GESCAND OP 1 3 MAART Gemeente Oostzaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GESCAND OP 1 3 MAART 2013. Gemeente Oostzaan"

Transcriptie

1 Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan t.a.v. Mw. Ouwehand Postbus AA Wormer GESCAND OP 1 3 MAART 2013 Gemeente Oostzaan Bezoekadres Postadres Telefoon Fax Internet Uw kenmerk / Uw brief Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20, 1530 AA Wormer Beleid en regie Ons kenmerk 13/ Behandelend ambtenaar Datum 4 maart 2013 S. Lezaar Onderwerp Regionale werkgeversbenadering Afdeling Beleid en Regie Geachte leden van de raad, Op 1 januari 2014 treedt de nieuwe Participatiewet in werking. Hierin worden de WWB, een deet van de Wajong en de SW samengevoegd. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is: ledereen die kan werken, moet ook aan de slag. Ontheffing van de arbeidsplicht kan alleen nog als iemand duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is. Tegelijkertijd loopt de transitie van de SW organisatie Zaanstreek-Waterland waarbij het uitgangspunt is dat aile SW-ers bij een reguliere werkgever worden geplaatst. De kwaliteit van dienstverlening aan werkgevers is essentieel om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen. Het moet voor werkgevers eenvoudig zijn om mensen met een uitkering -met of zonder arbeidshandicap- in dienst te nemen; werkgevers willen zo min mogelijk administratieve last ervaren bij het in dienst nemen van mensen. UWV en gemeenten spelen een sleutelrol bij het ontzorgen en het effectief ondersteunen van werkgevers. Tegelijkertijd -met de herziening van de Wet SUWI per 1 juli j.l.- stelt het Rijk dat delen van de uitvoering in samenwerking tussen gemeenten en het UWV op regionale schaal in de zogeheten arbeidsmarktregio moet worden afgesproken. De regio Zaanstreek- Waterland is een van de 35 arbeidsmarktregio's. Ter voorbereiding van de Participatiewet, en de voorgenomen herstructurering van de Sociale Werkvoorziening hebben de verantwoordelijk wethouders van de 9 gemeenten in Zaanstreek-Waterland besloten tot het bundelen van krachten, inzet en energie om de dienstverlening aan werkgevers in deze regio beter vorm en inhoud te geven. Die bundeling van krachten vindt plaats vanuit de lokale kracht en het lokale netwerk van werkgevers. De focus ligt daarbij op het verleiden van werkgevers en het faciliteren van Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

2 1.).4 = C '4 ' '4,. sit 's ' i ;.., ;..,,43'..-..,.-.'...: _,,.. 1, " ''''; ''',.-,:t'i, ' t' ' '-": 'L "elv'''.!''a.: 1-' :-kao!:-;', = '24's'''L'''''''*f?e;'''-'2'. "-,4,,-,-,,i.,,,et, A':'',;,,,- ',' 1.,..-. 1,`L'!,11.,...4';').:::,- - 1 '. '''''gr.,1,-,vn4,1 ).g ''''.7':--. 7,- ;''''.F.g.". -v.1- fj -e c-r.. 'Ai -1'.:', A 'I'' ',,-2.:_:,- 7 : 11,il n,,,._, t"."7 ' '., -,C r-=r t-r-st f.; vs. 41" 442,:e Ti f Yr. 2,$., ==gs,,t; '-`, -', - s' /,,g,,-..:N,A t. "s..t tr' :41;7, r;-,,. 74, CL - 4', q' r.11, S.,/ ,,. t r-s "`7 ".^.5 -= 11.;;,=-7., Arm'irrntrell rar!,.7.,-,,,;1;',..-.., '' rfrrf r,,,f-/,; m7.1 -) icc 613\ I 1'711 I I I " I re 115. " t, 7, ;r1sr ' 11ts;Liv ''',C., '3;1',-0 4 ; 4,"- T riol'r r. 7-trk' -ss ill, ar,cri,; r , s 4:1".7-4:4 :"",sar":-' i-- f;r ,r 111 :--'1,TC1r.2, ""trt - ;,t, 7. A. i7tr 04.'r CC ;7...''' ts74),-, sgkz, 1"7"?sr "!.. 1," *- r.- ; "1'. 7ts,.-,- 7 1i i 1 c r9&,, ;11r,. ;-& "!::,;ffit'4.e:' zr,-=. 31 =4,'''=.- ;'-tfi.e'''..' 1.:-.,-;,*-A.,-1:::..:::'':tc-,k;,'. A". ' ' '' 1 01:..-1--'0 11_s' 1 t's. ' Is]."':., `,..'7.71E '' 14"rt_,, sr, crp.,rr.r - 1-,;,,..;, - =I-14 If 1.1c. 7-!k?,,j " r g.; 7r;,..,. I- I - CC.1],s.1? 1 ' T;"4,0;tI'7,,,,,x.,'. i-;li r ",,, '"- '- CI _-J, 7", 4 1 'jcrc d, - yr. 7 1k C,, ; Tr-r.. 'rr _ rirri I'!. ';')E _ "'-till 7:. y: '1.1,, = -.?; ',. -' ' - '7 r st.'.. : s - r 4!.- 'MTh r.... i. r,. >,,.. _, ';;,!,;14:TM n, '.71,,IIIC' CI Nr-g - vk 4,;er, 11, 1!...' kf A A, II I 1,s0 - I II 'tra W21. ',"1"-ST' r C 'rr- /T7 -;,P Lri-5- _,,1411: 1; il- CCC-,. _, l CI 'r LC' rr 19' tit<.-g-tii.;4",41,k2`*?"1)-.. " _.r r 't, ) "-_ 4k,"),- '' 1,1 - `",, -,,_, : -4):, ; t rr -="; ';,

3 ondernemers in deze regio om meer mensen met een uitkering -onafhankelijk van hun uitkeringsachtergrond- te laten participeren op reguliere arbeidsplaatsen. Wettellik kader Het wettelijk kader is de herziene wet SUWI artikel 10 (dd. 1 juli 2012) waarin over de samenwerking tussen gemeenten en UWV wordt bepaald dat de werkgeversdienstverlening gerealiseerd moet worden in de verschillende arbeidsmarktregio's. Wettelijke onderdelen van de samenwerking zijn: Gemeenten en UWV werken samen bij de dienstverlening aan werkgevers en het verrichten van taken met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt. Eventueel kunnen door de Minister nadere regels gesteld worden over het hoe. Registratie van vacatures en gegevens van werkzoekenden in een systeem. Zoals de staatssecretaris aangeeft in een brief aan de Kamer krijgen arbeidsmarktregio's een aanspreekpunt waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en expertise. (`Contouren van de Participatiewet' dd. 21 december 2012). Voorgesch/edenis samenwerking Zaanstreek-Waterland Tot begin 2012 was er buiten de gemeenschappelijke regeling voor de sociale werkvoorziening geen sprake van een structurele samenwerking op het terrein van werk en inkomen tussen aile gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. Er bestonden hooguit op individueel gemeentelijk niveau afspraken als bijvoorbeeld tussen Oostzaan en Zaanstad, en tussen Zeevang en Beemster. Een enkele gemeente had samenwerkingsafspraken op uitvoerend niveau met het UWV en/of Baanstede. Na een jaar van kennismaking en gezamenlijke verkenning op bestuurlijk en ambtelijk niveau met betrekking tot de werkgeversbenadering, is er overeenstemming in de regio bereikt om de ontwikkeling van de werkgeversdienstverlening gezamenlijk vorm en inhoud gegeven. Er is inmiddels een regionaal accountmanagers overleg tot stand gekomen waarin de accountmanagers van de verschillende gemeenten, UWV en Baanstede wekelijks bij elkaar komen om concrete vacatures, leads en potentiele kandidaten uit te wisselen. Om de verdere doorontwikkeling van deze gecoordineerde werkgeversbenadering handen en voeten te geven is bijgaand plan van aanpak opgesteld door de hoofden van de verschillende gemeenten samen met de directeur van Baanstede en de regiomanager van het UWV. Beoogd resultaat De resultaten van een gecoordineerde werkgeversdienstverlening in 2013 zijn: Aantal matches en uitstroom (in kansen en concrete plekken) vergroten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (met of zonder arbeidshandicap); Een werkend CRM-systeem (relatiebeheer systeem) waarmee de medewerkers van de samenwerkende partijen zicht hebben in elkaars bedrijfscontacten; pag. 2/4

4 Professionele dienstverlening aan werkgevers waarbij lokale kracht optimaal benut wordt, werkgevers niet meer dubbel bezocht worden vanuit de samenwerkende partijen, en beschikbare instrumenten transparant en effectief ingezet worden; Een transparant arbeidspotentieel om effectief te kunnen inspelen op de vraag van ondernemers. De 9 raden worden geinformeerd over de resultaten en de vervolgaanpak werkgeversdienstverlening als onderdeel van de beleid- en verantwoordingcyclus. Samenhang met herstructurering SW In de herstructurering van de sociale werkvoorziening in Zaanstreek-Waterland is het uitgangspunt dat de nieuwe organisatie mensen met een arbeidshandicap (specifiek SWers) bij reguliere werkgevers plaatst. Dat betekent dat er een partij binnen de regio wordt neergezet die veel contact heeft met werkgevers. Dit vraagt om een goede samenwerking van de publieke partijen met de nieuwe SW-organisatie om er voor te zorgen dat werkgevers goed worden bediend, onafhankelijk van de uitkeringsachtergrond van mensen. In de praktijk krijgt deze samenwerking nu al vorm door samen op te trekken in de werkgeversbenadering en de SW organisatie nauw te betrekken als belangrijke uitvoerder om de SW populatie te gaan detacheren bij reguliere werkgevers. Voor de uitwerking en opzet van de herstructurering SW wordt een apart plan van aanpak voorbereid. Voor de inhoud van dit plan wordt verwezen naar het concept plan van aanpak dat het bestuur Baanstede aan de colleges en raden heeft verzonden ter informatie (dd. 17 januari j.l.). Financien Financiele consequenties zijn niet van toepassing. De realisatie vindt plaats binnen de huidige vastgestelde uitvoeringsbudgetten van de verschillende organisaties. Mocht het toch nodig zijn om extra middelen in te zetten, dan zal dit worden voorgelegd aan colleges en raden. Er zijn geen juridische consequenties. Het gaat om een gecoordineerde werkgeversdienstverlening waarin de samenwerkende partijen afzonderlijk verantwoordelijk blijven voor de inzet en resultaten. De aansturing van het proces om te komen tot een gecoordineerde werkgeversdienstverlening vindt plaats door de gezamenlijke managers en op bestuurlijk niveau door de portefeuillehouders. De fasering De fasering van de ontwikkeling werkgeversdienstverlening tot 2016 is als volgt: Fase 1: bestuurlijke besluitvorming werkgeversdienstverlening regio Zaanstreek- Waterland (2013) Fase 2: gecoordineerde werkgeversdienstverlening realiseren als basis (201 3) Fase 3: doorontwikkeling van werkgeversdienstverlening in relatie tot nieuwe wetgeving Participatiewet, nieuwe SW-organisatie en resultaten detachering SW-ers, stand van zaken en ontwikkeling UWV Werkbedrijf (2014) pag. 3/4

5 Fase 4: realisatie van de organisatorische randvoorwaarden om de dienstverlening aan werkgevers blijvend effectief en efficient te organiseren in de regio Zaanstreek- Waterland (201 5). In 2013 wordt de basis voor een gecoordineerde werkgeversdienstverlening gelegd door de volgende actielijnen: 1. In een gezamenlijk regionaal marktbewerkinciplan spreken we gezamenlijk acties of en de inzet op regionale werkgevers en contacten. 2. We borgen het accounthouders overleg waarin vacatures/leerwerkarrangementen met elkaar delen en passende kandidaten hierop voorstellen. 3. Met een gezamenlijk deskundigheidbevordering traject leren de professionals elkaar en elkaars producten/aanbod kennen en is er aandacht voor kennisdeling en professionalisering. 4. We voeren een laagdrempelig CRM-systeem in waarin we volledig inzicht geven in elkaars bedrijfscontacten. 5. Het ontsluiten en transparant maken van het arbeidspotentieel dat de gezamenlijke partijen in huis hebben met als doel structureel te komen tot effectieve matches. 6. Maandelijks worden de ontwikkelingen en resultaten gevolgd en indien nodig bijgestuurd door de stuurgroep. De stuurgroep wordt gevormd door de hoofden van de gemeenten, de regiomanager UWV en de directeur Baanstede. De aanpak kenmerkt zich door een aanpak van onderaf waarin de samenwerking in de uitvoering leidt tot verdere ontwikkeling. In die ontwikkeling staat de vraag en behoefte van werkgevers naar personeel centraal. Dat vraagt een betere en ook concrete communicatie met werkgevers over oplossingen en hun vraagstukken om gaandeweg de dienstverlening beter vorm en inhoud te geven dan enkel op beleidsstukken en voornemens. Hiertoe is inmiddels door de stuurgroep in overleg met de projectgroep een aparte actielijn externe communicatie met werkgevers toegevoegd voor Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,, R. Schaatsberpen secretaris oh ann rgemeester pag. 4/4

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan - 6 NOV. 201^ Gemeente Oostzaan Gemeentehuis eizockadres Kerl

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Samen Sterk voor Werk

Samen Sterk voor Werk Convenant Krachtenbundeling Banen creëren Kansen benutten Netwerk Regionale partners Betrokkenheid Inclusieve aanpak Eigenaarschap Draagvlak Samen investeren Regionale Economie Inclusieve Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief

Drie transities, één perspectief Drie transities, één perspectief 2 3 Drie transities, één perspectief 4 5 Hoe kunnen gemeenten de invoering van de Participatie wet, de verbreding van de Wmo op het gebied van onder steuning, begeleiding

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Herstructureringsfaciliteit 2012 2018. Gemeenschappelijke Regeling Delta. Kenmerk: INT12.0490

Herstructureringsfaciliteit 2012 2018. Gemeenschappelijke Regeling Delta. Kenmerk: INT12.0490 Herstructureringsfaciliteit 2012 2018 Gemeenschappelijke Regeling Delta Kenmerk: INT12.0490 Inhoudsopgave 1. Inleiding / 3 2. Doelstellingen 2.1 Algemene doelstelling herstructureringsaanvraag / 4 2.2

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

College. Raadsinformatie. Aan Portefeuillehouder Onderwerp

College. Raadsinformatie. Aan Portefeuillehouder Onderwerp College Raadsinformatie Aan Portefeuillehouder Onderwerp Datum 20-08-13 Afschrift aan Commissie Welzijn Wethouder Sperber Informatie over de voortgang en resultaten van Hart van Brabant voor domein arbeidsmarkt

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie