereenkomst opgemaakt tussen KCA en de stageschool voor het stagepakket van alle stagiairs. Voor de inservice stages wordt een LIObaanovereenkomst opgesteld per studentstagiair per periode. Art. 11 De verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel Het is de taak van de verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel om toe te zien op de naleving van het stagereglement en de bepalingen opgenomen in de betreffende en betrokken studiefiche. Art. 12 Kosten De prestaties van de studentstagiair worden niet bezoldigd. Eventueel mogen gemaakte kosten, verbonden aan de stage, worden terugbetaald. Uitzondering: inservice stage: de student verwerft hier het statuut leraar in opleiding (LIO) en wordt bezoldigd volgens bekwaamheidsbewijs andere.

3 Hoofdstuk 3 Keuze van stagegever en stageplaats A - binnenland Art. 13 Stagegever en stageplaats worden aangeboden Indien de verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel zelf de stagegever en de stageplaats aanduidt, dan worden volgende procedure en criteria gehanteerd: Criteria: - Verscheidenheid: van de student wordt verwacht dat hij/zij lesgeeft aan kinderen, jongeren en volwassenen in de lagere, de middelbare en de hogere graad of beginners/met ervaring/gevorderden, lagere graad: DKO, basisonderwijs (muzische vakken), privé onderwijs, DKO, KSO, ASO, TSO, BSO, privéonderwijs. - Vakgerichte, gespecialiseerde begeleiding - Ondersteunende praktische en pedagogische begeleiding - Optimale communicatie tussen opleiding en stagegever Werkwijze: - Er wordt een lijst van stagescholen/stagementoren aanbevolen. Deze scholen zijn partners van KCA in de opleiding van de student tot leraar. De stageplaatsen worden individueel toegekend in samenspraak met de student. - Bij niet consensus bepaalt de opleiding waar de student stage loopt. - Na toekenning van de stageplaats neemt de student zelf contact op met de stageschool en de stagementor en maakt praktische afspraken. - De student vult de praktische gegevens in op het formulier stage en bezorgt dit formulier aan de secretariaatsmedewerker SLO. Deze bezorgt het formulier aan alle betrokkenen in de begeleiding. - De opleiding stuurt hierop een stageraamovereenkomst (preservice) ter bevestiging aan de betrokken directies en/of mentoren. - De opleiding duidt één of meerdere stagebegeleiders aan. De stagebegeleider bezoekt de student en geeft feedback over zijn functioneren. - Bij het betreden van de stageschool melden zowel student als stagebegeleider zich steeds op het secretariaat of bij de directie zodat de stageschool op de hoogte is van hun aanwezigheid. - Op de stageplaats wordt de begeleiding gegarandeerd door de stagementor. Deze is bij preservicestage tijdens de stagelessen aanwezig, bij inservicestage bezoekt hij de student en geeft feedback over zijn functioneren. De stagementor begeleidt de student tijdens de volledige stage. - De stagegever of de stagementor bezorgt de student na de stage een stagebeoordeling via de formulieren verslag lesbegeleiding (verslag na observatie/begeleiding van een les) en syntheseverslag (syntheseverslag na observatie/begeleiding van verscheidene lessen). Art. 14 Stagegever en stageplaats te kiezen uit aanbod Indien de student de stagegever en stageplaats dient te kiezen uit een vooraf bekende lijst van stagegevers en plaatsen, dan worden volgende procedure en criteria gehanteerd: Zie artikel 13 en 15 Art. 15 Stagegever en stageplaats zelf aan te brengen door studentstagiair Indien de student voor de keuze van de stagegever en de stageplaats zelf dient in te staan, dan worden volgende procedure en criteria gehanteerd:

4 De student kan zelf een voorstel van stageplaats formuleren in overleg met de verantwoordelijken voor de stage. De stageplaatsen dienen te worden goedgekeurd door de opleidingscoördinator. Bij niet-consensus bepaalt de opleiding waar de student stage zal lopen. Criteria: - Verscheidenheid: van de student wordt verwacht dat hij lesgeeft aan kinderen, jongeren en volwassenen in de lagere, de middelbare en de hogere graad of beginners/met ervaring/gevorderden, lagere graad: DKO, basisonderwijs (muzische vakken), privé onderwijs, DKO, KSO, ASO, TSO, BSO, privéonderwijs. - Gespecialiseerde, vakgerichte begeleiding - Ondersteunende praktische en pedagogische begeleiding - Optimale communicatie tussen opleiding en stagegever - Stageplaatsen bevinden zich bij voorkeur in de regio Antwerpen, Stageplaatsen in andere regio s worden uitzonderlijk toegelaten op aanvraag, mits goedkeuring van de stagebegeleider en de coördinator. Werkwijze: Na goedkeuring door de opleiding neemt de student zelf contact op met de stageschool en de stagementor en maakt praktische afspraken. De student vult de praktische gegevens in op het formulier stage. Dit formulier wordt bezorgd aan de secretariaatsmedewerker SLO. Deze bezorgt het formulier aan alle betrokkenen in de begeleiding. De opleiding stuurt hierop een stageraamovereenkomst (preservice) of een LIObaanovereenkomst (inservice) ter bevestiging aan de betrokken directies en/of mentoren. De opleiding duidt één of meerdere stagebegeleiders aan. De stagebegeleider bezoekt de student en geeft feedback over zijn functioneren. Bij het betreden van de stageschool melden zowel student als stagebegeleider zich steeds op het secretariaat of bij de directie zodat de stageschool op de hoogte is van de aanwezigheid. Op de stageplaats wordt de begeleiding gegarandeerd door de stagementor. Deze is bij preservicestage tijdens de stagelessen aanwezig, bij inservicestage bezoekt hij de student en geeft feedback over zijn functioneren. De stagementor begeleidt de student tijdens de volledige stage. De stagegever (stagementor) bezorgt de student na de stage een stagebeoordeling via de formulieren verslag lesbegeleiding (verslag na observatie/begeleiding van een les) en syntheseverslag (syntheseverslag na observatie/begeleiding van verscheidene lessen). (On)verenigbaarheden: wat zijn de criteria en procedure om een stagegever en een stageplaats niet goed te keuren, en wat zijn de beroepsmogelijkheden van de student stagiair. Criteria: - Verscheidenheid; van de student wordt verwacht dat hij lesgeeft aan kinderen, jongeren en volwassenen in de lagere, de middelbare en de hogere graad of beginners/met ervaring/gevorderden, lagere graad: DKO, basisonderwijs (muzische vakken), privé onderwijs, DKO, KSO, ASO, TSO, BSO, privéonderwijs. - Gespecialiseerde, vakgerichte begeleiding - Ondersteunende praktische en pedagogische begeleiding - Optimale communicatie tussen opleiding en stagegever - Stageplaatsen enkel in de regio Antwerpen (preservice), stageplaatsen in andere regio s worden enkel uitzonderlijk toegelaten op aanvraag, mits goedkeuring van de coördinator. - De stagementor is ten minste 2 jaar afgestudeerd als leraar in het onderwijs, of als deskundige in de sector waar de stage plaatsheeft. De stagementor heeft tenminste 2 jaar werkervaring. Wanneer aan de criteria hoger vermeld niet wordt voldaan zal de stageplaats niet worden goedgekeurd. Beroep hiertegen is niet mogelijk. Er zal in overleg met de student worden gezocht naar een andere stageplaats. Bij niet-consensus bepaalt de opleiding waar de student stage zal lopen.

5 B buitenland (= buiten de grenzen van België) Art. 16 Stagegever en stageplaats worden aangeboden Indien de verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel zelf de stagegever en de stageplaats aanduidt, dan worden volgende procedure en criteria gehanteerd: Zie artikel 13 Art. 17 Stagegever en stageplaats te kiezen uit aanbod Indien de student de stagegever en stageplaats dient te kiezen uit een vooraf bekende lijst van stagegevers en plaatsen, dan worden volgende procedure en criteria gehanteerd: Zie artikel 13 en 15 Art. 18 Stagegever en stageplaats zelf aan te brengen door studentstagiair Indien de student voor de keuze van de stagegever en de stageplaats zelf dient in te staan, dan worden volgende procedure en criteria gehanteerd: Zie artikel 15 (On)verenigbaarheden: wat zijn de criteria en procedure om een stagegever en een stageplaats niet goed te keuren, en wat zijn de beroepsmogelijkheden van de studentstagiair. Zie artikel 15 Art. 19 Verantwoordelijkheden De verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel, ook wanneer de student zelf dient in te staan voor de keuze van de stagegever en de stageplaats, zorgt ervoor dat de stage enkel kan doorgaan op plaatsen gedekt door de hogeschoolpolis (bv. niet in landen of streken van oorlog of oproer) Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de directie personeel ( Indien de studentstagiair meent activiteiten te moeten ontplooien die niet gedekt zijn door de verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel en de hogeschoolpolis, handelt hij in eigen naam en is de hogeschool de facto/de jure niet verantwoordelijk. De hierboven bedoelde en vermelde activiteiten kunnen nooit in aanmerking komen voor evaluatiepunten in het kader van zijn opleiding. De opgedane expertise kan wel via de AUHA EVC-procedure in aanmerking komen voor het behalen van een bewijs van bekwaamheid. Hoofdstuk 4 Aan- en afwezigheid, inhaalstage De studentstagiair volgt de werktijden van de stagegever. Hij begeeft zich naar de stagegever op de gestelde dagen en binnen de gestelde uren, overeenkomstig de stageovereenkomst. Art. 20 Werktijden De studentstagiair volgt de werktijden van de stagegever. Hij begeeft zich naar de stagegever op de gestelde dagen en binnen de gestelde uren, overeenkomstig de stageovereenkomst. [artikel 2 van de Stageovereenkomst] Art. 21 Afwezigheid Bij afwezigheid van de studentstagiair wordt volgende procedure gevolgd:

6 De student verwittigt de stagegever, de stagebegeleider, de stagementor en de coördinator minimum een dag vooraf (bij overmacht zo snel mogelijk) telefonisch én per mail. Bij onverwachte wijzigingen in het lesrooster geldt dezelfde procedure: de student verwittigt de stagegever, de stagebegeleider, de stagementor en de coördinator minimaal een dag vooraf (bij overmacht zo snel mogelijk) telefonisch én per mail. Art. 22 Wettiging afwezigheid Om te bepalen of een afwezigheid van een studentstagiair al dan niet gewettigd is, worden volgende procedure en criteria gehanteerd: De student is gewettigd afwezig enkel wanneer de afwezigheid kan gestaafd worden met een geldig doktersattest én wanneer de procedure correct wordt opgevolgd. Indien aan één van beide voorwaarden niet wordt voldaan wordt de afwezigheid als onwettig beschouwd. Art. 23 Te weinig uren stage Wanneer een studentstagiair omwille van bepaalde omstandigheden niet voldoet aan de vooraf bepaalde en gestelde uren stage, worden volgende procedure en criteria gehanteerd: Bij ongewettigde en gewettigde afwezigheid kan, na overleg met de stagegever, de stagebegeleider en de coördinator een inhaalstage worden opgelegd door de opleiding. Bij ongewettigde afwezigheid kan, na overleg met de stagegever, de stagebegeleider en de coördinator én na een gesprek met de student, de stage worden stopgezet. Art. 24 Inhaalstage Wanneer de student omwille van bepaalde omstandigheden niet voldoet aan de gestelde uren stage, kan een inhaalstage georganiseerd worden. Hierbij worden volgende procedure en criteria gehanteerd: De opleiding kan in consensus met de stagegever een inhaalstage opleggen wanneer de student onvoldoende de beoogde lerarencompetenties heeft bereikt in het desbetreffende stage-onderdeel volgens de opleiding. Een inhaalstage vindt plaats op initiatief van de opleiding in overleg met de stagegever. De student kan een inhaalstage niet afdwingen. Voor de inhaalstage gelden dezelfde criteria en werkwijze als voor de stage. Hoofdstuk 5 Preventie, Gezondheid en Milieu Art. 25 Onthaal De stagegever staat in voor het onthaal van de studentstagiair op de stageplaats. Hij bezorgt de studentstagiair de noodzakelijke informatie met betrekking tot het arbeidsreglement, de veiligheidsvoorschriften (bv het dragen van werkkledij, ), eerste hulp bij ongevallen, noodprocedures, de aanwijzingen en gedragsregels (bv. roken, ) eigen aan de stageplaats. De persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. werkkledij, handschoenen, ) worden door de stagegever ter beschikking gesteld van de studentstagiair. Art. 26 Werkpostfiche en risicoanalyse Aangezien de stage, zoals gedefinieerd in artikel 1, overeenkomt met de omschrijving van stage vanuit welzijnsoogpunt (Koninklijk Besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs), is de stagegever verplicht om een risicoanalyse en een werkpostfiche op te stellen. [artikel 7 van de Stageovereenkomst]

7 Art. 27 Regelgeving van de stageplaats De studentstagiair is verplicht het arbeidsreglement, de regelgeving inzake roken, de voorschriften eigen aan de onderneming en/of sector en de werkvoorschriften die voortvloeien uit de risicoanalyse na te leven. Art. 28 Risicoanalyse van een werkpost Stap 0 De opleidingsonderdeelverantwoordelijke voert een screening uit van de stageplaats (school, bedrijf, instelling, ). De stageplaats moet uiteraard een pedagogische meerwaarde bezitten, zonder de veiligheid van de student in gevaar te brengen. Hij gaat na of de stageplaats een risicoanalyse en werkpostfiche voor de werknemers ter beschikking heeft. Heeft de stageplaats een preventieadviseur en arbeidsgeneesheer in dienst? Indien niet, door wie worden deze functies vervuld? Op basis van deze screening kan de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke beslissen of de voorgenomen stageplaats al dan niet geschikt is voor het veilig uitvoeren van een stage. Stap 1 Heeft de stageplaats een risicoanalyse en/of werkpostfiche ter beschikking van de eigen werknemers? JA: vraag ze op en voeg deze toe aan de stageovereenkomst. NEE: de stageplaats zal een risicoanalyse moeten opmaken. De Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen stelt hiervoor enkele modeldocumenten ter beschikking. Voor de keuze van het juiste document, zie stap 2. Stap 2 De stageplaats betreft een: BEDRIJF/INSTELLING/ORGANISATIE/ : de stageplaats dient gebruik te maken van het formulier risicoanalyse model C. Vervolg zie stap 4. SCHOOL: zie stap 3. Stap 3 De stage vindt plaats in het kader van: LERARENOPLEIDING KLEUTER, LAGER, SECUNDAIR (algemene vakken, lichamelijke opvoeding, muzische opvoeding), SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING, BANABA BUITENGEWOON ONDERWIJS of POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER: De stageplaats dient gebruik te maken van het formulier risicoanalyse model A. Vervolg zie stap 4. LERARENOPLEIDING (secundair technische vakken): de stageplaats dient gebruik te maken van het formulier risicoanalyse model B. Vervolg zie stap 4. Stap 4 De student dient het document over te maken aan de directie van de stageplaats. Wanneer het document is ingevuld en ondertekend dient het te worden bezorgd aan de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke, samen met de stageovereenkomst. Art. 29 Studentongeval Afgezien het feit dat de studentstagiair een dubbelstatuut heeft (student en werknemer) worden ongevallen van een studentstagiair niet beschouwd en behandeld volgens de arbeidsongevallenwet, maar wel als studentongeval. Meer informatie over de aangifte van een studentongeval is te vinden: * in de informatiebrochure preventie, gezondheid en milieu * op de website via * bij de medewerker personeel-preventie (

8 Art. 30 Moederschapsbescherming Meer informatie over moederschapsbescherming is te vinden in de informatiebrochure preventie, gezondheid en milieu of op de website via Hoofdstuk 6 Verzekeringen Art. 31 Meer informatie over de verzekeringen ( burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen; reizen en verblijven in het buitenland ) is te bekomen bij de directie Personeel via of - Hoofdstuk 7 Bepalingen, taken, opdrachten, plichten en bevoegdheden Art. 32 Wettelijke bepalingen Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (BS 4 oktober 2004) met wijzigingen door het KB van 30 september 2005 (BS 13 oktober 2005) en het KB van 2 juni 2006 (BS 17 juli 2006). Art. 33 Taken, opdrachten, plichten en bevoegdheden van de stagebegeleider - De stagebegeleider onderhoudt het contact met de stagegever (stagementor) en de opleidingscoördinator in functie van de begeleiding van de student stagiair. - Bij het betreden van de stageschool meldt de stagebegeleider zich steeds op het secretariaat of bij de directie zodat de stageschool op de hoogte is van zijn aanwezigheid. - De stagebegeleider begeleidt de student tijdens de hele stage. - De stagebegeleider bezoekt de student tijdens de stage en geeft feedback aan de student. - De stagebegeleider vult een formulier lesverslag en/of synthese verslag stagebegeleiding in en bezorgt dit aan de student. Art. 34 Taken, opdrachten, plichten en bevoegdheden van de stagegever De stagegever garandeert een optimale begeleiding van de student (cf. criteria en procedures in het stagereglement) Art. 35 Taken, opdrachten, plichten en bevoegdheden van de stagementor - De stagementor onderhoudt het contact met de opleidingscoördinator in functie van de begeleiding van de student stagiair. - De stagementor begeleidt de student tijdens de hele stage. - De stagementor bezoekt de student tijdens de stage en geeft feedback aan de student. - De stagementor vult het formulier lesverslag en/of synthese verslag stagebegeleiding in 1 en bezorgt dit aan de student voor 1 juni. 1 Dit kan eventueel ook gebeuren door de mentor/directeur, dit is afhankelijk van de takenverdeling van de betrokken stageschool.

9 Art. 36 Taken, opdrachten, plichten en bevoegdheden van de studentstagiair De student engageert zich om zo goed mogelijk de lestaken en de daarmee samenhangende activiteiten uit te voeren. Hij/zij houdt rekening met de richtlijnen vanuit de lerarenopleiding en met de eisen en verwachtingen van de stageschool. Stage opdracht onderwijs Voorbereiding Na bepaling van de stageplaats neemt de student zelf contact op met de stageschool en de mentor en maakt praktische afspraken na goedkeuring door de stageschool. De planning dient ook te gebeuren in overleg met de stagebegeleider van de opleiding. De praktische gegevens worden ingevuld op het formulier stage. Dit formulier wordt bezorgd aan de secretariaatsmedewerker SLO ten laatste zie onderwijskalender in de Trotter 2. De preservice-stages starten pas na de inlevering van de goedgekeurde planning. Het stageformulier wordt meegestuurd als addendum bij de stage-overeenkomst. Observeren Telkens men aan een andere groep lesgeeft, observeert men de groep gedurende minimum 1 les en hiervan maakt men een verslag. Lesgeven De preservicestage bestaat uit stage-blokken (5 lessen = 3 studiepunten). Van iedere les wordt vooraf een lesvoorbereiding gemaakt. De lesvoorbereiding bevat volgende elementen: Doelstellingen: wat wil ik bereiken? Beginsituatie: aan wie geef ik de les? Lesverloop met leerinhouden: hoe ga ik te werk om mijn doel te bereiken? Organisatie van de les: Hoe organiseer ik het lesverloop? Didactische werkvormen: welke werkvorm gebruik ik? (demonstreren, vertellen, doceren, groeps/individuele opdracht, ) Tijdsorganisatie: hoeveel tijd besteed ik aan elk deel van de les? Onderwijsleermiddelen. Welke muziek, partituur, tekst, beeld- of ander materiaal gebruik ik? Er is een voorgedrukt lesvoorbereidingsblad (zowel digitaal als op papier) ter beschikking. Gebruik ervan wordt gezien als een hulpmiddel doch is niet verplicht. Evalueren Na de les maakt de student een kort reflectie van zijn les met de positieve punten en met de onderdelen die niet helemaal verliepen zoals gepland. Stagemap De stagemap is een belangrijk element in de communicatie tussen student stagementor stagebegeleider en moet beschikbaar zijn tijdens de stagelessen. De stagemap bevat volgende onderdelen: 1. Agenda van de stage 2. Observatieverslagen 3. Lesvoorbereidingen + zelfevaluatie van de lessen die reeds zijn gegeven (tot op de dag geactualiseerd) 4. profielen van leerlingen (muziek) 5. Evaluaties stagebegeleider/stagementor (eventueel, indien reeds voorhanden. 2 Opleidingsgids voor specifieke lerarenopleidingen dans, drama muziek van het Koninklijk Conservatorium

10 Stage-opdracht educatief project Procedure Na de inleidende contacturen met de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke formuleren de studenten een projectvoorstel. Zij omschrijven daarbij hun doelgroep, hun doelstellingen, het kader,... (kortom: wie, wat, waar, wanneer?) Het voorstel van het Educatief Project dient vervolgens goedgekeurd te worden door de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke en door de opleidingscoördinator. De student maakt een werkplanning op die resulteert in een toonmoment en bezorgt die aan de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke. De opleidingsonderdeel-verantwoordelijke staat in voor de begeleiding van de student. Hij bezoekt de student geregeld tijdens de uitvoering van het Educatief Project, en stuurt bij waar nodig. Na afronding van het Educatief Project organiseert de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke een evaluerend gesprek met de studenten. Na afronding van het Educatief Project dient de student een reflectieverslag in bij de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke: dat verslag is een soort dagboek of logboek van het Educatief Project in al zijn facetten, waarbij kort nota wordt gemaakt van de werking, de evolutie, het functioneren van de deelnemers én het eigen functioneren binnen het project. De opleidingsonderdeel-verantwoordelijke maakt een schriftelijke evaluatie van elke student. Stage-opdracht opvolging repetitieproces Procedure De student moet een observatie verrichten bij een professioneel theatergezelschap (minimaal 9 repetities observeren gedurende het hele repetitieproces: van eerste repetitie tot eerste voorstelling). De student kan te rade gaan bij de coördinator om een lijst van professionele theatergezelschappen te krijgen. Het bepalen van het gezelschap waarbij een repetitieproces wordt opgevolgd gebeurt steeds in overleg met de opleidingscoördinator. Na goedkeuring neemt de student zelf contact op met het theatergezelschap en de regisseur en maakt praktische afspraken. De praktische gegevens worden op papier gezet en bezorgd aan de coördinator van de lerarenopleiding of aan de secretariaatsmedewerker. De student maakt een verslag over de opvolging van het repetitieproces (=logboek). Het verslag bevat gegevens over: o de productie en het gezelschap o de observatie/participatie van de acteurs o de observatie van het concreet (didactisch) optreden van de regisseur o het repetitieproces (werking en evolutie) o de persoonlijke evaluatie van de observatie de student gaat na welke basiscompetenties van een leraar drama expliciet of impliciet aan bod komen in een begeleidingspraktijk buiten het reguliere onderwijssysteem. Start: na goedkeuring van het voorstel

11 Acteurs die meer dan 5 jaar beroepservaring kunnen bewijzen in het theater moeten geen repetitieproces opvolgen, maar maken een verslag waarin ze reflecteren over hun eigen ervaringen als acteur bij een repetitieproces dat begeleid werd door een regisseur. De student maakt dan een casestudy waarbij hij/zij een repetitieproces uitkiest dat hem/haar nog helder voor de geest staat. In zijn/haar verslag komen de volgende aspecten aan bod: 1. Wie/Wat/Waar/Wanneer? Welk repetitieproces neem je als casestudy? (welke voorstelling, spelers, gezelschap/theater, regisseur, speelperiode,? Voeg eventueel een flyer, programmaboekje of verwijzing naar een website toe aan je verslag). 2. Geef een kort overzicht van de opbouw van het repetitieproces: a) Wat was het vertrekpunt? Hoe verliep de eerste repetitie? b) Hoe verliep de samenwerking tussen de spelers en de regisseur? c) Op welke manier begeleidde de regisseur het proces? d) Welke aanwijzingen en/of gebeurtenissen beïnvloedde(n) het repetitieproces in positieve en welke in negatieve zin? e) Welke zaken zou jij anders aanpakken dan de regisseur, en welke vaardigheden/tips/aanwijzingen/ neem je zelf mee als je een repetitieproces begeleidt/zou begeiden? 3. Wat zijn volgens jou de voornaamste gelijkenissen en verschillen tussen een repetitieproces en een lesgeefsituatie? En tussen een regisseur en een leraar toneel? 4. Welke basiscompetenties van een leraar drama komen volgens jou expliciet, impliciet of helemaal niet aan bod in een repetitieproces (zie bijlage)? Argumenteer je antwoorden bij één van de basiscompetenties uitvoeriger.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. Bijlage L stagereglement opleiding muziek Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een student gedurende

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. reglement STAGEREGLEMENT versie Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 2013-2014 pagina s 7 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Geldig voor academiejaar 2013-2014 Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art.

Nadere informatie

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Stagereglement School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Versie: Raad School of Arts KCA 04/09/2015 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Stage Dans is een facultatief onderdeel van de Bachelorproef, opgenomen in het opleidingsprogramma Bachelor 3.

De Stage Dans is een facultatief onderdeel van de Bachelorproef, opgenomen in het opleidingsprogramma Bachelor 3. Bijlage J stagereglement opleiding dans Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een student gedurende

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama 2015-2016 1 / 32

AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama 2015-2016 1 / 32 AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama 2015-2016 1 / 32 AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama 2015-2016 2 / 32 Inhoudstafel Trotter SLO drama 1 De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Stage- en bachelorproefovereenkomst

Stage- en bachelorproefovereenkomst Departement: Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding: Industriële Wetenschappen: Bouwkunde Stage- en bachelorproefovereenkomst overeenkomst version 23-06-2011 pages 5 Tussen hen die tekenen:

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs

Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs Tips voor stagementoren 29 September 2011 Annemie Defoer - Jean-Marie Neven Belang van de stages De leerlingen verwerven niet schoolgebonden competenties

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT. Hij/Zij maakt hiervan omstandig melding in zijn/haar stageschrift.

STAGEREGLEMENT. Hij/Zij maakt hiervan omstandig melding in zijn/haar stageschrift. STAGEREGLEMENT Artikel 1 Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen van het secundair onderwijs die een stageperiode volbrengen in het kader van hun schoolopleiding, alsmede op de inrichtingshoofden

Nadere informatie

AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO dans / 31

AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO dans / 31 AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO dans 2014-2015 1 / 31 De Trotter Deze Trotter is je gids voor alle vragen in verband met de lerarenopleiding dans. Hij is te gebruiken in combinatie

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Deze woordenlijst is een uitbreiding van het glossarium dat werd opgesteld door de inter-enwwerkgroep Stage met als doelstelling te komen tot een

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO academiejaar 2014-2015 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST

STAGEOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KU Leuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven STAGEOVEREENKOMST 2016-2017 Preservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding Gegevens

Nadere informatie

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding De stageovereenkomst wordt vóór 1 november 2008 afgesloten.

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING

STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING Tussen: 1. (naam + evt. rechtsvorm van de stageplaats), met maatschappelijke zetel te. rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. hierna genoemd " de

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Handleiding voor vakmentoren

Handleiding voor vakmentoren SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Handleiding voor vakmentoren Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. In deze handleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool.

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool. Stageperiode 1B Situering Stageperiode 1B valt in het 2 de semester. De studenten lopen deze stage per twee in één stageklas. De duo s lopen per semester stage in een ander leerjaar. De studenten lopen

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen Toelichting en gevolgen van nieuwe omzendbrief SO/2015/01

Ronde van Vlaanderen Toelichting en gevolgen van nieuwe omzendbrief SO/2015/01 Ronde van Vlaanderen Toelichting en gevolgen van nieuwe omzendbrief SO/2015/01 Karolien Billen Dienst Lerenden karolien.billen@katholiekonderwijs.vlaanderen 02 507 08 11 Vragen staat vrij Focus op belangrijkste

Nadere informatie

INDIVIDUELE STAGEOVEREENKOMST

INDIVIDUELE STAGEOVEREENKOMST Ondergetekende partijen INDIVIDUELE STAGEOVEREENKOMST de stageplaats Naam:.. Adres:.... Tel:... E-mail:... Instellingsnummer/ondernemingsnummer:. hieronder stagegever genoemd, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Prof dr Evert Zinzen dr Wouter Cools Daan Vaesen Ariane Caplin 1-10-2013 1 Stageconcept Legende L&I II VGOS L&I II:

Nadere informatie

Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen

Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen Bijlage 1 bij omzendbrief SO/2002/09 Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen 1. Wet- en regelgeving. Een leerling secundair onderwijs, een student hoger onderwijs, een

Nadere informatie

Stages in het onderwijs. Leerlingen, studenten, cursisten

Stages in het onderwijs. Leerlingen, studenten, cursisten Stages in het onderwijs Leerlingen, studenten, cursisten Wat verwacht de wetgever? KB 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs Verplichtingen van de werkgever inzake RA en preventiemaatregelen

Nadere informatie

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT STAGEVADEMECUM SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? Centrale dienst Winterstraat 12, 3740 Bilzen 089 41 82 35 stage@sg-sintjozef.be

Nadere informatie

Vragenlijst. Algemene gegevens. Voor de stage

Vragenlijst. Algemene gegevens. Voor de stage Vragenlijst Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o 31 + 3. Vooropleiding/tewerkstellingsproject

Nadere informatie

Wegwijzer groeistages

Wegwijzer groeistages SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer groeistages 1.Inleiding Tijdens de twee groeistages staat het functioneren als vakleerkracht centraal. In die zin zijn de groeistages een vervolg op de instapstage.

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS In het kader van hun opleiding aan de universiteit of hogeschool kunnen studenten stage lopen bij een ondernemer. De stage stelt de student in staat om de op

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Vooraf... 3 1. De specifieke lerarenopleiding (SLO)... 4 2. De praktijkcomponent: opbouw... 5 3. Begeleiding:

Nadere informatie

Checklist Begeleiding van een stagiair uit het hoger en universitair onderwijs

Checklist Begeleiding van een stagiair uit het hoger en universitair onderwijs Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding van een stagiair uit het hoger en universitair onderwijs In het kader van hun opleiding aan de universiteit of hogeschool

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

KUNST IN HET WERKVELD

KUNST IN HET WERKVELD Hogeschool Gent School of Arts Kluyskensstraat 2 9000 Gent www.schoolofarts.be Om de opmaak van deze overeenkomst vlot en correct te laten verlopen, dient eerst de stagegever in samenwerking met de student

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling?

Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling? Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling? Waarde van arbeid en tewerkstelling Arbeid = tewerkstelling of niet? Waarde of betekenis van tewerkstelling: Inkomen Structuur Eigenwaarde Relaties zelfbeeld

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding 27-10-2015 Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving 3 4. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

ONDERWIJS & ONDERNEMEN

ONDERWIJS & ONDERNEMEN ONDERWIJS & ONDERNEMEN Zuurstof voor ons onderwijs Zuurstof voor onze toekomst DUAAL LEREN Beste collega-ondernemer, Goed gevormd talent is het basisingrediënt van economische groei en vooruitgang. Jongeren

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Wegwijzer Instapstage

Wegwijzer Instapstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer Instapstage 1. Inleiding Tijdens de Instapstage maak je verder kennis met het functioneren als vakleraar. Je voert de Instapstage samen met een duopartner uit. Studenten

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

3 de graad verzorging

3 de graad verzorging 3 de graad verzorging Klankbordgroep 3 de graad verzorging Stages 12 juni 2012 Deel 1 Graadleerplan verzorging Graadleerplan verzorging (min 20 uur) 3 competenties, 7 AD s en 122 LPD Context leerplan Juridisch

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24%

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24% 17 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? module 1 0 0% module 2 0 0% module 3 8 47% module 4 5 29% module 5 optie AGZ 0 0% module 5 optie GGZ

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

Werkplekleren in TSO & BSO

Werkplekleren in TSO & BSO Werkplekleren in TSO & BSO Dag van het SO (6 februari 2015) Peter Römers & Peter Druyts Kader Zijn de volgende situaties, volgens het buikgevoel, stage, werkplekleren en / of extra-murosactiviteiten? 1.

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs

Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs 1. In de tweede en/of derde week van september komt de muzische vormer een halve dag naar uw school voor een intakegesprek. Doelstellingen:

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

Infosessie voor mentoren van werknemers die de werkstage in PJK volgen

Infosessie voor mentoren van werknemers die de werkstage in PJK volgen Overzicht infosessie werkstage Infosessie voor mentoren van werknemers die de werkstage in PJK volgen Dinsdag 7 oktober 201 I. Kennismaking met de opleiding IV. Praktische informatie 2 WAAROM EEN NIEUW

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten

Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten 1. Wegwijs door de opleiding De SLO Musicologie bereidt je rechtstreeks voor op een job als leraar in de tweede en derde graad van het secundair

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage Vragenlijst Startuur: Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 4.7. Organisatiegerichte processen Het evalueren van het personeel. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 4.7. Organisatiegerichte processen Het evalueren van het personeel. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb 4.7.3. versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 46 1/2 en bijlage 3,4 g) TOEPASSINGSGEBIED Alle personeelsleden

Nadere informatie

Het wettelijk kader van de stagiair in het bedrijf. Het verschil tussen gewestelijke en federale wetgeving leerling en stagiair voltijds en deeltijds

Het wettelijk kader van de stagiair in het bedrijf. Het verschil tussen gewestelijke en federale wetgeving leerling en stagiair voltijds en deeltijds Het wettelijk kader van de stagiair in het bedrijf Het verschil tussen gewestelijke en federale wetgeving leerling en stagiair voltijds en deeltijds KB s en decreten Welzijnswet : KB s Onderwijswet : decreten

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country

VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country Tussen voor beroepsopleiding van... Accreditatienr : indien relevant in rechte

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Hoe kan ik als student een stage (project) zoeken, kiezen en vastleggen tegen 6 december?

Hoe kan ik als student een stage (project) zoeken, kiezen en vastleggen tegen 6 december? Hoe kan ik als student een stage (project) zoeken, kiezen en vastleggen tegen 6 december? versie 22 sept 2016 Er zijn 4 werkwijzen: 1. Zoek een project in het uitgebreide aanbod 2. Een eigen aangebracht

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke Stage

Draaiboek Maatschappelijke Stage Draaiboek Maatschappelijke Stage M. Vermeulen Pagina 1 13-1-2012 Inhoudsopgave Visie... 3 Plan van invoering... 3 Betrokkenen... 5 Communicatie... 5 Documenten... 6 Werkwijze... 7 Leerjaar 1... 7 Leerjaar

Nadere informatie

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs.

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Inleiding Binnen MOOI wordt veel belang gehecht aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgt MOOI te maken met vernieuwing: stagiairs hebben immers op school

Nadere informatie

Dag stagiair(e) Welkom in onze scholengemeenschap!

Dag stagiair(e) Welkom in onze scholengemeenschap! STAGEVADEMECUM Aanvragen van een stage hoe ga je een stage aanvragen wanneer ga je een stage aanvragen goedkeuring van de aanvraag Afspraken over het verloop van de stage voor de stage opdrachten lessen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

Opleidingsschool Noord

Opleidingsschool Noord Praktijkgids werkplekleren voltijd en dag-avond Opleidingsschool Noord Eenheid in verscheidenheid 2011-2012 obsbuikslotermeer.obsdorusrijkers.obsvierwindstreken.obsijplein.obsijdoorn.obsoverhoeks. obstwiske.obsweidevogel.sbouniversum

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN - Gegevens organisatie/ bedrijf..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer:.. Hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Liobaanovereenkomst inservicetraining

Liobaanovereenkomst inservicetraining SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Liobaanovereenkomst inservicetraining ( Lio staat voor: Leraar in opleiding ) Tussen volgende partijen: 1 Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13 2000 Antwerpen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S ; erratum: B.S )

Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S ; erratum: B.S ) Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S. 4.10.2004; erratum: B.S. 3.1.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 30 september 2005 (B.S. 13.10.2005,

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST

LIO-BAANOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2016-2017 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Stagevademecum SLO KU Leuven voor de (vak)mentor

Stagevademecum SLO KU Leuven voor de (vak)mentor Stagevademecum SLO KU Leuven 2015 2016 voor de (vak)mentor Beste mevrouw, heer Allereerst hartelijk bedankt voor de begeleiding van onze studenten. Dankzij uw begeleiding kan de student zich verder bekwamen

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

Werkplekleren: Contract. Studiegebied Mechanica-elektriciteit Opleiding Residentieel elektrotechnisch installateur BO ME 20

Werkplekleren: Contract. Studiegebied Mechanica-elektriciteit Opleiding Residentieel elektrotechnisch installateur BO ME 20 CVO VIVO Scheutistenlaan 12 8500 Kortrijk Tel. 056 23 66 62 Info@cvovivo.be http://www.cvovivo.be Werkplekleren: Contract Studiegebied Mechanica-elektriciteit Opleiding Residentieel elektrotechnisch installateur

Nadere informatie

Het geslacht van de respondent. De graad waarin de respondent zich bevindt per geslacht. man vrouw

Het geslacht van de respondent. De graad waarin de respondent zich bevindt per geslacht. man vrouw Het geslacht van de respondent 6 man vrouw 74 De graad waarin de respondent zich bevindt per geslacht 35 30 30 25 20 15 19 18 10 5 0 1 4 man 1 0 7 vrouw student lerarenopleiding lager onderwijs 1ste jaar

Nadere informatie

reglement stage 1 Regels voor de leerlingen 2 Verwachtingen van de stageplaats 1.1 Keuze van de stageplaats 1.2 Houding en voorkomen

reglement stage 1 Regels voor de leerlingen 2 Verwachtingen van de stageplaats 1.1 Keuze van de stageplaats 1.2 Houding en voorkomen reglement stage Dit reglement maakt integrerend deel uit van het schoolreglement. Als je instemt met het schoolreglement, ben je ook akkoord met dit reglement. Deel 1: opgelegd door het ministerie van

Nadere informatie