IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat JS Almere Postadres: Postbus AD Almere Tel Fax IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties IFAA Belastingadviseurs IFAC Accountants & Adviseurs

2 INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Resultaat 3 2 Financiële positie 4 3 Verslag van het bestuur 5 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 8 2 Resultatenrekening 9 3 Kasstroomoverzicht 10 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 11 5 Toelichting op de balans per 31 december 13 6 Toelichting op de resultatenrekening over 18 BIJLAGEN 1 Meerjarencijfers en begroting

3 1 RESULTAAT 1.1 Vergelijkend overzicht Het resultaat over bedraagt tegenover negatief 105 over. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: Verschil % % Opbrengsten , , Kosten , , Personeelskosten , , Huisvestings- en soortgelijke kosten , ,9-248 Activiteiten , , Overige lasten , , , , Verenigingsresultaat voor financieringslasten , , Financiële baten en lasten , , Verenigingsresultaat na financieringslasten , ,

4 2 FINANCIËLE POSITIE Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: Beschikbaar op lange termijn: Ondernemingsvermogen Voorzieningen Langlopende schulden Waarvan vastgelegd op lange termijn: Materiële vaste activa Werkkapitaal Dit bedrag is als volgt aangewend: Voorraden Vorderingen Liquide middelen Af: kortlopende schulden Werkkapitaal

5 Het verslag van het bestuur De samenstelling van het bestuur aan het einde van het verenigingsjaar was als volgt: Dagelijks Bestuur Ben Luntungan, voorzitter. Mathijs Treffers, penningmeester Hetty Noteboom, secretaris Overige bestuursleden Anneke Kwint, activiteitencommissie Jo Koot, technische commissie William Roelevink, jeugdcommissie Marco van Limpt, Parkcommissie Peter Smits, barcommissie Joop van Leeuwen, sponsorcommissie Overige functionarissen Hans Keyzer, webhost Hetty Noteboom, webredactie Mirjam Lieftink en Silvia Smeekes (ledenadministratie) IFAA, Financiele verwerking Personeel Ro Chin, kantine schoonmaak en onderhoud Hans Keyzer & Lex Luft, groundsman -5-

6 TOELICHTING EXPLOITATIEOVERZICHT Het afgelopen verenigingsjaar is afgesloten met een positief exploitatieresultaat Opbrengsten Kosten Saldo De contributieontvangsten vertonen het volgende beeld: Contributie De contributie laat een lichte daling zien en dit wordt mede veroorzaakt door de steeds grotere groep 65+ en de jeugd die minder contributie betalen dan de groep jaar. De Jeugd en 65+ betalen minder contributie dan de groep jaar. De groep niet betalers blijft ondanks de crisis gelukkig laag met ca. 1,5%. De samenstelling van het ledenbestand zag er op 31 december als volgt uit dus na de reguliere opzeggingen: Junior Senior totaal Het ledenaantal blijft uiteraard in de pas lopen met het contributie beeld. LTV Almere mag zich t.o.v. andere Almeerse clubs gelukkig prijzen met dit stabiele beeld. Onze trainers spelen hierbij een belangrijke rol. Ook onze beide open toernooien zijn inmiddels wereldberoemd in Almere. -6-

7 De baromzet vertoont de laatste jaren een redelijk stabiel beeld. Zie hiervoor de volgende cijfers: Omzet Kantine inkoop Bruto marge De bruto marge zit weer op het niveau van 2011, dit mede door betere condities met onze leverancier Bavaria, goede LTVA Open en de reunie van SV Almere. Het blijft echter wel van belang om de inkoopkosten scherp in de gaten te houden. Wij zullen wederom de prijzen in 2014 niet verhogen. TOELICHTING BEGROTING De begroting voor 2014 laat over het algemeen een mooi beeld zien. We zullen toch verder moeten bezuinigen op de overschreden begrotingsposten. Ook de stijging van gemeentelijke belastingen, zuiveringsheffing alsmede vuilafvoer zullen in de toekomst een behoorlijke kostenpost worden. Ondanks dit alles ziet het bestuur geen aanleiding om de contributie te verhogen. -7-

8 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na winstbestemming) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Vlottende activa Voorraden (2) Vorderingen (3) Liquide middelen (4) PASSIVA Verenigingsvermogen (5) Verenigingsvermogen Reserve L.T.V. Open Voorzieningen (6) Langlopende schulden (7) Schulden aan kredietinstellingen Kortlopende schulden (8) Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva

9 2 RESULTATENREKENING Opbrengsten (9,10) Kosten Afschrijvingen materiële vaste activa (11) Personeelskosten (12) Huisvestings- en soortgelijke kosten (13) Activiteiten (14) Overige lasten (15) Verenigingsresultaat voor financieringslasten Financiële baten en lasten (16) Bijzondere baten en lasten - - Verenigingsresultaat na financieringslasten

10 3 KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstroom uit operationele activiteiten Verenigingsresultaat voor financieringslasten Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie voorziening groot onderhoud Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie voorraden Mutatie vorderingen -221 Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Financieringslasten Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing schulden aan kredietinstellingen Samenstelling geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Geldmiddelen per 31 december

11 4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Het jaarverslag is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Overige vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorziening groot onderhoud Voorziening groot onderhoud De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht

12 Schulden en overlopende passiva Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto opbrengsten, de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Resultaten zijn verantwoord in het jaar waarin de de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten

13 5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Clubhuis, tennisbanen en park Kantine en overige inventaris Afschrijvingspercentages Clubhuis, tennisbanen en park 5-20 Kantine en overige inventaris Clubhuis, tennisbanen en park Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties Afschrijvingen % Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Clubhuis, tennisbanen en park worden afgeschreven met 5-20% per jaar

14 Kantine en overige inventaris Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties Investeringen Afschrijvingen Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december Kantine en overige inventaris worden afgeschreven met 10% - 33% per jaar. VLOTTENDE ACTIVA 2. Voorraden Grond- en hulpstoffen Kantine voorraad Voorraad tennisballen Vorderingen Overlopende activa Nog te ontvangen sponsorbijdrages Nog te ontvangen leveranciersbonus Rente Liquide middelen ABN AMRO Bank N.V Kas De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de vereniging

15 PASSIVA 5. Verenigingsvermogen Verenigingsvermogen Stand per 1 januari Resultaat huidig verslaggevingsjaar Stand per 31 december Reserve L.T.V. Open Reserve L.T.V. Open Stand per 1 januari Mutatie - - Stand per 31 december Voorzieningen Voorziening groot onderhoud De voorziening heeft overwegend een langlopend karakter. Voorziening groot onderhoud Stand per 1 januari Onttrekking Stand per 31 december De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor groot onderhoud van het clubhuis en het park. In is de dakbedekking van het clubhuis vernieuwd. Deze kosten zijn ten laste van de voorziening groot onderhoud verantwoord. Het bestuur acht een dotatie van de voorziening in niet noodzakelijk

16 7. Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Lening ABN AMRO Bank N.V Lening ABN AMRO Bank N.V. Lening ABN AMRO Bank N.V Lening ABN AMRO Bank N.V. Stand per 1 januari Stand per 31 december Aflossingsverplichting komend boekjaar Langlopend deel per 31 december De lening ad is in 2011 aan de vereniging verstrekt ter financiering van de ombouw van de tennisbanen, vervangen van hekwerken, alsmede voor de bedrijfsuitoefening. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5,45% gedurende de gehele looptijd. De maandelijkse aflossing bedraagt 916. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 89. Van het restant van de lening per 31 december heeft een bedrag van een looptijd langer dan vijf jaar. 8. Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Lening ABN AMRO Bank N.V

17 Overige schulden en overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Vooruitontvangen contributies Nog te ontvangen bedragen

18 6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 9. Opbrengsten De opbrengsten zijn in ten opzichte van met 4,4% gedaald. 10. Opbrengsten Contributies Advertenties / sponsors Bruto marge baropbrengsten Overige opbrengsten Personeelsleden Bij de vereniging waren in geen werknemers in loondienst (: 0). 11. Afschrijvingen materiële vaste activa Clubhuis, tennisbanen en park Kantine en overige inventaris Overige lasten 12. Personeelskosten Vrijwilligersvergoedingen Huisvestings- en soortgelijke kosten Gas, electra en water WOZ, zuiveringsheffing, vuilafvoer Onderhoud gebouwen Onderhoud banen Onderhoud kantine Onderhoud park en machines Opstal- en inboedelverzekering Activiteiten Activiteiten- en barcommissie Jeugdcommissie Parkcommissie Competities L.T.V. Open en Jeugd Open Technische commssie

19 15. Overige lasten KNLTB-contributie Administratiekosten en abonnementen Website, ICT, telefonie en TV Verzekeringen Representatiekosten Overige bestuurs- en organisatiekosten Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente bank Rente bank (voorgaand boekjaar) Rentelasten en soortgelijke kosten Rente lening ABN AMRO Bank N.V Bankkosten Ondertekening van het jaarverslag Almere, Secretaris Voorzitter Penningmeester

20 Bijlage 1: Meerjarencijfers en begroting 2014 begroting realisatie begroting realisatie begroting realisatie begroting OPBRENGSTEN Contributies Brutomarge baropbrengsten Advertenties/sponsors Algemene opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN KOSTEN Personeelskosten: Lonen + sociale lasten Vrijwilligersvergoeding Huisvestingskosten: Grondhuur Onderhoud banen Onderhoud park en machines Onderhoud kantine Onderhoud Gebouwen Afschrijving banen/park Afschrijving inventaris Gas/electra/water WOZ, zuiveringsheffing, vuilafvoer Opstal- en inboedelverzekering

21 Bijlage 1: Meerjarencijfers en begroting 2014 begroting realisatie begroting realisatie begroting realisatie begroting Aktiviteiten: Activiteiten- en barcommissie Jeugdcommissie Competities Parkcommissie LTV Open + jeugd open TC Overige kosten KNLTB-contributie Adm.kosten + abonnementen Website/ICT/Tel/TV Overige bestuurskosten Representatiekosten Verzekeringen Financiele baten en lasten: Rentelasten en soortgelijke kosten Rentebate een soortgelijke opbrengsten TOTAAL KOSTEN RESULTAAT

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie