p r o v i n c i e Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "p r o v i n c i e Limburg"

Transcriptie

1 p r o v i n c i e Limburg 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e Milieu en Natuur - Vergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van Bio-Energy nv, Ekkelgaarden 16 te 3500 HASSELT, ontvangen op het provinciebestuur op , waarbij bovenvermelde meedeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een inrichting voor de verwerking van industriële organische nevenstromen d.m.v. anaërobe vergisting en digestaatbehandeling tot biogas, biomeststof en herbruikbaar water, op de kadastrale percelen van en te 3920 LOMMEL, Afdeling 2, Sectie A, nr(s) 1227N2, ter plaatse Maatheide 74A, wenst te veranderen, zodat deze volgende ingedeelde rubrieken zal omvatten: - (rubriek e.) : opslag en biologische behandeling : vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen Vergund: installaties voor het vergisten van verpompbare, plantaardige reststromen (stroom1: biomassa van de aardappelverwekende bedrijven; stroom 2 organische nevenstromen van andere voedingsbedrijven) met het oog op de productie van elektriciteit, stoom, warm water en proceswater. De installaties hebben een totale verwerkingscapaciteit van ton reststromen per jaar (klasse 1) Diversificatie van de te verwerken plantaardige stromen zonder verandering van de verwerkingscapaciteit aangepaste rubrieknummering: een gedeelte van de organische nevenstromen wordt vervangen door cofermentaten afkomstig van land- en tuinbouwproducten (o.a. maïs, granen, ) en secundaire grondstoffen die in aanmerking komen voor het gebruik als meststof of bodemverbeterend middel en die aan de samenstellingsvoorwaarden cfr. artikel van Vlarea voldoen + de aanpassing van het tankenpark voor opslag Toestand na verandering: installaties voor het vergisten van verpompbare, plantaardige reststromen en cofermentaten met het oog op de productie van elektriciteit, stoom, warm water en proceswater. De installaties hebben een totale verwerkingscapaciteit van ton reststromen per jaar (klasse 1) - (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen Niet meer ingedeeld: lozen in de openbare riolering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van 13 personen - (rubriek b.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van de in rubriek ingedeelde inrichtingen Ongewijzigde rubriek aangepaste rubrieknummering: lozing in de openbare riolering van behandeld afvalwater afkomstig uit de digestaatbehandeling, met een max. debiet van 5 m³/uur 120 m³/dag m³/jaar (klasse 2) 1/10

2 - (rubriek b.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken , en bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, in de andere dan de sub a) bedoelde gevallen Ongewijzigde rubriek aangepaste rubrieknummering: 4 biogasmotoren voor de productie van elektriciteit, met een totaal elektrisch vermogen van kw (klasse 2) - (rubriek ) : transformatoren Ongewijzigde rubriek: 4 transformatoren, elk met een individueel vermogen van kva (klasse 2) - (rubriek 16.1.b.3 ) : installaties voor de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd, overige Ongewijzigde rubriek: 3 vergisters voor de productie van biogas, met een totale productiecapaciteit van Nm³/uur (klasse 1) - (rubriek ) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties Vergund: diverse airco s i.f.v. de burelen, met een totaal vermogen van 10 kw (klasse 3) Toestand na verandering: 11 airco s met een totaal vermogen van 55 kw (klasse 3) - (rubriek a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied Ongewijzigde rubriek aangepaste rubrieknummering en klassevermindering: 4 biogascompressoren met een vermogen van 45 kw; totaal vermogen = 180 kw (klasse 3 - voorheen klasse 2) - (rubriek ) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen Ongewijzigde rubriek: opslag van diverse C-, Xi en/of Xn-producten voor de behandeling van het digestaat en de productie van proceswater, opgeslagen in bovengrondse, dubbelwandige tanks, in vaten en in bussen, met een totaal inhoudsvermogen van kg (klasse 1) - (rubriek ) : vast opgestelde motoren Ongewijzigde rubriek aangepaste rubrieknummering: 4 vast opgestelde motoren, aangedreven door biogas, met een totaal vermogen van kw (klasse 1) - (rubriek ) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren Ongewijzigde rubriek: vermogen van l (klasse 2) - (rubriek ) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen Ongewijzigde rubriek: warmtewisselaars ingeschakeld bij de productie van warm water; totaal waterinhoudsvermogen van de secundaire ruimte = liter (klasse 2) - (rubriek ) : industriële installaties voor de productie van warm water Ongewijzigde rubriek: motoren voor de productie van warm water, met een totaal vermogen van 1,015 MW (klasse 2) - (rubriek a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas Ongewijzigde rubriek aangepaste rubrieknummering en klassevermindering: 1 stookinstallatie die kan gevoed worden op biogas of op aardgas, met een vermogen van kwth (klasse 3 voorheen klasse 2) Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. : - het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27; 2/10

3 - het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater); - het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen; Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn: - Besluit van de deputatie d.d inzake het verlenen van een milieuvergunning voor het exploiteren van een nieuwe inrichting voor de verwerking van industriële organische nevenstromen d.m.v. anaërobe vergisting en digestaatbehandeling tot biogas, biomeststof en herbruikbaar water (met een termijn tot ); - Besluit van de deputatie d.d inzake de verandering door uitbreiding en wijziging van de vergunde inrichting; Gelet op het schrijven d.d , waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard; Gelet op de brieven d.d , waarbij conform artikel 6 quater 3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan: - de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg - het college van burgemeester en schepenen van de stad LOMMEL (stedenbouwkundige aspecten) Gelet op de brieven d.d , waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen; Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, d.d , waaruit het volgende blijkt: - De nv Bio-Energy betreft een vergunde inrichting voor de verwerking van industriële organische nevenstromen d.m.v. anaërobe vergisting en digestaatbehandeling tot biogas, biomeststof en herbruikbaar water; - De aanvraag beoogt het bekomen van een milieuvergunning bij wijze van aktename voor de verandering door: - Een diversificatie aan te brengen in de te verwerken stromen teneinde de operationaliteit te verbeteren zonder dat de totale verwerkingscapaciteit wijzigt. Een gedeelte van de organische nevenstromen zullen vervangen worden door co-fermentaten afkomstig van land- en tuinbouwproducten zoals o.a. (en nietlimitatief) maïs, granen, bieten, aardappelen, sudangras, aardpeer evenals secundaire grondstoffen die in aanmerking komen voor het gebruik als meststof of bodemverbeterend middel en die aan de samenstellingsvoorwaarden zoals voorzien in artikel van Vlarea voldoen (uitbreiding van de te verwerken afvalstromen/wijziging vergistingsproces zonder dat de productiecapaciteit verhoogt); - Aangezien deze co-fermentaten niet steeds verpompbaar zijn, worden hiervoor afzonderlijke ontvangsttanks (5x25 m³) voorzien waarin de co-fermentaten kunnen gemengd worden met de vloeistof uit de vergisters of met overtollig hemelwater waarna ze naar de vergisters zullen verpompt worden (uitbreiding/wijziging opslagfaciliteiten); - Gelet op de toenemende diversiteit van de reeds vergunde nevenstromen, wenst Bio-Energy eveneens de oorspronkelijke vergunde ontvangstbuffers (3x100 m³) te vervangen door 1 opslagsilo met een inhoud van 100 m³ en een gecompartimenteerde ondergrondse opslagbunker (5x125 m³). Deze opslagbunker zal 3/10

4 uitgevoerd worden als een vloeistofdichte betonkelder van waaruit de verpompbare nevenstromen naar de vergisters verpompt zullen worden (uitbreiding/wijziging opslagfaciliteiten); - Uitbreiding van de geïnstalleerde drijfkracht van de airco s (uitbreiding); - Volgende indelingsrubrieken zijn van toepassing op deze mededeling van verandering: - (rubriek e) verandering door aanbrenging van diversificatie in de te verwerken stromen teneinde de operationaliteit te verbeteren zonder dat de totale verwerkingscapaciteit wijzigt vervanging van de organische nevenstromen door co-fermentaten afkomstig van land- en tuinbouwproducten (o.a. maïs, granen, bieten, aardappelen, sudangras, aardpeer evenals secundaire grondstoffen die in aanmerking komen voor het gebruik als meststof of bodemverbeterend middel en die aan de samenstellingsvoorwaarden zoals voorzien in artikel van Vlarea voldoen) + aanpassing van de opslagfaciliteiten/uitbreiding en wijziging na verandering: Installaties met een verwerkingscapaciteit van ton per jaar voor het vergisten van verpompbare, plantaardige reststromen met het oog op de productie van elektriciteit, stroom, warm water en proceswater (klasse 1 was vergund onder rubriek c voor installaties met een verwerkingscapaciteit van ton per jaar voor het vergisten van verpompbare, plantaardige reststromen met het oog op de productie van elektriciteit, stoom, warm water en proceswater rubrieksnummeringwijziging en verandering door uitbreiding/wijziging): - (rubriek ) uitbreiding van de geïnstalleerde drijfkracht zodat er na verandering 11 airco s geëxploiteerd worden met een gezamenlijk vermogen van 55 kw (was vergund voor diverse airco s voor de burelen met een totaal vermogen van 10 kw klasse 3 uitbreiding); - Ingevolge de wijziging van de indeling dienen tevens volgende (vergunde) rubrieken als volgt aangepast: - Rubriek 3.3 komt te vervallen (is niet meer ingedeeld); - Rubriek wordt rubriek b); - Rubriek wordt rubriek b); - Rubriek wordt rubriek a); - Rubriek wordt rubriek ; - Rubriek wordt rubriek a); - ADVIES: - De gemelde veranderingen betreffen in de 1 ste en 3 de klasse ingedeelde activiteiten; - Het betreft hier een vergunde inrichting van klasse 1, die een verandering wil doorvoeren binnen de vergunde percelen en binnen een als hinderlijk geachte inrichting van klasse 1 (rubriek c momenteel rubriek e), die reeds in de vergunning is opgenomen; - De verwerkingscapaciteit wordt niet gewijzigd; - Inzake de preventie van geurbeladen emissies zal een afzuiging voorzien worden op zowel de (gecompartimenteerde) opslagbunker als op de bijkomende ontvangsttanks (bestemd voor opslag van cofermentaten); de afgezogen lucht zal naar 2 biofilters geleid worden en vervolgens als verbrandingslucht ingevoerd worden in de biogasmotoren; - Met betrekking tot voorkoming van mogelijke bodem- en grondwaterverontreiniging zal de opslagbunker uitgevoerd worden in vloeistofdichte beton en afgewerkt worden met een zuurbestendige coating; rondom de bijkomende ontvangsttanks zal een opstaande muur met een hoogte van 50 cm voorzien worden, ondanks het feit dat het hier de opslag van natuurlijke producten betreft; - Het betreft hier tevens een vergunde inrichting van klasse 1, die een verandering wil doorvoeren in een 3 de klasse rubriek ( ) die reeds in de vergunning is opgenomen (uitbreiding van de geïnstalleerde drijfkracht van de airco s); - Gelet op het voorgaande kan gesteld worden dat al deze veranderingen geen bijkomend risico inhouden, geen aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder niet zullen vergroten; de meegedeelde veranderingen kunnen volgens de afdeling Milieuvergunningen via aktename verleend worden; - BESLUIT 4/10

5 - Overwegende dat de medegedeelde veranderingen geen bijkomend risico inhouden, geen aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zullen vergroten; kunnen volgens de afdeling Milieuvergunningen deze veranderingen via aktename verleend worden; - De milieuvergunningsvoorwaarden opgelegd in vorige vergunningsbesluiten van de deputatie dienen niet aangevuld te worden; Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Lommel (artikel 6 quater 3 laatste lid van Vlarem I); Gelet op het schrijven d.d van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Toezicht Volksgezondheid, waarbij een gunstig advies word uitgebracht voor de gevraagde verandering gezien deze wijziging geen rechtstreekse invloed heeft op de volksgezondheid; Gelet op het schrijven d.d van de OVAM, waaruit volgende blijkt: - Algemene situering van de aanvraag - Momenteel is de inrichting bij deputatiebesluit van 18 januari 2006 vergund voor de verwerking van industriële organische nevenstromen door middel van anaërobe vergisting en digestaatbehandeling tot biogas, biomeststof en herbruikbaar water; - Deze aanvraag - Om de operationaliteit van de installatie te verbeteren, wenst Bio-Energy een diversificatie vaan te brengen in de te verwerken stromen. De totale jaarlijkse verwerkingscapaciteit van ton wijzigt niet; - In de oorspronkelijke vergunningsvraag waren de volgende stromen voorzien: - Stroom 1: biomassa van aardappelverwerkende bedrijven (Farm Frites Belgium ton/jaar); - Stroom 2: organische nevenstromen van andere voedingsbedrijven ( ton/jaar); - Op dit ogenblik wenst Bio-Energy in de mogelijkheid te voorzien om een gedeelte van de organische nevenstromen te vervangen door co-fermentaten afkomstig van land- en tuinbouwproducten zoals o.a. en niet-limitatief maïs, granen, bieten, aardappelen, sudangras, aardpeer evenals secundaire grondstoffen die in aanmerking komen voor het gebruik als meststof of bodemverbeterend middel en die aan de samenstellingsvoorwaarden zoals voorzien in artikel van Vlarea voldoen; - De aangevoerde co-fermentaten worden evenals de reeds vergunde nevenstromen opgenomen in het register. Secundaire grondstoffen moeten vergezeld zijn van een analyseverslag dat de conformiteit met de samenstellingsvereisten uit Vlarea aantoont; - Aangezien deze co-fermentaten niet steeds verpompbaar zijn, worden hiervoor afzonderlijke ontvangsttanks (5x25 m³) voorzien waarin de co-fermentaten kunnen gemengd worden met de vloeistof uit de vergisters of met overtollig hemelwater waarna ze naar de vergisters zullen verpompt worden; - Gelet op de toenemende diversiteit van de reeds vergunde nevenstromen, wenst Bio-Energy eveneens de oorspronkelijk vergunde ontvangstbuffers (3x100 m³) te vervangen door 1 opslagsilo met een inhoud van 100 m³ en een gecompartimenteerde ondergrondse opslagbunker (5x125 m³). Deze opslagbunker wordt uitgevoerd als een vloeistofdichte betonkelder van waaruit de verpompbare nevenstromen naar de vergisters verpompt worden. Op deze manier kan er een betere dosering gebeuren van de verschillende stromen en kan de biogasproductie geoptimaliseerd worden. De exploitant wenst ook de rubricering aan de gewijzigde Vlarem-wetgeving aan te passen; - Het afvalstoffenaspect van deze mededeling omvat volgende rubriek: e) opslag en biologische behandeling van: vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen; - Bespreking en evaluatie van de aanvraag: 5/10

6 - De exploitant wenst in het kader van deze aanvraag naast co-fermentaten afkomstig van land- en tuinbouwproducten zoals o.a. en niet-limitatief maïs, granen, bieten, aardappelen, sudangras, aardpeer ook secundaire grondstoffen te verwerken; - Volgens artikel van Vlarea wordt een afvalstof pas een secundaire grondstof vanaf het ogenblik dat ze voldoet aan de vastgestelde voorwaarden, namelijk: - De voorwaarden inzake herkomst; - De voorwaarden inzake samenstelling; - De bestemming moet bekend zijn; - Indien vereist beschikken over een gebruikscertificaat; - In dit concreet geval gebeuren er enerzijds nog behandelingen, namelijk verkleinen gevolgd door vergisten, en anderzijds staat de uiteindelijke bestemming nog niet vast; - Bovendien wordt meer dan 50% van het digestaat geloosd in de openbare riolering zodat er hier zeker geen sprake is van gebruik in of als meststof maar van het lozen van bedrijfsafvalwater; - Derhalve dient gesteld te worden dat het hier de vergisting van OBA s (Organisch-biologische afvalstoffen) betreft in plaats van het vergisten van secundaire grondstoffen zoals bepaald in het Vlarea; - Voor de geurbeladen emissies wordt een afzuiging voorzien op zowel de opslagbunker als op de bijkomende ontvangsttanks. Deze afgezogen lucht wordt naar 2 biofilters geleid en wordt vervolgens als verbrandingslucht ingevoerd in de biogasmotoren. De kans op bijkomende geurhinder is bijgevolg minimaal; - De opslagbunker wordt uitgevoerd in beton zodat de kans op bodem- of grondwaterverontreiniging zeer klein is; - Conclusies en advies: - De OVAM gaat akkoord met deze mededeling van kleine verandering gelet op het feit dat deze verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken e en , niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubriek; Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college; BESLUIT Artikel 1 1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van Bio-Energy nv, Ekkelgaarden 16 te 3500 HASSELT, waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een inrichting voor de verwerking van industriële organische nevenstromen d.m.v. anaërobe vergisting en digestaatbehandeling tot biogas, biomeststof en herbruikbaar water, op de kadastrale percelen van en te 3920 LOMMEL, Afdeling 2, Sectie A, nr(s) 1227N2, ter plaatse Maatheide 74A, wenst te veranderen, zodat deze volgende ingedeelde rubrieken zal omvatten: - (rubriek e.) : opslag en biologische behandeling : vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen Vergund: installaties voor het vergisten van verpompbare, plantaardige reststromen (stroom1: biomassa van de aardappelverwekende bedrijven; stroom 2 organische nevenstromen van andere voedingsbedrijven) met het oog op de productie van elektriciteit, stoom, warm water en proceswater. De installaties hebben een totale verwerkingscapaciteit van ton reststromen per jaar (klasse 1) 6/10

7 Diversificatie van de te verwerken plantaardige stromen zonder verandering van de verwerkingscapaciteit aangepaste rubrieknummering: een gedeelte van de organische nevenstromen wordt vervangen door cofermentaten afkomstig van land- en tuinbouwproducten (o.a. maïs, granen, ) en secundaire grondstoffen die in aanmerking komen voor het gebruik als meststof of bodemverbeterend middel en die aan de samenstellingsvoorwaarden cfr. artikel van Vlarea voldoen + de aanpassing van het tankenpark voor opslag Toestand na verandering: installaties voor het vergisten van verpompbare, plantaardige reststromen en cofermentaten met het oog op de productie van elektriciteit, stoom, warm water en proceswater. De installaties hebben een totale verwerkingscapaciteit van ton reststromen per jaar (klasse 1) - (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen Niet meer ingedeeld: lozen in de openbare riolering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van 13 personen - (rubriek b.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van de in rubriek ingedeelde inrichtingen Ongewijzigde rubriek aangepaste rubrieknummering: lozing in de openbare riolering van behandeld afvalwater afkomstig uit de digestaatbehandeling, met een max. debiet van 5 m³/uur 120 m³/dag m³/jaar (klasse 2) - (rubriek b.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken , en bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, in de andere dan de sub a) bedoelde gevallen Ongewijzigde rubriek aangepaste rubrieknummering: 4 biogasmotoren voor de productie van elektriciteit, met een totaal elektrisch vermogen van kw (klasse 2) - (rubriek ) : transformatoren Ongewijzigde rubriek: 4 transformatoren, elk met een individueel vermogen van kva (klasse 2) - (rubriek 16.1.b.3 ) : installaties voor de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd, overige Ongewijzigde rubriek: 3 vergisters voor de productie van biogas, met een totale productiecapaciteit van Nm³/uur (klasse 1) - (rubriek ) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties Vergund: diverse airco s i.f.v. de burelen, met een totaal vermogen van 10 kw (klasse 3) Toestand na verandering: 11 airco s met een totaal vermogen van 55 kw (klasse 3) - (rubriek a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied Ongewijzigde rubriek aangepaste rubrieknummering en klassevermindering: 4 biogascompressoren met een vermogen van 45 kw; totaal vermogen = 180 kw (klasse 3 - voorheen klasse 2) - (rubriek ) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen Ongewijzigde rubriek: opslag van diverse C-, Xi en/of Xn-producten voor de behandeling van het digestaat en de productie van proceswater, opgeslagen in bovengrondse, dubbelwandige tanks, in vaten en in bussen, met een totaal inhoudsvermogen van kg (klasse 1) - (rubriek ) : vast opgestelde motoren Ongewijzigde rubriek aangepaste rubrieknummering: 4 vast opgestelde motoren, aangedreven door biogas, met een totaal vermogen van kw (klasse 1) 7/10

8 - (rubriek ) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren Ongewijzigde rubriek: vermogen van l (klasse 2) - (rubriek ) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen Ongewijzigde rubriek: warmtewisselaars ingeschakeld bij de productie van warm water; totaal waterinhoudsvermogen van de secundaire ruimte = liter (klasse 2) - (rubriek ) : industriële installaties voor de productie van warm water Ongewijzigde rubriek: motoren voor de productie van warm water, met een totaal vermogen van 1,015 MW (klasse 2) - (rubriek a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas Ongewijzigde rubriek aangepaste rubrieknummering en klassevermindering: 1 stookinstallatie die kan gevoed worden op biogas of op aardgas, met een vermogen van kwth (klasse 3 voorheen klasse 2) 2. Het aan dit besluit gehecht plan vervangt het plan gehecht aan de basisvergunning, verleend bij besluit d.d Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op Artikel 2 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit. De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald. 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 99, 1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 133bis, 1, of artikel 193, 2bis, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. In afwijking van het bepaalde in 1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening definitief is verleend. 3. Wordt de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 133bis, 2, of artikel 193, 2bis, alinea 2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege. Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van: 1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten) 2) de thans geldende algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II. Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming. Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden: 1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3920 LOMMEL, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I. 8/10

9 2. voor KENNISNEMING aan: a) de indiener-exploitant, met name Bio-Energy nv, Ekkelgaarden 16 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3920 LOMMEL d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT f) het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR j) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT k) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat te 3500 HASSELT l) de 7 de Directie Financiën en Automatisering van het provinciebestuur. Artikel 6 1. Tegen deze beslissing kan (zie echter ook 3), overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL. Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, 1, 1, 2 en 3 van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen. Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier. 2. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, 1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van rechtswege, indien er een administratief beroep werd ingesteld tegen onderhavig besluit, vanaf de weigering van de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep. 3. Er is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk tegen de mededelingen van veranderingen die NIET ALS DUSDANIG WERDEN AANVAARD en waarvoor een milieuvergunningsaanvraag moet worden ingediend. In dat geval kan enkel nog bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit. Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen, Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Walter Cremers, Erika Thijs, leden; Renata Camps, provinciegriffier 9/10

10 Hasselt d.d De verslaggever, get. Frank Smeets De provinciegriffier, get. Renata Camps De gouverneur-voorzitter, get. Herman Reynders Voor eensluidend afschrift namens de provinciegriffier Frank Vranken bestuursdirecteur 10/10

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van KONINGS JUICES & DRINKS bvba, Sint-Truidersteenweg

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van de BVBA Styron Belgium, Havenlaan 7 te 3980

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 Milieu en Natuur - Vergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 Milieu en Natuur - Vergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0300000006/gvda - ak OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/08-100/jdn. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV FINA ANTWERP OLEFINS MET BETREKKING

Nadere informatie

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd; Dossiernummer 7C/37010/2/1/M/2 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. TACK TRUCK- EN TANKCLEANING voor een inrichting

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37011/206/2/A/1 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeente Pittem Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad Gegevens

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37007/26/1/A/7 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het

LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het exploiteren van een biomedisch onderzoeksinstituut en de bijhorende

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Waarnemend voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman,

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Herman Balthazar, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Georges De Langhe,

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING,

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10. Besluit /hs. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 34009/16/1/A/6 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM

Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM COGEN ENERGY / VAMO BVBA Ter Poperenweg 7 8560 MOORSELE Informatievergadering OC De Stekke Moorsele 5 januari 2010 Voorwerp van de aanvraag volgens VLAREM-definities

Nadere informatie

MLAV1/0100000089/RTH/vive

MLAV1/0100000089/RTH/vive /RTH/vive OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VERALU MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN EN DEUREN, GELEGEN TE 2580 PUTTE (BEERZEL), KONINGSBAAN 86, EN OVER DE MELDING

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 M i l i e u e n N a t u u r - V e r g u n n i n g e n De bestendige deputatie

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere

Nadere informatie

Dossiernummer 7C/32030/129/1/M/1

Dossiernummer 7C/32030/129/1/M/1 Dossiernummer 7C/32030/129/1/M/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad waarbij akte genomen wordt van de geplande verandering (milieutechnische opsplitsing van een klasse 1 bedrijf vergund

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de stad GENK Dossiernr. : TD4/752.1/VL1-642 Gegevens over de bevoegde overheid het college van burgemeester en schepenen de bestendige

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 Milieu en Natuur - Vergunningen De bestendige deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2012-0012/GVDA-mb BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV HENRAD MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37007/2/1/A/5 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Meulebeke Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. 37010/91/2/W/2 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van N.V. A&S ENERGIE gelegen te Nieuwenhovestraat 5

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER-2014-0052/KRHO-MB Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV UMICORE MET BETREKKING

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0116/KRHO/AG BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kh/mige. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER VERSTRAELEN GUY MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600. Besluit /MV. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Rubrieken : Rubrieknr. Omschrijving (wettelijke) Omschrijving (vrije)

Rubrieken : Rubrieknr. Omschrijving (wettelijke) Omschrijving (vrije) Gedetailleerde lijst van de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van nv E.ON GENERATION BELGIUM - VL1-839 thermische elektriciteitscentrale omvattende : het hernieuwen van de milieuvergunning voor de bestaande

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG Departement Milieu, Groen en Gezondheid Milieudienst Milieuloket Dossiernummer 1112/E/30/BD BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG door de Stad Gent Gegevens van de bevoegde

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 21/04/2015

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. 37020/53/4/W/1 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van N.V. ARDO / ARDO E. HASPESLAGH gelegen te Wezestraat

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeente/stad MENEN Gegevens over de bevoegde overheid het college van burgemeester en schepenen X de bestendige deputatie van

Nadere informatie

VERGUNNINGEN OP DE WERF. Simon November VCB 12 maart 2014

VERGUNNINGEN OP DE WERF. Simon November VCB 12 maart 2014 VERGUNNINGEN OP DE WERF Simon November VCB 12 maart 2014 Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? WAT ZIJN HET VLAREM I EN HET VLAREM II? Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? Basisdecreet van de VLAREM-reglementering?

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 Milieu en Natuur - Vergunningen De bestendige deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

31005/80/3/W/2. De deputatie van de Provincieraad,

31005/80/3/W/2. De deputatie van de Provincieraad, 31005/80/3/W/2 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag FLUXYS LNG Guimardstraat 4 1040 Brussel tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van een inrichting

Nadere informatie

36008/11/5/W/3. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

36008/11/5/W/3. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 36008/11/5/W/3 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van CARGILL, Muisbroeklaan 43 (haven 506) te 2030 Antwerpen tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Vlaamse Regering ::J..~-

Vlaamse Regering ::J..~- Vlaamse Regering ::J..~-..~tr Ij' AMV/000136715/1004 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. 37020/25/3/W/5 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van Hoedanigheid Naam Aanvrager D'ARTA Pittemsestraat 58 A 8850 Ardooie tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 26 januari 2012 aanwezig Vercamer Alexander, wnd. voorzitter De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy Bruggeman Hilde

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /MV-ES. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV LANXESS MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /GVDA/fs. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VAN DALEN BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000171/AK/fs BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER MATHIJSSEN JOHANNES MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen Bijlage 1.2.2bis bij het

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

MLAV1/0100000097/fl/bama

MLAV1/0100000097/fl/bama /fl/bama OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. TEXACO BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN BENZINESTATION, GELEGEN TE 2650 EDEGEM, PRINS BOUDEWIJNLAAN 465, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0200000468/kh. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. LINTOR MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEESLACHTERIJ

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 12 mei 2011 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy Bruggeman

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen; p o v in c i e Limburg Directie RUJmtC Dienst Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Nadere informatie

32030/129/1/A/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

32030/129/1/A/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 32030/129/1/A/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. ELECTRABEL voor het verder exploiteren van een inrichting gelegen te LO-RENINGE. De Bestendige Deputatie

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/00034579/1025

VLAAMSE REGERING AMV/00034579/1025 VLAAMSE REGERING AMV/00034579/1025 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN ARTIKEL 5.33.0.3, 3 VAN TITEL

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV!000126707!1000

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV!000126707!1000 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV!000126707!1000 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. 082!44081/74!1!A/l!BL!VC VAN 24

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000236/MV/AG BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. ZITTING VAN 11 maart 2013

NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. ZITTING VAN 11 maart 2013 NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING VAN 11 maart 2013 Aanwezig : Piet Buyse, burgemeester-voorzitter; Leen Dierick, schepen-voorzitter voor 127 t/m 134 Leen Dierick, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kadc. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Brussel, 23 maart 2009. Mijnheer de minister-president,

Brussel, 23 maart 2009. Mijnheer de minister-president, 2013 Brussel, 23 maart 2009 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie Directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /NVD/DDJ Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA DU PONT DE NEMOURS MET BETREKKING TOT DE AFDELING

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP ... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Rekeningnummer:... . te 3630/3631 Maasmechelen

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP ... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Rekeningnummer:... . te 3630/3631 Maasmechelen AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP GEGEVENS AANVRAGER Naam: Adres:......... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Email:. Rekeningnummer:... PLAATSGEGEVENS Adres installatie : idem als adres

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. Dossiernummer 34023/3/1/M/4 Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. VOLCKE AEROSOL COMPANY voor een inrichting gelegen Industrielaan

Nadere informatie

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Pagina : 1 van 6 RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Inhoudsopgave 1. Doel en toepassingsgebied 2. Principes 3. Indienen van een werkplan 4. Inhoud van het werkplan 4.1. Een duidelijke en overzichtelijke

Nadere informatie

34041/112/1/A/2. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34041/112/1/A/2. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34041/112/1/A/2 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. MEDGENIX BENELUX voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te WEVELGEM.

Nadere informatie

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. PEMCO BRUGGE voor het veranderen van een inrichting gelegen te BRUGGE.

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. PEMCO BRUGGE voor het veranderen van een inrichting gelegen te BRUGGE. 31005/120/3/A/3 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. PEMCO BRUGGE voor het veranderen van een inrichting gelegen te BRUGGE. De deputatie van de Provincieraad, Gelet

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2003 959 [2003/200317] 16 JANUARI 2003. Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de vervaardiging van suiker De Waalse Regering,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen. Jean Ferong Diensthoofd Limburg

Vlaamse overheid. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen. Jean Ferong Diensthoofd Limburg Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen Jean Ferong Diensthoofd Limburg 1 VLAAMSE MILIEUREGLEMENTERING VLAREM -TITEL I :procedures, vergunningsplicht, lijst

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kh. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER VANHOOF JOZEF MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEHOUDERIJ,

Nadere informatie

Vlaamse Regering.:~~~= '~~ = :n~ " "~ AMV/000151415/1004

Vlaamse Regering.:~~~= '~~ = :n~  ~ AMV/000151415/1004 Vlaamse Regering.:~~~= '~~ = :n~ " "~ AMV/000151415/1004 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Wordt ook gepubliceerd in de BVDA nieuwsbrief jaargang 11 nr 1

Wordt ook gepubliceerd in de BVDA nieuwsbrief jaargang 11 nr 1 Wordt ook gepubliceerd in de BVDA nieuwsbrief jaargang 11 nr 1 Voor in de inhoudstafel: Speciaal voor dit Jubileumnummer werd door twee gespecialiseerde advocaten een juridisch tweeluik samengesteld waarbij

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g 3 d e D i r e c ti e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, M ilieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 M i l i e u e n N a t u u r - V e r g u n n i n g e n De deputatie van de

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Infoblad. Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders

Infoblad. Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders Infoblad Er bestaat heel wat wetgeving omtrent het onderhoud en nazicht van branders. Bovendien worden in vele gevallen ook

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /kh. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina Van Cauter, leden

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Berquin notarissen _ Lloyd Georgelaan 11 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen De Post/Real Estate - Muntcentrum 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

37007/21/1/A/2. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

37007/21/1/A/2. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 37007/21/1/A/2 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer NOPPE ANDRE voor het verder exploiteren en uitbreiden van een inrichting gelegen te MEULEBEKE. De

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 Milieu en Natuur - Vergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina Van Cauter, leden

Nadere informatie