LaboXX 2. Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LaboXX 2. Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011-2030. Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen"

Transcriptie

1 A B C D E F G 1 LaboXX 2 Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen

2 Inhoudstafel Inhoudstafel Inleiding: evaluatie prognose Waarnemingen, hypothesen en methodologie Methodologie Startpopulatie Sterfte en levensverwachting Vruchtbaarheid Migratiesaldo Hypothesen / scenario s Kanttekeningen Bevolkingsprognoses Algemene prognose Prognose van de leeftijdscategorieën Jongeren Inwoners op beroepsactieve leeftijd Ouderen (65+) Bevolkingsprognoses naar herkomst Autochtonen Allochtonen Prognoses naar leeftijd en herkomst jarigen Actieve leeftijd Senioren (65+) Conclusie Bibliografie / 55

3 1 Inleiding: evaluatie prognose De studiedienst stadsobservatie voert met bepaalde regelmaat projecties uit om de loop van de bevolking te voorspellen. De laatste prognose werd uitgevoerd in 2010 en betrof de evolutie van de bevolking tussen 2009 en Onderstaande grafiek toont de bevolkingsprognoses volgens de 4 scenario s die toen werden uitgestippeld en de werkelijke evolutie tussen 2009 en Hieruit leren we dat we voor de jaren 2010 en 2011 respectievelijk ongeveer inwoners te veel en 2000 inwoners te weinig voorspelden. Het grote verschil doet zich voor in 2012, waar de bevolking in werkelijkheid inwoners meer telt dan voorspeld. Deze sprong heeft te maken met 2 zaken: In 2011 werd in de stad overgeschakeld naar een nieuwe bevolkingstoepassing. De bevolkingsgegevens vanaf 2012 komen uit deze nieuwe bevolkingstoepassing. De gegevens van 2011 en ervoor komen uit de oude toepassing. Door deze overschakeling zijn er in de bevolkingsregisters inwoners bijgekomen, die officieel in Antwerpen woonden, maar nooit in de oude toepassing geregistreerd stonden. De tweede reden is dat de immigratie in 2010, maar vooral in de loop van 2011 fors is toegenomen. Daar waar er in de periode meestal een migratiesaldo was van tot +2500, ligt het migratiesaldo in 2011 op ongeveer In de maximumscenario s van de prognose uit 2010 werd ook uitgegaan van het gemiddeld migratiesaldo van de periode Er is zeer waarschijnlijk ook een effect van de regularisatie. We hebben hier echter geen gegevens over om de impact correct in te schatten. Grafiek 1: Vorige prognose , vergeleken met waarneming Bron: Stad Antwerpen, Districts- en loketwerking / 55

4 Grafiek 2: Verschil tussen inwonersaantal en inwonersaantallen volgens het minimum- en maximumscenario bevolkingsprognoses voor periode Vergelijken we de voorspelde aantallen voor 2012 met de waargenomen aantallen naar leeftijd, dan zien we dat de onderschatting geldt voor elke leeftijd tot ongeveer 50 jaar. De onderschatting is het grootst bij twintigers en jonge kinderen. Enkel bij de 0-jarigen is er sprake van een overschatting, omdat er een stagnatie was van het aantal geboorten. 3 / 55

5 Grafiek 3: Aantal inwoners per leeftijdsgroep in 2012 volgens vorige prognose , vergeleken met waarneming 2012 Grafiek 4: Verschil tussen het waargenomen en het voorspelde (maximumscenario) bevolkingsaantal per leeftijdsgroep in / 55

6 2 Waarnemingen, hypothesen en methodologie 2.1 Methodologie De bevolkingsprojecties zijn uitgevoerd met de PDE population module software van het Internationaal Instituut voor toegepaste systeemanalyse (Ilasa). Deze software berekent de toekomstige bevolkingsaantallen op basis van een startpopulatie, migratiebewegingen, vruchtbaarheid en levensverwachting en maakt projecties per leeftijdsjaar of leeftijdscategorie mogelijk. De projectieperiode loopt van 2011 tot Op basis van waarnemingen betreffende migraties, vruchtbaarheid en levensverwachting kunnen een aantal hypothesen geformuleerd die gebundeld worden in een vijftal scenario s. De basisdata zijn afkomstig uit de Antwerpse bevolkingsregisters. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende data en parameters die gehanteerd worden bij de projectie. Bij de paragrafen rond migraties, vruchtbaarheid en levensverwachting wordt aangeven welke hypothesen opgenomen zullen worden. In deze prognose wordt voor het eerst rekening gehouden met het verschillende profiel van autochtonen en allochtonen. Voor het bepalen van herkomst wordt gekeken naar de nationaliteit bij geboorte. Wie Belg is bij geboorte wordt als autochtoon beschouwd, de anderen als allochtoon. Deze opsplitsing brengt 2 problemen met zich mee: We kunnen in waarnemingen in het verleden met betrekking tot vruchtbaarheid, levensverwachting en migraties het onderscheid niet maken tussen autochtoon en allochtoon. Dat maakt het moeilijk om tot hypothesen te komen, gebaseerd op waarnemingen. In zekere zin is deze oefening eerder een simulatie Een tweede probleem heeft te maken met de definitie van autochtoon/allochtoon. Kinderen die volgens de prognose geboren worden bij een allochtone moeder worden als allochtoon beschouwd, terwijl ze met de Belgische nationaliteit geboren kunnen worden. In zekere zin spelen er vanaf het eerste geprojecteerde jaar 2 definities van het begrip allochtoon. Dus: wie voor het eerste geprojecteerde jaar (2012) geboren werd krijgt als herkomst de nationaliteit bij geboorte. Wie vanaf het eerste geprojecteerde jaar geboren wordt, heeft als herkomst de herkomst van de moeder. Een ander algemeen probleem bij het opstellen van scenario s heeft te maken met de sprong in de migratiegegevens van 2010 en Het is moeilijk in te schatten of dit een eenmalige piek is of dat dit een structurelere evolutie is. Om dit in te schatten zouden we nog een aantal jaar moeten waarnemen. Momenteel bouwen we de twee hypothesen mee in in onze prognose. We houden in een scenario rekening met de mogelijkheid dat dit een structureel gegeven is en we trekken de waarnemingen van 2011 door naar de toekomst. In andere groeiscenario s laten we het migratiesaldo terug zakken naar het niveau voor Hieronder worden de scenario s beschreven. 5 / 55

7 2.2 Startpopulatie De startpopulatie is het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd in januari Omwille van de verschillen tussen de oude en de nieuwe bevolkingstoepassing, kiezen we er niet voor om met de adminstratieve gegevens van 2011 te werken. We vertrekken van de bevolkingsgegevens van 2012 en de mutatiegegevens van 2011 (die ook uit de nieuwe bevolkingstoepassing komen). Via deze gegevens rekenen we de inwonersaantallen van 2011 terug uit. 2.3 Sterfte en levensverwachting Op basis van sterfte naar geslacht en leeftijd berekenen we de levensverwachting, d.i. het aantal jaar dat iemand kan verwachten te leven bij geboorte. Deze levensverwachting wordt gebruikt om overlevingskansen te berekenen. In de prognose wordt rekening gehouden met hoe deze levensverwachting in de toekomst zal evolueren. De Stad Antwerpen beschikt zelf over gegevens m.b.t. levensverwachting voor de periode In de jaren tussen 2004 en 2009 schommelde de levensverwachting van vrouwen rond 81 jaar en deze van mannen rond 76 jaar. In 2011 bedraagt de levensverwachting voor mannen bijna 78 en bij vrouwen 82 jaar. Bij autochtonen bedraagt de levensverwachting 77,4 bij mannen en 82,6 bij vrouwen. Bij allochtonen is dit respectievelijk 78,4 en 81,3. Bij de allochtone populatie die vrij jong is, zijn er vrij weinig sterften, wat de schatting van de levensverwachting mogelijk onbetrouwbaarder maakt. Tabel 1: Evolutie van de levensverwachting in Antwerpen naar geslacht Jaar Man Vrouw ,6 81, ,2 80, ,0 81, ,4 81, ,2 81, ,6 81, ,8 82,2 Op basis van een periode van vijf jaar is het echter niet mogelijk hypothesen te formuleren over de toekomstige evolutie van de levensverwachting. We doen daarom beroep op gegevens van de FOD Economie, algemene directie Statistiek en Economische informatie en het Federaal Planbureau. Beide diensten maakten tot op het niveau van de arrondissementen bevolkingsprognoses voor de periode Ook met betrekking tot levensverwachting werden prognoses gemaakt (Federaal Planbureau & FOD Economie, ADSEI 2008). In 2009 bedraagt de levensverwachting voor mannen 78 jaar en voor vrouwen wordt bijna 84 jaar opgetekend. In 2030 zou deze levensverwachting opklimmen tot respectievelijk tot 80 jaar voor autochtone mannen, meer dan 81 jaar voor allochtone mannen, meer dan 85 jaar voor autochtone vrouwen en 84 jaar voor allochtone vrouwen. 6 / 55

8 Tabel 2: Evolutie van de levensverwachting naar geslacht, arrondissement Antwerpen, 2011 en 2030 Jaar Autochtone mannen Autochtone vrouwen Allochtone mannen Allochtone vrouwen ,6 82,7 78,6 81, ,3 85,6 81,4 84,3 Bron: : waarnemingen, ADSEI; : Bevolkingsvooruitzichten , FPB-ADSEI Copyright: Federaal Planbureau; FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2.4 Vruchtbaarheid Het aantal geboorten, gekoppeld aan de leeftijd van de moeder stelt ons in staat de totale vruchtbaarheidsgraad te berekenen. Het TVC geeft aan hoeveel kinderen een vrouw gemiddeld baart, gegeven de verdeling van de geboorten volgens de leeftijd van deze vrouwen. Bij autochtonen is dit 1,6, bij allochtonen 2,8. Net als bij de levensverwachting zullen we om een prognose uit te voeren, moeten aangeven hoe de vruchtbaarheid zal evolueren naar 2030 toe. De trends in het TVC werden reeds besproken in de inleiding. De te verwachten vruchtbaarheid zal voor een stuk samenhangen met het migratiepatroon. Algemeen ligt het vruchtbaarheidscijfer van allochtonen en van nieuwkomers hoger dan deze van de autochtonen. Wanneer de immigratie van allochtonen (vanuit het buitenland) aanhoudt of toeneemt, zal het totale vruchtbaarheidscijfer vermoedelijk hoog blijven en misschien verder toenemen. Omwille van onderschattingen van het TVC in het verleden en het gebrek aan verklaring waarom het cijfer de laatste jaren sterk gestegen is, worden drie hypothesen ingebouwd die we laten samenhangen met de migratiepatronen van allochtonen. We laten de vruchtbaarheid van autochtonen constant: 1. TVC allochtonen verandert niet 2. stijgend TVC allochtonen, in geval van positief migratiesaldo 3. dalend TVC allochtonen in geval van dalend migratiesaldo We laten het TVC bij allochtonen stijgen van 2,8 naar 3,3. In totaal stijgt het TVC dan van 2,2 naar 2,5. Bij autochtonen houden we het TVC op 1, Migratiesaldo Tot slot houdt de prognose ook rekening met de migraties. Ook hier worden drie hypothesen opgebouwd. In de eerste hypothese houden we de migratiesaldi van 2011 constant. In een tweede hypothese gebruiken we vanaf 2014 het gemiddeld migratiesaldo van de periode Voor mannen is dit , voor vrouwen Om tot dit saldo te komen passen we enkel de saldi van de allochtonen aan en houden we het saldo voor autochtonen constant. We houden dit constant. In de derde hypothese laten we het migratiesaldo van allochtonen evolueren naar 0. 7 / 55

9 2.6 Hypothesen / scenario s Op basis van het voorgaande komen we tot vijf basisscenario s: Scenario 1: trends van 2011 blijven constant Scenario 2: gemiddeld migratiesaldo met gelijkgebleven TVC Scenario 2a: gemiddeld migratiesaldo met toegenomen TVC Scenario 3: migratiesaldo gaat naar 0 met gelijkgebleven TVC Scenario 3a: migratiesaldo gaat naar 0 met afgenomen TVC 2.7 Kanttekeningen De bevolkingsprognoses kunnen als leidraad dienen voor het beleid maar blijven indicatief. We gaan uit van een aantal plausibele scenario s op basis van demografische gegevens. Demografische trends kunnen echter veranderen. Bijvoorbeeld: voor 2001 was er stadsvlucht en een vrij lage fertiliteit. Toenmalige prognoses gingen hiervan uit. Doordat de stad terug mensen aantrok en ook het aantal geboorten sterk steeg, gaven deze prognoses uiteindelijk verkeerde voorspellingen. Daarenboven hebben tal van externe factoren (politieke, sociale, economische, enz.) een invloed hebben op de parameters en meer in het bijzonder migraties. Deze kunnen niet in rekening worden gebracht. Tenslotte houden we ook geen rekening met de maximumcapaciteit om mensen in deze stad te huisvesten. In onze modellen wordt het aantal (potentieel) beschikbare woningen niet in rekening gebracht. 8 / 55

10 3 Bevolkingsprognoses 3.1 Algemene prognose Onderstaande grafiek geeft de vooruitzichten voor de bevolkingsaantallen over alle leeftijden heen. In alle scenario s is er sprake van een constante groei tussen 2006 en In de scenario s met een positief migratiesaldo (scenario s 1, 2 en 2a) als uitgangspunt groeit de bevolking aan tot minstens in In scenario 1, waar de waarnemingen van 2011 worden doorgetrokken, komen we tot een inwonersaantal van meer dan inwoners. In scenario 3 en 3a, waar we het migratiesaldo van allochtonen laten zakken naar nul, zien we een tragere toename van het aantal inwoners. Op het einde van de periode zien we een stagnatie van het aantal inwoners. Grafiek 5: prognose aantal inwoners / 55

11 Tabel 3: prognose aantal inwoners Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

12 3.2 Prognose van de leeftijdscategorieën Voor verschillende beleidsvelden, o.m. het onderwijs, arbeidsmarkt, zorg en opvang, is het belangrijk te weten hoe bepaalde leeftijdsgroepen zullen evolueren in de toekomst. In de onderstaande paragrafen worden achtereenvolgens de jongeren (-18), de beroepsactieven (18 64 jaar) en de ouderen (65+) besproken Jongeren Algemeen In alle groeiscenario s (scenario 1, 2 en 2a) neemt het aantal personen jonger dan 18 jaar toe. In scenario 2 waarbij we het migratiesaldo van allochtonen laten zakken tot het niveau van voor 2010 met een gelijkgebleven saldo, neemt het aandeel -18-jarigen in de totale bevolking wel terug af. In scenario s 1 en 2a blijft het aandeel wel toenemen, al vlakt deze toename wel af. In de scenario s waarbij de immigratie van allochtonen afneemt zien we dat het aantal jongeren op het einde van de periode stagneert of afneemt (in het geval de vruchtbaarheid van allochtonen ook zou afnemen). Grafiek 6: prognose aantal jongeren -18 jaar / 55

13 Grafiek 7: prognose aandeel jongeren -18 jaar in de bevolking Tabel 4: prognose aantal -18-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

14 Binnen de groep jongeren maken we verder een onderscheid naar leeftijd: 0 tot en met 2-jarigen 3 tot en met 5-jarigen 6 tot en met 11-jarigen 12 tot en met 17-jarigen tot en met 2-jarigen Wanneer we de evolutie van de -3-jarigen onderzoeken, is er een duidelijk verschil tussen de scenario s 1,2 en 2a enerzijds (de groeiscenario s) en de scenario s 3 en 3a anderzijds. Het aantal inwoners van deze leeftijdscategorie neemt toe in de eerste reeks scenario s. De sterkste toename vind plaats in scenario 1, gevolgd door scenario 2a. In scenario 3 en 3a neemt het aantal toe tot in 2020 om vervolgens af te nemen. Hieruit kan besloten worden dat de evolutie van het aantal kinderen sterk zal samenhangen met de immigratie van allochtonen. Als we kijken naar het aandeel -3-jarigen in de bevolking, dan stellen we vast dat dit de eerste jaren van de prognose toeneemt (tot wanneer hangt af van het scenario) om daarna te dalen. Grafiek 8: prognose aantal kinderen van 0 tem 2 jaar / 55

15 Grafiek 9: prognose aandeel kinderen van 0 tem 2 jaar in de bevolking Tabel 5: prognose aantal -3-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

16 tot en met 5-jarigen Voor de kinderen van 3 tot en met 5 jaar kunnen dezelfde conclusies getrokken worden als bij de jongste groep. Dezelfde trends doen zich een aantal jaren later voor, doordat de leeftijdscohorten opschuiven. Voor scenario s 1, 2 en 2a neemt het aantal in deze leeftijdscategorie constant toe. In de scenario s met een migratiesaldo van nul neemt het aantal kinderen in deze categorie af vanaf In alle scenario s zal het aandeel van deze groep in de bevolking toenemen tot ergens in de periode om daarna af te nemen. Grafiek 10: prognose aantal kinderen van 3 tem 5 jaar / 55

17 Grafiek 11: prognose aandeel kinderen van 3 tem 5 jaar in de bevolking Tabel 6: prognose aantal 3 tot en met 5-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

18 tot en met 11-jarigen Bij de 6- tot 11-jarigen (de doelgroep van het lager onderwijs) neemt het aantal in bijna alle scenario s toe. In scenario 3 en 3a is er terug sprake van een lichte daling in de laatste jaren van de projectieperiode. Hetzelfde geldt voor het aandeel in de bevolking Grafiek 12: prognose aantal kinderen van 6 tem 11 jaar Grafiek 13: prognose aandeel kinderen van 6 tem 11 jaar in de bevolking / 55

19 Tabel 7: prognose aantal 6 tot en met 11-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

20 tot en met 17-jarigen Bij de 12- tot 17-jarigen neemt het aantal in alle scenario s toe. In een eerste periode (tot 2016) is de stijging eerder licht. De periode erna neemt deze groep forser toe in aantal en in aandeel van de bevolking. Grafiek 14: prognose aantal kinderen van 12 tem 17 jaar Grafiek 15: prognose aantal kinderen van 12 tem 17 jaar crisisscenario s 19 / 55

21 Tabel 8: prognose aantal 12 tot en met 17-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

22 3.2.2 Inwoners op beroepsactieve leeftijd Vanaf de leeftijd van 18 jaar zullen scenario 2 en 2a en scenario 3 en 3a 4 gelijk lopen wat betreft de absolute aantallen. Dit heeft te maken met het feit dat we de prognoseperiode niet lang genoeg genomen hebben. Hierdoor hangt de evolutie van deze groepen niet af van de vruchtbaarheid Algemeen In absolute aantallen neemt de bevolking op beroepsactieve leeftijd permanent toe in de groeiscenario s (1,2 en 2a). In de scenario s 3 en 3a stagneert het aantal vanaf ongeveer Grafiek 16: prognose aantal inwoners van 18 tem 64 jaar / 55

23 Grafiek 17: prognose aandeel inwoners van 18 tem 64 jaar in de bevolking Tabel 9: prognose aantal 18 tot en met 64-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

24 De volgende paragrafen behandelen de prognoses voor een aantal deelgroepen binnen de beroepsactieve bevolking: 18 tot en met 24-jarigen 25 tot en met 39-jarigen 40 tot en met 54-jarigen 55 tot en met 64-jarigen tot en met 24-jarigen De jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar nemen in aantal toe. Anno 2030 tellen we minimum en maximum tot en met 24-jarigen. Binnen de totale projectieperiode is er wel sprake van een stagnatie of daling tussen 2013 en 2019, met uitzondering voor scenario 1. Het aandeel 18 tot 24-jarigen kent tot 2022 een daling. Daarna neemt het gewicht van deze groep toe. Grafiek 18: prognose aantal inwoners van 18 tem 24 jaar / 55

25 Grafiek 19: prognose aandeel inwoners van 18 tem 24 jaar in de bevolking Tabel 10: prognose aantal 18 tot en met 24-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

26 tot en met 39 jaar De groep van 25 tot 40 jaar neemt in alle scenario s toe tot Hierna stagneert het aantal in scenario s 2 en 2a en neemt het af in scenario s 3 en 3a. In scenario 1 blijft het aantal de hele periode toenemen. Het aandeel van deze groep in de bevolking neemt in alle scenario s toe tot in Hierna vindt er een daling plaats. Grafiek 20: prognose aantal inwoners van 25 tem 39 jaar / 55

27 Grafiek 21: prognose aandeel inwoners van 25 tem 39 jaar in de bevolking Tabel 11: prognose aantal 18 tot en met 24-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

28 40 tot en met 54 jaar Absoluut neemt het aantal 40- tot 54-jarigen toe in alle scenario s. Het gewicht van deze groep in de bevolking neemt af tot 2020, daarna neemt het terug toe. Grafiek 22: prognose aantal inwoners van 40 tem 54 jaar / 55

29 Grafiek 23: prognose aandeel inwoners van 40 tem 54 jaar in de bevolking crisisscenario Tabel 12: prognose aantal 40 tot en met 54-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

30 tot en met 64-jarigen Ook het aantal 55- tot 65-jarigen nemen in alle scenario s toe in absolute aantallen. Als we kijken naar het aandeel in de bevolking, dan stellen we vast dat met uitzondering van scenario 1, er een toename is van deze groep tot In scenario 2 en 2a neemt het vervolgens af, in scenario 3 en 3a blijft het min of meer stabiel. Volgens scenario 1 zou het percentage van deze leeftijdsgroep in de bevolking heel de periode afnemen. Grafiek 24: prognose aantal inwoners van 55 tem 64 jaar / 55

31 Grafiek 25: prognose aandeel inwoners van 55 tem 64 jaar in de bevolking Tabel 13: prognose aantal 55 tot en met 64-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

32 3.2.3 Ouderen (65+) Algemeen Het aantal 65-plussers blijft in alle scenario s relatief stabiel tot in Hierna neemt het aantal toe. De evolutie van hun aandeel in de bevolking verschilt van scenario tot scenario. In de scenario s met een positief migratiesaldo zien we na een periode van daling een stagnatie of een zeer lichte stijging van het aandeel senioren. In de andere scenario s stijgt het aandeel terug. Grafiek 26: prognose aantal inwoners van 65 jaar en ouder / 55

33 Grafiek 27: prognose aandeel inwoners van 65 jaar en ouder in de bevolking Tabel 14: prognose aantal 65+-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

34 tot en met 79-jarigen De evolutie van de 65-plussers wordt vooral bepaald door de categorie van 65 tot en met 79 jaar. Het aandeel van deze groep in de bevolking neemt af tot ongeveer 2019 en neemt dan terug toe. Met uitzondering van scenario 1 neemt het aandeel jonge senioren in de bevolking na 2020 terug toe na een periode van daling. In scenario 1 stagneert het aandeel. Grafiek 28: prognose aantal inwoners van 65 tot en met 79 jaar / 55

35 Grafiek 29: prognose aandeel inwoners van 65 tot en met 79 jaar in de bevolking Tabel 15: prognose aantal 65 tot en met 79-+-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

36 ers Het aantal 80-plussers kent een wisselend verloop. Tot 2020 blijft deze groep stabiel. Van 2020 tot 2024 kent deze groep een daling, gevolgd door een stijging. Hun aandeel in de bevolking neemt voor het grootste deel van de periode af. Na 2025 blijft het aandeel nagenoeg stabiel voor scenario s 2 en 2a, stijgt het in 3 en 3a en daalt het in scenario 1. Grafiek 30: prognose aantal inwoners van 80 jaar en ouder / 55

37 Grafiek 31: prognose aandeel inwoners van 80 jaar en ouder in de bevolking Tabel 16: prognose aantal jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

38 3.3 Bevolkingsprognoses naar herkomst We bekijken de prognoses ook nog eens voor autochtonen en allochtonen apart. Hierbij hernemen we de opmerking dat de manier waarop allochtonen en autochtonen gemeten worden gevolgen heeft voor wat deze begrippen betekenen voor het eerste projectiejaar en erna. In de normale bevolkingsstatistieken zijn er twee manieren om het onderscheid te maken tussen autochtonen en allochtonen: In de eerste methode baseren we ons op de nationaliteit bij geboorte (of bij immigratie in België). Autochtonen hebben bij geboorte de Belgische nationaliteit, de anderen zijn allochtoon. In deze methode zijn er ook veel zogenaamde autochtone kinderen bij allochtone ouders. De verdeling in 2012 is op deze manier: 66% autochtoon, 34% allochtoon. In de tweede methode nemen we ook de nationaliteit bij geboorte van de moeder mee. Autochtonen zijn degenen wiens moeder bij geboorte de Belgische nationaliteit had. Allochtonen zijn de anderen. De verdeling op deze manier is: 59% autochtoon, 41% allochtoon. In de gegevens van verhuisbewegingen en sterften kunnen we enkel herkomst op de eerste manier berekenen. In de geboortebestanden is de herkomstnationaliteit van de moeder wel mee opgenomen om vruchtbaarheidscijfers te berekenen. Vruchtbaarheidscijfers berekenen we door het aantal geboorten per leeftijd van de moeder te delen door het aantal vrouwen per leeftijd. Het totaal vruchtbaarheidscijfer is dan de optelling van alle deze ratio s over de leeftijden heen. Deze manier van berekenen verplicht ons om de nationaliteit bij geboorte van de moeder in rekening te brengen. Het gevolg is dat uiteindelijk twee definities door elkaar gebruikt worden. Het aantal nul-jarige allochtonen neemt zeer sterk toe in het eerste projectiejaar 2012, maar dit heeft voornamelijk te maken met een verandering in definitie. En zo zal het het aantal allochtonen volgens de tweede definitie toenemen, wegens de verschuiving in de jongere cohorten. Dit betekent dus dat het aantal allochtonen een overschatting zal zijn als men de eerste meetmethode als basis neemt en een onderschatting bij de tweede meetmethode. De prognoses met de opsplitsing autochtoon / allochtoon zijn dus indicatief. 37 / 55

39 3.3.1 Autochtonen De prognoses voor autochtonen lopen gelijk voor alle scenario s voor wat betreft de absolute aantallen, aangezien we in alle hypothesen de levensverwachting laten stijgen en de vruchtbaarheidsgraad en het migratiesaldo constant houden. Hun aandeel in de bevolking zal schommelen naargelang de evolutie van het allochtonen, waar wel verschillende hypothesen zijn geformuleerd. Zowel in absolute aantallen als in percentage van de bevolking neemt het aantal autochtonen af. In de scenario s 3 en 3a, waar we het migratiesaldo van allochtonen naar nul laten evolueren, bedraagt het aandeel volgens deze prognose nog ongeveer 46%. In de scenario s 2 en 2a waar het migratiesaldo van allochtonen op het niveau van de saldi in de periode wordt gelegd, bedraagt het aandeel autochtonen 42%. Als de waarnemingen in 2011 gelden zoals in scenario 1 gesimuleerd wordt, bedraagt dit aandeel 36%. Grafiek 32: prognose aantal autochtonen / 55

40 Grafiek 33: prognose aandeel autochtonen Tabel 17: prognose aantal autochtonen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

41 3.3.2 Allochtonen Het aantal allochtonen neemt volgens alle scenario s toe. In scenario 1 is de toename het sterkst, in scenario 3 en 3a het minst sterk. Hetzelfde geldt voor het aandeel in de bevolking. Het aandeel allochtonen bedraagt volgens deze prognose ongeveer 54% in scenario s 3 en 3a, 58 à 59% in scenario s 2 en 2a en 64% in scenario 1. Grafiek 34: prognose aantal allochtonen / 55

42 Grafiek 35: prognose aandeel allochtonen Tabel 18: prognose aantal allochtonen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

43 3.4 Prognoses naar leeftijd en herkomst In laatste instantie bekijken we ook leeftijd en herkomst tesamen. Binnen de -18-jarigen, inwoners op beroepsactieve leetfijd en 65-plussers bekijken we de evoluties van allochtonen en autochtonen jarigen Bij de jongeren neemt het aantal autochtonen af en neemt het aantal allochtonen toe. Dit kan zowel in absolute termen als in relatieve termen geconcludeerd worden. Volgens deze prognose komt het aandeel allochtonen binnen de groep -18-jarigen uit op een getal tussen 70% en 80%. Grafiek 36: prognose aantal autochtone -18-jarigen / 55

44 Grafiek 37: prognose aandeel autochtone -18-jarigen tov het totaal aantal -18-jarigen Tabel 19: prognose aantal autochtone -18-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

45 Grafiek 38: prognose aantal allochtone -18-jarigen Grafiek 39: prognose aandeel allochtone -18-jarigen tov het totaal aantal -18-jarigen / 55

46 Tabel 20: prognose aantal allochtone -18-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

47 3.4.2 Actieve leeftijd Bij de inwoners op beroepsactieve leeftijd zien we eenzelfde fenomeen, het aantal autochtonen neemt af, het aantal allochtonen neemt toe. Binnen deze groep bedraagt het aandeel allochtonen tussen 55 en 65% in Grafiek 40: prognose aantal autochtone jarigen / 55

48 Grafiek 41: prognose aandeel autochtone jarigen tov het totaal aantal -18-jarigen Tabel 21: prognose aantal autochtone jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

49 Grafiek 42: prognose aantal allochtone jarigen Grafiek 43: prognose aandeel allochtone jarigen tov het totaal aantal -18-jarigen / 55

50 Tabel 22: prognose aantal allochtone jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

51 3.4.3 Senioren (65+) Tot slot zien we bij de de senioren een lichte afname van autochtonen. Ook bij deze groep zal het aantal allochtonen stijgen. In 2030 is volgens deze prognose bijna 30% van allochtone herkomst. Grafiek 44: prognose aantal autochtone 65+-jarigen / 55

52 Grafiek 45: prognose aandeel autochtone 65+-jarigen tov het totaal aantal -18-jarigen Tabel 23: prognose aantal autochtone 65+-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

53 Grafiek 46: prognose aantal allochtone 65+-jarigen Grafiek 47: prognose aandeel allochtone 65+-jarigen tov het totaal aantal -18-jarigen / 55

54 Tabel 24: prognose aantal allochtone 65+-jarigen Jaar Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 3 Scenario 3a / 55

55 4 Conclusie Volgens de resultaten die hierboven gepresenteerd worden, zal het aantal inwoners toenemen. Het aantal inwoners hangt af van het scenario. Wanneer de netto immigratie van allochtonen naar nul zou evolueren, zal het bevolkingsaantal tussen en liggen. Indien de immigratie van dezelfde groep terugkomt op hetzelfde niveau als in de periode , dan zal het aantal inwoners tussen de en liggen. Er werd ook een scenario voorzien dat er rekening mee houdt dat de uitzonderlijke evolutie van 2011 wordt doorgetrokken. Indien dit het geval zou zijn, komt het bevolkingsaantal boven uit. De evolutie van het aantal jongeren hangt af van de fertiliteit en van het migratiepatroon. De prognoses geven aan dat het aantal jongeren verder zal toenemen wanneer de trends inzake vruchtbaarheid en migraties van de laatste jaren zich blijven voortzetten. Bij veranderingen in het migratiepatroon, waardoor er minder jongvolwassenen naar de stad zouden komen, zal de groei op een gegeven moment stoppen en dalen. Dit zal zich dan het snelst laten voelen bij de jongste groepen. Op korte termijn is het alleszins zo dat alle scenario s een stijging voorspellen. De inwoners tussen 18 en 64 jaar of met andere woorden de inwoners op beroepsactieve leeftijd stijgen in aantal net als de andere groepen. Hun gewicht in de bevolking wordt wel kleiner. De meeste leeftijdsgroepen binnen deze categorie kennen een stijging. Enkel bij de categorie van 25 tot 39 jaar is de stijging minder sterk en daalt ze zelfs vanaf het midden van de projectieperiode indien de immigratie zou verminderen. Uit recente verhuisstatistieken blijkt dat deze groep vaak een negatief verhuissaldo optekent. Indien daarbij minder jonge twintigers in de stad komen wonen, zal deze groep daarom afkalven. Volgens deze prognoses ook sprake van vergrijzing. Het aantal 65-plussers dat de afgelopen 10 jaar een kleine afname kende, zal tijdens de eerste helft van de projectieperiode stabiel blijven om daarna te stijgen. Deze trend wordt sterk bepaald door de senioren tussen 65 en 79 jaar. De 80-plussers zullen op korte termijn nog groeien. Door een cohorte-effect (de 65-plussers van nu die in aantal zijn afgenomen komen dan in deze leeftijdscategorie) zal het aantal afnemen tot in Daarna neemt ook deze groep terug toe. In deze prognose werd ook het onderscheid tussen autochtonen en allochtonen gemaakt. Door de aard van de brongegevens kan de oefening niet zuiver gemaakt worden, waardoor de cijfers nog meer dan de algemene prognosecijfers indicatief zijn. In alle scenario s neemt het aantal autochtonen af, het aantal allochtonen neemt dan weer toe. Tegen 2030 heeft de meerderheid van de Antwerpenaren vermoedelijk allochtone roots. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen, zij het dat het bij de jongeren sterker stijgt dan bij de ouderen. Het is daarbij zo dat bij de jongeren het overgrote deel van allochtone origine zal zijn (volgens de prognose 70 tot 80%). 54 / 55

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 2. Demografie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 2. Demografie Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 2. Demografie De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates beschikbaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

VOORUITZICHTEN. Bevolkingsvooruitzichten 2010-2060. Federaal Planbureau. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

VOORUITZICHTEN. Bevolkingsvooruitzichten 2010-2060. Federaal Planbureau. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Bevolkingsvooruitzichten 2010-2060 Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie December 2011 Vooruitzichten Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Pieter Rotthier (BZ/SSO) Datum: 23/05/2012 Verantwoordelijke uitgever:bz/sso 1 / 34 1 Inleiding... 3 2 Demografie en socio-economische schets... 4 2.1 Demografie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur

2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur 2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur Martine Corijn D/2011/3241/019 Inleiding FOD ADSEI-cijfers leidden tot de krantenkop Aantal

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE KUBUS "AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT"

TOELICHTING BIJ DE KUBUS AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT TOELICHTING BIJ DE KUBUS "AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT" 1. Algemeen Deze tabellen geven aantallen migraties. In de "Inleiding

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

2011/5 De (in)stabiliteit van huwelijken in België

2011/5 De (in)stabiliteit van huwelijken in België 2011/5 De (in)stabiliteit van huwelijken in België Martine Corijn D/2011/3241/020 Inleiding Het dalende aantal huwelijken en het stijgende aantal echtscheidingen maakt dat langdurende huwelijken soms minder

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Gent in cijfers reeks

Gent in cijfers reeks Gent in cijfers reeks Jaarlijkse publicatiereeks Data-Analyse & GIS 2007: omgevingsanalyse 2008: verhuisbewegingen naar, uit en binnen Gent 2009: wijkmonitor Indicatorenrapport Armoede 2009: 'Met meer

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 behandeld door algemeen nummer U13-74923 bijlagen FAB-SEC dossiernummer AC Dombroek-van Vliet 14 0320 1 onderwerp

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Omschrijving: De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking.

Omschrijving: De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking. Methodologie Boordtabel Eindeloopbaan Steunpunt WSE Werkzaamheidsgraad naar leeftijd en geslacht De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking. - Voor België en

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen September Bevolkingsprognose gemeente Groningen Inleiding Dit vlugschrift behandelt de bevolkingsprognose van de gemeente Groningen.

Nadere informatie

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 225 voor provincies Andries de Jong 1) In 26 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Inleiding Hoe functioneren mensen en welke chronische aandoeningen hebben ze? Wat willen ze? Wat kunnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

VOORUITZICHTEN. Demografische vooruitzichten 2013-2060. Federaal Planbureau. Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten

VOORUITZICHTEN. Demografische vooruitzichten 2013-2060. Federaal Planbureau. Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Demografische vooruitzichten 2013-2060 Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Artikelen. Bevolkingsprognose 2008 2050: naar 17,5 miljoen inwoners

Artikelen. Bevolkingsprognose 2008 2050: naar 17,5 miljoen inwoners Artikelen Bevolkingsprognose 28 25: naar 17,5 miljoen inwoners Coen van Duin De langetermijn-bevolkingsprognose van het CBS is gebaseerd op veronderstellingen over het aantal immigranten, de emigratiegeneigdheid,

Nadere informatie

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 O&S s-hertogenbosch Februari 2014 2 Samenvatting Eens in de vier jaar maakt de gemeente s-hertogenbosch een bevolkingsprognose. De resultaten van de meest recente

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord.

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord. 9 Bloemekenswijk In dit document staan een hele reeks data uit verschillende bronnen vermeld. Meer uitleg over de gehanteerde bronnen en begrippen vind je in Bronnen en Begrippen. WIJKFICHES Bloemekenswijk

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Omgevingsanalyse 2013

Omgevingsanalyse 2013 Technische versie Omgevingsanalyse 2013 Stad Gent - Strategie & Coördinatie Inhoudstafel Deel I Gentenaars en Gentgebruikers 1 Deel II Externe omgevingsanalyse 69 Deel III Interne omgevingsanalyse 227

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken Maarten Alders en Han Nicolaas Het saldo van administratieve afvoeringen en opnemingen is doorgaans negatief. Dit saldo wordt vaak geïnterpreteerd als vertrek naar het buitenland. Het aandeel in het totale

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Artikelen. Bevolkingsprognose 2009 2016: omslag naar lagere groei. Coen van Duin en Han Nicolaas

Artikelen. Bevolkingsprognose 2009 2016: omslag naar lagere groei. Coen van Duin en Han Nicolaas Artikelen Bevolkingsprognose 29 216: omslag naar lagere groei Coen van Duin en Han Nicolaas In 27 en 28 liep de bevolkingsgroei van Nederland sterk op, mede onder invloed van de economische bloei in de

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen Langdurige werkloosheid in Vlaanderen In 2015 daalde de kortdurige werkloosheid, maar steeg de langdurige werkloosheid sterk. Hierdoor bleef de totale werkloosheid een heel jaar min of meer status quo.

Nadere informatie

6. Vergrijzing in Noord-Nederland

6. Vergrijzing in Noord-Nederland 6. Vergrijzing in Noord-Nederland De komende jaren zal de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking sterk stijgen. Er worden minder kinderen geboren dan vroeger en onder invloed van stijgende welvaart

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken CPB Memorandum Sector : Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat Afdeling/Project : Arbeid Samensteller(s) : Rob Euwals, Daniël van Vuuren, Adri den Ouden, Janneke Rijn Nummer : 171 Datum : 12 december 26 Arbeidsaanbod

Nadere informatie

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010)

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010) bij ouderen in Nederland (1994-2010) Jeroen Wisselink Help! 'Gun ze toch hun borreltje!?' Congres Ouderen en Alcohol Maandag 23 april 2012, 9.30 uur - 17.00 uur Inhoud Inleiding Hulpvraag ouderen Vergrijzing

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

De kustgemeenten vergrijzen

De kustgemeenten vergrijzen Oostende panoramazaal CC De Grote Post 29 mei 2015 De kustgemeenten vergrijzen Niels De Luyck SumResearch Studiedag Ook de aangespoelden blijven! Woon- en zorgperspectieven van pensioenmigranten aan de

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 In opdracht van de gemeente Houten, april 2011 2011 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

2. Stelt de minister een verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Welke conclusies trekt de ministers uit deze cijfers?

2. Stelt de minister een verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Welke conclusies trekt de ministers uit deze cijfers? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

BEVOLKING & DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN IN HET NEDERLANDSE WADDENGEBIED 1988-2014

BEVOLKING & DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN IN HET NEDERLANDSE WADDENGEBIED 1988-2014 ONTWIKKELINGEN BEVOLKING & DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN IN HET NEDERLANDSE WADDENGEBIED - Dit document is een vertaling van: Population and population developments The Dutch Wadden Area - VERSIE 20150414

Nadere informatie

18 Statistische Jaarbrief 2015. van de Protestantse Kerk in Nederland

18 Statistische Jaarbrief 2015. van de Protestantse Kerk in Nederland 18 Statistische Jaarbrief 2015 van de Protestantse Kerk in Nederland Expertisecentrum Protestantse Kerk, 23 april 2015 Statistische Jaarbrief 2015 Protestantse Kerk in Nederland Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Working Papers Steunpunt Demografie

Working Papers Steunpunt Demografie Working Papers Steunpunt Demografie Bevolkingsprojecties voor de Belgische migratiebekkens en hun zones, en voor de grote en regionale steden van België, 2-22 D. Willaert, J. Surkyn, R. Lesthaeghe STEUNPUNT

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Zeeuwse Verhuisatlas deel III

Zeeuwse Verhuisatlas deel III Zeeuwse Verhuisatlas deel III Verhuizen meer mensen naar de stad of naar het platteland? Zeeuws-Vlaanderen Middelburg, augustus 2012 Sociale Staat van Zeeland Colofon SCOOP 2012 Samenstelling Ankie Smit

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen Meer of Minder Heden Verschillen tussen, en trends in, de verhouding allochtone en autochtone klanten van de dienst SOZAWE Alfons Klein Rouweler Ard Jan Leeferink Louis Polstra Uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

Het kind in Vlaanderen

Het kind in Vlaanderen Het kind in Vlaanderen 2012 Het kind in Vlaanderen 2012 Woord vooraf Het kind in Vlaanderen 2012 Kind en Gezin Waarom deze publicatie? Het Internationaal Kinderrechtenverdrag ging van kracht in 1990.

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Het kind in Vlaanderen

Het kind in Vlaanderen Het kind in Vlaanderen 2013 Het kind in Vlaanderen 2013 Woord vooraf Het kind in Vlaanderen 2013 Kind en Gezin Waarom deze publicatie? De bronnen 2 In navolging van het Internationaal Verdrag inzake de

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen Analyse en vooruitblik Afdeling Onderzoek en Statistiek 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Ontwikkeling 2008-2011, de cijfers...

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Trouwen en scheiden in tijden van voor- en tegenspoed

Trouwen en scheiden in tijden van voor- en tegenspoed dem s Jaargang 8 Mei ISSN 69-47 Een uitgave van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Bulletin over Bevolking en Samenleving inhoud Trouwen en scheiden in tijden van voor- en tegenspoed

Nadere informatie

Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental

Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental Ledental De ontwikkeling van het ledental is een van de grootste zorgen van de KNSB. Hieronder wordt een aantal aspecten van de ontwikkeling van het ledental van de KNSB

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum Primos-model Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum 2 Het Primos-model Werking Primos-model Het Primos-model voorspelt de bevolkingsontwikkeling als gevolg van geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2006

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2006 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen juli 2007 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie