Verslag Vergadering Certificering Koeltechnici, 9 augustus 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Vergadering Certificering Koeltechnici, 9 augustus 2005"

Transcriptie

1 Verslag Vergadering Certificering Koeltechnici, 9 augustus 2005 Aanwezig: Mark Raus (BASF), Greet Putseys (Tessenderlo Chemie), Mark Van Den Bosch (Voka), Wilfried De Smet (UBF-ACA), Linda Buddaert (UBF-ACA), John Wagendorp (VDAB), Nadia Lapage (Fevia), Hilde Dhont (DAIKIN), Luc De Smet (DAIKIN), Nico Willems (Delhaize), Christophe Daenens (Syntra West), Jan Hostyn (Syntra-west), Frans Callens (Syntra-west), Stefaan Dejonghe (dept. Onderwijs, DBO), Geert Gallet (Climapac), Hendrik Brits (Innomec), Frank Van Audenaerde (Agoria), Dirk Rutten (NLCTRA), Bob Nieuwejaers (Aminal, cel Lucht), Sven Claeys (Aminal, cel Lucht) Verslag Toelichting Na de verwelkoming en een voorstellingsronde licht SC het beleidskader en de historiek van dit dossier toe. Daarna wordt ook nog kort het huidige voorstel van de administratie toegelicht en zoals was weergegeven in de discussietekst voor deze vergadering (Certificering koeltechnici/ Koeltechnische bedrijven, zie bijlage bij dit verslag). SC geeft nog aan dat ook gedurende de sessie bedrijven van de Klimaatconferentie van 6 juni de noodzaak van het invoeren van een certificering van koeltechnici door deelnemers aan deze sessie werd benadrukt. De doelstelling van dit overleg is dan ook om tegen 15 september ten minste een princiepsovereenkomst over de certiticering van koeltechnici te bereiken. Discussie: Algemeen principe: SC vraagt naar de standpunt van de leden van de vergadering over de grote lijnen van het voorliggende voorstel (zonder in detail te treden over de verschillende, later te bespreken deelsapecten). De leden van de vergadering kunnen zich terugvinden in het voorstel. Over het volgende punt kan echter geen consensus worden bereikt: Voor bedrijven die het eigen personeel aan de eigen koelinstallaties werkzaamheden wil laten uitvoeren is in het huidige voorstel voorzien dat dit personeel wordt vrijgesteld van de examenverplichting (in tegenstelling tot het personeel van koeltechnische bedrijven die werkzaamheden bij derden uitvoeren en die hun vakbekwaamheid moeten bewijzen door te slagen in een examen (praktijk en theorie)). Deze versoepeling is voorzien om tegemoet te komen aan het advies van de Serv. Niettemin zullen deze bedrijven wel, in kader van hun systeemcertificatie, moeten kunnen bewijzen dat dit onderhoudspersoneel de nodige opleiding heeft gekregen om de werkzaamheden aan een koelinstallatie te kunnen uitvoeren. Omtrent deze versoepeling worden verschillende argumenten pro en contra gegeven: Pro: - Bij procesgeïntegreerde koelinstallaties is de koelinstallatie vaak een wezenlijk onderdeel van het proces. De onderhoudstechnici voeren ook andere taken uit dan louter werkzaamheden aan het koelsysteem. Bovendien voeren ze niet alle koeltechnische taken uit die een doorsnee - 1 In de aanloop naar een nieuw Vlaams klimaatbeleidsplan voor de periode , organiseert de Vlaamse Minister van Leefmilieu een uitgebreid consultatieproces over het Vlaamse klimaatbeleid. Het startmoment van dit proces, de Klimaatconferentie, vond plaats op maandag 6 juni 2005 in het Vlaams parlement. De bedoeling is dat in verschillende werkgroepen - rond centrale thema s en knelpunten in het klimaatbeleid - alle partners samen op zoek gaan naar creatieve oplossingen die tegelijk resultaat opleveren op korte termijn, en passen in die strategie voor de lange termijn. De resultaten van deze dialoog zullen in september 2005 samengebracht worden om zo een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het nieuwe Vlaams klimaatbeleidsplan van de Vlaamse regering. De problematiek van de gefluoreerde broeikasgassen werd op de klimaatconferentie besproken in de sessie bedrijven.. (Veel meer info over de klimaatconferentie vindt u op de website : 1

2 koeltechnicus doorgaans wel uitvoert. Deze personen verplichten deel te nemen aan een algemeen examen voor alle koeltechnische aspecten biedt weinig of geen meerwaarde - r zijn voldoende controlewaarboren die moeten garanderen dat het koelsysteem lekdicht en kwaliteitsvol wordt onderhouden: 1) interne controle van het systeem 2) controle van het systeem door de certificatie-instelling waarbij ook zal worden nagegaan of ook de Vlaremuitbatingsvoorwaarden voor koelinstallaties (art van het Vlarem II) 3) controle door de Vlaamse Milieu-inspectie 4) de certificatie-instelling zelf wordt gecontroleerd door BLAC - Niet enkel grote bedrijven behoren tot deze uitzonderingscategorie en voor kleinere bedrijven is het niet evident om én het systeem te laten certificeren én het eigen onderhoudspersoneel naar een examen te sturen. - Vaak bestaan reeds op maat georganiseerde opleidingen voor dergelijk personeel zodat een extra algemeen examen weinig meerwaarde biedt. - deze piste biedt aan dergelijke bedrijven een zekere flexibiliteit, - voor andere beroepen worden ook vaak andere eisen gesteld aan extern en intern personeel (bvb. een externe erkende milieucoördinator en een interne aanvaarde milieucoördinator) - standpunt: van Voka, Tessenderlo Chemie, Agoria, Fevia, Delhaize, Contra: - De inhoud van het voorziene examen is elementaire kennis wil men koelinstallaties op een verantwoorde manier onderhouden. Voor goede koeltechnici is dit examen dan ook niet te veel gevraagd en is het zeker niet te zwaar - Men stelt zich vragen bij het nut om voor grotere bedrijven een uitzondering te voorzien. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om enkele technici te laten deelnemen aan dit examen (extra werklast is beperkt) - Opleiding zonder examenverplichting biedt minder garanties dat iemand werkelijk vakbekwaam is. De enige manier om die vakbekwaamheid te testen is door deze te meten aan de hand van een examen. Deze vakbekwaamheid moet na een bepaalde periode opnieuw worden bewezen. - Te weinig controlemogelijkheden op de kennis van de individuele koeltechnicus (een te late vaststelling van een onbekwaamheid kan leiden tot te vermijden emissies van koelmiddelen) - standpunt: van UBF-ACA, Innomec, Syntra West, dept. Onderwijs HD merkt op dat de inhoud van het examen mogelijk te zwaar is en dat er meer van een koeltechnicus wordt gevraagd dan wat er op uropees niveau wordt gevraagd. Nu wordt reeds te veel in detail gevraagd zodat dit niet voor iedereen past en daarom het bereiken van een consensus bemoeilijkt. BN antwoordt dat dit nog zal worden bekeken. LDS stelt dat Daikin niet tegen een examen is maar dat het examen moet aangepast worden naargelang de situatie: - het examen is nodig voor al de personen die in aanraking komen met het koelmiddel (toevoegen, aftappen, recycleren) - voor braseerders zou een aparte test moeten worden voorzien (een goede braseerder moet niet alle koeltechnische aspecten kennen.) modulaire aanpak zou aangewezen zijn (deelexamens) Door JW wordt nog aangehaald dat praktisch bekeken de examenvrijstelling voor het personeel van dergelijke bedrijven geen slechte zaak is. Men moet immers er mee rekening houden dat vele koeltechnici een examen zullen moeten afleggen en dat er een beperkte examen-infrastruktuur is. DR meldt dat er door NLCTRA een proefproject is opgezet inzake de opleiding van koeltechnici (2 niveau s). In het najaar wordt een evaluatie van dit nu lopende proefproject voorzien. Samenwerkingen met bedrijven/instellingen omtrent de opleiding en examinering van koeltechnici zijn dan ook altijd mogelijk. Terminologie: JW raadt aan om de teksten goed te screenen voor wat betreft verantwoordelijkheden die worden toegewezen aan de eigenaar of de beheerder of de exploitant zodat hier geen verwarring over bestaat. BN verzekert dat dit aandachtspunt is genoteerd en dat hier zeker zal worden gestreefd naar consistentie. Wederzijdse erkenning: 2

3 SC licht toe dat er kan voor worden geopteerd om in de reglementering voorzieningen te treffen die moeten vermijden dat personen en/of bedrijven die in een ander gewest of andere U-lidstaat een diploma of certificaat hebben behaald opnieuw de volledige aanvraagprocedure moeten doorlopen. r wordt naar het standpt. van de leden van de vergadering gevraagd. r wordt opgemerkt dat zulks misschien wel aangewezen is maar dat het ook omgekeerd moet werken. Indien bvb. in Nederland erkende technici worden toegelaten om aan koelinstallaties in het Vlaams Gewest te sleutelen, dan moeten de door het Vlaamse Gewest erkende koeltechnici eveneens worden toegelaten tot de Nederlandse markt. Hier wordt op geantwoord dat dit niet door het Vlaamse Gewest kan worden geregeld. r wordt ook nog opgemerkt dat dit principe van wederzijdse erkenning enkel maar kan worden gehanteerd voor zover het in het andere gewest of andere lidstaat behaalde certificaat of diploma minstens dezelfde kwaliteitsgaranties kan bieden dan de in het Vlaamse Gewest afgeleverde certificatie. r wordt hier ook gesteld dat men zal moeten rekening houden met wat de uropese Commissie als minimumopleidingseisen beschouwt. HD merkt nog op dat vele technici over de gewestgrenzen heen installaties, onderhoud en reparaties uitvoeren en dat niet kan worden geëist dat bvb. een Franstalige koeltechnicus de Vlaamse taal meester is (of omgekeerd). De koeltechnicus komt vaak niet eens met de klant in contact. In de praktijk wordt trouwens vaak gewerkt met internationale contracten. r zijn zelfs installaties die zelf verhuizen (chillers, ijspistes, labotoepassingen). Voor de werfleider zouden er wel eisen met betrekking tot kennis van de Nederlandse terminologie kunnen gelden. HB stelt dat er wel argumenten voor te vinden zijn om een zekere kennis van de Nederlands taal te eisen (voor het correct te kunnen interpreteren van logboek, handleiding, kenplaten). (HD merkt hier in een schriftelijke reactie op het optwerpverslag na de vergadering nog op dat logboeken, net als handleidingen, in meerdere talen kan opgesteld worden). LB kan zich terugvinden in de oplossing zoals deze was voorzien in de tekst die door de Vl. regering principieel is goedgekeurd (en zoals door de administratie ook nu wordt voorgesteld) Nacontroles: SC licht toe dat het huidige voorstel van certificeringssysteem voorziet dat bedrijven niet enkel worden gecertificeerd, maar dat gedurende de certificatieperiode de certificerende instelling op het terrein zal nagaan of de gecertificeerde koeltechnische firma nog altijd aan de eisen voldoet die hebben geleidt tot haar certificatie. Betreft deze nacontroles zijn er verschillende opties denkbaar: en nacontrole kan zich beperken tot een controle op de bedrijfszetel van de gecertificeerde koeltechnische firma. Gedurende de nacontroles kunnen echter ook koelinstallaties worden gecontroleerd die door het koeltechnisch personeel van de koeltechnische firma is getest op lekkage, hersteld of opgeleverd. Indien hiervoor wordt geopteerd, dan moet worden bepaald wat de inhoud van deze nacontroles zijn en wanneer deze nacontroles moeten plaats vinden. LB stelt dat een effectieve controle van de lekdichtheid van koelinstallaties in de praktijk moeilijk te realiseren is en in een eerste fase misschien te vergaand is. DR stelt dat een steekproefsgewijze controle mogelijk toch aangewezen is WDS vraagt wat de trigger zou zijn om een nacontrole te houden. BN antwoordt dat een nacontrole kan worden georganiseerd op basis van bvb. een klacht maar dat steekproefgewijze controles in feite geen trigger behoeven HB antwoordt dat controles zich best focussen op de koelmiddelstromen: de hoeveelheden toegevoegd, afgetapt, aangekocht en afgevoerd geven een idee van de hoeveelheden die effectief werden verbruikt (en dus zijn geëmitteerd). De uitvoering van effectieve lekdichtheidscontroles lijkt praktisch gezien nogal complex en moeilijk uitvoerbaar (hoewel in theorie wel akkoord met de idee). Hij wordt hierin bijgetreden door WDS. r worden ook vragen gesteld wanneer deze controle dan moet gebeuren (bvb. Wie is verantwoordelijk indien een certificatie bij een exploitant een lekkende koelinstallatie wordt gedetecteerd die 2 maanden ervoor door een koeltechnicus lekdicht werd 3

4 verklaard. In 2 maanden kan veel gebeurd zijn). De algemene teneur op de vergadering is dat eerder moet worden gefocust op het koelmiddelverbruik (controle van de koelmiddelboekhouding). nergieprestatieregelgeving De energieprestatierichtlijn 2 verplicht een regelmatige keuring van aircosystemen met een nominaal koelvermogen van 12 KW of meer. Meer bepaald stelt artikel 9 het volgende: Artikel 9: Keuring van airconditioningsystemen Met het oog op de vermindering van het energieverbruik en de beperking van kooldioxide-emissies nemen de lidstaten de nodige maatregelen voor het instellen van een regelmatige keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kw. De keuring omvat een beoordeling van het rendement van de airconditioning en van de dimensionering ervan gelet op de koelingsbehoefte van het gebouw. De gebruikers wordt nuttig advies verstrekt over mogelijke verbetering of vervanging van het airconditioningsysteem en over alternatieve oplossingen. Betreft de personen die deze keuring mag uitvoeren stelt de energieprestatierichtlijn het volgende: Artikel 10 Onafhankelijke deskundigen De lidstaten zorgen ervoor dat de certificering van gebouwen en de daarbij behorende aanbevelingen, alsmede de keuring van c.v.-ketels en airconditioningsystemen, op onafhankelijke wijze worden uitgevoerd door gekwalificeerde en/of erkende deskundigen die hetzij zelfstandig hetzij in dienst van een openbaar of particulier orgaan optreden. Om deze uropese verplichting naar behoren te kunnen implementeren moeten er een aantal vragen worden opgelost: - Kunnen of moeten koeltechnici deze controles uitvoeren? Zoja, moet dan een extra luik aan het vakbekwaamheidsexamen worden voorzien? - Wat omvat de keuring? - Wat bedoelt men met regelmatig? Door HD wordt geantwoord dat er uropese standaardisatie in de maak is die duidelijk beschrijft wat de keuring moet omvatten (en een voorstel inzake frequentie bevat). Daarnaast wordt gesteld dat het niet noodzakelijk een bevoegd koeltechnicus moet zijn die deze keuringen uitvoert (de keuring moet ook kunnen gebeuren door personen die de volledige energieprestatie van een gebouw nagaan). Omgekeerd is het ook niet zo dat iedere bevoegde koeltechnicus in staat is om deze keuringen correct uit te voeren. Door de vergadering wordt gesteld dat deze problematiek niet onmiddellijk binnen deze werkgroep moet worden geregeld, de energieprestatierichtlijn viseert trouwens alle aircosystemen (met een koelvermogen van 12 kw of meer), ongeacht het type koelmiddel, terwijl dit certificeringsbesluit enkel geldt voor personen die werkzaamheden uitvoeren aan koelinstallaties die ozonafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen bevat. Scope: NL stelt dat de interpretatie van een bevoegd koeltechnicus volgens het Vlarem veel ruimer is dan wat in dit besluit van de vlaamse regering met een bevoegd koeltechnicus zal bedoeld worden; In het eerste geval gaat het om technici die bepaalde werkzaamheden uitvoeren aan alle koelinstallaties met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5KW en alle koelinstallaties met meer dan 3 kg koelmiddelinhoud en die gebruik maken van ozonafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen terwijl in het tweede geval het enkel gaat om koeltechnici die werkzaamheden uitvoeren aan met meer dan 3 kg koelmiddelinhoud en die gebruik maken van ozonafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen en die een mogelijk risico op emissies van dergelijke koelmiddelen inhouden. SC antwoordt dat het de bedoeling is om in het Vlarem een definitie van bevoegd koeltechnicus op te nemen die algemeen van toepassing zal zijn. Tegelijkertijd zal deze definitie stellen dat er voor personen die werkzaamheden uitvoeren aan koelinstallaties met meer dan 3 kg 2 Richtlijn 2002/91/G van het uropees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen 4

5 koelmiddelinhoud en die gebruik maken van ozonafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen en die een mogelijk risico op emissies van dergelijke koelmiddelen inhouden, bijkomende eisen worden gesteld die zullen worden geregeld door het besluit van de vlaamse regering inzake de certificering van koeltechnici. Vervolgtraject SC meldt dat er 2 werkgroepen zullen worden opgericht: Werkgroep certificering koeltechnische bedrijven: - bespreken van geactualiseerd ontwerp-besluit - bespreken van checklists die zullen worden gebruikt bij behandeling aanvraagdossiers voor certificatie en bij nacontroles - bespreken van inhoud en verloop van de nacontroles Werkgroep examencentra: - pistes van erkenning of certificering: verschillende variaties op thema moeten nog worden besproken; - bespreken van checklist voor controle aanvraagdossier // nacontroles - bespreken van exameninhoud: - procedure verloop van examen - opstellen van mogelijke vragenlijst: procedure voor opstellen - open vragen of multiple choice, duur examen, beoordeling,. Voor wat de kwestie van de energieprestatierichtlijn betreft zal de administratie onderzoeken wat de aangewezen piste is om de verplichtingen van de nergiepresatierichtlijn mbt. airco s om te zetten in Vlaamse regelgeving. Hierover zal later verslag worden uitgebracht. Op basis van overleg met het kabinet waarbij de bevindingen van deze vergadering en de gehoorde standpunten zullen worden besproken, zal een nieuw ontwerp van besluit van de Vlaamse regering worden voorbereid. In een latere fase zullen de leden van de werkgroep worden uitgenodigd om de implementatie van de certificeringsregeling voor koeltechnici verder te bespreken. BN bedankt alle aanwezigen voor hun constructieve bijdrages aan deze vergadering. 5

6 Bijlage: Discussietekst voor de vergadering van 9/8/2005: Certificatie koeltechnici / Koeltechnische bedrijven Beleidskader: uropese regelgeving verplicht U-lidstaten tot het invoeren van een certificering voor onderhoudspersoneel (zgn. koeltechnici) van koel- en luchtbehandelingsinstallaties die drie kg of meer aan ozonafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen bevatten Het is de ambitie van de Vlaamse overheid om in de certificatieverplichting eisen op te nemen met betrekking tot de volgende onderwerpen: - vakbekwaamheid van koeltechnici (dit is een uropese verplichting) - technische uitrusting voor koeltechnici (recuperatiemateriaal voor koelmiddelen, lekdetectieapparatuur, ) - bijhouden van documentatie (koelmiddelboekhouding, registratie uitgevoerde werkzaamheden, ) Geschiedenis dossier: en eerste mogelijkheid was om, in overleg met de verschillende gewesten, een erkenningsprocedure op te starten voor bedrijven (waarbij koeltechnici verplicht werden om een examen af te leggen) waarbij de coördinatie van de erkenningsregeling volledig gebeurde vanuit de overheid. Deze piste werd uiteindelijk niet gevolgd omdat certificeringsactiviteiten niet als een kerntaak van de overheid werden beschouwd en omdat het uitbesteden van de certificering aan professionele certificeringsinstellingen meer kwaliteitsgaranties biedt. Door de Vlaamse overheid is een ontwerpbesluit van de Vlaamse regering opgesteld dat voorzag in een certificatie van personen door certificatie-instellingen die door Belcert hiervoor geaccrediteerd werden. Dit ontwerpbesluit werd op 14 mei 2004 een eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Inmiddels zijn adviezen van de MINA-Raad en de SRV ontvangen en voornamelijk het advies van de SRV heeft er toe geleidt de certificatieprocedures opnieuw te bestuderen. Met name de verplichting van personencertificatie voor bedrijven van type 2 (zie onder) is voor de SRV onaanvaardbaar. Bij het uitwerken van een oplossing moet eveneens (in het beste geval) worden rekening gehouden met een aantal andere gevoeligheden om een zo breed mogelijke consensus te kunnen verkrijgen. Types betrokken bedrijven: 1. Koeltechnische firma's wiens kerntaken er in bestaan om installatie-, onderhouds-, herstel- en controlewerkzaamheden aan koelinstallaties uit te voeren. Het betreft het uitvoeren van werkzaamheden door koeltechnisch personeel bij derden. Onder dit type vallen de meeste betrokken firma's. 2. Firma's die beschikken over eigen koelinstallaties en werkzaamheden aan deze eigen installaties laten uitvoeren door het eigen onderhoudspersoneel. 3. Opleidingscentra die beschikken over proefopstellingen van koelinstallaties en die opleidingen en examens inzake koeltechniek organiseren. Voorgestelde piste (zie ook figuur laatste pagina): Na overleg naar aanleiding van deze adviezen en bestudering van haalbaarheid van mogelijke pistes wordt door de administratie voorgesteld om te opteren voor systeemcertificatie ipv. personencertificatie en deze zou er als volgt uitzien : - Type-1 bedrijven zullen er toe worden verplicht om hun beheersysteem voor werkzaamheden aan koelinstallaties te laten certificeren. Naast eisen met betrekking tot de technische uitrusting die moet aanwezig zijn voor het personeel die werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren, zullen er ook verplichtingen worden opgelegd met betrekking tot het het documenteren van bepaalde 6

7 handelingen (koelmiddelbijvullingen, koelmiddelaftappingen, afvoer en aankoop van koelmiddel, resultaten en beschrijving van uitgevoerde herstellingen en lekdichtheidscontroles) Daarnaast moet het koeltechnisch personeel een zekere vakbekwaamheid bezitten. Zij zullen hun vakbekwaamheid moeten bewijzen aan de hand van een diploma dat wordt uitgereikt door gecertificeerde examencentra. Dit diploma wordt pas afgeleverd aan een persoon nadat deze persoon is geslaagd in een specifiek vakexamen. - Voor type-2 bedrijven zal eveneens gelden dat zij over een systeemcertificaat beschikken. Voor wat de vakbekwaamheid van het personeel betreft kunnen deze bedrijven echter zelf het betrokken personeel opleiden. In kader van het behalen en behouden van het verplichte systeemcertificaat zullen deze bedrijven wel moeten bewijzen dat zij beschikken over een degelijk opleidingssysteem (dat is afgestemd op maat van de werking van het bedrijf maar dat niettemin alle noodzakelijke elementen bevat die in de wetgeving worden voorzien). In kader van de certificatie van het systeem zal het bedrijf bovendien moeten aangeven welke personen verantwoordelijk zijn voor welke taken en dat deze personen de correcte opleiding hebben gekregen om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Net als type-1 bedrijven moeten deze bedrijven beschikken over de nodige apparatuur voor het correct uitvoeren van werkzaamheden aan koelinstallaties en moeten ze ook de nodige documentatie bijhouden. - De centra (type 3) die examens organiseren voor het afleveren van diploma s inzake koeltechniek zullen eveneens aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. Voor deze centra zou dan ook een certificatieverplichting voor hun examensysteem worden voorzien. Hierbij worden specifieke eisen gesteld met betrekking tot: - de exameninfrastructuur, - inhoud van het examen - procedures voor het verloop van de examens - samenstelling en expertise van de examenjury. De certificatie van koelinstallatiebheersystemen en examensystemen door de certificatie-instelling houdt in dat gedurende de volledige certificatieduur moet worden voldaan aan de kwaliteitseisen die hebben geleid tot de systeemcertificatie. Dit impliceert dat de gecertificeerde systemen periodiek zullen worden gecontroleerd en dat door de certificatie-instelling zal worden nagegaan of de systemen nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoen. In de praktijk zal dit betekenen dat niet enkel de bedrijfszetel zal worden bezocht, maar dat ook controles op het terrein (controles van koelinstallaties) zullen worden uitgevoerd. Voor examencentra betekent dit dat de certificatie-instelling controles zal uitvoeren op het moment van plaats vinden van het examen. Vervolg van de werkzaamheden: Nadat de grote pricipes zijn doorbesproken (en hierover een akkoord wordt bereikt) dienen een aantal meer praktische elementen te worden uitgewerkt. Deze werkzaamheden zullen worden aangevat in de loop van de komende maanden. Tegen 15 september moet een compromis over de grote lijnen van het certificatieproces bereikt worden zodat het wetgevend kader dan kan worden gefinaliseerd en op de Vlaamse regering kan worden gebracht en dat dan ook verder kan worden gewerkt aan de praktische invulling van het certificatieproces. - Opstellen van het wettelijk kader. In de loop van de maanden juli/augusus zal het ontwerp-besluit inzake de certificering worden aangepast. Deze tekst zal naar de betrokkenen worden rondgestuurd en verder worden besproken begin september. - Opstellen van een checklist voor beoordeling van de te certificeren systemen. In de praktijk zal een koeltechnisch bedrijf een aanvraag tot certificering van het koelinstallatiebeheersysteem indienen bij de certificatie-instelling. Na onderzoek van het 7

8 schriftelijk dossier zal een afspraak met de firma worden gemaakt om de firma en enkele werven (koelinstallaties) te bezoeken. Gedurende dit bezoek zal aan de hand van een checklist worden nagegaan of het koelinstallatiebeheersysteem van de firma aan de nodige kwaliteitseisen voldoet. De duur die een certificatie-instelling besteedt aan de evaluatie van het systeem (het aantal koelinstallaties die zullen worden bezocht) zal afhankelijk zijn van de grootte van het bedrijf en van het aantal koeltechnici die werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren. Twee verschillende checklists zullen moeten worden uitgewerkt (voor type 1 en type 2 bedrijven). De administratie zal in de loop van augustus een voorstel voor checklist voorleggen aan de betrokkenen voor commentaar. Commentaren worden verwacht en verzameld tegen begin sept en zal in de eerste helft van september worden besproken op een nieuwe vergadering. (Voor de examencentra zal de checklist in een andere werkgroep worden uitgewerkt.) - Opstellen procedures voor verloop examens Hoewel in het besluit van de Vlaamse regering inzake de certificering van koeltechnici reeds enkele elementen met betrekking tot de inhoud van de examens zijn opgenomen en er eveneens reeds een beschrijving van de vereiste exameninfrastruktuur is opgenomen, moeten deze elementen en deze beschrijving verder en meer gedetailleerd worden uitgewerkt. De administratie stelt voor om met kandidaat-examencentra te komen tot praktische afspraken. Anderen zijn welkom voor actieve participatie en zullen sowieso op de hoogte worden gehouden. 8

9 gelijkwaardige buitenlandse /internationale certificatieinstelling Belac Op basis van accrediteert Certificatie-instelling uropese Norm N45012 ten behoeve van instellingen die overgaan tot certificatie van kwaliteitssystemen Besluit Vlaamse regering certificering koeltechnici Certificeert systemen van Type I Koeltechnische firma s Type 2: Firma s met eigen koelinstallaties en eigen onderhoudspersoneel Type 3: xamencentra S Y S T M V R I S T N Technische uitrusting Documentatie Vakbekwaamheid personeel: xamen Vakbekwaamheid personeel: firma voorziet zelf gepaste opleiding. xameninfrastructuur xamenprocedure + - inhoud examens Samenstelling, expertise examenjury 9

Vlaamse regelgeving inzake lekverliezen Studiedag reductie F-gassen in de koelsector 7 juli 2016

Vlaamse regelgeving inzake lekverliezen Studiedag reductie F-gassen in de koelsector 7 juli 2016 Vlaamse regelgeving inzake lekverliezen Studiedag reductie F-gassen in de koelsector 7 juli 2016 Sven Claeys Broeikasgassen en hun Global Warming Potential (GWP) CO 2 1 CH 4 21 N 2 O 310 HFK s, PFK s en

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. 8 DECEMBER Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van koeltechnische bedrijven

VLAAMSE OVERHEID. 8 DECEMBER Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van koeltechnische bedrijven N. 2007 771 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/35192] 8 DECEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van koeltechnische bedrijven De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 28 december 1964

Nadere informatie

Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek

Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek Sven Claeys Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Dienst Klimaat tel: 02/553.11.29 sven.claeys@lne.vlaanderen.be

Nadere informatie

EEN certificering voor koeltechnische bedrijven leidraad voor bedrijven

EEN certificering voor koeltechnische bedrijven leidraad voor bedrijven EEN certificering voor koeltechnische bedrijven Leidraad voor bedrijven Koelmiddelen, de klimaatverandering en de verdunning van de ozonlaag Een certificering voor koeltechnische bedrijven In koelinstallaties,

Nadere informatie

HSE World Event 2018 Koelinstallaties: Beter voorbereid op controles

HSE World Event 2018 Koelinstallaties: Beter voorbereid op controles HSE World Event 2018 Koelinstallaties: Beter voorbereid op controles Patsie Puype Extern milieucoördinator / zaakvoerder APIS Milieuadvies bvba 31 mei 2018 Inhoud sessie Inleiding types koelmiddelen Kort

Nadere informatie

Certificering voor koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici

Certificering voor koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici Certificering voor koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici Leidraad bij de regelgeving rond stationaire koelinstallaties Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Koning Albert II - laan 20 bus 8-1000

Nadere informatie

Problematiek van F-gassen en opportuniteiten voor natuurlijke koelmiddelen

Problematiek van F-gassen en opportuniteiten voor natuurlijke koelmiddelen Problematiek van F-gassen en opportuniteiten voor natuurlijke koelmiddelen Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid tel: 02/553.11.29 --- fax: 02/553.11.45

Nadere informatie

Bepalingen voor koelinstallaties met F-gassen en/of ozonlaag afbrekende stoffen -...

Bepalingen voor koelinstallaties met F-gassen en/of ozonlaag afbrekende stoffen -... pagina 1 van 7 Vlaanderen LNE.BE CONTACTEER ONS Milieuvergunningen Erkenningen Milieueffect- rapportage Milieuvorm Home Beleid en regelgeving Beleidsthema's Klimaat F-gassen Bepalingen voor koelinstallaties

Nadere informatie

(EU) nr. 517/2014 (F-gassen) Wat zijn F-gassen? Europese regelgeving F-gassen Aanpassingen VLAREL Aanpassingen VLAREM II

(EU) nr. 517/2014 (F-gassen) Wat zijn F-gassen? Europese regelgeving F-gassen Aanpassingen VLAREL Aanpassingen VLAREM II VLAREM- en VLARELwijzigingen t.g.v. verordening (EU) nr. 517/2014 (F-gassen) Nele Maes Dienst BBT en Erkenningen Afdeling Milieuvergunningen 2 december 2015 VLAREM- en VLARELwijzigingen t.g.v. verordening

Nadere informatie

enverto bvba Facility Management energie - verwarmingsdeskundige - energieprestatiecertificaten

enverto bvba Facility Management energie - verwarmingsdeskundige - energieprestatiecertificaten Facility Management energie - verwarmingsdeskundige - energieprestatiecertificaten De wetgeving rond de uitbating van koels is de laatste jaren voortdurend in beweging geweest. Om onze klanten zo goed

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR DE KEURING VAN EEN KOELINSTALLATIEBEHEERSYSTEEM VAN EEN KOELTECHNISCH BEDRIJF MET PERSONEEL MET EEN CERTIFICAAT VAN CATEGORIE I

CHECKLIST VOOR DE KEURING VAN EEN KOELINSTALLATIEBEHEERSYSTEEM VAN EEN KOELTECHNISCH BEDRIJF MET PERSONEEL MET EEN CERTIFICAAT VAN CATEGORIE I Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen Dienst BBT en Erkenningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Telefoon: 02 553 79 97 Fax: 02 553 79 95 E-mail: erkenningen@lne.vlaanderen.be

Nadere informatie

Koeltechnici. Alles wat u moet weten over de nieuwe wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Koeltechnici

Koeltechnici. Alles wat u moet weten over de nieuwe wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Koeltechnici Koeltechnici Alles wat u moet weten over de nieuwe wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Koeltechnici 1 Inhoudstafel Koelsector 3 De verschillende wetgevingen 4 De krachtlijnen van het besluit

Nadere informatie

Wijziging VLAREL. Gezamenlijk briefadvies over de wijziging van het VLAREL en andere erkenningsbesluiten. Gezamenlijk briefadvies

Wijziging VLAREL. Gezamenlijk briefadvies over de wijziging van het VLAREL en andere erkenningsbesluiten. Gezamenlijk briefadvies Gezamenlijk briefadvies Wijziging VLAREL Gezamenlijk briefadvies over de wijziging van het VLAREL en andere erkenningsbesluiten Datum van goedkeuring 27 september 2012 Volgnummer 2012 65 Coördinator +

Nadere informatie

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Patrick De Locht Business Developer SYNTRA Limburg vzw Versie Mei 2016 Patrick.delocht@syntra-limburg.be 1 Beschrijving traject Als koeltechnicus

Nadere informatie

Industriële koeling: Huidig en toekomstig beleid voor het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen.

Industriële koeling: Huidig en toekomstig beleid voor het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen. Industriële koeling: Huidig en toekomstig beleid voor het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid tel: 02/553.11.29

Nadere informatie

Actieplan reductie uitstoot van F- gassen Studiedag reductie F-gassen bij koeling 7 juli 2016

Actieplan reductie uitstoot van F- gassen Studiedag reductie F-gassen bij koeling 7 juli 2016 Actieplan reductie uitstoot van F- gassen 2015-2020 Studiedag reductie F-gassen bij koeling 7 juli 2016 Aanleiding voor actie het Vlaams Klimaatbeleidsplan (VKP) 2013-2020) bestaat uit een overkoepelend

Nadere informatie

Bijlage XXIII. Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel , 1, f), en , derde lid, van het decreet

Bijlage XXIII. Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel , 1, f), en , derde lid, van het decreet Bijlage 9 bij het besluit van de Vlaamse Regering van. tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van

Nadere informatie

Versie 23 oktober 2017

Versie 23 oktober 2017 Vlaamse overheid AFDELING GEBIEDSONTWIKKELING, OMGEVINGSPLANNING EN -PROJECTEN (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL T 02 553 79 97 erkenningen.omgeving@vlaanderen.be www.omgevingvlaanderen.be

Nadere informatie

Extracten uit titel II van het Vlarem. Uit artikel 1.1.2.

Extracten uit titel II van het Vlarem. Uit artikel 1.1.2. Extracten uit titel II van het Vlarem. Uit artikel 1.1.2. «OZONAFBREKENDE STOFFEN EN GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN - ozonafbrekende stoffen: de stoffen opgesomd in de tabel in bijlage I van Verordening (EG)

Nadere informatie

Deze checklist moet worden gehanteerd bij de keuring van een koeltechnisch bedrijf zoals vermeld in artikel 25/4, 4 van het VLAREL.

Deze checklist moet worden gehanteerd bij de keuring van een koeltechnisch bedrijf zoals vermeld in artikel 25/4, 4 van het VLAREL. Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen Dienst BBT en Erkenningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 E-mail: erkenningen@lne.vlaanderen.be

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22.10.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 69145 N. 2009 3587 VLAAMSE OVERHEID 4 SEPTEMBER 2009. Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici

Nadere informatie

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM Afdeling Vergunningen en Partnerschappen THURN & TAXIS-site Havenlaan 86C bus 3000 1000 Brussel E-mail : permit_agr@leefmilieu.brussels

Nadere informatie

EPBD en Installaties. Inhoud 12-10-2011. EPBD-richtlijn: Overzicht relevante artikelen Highlights en aanpak in NL. Vragen en opmerkingen

EPBD en Installaties. Inhoud 12-10-2011. EPBD-richtlijn: Overzicht relevante artikelen Highlights en aanpak in NL. Vragen en opmerkingen EPBD en Installaties Harry Boschloo, Wnd. Clustermanager Energiebeleid Gebouwde Omgeving Praktijkseminar implementatie nieuwe wetgeving, 11 oktober 2011 12 oktober 2011 Inhoud EPBD-richtlijn: Overzicht

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en artikel 87, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en artikel 87, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek

Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid tel: 02/553.11.29 --- fax: 02/553.11.45 sven.claeys@lne.vlaanderen.be

Nadere informatie

Herzieningsproject van de Europese Commissie voor het aanpassen van de F-GAS regelgeving N 842/2006

Herzieningsproject van de Europese Commissie voor het aanpassen van de F-GAS regelgeving N 842/2006 Herzieningsproject van de Europese Commissie voor het aanpassen van de F-GAS regelgeving N 842/2006 Voorstellen van de europese commissie voor het aanpassen van de europese regelgeving F-Gas N 842-2006

Nadere informatie

De eindverantwoordelijkheid voor het naleven van de VLAREM-voorwaarden ligt bij de exploitant (of eigenaar) van de koelinstallatie.

De eindverantwoordelijkheid voor het naleven van de VLAREM-voorwaarden ligt bij de exploitant (of eigenaar) van de koelinstallatie. Module 6 - Inleiding De belangrijkste wettelijke verplichtingen met betrekking tot het uitbaten van koeltoepassingen zijn terug te vinden in Europese en Vlaamse regelgeving, met name: EU-verordening 517/2014;

Nadere informatie

Bijlage 18. Retributies voor de behandeling van de aanvraag en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu

Bijlage 18. Retributies voor de behandeling van de aanvraag en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van *** tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de Bijlage 18 bij het VLAREL Bijlage 18. Retributies voor

Nadere informatie

EPB-regelgeving: klimatisatie

EPB-regelgeving: klimatisatie EPB-regelgeving: klimatisatie Leefmilieu Brussel Christophe Danlois AFDELING ENERGIE DEPARTEMENT EPB VERWARMING/KLIMATISATIE OVERZICHT EVOLUTIE VAN DE REGELGEVING ENKELE DEFINITIES TOEPASSINGSVELD EPB-EISEN

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende

Nadere informatie

Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek

Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek Wetgeving en beleid rond koelmiddelproblematiek Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid tel: 02/553.11.29 --- fax: 02/553.11.45 sven.claeys@lne.vlaanderen.be

Nadere informatie

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

b) Is een afwijkend ontwerp - hoe uniek ook - een argument om niet aan de VLAREM-voorwaarden te moeten voldoen?

b) Is een afwijkend ontwerp - hoe uniek ook - een argument om niet aan de VLAREM-voorwaarden te moeten voldoen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 191 van JOHAN DANEN datum: 8 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Vynova Tessenderlo - Koelvloeistofemissies - Toegestane afwijking

Nadere informatie

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen Brussel, 10 september 2008 Advies besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Advies Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies... 4 2.1. Neem maatregelen om

Nadere informatie

NIEUW ENERGIEPRESTATIEDECREET - STAND VAN ZAKEN goedgekeurd door het VVSG-directiecomité op 27.03.2006 (doc.nr. 2006/81) Het energieprestatiedecreet (7 mei 2004) voert een energieprestatiecertificaat in

Nadere informatie

Seminarie Duurzaam bouwen

Seminarie Duurzaam bouwen Seminarie Duurzaam bouwen Hernieuwbare energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Leefmilieu Brussel De certificatie van installateurs van kleine hernieuwbare energiesystemen Hugues Latteur RESCert

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu Algemene

Nadere informatie

Versie van 1 juli Inhoud

Versie van 1 juli Inhoud Infofiche betreffende de vrijstellingen in het kader van de erkenningen en de opleidingen voorzien door de reglementering EPB-verwarming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie van 1 juli 2019 Inhoud

Nadere informatie

Samenvatting: 1. Lekkage van koelmiddelen

Samenvatting: 1. Lekkage van koelmiddelen 1. Belangrijke lekkage van koelmiddelen, zowel bij kleine als bij grote installaties 2. Significant potentieel voor verbetering, blijkt uit cases in binnen-en buitenland. 3. Bredere toepassing van positieve

Nadere informatie

WETGEVING KOELMIDDELEN - (van toepassing op )

WETGEVING KOELMIDDELEN - (van toepassing op ) WETGEVING KOELMIDDELEN - (van toepassing op 31.01.2013) 1987 : Protocol van Montréal : afschaffing van de koelmiddelen die de ozonlaag aantasten. 1991 : Koninklijk Besluit van 7 maart 1991 : CFK s mogen

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

WETTELIJK KADER NEDERLAND ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER NEDERLAND ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER NEDERLAND WHITE PAPER SAMENVATTING De Nederlandse regelgeving voor inspectie en onderhoud van noodverlichting is niet zo eenvoudig. Zo is vaak niet duidelijk wie welke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 301/28 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2067 VAN DE COMMISSIE van 17 november 2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en

Nadere informatie

:.n - Vlaamse Regering -~~~~ 't,,;, LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1

:.n - Vlaamse Regering -~~~~ 't,,;, LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1 Vlaamse Regering -~~~~ = ~:~ 't,,;, :.n - LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1 Ministerieel besluit houdende de beslissing over de aanvraag tot gelijkwaardigheid, ingediend door de Associatie voor Thermische

Nadere informatie

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag Positie van BRL s bij certificering van bedrijven www.kbi.nl Wil van Ophem Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013 Presentatie vandaag www.kbi.nl Certificering - Structuur BRL6000-serie Wat

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID [C 2013/35346] 1 MAART 2013. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Bevindingen AMI omtrent Koelinstallaties

Bevindingen AMI omtrent Koelinstallaties Bevindingen AMI omtrent Koelinstallaties Essenscia Saartje Swinnen Afdeling Milieu-Inspectie Overzicht 1. Milieu-impact koelinstallatie 2. Geldende wetgeving 3. Werking AMI 4. Bevindingen AMI 5. Verloop

Nadere informatie

houdende wijziging van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport

houdende wijziging van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport ingediend op 1189 (2016-2017) Nr. 1 1 juni 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Mathias De Clercq, Bert Maertens, Karin Brouwers en Paul Van Miert houdende wijziging

Nadere informatie

Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012

Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012 1 Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. AANLEIDING TOT WIJZIGING VAN DE ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING... 2 1.1 Revisie EPBD-richtlijn...

Nadere informatie

PERIODIEKE CONTROLES MET BETREKKING TOT BRANDBESTRIJDING

PERIODIEKE CONTROLES MET BETREKKING TOT BRANDBESTRIJDING NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD ISO/IEC 17065 PERIODIEKE CONTROLES MET BETREKKING TOT BRANDBESTRIJDING 2017/12/05 vzw ANPI asbl INLEIDING Inleiding Het spreekt

Nadere informatie

De regelgeving klimaatregeling EPB

De regelgeving klimaatregeling EPB De regelgeving klimaatregeling EPB In het Brussels Gewest Christophe Danlois DIRECTIE ENERGIE DEPARTEMENT VERWARMING EN KLIMAATREGELING EPB INHOUDSTAFEL DE CONTEXT ENKELE GEGEVENS OVER DE KLIMAATREGELING

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG Zit ting 2004-2005 24 november 2004 VERZOEKSCHRIFT over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA

Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA Document UCvD 2011/03 (07.02.2011) Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA Besluitenlijst, interpretaties en verduidelijkingen VCA 2008/05 en VCU 2007/04 VCA 2008/05 en VCA 2008/5.1 Vraag 1.5. Betrokkenheid

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen Een kwaliteitsbeheersysteem voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen 1 Renovatie van meergezinswoningen met behulp van het kwaliteitsbeheersysteem

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING BIJ HET REKENBLAD VOOR DE ENERGETISCHE KEURING VAN AIRCONDITIONINGSYSTEMEN MET EEN NOMINAAL KOELVERMOGEN VAN MEER DAN

GEBRUIKERSHANDLEIDING BIJ HET REKENBLAD VOOR DE ENERGETISCHE KEURING VAN AIRCONDITIONINGSYSTEMEN MET EEN NOMINAAL KOELVERMOGEN VAN MEER DAN Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen Dienst BBT en Erkenningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Telefoon: 02 553 79 97 Fax: 02 553 79 95 E-mail: erkenningen@lne.vlaanderen.be

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 4 van 23 juni 1997 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

Erkenning van verslaggevers

Erkenning van verslaggevers 1 Erkenning van verslaggevers Erkenning via de energieprestatiedatabank Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UW ERKENNING IS PERSOONSGEBONDEN, NIET FIRMAGEBONDEN... 2 2. U BENT EEN BESTAANDE

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 1. Gebouw:. Adres:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 1. Gebouw:. Adres:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 1 Gebouw:. :. Brussel CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie voor de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

14/12/2015. Wegwijs in de koeltechniek voor de niet koeltechnieker. Auteur: Rudy Beulens

14/12/2015. Wegwijs in de koeltechniek voor de niet koeltechnieker. Auteur: Rudy Beulens Wegwijs in de koeltechniek voor de niet koeltechnieker Auteur: Rudy Beulens E-mail: rudy.beulens@sbmopleidingen.be 1 Wat is koeltechniek Is een verzameling van technische oplossingen Bedoeld om ruimten,

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

VLAREM II Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

VLAREM II Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne VLAREM II - 09-01-2017 Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne OZONLAAGAFBREKENDE STOFFEN EN GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN - "ozonlaagafbrekende

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

Datum: 10/06/2015 Betreft: nota naar aanleiding van het overleg met de VEB

Datum: 10/06/2015 Betreft: nota naar aanleiding van het overleg met de VEB aan dhr Hugo Geerts Adjunct-kabinetschef Leefmilieu en Natuur Kabinet minister Joke Schauvliege Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Datum: 10/06/2015 Betreft: nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

ADVIES. 20 december 2018

ADVIES. 20 december 2018 ADVIES Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting over controle en onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand

Uitgebreide toelichting over controle en onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand Uitgebreide toelichting over controle en onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand Voor afdeling 7 Periodieke controle en onderhoud van boek III, titel 3, hoofdstuk III van de codex over het welzijn

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/36477] 28 JUNI 2007. Ministerieel besluit betreffende het indienen van een verzoek tot goedkeuring van een CDM- of JI-projectactiviteit De Vlaamse

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2014/767/PCCB PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Versie 1 dd 8-07-14 In toepassing vanaf 28-07-14

Nadere informatie

Toezicht kermisattracties

Toezicht kermisattracties Toezicht kermisattracties Inspectieresultaten van 2016 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen Stuk 2134 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 2 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

Nadere informatie

EPB-reglementering voor verwarming

EPB-reglementering voor verwarming EPB-reglementering voor verwarming 20/02/2018 Christophe Danlois, departement EPB verwarming en klimaatregeling LEEFMILIEU BRUSSEL Inhoud Wettelijke context Bepalingen Vooruitzichten 2 Inhoud Wettelijke

Nadere informatie

N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES. over

N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES. over N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES over DE PROBLEMEN M.B.T. HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN HET CONTROLEBEZOEK VAN LAAGSPANNINGSINSTALLATIES (ARTIKEL 270

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2018/15149]

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2018/15149] BELGISCH STAATSBLAD 19.12.2018 MONITEUR BELGE 100979 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2018/15149] 29 NOVEMBER 2018. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voorwaarden tot exploitatie

Nadere informatie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 38766 MONITEUR BELGE 16.04.2019 BELGISCH STAATSBLAD BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2019/11693] 4 APRIL 2019. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van betreffende gastanks en -flessen voor

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

452 ( ) Nr juli 2015 ( ) ingediend op. Ontwerp van decreet

452 ( ) Nr juli 2015 ( ) ingediend op. Ontwerp van decreet ingediend op 452 (2014-2015) Nr. 1 30 juli 2015 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende

Nadere informatie

O V O C O M. Voorwaarden voor de aanwijzing van een certificatie-instelling BIJLAGE IX. Autocontrolegids Dierenvoeders

O V O C O M. Voorwaarden voor de aanwijzing van een certificatie-instelling BIJLAGE IX. Autocontrolegids Dierenvoeders O V O C O M Voorwaarden voor de aanwijzing van een certificatie-instelling BIJLAGE IX OVOCOM VZW Gasthuisstraat 31 1000 Brussel Tel: 02/514.01.86 Fax: 02/514.05.29 www.ovocom.be Revisies Revisie 0.0 (15/12/2005)

Nadere informatie

Reglement Centraal College van Deskundigen IKB Vleeskalveren 2008

Reglement Centraal College van Deskundigen IKB Vleeskalveren 2008 Reglement Centraal College van Deskundigen Besluit van het bestuur van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector van 12 februari 2014 houdende de vaststelling van een reglement ter zake van het functioneren

Nadere informatie

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Brussel, 12 september 2007 091207 Advies besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energie Advies Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding en krachtlijnen...

Nadere informatie

Verplichting aandeel Hernieuwbare Energie (HE) : Voor nieuwe gebouwen van nationale, regionale en lokalen overheden met BA/melding vanaf 1/1/2013

Verplichting aandeel Hernieuwbare Energie (HE) : Voor nieuwe gebouwen van nationale, regionale en lokalen overheden met BA/melding vanaf 1/1/2013 Minimum aandeel hernieuwbare energie Verplichting aandeel Hernieuwbare Energie (HE) : Voor nieuwe gebouwen van nationale, regionale en lokalen overheden met BA/melding vanaf 1/1/2013 Voor nieuw kantoor,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Federale adviesverleningsprocedure inzake het voorontwerp van wet betreffende

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9 Blz. l van 9 1)Organisatie opleiding + examen: Aantal deelnemers per opleiding: > Het minimum aantal deelnemers per opleiding (+ examens) wordt door VITO Hoogstraten vzw vastgelegd op 4 personen. > Het

Nadere informatie

1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar

1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar 1/6 Advies nr 08/2013 van 13 maart 2013 Betreft: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen

Nadere informatie

Standaard informatie voor de aanvraag tot goedkeuring van een GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST VOOR FYSISCHE CONTROLE

Standaard informatie voor de aanvraag tot goedkeuring van een GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST VOOR FYSISCHE CONTROLE Standaard informatie voor de aanvraag tot goedkeuring van een GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST VOOR FYSISCHE CONTROLE 0. Reglementaire basis Artikel 23.1.1 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 voor de

Nadere informatie

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron ingediend op 1079 (2016-2017) Nr. 1 15 februari 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron houdende

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie