MARKT. Bulletin. Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARKT. Bulletin. Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren"

Transcriptie

1 MARKT Bulletin Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren Derde kwartaal 2008

2 Inhoud en Colofon Inhoud Rondvis Overige (vnl. platvis) 1. Aanvoer 2. Buitenlandse handel 3. Informatie per soort over vis, schaal en schelpdieren, diepvries en kweekvis (buiten de EU) Colofon Marktbulletin is een uitgave van het Productschap Vis Bronnen Productschap Vis Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Voor informatie: Productschap Vis, dhr. G. van Yperen Postbus 72, 2280 AB Rijswijk, telefoonnummer , Kabeljauw Koolvis Schelvis Wijting Makreel Haai Leng Heek Zeeduivel Rog Wolf Poon Roodbaars Steenwijting Zeebaars Horsmakreel Sprot Tarbot Griet Tongschar Schar Bot Schartong Geep Heilbot Zoeterwatervis Overname van de inhoud alleen toegestaan met duidelijke bronvermelding.

3 1. Aanvoer Inleiding Twee factoren zijn bepalend voor het algemene beeld: de hoeveelheid product en de waarde. Dat wordt in de grafieken van dit hoofdstuk in beeld gebracht. De factor waarde is berekend op de hoeveelheid in de handel gebrachte vissoortgroep. De waarde van de import en export van de Nederlandse vissector door handelsactiviteiten is opgenomen in de laatste tabel, als illustratie van het belang hiervan voor de Nederlandse economie. De tweede serie grafieken (vanaf 1.5) is gericht op het in beeld brengen van de waarde en de hoeveelheid vis die via de Nederlandse afslagen in de afgelopen periode is verhandeld. Daar is een uitsplitsing gemaakt voor de soorten tong, schol, rondvis en overige (vnl. platvis). Voor een overzicht van de categorieën rondvis en overige (vnl. platvis) wordt verwezen naar de tweede pagina van dit bulletin. 1.1 Aanvoer vis (waarde in euro s) In deze tabel is de verdeling per kwartaal weergegeven van de waarde van de drie grootste aangevoerde productstromen. De productstromen verse vis en schaal- en schelpdieren zijn gebaseerd op de via de afslag/veiling verhandelde hoeveelheden en behaalde (bruto) opbrengsten. De totale waarde van de in het derde kwartaal van 2008 aangevoerde (pelagische) diepvriesvis is beduidend lager vergeleken met dezelfde periode in Dat komt doordat de TAC s voor een groot aantal van de pelagische soorten fors zijn verlaagd, met als resultaat een vermindering van de aanvoer van deze vissoorten. 1.2 Aanvoer vis (waarde relatief) 3e kwartaal 2008 De onderlinge verdeling van in waarde van de productstromen laat duidelijk zien dat verse vis het grootste aandeel heeft. Het gaat hier om vis die via de Nederlandse visafslagen is verhandeld. Specifieke informatie over die categorie is vanaf grafiek 1.5 in beeld gebracht. De productstroom schaal- en schelpdieren betreft enerzijds schaaldieren zoals Noordzee garnalen en Noorse kreeftjes (langoustines). De schelpdieren zijn vooral oesters en de via de mosselveiling verhandelde mosselen. De categorie diepvries bestaat voornamelijk uit haring, makreel, horsmakreel en blauwe wijting. Deze (pelagische) vis wordt in hoofdzaak door de trawlervloot aangevoerd en aan boord gevroren. In het derde hoofdstuk van dit bulletin vindt u meer informatie over de categorieën schaal- en schelpdieren en diepvriesvis. 1.3 Aanvoer verse vis en garnalen (prijsontwikkeling op basis van index niveau ) Uit de grafiek blijkt dat de gemiddelde prijs van de via de

4 afslag verhandelde rondvis- en platvissoorten het afgelopen jaar nauwelijks is gewijzigd. Voor garnalen ligt dat anders. Na een forse piek in het vierde kwartaal van 2007 zet een constante daling in. Het prijsniveau van de garnalen ligt in het derde kwartaal van 2008 onder het niveau van dezelfde periode in De prijsontwikkeling wordt vooral beïnvloed door seizoensomstandigheden, visserijinspanning, de vangstresultaten en de ontwikkelingen op de markt. 1.4 Import en export (waarde) Zoals al vele jaren het geval is, ligt de totale waarde van de export boven die van de import. Op zich logisch, omdat een deel van de export plaatsvindt na bewerking. Het verschil is wel kleiner geworden. Dat is vooral veroorzaakt door de stijging in omvang van de import en de lichte teruggang in de waarde van de export. Het laatste houdt mogelijk verband met de toename van concurrerende producten op onze afzetmarkten. 1.5 Aanvoer verse vis (waarde) De waarde van de op de Nederlandse afslagen aangevoerde verse vis is in het derde kwartaal gelijk gebleven ten opzichte van het tweede kwartaal In het derde kwartaal van 2008 blijft het waardeaandeel voor iedere categorie vis achter bij het niveau in dezelfde periode in Aanvoer verse vis (waarde) derde kwartaal 2007 Bij de verdeling van de waarde neemt de platvis de hoofdrol op zich. Met een aandeel van 43 % voert tong de boventoon, zoals gebruikelijk. 1.7 Aanvoer verse vis (waarde) derde kwartaal 2008 Met een aandeel van 39 % is tong opnieuw de belangrijkste vissoort, maar de vermindering is fors: 10% minder dan in Het belang van schol binnen de aanvoer is daarentegen toegenomen

5 1.8 Aanvoer verse vis (hoeveelheid) In de eerste drie kwartalen van 2008 is de aanvoer van tong ieder kwartaal gelijk gebleven. In het derde kwartaal van 2008 is wel minder rondvis en overige (vnl. platvis) aangevoerd dan gedurende dezelfde periode in Het relatieve aandeel van schol is toegenomen en ligt voor wat betreft de hoeveelheid zelfs iets hoger dan de aanvoer gedurende dezelfde periode in Aanvoer verse vis (hoeveelheid) derde kwartaal 2008 De verdeling van de verse vis in hoeveelheid geeft over het derde kwartaal van 2008 aan dat de verse vis inmiddels voor ruim de helft bestaat uit schol. In vergelijking met een jaar eerder is de hoeveelheid tong met meer dan 20% afgenomen. 1.9 Aanvoer verse vis (hoeveelheid) derde kwartaal 2007 De verdeling naar hoeveelheid van de verse vis benadrukt het grote belang van de platvisvisserij. De aandelen voor tong en schol zijn apart vermeld. Met een aandeel van 45 % gaat schol ruim aan kop

6 2. Buitenlandse handel Inleiding Een zeer groot deel van de in Nederland verwerkte en verhandelde visproducten wordt afgezet op buitenlandse markten, met name binnen de Europese Unie. De import bestaat voor het grootste deel uit vis en visproducten die van buiten de Europese Unie afkomstig zijn. In toenemende mate daaronder ook gekweekte zoetwater vissoorten uit Zuid-Oost Azië die hun afzet vinden op markten die traditioneel worden bediend met witvissoorten uit de wildvang op zee. Vooral de afzet van scholfilet wordt hierdoor getroffen. 2.1 Export (waarde) In deze grafiek wordt onderscheid gemaakt tussen vier categorieën. De producten uit diepvries zijn goed voor bijna de helft van de waarde van de export. De fluctuaties in de waarde van de schaal- en schelpdieren wordt veroorzaakt door het ritme van het mosselseizoen. Waar de categorie vers nagenoeg constant blijft, is de stijging van de categorie bereidingen (samengestelde producten) opvallend. Die kan op het conto worden geschreven van de toenemende populariteit van gemaksvoeding. De totale hoeveelheid export is in het derde kwartaal van 2008 gestegen ten opzichte van dezelfde periode in Import (waarde) In deze grafiek is eveneens een onderscheid gemaakt tussen vier categorieën. We zien hier een aanzienlijke toename van de waarde van de bereidingen in het derde kwartaal van De categorie vers is ten opzichte van dezelfde periode in 2007 wat teruggevallen, terwijl diepvries gelijk is gebleven. 2.3 Export bestemming (waarde 3 e kwartaal 2008) Het grootste aandeel in de exportwaarde wordt geboekt door België. De mosselsector heeft daarin een groot aandeel. De Europese zone blijft een belangrijk afzetgebied voor onze verwerkers en handelaren. Interessant is het relatief kleine aandeel in waarde van de export naar China, dat grotendeels tot stand komt op basis van de veredeling van makreel die na bewerking wordt doorgevoerd naar Japan

7 3. Informatie per soort over vis, schaal en schelpdieren, diepvries en kweekvis (buiten de EU) 2.4 Import herkomst (waarde 3 e kwartaal 2008) Het is vooral de import van garnalen die er voor zorgt dat Duitsland zo n groot aandeel heeft in de weergave van de importen naar herkomst. De import uit China bestaat voor het grootste gedeelte (80%) uit garnalen en paling. 2.5 Import en export (waardebarometer) De waardebarometer zoals hier weergegeven is een maatstaf voor het verschil in waarde per kilogram per kwartaal. Uitgangspunt is de waarde in het derde kwartaal van 2007, die een indexcijfer van 100 heeft gekregen. Er is uitgegaan van de totale waarde van de import en export, zonder inflatiecorrectie. De waarde van de import is de afgelopen vijf kwartalen gestegen. Bij de export zien we na een terugval in de eerste helft van 2008, een stijging in het derde kwartaal, waardoor hetzelfde niveau wordt gehaald als een jaar eerder. Inleiding In dit gedeelte van het marktbulletin is de informatie samengebracht specifiek over een aantal soorten en categorieën. Dat betreft achtereenvolgens de vissoorten tong, schol, kabeljauw en wijting en de categorieën schaal en schelpdieren, diepvries en kweekvis van buiten de EU. In de laatste grafiek gaat het om de soorten pangasius en Amerikaanse meerval. 3.1 Aanvoer tong (hoeveelheid per grootteklasse) In de eerste drie kwartalen van 2008 was de aangevoerde hoeveelheid redelijk stabiel. In het derde kwartaal van 2008 is fors minder kleine tong aangevoerd dan in dezelfde periode van Aanvoer tong (waarde) De waarde van de aangevoerde tong is in het derde kwartaal gestegen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Deze stijging houdt gelijke tred met de stijging van de aangevoerde hoeveelheid. 3.3 Aanvoer tong (gemiddelde prijs per kg. per grootteklasse) De prijs van de grote tong (lappen) is in het eerste

8 kwartaal van 2008 fors gezakt. In het derde kwartaal van 2008 bevindt de prijs voor deze categorie zich weer op nagenoeg hetzelfde niveau als in dezelfde periode in Voor de kleine marktcategorie (slips) is in de eerste drie kwartalen van 2008 de prijs stabiel gebleven. De prijs van het middensegment is daarentegen in het derde kwartaal van 2008 verder weggezakt. De marktbenamingen voor de grootteklassen variëren en kennen ook een subonderscheid. Zo zijn er voor de kleine tongen de zogenaamde slips 1 en 2, hanteren we voor de middencategorie de namen groot en kleinmiddel en worden de grote tongen lappen genoemd. 3.4 Aanvoer schol (hoeveelheid per grootteklasse) In het derde kwartaal van 2008 is er via de afslag wat meer schol verhandeld dan in dezelfde periode in De benamingen voor de grootteklassen worden aangeduid met de cijfers 1 t/m 4. Het aandeel van de sorteringen schol 2 en 3 is naar verhouding wat toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in Aanvoer schol (waarde) Het waardeverloop houdt gelijke tred met de schommelingen in de aanvoer van schol. Bij afname van de hoeveelheid is er geen stijging van de prijs. Dat wijst er op dat er weinig prijsflexibiliteit is in de scholmarkt. De waarde van de in het derde kwartaal van 2008 aangevoerde hoeveelheid blijft in vergelijking met dezelfde periode in 2007 wat achter. De oorzaak hiervoor zit vooral in de lagere waardering van de grotere marktcategorie (grootteklasse 1 en 2) in combinatie met een lichte teruggang in de prijs voor schol Aanvoer schol (gemiddelde prijs per kg. per grootteklasse) De prijs van de grotere schollen (grootteklasse 1 en 2) staat onder druk. De prijsontwikkeling van de schol 3 is over de hele periode bezien tamelijk stabiel. Desalniettemin is in het derde kwartaal van 2008 niet het niveau bereikt van dezelfde periode in Aanvoer kabeljauw en wijting (hoeveelheid verdeeld per soort) De in het derde kwartaal van 2008 aangevoerde hoeveelheid is achtergebleven in vergelijking met dezelfde periode van In het aandeel per vissoort is een opvallende verschuiving te zien. De aangevoerde hoeveelheid wijting is in vergelijking met dezelfde periode in

9 met maar liefst 100% toegenomen. Het aandeel in de afname van de hoeveelheid kabeljauw in het derde kwartaal van 2008 was dermate groot (25% minder) dat dit de primaire oorzaak was in de vermindering van de totale hoeveelheid aanvoer. Het zwaartepunt in de aanvoer ligt in 2008 voor kabeljauw in het eerste kwartaal, terwijl dat voor wijting in het tweede kwartaal ligt. 3.8 Aanvoer kabeljauw en wijting (waarde per soort) Ondanks de verminderde aanvoer is de waarde van de kabeljauw in het derde kwartaal van 2008 gelijk gebleven ten opzichte van het tweede kwartaal. In vergelijking met het derde kwartaal van 2007 is de waarde echter met 25% gedaald. Die daling houdt gelijke tred met de daling in de aangevoerde hoeveelheid. De waarde van de aangevoerde wijting ligt stabiel, ondanks de grote verschillen in hoeveelheid aanvoer tussen de derde kwartalen van 2008 en Aanvoer kabeljauw en wijting (gemiddelde prijs per kg. per soort) De prijs voor kabeljauw laat in het derde kwartaal een fors herstel zien, waardoor hetzelfde peil kon worden bereikt als in dezelfde periode van Na de stabiliteit van 2007 daalt de prijs van wijting in het eerste en tweede kwartaal van In het derde kwartaal is er sprake van enig herstel, maar het niveau van dezelfde periode in 2007 is bij lange na niet gehaald Aanvoer schaal- en schelpdieren (hoeveelheid per hoofdsoort) In deze grafiek is de ontwikkeling in de aanvoer van de hoofdsoorten in beeld gebracht: mosselen en garnalen. Door de latere opening van het mosselseizoen is er geen aanvoer geweest in het tweede kwartaal van In het derde kwartaal van 2008 komt de aanvoer van mosselen op gang, hoewel de aangevoerde hoeveelheid achterblijft bij dezelfde periode in Aan garnalen werd in het derde kwartaal van 2008 meer aangevoerd dan in dezelfde periode van Aanvoer schaal- en schelpdieren (waarde per hoofdsoort) Het aandeel van de waarde van de verhandelde garnalen lag in het derde kwartaal van 2008 hoger dan in dezelfde periode van

10 3.12 Aanvoer schaal- en schelpdieren (gemiddelde prijs per kg. per hoofdsoort) De prijs van 0 voor mosselen in het tweede kwartaal hangt uiteraard samen met het feit dat er in die periode geen mosselen zijn aangevoerd. De prijsontwikkeling van garnalen laat vanaf het vierde kwartaal van 2007 een gestage daling zien en komt in het derde kwartaal van 2008 op een iets lager prijspeil uit dan dat van De voornaamste oorzaak lijkt te moeten worden gezocht in de toename van de aanvoer van garnalen, zoals ook in beeld gebracht in de grafieken 3.10 en Aanvoer diepvriesvis (hoeveelheid per soort) Het gaat in deze categorie om de pelagische vissoorten haring, makreel en horsmakreel, die diepgevroren worden aangevoerd. In het derde kwartaal van 2008 is de aangevoerde hoeveelheid bevroren vis met bijna 40% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in De voornaamste oorzaak daarvoor ligt in de sterke vermindering van aangevoerde haring, conform de toegewezen quota voor deze vissoort. De aangevoerde hoeveelheid horsmakreel laat een lichte stijging zien ten opzichte van dezelfde periode in Aanvoer diepvriesvis (gemiddelde prijs per kg. per soort) De prijs van bevroren vis (en dan met name makreel) is in het derde kwartaal van 2008 fors naar beneden gegaan. De prijs van horsmakreel laat in het derde kwartaal van 2008 nog een stijging zien ten opzichte van dezelfde periode in Meerval en pangasius (gemiddelde prijs per kg. per soort) De prijsontwikkeling van (Amerikaanse) meerval kent een gelijkmatig verloop, met een opvallende stijging in het derde kwartaal van Voor pangasius is er sprake van een nog forsere stijging vanaf het tweede kwartaal van Blijkens informatie uit het vakblad Seafood International zal de huidige (krediet)crisis een stimulans kunnen betekenen voor de export van (relatief goedkope) gekweekte vis. Hoewel de productie van met name pangasius in Vietnam naar verwacht nog zal toenemen, kan de prijs door de nog sneller stijgende vraag wellicht verder stijgen

11

12 Postbus AB RIJSWIJK T F E

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Noa Bastiaans. 27 Maart 2012

Noa Bastiaans. 27 Maart 2012 Ontwikkelingen Vis, schaal- en schelpdieren Nederland 1 Noa Bastiaans 27 Maart 2012 Agenda 2 1 GfK: Generieke Trends 2011 2 Visconsumptie 2011 3 Conclusie 3 1 GfK: Generieke Trends 2011 Totale Foodmarkt

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

De zee heeft jou nodig!

De zee heeft jou nodig! De zee heeft jou nodig! Je houdt van producten die uit de zee komen en die doen je goed. Maar de vangst en zelfs de kweek van bepaalde vissoorten heeft nare gevolgen: overbevissing, bedreiging met uitsterven,

Nadere informatie

Visserij in Cijfers. Trends in zeevisserij. Kees Taal en Mike Turenhout. Scheveningen. 28 februari 2014

Visserij in Cijfers. Trends in zeevisserij. Kees Taal en Mike Turenhout. Scheveningen. 28 februari 2014 Visserij in Cijfers Trends in zeevisserij Kees Taal en Mike Turenhout Scheveningen 28 februari 2014 Visserij in Cijfers Jaarlijkse publicatie Vanaf nu via LEI-internet te downloaden www.visserijincijfers.nl

Nadere informatie

Koper flink in de lift

Koper flink in de lift Publicatiedatum CBS-website: 9 juli 7 Koper flink in de lift Wiel Packbier Centraal Bureau voor de Statistiek Koper flink in de lift Wiel Packbier Samenvatting Mede door de toegenomen vraag naar koper,

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - december 2015 De wereldhandel liet bij alle zuivelproducten een groei zien in het vierde kwartaal. Kaas nam fors toe in de laatste drie maanden

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Sociaal-economische kerngegevens

Sociaal-economische kerngegevens Sociaal-economische kerngegevens voor de vervaardiging van aardappelproducten Deze folder is voor werknemers en werkgevers in: de aardappelproductensector. De folder geeft een beeld van sociaal-economische

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

Den Haag 13 maart 2013. 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends

Den Haag 13 maart 2013. 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends Den Haag 13 maart 2013 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends 1 Introductie Voorstellen Doel: kennis uitwisselen over de visserijpraktijk, knelpunten en oplossingen bespreken betreffende bemanningszaken.

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot

Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot Siemen van Berkum en Gerben Jukema, LEI Wageningen UR, 17 december 2014 Deze notitie geeft een beknopt overzicht

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Visverwerking en visgroothandel in Nederland. Recente ontwikkelingen en vooruitzichten

Visverwerking en visgroothandel in Nederland. Recente ontwikkelingen en vooruitzichten Visverwerking en visgroothandel in Nederland Recente ontwikkelingen en vooruitzichten Visverwerking en visgroothandel in Nederland Recente ontwikkelingen en vooruitzichten Rik Beukers LEI-rapport 2011-022

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 08 Wisselende 0s signalen bij grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 Frank Bonger en Hen Pustjens Publicatiedatum CBS-website: 17 juli 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010

MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010 MELKPRIJSVERGELIJKING MEI (Voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro / 100kg) Bedrijf Milcobel Alois Müller Humana Milchunion eg Nordmilch

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt Na een teleurstellend vierde kwartaal in het vorige jaar, start

Nadere informatie

vijfde leerjaar www.lessenpakket.be

vijfde leerjaar www.lessenpakket.be vijfde leerjaar 5 Begrijpend lezen: wat doet die tong op je bord? Amai, het was me het dagje wel vandaag! Toen ik gisterenavond, na wat luieren onder het zand van de zeebodem ontwaakte, liet niets vermoeden

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

vierde leerjaar www.lessenpakket.be

vierde leerjaar www.lessenpakket.be vierde leerjaar 4 Vissen op zee De meeste vis die je in de winkels ziet, komt uit de zee. Hoe komt die vis dan in de winkel? Door de vissers natuurlijk. Schepen varen uit om de vis te vangen. Vandaag vertrekt

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 21-11-2014 Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 1 21-11-2014 Historie De kerstster, kerstroos of poinsettia (Euphorbia pulcherrima), behoort tot de wolfsmelkfamilie

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

De vissen. Tarbot!! Griet!! Tonijn

De vissen. Tarbot!! Griet!! Tonijn Verlies bij vis Plat vis Rondvis + Bruto netto + Bruto 2/3 verlies netto Kop 1/2 verlies Graten Vel Huid Tarbot!! Griet!! Tonijn zeebaars Leeft in diepe wateren & zoute wateren, 60 cm lengte, rondvis,

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - september 2015 De wereldhandel nam, na een langdurige periode van krimp, in het derde kwartaal van 2015 toe. Alleen boter en -olie liet voor het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE ITALIË

LANDEN ANALYSE ITALIË LANDEN ANALYSE ITALIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Bewuste Vis. Aldi kiest voor duurzame vis 2.79 1.99 1.59. kabeljauw HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS. Recept: met notenkorst en quinoa

Bewuste Vis. Aldi kiest voor duurzame vis 2.79 1.99 1.59. kabeljauw HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS. Recept: met notenkorst en quinoa Bewuste Vis Aldi kiest voor duurzame vis WIJ HEBBEN EEN RUIME KEUZE AAN DUURZAME VIS. WIJ STREVEN ERNAAR OM ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT OM TE ZETTEN NAAR DUURZAME PRODUCTEN. Recept: kabeljauw met notenkorst

Nadere informatie

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Najaar 2009 Inhoudsopgave Terugblik seizoen 2008/2009...................................................................................... 3 Najaar 2009 sector bos-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Economie 1,2 oude en nieuwe stijl

Examen HAVO en VHBO. Economie 1,2 oude en nieuwe stijl Economie 1,2 oude en nieuwe stijl Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 2 VHBO Tijdvak 3 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 Dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

De visserij. Frank Beens Groep 7

De visserij. Frank Beens Groep 7 De visserij Frank Beens Groep 7 Inhoud Inleiding Hoofdstukken 1. Geschiedenis 2. Waar wordt op gevist? 3. De Genemuider vissers 4. De visafslag 5. Vis is gezond 6. Vragen Eigen mening Bronvermelding Inleiding

Nadere informatie

IMPACTANALYSE RUSLAND

IMPACTANALYSE RUSLAND Studiedienst Stafmedewerkers Diestsevest 40 3000 Leuven T (016) 28 64 11 F (016) 28 64 09 PERSNOTA Datum 31 juli 2015 Betreft: IMPACTANALYSE RUSLAND 1 ALGEMENE CONTEXT De EU-28 exporteerde in 2013 voor

Nadere informatie

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 M200410 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 Exportthermometer Jolanda Hessels Kees Bakker Zoetermeer, november 2004 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 In 2003 laat de export

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Nederland en vis, een moderne traditie

Nederland en vis, een moderne traditie Nederland en vis, een moderne traditie Tekst: Evelyne Esveld en Willem Ment den Heijer Vormgeving: Steven van Soldt en Sander de Otter Redactie: Evelyne Esveld en Jacqueline van den Bogert Productie: Grafissimo

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - juni 2015 De wereldhandel nam in het tweede kwartaal van 2015 fors af, waarmee de lijn werd voortgezet van de twee voorgaande kwartalen. Ook nu

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur economie tevens oud programma economie 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend 08 Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend Laurens Cazander Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

visbijbel Werken met vis

visbijbel Werken met vis VISBIJBEL Bart van olphen Werken met vis Eerste druk juni 2014 Tweede druk november 2014 2014 Bart van Olphen 2014 Uitgeverij Carrera, Amsterdam Fotografie Daniel Patriasz, m.u.v. p.6 (Chris Arend), p.436

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE SPANJE

LANDEN ANALYSE SPANJE LANDEN ANALYSE SPANJE Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Structuuronderzoek 23 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014

Structuuronderzoek 23 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014 Structuuronderzoek 23 Samenvatting De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB"

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

MARELEC M1 Sorteersystemen

MARELEC M1 Sorteersystemen MARELEC M1 Sorteersystemen MARELEC M1 Sorteersystemen Nauwkeurig Hoge weeg- en sorteersnelheid Robuuste constructie Verschillende toevoermogelijkheden Verschillende sorteermogelijkheden Flexibele software

Nadere informatie

Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009

Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009 Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009 Samenvatting Het aantal vrouwen in universitaire wetenschappelijke functies neemt gestaag toe. Het percentage vrouwelijke studenten, promovendi, universitair docenten,

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 NIVEAU: EXAMEN: HAVO 2001-II De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase

Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase Opgave 1 Sinds 1 juni 1998 maakt De Nederlandsche Bank (DNB) samen met de centrale banken van andere

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Metro Custom Publishing. De lekkerste vis, duurzaam gekweekt!

Dit is een uitgave van Metro Custom Publishing. De lekkerste vis, duurzaam gekweekt! December 2009 Goed gevangen! Duurzame vis ligt zo op je bord Nieuw... én uit Nederland. Verantwoord, super-vers en gezond, dat is Claresse De lekkerste vis, duurzaam gekweekt! Als je nog eens wilt genieten

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 In dit document wordt antwoord gegeven op een aantal veel gestelde vragen over de aanlandplicht. Aan de publicatie kunnen geen

Nadere informatie

Absoluut Relatief = in verhouding = procentueel; procentuele verandering procentpunt; perunage, promille; juist afronden groei over groei

Absoluut Relatief = in verhouding = procentueel; procentuele verandering procentpunt; perunage, promille; juist afronden groei over groei Absoluut Relatief = in verhouding = procentueel; procentuele verandering procentpunt; perunage, promille; juist afronden groei over groei (groeifactoren) terugrekenen in de tijd (met groeifactoren) nominaal,

Nadere informatie

Aantal openbare schoolbesturen gehalveerd

Aantal openbare schoolbesturen gehalveerd Aantal openbare schoolbesturen gehalveerd Door senior-beleidsmedewerker Maurits Huigsloot Sinds 2000 is het aantal besturen van het openbaar basisonderwijs gehalveerd. Dit is niet ten koste gegaan van

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Marktstudie visserijketen ctorstudie 7080 Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Marktstudie visserijketen Sectorstudie 7080 P.Th. van der Zeijden M.J. Overweel F. Pleijster J. Snoei

Nadere informatie

Mul Mul wordt het hele jaar door in de Noordzee gevangen, maar is in de zomer op zijn best. Wordt ook wel koningspoon genoemd, maar is geen familie van de poon. Het visvlees is stevig en een beetje zoet

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 26 juni 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 26 juni 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 26 juni 2015. Kort Geding tegen Greenpeace. Afgelopen maandag 22 juni

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-001 3 januari 2002 9.30 uur 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis Het afgelopen jaar is het op een na slechtste beursjaar geweest in de naoorlogse

Nadere informatie

Haring. Atlantische Oceaan. www.cookingclass.be

Haring. Atlantische Oceaan. www.cookingclass.be Haring Atlantische Oceaan Haring De haring is de meest verbruikte vis, vroeger nog meer dan nu. Hij is bovendien erg voedzaam en in vergelijking met andere vissen vrij goedkoop. Een maatje is een haring

Nadere informatie

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ Tweede Kamerfractie ChristenUnie Arie Slob 22 januari 2011 TIENPUNTENPLAN VOOR DE NEDERLANDSE NOORDEEVISSERIJ Het gaat gelukkig beter met de visbestanden

Nadere informatie

Gezonde visbestanden van de Belgische aanvoer

Gezonde visbestanden van de Belgische aanvoer Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Duurzaamheidsteam Eenheid: Dier - Visserij Ankerstraat 1 B-8400 Oostende, België Tel.: +32 59 342250 Fax: +32 59 330629 www.ilvo.vlaanderen.be Gezonde visbestanden

Nadere informatie

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald.

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald. Energiemarktanalyse Powerhouse Olie Olie (volgende maand) De afgelopen week waren de ogen van beleggers vooral gericht op een eventuele aanval van de VS op Syrië. Omdat het lijkt dat Obama steeds meer

Nadere informatie

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie