Sociale verkiezingen Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen"

Transcriptie

1 SB DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 29 maart 2012 VSKO/DB/12.06 Contact: Paul Wille: Sociale verkiezingen 2012 Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen 1 Context In de VSKO-mededeling van 23 november 2011, met nummer VSKO/DB/11.26 hebben we gewezen op de verplichtingen met betrekking tot de sociale verkiezingen in 2012 voortvloeiende uit de wet van 4 december 2007 houdende de sociale verkiezingen voor een ondernemingsraad (OR) en een Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW). Ondertussen is in de verkiezingsprocedure het ogenblik aangebroken waarop de kandidatenlijsten moesten worden ingediend, met name dag X+35. In sommige gevallen zal het, op basis van de ingediende lijsten of op basis van het niet indienen van lijsten, niet nodig zijn om effectief verkiezingen te organiseren voor de OR en/of het CPBW. De nummers van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen van 2012 werden na loting als volgt toegekend: Lijst 1: ACLVB Lijst 2: ACV Lijst 3: ABVV Hieronder volgt een overzicht van de situaties waarin de verkiezingsprocedure hetzij gedeeltelijk hetzij volledig kan worden stopgezet. Hierbij moeten evenwel de omstandigheden voor de OR en het CPBW afzonderlijk bekeken worden.

2 2 2 Gedeeltelijke stopzetting 2.1 Eerste mogelijkheid Gedeeltelijke stopzetting wanneer geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor één werknemerscategorie (bv. arbeiders), maar één of meerdere lijsten werden ingediend voor de andere werknemerscategorie (bv. bedienden) Gedeeltelijke stopzetting wanneer alle ingediende kandidaturen voor één werknemerscategorie (bv. Bedienden) werden ingetrokken, terwijl één of meerdere lijsten werden ingediend voor andere werknemerscategorie (bv. arbeiders) Gedeeltelijke stopzetting wanneer alle ingediende kandidaturen voor één werknemerscategorie (bv. Bedienden) door de arbeidsrechtbank nietig verklaard werden, terwijl één of meerdere lijsten werden ingediend voor de andere werknemerscategorie (bv. arbeiders) Procedure In dit geval wordt de kiesprocedure voortgezet voor de andere werknemerscategorie. Een stembureau wordt samengesteld voor deze categorie. Dit stembureau stelt de stopzetting van de kiesprocedure voor de andere categorie vast op de vooravond (dag X+79) van de overhandiging of de verzending van de oproepingsbrieven. Er moet er niet overgegaan worden tot de overhandiging of de verzending van de oproepingsbrieven voor de werknemerscategorie waarvoor de kiesprocedure wordt stopgezet. De gedeeltelijke stopzetting moet worden vastgesteld in een proces-verbaal overeenkomstig het model voorzien door de wet. Dit proces-verbaal moet verzonden worden naar de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO, ofwel per post ofwel via een upload op het tabblad documenten van de webapplicatie die voor de sociale verkiezingen werd voorzien. Een afschrift van dit proces-verbaal moet naar de werkgever verzonden worden, alsook naar, bij een aangetekend schrijven, de betrokken representatieve werknemersorganisaties. Er moet echter niet overgaan worden tot deze verzending indien het afschrift overgemaakt werd aan de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO via het uploaden van het proces-verbaal op de webapplicatie die voor de sociale verkiezingen werd voorzien. Het model van dit proces-verbaal ( Zie bijlage 2 ) en de webapplicatie zijn beschikbaar op volgend adres: Model: Webapplicatie: Ten laatste 2 dagen na de voorziene datum voor de verkiezingen wordt een bericht met de vaststelling van gedeeltelijke stopzetting aangeplakt ter attentie van het personeel. 2.2 Tweede mogelijkheid Gedeeltelijke stopzetting voor een werknemerscategorie wanneer voor de betrokken werknemerscategorie slechts één kandidatenlijst werd ingediend door één enkele representatieve werknemersorganisatie, en wanneer het aantal

3 3 kandidaten voorgedragen op deze lijst lager is dan of gelijk is aan het aantal toe te kennen gewone mandaten. In dit geval moet een stembureau samengesteld worden voor de betrokken categorie op de vooravond (dag X+79) van de overhandiging of de verzending van de oproepingsbrieven teneinde de gedeeltelijke stopzetting vast te stellen. Het stembureau stelt een procesverbaal van gedeeltelijke stopzetting op overeenkomstig het model voorzien in de wet, met vermelding van de redenen waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden. De oproepingsbrieven voor de betrokken werknemerscategorie moeten niet overhandigd of verzonden worden. De kandida(a)t(en) is/zijn van rechtswege verkozen. Dit resultaat moet meegedeeld worden aan de FOD WASO, ofwel per post, ofwel via het invullen van de gegevens op het tabblad verkiezingsfiche op de webapplicatie die voor de sociale verkiezingen werd voorzien. Het proces-verbaal van gedeeltelijke stopzetting moet verzonden worden naar de Directeur- Generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO, ofwel per post ofwel via een upload op het tabblad documenten van de webapplicatie die voor de sociale verkiezingen werd voorzien. Een afschrift van dit proces-verbaal moet naar de werkgever verzonden worden, alsook naar, bij een aangetekend schrijven, de betrokken representatieve werknemers en kaderledenorganisaties. Er moet echter niet overgaan worden tot deze verzending indien het afschrift overgemaakt werd aan de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO via het uploaden van het document op de webapplicatie die voor de sociale verkiezingen werd voorzien. Het modelformulier van dit proces-verbaal (Zie bijlage 3) en de webapplicatie beschikbaar op volgend adres: Model: be/es-sv/sociale.verkiezingen.aspx Webapplicatie: Ten laatste 2 dagen na de voorziene datum voor de verkiezingen wordt een bericht met de vaststelling van gedeeltelijke stopzetting van de kiesprocedure door het stembureau aangeplakt ter attentie van het personeel. De namen van de van rechtswege verkozen werknemers vormen eveneens het voorwerp van de aanplakking. Als verkiezingen hebben plaatsgevonden voor andere werknemerscategorieën van dezelfde onderneming, moet de aanplakking van de van rechtswege verkozenen plaatsvinden na deze stemming om het resultaat van de verkiezingen niet te beïnvloeden. Opmerking: De van rechtswege verkozen kandidaat geniet als effectief verkozene van de bescherming tegen ontslag van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden, zelfs indien hij de enige verkozene is en derhalve het orgaan niet zal kunnen functioneren. zijn

4 4 3 Volledige stopzetting 3.1 Eerste mogelijkheid De kiesprocedure wordt volledig stopgezet wanneer op dag X+35 geen enkele lijst werd ingediend voor bedienden, noch voor arbeiders. De beslissing om de procedure volledig stop te zetten wordt genomen door de werkgever na verloop van de termijn voorzien voor het indienen van de kandidatenlijsten, dus na dag X De kiesprocedure wordt volledig stopgezet wanneer alle kandidaturen, zowel voor bedienden als arbeiders, ingetrokken worden. In het geval alle kandidaturen werden ingetrokken kan de beslissing om de procedure volledig stop te zetten pas genomen worden na verloop van de termijn om kandidaten te vervangen, dus op dag X De kiesprocedure wordt volledig stopgezet wanneer alle kandidaturen, zowel voor bedienden als voor arbeiders, nietig verklaard werden in het kader van een beroep voor de arbeidsrechtbank. In geval alle kandidaturen nietig verklaard werden door de arbeidsrechtbank wordt de beslissing genomen na de kennisgeving van het vonnis Procedure Bij een volledige stopzetting moet de stemming niet georganiseerd worden, wordt geen enkel stembureau opgericht en moet niet overgegaan worden tot de overhandiging of verzending van de oproepingsbrieven. In dit geval wordt dus geen OR en/of CPBW opgericht. De volledige stopzetting van de procedure moet door de werkgeveropgenomen worden in een bericht overeenkomstig het model beschikbaar op de website van de FOD WASO. Dit bericht moet aangeplakt worden in de [TBE] en moet gecommuniceerd worden aan de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO, ofwel per post ofwel via een upload op het tabblad documenten van de webapplicatie die voor de sociale verkiezingen werd voorzien. Een afschrift van dit bericht moet, bij een aangetekend schrijven, ook naar de betrokken representatieve werknemers en kaderledenorganisaties verzonden worden. De werkgever moet echter niet overgaan tot deze verzending indien hij het afschrift heeft overgemaakt aan de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO door het uploaden van het afschrift op de webapplicatie die voor de sociale verkiezingen werd voorzien. Het model van dit bericht (Zie bijlage 1) en de webapplicatie zijn beschikbaar op volgend adres: Model: Webapplicatie: Tweede mogelijkheid Volledige stopzetting wanneer voor de categorie bedienden en voor de categorie van de arbeiders slechts één kandidatenlijst werd ingediend door één enkele representatieve werknemersorganisatie waarbij het aantal kandidaten voorgedragen op deze lijst in beide gevallen lager is dan of gelijk is aan het aantal toe te kennen gewone mandaten.

5 5 Een stembureau wordt samengesteld. Dit stembureau stelt de stopzetting van de kiesprocedure voor beide categorieën vast op de vooravond (dag X+79) van de overhandiging of de verzending van de oproepingsbrieven. Er moet niet overgegaan worden tot de overhandiging of de verzending van de oproepingsbrieven. De stopzetting voor beide categorieën moet afzonderlijk worden vastgesteld in een procesverbaal overeenkomstig het model voorzien door de wet. Het vermeldt de reden waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden. De kandida(a)t(en) is/zijn van rechtswege verkozen. Het proces-verbaal moet verzonden worden naar de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO, ofwel per post ofwel via een upload op het tabblad documenten van de webapplicatie die voor de sociale verkiezingen werd voorzien. Een afschrift van dit proces-verbaal moet naar de werkgever verzonden worden, alsook naar, bij een aangetekend schrijven, de betrokken representatieve werknemersorganisaties. Er moet echter niet overgaan worden tot deze verzending indien het afschrift overgemaakt werd aan de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO via het uploaden van het proces-verbaal op de webapplicatie die voor de sociale verkiezingen werd voorzien. Het model van dit proces-verbaal (Zie bijlage 3) en de webapplicatie zijn beschikbaar op volgend adres: Model: Webapplicatie: Ten laatste 2 dagen na de voorziene datum voor de verkiezingen wordt een bericht met de vaststelling van stopzetting van de kiesprocedure door het stembureau aangeplakt ter attentie van het personeel. De namen van de van rechtswege verkozen werknemers vormen eveneens het voorwerp van de aanplakking. Opmerking: De van rechtswege verkozen kandidaat geniet als effectief verkozene van de bescherming tegen ontslag van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden, zelfs indien hij de enige verkozene is en derhalve het orgaan niet zal kunnen functioneren.

6 Bijlage 1 Stopzetting procedure 1 Bericht van volledige stopzetting Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden (voor het CPBW / voor de OR)* Benaming technische bedrijfseenheid: Dossiernummer toegekend door de Federale Overheidsdienst: Volledige stopzetting van de procedure: Er is geen enkele kandidaat voor geen enkele werknemerscategorie. Gedaan te,de Handtekening werkgever * schrappen/wissen wat niet past

7 7

8 Bijlage 2 Stopzetting procedure 2 Proces-verbaal gedeeltelijke stopzetting (I) Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden (voor het CPBW / voor de OR)* Stopzetting voor de personeelscategorie: (jeugdige werknemers / arbeiders / bedienden / kaderleden)* Benaming technische bedrijfseenheid: Dossiernummer toegekend door de Federale Overheidsdienst: Stembureau nr.: Verkiezingen gehouden op: Bureau voorzitter, secretaris, Gedeeltelijke stopzetting: de procedure sociale verkiezingen wordt stopgezet omdat op dag X+35 geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor één of meerdere personeelscategorieën, terwijl één of meerdere lijsten werden ingediend voor minstens één andere personeelscategorie. Er werd geen kandidatenlijst ingediend voor de personeelscategorie (jeugdige werknemers / arbeiders / bedienden / kaderleden)* Gedaan te, de De secretaris, De voorzitter, De bijzitters, * schrappen/wissen wat niet past

9 9 Bijlage 3 Stopzetting procedure 3 Proces-verbaal gedeeltelijke stopzetting (II) Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden (voor het CPBW / voor de OR)* Proces-verbaal van het stembureau (jeugdige werknemers / arbeiders / bedienden / kaderleden)* Benaming technische bedrijfseenheid: Dossiernummer toegekend door de Federale Overheidsdienst: Stembureau nr.: Verkiezingen gehouden op: Bureau voorzitter, secretaris, Gedeeltelijke stopzetting: (één enkele representatieve werknemersorganisatie / één enkele representatieve organisatie van kaderleden / enkel één groep van kaderleden)* heeft één lijst ingediend met een aantal kandidaten dat gelijk is aan of lager is dan het aantal toe te kennen gewone mandaten. De kandidaat of kandidaten zijn van rechtswege verkozen. * schrappen/wissen wat niet past

10 10 Bijlage 3 Aantal mandaten: Aantal kandidaten: De (lijst nr. 1 / lijst nr. 2 / lijst nr. 3 / lijst nr. 4 )* bekomt... zetels Worden tot personeelsafgevaardigden aangewezen: (Lijst nr. 1 / Lijst nr. 2 / Lijst nr. 3 / Lijst nr. 4)*: (naam van de afgevaardigden) Gedaan te, de De secretaris, De voorzitter, De bijzitters,

De te nemen stappen in de verkiezingsprocedure ná dag X en vóór dag Y: X+7 tot en met X+80

De te nemen stappen in de verkiezingsprocedure ná dag X en vóór dag Y: X+7 tot en met X+80 De te nemen stappen in de verkiezingsprocedure ná dag X en vóór dag Y: X+7 tot en met X+80 X+7: Tussen 14 februari en 25 februari 2012 Indienen van een klacht Uiterste datum waarop de werknemers van de

Nadere informatie

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE X - 60 Van 9 december tot 22 decembre 2011 Schriftelijke mededeling door de werkgever : aan de Raad of aan het Comité of, bij ontstentenis ervan, aan

Nadere informatie

TIJDSCHEMA VOOR DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2016

TIJDSCHEMA VOOR DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques Königlicher belgischer Verband der

Nadere informatie

Handleiding webapplicatie sociale verkiezingen 2012

Handleiding webapplicatie sociale verkiezingen 2012 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Handleiding webapplicatie sociale verkiezingen 2012 ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDSBETREKKINGEN CEL INSPRAAKORGANEN Deze handleiding is te verkrijgen

Nadere informatie

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012.

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Nr. 989 Brussel, 3 oktober 2011 BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Zoals reeds aangekondigd in een vorige informatienota 1, moeten de sociale verkiezingen om de vier jaar

Nadere informatie

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Studievoormiddag FOD Werkgelegenheid

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Studievoormiddag FOD Werkgelegenheid SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Studievoormiddag FOD Werkgelegenheid I. Inleiding II. Verkiezingsprocedure III. Hulpmiddelen van de FOD Werkgelegenheid SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Verkiezingsprocedure Michel De

Nadere informatie

PROCEDURE VAN X+35 TOT X+77 Het opstellen van de kandidatenlijsten 1. X+35 - X+40: INDIENEN EN BEKENDMAKEN VAN DE KANDIDATENLIJSTEN 1

PROCEDURE VAN X+35 TOT X+77 Het opstellen van de kandidatenlijsten 1. X+35 - X+40: INDIENEN EN BEKENDMAKEN VAN DE KANDIDATENLIJSTEN 1 INFO 4 PROCEDURE VAN X+35 TOT X+77 Het opstellen van de kandidatenlijsten INHOUDSTAFEL 1. X+35 - X+40: INDIENEN EN BEKENDMAKEN VAN DE KANDIDATENLIJSTEN 1 2. X+47: INTERNE KLACHT TEGEN DE KANDIDATENLIJST,

Nadere informatie

Handleiding webapplicatie sociale verkiezingen 2016

Handleiding webapplicatie sociale verkiezingen 2016 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Handleiding webapplicatie sociale verkiezingen 2016 ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDSBETREKKINGEN CEL INSPRAAKORGANEN 1 Deze handleiding is te verkrijgen

Nadere informatie

1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1

1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1 INFO 6 PROCEDURE van X+77 tot X+80 INHOUDSTAFEL 1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1 2. X +79: EVENTUELE STOPZETTING

Nadere informatie

1. SAMENSTELLING VAN HET STEMBUREAU 1 2. X+40: AANDUIDING VAN DE (PLAATSVERVANGENDE) VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS 2

1. SAMENSTELLING VAN HET STEMBUREAU 1 2. X+40: AANDUIDING VAN DE (PLAATSVERVANGENDE) VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS 2 INFO 5 PROCEDURE van X+40 tot X+70: STEMBUREAUS INHOUDSTAFEL 1. SAMENSTELLING VAN HET STEMBUREAU 1 2. X+40: AANDUIDING VAN DE (PLAATSVERVANGENDE) VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS 2 3.X +54: AANWIJZING VAN

Nadere informatie

Sociale verkiezingen 2016

Sociale verkiezingen 2016 Sociale verkiezingen 2016 Hulpmiddelen ter beschikking gesteld door de FOD Werkgelegenheid Ellie Dewaele Attaché, Cel inspraakorganen, Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, FOD WASO sociale.verkiezingen@werk.belgie.be

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

II : FORMULIER X-60 COMITE

II : FORMULIER X-60 COMITE II : FORMULIER X-60 COMITE Dossiernummer Federale Overheidsdienst : 00313 2 De representatieve werknemersorganisaties A.C.V. Dienst Onderneming Aan het comité, bij ontstentenis ervan, aan de vakbondsafvaardiging

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

Sociale verkiezingen 2012 What s new?

Sociale verkiezingen 2012 What s new? Sociale verkiezingen 2012 What s new? N E W S L E T T E R, 1 5 J U L I 2 0 1 1 Met de nodige spoedeisendheid heeft de regering een drietal wetsontwerpen voorbereid omtrent de sociale verkiezingen in 2012.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 APRIL 2011 S.10.0068.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0068.N F. D. V., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Afdeling 1. De bij de verkiezingen in 2012 verkozen effectieve en plaatsvervangende personeelsafgevaardigden

Afdeling 1. De bij de verkiezingen in 2012 verkozen effectieve en plaatsvervangende personeelsafgevaardigden H o o f d s t u k II De verkiezingsprocedure heeft in 2016 geleid tot de instelling van een nieuwe ondernemingsraad of een nieuw comité Afdeling 1. De bij de verkiezingen in 2012 effectieve en plaatsvervangende

Nadere informatie

Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (officieuze gecoördineerde versie op basis van de door de Kamer gepubliceerde documenten)

Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (officieuze gecoördineerde versie op basis van de door de Kamer gepubliceerde documenten) Officieuze gecoördineerde versie van de wet van 4 decembre 2007 betreffende de sociale verkiezingen 2016 Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (officieuze gecoördineerde versie op

Nadere informatie

MEDEDELING M07BO057 DE SOCIALE VERKIEZINGEN VAN HET JAAR 2008 - ERRATUM

MEDEDELING M07BO057 DE SOCIALE VERKIEZINGEN VAN HET JAAR 2008 - ERRATUM Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M07BO057 BRUSSEL, 2007-12-19 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Karel Casaer TREFWOORDEN:

Nadere informatie

MEDEDELING. De sociale verkiezingen 2012

MEDEDELING. De sociale verkiezingen 2012 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 november 2011 VSKO/DB/11.26 Contactpersoon: paul.wille@vsko.be MEDEDELING De sociale verkiezingen 2012 Vooraf De hersamenstelling van de LOC s (Lokale onderhandelingscomités)

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23. Deel 2 Wie moet sociale verkiezingen organiseren? 39. Beste lezer 21. Hoofdstuk 1.

Inhoud. Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23. Deel 2 Wie moet sociale verkiezingen organiseren? 39. Beste lezer 21. Hoofdstuk 1. Inhoud Beste lezer 21 Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23 Hoofdstuk 1. Inleiding 25 Hoofdstuk 2. Het sociaal overleg in de onderneming 26 Afdeling 1. De structuur van het sociaal overleg 26 Afdeling

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 oktober A D V I E S Nr. 2.103 ------------------------------ Zitting van dinsdag 23 oktober 2018 ------------------------------------------------- Sociale verkiezingen 2016 - Voorbereiding sociale verkiezingen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG. Handleiding bij de verzending van de resultaten van de sociale verkiezingen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG. Handleiding bij de verzending van de resultaten van de sociale verkiezingen FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 2008 Handleiding bij de verzending van de resultaten van de sociale verkiezingen FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN

Nadere informatie

Newsletter sociale verkiezingen 2020 Parlement keurt nieuwe wetgeving goed

Newsletter sociale verkiezingen 2020 Parlement keurt nieuwe wetgeving goed Newsletter sociale verkiezingen 2020 Parlement keurt nieuwe wetgeving goed April 2019 Beste lezer, Op de plenaire vergadering van donderdagavond 28 maart 2019 heeft het federaal parlement het wetsvoorstel

Nadere informatie

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 1 of 7 3/10/2011 18:58 Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Uittreksel uit de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers

Nadere informatie

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 GIDS WWW.ABVV2016.BE

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 GIDS WWW.ABVV2016.BE SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 GIDS SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 WWW.ABVV2016.BE ABVV G i d s s o c i a l e v e r k i e z i n g e n 2 0 1 6 1 GIDS SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 2 G i d s s o c i a l e v e r k i e

Nadere informatie

SOCIALE VERKIEZINGEN: HET ABC VAN DE PROCEDURE

SOCIALE VERKIEZINGEN: HET ABC VAN DE PROCEDURE SOCIALE VERKIEZINGEN: HET ABC VAN DE PROCEDURE INHOUDSTAFEL 1STE DEEL: DE PROCEDURE IN VOGELVLUCHT 8 1. JE BENT KANDIDAAT, MAAR WAT GING VOORAF? 8 1.1 Wel of geen sociale verkiezingen? 9 1.1.1 Drempels

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december

Nadere informatie

Uittreksel van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

Uittreksel van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven Uittreksel van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven Art. 15. De Ondernemingsraden hebben tot taak binnen de perken van de op de onderneming toepasselijke wetten, collectieve

Nadere informatie

Het lot van de enige kandidaat bij de sociale verkiezingen noot bij Cass. 4 april 2011

Het lot van de enige kandidaat bij de sociale verkiezingen noot bij Cass. 4 april 2011 Het lot van de enige kandidaat bij de sociale verkiezingen noot bij Cass. 4 april 2011 1. Hoewel soms wordt gesuggereerd dat alle werknemers een ontslagbescherming nastreven via een kandidatuur bij sociale

Nadere informatie

SOCIALE VERKIEZINGEN:

SOCIALE VERKIEZINGEN: SOCIALE VERKIEZINGEN: het abc van de procedure geef jezelf een stem geef jezelf een stem geef jezelf een stem geef jezelf een stem geef jezelf een stem geef jezelf een stem geef jezelf een stem geef jezelf

Nadere informatie

II : FORMULIER X-35 COMITE

II : FORMULIER X-35 COMITE II : FORMULIER X-35 COMITE X-35.A Dossiernummer Federale Overheidsdienst : 00315-2 De representatieve werknemersorganisaties A.C.V. Dienst Onderneming Aan het comité, bij ontstentenis ervan, aan de vakbondsafvaardiging

Nadere informatie

Sociale verkiezingen 2016: van X-60 tot Y. Tom Desloovere Team Manager Sociale Verkiezingen

Sociale verkiezingen 2016: van X-60 tot Y. Tom Desloovere Team Manager Sociale Verkiezingen Sociale verkiezingen 2016: van X-60 tot Y Tom Desloovere Team Manager Sociale Verkiezingen Inhoud 1. Enkele basisbegrippen 2. Communicatie naar/van FOD WASO 3. Hoe verloopt de kiesprocedure? Deel I Enkele

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 17 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 17 december A D V I E S Nr. 1.883 ------------------------------ Zitting van dinsdag 17 december 2013 --------------------------------------------------- Sociale verkiezingen 2012 Evaluatie x x x 2.608-1 Blijde Inkomstlaan,

Nadere informatie

1. DATUM X 1 2. WIE MAG KIEZEN? 5 3. SCHORSING VAN DE VERKIEZINGSVERRICHTINGEN 6 4. WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING VERLATEN TUSSEN X EN Y 6

1. DATUM X 1 2. WIE MAG KIEZEN? 5 3. SCHORSING VAN DE VERKIEZINGSVERRICHTINGEN 6 4. WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING VERLATEN TUSSEN X EN Y 6 INFO 3 PROCEDURE VAN X TOT X+28 INHOUDSTAFEL 1. DATUM X 1 2. WIE MAG KIEZEN? 5 3. SCHORSING VAN DE VERKIEZINGSVERRICHTINGEN 6 4. WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING VERLATEN TUSSEN X EN Y 6 5. KLACHTEN EN BEROEPEN

Nadere informatie

Nr maart 2016

Nr maart 2016 Nr. 224 10 maart 2016 Belgisch Staatsblad Aanpassing bevoegdheid Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek In het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2016 is een Koninklijk besluit verschenen

Nadere informatie

SOCIALE VERKIEZINGEN: HET ABC VAN DE PROCEDURE

SOCIALE VERKIEZINGEN: HET ABC VAN DE PROCEDURE SOCIALE VERKIEZINGEN: HET ABC VAN DE PROCEDURE INHOUDSTAFEL 1STE DEEL: DE PROCEDURE IN VOGELVLUCHT 8 1. JE BENT KANDIDAAT, MAAR WAT GING VOORAF? 8 1.1 Wel of geen sociale verkiezingen? 9 1.1.1 Drempels

Nadere informatie

vrije visie, eigen stem

vrije visie, eigen stem vrije visie, eigen stem Kandidatenzakboekje Sociale verkiezingen 2012 www.aclvb.be kandidatenzakboekje sociale verkiezingen 2012 D/1831/2011/23/14000 Verantwoordelijke uitgever: Jan Vercamst, Koning Albertlaan

Nadere informatie

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 GETUIGENGIDS WWW.ABVV2016.BE

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 GETUIGENGIDS WWW.ABVV2016.BE SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 GETUIGENGIDS WWW.ABVV2016.BE GETUIGENGIDS INHOUDSTAFEL 1. HOEVEEL GETUIGEN KAN HET ABVV AANDUIDEN? 9 2. HOE ZIJN DE STEMBUREAUS SAMENGESTELD? 15 2.1. De voorzitter 16 2.2. De

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 JANUARI 2013 S.11.0123.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0123.N PINGO POULTRY MAASMECHELEN nv, met zetel te 3630 Maasmechelen, Oude Bunders 2051, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Willy

Nadere informatie

Sociale verkiezingen Getuigenboekje

Sociale verkiezingen Getuigenboekje Sociale verkiezingen Getuigenboekje 2016 Sociale verkiezingen 2016 Getuigenboekje Inhoud Vooraf 7 Enkele afkortingen 8 1 De getuigen aanduiden 9 2 De opdrachten en rechten van een getuige 12 Een kort

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MAART 2015 S.14.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.14.0019.N S.W., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. E.V.C., 2. I.M., 3. A.V.D.C.,

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 3895 Arrest nr. 167/2006 van 8 november 2006 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

Nadere informatie

PERSBERICHT. 1 De non-profitsector omvat alle sectoren van zorg, welzijn en cultuur:

PERSBERICHT. 1 De non-profitsector omvat alle sectoren van zorg, welzijn en cultuur: PERSBERICHT Sociale verkiezingen in de non-profitsector: Van elke 4 gaan er 3 naar LBC-NVK/ACV. Met 74 % van alle in de non-profit bevestigt LBC-NVK/ACV haar onbetwiste leiderspositie in de sectoren zorg,

Nadere informatie

Referentienummer: Datum: 2015-11-19 Gewijzigd: / Dienst Bestuur & organisatie maarten.balthau@katholiekonderwijs.vlaanderen tel.

Referentienummer: Datum: 2015-11-19 Gewijzigd: / Dienst Bestuur & organisatie maarten.balthau@katholiekonderwijs.vlaanderen tel. Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 06 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: Datum: 2015-11-19 Gewijzigd: / Contact: Dienst Bestuur & organisatie maarten.balthau@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

Dag van de social profit Sociale verkiezingen 2020

Dag van de social profit Sociale verkiezingen 2020 Dag van de social profit Sociale verkiezingen 2020 Inhoud Wat zijn sociale verkiezingen? De verkiezingskalender in vogelvlucht Sociale verkiezingen in cijfers Tips and Tricks Wat zijn sociale verkiezingen?

Nadere informatie

12 februari 2001 S F/1

12 februari 2001 S F/1 12 februari 2001 S.00.0114.F/1 Nr. S.00.0114.F.- FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE (F.G.T.B.), Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS

Nadere informatie

Vlaams welzijnsverbond

Vlaams welzijnsverbond Vlaams welzijnsverbond FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 319.01 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Oprichting van de syndicale afvaardiging 1 3. Samenstelling van de afvaardiging 3 4. Duur van het mandaat

Nadere informatie

PRAKTIJKGIDS SOCIALE VERKIEZINGEN 2008

PRAKTIJKGIDS SOCIALE VERKIEZINGEN 2008 PRAKTIJKGIDS SOCIALE VERKIEZINGEN 2008 PRAKTIJKGIDS SOCIALE VERKIEZINGEN 2008 Een praktische en juridische handleiding Jan Vanthournout Antwerpen Oxford Praktijkgids Sociale verkiezingen 2008. Een praktische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7. Inleiding... 8. Lijst met afkortingen... 10

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7. Inleiding... 8. Lijst met afkortingen... 10 4 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Inleiding... 8 Lijst met afkortingen... 10 Deel I: Theorie Hoofdstuk 1: De Ondernemingsraad... 12 1.1. Wetgevend kader... 12 1.2. Oprichtingsquorum... 12 1.3. Onderneming...

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 november

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 november A D V I E S Nr. 1.576 ----------------------------- Zitting van dinsdag 21 november 2006 -------------------------------------------------- Problemen die gerezen zijn bij de sociale verkiezingen x x x

Nadere informatie

Meet & Greet Sociale verkiezingen 2020

Meet & Greet Sociale verkiezingen 2020 Meet & Greet Sociale verkiezingen 2020 Inhoud Wat zijn sociale verkiezingen? De verkiezingskalender in vogelvlucht Sociale verkiezingen in cijfers Tips and Tricks Wat zijn sociale verkiezingen? Wat zijn

Nadere informatie

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de 20 SEPTEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de oprichting, organisatie en werking van een paritair overlegorgaan in de sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en van de gereglementeerde

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 MEI 2011 S.10.0093.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0093.N START PEOPLE nv, met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 101, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij

Nadere informatie

KADERLID EN SOCIALE VERKIEZINGEN INLEIDENDE TEKST

KADERLID EN SOCIALE VERKIEZINGEN INLEIDENDE TEKST KADERLID EN SOCIALE VERKIEZINGEN INLEIDENDE TEKST Versie december 2015 Content Inleiding... 1 Wat bij discussie?... 1 Sociale verkiezingen en kaderleden... 1 Men eist 100 werknemers in mijn bedrijf: maar

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De sociale verkiezingen 2004 in aantocht Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

INHOUDSTABEL. I. Inleiding 8. II. Wettelijke en reglementaire teksten 9

INHOUDSTABEL. I. Inleiding 8. II. Wettelijke en reglementaire teksten 9 INHOUDSTABEL I. Inleiding 8 II. Wettelijke en reglementaire teksten 9 1 de ondernemingsraad 9 2 het comité voor preventie en bescherming op het werk 9 III. Wijzigingen in de wetgeving sociale verkiezingen

Nadere informatie

Social Elections Master Class

Social Elections Master Class Social Elections Master Class Part I 23 februari 2019 Olivier Wouters Advocaat Vennoot / Ward Bouciqué Advocaat Counsel OVERZICHT I. Algemene inleiding Statistieken 2016 Stand van zaken wetgeving OR vs

Nadere informatie

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN Versie december 2015 Content Inleiding... 1 Wanneer vallen de verkiezingen? Wat is een verkiezingskalender?... 2 In welke bedrijven worden verkiezingen gehouden? Wanneer

Nadere informatie

Olivier WOUTERS Advocaat-vennoot Claeys & Engels... A. Termijn

Olivier WOUTERS Advocaat-vennoot Claeys & Engels... A. Termijn Doctrine Sociale verkiezingen 2016 de spelregels voor de kandidatenlijsten Olivier WOUTERS Advocaat-vennoot Claeys & Engels... Tussen 9 en 22 mei 2016 vinden in heel wat ondernemingen de volgende vierjaarlijkse

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 7 december A D V I E S Nr. 1.748 ----------------------------- Zitting van dinsdag 7 december 2010 ------------------------------------------------- Problemen die gerezen zijn bij de sociale verkiezingen x x x 2.436-1

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli A D V I E S Nr. 1.563 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 juli 2006 ----------------------------------------- Problemen die gerezen zijn bij de sociale verkiezingen x x x 2.148-1 Blijde

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Neerlegging-Dépôt: 24/11/2016 Regist.-Enregistr.: 05/12/2016 N : 136307/CO/111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Commission paritaire des constructions métallique, mécanique

Nadere informatie

FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Brochure betreffende de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk Juni 2015

Nadere informatie

Om u al wat voor te bereiden, vindt u hieronder een antwoord op enkele belangrijke vragen:

Om u al wat voor te bereiden, vindt u hieronder een antwoord op enkele belangrijke vragen: Tekst & U! tleg 2011/21 06/05/2011 PC 319.01 2011/19 PC 327.01 2011/18 PC 330 2011/18 PC 331 2011/19 andere 2011/15 Sociale verkiezingen 2012: voorbereidende informatie Het Verbond Sociale Ondernemingen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2009 S.09.0003.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0003.N PLANBUREAU, naamloze vennootschap, met zetel te 9700 Oudenaarde, Broekstraat 166, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

Uittreksel van de wet van 20/09/1948 houdende organisatie van het bedr...

Uittreksel van de wet van 20/09/1948 houdende organisatie van het bedr... 1 of 12 3/10/2011 18:57 Uittreksel van de wet van 20/09/1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven Uittreksel van de wet van 20/09/1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven SECTIE IV. De ondernemingsraden.

Nadere informatie

Persconferentie 15 april 2008 Hasselt

Persconferentie 15 april 2008 Hasselt Persconferentie 15 april 2008 Hasselt 1. Onafhankelijke kandidaten sociale verkiezingen startten een procedure voor de Arbeidsrechtbank 8 onafhankelijke kandidaten verdeeld over 5 provincies 2 Limburg

Nadere informatie

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk De inhoud van deze publicatie kwam geheel tot stand op basis van webteksten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 FEBRUARI 2014 S.13.0033.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0033.N EUROBROKERS nv, met zetel te 1731 Zellik, Brusselsesteenweg 464, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Paul Lefèbvre, advocaat

Nadere informatie

Mededeling CAJO nr. 182 Administratieve en juridische ondersteuning

Mededeling CAJO nr. 182 Administratieve en juridische ondersteuning Mededeling CAJO nr. 182 Administratieve en juridische ondersteuning 02 240 07 60 Aan de bestuurders en de directies van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding ons kenmerk datum Contactpersoon e-mailadres

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Ondernemingsraad en veiligheidscomité Beschermde werknemers - Sociale verkiezingen - Kandidaat. Definitieve kandidatenlijst - Ontslagbescherming - Beperking - Art.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MAART 2017 S.16.0050.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.16.0050.N ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND, representatieve werknemersorganisatie, met zetel te 1030 Schaarbeek, Haachtsesteenweg 579,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK V DE COMMISSIES Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der Statuten worden Commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

DE SOCIALE VERKIEZINGEN ONTRAFELD

DE SOCIALE VERKIEZINGEN ONTRAFELD DE SOCIALE VERKIEZINGEN ONTRAFELD Editors P. Humblet J. Vanthournout Auteurs H. Buyssens M. De Gols A. Leurs T. Van de Calseyde I. Van Hiel J. Vanthournout Antwerpen Cambridge SocialeVerkiezingenOntrafeld.indd

Nadere informatie

kaderleden sociale verkiezingen alles weten van A tot Z

kaderleden sociale verkiezingen alles weten van A tot Z kaderleden sociale verkiezingen alles weten van A tot Z In elk bedrijf zijn er dingen die we graag veranderd zouden willen zien, die nog verbeterd kunnen worden en zaken die gewoonweg niét werken. Sommige

Nadere informatie

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Toezicht op de aanvullende pensioenen Brussel, 15 november 2005 Circulaire WAP - nr. 4 Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Mevrouw, Mijnheer, De wet van 28 april

Nadere informatie

SOCIALE VERKIEZINGEN 2008

SOCIALE VERKIEZINGEN 2008 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG SOCIALE VERKIEZINGEN 28 Brochure betreffende de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk September 27

Nadere informatie

Paritair Comité voor het verzekeringswezen (PC 306)

Paritair Comité voor het verzekeringswezen (PC 306) Paritair Comité voor het verzekeringswezen (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2017 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen 1 Inleiding In uitvoering van het sectorakkoord

Nadere informatie

DAG VAN DE VERKIEZINGEN - CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE STEMVERRICHTINGEN 1

DAG VAN DE VERKIEZINGEN - CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE STEMVERRICHTINGEN 1 INFO 7 PROCEDURE van Y tot Y+86 INHOUDSTAFEL DAG VAN DE VERKIEZINGEN - CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE STEMVERRICHTINGEN 1 1 INRICHTING VAN HET LOKAAL 1 2 INSTALLATIE VAN HET BUREAU 1 3 CONTROLE VAN DE

Nadere informatie

PMClub. Overzicht. Hoera, sociale verkiezingen in zicht. 26/05/15. Inger Verhelst Advocaat - Vennoot. Olivier Wouters Advocaat - Vennoot

PMClub. Overzicht. Hoera, sociale verkiezingen in zicht. 26/05/15. Inger Verhelst Advocaat - Vennoot. Olivier Wouters Advocaat - Vennoot PMClub Hoera, sociale verkiezingen in zicht. Inger Verhelst Advocaat - Vennoot Olivier Wouters Advocaat - Vennoot Kontich 21 mei 2015 Overzicht I. Algemene inleiding Statistieken 2012 Stand van zaken wetgeving

Nadere informatie

Hersamenstelling van het lokaal onderhandelingscomité en het onderhandelingscomité

Hersamenstelling van het lokaal onderhandelingscomité en het onderhandelingscomité Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Datum: 2015-10-06 Contact: Dienst Personeel tel.: 02 507 07 01 Hersamenstelling van het lokaal onderhandelingscomité

Nadere informatie

FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen.

FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen. FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen. Op 5 oktober 2009 werden binnen het PC 331 de CAO betreffende de oprichting en het statuut van de syndicale delegatie

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad werkgevers

Nadere informatie

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Belgisch Staatsblad, 18 september 1996) Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Verkiezings Wijzer 2016. Praktische handleiding voor de sociale verkiezingen

Verkiezings Wijzer 2016. Praktische handleiding voor de sociale verkiezingen Verkiezings Wijzer Praktische handleiding voor de sociale verkiezingen The best local HR lawyers in one global group With over 20% more ranked HR lawyers globally than any other legal services organisation*,

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 46 uitvoeringbesluiten 25 gearchiveerde versies Franstalige versie

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING.

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. 51 III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. dinsdag, 40 ste dag : vervroegde stemmingsdag via besluit tot ontbinding federaal Parlement en oproeping kiezers Opstellen officiële

Nadere informatie

BIJLAGEN TSS BLZ.indd 11 TSS BLZ.indd :09: :09:23

BIJLAGEN TSS BLZ.indd 11 TSS BLZ.indd :09: :09:23 BIJLAGEN BIJLAGE 1 Wet drempel ondernemingsraden voor de sociale verkiezingen 2008 243 244 8 NOVEMBER 2007 Wet tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of

Nadere informatie

3. Ondernemingsraad (50-99)

3. Ondernemingsraad (50-99) 3. Ondernemingsraad (50-99) in ondernemingen die gezakt zijn onder de drempel van 100 werknemers maar waar bij de vorige verkiezingen een raad werd opgericht of had moeten worden opgericht, voor zover

Nadere informatie

De ondertekenende organisaties bevestigen navolgende beginselen:

De ondertekenende organisaties bevestigen navolgende beginselen: 86. Collectieve arbeidsovereenkomst van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen

Nadere informatie

2016 is weer een jaar met sociale

2016 is weer een jaar met sociale In 2016 voor het eerst in bouwbedrijven Wat u moet doen voor de sociale verkiezingen (I) Bent u klaar voor de sociale verkiezingen? In 2016 zullen deze voor het eerst ook in de bouwbedrijven plaatsvinden.

Nadere informatie

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z In elk bedrijf zijn er dingen die we graag veranderd zouden willen zien, die nog verbeterd kunnen worden en zaken die gewoonweg niét werken. Sommige

Nadere informatie