JURIDISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ HET HANTEREN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JURIDISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ HET HANTEREN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 JURIDISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ HET HANTEREN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Vrijwel alle bedrijven in Nederland werken met algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: "algemene voorwaarden") bij de verkoop van hun producten of de levering van hun diensten. Dit betreft vaak branchevoorwaarden die zijn opgesteld door een brancheorganisatie en die door meerdere bedrijven in de branche ongewijzigd worden gebruikt doch in sommige gevallen stellen bedrijven ook hun eigen algemene voorwaarden op of laten deze opstellen door een advocaat. Naast algemene verkoopvoorwaarden bestaan ook algemene inkoopvoorwaarden, die sommige (veelal grotere) bedrijven hanteren wanneer zij als afnemer een overeenkomst tekenen. Deze inkoopvoorwaarden komen echter veel minder voor. In mijn artikel zal ik hieraan voorbijgaan en mij uitsluitend richten op de verkoopvoorwaarden. De wettelijke regels voor inkoopvoorwaarden zijn min of meer gelijk. Er bestaan veel misverstanden over de wijze waarop de algemene voorwaarden van toepassing moeten worden verklaard en over de verplichtingen ten aanzien van het verstrekken van een kopie van de voorwaarden aan de klant. Indien hierbij fouten worden gemaakt, zijn de algemene voorwaarden eenvoudigweg niet van toepassing of kunnen ze geheel worden vernietigd. Vaak wordt dit soort fouten dat pas ontdekt nadat al een geschil met de betreffende afnemer is ontstaan, zodat herstel te laat is. Bepalingen in de algemene voorwaarden bijvoorbeeld met betrekking tot beperking van aansprakelijkheid, boeterente en toepasselijk verklaring van Nederlands recht kunnen dan eenvoudigweg niet worden ingeroepen. Bij het voeren van procedures maak ik dit regelmatig mee. In dit korte artikel beschrijf ik een aantal belangrijke aspecten van algemene voorwaarden en geef ik wat tips en aandachtspunten voor het gebruik van algemene voorwaarden, gericht op ondernemers en ondernemingen die met algemene voorwaarden werken. Overeenkomen van toepasselijkheid Het meest wezenlijk bij het werken met algemene voorwaarden is dat u met uw afnemers expliciet overeenkomt dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomsten die u sluit. U dient duidelijk aan te geven dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn en uw klant dient dit te accepteren. Wanneer toepasselijkheid van de algemene voorwaarden niet (op deze wijze) is overeengekomen, hoeft over de inhoud niet meer gediscussieerd te worden. In dat geval werken de algemene voorwaarden sowieso niet. Nu de algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de totale overeenkomst/afspraken met de klant, dient u tegelijk met de inhoudelijke aspecten van de overeenkomst ook te regelen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over de wezenlijke aspecten van een overeenkomst zoals prijzen, aantallen etc. is de overeenkomst perfect geworden en bestaat in feite geen ruimte meer voor aanvullende voorwaarden, zoals de toepasselijkheid van een set algemene voorwaarden. Uiterlijk bij het accepteren van een offerte of het bevestigen van een order, dient u dus expliciet met de klant overeen te komen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. 1

2 Een fout die veel gemaakt wordt, is dat de algemene voorwaarden pas van toepassing worden verklaard door vermelding van deze toepasselijkheid op de later toegezonden factuur of op de verzendbonnen. Dat is te laat. De overeenkomst is dan al eerder tot stand gekomen (namelijk bij het plaatsen en accepteren van de order of opdracht) en bij dat sluiten van de overeenkomst zijn dus geen algemene voorwaarden overeengekomen. Dat kan niet achteraf alsnog door de algemene voorwaarden eenzijdig van toepassing te verklaren. Een andere fout die wel gemaakt wordt, is dat bedrijven bij een offerte slechts in bijlage een exemplaar van de algemene voorwaarden meezenden, zonder daarover expliciet afspraken te maken. Dat is niet voldoende. Men moet expliciet overeenkomen dat de voorwaarden van toepassing zijn. Uit het enkele feit dat de algemene voorwaarden worden meegestuurd blijkt nog niet dat ze van toepassing zijn. De meest voor de hand liggende manier om de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op de door u te sluiten overeenkomst/opdracht, is door dit expliciet op te nemen in de offerte of aanbieding van uw bedrijf. Een offerte wordt immers altijd verzonden voordat de overeenkomst definitief is; de overeenkomst wordt gesloten door aanvaarding van uw offerte (al dan niet met wijzigingen). Indien de klant de offerte accepteert, accepteert hij ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden (tenzij hij deze expliciet afwijst, in welk geval u met hem in onderhandeling kunt treden over dit punt). In een offerte doet u een aanbod om te leveren onder de door u voorgestelde condities. Onder deze condities valt dus de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden. U komt dit overeen door standaard in (de macro voor) uw offertes op te nemen: "Op alle overeenkomsten met [BEDRIJF] zijn de algemene voorwaarden van [BEDRIJF] van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden hebben wij bij deze offerte gevoegd." Van belang is wel dat de overeenkomst vervolgens overeenkomstig de offerte wordt gesloten, bijvoorbeeld door ondertekening van de offerte door de klant of door de (bij voorkeur schriftelijke) mededeling van de klant dat hij de offerte aanvaardt. Wanneer naar aanleiding van de offerte een nieuw document tot stand komt waardoor de offerte in feite komt te vervallen dienen in deze nieuwe overeenkomst de algemene voorwaarden opnieuw van toepassing te worden verklaard. Indien de offerte in de aangeboden vorm wordt geaccepteerd, doch met een aantal specifieke opmerkingen of wijzigingen, dan zijn de algemene voorwaarden wel rechtsgeldig overeen gekomen. Indien u niet met een offerte of aanbiedingsbrief vooraf werkt, kunt u de algemene voorwaarden nog van toepassing verklaren bij de opdrachtbevestiging of orderbevestiging. In dat geval gaat het initiatief tot het aangaan van de overeenkomst immers uit van de klant, die u een opdracht of order verstrekt zonder een concrete voorafgaande aanbieding uwerzijds. U moet die opdracht of order dan aanvaarden om de overeenkomst tussen u en de klant tot stand te brengen. In uw opdracht- of orderbevestiging geeft u in dat geval aan de opdracht of order te aanvaarden, doch slechts onder de voorwaarde dat uw algemene voorwaarden op de te sluiten overeenkomst van toepassing zijn. U kunt dat doen door standaard in (de macro voor) uw opdracht-/orderbevestiging op te nemen: "Hierbij bevestig ik u namens [BEDRIJF] dat wij uw order/opdracht hebben ontvangen en deze zullen uitvoeren onder de in deze opdracht-/orderbevestiging opgenomen voorwaarden. Op alle overeenkomsten met [BEDRIJF] zijn de algemene voorwaarden van [BEDRIJF] van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden hebben wij hierbij gevoegd." Indien de klant naar 2

3 aanleiding van uw opdracht- of orderbevestiging geen bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden, zijn deze gewoon van toepassing. In geval van een balieverkoop is het wat lastiger om algemene voorwaarden van toepassing te verklaren. In theorie zou de baliemedewerker expliciet aan de klant moeten melden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, voordat de klant laat weten tot aankoop over te gaan. In de praktijk is dit veelal onwerkbaar. Het is wel raadzaam om bij de afhandeling aan de balie meteen een afleverbon aan de klant te verstrekken waarop is vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Het is daarbij van belang om aan de achterzijde van deze afleverbon ook de algemene voorwaarden af te drukken. Wanneer de afleverbon voorafgaand aan het afrekenen aan de klant wordt verstrekt, dan zou u kunnen zeggen dat u vooraf de algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard op de levering. In geval van een conflict voor een rechter, zou echter nog wel discussie kunnen ontstaan over de vraag of dit wel voldoende is. Dit is twijfelachtig. Wanneer het om een risicovolle klant of risicovolle of kostbare levering gaat, zou de baliemedewerker de klant kunnen vragen om te tekenen voor de toepasselijkheid en ontvangst van de algemene voorwaarden op de afleverbon, voordat afrekening plaatsvindt. Dat volstaat. In de praktijk betreffen balieverkopen in het algemeen betrekkelijk kleine orders en is het niet onoverkomelijk dat de algemene voorwaarden eventueel niet van toepassing zijn. In geval op enig moment in het verkooptraject een daadwerkelijke schriftelijke overeenkomst wordt getekend, dient in die overeenkomst uiteraard nadrukkelijk te zijn opgenomen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, en dient de klant een exemplaar van die voorwaarden te ontvangen. Conflict tussen algemene verkoopvoorwaarden en algemene inkoopvoorwaarden Wat nu als uw bedrijf haar algemene verkoopvoorwaarden van toepassing verklaart en de klant zijn algemene inkoopvoorwaarden? In dat geval is het verstandig om expliciet aan de klant te laten weten dat uw bedrijf de geldigheid van de algemene inkoopvoorwaarden van de klant niet erkent. In de algemene voorwaarden van uw bedrijf kunt u een artikel opnemen dat u de algemene inkoopvoorwaarden van de klant niet erkent. Dit artikel is echter in principe niet voldoende. U moet expliciet in een aparte brief vermelden dat u de algemene inkoopvoorwaarden niet erkent. Het verdient de voorkeur om dat schriftelijk te doen, in verband met de bewijspositie. Om de afwijzing van eventuele algemene inkoopvoorwaarden van uw klant zo vriendelijk mogelijk te formuleren zou in de standaardtekst van offertes en orderbevestigingen kunnen worden opgenomen: "[BEDRIJF] levert haar producten uitsluitend onder toepassing van haar eigen algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, en aanvaardt daarbij geen algemene voorwaarden van anderen." Deze tekst dient wel opgenomen te worden in de eigenlijke tekst van de brief. Dit mag niet een voorgedrukte regel zijn op het briefpapier. In de standaardmacro's voor offertes en opdrachtbevestigingen zou een dergelijke regel kunnen worden toegevoegd. Het is niet zeker of deze regel voldoende is wanneer voor een rechter discussie wordt gevoerd over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. In ieder geval zal hiermee bereikt zijn dat de algemene inkoopvoorwaarden van de klant van tafel zijn, doch dit betekent nog niet dat de algemene voorwaarden van uw bedrijf wel van toepassing zijn. 3

4 Wanneer beide partijen aan elkaar aangeven dat zij elkaars algemene voorwaarden niet erkennen, dan gelden in principe geen algemene voorwaarden. Bij leveringen aan grote partijen zal deze discussie al snel aan de orde zijn, aangezien grote partijen vrijwel nooit de algemene voorwaarden van hun wederpartij aanvaarden. In dat geval zal het niet lukken om de wederpartij te slim af te zijn om toch de eigen algemene voorwaarden van toepassing te kunnen verklaren. Het lijkt dan zinvol om met beide partijen om de tafel te gaan zitten en uit te onderhandelen welke algemene voorwaarden over en weer aanvaardbaar zijn. Er kunnen dan concrete afspraken worden gemaakt over zaken als maximumbedragen voor de aansprakelijkheid van uw bedrijf, vervaltermijnen voor klachten en reclames e.d. Deze gang van zaken is op zich gebruikelijk. Onderhandelen over de inhoud van algemene voorwaarden Hoewel algemene voorwaarden bedoeld zijn om in één keer, als volledige set aan een contractuele wederpartij te worden "opgelegd" is het zeer wel mogelijk om over algemene voorwaarden te onderhandelen en per voorwaarde nadere afspraken te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld in de overeenkomst met uw klant afspreken dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn, met uitzondering van [artikel x] met betrekking tot de boeterente. Of u kunt afspreken dat uw aansprakelijkheid - in afwijking van [artikel y] zal zijn beperkt tot per kwartaal. Algemene voorwaarden vormen gewoon een onderdeel van de overeenkomst tussen partijen en het staat u derhalve vrij om die afspraken bij nadere overeenkomst te wijzigen, aan te vullen of bepaalde voorwaarden buiten toepassing te verklaren. Daarbij geldt dat een specifieke tussen partijen gemaakte afspraak voor een bepaalde transactie altijd voor gaat op de bepalingen van de algemene voorwaarden. Het is wel aan te raden om deze afwijkingen schriftelijk vast te leggen. Kennisneming van de inhoud van algemene voorwaarden Er bestaan veel misverstanden over de vraag of het nodig is om aan de wederpartij een exemplaar van de algemene voorwaarden ter beschikking te stellen. In principe is dit verplicht en dient u altijd een exemplaar van de algemene voorwaarden aan uw klant te overhandigen of mee te sturen. Slechts wanneer de wederpartij een "grote onderneming" is, is zij ook aan de algemene voorwaarden gebonden wanneer zij de inhoud daarvan niet kent. Dit geldt wanneer de wederpartij een B.V. of N.V. is die haar jaarrekening bij de Kamer van Koophandel heeft gedeponeerd of wanneer zij een bedrijf is met meer dan 50 werknemers. Uitgangspunt is dat bedrijven van deze omvang zo professioneel zijn dat zij zelf wel kunnen zorgen dat ze geïnformeerd worden over de algemene voorwaarden. Om vergissingen te voorkomen is het echter aan te bevelen om altijd (standaard) een exemplaar van uw algemene voorwaarden mee te sturen, ongeacht wie de wederpartij is. Bij kleinere bedrijven en gewone (natuurlijke) personen verplicht de wet u om aan uw klanten een redelijke mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit wordt in de wet nader ingevuld, waarbij als uitgangspunt geldt dat u verplicht bent om aan uw klanten een exemplaar van de algemene voorwaarden ter hand te stellen (of toe te sturen). Indien u dat niet doet, is het mogelijk dat de algemene voorwaarden op initiatief van uw klant vernietigd worden, in welk geval u er geen beroep meer op kunt doen. Het enkel verwijzen naar een website waar de algemene voorwaarden kunnen worden gedownload is in principe niet voldoende. Slechts wanneer het "redelijkerwijs niet mogelijk is" om de algemene 4

5 voorwaarden te overhandigen of mee te sturen (bijv. bij een telefonisch gesloten verkoop of indien de algemene voorwaarden zeer omvangrijk zijn), kunt u volstaan met verwijzing naar de Kamer van Koophandel of griffie waar de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd of met verwijzing naar uw website, mits u aangeeft de algemene voorwaarden op verzoek alsnog te zullen opsturen. In geval van bestellingen via internet moet voorafgaand aan de bestelling duidelijk zijn dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en moet eveneens voorafgaand aan de bestelling de kans worden geboden om de algemene voorwaarden te downloaden of te printen. Bij een bestelling en offerte/opdrachtbevestiging per gelden de algemene regels van meesturen of overhandigen van de algemene voorwaarden, waarbij geldt dat u de algemene voorwaarden digitaal kunt meesturen met uw offerte of order/-opdrachtbevestiging. Indien u kunt aantonen dat uw klant uw algemene voorwaarden wel degelijk kende ook al had u ze niet meegezonden kan de klant de algemene voorwaarden in principe niet vernietigen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien u regelmatig zaken doet met eenzelfde klant en deze klant de algemene voorwaarden wel kent uit eerdere transacties met uw bedrijf. In geval van discussie over het verstrekken van de algemene voorwaarden draagt u als bedrijf in principe de bewijslast dat u de algemene voorwaarden aan de klant ter hand heeft gesteld. In verband daarmee zijn er inmiddels veel bedrijven die in een orderformulier of bij ondertekening van een offerte e.d. de klant laten verklaren dat hij een exemplaar van de algemene voorwaarden heeft ontvangen, waarvoor de klant dan moet tekenen. Deponeren algemene voorwaarden bij rechtbank of KvK Het is mogelijk om algemene voorwaarden te deponeren bij de griffie van de rechtbank of de Kamer van Koophandel in het gebied waar uw bedrijf gevestigd is. Dit heeft twee functies: 1. een bewijsfunctie: u kunt achteraf geen discussie krijgen over de exacte inhoud van uw algemene voorwaarden, met name bij verschillende versies; 2. u kunt uw klanten verwijzen naar de rechtbank of KvK in geval het redelijkerwijs niet mogelijk is om de klant de algemene voorwaarden vooraf toe te sturen (zie bovenaan deze pagina). Uw klanten kunnen uw algemene voorwaarden dan opvragen bij de rechtbank of Kamer van Koophandel. Veel rechtbanken publiceren de bij hen gedeponeerde algemene voorwaarden op hun website (bereikbaar via De kosten van deponering bedragen momenteel (juni 2007) bij de rechtbank 94,- per deponering en bij de Kamer van Koophandel 18,- per gedeponeerde set voorwaarden per jaar. Inhoud algemene voorwaarden De uiteindelijke inhoud van de algemene voorwaarden van een bedrijf is eigenlijk altijd het resultaat van een compromis tussen het zoveel mogelijk uitsluiten van aansprakelijkheid en veilig stellen van de belangen van het betreffende bedrijf, de wettelijke beperkingen daarbij en de commerciële belangen. In principe zou u in de algemene voorwaarden het liefst iedere vorm van aansprakelijkheid uitsluiten en zou u de rechten van de klant zoveel mogelijk willen beperken in uw voordeel. De belangrijkste reden om dit niet te doen is dat dit commercieel natuurlijk onverstandig is. De algemene voorwaarden 5

6 moeten de positie van uw bedrijf zoveel mogelijk versterken, zonder dat de klant het gevoel krijgt dat hij in de hoek wordt gedrukt. Een andere beperking wordt gegeven door de wet. Indien algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, kunnen zij worden vernietigd door uw klant (zie hierna). Bepaalde voorwaarden zijn volgens de wet altijd of in de meeste gevallen onredelijk bezwarend. Dergelijke bedingen dienen in de algemene voorwaarden zoveel mogelijk vermeden te worden om problemen te voorkomen. Onredelijk bezwarende algemene voorwaarden In de wet is geregeld dat algemene voorwaarden vernietigd kunnen worden wanneer ze onredelijk bezwarend zijn. De klant kan die algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend zijn vernietigen, hetgeen betekent dat deze algemene voorwaarden daarna niet langer van toepassing zijn. De overige voorwaarden blijven dan wel gewoon gelden. Niet alle klanten kunnen een beroep doen op vernietiging van onredelijk bezwarende algemene voorwaarden. Grote wederpartijen zijn in alle gevallen gebonden aan de algemene voorwaarden, ook wanneer deze onredelijk bezwarend zijn (tenzij de algemene voorwaarden niet op de juiste manier van toepassing zijn verklaard). Ook hier geldt als norm dat een "grote wederpartij" een B.V. of N.V. is die haar jaarrekening heeft gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel of een bedrijf dat meer dan 50 werknemers heeft. Voor klanten die geen beroep of bedrijf hebben (consumenten) geldt dat in de wet een tweetal lijsten is opgenomen met voorbeelden van algemene voorwaarden die zo onredelijk bezwarend zijn dat ze (vrijwel) per definitie ongeldig zijn. Dit zijn de "zwarte lijst" en de "grijze lijst". Bedingen op de zwarte lijst zijn per definitie onredelijk bezwarend en dus vernietigbaar. Van bedingen op de grijze lijst wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zijn, maar het bedrijf dat de algemene voorwaarden hanteert mag bij een rechter nog beargumenteren en onderbouwen dat de betreffende voorwaarden in dit specifieke geval niet onredelijk bezwarend zijn. Voorbeeld van bedingen op de zwarte lijst zijn: bepalingen die de afnemer het recht ontnemen om de overeenkomst te ontbinden in geval van wanprestatie; bepalingen die de verjarings- en vervaltermijnen verkorten tot minder dan een jaar. Voor kleine bedrijven geldt dat de zwarte en grijze lijst uit de wet een zekere "reflexwerking" hebben. Dat wil zeggen dat een rechter aansluiting zoekt bij deze lijsten wanneer hij beoordeelt of een beding onredelijk bezwarend is voor deze kleine ondernemer. Bij de vraag of een beding onredelijk bezwarend is zal de rechter naar alle omstandigheden kijken. Zaken die daarbij van belang zijn, zijn onder meer: de deskundigheid en professionaliteit van de klant, de vraag of de klant zelf ook algemene voorwaarden hanteert, de overige inhoud van de algemene voorwaarden, de manier waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en over de algemene voorwaarden is gesproken etc. 6

7 Conclusie In alle gevallen geldt dat het meest belangrijk is dat de algemene voorwaarden op de juiste manier van toepassing worden verklaard. Wanneer dit immers niet goed gebeurt, zijn de algemene voorwaarden in het geheel niet van toepassing en is iedere verdere discussie overbodig. Wanneer een conflict ontstaat tussen de algemene verkoopvoorwaarden van uw bedrijf en de algemene inkoopvoorwaarden van de klant, dan is het van belang om dit conflict te onderkennen. U kunt dan proberen om alsnog uw eigen algemene voorwaarden door te drukken, doch indien dit niet lukt verdient het de voorkeur om een open gesprek te voeren over de algemene voorwaarden van beide partijen en om met elkaar per artikel te overleggen welke voorwaarden wel acceptabel zijn en om concreet af te spreken tot hoever uw aansprakelijkheid beperkt kan worden e.d. Dit geldt uiteraard ook voor situaties waarin u de afnemer bent en u de algemene verkoopvoorwaarden van de leverancier niet (geheel) wenst te aanvaarden. U kunt gewoon per artikel onderhandelen en wijzigingen aanbrengen in algemene voorwaarden. Wanneer de algemene voorwaarden op de juiste manier van toepassing zijn verklaard, dan kunnen deze een vergaande bescherming van de rechtspositie van uw bedrijf bieden. Tegenover "grote wederpartijen" (B.V.'s en N.V. s met een publicatieplicht voor de jaarrekening en bedrijven met meer dan 50 werknemers) geldt dat deze bedrijven achteraf de inhoud van de algemene voorwaarden eigenlijk niet aanvechten. Zodra zij instemmen met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, zijn zij daaraan in principe volledig gebonden. Voor kleinere wederpartijen en consumenten is wat voorzichtigheid geboden. Aan deze partijen moet in principe altijd een exemplaar van de algemene voorwaarden worden toegezonden. Bovendien kunnen deze partijen eventueel voor een rechter aanvoeren dat bepaalde algemene voorwaarden zodanig onredelijk zijn dat deze in de relatie met uw bedrijf niet gelden. Annette van Vught 7

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Inleiding 1.1 In Nederland wordt in de praktijk door ondernemingen veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden ( AV ). Hoewel het gebruik van AV over het algemeen als

Nadere informatie

1. voor het sluiten van de overeenkomst van toepassing worden verklaard; 2. uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld.

1. voor het sluiten van de overeenkomst van toepassing worden verklaard; 2. uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld. Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden zijn voorwaarden die een bedrijf hanteert bij de levering, inkoop, verkoop en betalingen van producten en diensten. Vaak worden deze algemene voorwaarden de

Nadere informatie

De vraag wanneer een gebruiker voldoet aan het kenbaarheidvereiste is uitgewerkt in artikel 6:234 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel schrijft voor:

De vraag wanneer een gebruiker voldoet aan het kenbaarheidvereiste is uitgewerkt in artikel 6:234 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel schrijft voor: ALGEMENE VOORWAARDEN, DEPOT EN VERPLICHTINGEN Over het van toepassing verklaren, gebruiken en deponeren van algemene voorwaarden bestaan veel misverstanden. Zo wordt vaak verondersteld dat het voldoende

Nadere informatie

Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden

Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave Algemene eisen 3 Specifieke eisen : algemene leveringsvoorwaarden 3 Beperking van de aansprakelijkheid 4 Naar prestatie 4 Naar tijd 5 Naar bedrag

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 3 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 4 2. Eisen voor toepasselijkheid 5 3. Uitzonderingen 7 3.1 Grote ondernemingen 7 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid pag.: 1 van 5 Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid Ook als algemene voorwaarden geldig zijn verklaard op een overeenkomst, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden worden vernietigd. Dat wil zeggen dat

Nadere informatie

Garantievoorwaarden Deijne.nl

Garantievoorwaarden Deijne.nl Garantievoorwaarden Deijne.nl 1. Met uitzondering van electronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte voertuigdelen. 2. De koper kan slechts rechten ontlenen

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Inleiding 3 2 Wat zijn algemene voorwaarden? 4 3 Het goed gebruiken van algemene voorwaarden 5 3.1 Het van toepassing verklaren 5 3.2 De informatieplicht 5 3.3 Soms

Nadere informatie

Leveren aan klanten? Voorkom problemen!

Leveren aan klanten? Voorkom problemen! DAS Wijzer Nummer 7 (VOOR ONDERNEMERS) Overeenkomst en algemene voorwaarden Klanten Leveren aan klanten? Voorkom problemen! Inhoud Intro 1. Waar moet een overeenkomst aan voldoen? In een (koop)overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gebruikshandleiding en algemene informatie over algemene voorwaarden Versie 2013/2014 Legal-8 B.V. 3991 SZ Houten T: 088 88 3 8888 E: info@legal8.nl www.legal8.nl Legal8 algemene voorwaarden

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Waar moet u op letten?

Algemene voorwaarden. Waar moet u op letten? Algemene voorwaarden Waar moet u op letten? 1 Inhoudsopgave 1. Algemene voorwaarden p. 3 2. Onredelijke voorwaarden p. 4 3. Wees duidelijk over uw voorwaarden p. 4 4. Algemene voorwaarden in praktijk p.

Nadere informatie

Alles over algemene voorwaarden

Alles over algemene voorwaarden Alles over algemene voorwaarden Als je als ondernemer producten en/of diensten levert, dan is het handig om alles rond de (ver)koop en levering vast te leggen in je algemene voorwaarden. Vooral als je

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden. Voor de digitale economie

Nederland ICT Voorwaarden. Voor de digitale economie Nederland ICT Voorwaarden Voor de digitale economie Klik op één van onderstaande vragen om naar de antwoorden te gaan: Voor de digitale economie 2. Leden van Nederland ICT kunnen de Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Tien vragen over de FENIT-voorwaarden 2003

Tien vragen over de FENIT-voorwaarden 2003 Tien vragen over de FENIT-voorwaarden 2003 Inhoudsopgave 1 Wat zijn de FENIT-voorwaarden?... 3 2 Wanneer kan ik de FENIT-voorwaarden gebruiken?... 3 3 Moet ik lid zijn van ICT~Office om de FENIT-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Gebruik van Algemene verkoopen leveringsvoorwaarden

Gebruik van Algemene verkoopen leveringsvoorwaarden 2014 Gebruik van Algemene verkoopen leveringsvoorwaarden 2 Vereniging FME-CWM augustus 2014 Dit is een publicatie van FME Advocaten. Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden E-0097 02-2011 1

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden E-0097 02-2011 1 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden E-0097 02-2011 1 Inhoud De kleine lettertjes 1. Algemene voorwaarden De voordelen Wie stelt ze op? Standaardbepalingen 2. Onredelijke voorwaarden Onredelijke bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland.

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te, 3532AE Utrecht, in Nederland. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Welkom. Algemene Voorwaarden

Welkom. Algemene Voorwaarden Welkom Algemene Voorwaarden Turnaround Advocaten Turnaround Advocaten is een klein en modern gespecialiseerd advocaten kantoor. Digitaal dossier Wij bieden de inzet van zeer ervaren onafhankelijke advocaten

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

PAS OP BIJ HET TOEPASSEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

PAS OP BIJ HET TOEPASSEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN PAS OP BIJ HET TOEPASSEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Als u als ondernemer mooie geactualiseerde algemene voorwaarden heeft en u deze op uw website heeft geplaatst, bent u er nog niet. Er moet ook voor worden

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1)

Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) De toepasselijkheid van de Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de vereniging

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Definities Geef een korte omschrijving van de termen die u in uw voorwaarden hanteert.

Definities Geef een korte omschrijving van de termen die u in uw voorwaarden hanteert. Algemene voorwaarden: de onmisbare kleine lettertjes Iedereen die goederen of diensten levert, heeft ze nodig: een lijstje algemene voorwaarden. Maar wat moet er precies staan in die kleine lettertjes,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Artikel 1 - Algemene definities 1.1 Verkoper: Bizzix, in haar hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur

Nadere informatie

Onderwerp : Toelichting Algemene verkoopvoorwaarden HU t.b.v. (onderwijs)diensten Datum : 19 maart 2013 Kenmerk : SZ/J/CS/13.104

Onderwerp : Toelichting Algemene verkoopvoorwaarden HU t.b.v. (onderwijs)diensten Datum : 19 maart 2013 Kenmerk : SZ/J/CS/13.104 HOGESCHOOL UTRECHT STAFDIENST STUDENTZAKEN - JURIDISCHE ZAKEN Onderwerp : Toelichting Algemene verkoopvoorwaarden HU t.b.v. (onderwijs)diensten Datum : 19 maart 2013 Kenmerk : SZ/J/CS/13.104 Inleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Marloes van Zoelen

Algemene voorwaarden Marloes van Zoelen Algemene voorwaarden Marloes van Zoelen In deze algemene voorwaarden leg ik uit wat mijn spelregels zijn en kan je lezen wat de rechten en verplichtingen zijn van jou en mij. Lees dit document goed door.

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. A., hierna te noemen de adviseur,

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. A., hierna te noemen de adviseur, Nr. 33.933 SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen A., hierna te noemen de adviseur, e i s e r e s in de hoofdzaak, v e r w e e r s t e r in het

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Hoefsmeden Kennisevent

Hoefsmeden Kennisevent 1 I:\Presentaties\AM\Lezingen 2015\Hoefsmeden seminar 26-02-2015 Hoefsmeden Kennisevent PRESENTATIE: MR. M. ANNETTE MAK 2 Onderwerpen: A. Aansprakelijkheid jegens opdrachtgever ten aanzien van kwaliteit/fout.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Condições. Invantive Estate. Condition Description Associate Indicator. Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy

Condições. Invantive Estate. Condition Description Associate Indicator. Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy Page 1 / 11 Bedrijf Verkoop Algemene verkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_sell Page 2 / 11 Consument Inkoop Algemene

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden rondom de opdrachtvoorwaarden

Meest gestelde vragen en antwoorden rondom de opdrachtvoorwaarden Meest gestelde vragen en antwoorden rondom de opdrachtvoorwaarden De acceptatie van de opdracht Hoe moet ik als taxateur een opdracht accepteren? Nadat u de e-mail met het verzoek tot acceptatie vanuit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Zorgvuldige beroepsuitoefening;

Zorgvuldige beroepsuitoefening; Algemene Voorwaarden Wheel of life.nl, ten behoeve van cliënten en opdrachtgevers. Algemeen; Moniek Oosterwijk handelend onder de naam Wheel of life.nl (KvK 17271894) verricht online dienstverlening op

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN De Isolatiespecialist.be Deze Algemene Voorwaarden van De Isolatiespecialist.be en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: De 5 valkuilen

Algemene Voorwaarden: De 5 valkuilen Algemene Voorwaarden: De 5 valkuilen 1 Algemene voorwaarden: de 5 valkuilen Algemene voorwaarden opstellen lijkt zo eenvoudig. Maar vaak voldoen algemene voorwaarden niet aan de wettelijke eisen. Als ondernemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN:

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN: ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN: Deze Algemene Voorwaarden van De Kruipruimte-Isolatiespecialist.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het vigerend Nederlandsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

info@klompuitvaartzorg.nl 8300 BC EMMELOORD KvK: 57096473

info@klompuitvaartzorg.nl 8300 BC EMMELOORD KvK: 57096473 Algemene voorwaarden Klomp Uitvaartzorg www.klompuitvaartzorg.nl Postbus 1139 info@klompuitvaartzorg.nl 8300 BC EMMELOORD KvK: 57096473 Tel: 06 57 98 76 36 IBAN: NL22INGB0007587740 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Handleiding voor de ondernemer ten behoeve van de Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010

Handleiding voor de ondernemer ten behoeve van de Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010 Handleiding voor de ondernemer ten behoeve van de Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010 1. INLEIDING 2. DE VOORBEREIDINGSFASE 2.1. Technische omschrijving / verkoopbrochure 2.2. De gemeente 2.3.

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Index Artikel 1: Definities Blz. 1 Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden Blz. 1 Artikel 3: Offertes Blz. 1 Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst Blz. 1 Artikel 5: Uitvoeringstermijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden voor cursussen. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: de onmisbare kleine lettertjes

Algemene voorwaarden: de onmisbare kleine lettertjes Algemene voorwaarden: de onmisbare kleine lettertjes U kent ze vast wel: de 'beruchte' kleine lettertjes oftewel de algemene voorwaarden. Terwijl iedereen die goederen en diensten levert over algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

ALAVO - SOFTWARE- EN SERVICES-OVEREENKOMST 1.0

ALAVO - SOFTWARE- EN SERVICES-OVEREENKOMST 1.0 ALAVO - SOFTWARE- EN SERVICES-OVEREENKOMST 1.0 Alavo, een samenwerkingsverband tussen eenmanszaken met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met hoofdkantoor aan de Nieuwe Blekerstraat 47 te

Nadere informatie

24 februari 2015. mr. Jeroen Weterings. jeroen@huysjurist.nl

24 februari 2015. mr. Jeroen Weterings. jeroen@huysjurist.nl 24 februari 2015 mr. Jeroen Weterings jeroen@huysjurist.nl Juridische risico s Welke risico s kom jij tegen in je werk als ondernemer? Stelling: Risico nemen hoort bij ondernemen! Stelling: Juridische

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

1. Aanbod en aanvaarding: het ontstaan van een overeenkomst... 2

1. Aanbod en aanvaarding: het ontstaan van een overeenkomst... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... VII Deel 1 - Juridisch veilige offertes maken 1. Aanbod en aanvaarding: het ontstaan van een overeenkomst... 2 1.1. Inleiding... 2 1.2. Een aanbod doen... 2 1.2.1. Is het een

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden

Aanvullende Algemene Voorwaarden Aanvullende Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Algemene voorwaarden: de NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Credit management voor accountmanagers. Niels Langezaal 27 januari 2010

Credit management voor accountmanagers. Niels Langezaal 27 januari 2010 Credit management voor accountmanagers Niels Langezaal 27 januari 2010 Introductie De grootste bank van Nederland heeft geen staatssteun en berekent nooit rente! Het Nederlandse bedrijfsleven leent dagelijks

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

Praktische tips voor. 26 maart 2015. John van Schendel advocaat

Praktische tips voor. 26 maart 2015. John van Schendel advocaat Praktische tips voor handelscontracten 26 maart 2015 John van Schendel advocaat Even voorstellen: John van Schendel, advocaat handelsgeschillen, onderhandelingen, contracten en algemene voorwaarden, civiele

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERVING & SELECTIE VAN: Open HR Recruitment B.V. gevestigd te Arnhem. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker.

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. Artikel 1: Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Prijzen, Offertes en Totstandkoming van overeenkomst Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 5. Geheimhouding Artikel

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie