Advies Normering Regionale Wateroverlast. Adviesgroep Normering Wateroverlast

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies Normering Regionale Wateroverlast. Adviesgroep Normering Wateroverlast"

Transcriptie

1 Advies Normering Regionale Wateroverlast Adviesgroep Normering Wateroverlast

2 Inhoud 1 Inleiding Voorgeschiedenis Opdracht aan de Adviesgroep normering wateroverlast 3 2 Doel en reikwijdte van de normering Doel van de normering Reikwijdte van de normering Normen, zorgplicht, verzekerbaarheid 5 3 Advies Normering Regionale Wateroverlast Normering en de invulling van de zorgplicht Landelijke basisnormen Gemotiveerd afwijken van de basisnormen Inrichting van het gebiedsproces Bestuurlijk-juridische verankering Kwaliteit van het normeringproces Periodieke toetsing Communicatie 11 TOELICHTING BIJ HET ADVIES 13 A Leeswijzer 13 B De normering wateroverlast als proces 13 B.1. Rollen en verantwoordelijkheden 13 B.2. De uitvoering van het toets- en planproces 17 C De toepassing van de basisnormen 22 C.1 De basisnormen 22 C.2 Landgebruik 23 C.3 Het gebruik van aanvullende criteria 24 C.4 Het stand-still beginsel 25 C.5 Gemotiveerd afwijken van de basisnormering 26 C.6 Flankerend beleid acceptatie van wateroverlast 27 D Samenhang met andere normeringstelsels en ruimtelijk beleid 29 Referenties 31 Bijlage 1 Samenstelling van de Adviesgroep 32 2

3 1 Inleiding 1.1 Voorgeschiedenis Langdurige en overvloedige regenval confronteerde Nederland in 1998 met aanzienlijke wateroverlast. Dat vormde voor de rijksoverheid de aanleiding om de vraag te stellen of het watersysteem onder zeer natte omstandigheden nog wel voldoet aan de eisen die het landgebruik stelt. En ook of in Nederland wel voldoende rekening wordt gehouden met de beperkingen die het watersysteem oplegt aan het gebruik van de ruimte. In het verlengde daarvan rees de vraag of Nederland wel voldoende is voorbereid op de gevolgen die de verwachte klimaatverandering en bodemdaling hebben voor het waterbeheer en het landgebruik. De noodzaak diende zich aan om in beeld te brengen wat moet worden verstaan onder een goed functionerend watersysteem, welke inspanningen nodig zijn om het systeem op orde te krijgen en hoe de verdeling van taken over de verschillende overheden geregeld moet worden. Tevens vond men het noodzakelijk de burger te kunnen uitleggen tot op welke hoogte de overheid zorgt voor bescherming tegen wateroverlast en met welke risico s de burger zelf rekening moet houden. Om tegemoet te komen aan bovengenoemde behoefte, heeft de regering de Commissie Waterbeheer 21 ste eeuw ingesteld, die in 2000 heeft geadviseerd een landelijk normeringstelsel uit te werken voor de regionale watersystemen. Dit heeft geleid tot de instelling van de toenmalige Kerngroep Normering, die in 2002 een voorstel heeft uitgewerkt voor wateroverlast die ontstaat door inundatie vanuit oppervlaktewater ten gevolge van lokale neerslag (ref.1). Er is sprake van inundatie als oppervlaktewater buiten de oevers treedt. Omdat niet alle consequenties van het voorgestelde normeringstelsel op voorhand konden worden overzien, is in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) van 2003 overeengekomen het voorgestelde normeringstelsel op bruikbaarheid te toetsen. Dit heeft geleid tot de afspraak om in een eerste toetsingsronde ervaring met deze voorlopige werknormen op te doen en tegelijkertijd meer duidelijkheid te krijgen over de omvang van de wateropgave. Gedurende de periode hebben de waterschappen de regionale watersystemen getoetst aan deze NBW-werknormen en is in kaart gebracht welke inspanning nodig is om het regionale systeem in 2015 te laten voldoen aan deze werknormen. Daarbij is uitgegaan van het landgebruik zoals in vigerende ruimtelijke plannen is neergelegd en er is rekening gehouden met de verwachte klimaatsveranderingen op langere termijn: het middenscenario De uitkomsten van dit zogenaamde Iteratief proces Toetsing Werknormen zijn in oktober 2005 door de waterschappen gerapporteerd (ref. 2). 1.2 Opdracht aan de Adviesgroep Normering Wateroverlast Ter voorbereiding van de definitieve besluitvorming over de invoering van de normering, heeft het Landelijk Bestuurlijk Overleg (LBOW) in augustus 2004 de Adviesgroep Normering Wateroverlast (verder te noemen: de adviesgroep) ingesteld. De adviesgroep is gevraagd een advies op te stellen over de normering voor regionale wateroverlast vanuit oppervlaktewater en de bestuurlijk-juridische verankering daarvan. De leden van de adviesgroep zijn werkzaam bij het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, agrarische sector en natuurterreinbeheerders en hebben op persoonlijke titel deelgenomen (zie bijlage 1). 3

4 Dit rapport presenteert de bevindingen van de adviesgroep. De kern van het advies betreft de aanbeveling om landelijke normen voor regionale wateroverlast in te voeren. Uit het Iteratief proces Toetsing Werknormen is gebleken dat de NBW-werknormen daarvoor goed bruikbaar zijn. De werknormen zoals opgenomen in het NBW, vormen een goede maatstaf voor de beoordeling van het functioneren van het watersysteem in het landelijk en het stedelijk gebied (ref. 2). Bij toepassing ervan is gebleken dat behoefte bestaat aan gebiedsgericht maatwerk en de mogelijkheid om beargumenteerd te kunnen afwijken. De maatregelen worden in de praktijk bepaald in een interactief beleidsproces, waarbij ook andere opgaven voor het watersysteem worden betrokken, zoals waterkwaliteit en watertekort. Al met al vormt het toetsproces vanuit landelijk perspectief een goede basis voor meer transparantie over het functioneren van het regionale watersysteem. Bij de samenstelling van dit rapport zijn de zienswijzen betrokken die zijn ingebracht tijdens de in januari 2006 gehouden consultatieronde. Tevens zijn de opmerkingen van de Cluster Ruimte verwerkt ten behoeve van de behandeling in de Regiegroep LBOW op 4 april Het rapport wordt aangeboden aan het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW). Leeswijzer De adviesgroep constateert verschillende verwachtingen bij bestuurders, burgers, overheden en belanghebbenden over het doel en de reikwijdte van normering. Hoofdstuk 2 gaat daar op in en geeft een toelichting op de betekenis van bedoelde normen en de wijze waarop deze in de praktijk te gebruiken om tot gebiedsgericht maatwerk te komen. In hoofdstuk 3 volgt het advies. De toelichting bij het advies belicht in deel B de meer procesmatige en organisatorische aspecten. Vervolgens gaat deel C in op de inhoudelijke toepassing van de basisnormen. Deel D geeft een toelichting op de samenhang van de normering met andere normeringstelsels en met ruimtelijk beleid. 4

5 2 Doel en reikwijdte van de normering 2.1 Doel van de normering Het doel van de normering voor regionale wateroverlast is duidelijkheid te verschaffen over de invulling van de verantwoordelijkheid van de overheid in de uitoefening van haar publieke taak. De normering bakent de zorgplicht af die de waterbeheerder heeft op het vlak van het voorkómen, dan wel beperken van ontoelaatbare wateroverlast door inundatie vanuit oppervlaktewater en geeft daarmee tevens helderheid voor burgers en bedrijven over het restrisico en hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun roerende en onroerende zaken. 2.2 Reikwijdte van de normering Wateroverlast treedt op in verschillende gedaanten: bijvoorbeeld overlast door te hoge grondwaterstanden, hemelwater dat niet snel genoeg kan worden afgevoerd, of te hoge waterstanden in het oppervlaktewater (sloten, vaarten en kanalen). Voor de burger is dit alles letterlijk een pot nat en is het onderscheid theoretisch. Toch valt niet te ontkomen aan het onderscheiden van verschillende vormen van wateroverlast, omdat het voorkomen van overlast voor iedere component een specifieke aanpak vraagt. Die aanpak is afhankelijk van de fysieke beïnvloedingsmogelijkheden van het systeem en ook van de wettelijke toedeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De sturingsinstrumenten waarmee de verschillende vormen van wateroverlast kunnen worden aangepakt, zijn in handen van verschillende actoren. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor kwantitatief beheer van oppervlaktewater. Dat omvat het netwerk van waterlopen waarmee het water dat afstroomt van nabijgelegen gronden wordt opgevangen en afgevoerd. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede ontwatering van de openbare ruimte, waaronder de afvoer van het overtollige hemel- of grondwater. De burgers (particuliere eigenaren van gronden en gebouwen) zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de ontwatering en de drainage van hun percelen. Dit advies beperkt zich tot de normering van wateroverlast die ontstaat door inundatie uit oppervlaktewater ten gevolge van lokale neerslag. Het waterschap heeft een zorgplicht voor het voorkomen dan wel beperken van wateroverlast door inundatie uit oppervlaktewater onder (zeer) natte omstandigheden. Er is sprake van wateroverlast als de kans op inundatie groter is dan volgens de normering aanvaardbaar wordt geacht. Wateroverlast als gevolg van te hoge grondwaterstanden of onvoldoende capaciteit van riolering valt dus buiten dit advies. 2.3 Normen, zorgplicht, verzekerbaarheid Normen voor wateroverlast Om te kunnen vaststellen wanneer sprake is van wateroverlast, heeft de voormalige Kerngroep Normering een normeringstelsel voorgesteld (ref.1). Dat voorstel gaat uit van een economische optimalisatie van enerzijds de schade die ontstaat bij inundatie en anderzijds de kosten die gemaakt moeten worden om die schade te voorkomen. De schadegevoeligheid is afhankelijk van het type landgebruik. Hoe hoger de schadegevoeligheid, hoe hoger het beschermingsniveau dat geboden moet worden. Er zijn vier beschermingsniveaus onderscheiden, ieder kenmerkend voor een bepaald type landgebruik. Elk niveau markeert de toelaatbare kans op inundatie uit oppervlaktewater voor dat 5

6 gebruikstype. Deze normen zijn dus functiegericht. Deze waarden, in het NBW werknormen genoemd, worden in dit advies de basisnormen genoemd, gelijk aan het voorstel van de Kerngroep Normering. De waarden van de basisnormen zijn gepresenteerd en nader toegelicht in paragraaf C.1 (zie tabel 1). Schatting van de kans op inundatie De schatting van de kans op inundatie komt tot stand door middel van modelmatige analyse van het watersysteem. De kans op inundatie is afhankelijk van een samenloop van omstandigheden, waaronder de hoeveelheid neerslag, het bergend vermogen van de bodem als het begint te regenen, belemmeringen in de afvoer en opstuwing door wind. De uitkomst wordt zo goed mogelijk gecontroleerd aan de hand van de gebiedskennis over het functioneren van het watersysteem. Deze uitkomst brengt risico s, kansen en onzekerheden in beeld, maar is niet meer dan een zo goed mogelijke schatting van de frequentie waarmee inundatie in werkelijkheid zal optreden. Maatregelenpakket als toetssteen voor zorgplicht Om te kunnen beoordelen of het waterschap aan zijn zorgplicht voor het tegengaan van wateroverlast heeft voldaan, is een directe, feitelijk waarneembare toetssteen nodig. De schatting van de kans op inundatie voldoet niet aan dat criterium, omdat pas achteraf, na vele jaren kan blijken of de geschatte kans overeenkomt met de werkelijkheid. Het maatregelenpakket dat het waterschap nodig acht om het gewenste beschermingsniveau te realiseren, voldoet wel aan het criterium. Als de benodigde en geaccordeerde maatregelen tijdig worden uitgevoerd, dan heeft de betrokken overheid aan haar zorgplicht voldaan. Tijdig wil zeggen: binnen de termijnen die in beheerplannen zijn overeengekomen. Zorgplicht Artikel 21 van de Grondwet bepaalt dat de overheid zorg draagt voor de bewoonbaarheid van en de verbetering van het leefmilieu in Nederland. Het waterbeheer is, naast de zorg voor de ruimtelijke ordening en die voor het milieu, onderdeel van de hier bedoelde overheidszorg voor de fysieke leefomgeving. In verschillende wetten is vastgelegd welke rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de verschillende overheden daarbij hebben. Die overheden moeten hun handelen specificeren in plannen met concrete uitvoeringsmaatregelen, waarin zij zichzelf binden aan te behalen resultaten. In het Nederlandse bestel is de zorg voor (onder meer) het kwantitatieve beheer van oppervlaktewater in het regionale systeem toebedeeld aan de functionele democratie van het waterschap. Het waterschap specificeert zijn handelen in het waterbeheerplan met daarin het programma van maatregelen dat nodig is om gestelde doelen te halen. In het waterbeheerplan legt het waterschap als het ware verantwoording af over de uitvoering van zijn publieke taak: de zorgplicht. Die zorgplicht van het waterschap laat onverlet dat ook andere overheden (met name provincie en gemeente) vanuit hun eigen verantwoordelijkheden taken hebben, opdat het waterschap aan zijn zorgplicht kan voldoen. In dit advies omschrijft de adviesgroep deze gedeelde verantwoordelijkheid, afgeleid vanuit de eigen taken, als de zorgplicht van de overheid. Werking zorgplicht waterbeheerder De zorgplicht van het waterschap betreft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de beheerstaak. Van een verantwoordelijkheid wordt gesproken bij een taak of plicht om voor iets of iemand te zorgen (zorgplicht). De bestaande zorgplichten op het gebied van water zijn inspanningsverplichtingen. 6

7 Verantwoordelijkheid is iets anders dan aansprakelijkheid. Het waterschap kan pas aansprakelijk gesteld worden voor schade als het zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen en toerekenbaar nalatig is geweest bij de uitvoering van de beheerstaak, in strijd met die zorgplicht. Dat wil zeggen, als het waterschap niet of niet tijdig de bestuurlijk afgesproken en in beheerplannen vastgelegde maatregelen heeft uitgevoerd, zonder daarvoor een steekhoudende reden te kunnen aanvoeren. Bij nalatigheid kan de rechter dit beschouwen als een onrechtmatige overheidsdaad en de waterbeheerder veroordelen tot betaling van een vergoeding van de door het onrechtmatig handelen veroorzaakte schade. In aansprakelijkheidskwesties zorgen normen ervoor dat de stelplicht van degene die schade heeft geleden lichter wordt en die van het verantwoordelijke overheidslichaam zwaarder. Verzekerbaarheid De normering voor wateroverlast biedt duidelijkheid over het beschermingsniveau waarvoor de overheid zorg draagt. Op basis van de gebiedsnormering kunnen verzekeraars hun financieel risico beter inschatten. Overigens heeft de Kerngroep Normering al geconstateerd dat normering geen voorwaarde is voor een verzekeringsstelsel. Het Verbond van verzekeraars heeft in 2000 een richtlijn uitgebracht aan zijn aangesloten leden om wateroverlast door neerslag via de opstal/inboedelverzekering verzekerbaar te maken. Dankzij dat advies, kan nu het risico door huiseigenaren en bedrijven afgedekt worden (zie NBW artikel 12). Voor de agrarische sector is een oogstschadeverzekering beschikbaar. De adviesgroep constateert dat onderzoek loopt naar de mogelijke hiaten tussen normering en de verzekeringen die beschikbaar zijn. Dit leidt naar alle waarschijnlijk tot verbeteringen met betrekking tot de inzet van het instrument verzekeren in relatie tot het optredend van wateroverlast bij (zeer) natte situaties. De adviesgroep acht het niet tot haar opdracht om daarover aanvullende adviezen uit te brengen. 7

8 3 Advies Normering Regionale Wateroverlast De Adviesgroep Normering Regionale Wateroverlast adviseert het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water het volgende. 3.1 Normering en de invulling van de zorgplicht Overwegingen De adviesgroep concludeert dat normen voor regionale wateroverlast zoals door de Kerngroep Normering in 2001 geïntroduceerd en als werknormen opgenomen in het NBW in 2003, goed bruikbaar zijn als referentiekader om te toetsen of regionale watersystemen op orde zijn onder (zeer) natte omstandigheden. Dat is gebleken uit het Iteratief Proces Toetsing Werknormen. Die normen geven aan welke kans op inundatie uit oppervlaktewater aanvaardbaar wordt geacht, rekening houdend met landgebruik en de daaraan gekoppelde schadeverwachting. Uit het gewenste beschermingsniveau worden de dimensionering, de inrichting en het beheer van het watersysteem afgeleid. De bepaling van de kans op inundatie berust op een zo goed mogelijke schatting van het gedrag van het watersysteem en komt door middel van kansberekening tot stand. De tijdige uitvoering van de nodige maatregelen vormt de uiteindelijke toetssteen, die bepaalt of de overheid aan haar zorgplicht heeft voldaan. De adviesgroep is van mening dat genoemde normering beantwoordt aan de doelstelling om de burger duidelijkheid te verschaffen over wat hij van de overheid mag verwachten. De adviesgroep ziet normering mede als een instrument om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Het is dus niet alleen een toetsingsinstrument, maar ook een planningsinstrument. Door modelmatig en periodiek te schatten wat de effecten zijn van veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering, bodemdaling of veranderend landgebruik, kan tijdig op de toekomst worden geanticipeerd. Advies De adviesgroep beveelt aan een normeringstelsel voor regionale wateroverlast uit oppervlaktewater in te voeren met functiegerichte normen, te weten basisnormen. 3.2 Landelijke basisnormen Overwegingen De adviesgroep constateert dat het voor de normering van watersystemen van belang is een aantal landelijk uniforme referenties te hanteren. Verankering van de normen in landelijke regelgeving heeft tot doel de belangen van burgers in geheel Nederland op gelijke wijze te beschermen. Landelijke basisnormen zorgen er bovendien voor dat regionale uitwerkingen op vergelijkbare wijze tot stand komen en bieden een blijvend ijkpunt om het functioneren van watersystemen aan af te meten. Op basis van een landelijk normeringstelsel kunnen betrokken overheden verantwoording afleggen over de wijze waarop in de regio afwegingen zijn gemaakt. Uit het Iteratief proces Toetsing Werknormen is gebleken dat geen behoefte bestaat aan verfijning van het normenstelsel. Het stelsel biedt voldoende mogelijkheden landgebruikfuncties die niet expliciet zijn benoemd, in te passen. Dit geldt onder andere voor de functies natuur en recreatie. Tot de uniforme referenties behoort ook het klimaatscenario. Tot op heden is dat het middenscenario

9 Advies De adviesgroep beveelt aan de werknormen van het NBW over te nemen als landelijke basisnormen (referentiewaarden) en deze te verankeren in landelijke regelgeving, bij voorkeur bij of krachtens een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De basisnormen zijn in beginsel van toepassing op alle regionale watersystemen van Nederland. 3.3 Afwijken van de basisnormen Overwegingen De landelijke basisnormen zijn afgeleid uit een economische kosten-batenanalyse voor een aantal watersystemen. Lokaal kan die balans van kosten en baten verschillen van het landelijk gemiddelde. Daarom is het gewenst lokaal af te kunnen wijken van de basisnormen, in de vorm van een scherpere of soepelere norm. Er zijn ook andere geldige overwegingen om van de basisnormen af te wijken. Deze overwegingen hebben betrekking op de gebiedsspecifieke eigenschappen van het watersysteem, de historische situatie en de integrale afweging van belangen. Het is belangrijk daarbij aan te geven welke aannamen en uitgangspunten zijn gekozen in het toetsproces, zoals toetspeil en neerslagtoename. Dit gezien de invloed op de probleemstelling en de rol daarvan in het bestuurlijke afwegingsproces. De besluitvorming om af te wijken van de basisnormen komt tot stand in een interactief beleidsproces waarbij de belanghebbenden worden betrokken. Dit wordt het gebiedsproces genoemd (zie 3.4). Voorafgaand aan dat gebiedsproces kan de provincie, in overleg met het waterschap besluiten voor bepaalde gebieden af te zien van het systematisch doorlopen van het normeringproces, als a-priori vaststaat dat er geen sprake is van een (potentieel) wateroverlastprobleem. Dat kan gelden voor de hogere zandgronden, waar inundatie nooit optreedt of (zeer) natte gebieden, waar periodieke inundatie tot de reguliere situatie behoort. Advies De adviesgroep beveelt aan dat van de basisnormen kan worden afgeweken. De besluitvorming die leidt tot een scherpere of soepelere normstelling, dient te worden gemotiveerd volgens helder geformuleerde overwegingen die door derden (medeoverheden en belanghebbenden) te verifiëren zijn. 3.4 Inrichting van het gebiedsproces Overwegingen De besluitvorming die leidt tot de uiteindelijke toekenning van het aanvaardbaar geachte beschermingsniveau, komt stapsgewijs tot stand in een gebiedsproces, dat wil zeggen het gestructureerde overleg tussen provincie, waterschappen en gemeenten, en met inbreng van belanghebbenden. De uiteindelijke vaststelling van deze gebiedsnormering is de resultante van een bestuurlijk proces, en niet het begin ervan. Het eindresultaat van het proces is een set van kaarten en rapporten die laat zien welk beschermingsniveau wordt geboden en tot welke maatregelen de overheid zich verplicht (dus een gebiedsnormering en een maatregelenpakket). Advies De adviesgroep beveelt aan een omschrijving van het gebiedsproces op te nemen in de toelichting bij de landelijke regelgeving (AMvB) voor de basisnormen. Het is van belang met deze procesvoorwaarden rekening te houden bij de keuzes die door de wetgever gemaakt worden bij de vormgeving van de bestuurlijk-juridische verankering van de normering. 9

10 3.5 Bestuurlijk-juridische verankering Overwegingen De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van betrokken overheden bij de totstandkoming van de normering worden afgeleid uit bestaande wettelijke kaders: de vigerende Wet op de waterhuishouding (Whh) of de toekomstige Waterwet. Deze laten zich als volgt schetsen. Het Rijk draagt zorg voor verankering van de landelijke basisnormen. De provincie is vanuit haar normerende bevoegdheid verantwoordelijk voor de initiële ruimtelijke toedeling van basisnormen aan (delen van) haar provinciaal gebied. Vanuit de kaderstellende rol en bevoegdheden in het regionale omgevingsbeleid, bepaalt de provincie tevens de overige uitgangspunten voor de watersysteemtoetsing, na consultatie van de waterschappen. In de provinciale verordening kan de provincie regels stellen met betrekking tot de organisatie van de regionale uitwerkingen in het gebiedsproces. Het waterschap stelt binnen de door de provincie gestelde kaders het maatregelenpakket vast dat nodig is om de watersystemen aan de normen te laten voldoen. Het waterschap kan daarbij voorstellen uitwerken om gemotiveerd van de basisnormen af te wijken. De adviesgroep ziet het waterschap als trekker van het gebiedsproces. In het stedelijke gebied kan overeengekomen worden dat de betreffende gemeente het proces te trekt. De uitkomst van het gebiedsproces is de gebiedsnormering en het maatregelenpakket. De gebiedsnormering wordt door de provincie goedgekeurd, dan wel vastgesteld. De adviesgroep is van mening dat de normerende bevoegdheid, dan wel het stellen van kaders daarvoor, ten principale ligt bij de algemene democratie, zijnde het Rijk en de provincie. Er zijn verschillende manieren om die normerende bevoegdheid van de provincie bij de vaststelling van het eindresultaat vorm te geven. De wetgever zou kunnen volstaan met de regeling in de huidige Wet op de waterhuishouding, waarbij het bestuur van het waterschap de uitkomst van het gebiedsproces integraal vaststelt als onderdeel van het waterbeheerplan, met vervolgens goedkeuring door de provincie. De wetgever zou er in de nieuwe Waterwet ook voor kunnen kiezen de normerende bevoegdheid van de provincie meer gewicht te geven door de provincie de uiteindelijke gebiedsnormering te laten vaststellen, zoals weergegeven op kaarten, impliciet met alle bijbehorende motiveringen. Het waterschapbestuur stelt in dat geval alleen het maatregelenprogramma vast, als onderdeel of uitwerking van het waterbeheerplan. Deze laatste variant heeft de voorkeur van de adviesgroep. Advies De adviesgroep beveelt aan de provincie de gebiedsnormering te laten vaststellen. 3.6 Kwaliteit van het normeringproces Overwegingen De kwaliteit van het normeringproces wordt bepaald door 1) de inrichting van het gebiedsproces en 2) het technische instrumentarium dat bij de watersysteemtoetsing wordt ingezet. De inzet van het technisch instrumentarium verschilt per waterschap. De keuze van de methode van modellering en statistiek hangt af van de aard van het watersysteem, de beschikbaarheid van de benodigde basisgegevens en de mate van uitwerking die nodig wordt geacht om het functioneren van het watersysteem te analyseren. Iedere modelmatige 10

11 systeemanalyse is omgeven met onzekerheidsmarges. Daarom is een goede inrichting van het gebiedsproces van belang, om te bereiken dat de probleemanalyse wordt gedeeld en de uiteindelijke gebiedsnormering wordt geaccepteerd door betrokken overheden en belanghebbenden. Nadere beschouwing van de verschillende werkwijzen leert dat de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de watersysteemtoetsing van meerde factoren afhangt dan alleen de keuze van het model of de rekentechniek. Daarom ziet de adviesgroep geen aanleiding om tot strakke uniformering van de technische uitvoering van de toetsing te komen. Niettemin wordt het gewenst geacht om validatie en calibratie van het technische instrumentarium te verbeteren en convergentie na te streven in de toe te passen methodieken van modellering en statistiek. Advies De adviesgroep beveelt aan een technische leidraad te ontwikkelen ten behoeve van de kwaliteitszorg in het toepassen van technisch instrumentarium. Het is raadzaam dat waterschappen de toepassing van hun technisch instrumentarium periodiek aan een externe audit onderwerpen, ter versterking van transparantie en vertrouwen. 3.7 Periodieke toetsing Overwegingen Om tijdig te kunnen waarnemen of watersystemen op orde zijn en blijven, is het noodzakelijk dat de toetsing van het watersysteem periodiek wordt herhaald. Zodoende voldoet de overheid aan haar verantwoordingsplicht jegens burgers. Bij de toetsing wordt nagegaan of de vigerende gebiedsnormering nog voldoet. Waar nodig wordt de toetsing aan de basisnormen herhaald, omdat voortschrijdend inzicht tot andere afwegingen kan leiden. De periodieke toetsing zou ingebed kunnen worden in het proces van totstandkoming van de stroomgebiedbeheersplannen. Dat wil zeggen, eens per twaalf jaar een volledige toetsronde, met in het tussenliggende zesde jaar een herziening van de normering voor zover daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld vanwege gebiedsontwikkelingen of nieuwe inzichten in te verwachten klimaatsverandering. De cyclus voor het vaststellen van peilbesluiten kan hierop aanhaken. Een hogere toetsfrequentie dan twaalf jaar is voor de normering niet aan te raden, vanwege de doorlooptijd die nodig is voor de cyclus van besluitvorming naar uitvoering van maatregelen. Advies De adviesgroep beveelt aan het toetsingsproces periodiek te herhalen en de toetsfrequentie te koppelen aan de cyclus van de stroomgebiedbeheersplannen. 3.8 Communicatie Overwegingen De normering bakent de publieke taak en verantwoordelijkheid af van de private verantwoordelijkheid en verschaft inzicht in de risico s waar burgers en bedrijven rekening mee moeten houden. Ook als de overheid aan haar zorgplicht heeft voldaan, kunnen burgers en bedrijven nog steeds te maken krijgen met wateroverlast. De normering en de daarop volgende uitvoering van maatregelen sluiten wateroverlast niet uit, maar brengen wateroverlast terug tot een maatschappelijk aanvaardbaar risico. 11

12 Advies: De adviesgroep beveelt aan in de communicatie over normering het aspect van risicomanagement te benadrukken. In dat kader is het van belang dat betrokken overheden bij de implementatie van de normering een communicatieplan opstellen en uitvoeren, opdat burgers en bedrijven weten wat zij van de overheid kunnen verwachten en voor welke risico s zij zelf voorzieningen kunnen treffen. 12

13 TOELICHTING BIJ HET ADVIES A Leeswijzer In het advies van hoofdstuk 3 heeft de Adviesgroep Normering Wateroverlast naar voren gebracht dat de normering die aan gebieden wordt toegekend, stapsgewijs tot stand komt in een gebiedsproces, dat wil zeggen het gestructureerde overleg tussen provincie, waterschappen en gemeenten, en met inbreng van belanghebbenden. Om het belang hiervan voor het voetlicht te brengen, gaat deze toelichting in op de aard van het gebiedsproces en de afwegingen die daarin gemaakt worden. Deel B schetst de procesmatige en organisatorische aspecten. Vervolgens gaat deel C in op de inhoudelijke toepassing van de basisnormen, inclusief de overwegingen die kunnen leiden tot een soepeler of scherper gebiedsnormering. Deel D gaat in op de samenhang met andere normeringstelsels, waaronder andere vormen van wateroverlast, en op de relatie met het ruimtelijk beleid. De adviesgroep bouwt hiermee voort op de uitkomsten en ervaringen van het Iteratief proces Toetsing Werknormen, dat in de herfst van 2005 is afgerond met een rapportage van de waterschappen aan het LBOW (ref.2). B De normering wateroverlast als proces De kwaliteit van het toetsproces is in de eerste plaats afhankelijk van de wijze waarop het proces wordt georganiseerd. De meerwaarde van het toetsproces zit in de stapsgewijze aanpak van de watersysteemanalyse, probleemdefiniëring en belangenafweging. Essentieel is de wijze waarop interactie tussen deskundigen, belanghebbenden en bestuurders vorm krijgt. De acceptatie van de uitkomsten is grotendeels daarvan afhankelijk. Modellering en statistiek zijn daarbij niet meer dan een ondersteunend instrument. De waterschappen maken gebruik van twee verschillende methoden van toetsing: de tijdreeksmethode en stochastenmethode. De Unie van Waterschappen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van beide methoden op de uitkomsten van het toetsproces. Beide methoden blijken even bruikbaar te zijn; de keuze hangt mede af van de aard van het watersysteem. Wel is het nodig dat validatie en calibratie van modellen verbetert. Maar ook dan blijft gebiedskennis van grote betekenis. Paragraaf B.1 gaat in op de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende bestuursorganen in het normeringproces. Paragraaf B.2 schetst de technisch-inhoudelijke kanten van de gebiedsnormering. B.1 Rollen en verantwoordelijkheden Kaderstelling Rijk Dit advies stelt voor het stelsel van basisnormen landelijk vast te leggen als uniforme referenties. Deze basisnormen worden door het Rijk vastgesteld, bij voorkeur bij of krachtens AMvB. In de toelichting bij de AMvB kan ingegaan worden op de inrichting van het proces, waarmee de gebiedsnormering tot stand komt (zie figuur 1). 13

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Definitiestudie uitgevoerd als brugproject in het kader van het Routeplanner Programma Lagen: Uitvoerbaarheid Rijk Provincie Waterschap

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Eindrapport Dr. Robert J. de Graaff 14 september 2011 14 september 2011 pag. 2 van 49 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 5 Inleiding... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Nota archeologiebeleid Schoonhoven

Nota archeologiebeleid Schoonhoven Schoonhoven J. Breimer AMZ Publicaties 2011-4 Colofon Titel: Nota archeologiebeleid, Projectnummer: 5261 Auteur: drs. J.N.W. Breimer Opdrachtgever: Status rapport: concept versie Datum: oktober 2011 ISSN:

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening Nota van beantwoording Over zienswijzen op Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht in de vergadering van 4 februari 2013

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie