Inhoudsopgave. Voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS CE-IEMES

2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster Curriculum Tentamens Deadlines Assessements Herkansen Herkansen assessment Buitenland Werkveld Minor Studiecoaching Advanced Courses Persoonlijke begeleiding Algemene informatie 24 a. Bonusopdracht b. Vrijstellingen c. Rooster/Collegetijden/iPlanner d. Opleidingscoördinator e. Extra vakken en excellentietrajecten 19. Examencommissie Bedrijfsbureau IMR & OC Raad van Advies 26 Voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Commerciële Economie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CE IEMES, voor het collegejaar In deze gids vind je praktische informatie om je door je opleiding heen te helpen. Naast de hardcopy versie staat de studiegids ook online op Naast de studiegids is er ook een online werkveldgids beschikbaar met daarin alle informatie over Projecten, Stages en de IEMES-weken. Mocht de informatie in deze gids niet toereikend zijn, richt je dan tot je studiecoach, die kan je verder helpen. Ik wens je veel succes met je studie komend collegejaar! Met vriendelijke groeten, Martine Mingaars Coördinator CE IEMES Academy for Creative Industries - Gedurende het collegejaar is het mogelijk dat er actuele wijzigingen worden doorgevoerd in dit document - 2 STUDIEGIDS CE-IEMES

3 1. Visie Bij CE IEMES leiden we studenten op tot Commercieel Econoom in de creatieve industrie, specifiek voor de business van Event, Music & Entertainment. Daar waar de grenzen vervagen tussen de EME branches, ontstaat er de vraag naar de breed georiënteerde marketingmanager, die qua kennis en inzicht voorbij de branchegrenzen kan gaan. CE IEMES leidt marketeers op die de snel veranderende branche verkennen, herkennen en kunnen benutten. Een CE-IEMES afgestudeerde is in staat creatieve producten en diensten op de markt te zetten, te organiseren en te managen. Evenementen, Muziek en Entertainmentbranche (verder de EME-brache genoemd). De volgende categorieën worden door CE IEMES binnen deze EME-branche onderscheiden: film, televisie, muziek, radio, theater, digitale media, printed media, kunst en cultuur, gaming, live entertainment, themaparken, events, media-, entertainment- en communicatieadviesbureaus. Na het behalen van het getuigenschrift mag je je Bachelor of Business Administration (BBA) noemen. CE IEMES maakt onderdeel uit van de Academy for Creative Industries. Deze creatieve industrie is lastig in één zin samen te vatten. De opleiding kan zich goed vinden in de definitie van het Britse Government Department for Culture, Media and Sport (DCMS) die de creatieve industrie omschrijft als: Those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property. (DCMS 2001, p. 04) In de Cross Media Monitor 2010 staat het volgende over deze nieuwe industrie: De creatieve industrie is cultureel en economisch een belangrijke sector. Hij zorgt voor culturele ontwikkeling, verschaft banen en creëert waarde. Zeker in het voorbije decennium laat deze sector in de meeste westerse landen bovengemiddelde groeicijfers zien. Zijn innovatieve kracht en daarmee bijdrage aan concurrentiekracht beperkt zich niet tot de eigen sector, maar komt ook tot uiting in de verbindingen die vanuit de creatieve industrie met andere sectoren worden aangegaan. Daarop is zijn centrale plaats in de creatieve economie gestoeld. Het kernpunt uit beide visies is het feit dat in de creatieve industrie de creativiteit zelf het product of de dienst is. Het is de creativiteit die daarmee de basis vormt om banen te genereren en het welzijn van de mensen te vergroten. Creativiteit is het sleutelwoord en de bepalende succesfactor binnen een hele industrie geworden. Een industrie die drijft op het creërende en scheppende vermogen van individuen, groepen, bedrijven en organisaties. Er zijn daarbij verschillende opvattingen over de samenstelling en onderverdeling van de creatieve industrie. CE IEMES concentreert zich op die domeinen die gezamenlijk ook benoemd kunnen worden als de STUDIEGIDS CE-IEMES

4 2. Creativiteit Creativiteit is een van de kernwaarde van Fontys ACI. Creativiteit wordt ook door Fontys centraal als een speerpunt gezien. Nienke Meyer, voorzitter van het college van bestuur zegt het volgende: Fantasievol verbeelden Creativiteit is binnen heel de opleiding verweven, met als doel startbekwame studenten af te leveren. Studenten die zichzelf kunnen onderscheiden en als persoon iets kunnen betekenen voor het werkveld. Fontys leidt studenten op voor de vragen van morgen, voor een onbekende maatschappij en voor beroepen die nu nog niet bestaan. Naast een gedegen vakopleiding zijn daarom vaardigheden nodig waarmee studenten later zelf nieuwe kennis kunnen vinden. Om de maatschappelijke problemen het hoofd te bieden is innovatieve denk- en daadkracht nodig. Deze kracht kan voortkomen uit opgedane kennis, een gezonde dosis ondernemerschap en gestimuleerde creativiteit.. creatief denken en handelen is van belang voor bij alle denkbare vakgebieden. Studenten worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar bijzondere verbindingen, nieuwe vormen van samenwerken en interactie. Zodat zij ook later een eigen koers kunnen varen. Bij Fontys ACI geloven wij dan ook dat creativiteit aan te leren is. Creativiteit komt voor uit drie componenten: 1. Kennis van het werkveld 2. Houding 3. Creatieve vaardigheden (Amabile, 1996) 1. Kennis van het werkveld: Kennis wordt verworven binnen het curriculum. Hier leert de student over de branches en de vakgebieden als marketing of communicatie. 2. Houding: Een creatieve houding bestaat uit vijf kenmerkende factoren in houding en gedrag die je tezamen een beeld kunnen geven van de creatieve capaciteiten van een student: nieuwsgierigheid, verbeelding, doorzettingsvermogen, discipline en samenwerking (Kooij van der, 2013). 3. Creatieve vaardigheden: Creatieve vaardigheden bestaan uit een achttal creatieve competenties. Vraag herkennen Oordeel uitstellen Flexibel alternatieven zoeken Anders kijken Combineren en synthese vinden Verfijnen van ideeën Context geven 4 STUDIEGIDS CE-IEMES

5 3. Beroepsprofiel Een beroepsprofiel geeft de essentie aan van een beroep en een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. In onderstaand profiel worden de kenmerkende beroepssituaties beschreven van de commerciële econoom in de event, music en entertainmentbranche weergegeven. Het profiel schept duidelijkheid rondom taken en verantwoordelijkheden van de beroepsuitoefening en draagt tevens bij aan de professionalisering van het beroep. Dit beroepsprofiel voor de opleiding Commerciële Economie International Event, Music & Entertainment Studies is bedoeld om enerzijds richting te geven aan de opleiding en anderzijds duidelijkheid te verschaffen aan (toekomstige) studenten en het werkveld. Voorbeelden van beroepssituaties Als de hieronder genoemde rollen en taken gecombineerd worden met de binnen de EME-branche onderscheiden categorieën komt daar een hoeveelheid en diversiteit aan mogelijke beroepsspecifieke situaties uit. 1. Marketing medewerker De MM voert analyses uit die ten grondslag liggen aan marketing- en salesbeslissingen. Hij adviseert bij het opstellen van het marketingbeleid en draagt bij aan creatieve processen. Hij is in staat om diverse methoden en technieken van onderzoek toe te passen en op hun waarde te schatten. De onderzoeken kunnen betrekking hebben op de markt, maar ook op de marketinginstrumenten. Hij kan de vraag naar onderzoek correct verwoorden, heeft een analytisch vermogen en kan op basis van de gegevens de conclusies en aanbevelingen helder presenteren. De presentatie kan zowel in de vorm van een rapport als mondeling geschieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne presentatietechnieken. De MM voert marketingactiviteiten binnen de gestelde kaders uit, communiceert daarbij met alle betrokken partijen en rapporteert over bereikte resultaten aan zijn manager. 2. Brand Manager De BM is verantwoordelijk voor een bepaald merk of product of een bepaalde range van producten in een bedrijf. Hij heeft te maken met het ontwikkelen van nieuwe producten (productinnovatie) en het aanpassen of veranderen van bestaande producten (productvariatie). Binnen deze kaders formuleert hij marketingdoelen voor de betreffende producten en is verantwoordelijk voor de positionering van het merk/product in de doelmarkt. STUDIEGIDS CE-IEMES De operatieve uitvoering van de marketinginstrumenten ligt in zijn handen. Voor de BM is het noodzakelijk met verschillende andere disciplines/functies van het bedrijf samen te werken. Daarom is de interne communicatie een van zijn sterke punten. 3. Sales Manager De SM identificeert en analyseert klantenwensen en stelt op basis hiervan een verkoopstrategie. Hij geeft leiding aan het verkoopproces en de daarbij betrokken medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van verkoopdoelstellingen. De SM onderhandelt met internen over producten en activiteiten die zijn afgestemd op de wensen van de klant. Hij denkt klantgericht en commercieel en handelt resultaatgericht. 4. Account Manager De accountmanager weet middels effectief relatiemanagement klanttevredenheid en loyaliteit te vergroten en daardoor het rendement van de onderneming te verbeteren. Hij is verantwoordelijk voor Customer Relationship Management (CRM) en het accountplan dat bestaat uit het opbouwen, ontwikkelen en actief beheren van lange termijn relaties met klanten die van strategisch belang zijn voor de organisatie. De accountmanager is een echte resultaatgerichte teamplayer die contacten onderhoudt met commerciële functionarissen. 5. Zelfstandig Ondernemer De zelfstandig ondernemer is in staat op basis van eigen ideeën en gegenereerde (veelal onvolledige) informatie in te schatten en te beoordelen wat de (on)mogelijkheden zijn voor het aanbieden van producten en diensten. De ondernemer is in staat beslissingen te nemen en de consequenties op financieel, personeel, logistiek, juridisch en strategisch terrein te overzien. De ondernemer anticipeert op ontwikkelingen die van invloed zijn op de positie en kansen van de onderneming en heeft daarbij het vermogen vanuit de markt te redeneren; het betreft ontwikkelingen in een veelheid van omgevingen, van lokaal tot internationaal. 6. Marketingcommunicatie Manager Een MCM is verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie van een organisatie. Hij draagt het (doorgaans mede door hem ontwikkelde) 5

6 gewenste imago van zijn organisatie uit en ontwikkelt en implementeert de promotie van de producten of diensten ter ondersteuning van de doelstellingen in het marketingplan. Zijn werk is planmatig, gebaseerd op marktonderzoek en gericht op het behalen van vooraf bepaalde doelstellingen. Hij onderscheidt zich door een extroverte persoonlijkheid en beschikt over grote overtuigingskracht. De marketingcommunicatiemanager kan bij uitbesteding ook werk delegeren. Hij is daarnaast creatief en buitengewoon taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. 7. Eventmanager De EM is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, initiëren van evenementen vanuit de marketingstrategie van een organisatie. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van evenementen door middel van een projectmatige aanpak. Hij is verantwoordelijk voor fondsenwerving en budgetbewaking. De eventmanager stelt een projectteam samen en geeft leiding aan projectmedewerkers en vrijwilligers. Uit intern onderzoek (2013) over de afgestudeerde professionals van de Fontys Academy of Creative Industries blijkt dat IEMES afgestudeerden: 75% van de ondervraagden heeft op dit moment betaald werk, een klein deel van de ondervraagden heeft gekozen voor een vervolg studie. 53% vond binnen een half jaar een baan 24%van de ondervraagden studenten werkt in de EME branche. 90% komt op een marketing en/of salesfunctie terecht. 12% van de ondervraagden heeft een eigen bedrijf. 4. Competentie profiel Tijdens de opleiding CE IEMES worden studenten competenties aangeleerd (Kennis Vaardigheden Gedrag) die binnen de eerder genoemde beroepssituaties essentieel zijn. De competenties zijn grotendeels landelijk vastgesteld door het landelijke domein Commerce waar de opleiding CE IEMES bij hoort. De competenties worden stapsgewijs aangeleerd en getoetst en zijn opgebouwd uit drie niveaus. Die niveaus passen weer bij de verschillende fasen binnen de opleiding: Niveau 1 > Propedeuse = Jaar 1 Niveau 2 > Hoofdfase = Jaar 2+3 Niveau 3 > Afstudeerfase = Jaar 4 Per niveau worden verschillende prestatie-indicatoren omschreven om de beroepshandelingen concreter te maken. Het competentieprofiel CE IEMES bestaat uit negen competnties 1 ONDERNEMERSCHAP Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend met klanten en concurrenten, en stakeholders en deze vertalen in producten of diensten Maken, samen met anderen, van een basisplan voor een onderneming. Runnen, samen met anderen, van een project of onderneming. Verkopen, samen met anderen, van een eenvoudig product of dienst. Competentieniveau 2 Genereren van innovatieve en creatieve ideeën als antwoord op een probleem. Ontwikkelen van concepten op basis van een creatief idee. Omzetten, samen met anderen, van een concept in een product of een dienst en zorgen voor de organisatie van het (laten) maken ervan. Vormgeven en besturen, samen met anderen, 6 STUDIEGIDS CE-IEMES

7 van een project of onderneming. Maken, samen met anderen, van een volledig plan voor een onderneming. 2 Marktonderzoek Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek Competentieniveau 1 Formuleren van een onderzoeksvraag vanuit een gegeven probleemstelling. Maken van een plan van aanpak voor een kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Maken van een eenvoudige vragenlijst die aansluit bij de onderzoeksvraag. Uitvoeren van een kwantitatief onderzoek en verwerken van de data m.b.v. een ICT toepassing. Maken van een eenvoudige rapportage met statistische bewerkingen op beschrijvend niveau (grafieken, rechte uitdraai, kruistabellen). Uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Kunnen interpreteren van onderzoek van derden. Competentieniveau 2 Formuleren van een probleemstelling en een onderzoeksvraag (of meerdere onderzoeksvragen) vanuit een gegeven context. Maken van een onderzoeksplan met daarin een verantwoording van de keuze voor kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoek. Maken van een vragenlijst die aansluit op een set van onderzoeksvragen. Uitvoeren van het onderzoek, gebruikmakend van de geijkte methoden voor het type onderzoek Verwerken van de data, toepassen van eenvoudige statistiek m.b.v. een statistisch pakket en trekken van conclusies. Maken van een rapport met grafische voorstellingen en verantwoorden van onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever. Evalueren van het uitgevoerde onderzoek. Uitvoeren van deskresearch. Maken van een analyse van de marktomvang, samenstelling en ontwikkeling alsmede de positie die de organisatie/het merk heeft. Maken van de schattingen vanuit verschillende invalshoeken (aanbodperspectief, vraagperspectief, de statistiek van productie, import, export, voorraad). Competentieniveau 3 Formuleren, zelfstandig, van een probleemstelling en onderzoeksvraag vanuit een STUDIEGIDS CE-IEMES of meerdere contexten. Maken, zelfstandig, en onder eigen verantwoording uitvoeren van een onderzoeksplan, inclusief een kostenbegroting, met verantwoording van de keuze van het type onderzoek en de vragenlijst. Verwerken van de data volgens een vooraf opgesteld analyseplan, gebruikmakend van voor het onderzoek relevante statistische technieken met behulp van een statistisch pakket. Maken van een rapport, inclusief grafische voorstellingen, verantwoorden van de gehanteerde statistische methoden en technieken, trekken van conclusies en geven van aanbevelingen. Presenteren van de onderzoeksresultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen, verantwoorden van de aanpak en het advies over het vervolgtraject dat eventueel moet worden doorlopen. Combineren van marktonderzoek kennis en database/ crm/ datamining klantkennis. 3 Bedrijfs & omgevingsanalyse Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt, op basis van relevante nationale en internationale trends. Competentieniveau 1 Vaststellen welke gegevens nodig zijn over interne bedrijfsprocessen en cultuur om een sterkte/zwakte analyse van een onderneming te kunnen uitvoeren. Vaststellen welke gegevens nodig zijn uit de omgeving om de kansen en bedreigingen voor een onderneming te kunnen beschrijven. Uitvoeren van een eenvoudige interne en externe analyse (quick scan) vanuit een gegeven probleemstelling. Inzicht genereren in de inrichting van een organisatie en in organisatiemodellen Competentieniveau 2 Opstellen en uitvoeren, samen met anderen, van een SWOT-analyse vanuit een gegeven context. Objectiveren en combineren van de gegevens op basis van een SWOT-analyse en conclusies daaruit trekken. Vaststellen van strategische opties voor de nationale en/of internationale markt op basis 7

8 van de analyse. Rapporteren en presenteren van de resultaten, verantwoorden van de keuze voor de methodiek en onderbouwen, ook financieel, van de aanbevelingen. Meedenken over doelen en inrichting van de organisatie Zich mondeling goed uitdrukken bij contacten op verschillend niveau, onderbouwen van eigen standpunten. Competentieniveau 3 Opstellen, zelfstandig, van een marktanalyseplan vanuit een of meerdere contexten. Trekken van conclusies, zelfstandig, op basis van beschikbare en mogelijk onvolledige informatie en aangeven van belangentegenstellingen. Beoordelen van strategische opties voor de nationale en/of internationale markt op basis van de analyse. Rapporteren en overtuigend presenteren van de resultaten en verantwoorden van de analyse, inclusief verantwoorden van de aanpak en geven van een advies over het vervolgtraject. Een eigen standpunt met goede argumenten naar voren weten te brengen, zich houdend aan de kern van de zaak. 4 Strategie en beleid Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. Competentieniveau 1 In kaart brengen van de marktkansen van een product of dienst op basis van een eenvoudig onderzoek. Vertalen van de marktkansen in korte termijn doelstellingen. Ontwerpen van een actieplan voor het bereiken van deze doelstellingen. Benoemen van de consequenties van dit actieplan voor de organisatie. Competentieniveau 2 Benoemen van een aantal opties op basis van een Swot analyse die voor een opdrachtgever is uitgevoerd. Structureren van de opties en terugbrengen tot een haalbaar aantal prioriteiten. SMART formuleren van enkele marketingdoelstellingen voor de korte of middellange termijn. Ontwerpen van een marketingplan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, inclusief de organisatorische en financiële consequenties. Competentieniveau 3 Benoemen van een aantal opties op basis van een zelfstandig uitgevoerde analyse in opdracht van een externe opdrachtgever. Prioriteren van opties eventueel in overleg met de opdrachtgever. Onderzoeken van de haalbaarheid van deze opties. Opstellen van marketingdoelstellingen of bijstellen van bestaande doelstellingen, voor de middellange of lange termijn. Ontwerpen van een marketingplan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, inclusief de marketinginstrumenten die daarvoor worden ingezet en de organisatorische en financiële consequenties. Het initiëren, (laten) ontwikkelen, plannen, vermarkten (laten)uitvoeren en evalueren van managen, op basis van relevante managementmodellen van evenementen, uitgaande van een event als marketingcommunicatie instrument. Bepalen van een systeem van evaluatie van resultaten tijdens en na de uitvoering 5 Planning en uitvoering Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Competentieniveau 1 Vaststellen, samen met anderen, van de veranderingen voor een of enkele functionele gebieden van de organisatie vanuit een gegeven marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, opstellen en onderbouwen, samen met anderen, van een eenvoudig plan of advies voor de communicatie en/of sales en/of organisatie. Het projectmatig plannen, vermarkten, uitvoeren en evalueren van een entertainmentproduct in groepsverband onder begeleiding. Opstellen van budgetten. Competentieniveau 2 Analyseren, samen met anderen, van de veranderingen voor alle functionele gebieden van de organisatie, uitgaande van een globale marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, opstellen, onderbouwen en uitvoeren van een plan (voor communicatie, 8 STUDIEGIDS CE-IEMES

9 inkoop en/of verkoop, distributie, organisatie) op basis van een gegeven marketingbeleid. Het samen met anderen initiëren, ontwikkelen, vermarkten, uitvoeren en evalueren van een entertainmentproduct. Hanteren van verschillende schrijfstijlen die passen bij de doelgroep. Competentieniveau 3 Analyseren en onderzoeken, zelfstandig, van veranderingen voor alle functionele gebieden van de organisatie, uitgaande van een complexe marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, uitvoeren, bijstellen en evalueren, zelfstandig, van een on- en offline plan (voor communicatie, inkoop en/of verkoop, distributie, organisatie) op basis van een complexe marketingprobleemstelling. Presenteren van de analyse en conclusies op overtuigende wijze aan management en andere doelgroepen voor het verkrijgen van instemming met en draagvlak en budget voor de uitvoering. In zijn complexe in vraagstukken helder en gestructureerd verwoorden, houden van samenhangende presentaties. 6 Sales Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening. Competentieniveau 1 Enkelvoudig verkopen van product of dienst (transactionele verkoop) Aanknopen, ontwikkelen en onderhouden van relaties, zowel mondeling als schriftelijk. Offertes maken en beoordelen. Onderscheiden van klantgroepen (btc en btb) in termen van prospects en suspects. Kunnen inschatten welke verkoopkanalen (on- en offline) ingezet moeten worden. Werken met CRM-systemen, klantendatabase of leveranciersdatabase. Luisteren en duidelijk uitdrukken Kan kort rapporteren met een heldere structuur en opbouw, met correct gebruik van het Nederlands en met gebruik van moderne ICT. Kan een korte beschrijvende presentatie geven met behulp van ICT. Brengt een boodschap helder naar voren. Competentieniveau 2 Consultatieve klantgesprekken voeren Voeren van onderhandelingen in het kader van langdurige accountrelaties STUDIEGIDS CE-IEMES Het kunnen beoordelen van de potentie van de suspects, prospects en klanten en daar de activiteiten op afstemmen (funnelmanagement) Opstellen en beoordelen van een account- en/of leveranciersplan inclusief financiële verantwoording. Uitvoeren van een analyse van de effectiviteit van het inkoop- en/of verkoopteam In staat zijn sponsoring binnen de event, music en entertainmentwereld op een efficiënte en effectieve manier in te zetten, dit zowel vanuit de kant van de gesponsorde als de sponsor. 7 Communicatie Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Competentieniveau 1 Beheersen van de Engelse taal op minimaal Europees taalniveau B1+. Competentieniveau 2 Beheersen van de Engelse taal op Europees taalniveau B2+. Adviseren over aspecten van de cultuur, samenleving en gedragspatronen in landen of regio s waar de Engelse taal formeel geldt; Adviseren over het adequaat inspelen op verschillen in bedrijfsculturen binnen landen of regio s waar deze vreemde taal formeel geldt en/ of wordt gebruikt; Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat onder meer opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren 8 Marketingcommunicatie Het vertalen van het marketingplan naar een on- en offline marketingcommunicatieplan Competentieniveau 1 Inzicht in communicatiedoelgroep(en) Overzicht geven van instrumenten en media welke kunnen worden ingeschakeld om marketingdoelstellingen te helpen realiseren Opstellen, samen met anderen, van de marketingcommunicatiemix op basis van een gegeven thema Opstellen van een cross mediaal-mediaplan Onderbouwen mediakeuze 9

10 Rekening houden met belangrijke wetgeving rond communicatie. Houdt rekening met de ethische grenzen van marketingcommunicatie Competentieniveau 2 Opstellen van een briefing van een extern communicatiebureau. Hanteren van consumentengedrag als uitgangspunt voor communicatie. Begrijpt de samenhang tussen off- en online communicatie instrumenten. Op basis van een communicatieonderzoek een Marketingcommunicatieplan opstellen vanuit een gegeven strategische context en op basis van communicatieonderzoek een marketingcommunicatieplan opstellen. 9 Leiderschap en management Leiding geven aan een project, een bedrijfsonderdeel, bedrijfsprocessen of een bedrijf. Competentieniveau 1 Beheersen van een aantal aspecten van projectleiderschap. Opbouwen v.e. eenvoudige projectorganisatie; Voorzitten van vergaderingen in een projectgroep; Leiden v.d. uitvoering v.e.e opdracht; Instrueren en volgen v.d. deelnemers v.e. projectgroep; Leiding geven bij het maken v.e. Plan van Aanpak; Herkennen van conflictsituaties in een projectgroep en een bemiddelende rol spelen; Opstellen van kwaliteitseisen t.a.v. het project in overleg met de projectgroep. Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit. Competentieniveau 2 Hanteren van een eenvoudige conflictsituatie in een projectgroep. Omgaan met onverwachte gebeurtenissen, die processen in de projectgroep verstoren en reageren op adequate wijze met hulp van derden. Geven van leiding op resultaatgerichte wijze, onder begeleiding of supervisie, aan een eenvoudig bedrijfsonderdeel of project. Formuleren van lange termijn doelen en deze vaststellen in overleg binnen de projectgroep en tijdig tussentijds toetsen op haalbaarheid. Schatten naar waarde van de bijdrage van een medewerker of lid van projectgroep en feedback geven naar de projectgroep. Samenwerken (multidisciplinair) in een beroepsomgeving aan meer complexe taak met beperkte begeleiding. Plannen samen met anderen van de werkzaamheden logisch, gestructureerd en haalbaar n.a.v. een gegeven doel, deadline en kwaliteitsniveau. Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; Competentieniveau 3 Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; Leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche door middel van actief lidmaatschap van beroepsverenigingen, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoorts. Het organiseren van eigen actualiteit. Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit. 10 STUDIEGIDS CE-IEMES

11 5. Jaarrooster STUDIEGIDS CE-IEMES

12 6. Curriculum Onderstaande tabellen zijn de curriculumkaders per jaar. In deze tabellen vind je terug welke modules in welke periode worden aangeboden, wanneer de tentamens zijn en hoeveel ECT s aan de module zijn verbonden. je vindt hier tevens de codes van de modules terug zoals deze ook in progres te vinden zijn. 12 STUDIEGIDS CE-IEMES

13 Modulebeschrijvingen Per vak is er ook een modulebeschrijving beschikbaar waarin meer informatie te vinden is over collegestof, tentamenstof, studielast, literatuur etc. Je vindt deze modulebeschrijvingen op de Portal bij het desbetreffende vak en op de site van Fontys ACI. STUDIEGIDS CE-IEMES

14 7. Tentamens Het toetsingsbeleid valt onder verantwoordelijkheid van de examencommissie. De praktische coördinatie en uitvoer van de tentamens ligt bij het Bedrijfsbureau. Datum, tijd en plaats van tentamens worden in lesweek 3 voorafgaand aan de tentamenperiode bekendgemaakt. De tentamenweken staan aangegeven op het jaarrooster. Het jaarrooster vind je op Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van elk 10/11 weken. Elke periode wordt afgesloten met 1 of meerdere tentamen- en/of assessmentweken. Je hebt per studiejaar twee kansen voor het behalen van een toets (tentamen of opdracht). Een toets wordt twee keer per studiejaar aangeboden: een regulier tentamen zoals vermeld in de curriculumkaders wordt altijd herkanst in de direct daarop volgende periode. Je hebt de mogelijkheid om een opdracht 5 keer per jaar in te leveren, zie de OER. Voor herkansing van toetsen van periode 4 geldt dat: Alle hertentamens voor de zomervakantie worden afgenomen Als je een vak nog open hebt staan wordt je automatisch op de herkansingslijst geplaatst, zodat je kunt deelnemen aan het tentamen (je hoeft je dus niet aan te melden). Zodra het tentamenrooster bekend is, kun je zien op welke datum en tijdstip het tentamen plaatsvind. Het rooster is te vinden op de portal. Cijfers worden bekend gemaakt uiterlijk 10 werkdagen na het tentamen. Uitzonderingen hierop zijn de toetsen behorende bij de modules Copywriting en Engels. De cijfers worden bekend gemaakt uiterlijk 20 werkdagen na het tentamen. Bij ieder gemaakt tentamen heb je recht op inzage. Sommige onderdelen van de studie worden afgerond met een presentatie. Bijvoorbeeld de projecten maar ook assessments. Jij bent als student verantwoordelijk voor het regelen van de mediavoorzieningen (laptop/beamer). Dit kun je via de portal reserveren bij de AV-balie. Huisregels rondom tentamens Tijdens de afname van tentamens gelden de volgende huisregels: 1. Studenten dienen instructies van surveillanten op te volgen. 2. Een student dient zich te legitimeren bij de afname van tentamens met zijn identiteitsbewijs en studentenpas. De identiteitskaart en studentenpas liggen duidelijk zichtbaar op tafel. 3. Studenten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de toets in het lokaal aanwezig te zijn minuten na aanvang van het tentamen wordt de deur nogmaals geopend om laatkomers toe te laten minuten na aanvang van het tentamen wordt de deur voor de laatste keer geopend om laatkomers toe te laten. 6. Na aanvang van de toets mogen studenten na 30 minuten het toetslokaal verlaten. 7. Toiletbezoek dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Uitsluitend na toestemming van de surveillant mag een student het toilet bezoeken. De surveillant ziet er op toe dat niet twee of meer studenten tegelijk het lokaal verlaten. 8. Tijdens de laatste 15 minuten van een toets mogen studenten het lokaal niet meer verlate 9. De student dient na ontvangst van de opgaven direct te controleren of de opgaven volledig zijn. Indien de toets niet volledig is, meldt hij dit direct bij de surveillant. 10. De student dient de toets te maken op papier dat door de opleiding wordt verstrekt. Hij mag hierbij gebruik maken van kladpapier dat eveneens door de opleiding wordt verstrekt. Het is de student verboden toets- of kladpapier van buiten de toetsruimte mee te nemen. 11. De student mag uitsluitend gebruik maken van hulpmiddelen zoals deze op de toetsopgaven zijn vermeld. Hij dient deze voor aanvang van de toets klaar te leggen. Tijdens toetsen is het studenten niet toegestaan op enige manier te communiceren met medestudenten of hulpmiddelen, papieren, tekenmateriaal e.d. uit te wisselen. 12. Tijdens de toetsen zijn mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen uitgeschakeld en opgeborgen in tas of jas. Deze worden voorin of achterin de toetsruimte geplaatst. 13. De student tekent de presentielijst bij het inleveren van het gemaakte tentamen, nadat hij/zij de opgave, het tentamenpapier en het kladpapier ingeleverd heeft. 14. Wanneer een student bij een toets/tentamen wordt betrapt op spieken of op het gebruik van hulpmiddelen die niet zijn toegestaan, wordt de student hier op aangesproken. De surveillant maakt een melding door middel van een protocol van hetgeen hij geconstateerd heeft (data en feiten) en levert dit in, zo mogelijk met het bewijsmateriaal, bij het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau zorgt ervoor dat de melding binnen 24 uur terecht komt bij de examencommissie. 14 STUDIEGIDS CE-IEMES

15 Inzage tentamens Bij het reguliere tentamen zal er een plenaire bijeenkomst gepland worden. Voor tentamenperiode 5, 1, 2 en 3 geldt dat deze plenaire bijeenkomst valt op de maandag van de IEMES/Expertise week. Voor periode 4 zal de inzage tzt bekend worden gemaakt. Voor hertentamens geldt dat je binnen 10 werkdagen na bekendmaking van je cijfer in progress een verzoek tot inzage (per mail) kunt indienen bij de betreffende docent. 8. Deadlines - Deadline inschrijving branchevakken en excellentietrajecten: 1 mei 2015 Herkansingen en toets vorm en -inhoud: Bij een herkansing van een module in een volgend studiejaar kan de inhoud veranderen en daarmee ook de toets vorm. Het is bij herkansingen van toetsen de verantwoordelijkheid van de student om kennis van de juiste toetsvorm en -inhoud te nemen. Raadpleeg hiervoor de conversietabellen en de modulebeschrijvingen en indien nodig de betreffende vakdocent. 8. Inschrijven tentamens STUDIEGIDS CE-IEMES

16 9. Assessments De studie CE IEMES kent 3 competentie-examens, ook wel assessments genoemd: - Het assessment ter afronding van de propedeutische fase (niveau 1) - Het assessment ter afronding van de hoofdfase (niveau 2) - Het afstudeerassessment voor het vaststellen van de startbekwaamheden (niveau 3) Het assessment is een soort meesterproef die studenten de gelegenheid biedt om te laten zien dat ze de leerstof van de achterliggende periode niet alleen kennen, maar ook kunnen toepassen. De assessments vervullen hiermee ook een belangrijke rol in de studievoortgang van studenten. Zoals ook in de OER vermeld staat, moeten studenten (naast andere toetsen / projecten, zie de OER voor de exacte formulering van de overgangsnormen) het assessment CE1 behaald hebben om naar de hoofdfase te mogen. Het assessment ter afronding van de hoofdfase moet zijn behaald om naar de afstudeerfase te mogen. 10. Herkansen Op de portal staan de conversietabellen voor alle CE2, CE3 en CE4 studenten. In een conversietabel kun je direct zien wat je wanneer kunt herkansen. Je kijkt bij jouw eigen cohort (het jaar dat je begonnen bent bij IEMES), de vakken zijn dan per jaar en niveau gesorteerd. De student is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van eventuele wijzigingen in de tentamenstof. Wanneer de student een herkansing heeft, krijgt deze een oproep vanuit het Bedrijfsbureau. De student staat automatisch ingeschreven dus hoeft dit niet meer zelf te doen in Progress zoals andere jaren het geval was (uitzondering: assessment). Bij vragen kun je mailen naar Het bijwonen van colleges waar je een herkansing van hebt, gaat altijd in overleg met een docent. 11. Herkansen assessment Om je deelname aan het assessment definitief te maken dien je je deelname nog wel te bevestigen via Progress. Wanneer je je deelname niet bevestigd wordt je assessment geannuleerd en zal je de beoordeling 1 ontvangen! Het verslag voor assessment niveau 1 en 2 moet op Assessment Day ingeleverd worden via: - (niveau 1) - (niveau 2) De URL, het evaluatieverslag bedrijfsleider en het verslag van het eindgesprek van niveau 3 stuur je 1 week voor je assessment naar en naar de assessoren. - Herkansingen in de vorm van een tentamen/ opdracht/assessment altijd middels inschrijven via Progress. - Herkansingen in de vorm van een tentamen/ assessment vinden altijd plaats tijdens de T/A weken (Zie daarvoor de jaaragenda IEMES op - Herkansingen in de vorm van een opdracht/ paper kunnen alleen ingeleverd worden op Paperday. 16 STUDIEGIDS CE-IEMES

17 12. Buitenland Binnen de IEMES opleidingen is er een buitenland coördinator. Mocht je interesse hebben om in het buitenland stage te gaan lopen of een minor te gaan volgen, dan kun je je het beste in eerste instantie bij deze coördinator melden. De buitenlandcoördinator kan je voorzien van de benodigde informatie of je door kunnen verwijzen naar de juiste instanties. De buitenlandcoördinator is: Barbara Spieringhs, kamer 1.03 Onderstaande afbeelding laat de partneruniversiteiten van Fontys zien. - Lillehammer University College, Lillehammer, Norway - Universidad del Desarrollo, Lo Barnechea, Chile - AUT University, Auckland, New Zealand - Istanbul Commerce University, Istanbul, Turkey - JMC Academy, Sydney/Melbourne/Brisbane, Australia - Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy - VIA University College, TEKO Design + Business, Herning, Denmark - Universidad de Pais Vasco, Basque Country, Spain - University of San Francisco, San Francisco, USA - Changzhou University, Changzhou, Jiangsu, China - UNICAMP, Campinas, Brazil - Marmara University, School of Communication, Istanbul, Turkey - Universidad de Monterrey (UDEM), Nuevo Léon, Mexico - Taylor s University, Kuala Lumpur, Malaysia - Moscow State University, Faculty of Journalism, Moscow, Russia - University College West Flanders, Bruges/Kortrijk, Belgium - University of New York, Prague, Czech Republic - UVic, Vic, Catalonia (Spain) - European Humanities University, Vilnius, Lithuania - Royal Docks Business School/ UEL London, Great Britain - KEA School of Design and Technology, Copenhagen, Denmark - Duale Hochschule Baden-Württenmberg, Stuttgart/ Ravensburg, Germany - Dongguk University, Seoul, South Korea STUDIEGIDS CE-IEMES

18 13. Werkveld Tijdens je opleiding zijn er een aantal momenten dat je in aanraking komt met het werkveld. Een drietal momenten zijn het project, IEMES week, Expertiseweek, Special Program Week en de stage. In dit hoofdstuk worden deze onderdelen nader toegelicht. A. Project Meteen in het eerste jaar leer je projectgericht werken. Dit doe je door concreet aan een projectopdracht te werken in een projectgroep. Een projectgroep bestaat uit vier tot zes studenten uit jouw klas. Deze groep wordt begeleid door een inhoudelijk begeleider. Wekelijks komt de groep bij elkaar met de inhoudelijk begeleider om de voortgang van het project te bespreken en alles wat er verder aan bod komt om het project goed te laten verlopen. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je zelfstandig met je projectgroep aan de opdracht werkt. In het eerste jaar duurt ieder project een semester. Aan het einde van ieder semester rond je, samen met je projectgroep het project af. Dit kan o.a. door het schrijven van een verslag of een analyse en/of het presenteren van de bevindingen aan de opdrachtgever. In jaar twee start je een eigen onderneming op. Je eigen bedrijf run je het hele jaar. In de afstudeerfase neem je tijdens het semester dat je de Advanced Courses volgt deel aan 2 projecten. B. IEMES week, Expertiseweek en Special Program Week IEMES week is een speciale week waarin o.a. aandacht besteed wordt aan diverse praktijkgerichte onderdelen zoals seminars, gastcolleges en excursies. Vier keer per jaar is er een IEMES week. Tijdens de IEMES week worden er verschillende seminars gegeven. Seminars zijn colleges die gegeven worden door diverse gastsprekers uit het EME werkveld. Dit kunnen zowel bekende Nederlanders zijn als wat minder bekende mensen die echter wel hun sporen hebben verdiend in hun vakgebied. Ieder jaar is er bij CE-IEMES tevens een bekende Nederlander als gastdocent. Hij/zij is voor dat jaar aan de opleiding verbonden en verzorgt een aantal gastcolleges. Dit waren in voorgaande jaren o.a. Eddy Zoey, Giel Beelen, Chris Zeegers, Angela Groothuijzen en Winston Gerschtanowitz. Voor dit jaar geeft Eric Corton enkele gastcolleges. Aanwezigheid bij de seminars is verplicht. Tijdens iedere IEMES week worden er excursies gehouden. Je krijgt op deze manier al tijdens je opleiding de gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen bijvoorbeeld in een tv studio, theater, museum of casino. De excursies die worden georganiseerd zijn zowel in Nederland als in het buitenland. In jaar 2 is er vier keer per jaar een expertise week. Deze week ga je dieper in op bepaalde thema s. Gedurende de week ben je actief bezig met cases onderbouwd door theorie en het werkveld aangevuld door inspirerende seminars. Tevens is er gedurende het studiejaar de gelegenheid om een aantal dagen mee te gaan naar een buitenlandse excursie. Deze meerdaagse buitenlandexcursie is op vrijwillige basis. Aanwezigheid bij de overige excursies is verplicht. Tijdens de Special Program Week in jaar 4 werken studenten samen met buitenlandse studenten aan een case. Creavititeit, communicatie en business staan centraal tijdens deze week die twee keer wordt georganiseerd in het semester waarin de student de Advanced Courses volgt. C. Stage Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je toekomstige werksituatie en je alvast ervaring op de werkvloer op te laten doen tijdens de opleiding loop je tijdens de hoofdfase en afstudeerfase 1x stage. Je stages mag je zowel in Nederland doen als in het buitenland. Deze keuze laten we geheel aan jou over. Informatie over stages, het vinden van een geschikte stage en over een buitenlandstage krijg je tijdens de voorlichtingen die meerdere malen per jaar worden gehouden. Eerste aanspreekpunt voor stages is de coördinator praktijkplaatsten, Lia Rentrop, of of bellen naar In principe volgt een derdejaars student in semester 1 de meewerkstage, in semester 2 februari volg je een minor. Deze volgorde kan alleen gewijzigd worden wanneer een student kan aantonen dat een wijziging noodzakelijk is, bijvoorbeeld door het indienen van een bevestigde buitenlandminor die enkel start in semester 1. Deze wijziging gaat altijd in overleg met de studiecoach. Het besluit wordt uiteindelijk door de opleidingscoördinator genomen. Meer specifieke informatie kun je vinden in de Werkveldgids IEMES. Voor vragen, opmerkingen of ideeën over de stages kun je ook contact opnemen met de coördinator Werkveld: Carolijn Slegers, of telefoon: STUDIEGIDS CE-IEMES

19 14. Minor Via de Fontysportal (https://portal.fontys.nl) kun je op de site van het Minor-aanbod komen. Elke hbo-bacheloropleiding van Fontys bestaat uit een major en één of twee minoren. Bij CE IEMES is dit één minor, welke je in de afstudeerfase volgt. De major is de kern van de opleiding, vormt het basisprogramma en leidt je breed op voor je toekomstige beroep. Met de minor(en) kun je jouw studie een eigen gezicht geven en jezelf profileren. Je bent vrij te kiezen uit de aangeboden minoren die zijn onderverdeeld in Fontysminoren en opleidingsminoren. Er zijn enkele uitzonderingen, deze zijn te vinden in de OER. Een Fontysminor is voor iedereen toegankelijk, ongeacht de opleiding die je volgt. In de minor staan overstijgende en profilerende thema s centraal. De opleidingsminor kan interessant zijn als je een minor zoekt die een thema binnen een specifiek domein behandelt. Binnen Fontys ACI worden er twee minoren aangeboden: Event en Transmedia Storytelling Event Onderstaande link is een introductiefilmpje van de minor Event. Transmedia Storytelling In de minor Transmedia Storytelling staat het vertellen van verhalen centraal. Verhalen die zich verspreid over meerdere kanalen ontvouwen. Verhalen waarbij participatie van publiek een belangrijke rol speelt. Verhalen die boeien vanwege hun vorm, functie en inhoud. Deze minor is ingericht op het onderzoeken en ontwikkelen van transmedia producties en hun waarde in the digital age. De verschillende disciplines die onderdeel uitmaken van (het produceren van) transmedia stories komen aan bod. Denk daarbij aan het ontwikkelen van doelstellingen, scenario s, monitoringtools en modellen. Je kunt ook een minor volgen bij een ander instelling voor Hoger Onderwijs in Nederland. Kijk daarvoor op de website van Kies op Maat (via Minoraanbod). Als je een minor in het buitenland wilt volgen, kijk dan bij de Buitenlandminor voor meer informatie. Let op: er geldt een uiterlijke inschrijvingsdatum om je in te schrijven voor een minor. Voor het volgende cursusjaar is deze datum meestal 1 juli. Zie de betreffende internetsites voor de exacte datum. Het zoeken van een geschikte minor en inschrijven hiervoor is de verantwoordelijkheid van de student zelf. Uiteraard kan de studiecoach hierbij om advies en STUDIEGIDS CE-IEMES hulp worden gevraagd. De student kan maar 1 minor volgen waar de opleiding voor betaalt. Indien de student de minor niet kan/ mag afronden, moet hij een nieuwe (2e) minor zelf bekostigen of kosteloos de minor Event/ Transmedia storytelling bij ACI volgen. 15. Studie coaching Tijdens je studie sta je soms voor lastige keuzes. Is IEMES precies wat ik wil? Kan ik het niveau aan? Hoe krijg ik een geschikte stage? Welke minor past bij mij? Wil ik naar het buitenland, of juist niet? En ook: kan ik meer uitdaging uit mijn studie halen? Iets extra s doen? Misschien zijn er omstandigheden die je eerst moet oplossen wil je studie een succes worden. Voor deze vragen heb je bij IEMES een studiecoach. In deze tekst lees je wat de studiecoach voor je doet en welke verplichtingen je hebt ten aanzien van studiecoaching. Uitgangspunt hierbij is dat je met vragen die direct betrekking hebben op jouw studie in eerste instantie naar je studiecoach gaat. Hij / zij zal je dan indien nodig verder doorverwijzen naar de juiste contactpersoon / -instantie. PROPEDEUSE JAAR 1 In de propedeuse heeft elke groep (klas) een eigen studiecoach. Je ontmoet je studiecoach al bij de introductie. En natuurlijk bij de bijeenkomst van het vak. De studiecoach zorgt ervoor dat jij zijn of haar bereikbaarheidsgegevens kent vanaf de eerste dag dat je bij IEMES studeert. Je kunt altijd per telefoon of contact opnemen met de studiecoach zodra je daar behoefte aan hebt. Je kunt een afspraak maken om alle zaken door te nemen die voor jouw studieverloop belangrijk zijn. Studiecoaching is een module net als de reguliere modules en dus ook opgenomen in je rooster. De bijeenkomsten zijn voor jou van belang omdat de studiecoach je uitleg geeft over hoe je beroepstoekomst eruit ziet, hoe de verdere opleiding precies in elkaar zit, hoe je een persoonlijk portfolio opbouwt, aan welke toetseisen je moet voldoen en welke procedures er zijn indien je studie niet naar wens gaat. Jouw deelname aan deze bijeenkomsten is verplicht, omdat je anders essentiële informatie mist om verder te studeren. Daarnaast kun je natuurlijk een persoonlijk gesprek aanvragen met je studiecoach. De persoonlijke gesprekken met je studiecoach kunnen gaan over elk onderwerp dat jij aandraagt. Het kan zijn 19

20 dat de studiecoach niet de deskundigheid heeft om jouw vragen te beantwoorden. Dan verwijst je studiecoach je zo snel mogelijk door naar andere mensen binnen Fontys die klaar staan om jou verder te helpen. Voor studieproblemen is er het decanaat. Voor persoonlijke vraagstukken zijn er studentpsychologen. Voor discrete kwesties zijn er vertrouwenspersonen. Je kunt deze personen overigens ook benaderen zonder verwijzing van je studiecoach HOOFDFASE JAAR 2 & 3 Na de propedeuse zijn er doorgaans minder fundamentele vragen ten aanzien van je studie. Je weet dat je goed gekozen hebt. Je weet dat je de studie goed aankunt en je hebt een globaal plan voor je stages en je minor. In deze fase van je studie heb je behoefte aan een studiecoach in - veelal - specifieke gevallen. Of er zijn (ernstige) studievoortgangproblemen. Of je ondervindt weinig uitdaging in je studie en je zoekt naar nieuwe kansen en ontplooiing. Of er zijn persoonlijke kwesties die je studie belemmeren. De studiecoach in de hoofdfase is er vooral om het verdere verloop van je studie met je te plannen. Welke minor wil je gaan volgen, waar wil je stage gaan lopen e.d.? Mocht je nog een achterstand hebben vanuit het propedeusejaar, dan is het verstandig die zo snel mogelijk weg te werken. Je studiecoach kan je hierbij adviseren. De studienorm, zoals aangegeven in de OER, naar de afstudeerfase wordt besproken. En hoe je daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. In de hoofdfase heeft elke klas een eigen studiecoach. Voor de afstudeerfase is er een algeme studiecoach. Mocht je gedurende de hoofdfase ernstige studievertraging oplopen, dan kun je terecht bij de doorstroomcoördinator van de opleiding. voor ernstige vertraging in de afstudeerfase kun je terecht bij de afstudeercoördinator. 16. Advanced Courses Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in collegeweek 6. Studenten volgen per periode 2 verplichte Advanced Courses: Mandatory AC s; studenten worden ingedeeld. Deze AC s volgt de student op maandag en dinsdag gedurende het semester in samenstelling van je klas (bijvoorbeeld CE AC A). De klassenindelingen worden na de vakantie bekend gemaakt. Studenten volgen per periode ook 2 keuze Advanced Courses: Optional AC s, studenten kiezen zelf vóór 13 juli Deze AC s volgt de student van woensdag tot en met vrijdag. Dus 2 optional AC s in periode 1 en twee optionele AC s in periode 2 van semester 1. In totaal kies je dus vier optionele Advanced Courses. Kies GEEN Advanced Courses die op dezelfde dag plaatsvinden (binnen dezelfde periode) of waarvoor je niet toegankelijk bent. De verplichte AC s vallen altijd op maandag of dinsdag. De verplichte en optionele AC s die dit studiejaar worden aangeboden zijn te vinden in het schema. Tijdens de bijeenkomsten informeert de studiecoach je over relevante veranderingen en regelingen ten aanzien van jouw studie en afstuderen. Over procedures bij stages, over keuze van je minor, over de opzet van de afstudeerzitting / het eindassessment, herkansingen, eisen aan je portfolio en doorstudeermogelijkheden. AFSTUDEERFASE JAAR 4 De studiecoach die je krijgt in jaar twee, blijft je studiecoach tot en met jaar vier. Tijdens de hoofdfase maak je met je studiecoach een planning voor de afstudeerfase. Deze wordt door je studiecoach ingelverd bij het bedrijfsbureau. Je dient je tijdens de afstudeerfase aan deze planning te houden. Dit kan alleen gewijzigd worden in overleg en met goedkeuring van de studiecoach en van de opleidingscoördinator en dient dan opnieuw medegedeeld te worden. 20 STUDIEGIDS CE-IEMES

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Commerce

Domeincompetenties en Illustraties Commerce Domeincompetenties en Illustraties Commerce (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Communications

Domeincompetenties en Illustraties Communications Domeincompetenties en Illustraties Communications (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik.

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie