Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg. Datum 20 september 2013 Status Definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg. Datum 20 september 2013 Status Definitief"

Transcriptie

1 Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg Datum 20 september 2013 Status Definitief

2

3 DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie september 2013 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt EM Den Haag Postbus GC Den Haag Contactpersoon T Ons kenmerk DDS Auteurs DForZo Pagina 3 van 35

4

5 DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie september 2013 Inhoud Colofon - 3 Inleiding Financiering Inleiding Algemeen Bekostigingssystematiek Forensische Zorg Afbakening DBBC, ZZP en ambulante AWBZ parameters Uitgangspunt budget Substitutie Herschikking Ontwikkelingen FORZA Invoering Wet Forensische Zorg en de rol van de NZa Bezuinigingen Aanleveren gegevens prestatie indicatoren en RePaD/patiëntenstromen Indexatie tarieven (budgetparameters) Diagnose Behandel & Beveiliging Combinatie (DBBC) Inleiding DBBC DBBC tarieven en productstructuur DBBC spelregels Ontwikkelingen in de bekostiging Bevoorschotting DBBC s Onderhandenwerk(OHW) DBBC s en afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC s Tijdslijn DBBC Beveiligingsniveaus Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) Tender- en aanbestedingscontracten voor de forensische zorg Relevante documenten over DBBC ZorgZwaartePakketten (ZZP) Spelregels ZZP Tarieven ZZP Normatieve Huisvestingcomponent (NHC) Bekostiging ZZP Substitutie Registratie ZZP Kaderregeling AO/IC ZZP s en extramurale parameters Forensische Zorg Ontwikkelingen Relevante documenten over ZZP Extramurale AWBZ-parameters Spelregels Extramurale AWBZ-parameters Registratie Tarieven Extramurale AWBZ-parameters Bevoorschotting Extramurale AWBZ-parameters Uitgangspunten budget Substitutie Ontwikkelingen Relevante documenten over Extramurale AWBZ-parameters - 23 Pagina 5 van 35

6 2 Registratie Algemeen Dienstenportaal en Uzi-pas RePaD IFZO FCS Registratieplicht Realisatie productie en patiëntstromen Realisatie in ZZP Realisatie ambulante zorg in de PI Aanleveren gegevens prestatie indicatoren en RePaD/patiëntenstromen Verantwoordingsinformatie Jaarverslag en jaarrekening Prestatie-indicatoren kwaliteit forensische zorg Protocol Controleverklaring Inkoop Forensische Zorg en Protocol Controleverklaring DBBC s Overzicht opleveringsdata verantwoordingsinformatie Informatie voor niet-justitiële FPC s Financiering Productie aanvraag DBBC s Bevoorschotting Tijdslijn DBBC Registratie Productieregistratie Prestatie-indicatoren Verantwoording - 33 Bijlage 1 Forensische zorg titels - 35

7 DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie september 2013 Inleiding De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de inkoop van forensische zorg in een strafrechtelijk kader. Deze verantwoordelijkheid is belegd bij de directeur Forensisch Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Voor de uitvoering van deze taak worden onder andere de Offerteaanvraag 2014 en de Handleiding Financiering & Registratie 2014 opgesteld. In de Offerteaanvraag 2014 wordt de inkoopprocedure beschreven. De Handleiding Financiering & Registratie 2014 biedt u informatie over de bekostigings-, registratie- en verantwoordingssystematiek van (overige) forensische zorg in een strafrechtelijk kader. In 2013 zijn ook de Uitvoeringsregels door DForZo opgesteld. Dit document wordt vanaf 2014 niet meer opgesteld. De Uitvoeringsregels zijn grotendeels vervangen door de Beleidsregels van de NZa. Regelgeving uit de Uitvoeringsregels 2013 welke niet is opgenomen in Beleidsregels, is opgenomen in deze Handleiding Financiering & Registratie Deze handleiding is bestemd voor: Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Instellingen voor verslavingszorg (VZ) Instellingen voor verstandelijke gehandicaptenzorg (VG) Instellingen voor beschermd wonen (RIBW) en ambulante begeleiding Niet-Justitiële FPC s Voor de particuliere FPC s is de Handleiding Planning & Control voor Particuliere FPC s 2014 van toepassing voor de tbs productieafspraken. Voor de Rijks Forensische Psychiatrische Centra is de Handleiding Planning & Control voor Rijksinrichtingen 2014 opgesteld. Deze en overige documenten voor de zorginkoop 2014 zijn gepubliceerd op de website Leeswijzer In hoofdstuk 1 vindt u informatie over de bekostigingssystematiek binnen de forensische zorg. In hoofdstuk 2 vindt u informatie over de richtlijnen voor registratie en verantwoordingsinformatie binnen de forensische zorg. De wijzigingen in de Handleiding Financiering & Registratie 2014 ten opzichte van het voorgaande jaar zijn vermeld in de paragraaf Ontwikkelingen van elk hoofdstuk. In hoofdstuk 3 vindt u informatie voor de niet-justitiële FPC s. Pagina 7 van 35

8

9 DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie september Financiering 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk vindt u informatie over de bekostigingssystematiek van de forensische zorg. Paragraaf 2 is een algemene paragraaf over de bekostigingssystematiek van de Forensische Zorg. In paragraaf 3 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de forensische zorg. In paragraaf 4 wordt ingegaan op de bekostigingsvorm Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinatie (DBBC). In paragraaf 5 wordt ingegaan op de bekostigingsvorm Zorgzwaartepakketten (ZZP). In paragraaf 6 wordt ingegaan op de bekostigingsvorm Extramurale AWBZparameters. 1.2 Algemeen Bekostigingssystematiek Forensische Zorg Het ministerie van Veiligheid en Justitie is in 2006 gestart met het programma Vernieuwing Forensische Zorg (VFZ). De belangrijkste doelstelling is vermindering van recidive door betere aansluiting tussen de forensische zorg en de reguliere zorg. Per 1 januari 2007 is het budget voor de forensische zorg in een strafrechtelijk kader overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met deze overheveling is de minister van Veiligheid en Justitie direct verantwoordelijk voor de inkoop van geestelijke gezondheidszorg (waaronder verslavingszorg) en verstandelijke gehandicaptenzorg voor mensen met een strafrechtelijke titel. Het programma VFZ is gestart met de ontwikkeling van een bekostigingssystematiek voor de forensische zorg die zo goed mogelijk aansluit op de DBC-systematiek van de ggz om zo de afstemming en continuïteit van zorg in de zorgketen te verbeteren. Dit heeft geleid tot de stapsgewijze invoering van de DBBC-systematiek in de forensische zorg. Naast een nieuwe bekostigingssystematiek is in het kader van Vernieuwing Forensische Zorg een procedure voor indicatiestelling en plaatsing in de forensische zorg ontwikkeld. Zie voor een uitgebreide beschrijving hiervan het Handboek Forensische Zorg Afbakening DBBC, ZZP en ambulante AWBZ parameters De DBBC-systematiek is van toepassing op de klinische forensische zorg en ambulante behandeling in een strafrechtelijk kader, plus de bijzondere zorg in detentie. De overige zorg, verblijfszorg (zonder behandeling), dagactiviteiten en ambulante begeleiding valt onder de invoering van de ZZP-bekostiging of extramurale parameters. De forensische zorgtitel (strafrechtelijke maatregel) is een van de grondslagen voor bekostiging (declaratie of facturatie) van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader. De lijst met forensische zorgtitels is opgenomen in bijlage 1 van deze handleiding. Sinds het Interim-besluit Forensische Zorg formeel in werking is gesteld en straks ook de Wet Forensische Zorg van kracht wordt, is de NZa ook bevoegd om prestaties en tarieven voor de forensische zorg vast te stellen. Voor de specifieke en actuele afbakening van het domein waarvoor de DBBC-systematiek dan wel de ZZPbekostiging of extramurale AWBZ-parameters van toepassing is, wordt u verzocht de beleidsregels van de NZa te volgen op Pagina 9 van 35

10 De bekostigingsgrondslagen voor de forensische zorg De volgende twee bekostigingsgrondslagen dienen voor de financiering van de forensische zorg aanwezig te zijn: 1 Er is sprake van één van de 25 forensische zorgtitels. Zie bijlage 1 voor de lijst met forensische zorgtitels. 2 Er is een plaatsingsbrief(nummer) vanuit IFZO (Informatievoorziening Forensische Zorg) nodig, op basis waarvan DForZo de zorg financiert. De bekostigingsgrondslagen hoeven niet van toepassing te zijn indien: 1 Forensische zorg wordt geleverd binnen twee weken na een contraire beëindiging van de TBS met dwangverpleging of; 2 Een gemaximeerde TBS met dwangverpleging onverwacht afloopt Uitgangspunt budget 2014 Uitgangspunt voor het budget 2014 is in principe de herschikking 2013, dit is echter geen garantiebudget. DForZo behoudt zich het recht voor om toegekende extra middelen die bij herschikking zijn toegevoegd, maar die niet benut zijn voor het eind van het jaar 2013 niet toe te kennen voor het jaar Bij de bepaling van de productieafspraak 2014 zal op basis van de uitnutting in RePaD (tot en met november 2013) nagegaan worden of extra middelen daadwerkelijk zijn uitgenut. De uitkomst daarvan wordt meegewogen in de bepaling van de hoogte van de productieafspraak In deze gevallen is herschikkingsbudget dus niet het uitgangspunt voor 2014, de ondergrens zal hiervoor de afspraak 2013 zijn. Zorgaanbieders waarop deze regeling van toepassing is zijn hierover geïnformeerd in de bevestigingsbrief van de herschikking. In de huidige tijd waarin bezuinigingen een belangrijke rol spelen wil DForZo haar middelen zo doelmatig mogelijk inzetten: meer zorg binnen hetzelfde budget. De volgende aanvullende eisen zijn daarom van toepassing in 2014: Verhouding tussen nieuwe inschrijving intake De parameters nieuwe inschrijving en intakecontact (volwassenen, verslavingszorg en forensisch) kunnen enkel en alleen worden geoffreerd door instellingen die een offerte indienen in DBBC s en daarmee behandeling bieden. In de regel vergoedt DForZo 1 intake per cliënt. In verband met het doelmatiger besteden van middelen verzoekt DForZo u een offerte in te dienen dat recht doet aan bovenstaande. Het aantal intakes kan daarom niet hoger zijn dan het aantal nieuwe inschrijvingen. Gespecialiseerde begeleiding en begeleiding speciaal In verband met het doelmatig besteden van middelen en de huidige bezuinigingen staat DForZo geen uitbreidingen toe op de producten H153: gespecialiseerde begeleiding en H152: Begeleiding speciaal 1 (niet aangeboren hersenletsel). DForZo zal geen nieuwe of hogere afspraken maken voor deze producten. Voor de zorgaanbieders die reeds de producten H153 en H152 leveren verzoekt DForZo om een productmix te offeren. Een productmix is een verhouding tussen prestaties binnen de prestatiegroep begeleiding, waarbij DForZo een afspraak maakt over een maximum productmix in afspraken en facturatie/declaratie. DForZo verzoekt u om uw offerte aan

11 DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie september 2013 te passen aan hieronder beschreven productmix. Wanneer u reeds inkoopafspraken heeft voor de producten H152 en H153 kunnen deze twee producten samen maximaal 50% bedragen van het totaal aantal uren in de productgroep begeleiding (H300, H150, H152) Productmix begeleiding extra Wanneer u inkoopafspraken wilt maken voor het product begeleiding extra, de onplanbare zorg, kan begeleiding extra maximaal 20% bedragen van het totaal aantal uren in het segment begeleiding (H300). Het is vanwege de aard van het product, onplanbare zorg, niet mogelijk om enkel onplanbare zorg aan te bieden. Samenvattend: Er is geen groei mogelijk op de producten H152 en H153; Om H152 en H153 te leveren zal er sprake moeten zijn van een productmix met overige begeleidingsparameters (H300 en H150); De producten H152 en H153 mogen samen maximaal 50% bedragen van het totaal aantal uren in de productgroep begeleiding. Het product H150 mag maximaal 20% bedragen van het totaal van het aantal uren in de productgroep begeleiding. Verhouding resocialisatie behandeling Het handhaven van een eerder overeengekomen productmix geldt ook voor de verpleegdagen FPA/FPK met betrekking tot de verhouding tussen de dagen behandeling en de dagen resocialisatie. De verhouding, met de eerder gemaakte afspraken als maximum, blijft gehandhaafd bij de nieuw overeengekomen productieafspraken Substitutie De zorgaanbieder kan tot 10% substitueren binnen de budgetparameters. Het is voor bestaande aanbieders mogelijk om binnen de eerder gemaakte afspraken en budget een substitutievoorstel te doen van zwaardere naar lichtere vormen van forensische zorg. U kunt daarbij denken aan voorstellen van substitutie van FPA naar reguliere klinische plaatsen of beschermd wonen of van klinische zorg naar ambulante zorg. Hierbij dient de zorgaanbieder binnen het totaalbedrag van de afspraak in budgetparameters te blijven. In de DBBC systematiek kan ook sprake zijn van substitutie. De substitutie heeft dan betrekking op substitutie naar niet gecontracteerde productgroepen. Facturen die worden ingediend voor geleverde zorg buiten de afgesproken productgroepen worden afgewezen. Het is daarom van belang om vooraf goed in te schatten binnen welke productgroepen productie zal worden gerealiseerd. Indien toch wijzigingen optreden dan kan de zorgaanbieder alleen bij de herschikking een nieuwe DBBCsheet indienen. Ook hierbij geldt dat het totaalbedrag na wijziging binnen het afgesproken budget dient te blijven. Bij niet-justitiële FPC s bestaat in overleg met DForZo, de mogelijkheid om TBS capaciteit te substitueren naar FPK-capaciteit Herschikking In september 2014 zal de herschikking plaatsvinden. Hierbij wordt de productie van de zorgaanbieders over de eerste zes maanden (januari t/m juni 2014) geanalyseerd en kan een bijstelling op de reeds gemaakte productieafspraken plaatsvinden. DForZo kan bepalen om (eventueel) beschikbare middelen in te zetten Pagina 11 van 35

12 voor de oplossing van een op dat moment gesignaleerd knelpunt in het gecontracteerde zorgaanbod. Zorgaanbieders kunnen hier een voorstel voor indienen. Voorafgaand aan het herschikkingsmoment worden de zorgaanbieders geïnformeerd over de inhoud en nadere procedure. Tevens kan DForZo bij de herschikking 2014 de uitkomsten van het voor u vastgestelde beoordelingskader van de inkoop 2014 meenemen in haar eventuele toekenning van overproductie op de inkoopafspraken van Bij de herschikking toetst DForZo ook op een tijdige en volledige maandelijkse verantwoording van de productiecijfers via de applicatie RePaD en de registratie van de prestatieindicatoren over verslagjaar Ontwikkelingen FORZA Nieuw in het inkoopproces is dat DForZo voor de inkoop 2014 gebruik gaat maken van een online applicatie, Forensische Zorg Applicatie (FORZA). FORZA is een instrument om de administratieve lasten te verlichten, het inkoopproces te versnellen, maar ook beter herkenbaar te maken voor iedere (potentiële) zorgaanbieder. Deze itool vormt een professionaliseringsslag in het inkoopproces waarbij het inkoopproces transparanter wordt voor DForZo en de zorgaanbieder Invoering Wet Forensische Zorg en de rol van de NZa Het Wetsvoorstel forensische zorg wordt momenteel door de Eerste Kamer behandeld. Wanneer de wet in werking treedt, is op dit moment nog niet bekend. Zolang de Wet forensische zorg nog niet in werking is getreden, geldt het Interim besluit forensische zorg. Over de veranderingen die voortvloeien uit de implementatie van de wet, worden zorgaanbieders tijdig geïnformeerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op basis van het Interim-besluit Forensische Zorg bevoegd om voor de forensische zorg prestaties en tarieven vast te stellen. Om een goede invulling hieraan te kunnen geven, stelt de NZa conform de bevoegdheden in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) beleidsregels, nadere regels en tariefsbeschikkingen op. De artikelen van de Wmg waarin de bevoegdheden van de NZa tot het nemen van handhavingsmaatregelen (aanwijzing, boete, bestuursdwang, last onder dwangsom) zijn vastgelegd, blijven voor wat betreft de forensische zorg vooralsnog buiten beschouwing. Pas bij inwerkingtreding van de nieuwe Wet Forensische Zorg, wordt de Wmg integraal van toepassing op de forensische zorg, inclusief het handhaving instrumentarium. De NZa zal de tarieven voor 2014 formeel bekrachtigen in een tariefbeschikking. De door de NZa vastgestelde Beleidsregels en nadere regels zijn niet opgenomen in de handleiding. U wordt hiervoor verwezen naar de site van de NZa, Bezuinigingen Zoals ook in de Offerteaanvraag 2014 is aangegeven, is de forensische zorg inmiddels geconfronteerd met een aantal forse taakstellingen die onafwendbaar zullen leiden tot (oplopende) bezuinigingen in de komende jaren. Deze bezuinigingen raken zowel de tbs met dwangverpleging als de inkoop van de (overige) forensische zorg. In het convenant Meerjarenovereenkomst forensische zorg is met de branchepartijen overeengekomen dat een efficiencykorting wordt doorgevoerd. Dit

13 DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie september 2013 betreft voor 2014 een efficiencykorting van 4,5% welke van toepassing is op de totale inkoopafspraak. Exclusief Tender V, waarvoor een korting van 2% wordt gehanteerd Aanleveren gegevens prestatie indicatoren en RePaD/patiëntenstromen In 2014 hanteert DForZo naast de efficiencykorting zoals hierboven benoemd een korting van 5% over de totale inkoopafspraak wanneer de zorgaanbieder geen gegevens aanlevert ten behoeve van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie (zie hoofdstuk 2) en RePaD/patiëntenstromen. De kortingspercentages betreffen respectievelijk 3,0% en 2,0%. Deze korting zal achteraf worden toegepast wanneer gebleken is dat u geen of onvoldoende gegevens heeft aangeleverd. De efficiencykorting zal eerst worden toegepast, waarna indien van toepassing de korting op het niet of het onjuist / onvolledig aanleveren van gegevens in mindering wordt gebracht Indexatie tarieven (budgetparameters) In beginsel volgt DForZo de indexatie van de NZa in het geval van loon- en prijsbijstellingen. 1.4 Diagnose Behandel & Beveiliging Combinatie (DBBC) Inleiding DBBC De DBBC bestaat uit twee componenten: de zorgvraag en het zorgprofiel. In de typering staat de zorgvraag van de patiënt beschreven. Op basis van de samenhangende activiteiten en verrichtingen (zorgprofiel) die op de DBBC zijn geregistreerd, wordt de DBBC afgeleid naar een productgroep voor behandeling en naar het aantal verblijfsdagen per verblijfssoort. Aan deze productgroepen en verblijfsoorten zijn tarieven verbonden. In een overzicht ziet dat er als volgt uit: De volgende opmerkingen zijn voor het DBBC-model van toepassing: Het resultaat van de procedure indicatiestelling, is een onafhankelijke indicatiestelling over de aard van de zorg en de verblijfssoort (combinatie van het beveiligingsniveau en de verblijfsintensiteit ). Dit laatste alleen in het geval van klinische opname; Op basis van de indicatiestelling wordt de cliënt bij een zorgaanbieder geplaatst onder verantwoordelijkheid van de Directie Forensische Zorg (DForZo); De zorgaanbieders leveren de (geïndiceerde) forensische zorg, die vooraf ingekocht is door DForZo; Pagina 13 van 35

14 De zorgaanbieder verantwoordt de geleverde zorg in termen van DBBC s aan DForZo DBBC tarieven en productstructuur Voor de forensische zorg is een (kosten)homogene en medisch herkenbare productstructuur DBBC FZ nog altijd in ontwikkeling. Zij bestaat uit zogenaamde productgroepen en verblijfssoorten. De productgroepen bestaan uit DBBC s met een vergelijkbaar zorgprofiel. In 2014 zullen de verblijfsintensiteiten wijzigen van 3 naar 7. Hiermee sluit de FZ aan bij de ggz. De verblijfsmatrix wijzigt hierdoor. In het document Offerteaanvraag 2014 vindt u welke uitgangspunten DForZo hierbij hanteert. De NZa heeft voor 2014 nieuwe maximum DBBC tarieven vastgesteld. Om binnen het kader te kunnen blijven van het afgesloten convenant heeft DForZo deze tarieven aangepast. Het met de branchepartijen overeengekomen convenant geeft namelijk de budgettaire kaders aan waarbinnen de forensische zorg wordt bekostigd de komende jaren. In de DBBC sheets zijn de aangepaste tarieven opgenomen. Het staat u vrij om een lager tarief te offreren. Hoger is gezien bovenstaande niet mogelijk. De productiesheets voor het productievoorstel in DBBC s worden na de publicatie van de NZa tarieven door DForZo opgesteld. Er wordt gestreefd dit eind september 2013 op de website te plaatsen. Deze productiesheets zijn ter ondersteuning van uw offerte. Voor de offerte dient u gebruik te maken van de hiervoor door DForZo ontwikkelde webapplicatie. Nieuw in het inkoopproces is dat DForZo voor de inkoop 2014 gebruik gaat maken van een online inkooptool. De Forensische Zorg Applicatie (FORZA) is een instrument om de administratieve lasten te verlichten, het inkoopproces te versnellen, maar ook beter herkenbaar te maken voor iedere (potentiële) zorgaanbieder. Deze inkooptool vormt een verdere professionalisering van het inkoopproces waardoor dit proces transparanter wordt voor DForZo en de zorgaanbieder. Zie voor verdere informatie ook het document Offerteaanvraag DBBC spelregels Met het formeel inwerking treden van het Interim Besluit Forensische zorg is de NZa bevoegd voor het vaststellen van prestaties en tarieven voor de forensische zorg. Voor een algemene toelichting op de DBBC-registratie wordt verwezen naar de beleidsregels van de NZa (waaronder de spelregels DBBC). Zie voor meer informatie Ontwikkelingen in de bekostiging In 2014 wordt voor het derde achtereenvolgende jaar zorg ingekocht op basis van DBBC s. De basis hiervoor is de DBBC-productstructuur Voor de DBBC s geldt in 2014 het volgende: de systematiek van bevoorschotting zal wijzigen. Zie hierna. de DBBC offerte vormt de basis voor inkoop en financiering (registratie, validatie en facturatie) van forensische zorg. Ter ondersteuning van de inkoop op basis van DBBC s en het inkoopgesprek is de Profielengids DBBC 2014 opgesteld; de vangnetconstructie (transitiemodel) is voor het 2 e jaar van toepassing. De percentages zijn identiek aan Zie ook de beleidsregel van de NZa;

15 DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie september 2013 de materiële beveiliging is vanaf 2013 opgenomen in de DBBC s en zal tot uitdrukking komen in de Normatieve Huisvestingscomponent. Tot 2018 is een overgangsregeling van toepassing. In 2014 maakt de NHC 30% uit van de bekostiging van de kapitaalslasten en de oude systematiek nog voor 70%. Zie hiervoor de beleidsregel van de NZa; door de bezuinigingen zal een korting op de tarieven worden toegepast; de verblijfsmatrix is gewijzigd. De NZa heeft voor 2014 het aantal van 7 verblijfsintensiteiten vastgesteld, in de plaats van de huidige 3. In de Offerteaanvraag 2014 leest u welke uitgangspunten DForZo hierbij hanteert; voor alle productieafspraken (budgetparameters, DBBC en ZZP) geldt dat overproductie zonder toestemming vooraf van de zorginkoper niet is toegestaan en daarom niet zal worden gehonoreerd Bevoorschotting DBBC s DForZo heeft besloten het percentage met betrekking tot het voorschot voor 2014 te verlagen naar 40% van de waarde van de initiële productieafspraak voor 2014 in DBBC s. In 2014 zal DForZo het voorschot van 40% uitbetalen in de maanden januari en april. Het overgebleven percentage dat niet wordt bevoorschot dient door de zorgaanbieder worden verkregen middels het factureren van DBBC s. Facturen worden uitbetaald nadat de voorschotten en betaalde afrekeningen van voorgaande jaren zijn verrekend met de goedgekeurde facturen. Aangezien DForZo ervoor heeft gekozen de zorginstellingen al vroeg in het jaar te bevoorschotten, worden geen rentelasten vergoed voor het aantrekken van vreemd vermogen. Gelet op het ingevoerde transitiemodel (zie beleidsregel van de NZa) is de zorgaanbieder verplicht om in 2014 in DBBC s te factureren. Het transitiemodel gaat uit van (een stapsgewijze) afbouw van het vangnet in budgetparameters. Voor de zorgaanbieders wordt hiermee de noodzakelijkheid (en verplichting) van factureren in DBBC s verder benadrukt Onderhandenwerk(OHW) DBBC s en afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC s Een onderdeel van de DBBC cyclus is het bepalen van het OHW en het totaal van de afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC s. Op twee peilmomenten van het uitvoeringsjaar 2014 dient de waarde van het OHW en de afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC s te worden bepaald. De zorgaanbieders dienen uiterlijk 1 maand na het verstrijken van de peildatum, een verantwoording in bij DForZo conform het door DForZo beschikbaar gesteld format. Opstellen overzicht op persoonsniveau De zorgaanbieder stelt van het OHW op de peildatum, een overzicht op persoonsniveau op. Het betreft hier de nog niet afgesloten DBBC s van cliënten. Tevens stelt de zorgaanbieder een overzicht op persoonsniveau op van de cliënten waarvan de DBBC op de peildatum is afgesloten, maar nog niet is gefactureerd. Beide verantwoordingsdocumenten zijn terzijnertijd te vinden op de website ( Pagina 15 van 35

16 Waardebepaling onderhanden werk De waardebepaling van het onderhanden werk vindt plaats op basis van de normen van de productstructuur DBBC s voor de forensische zorg. Uitgegaan moet worden van: een gemiddeld uurtarief voor geregistreerde activiteiten en verrichtingen; een tarief per verzorgingsdag voor de onderhanden verblijfsoorten. De berekening wordt uitgevoerd door het aantal verblijfsdagen per cliënt te vermenigvuldigen met het voor het contractjaar geldende maximum tarief per verblijfsoort (inclusief de toeslag NHC). het geldende maximum tarief voor de overige deel prestaties. Waardebepaling afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC s Dit zijn DBBC's die wel zijn afgesloten voor de peildatum, maar nog niet zijn gefactureerd. De DBBC s dienen te worden gewaardeerd tegen het werkelijke (te verwachten) factuurbedrag volgens de productstructuur en de geldende declaratiebepalingen. Voor alle duidelijkheid: deze post heeft de status van nog te factureren DBBC s. Deze DBBC s worden na de peildatum gefactureerd. Frequentie van aanlevering Het overzicht van het OHW en het overzicht afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC s moet door de zorgaanbieders tweemaal per jaar aan DForZo worden aangeleverd. De peildata waarover deze gegevens moet worden aangeleverd zijn de volgende: 30 juni 31 december De zorgaanbieders dienen binnen een maand na deze peildata de overzichten aan te leveren bij DForZo. Accountantscontrole onderhanden werk DBBC s en afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC s (peildatum 31 december 2014). Of het totaal bedrag van het overzicht onderhanden werk DBBC s per 31 december 2014 en het overzicht afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC s per 31 december 2014 juist is bepaald, wordt jaarlijkse door middel van een door een externe accountant uitgevoerde controle getoetst. In de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie op te leveren Aanwijzing Controleprotocol DBBC s Forensische Zorg (Inkoop en TBS) staat vermeld welke aanwijzingen de accountant dient te volgen bij het controleren van deze DBBC overzichten. De zorgaanbieders dienen uiterlijk op 1 juni 2015 (jaar t+1) een controleverklaring bij DForZo aan te leveren inzake de door de accountant uitgevoerde controle op de juistheid van het totaal bedrag van het OHW en de afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC s (peildatum 31 december 2014). Naast de controleverklaring moet de zorgaanbieder ook de door de accountant gewaarmerkte overzichten inzake de waarde van het OHW en de afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC s op de peildatum 31 december 2014 aanleveren op uiterlijk 1 juni 2015.

17 DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie september Tijdslijn DBBC Hieronder ziet u een overzicht met data wanneer welke informatie opgeleverd dient te worden in het kader van DBBC s. DBBC s Inhoud Wanneer 1 DBBC factuur DBBC volgens productstructuur Bij afsluiting van de DBBC. 2 DBBC s die op nog niet zijn afgesloten of wel afgesloten maar nog niet gefactureerd 3 DBBC's die op nog niet zijn afgesloten of wel afgesloten maar nog niet gefactureerd 4 DBBC's die op nog niet zijn afgesloten of wel afgesloten maar nog niet gefactureerd Onderhanden werk en afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC s ultimo juni Onderhanden werk en afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC s ultimo Onderhanden werk en afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC s ultimo augustus 2014 Zonder controle verklaring van de accountant 1 februari 2015 Zonder controle verklaring van de accountant 1 juni 2015 Met controle verklaring van de accountant Beveiligingsniveaus In de definitie van de DBBC-beveiligingsniveaus worden materiële (gebouwelijke) aspecten onderscheiden van immateriële aspecten. De immateriële aspecten zijn opgenomen in de DBBC tarievenstructuur. Het materiële effect is vanaf 2013 vertaald in de Normatieve Huisvestingscompontent (NHC). De invoering van de NHC in de forensische zorg vindt gelijktijdig met de invoering van de NHC in de ggz plaats Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) In 2012 kwam in de bekostiging van instellingen enkel de immateriële beveiliging tot uitdrukking in de DBBC s. In 2013 is de materiële beveiliging echter ook opgenomen in de DBBC s en komt deze tot uitdrukking in de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). De bekostiging op basis van NHC-tarieven wordt geleidelijk opgebouwd om met ingang van 2018 de bekostiging uitsluitend op basis van integrale tarieven te laten plaats vinden. De bekostiging door middel van een bedrag ter dekking van de kapitaalslasten 1 wordt gedurende deze periode geleidelijk afgebouwd. Zie onderstaande tabel van de percentages van het invoertraject NHC. Jaar Bedrag Kapitaallasten Bedrag NHC % 20% % 30% % 50% % 70% % 85% % 100% 1 Bedrag kapitaalslasten bestaat uit de kosten van rente en afschrijving op gebouwen in eigendom en/of de kosten van huur. Pagina 17 van 35

18 Door declaratie van afgesloten DBBC s en/of ZZP s ontvangt de zorgaanbieder gedurende de overgangsperiode vaste NHC-tarieven. De som van deze inkomsten moet worden verrekend met het bedrag aan kapitaallastenvergoeding. De eerste financiële afwikkeling zal plaats vinden na 1 juni Op het moment van schrijven van deze handleiding is de regelgeving van de NZa waarin de concrete financiële afwikkeling wordt uitgewerkt nog niet bekend Tender- en aanbestedingscontracten voor de forensische zorg Een aantal zorgaanbieders heeft naast de reguliere productie afspraken ook tijdelijke afspraken gemaakt met DForZo door middel van zogenaamde tender- en aanbestedingscontracten. Ook voor deze contracten dienen de zorgaanbieders een vertaling te maken naar DBBC s. Opgenomen in beleidsregel BR/FZ-0001 (overgang naar DBBC bekostiging in de forensische zorg) is dat eventuele bestaande en toekomstige tenders (inclusief kapitaallasten) niet meegerekend worden in de budgetomzet voor de vaststelling van het transitiebedrag. DForZo heeft besloten voor de huidige tenders het transitiemodel niet toe te passen. Voor deze tenders geldt dus een 100% vangnet. DForZo heeft in de afgelopen jaren enkele tenders uitgezet ten behoeve van (tijdelijke) capaciteitsuitbreiding. Na afloop van de duur van de gegunde tender vervalt deze tijdelijke capaciteitsuitbreiding. Daarbij verschillen de afspraken op prijs en volume tussen de toegekende tenderaanbiedingen. Voor FPC s zijn de volgende tenders uitgezet: Tender-IV, looptijd tot 1 januari Tender V, looptijd van 1 januari 2013 tot 1 januari Naast bovengenoemde tenders is er een aanbesteding uitgezet voor de OFZ: Aanbesteding Forensische zorg aan Gedetineerden in de ggz, looptijd tot 1 januari Op deze tenderafspraak dienen de justitiabelen geplaatst te worden met de volgende strafrechtelijke titels, te weten: Artikel 15.5, Artikel 43.3 PBW, Artikel 37 Sr, de ISDMaatregel (Artikel 44b t/m Artikel 44q), Penitentiaire maatregel PBW, Artikel 15.2 Pbw en Artikel 15a, lid 3 WvSr. Zorgaanbieders en DForZo maken afspraken over de prijs, het volume en de kwaliteit op basis van de DBBC productstructuur. De afspraken over de plaatsen (oude systematiek) zijn niet één op één te relateren aan de afspraken in DBBC s. Aan de zorgaanbieders is gevraagd een voorstel te doen in DBBC s voor Dit geldt zowel voor de reguliere (basis) capaciteit als de tendercapaciteit en/of de aanbestedingen. Gelijksoortige DBBC Het kan voorkomen dat gelijksoortige DBBC s voorkomen in meerdere contracten per zorgaanbieder. Indien dit van toepassing is geldt het onderstaande voor de tenders van de FPC s: In het geval een tbs-gestelde in een specifieke doelgroep (zwakbegaafd, transmuraal of longstay) valt van een tbs-tender brengt de zorgaanbieder de DBBC eerst onder bij de desbetreffende tbs-tender (tot aan de afgesproken maximale omzet in huidige parameters). Bij de inkoop 2014 maakt DForZo zo nodig specifieke afspraken hierover met de zorgaanbieder. In het geval een tbs-gestelde niet onder één van de bovengenoemde doelgroepen valt kiest de zorgaanbieder welk contract (regulier of tender IV of -V) passend is om

19 DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie september 2013 de DBBC, onder te brengen en factureert hij deze onder het desbetreffende contractnummer (tot aan de afgesproken maximale omzet in huidige parameters). Indien gelijksoortige DBBC s voorkomen in meerdere contracten geldt voor de aanbestedingen voor zorgaanbieders: In het geval een patiënt in de doelgroep valt van de aanbesteding Forensische zorg aan Gedetineerden in de ggz brengt de zorgaanbieder de DBBC eerst onder bij het desbetreffende contract (tot aan de afgesproken maximale omzet in budgetparameters). Uitnutting contract Bij volledige uitnutting van het aanbestedingscontract dient de DBBC ten laste van het reguliere contract gebracht te worden. Bij volledige uitnutting van het reguliere contract kunnen DBBC s niet ten laste worden gebracht van het tender contract. Ieder contract wordt apart afgerekend na afloop van het jaar. De zorgaanbieder verantwoordt zich separaat over de tender- en aanbestedings-contracten. Daarbij vindt de verantwoording en afrekening, zoals voorgaande jaren, per contract plaats in de desbetreffende tender- of aanbestedingstarieven. Ter informatie vindt er door de zorgaanbieder een vergelijking plaats van de onder het tender- of aanbestedingscontract geboekte DBBC's. Indien er een verschil bestaat tussen de verantwoording in tender- en aanbestedingstarieven en in DBBC's verklaart de zorgaanbieder het verschil. Het doel van deze dubbele verantwoording is dat DForZo inzicht wil krijgen in de manier waarop de tender- of aanbestedingscontracten het beste kunnen worden verantwoord als in de toekomst het vangnet wegvalt en DForZo zo nodig spelregels zou moeten aanpassen. Hieronder volgen twee voorbeelden hoe de FPC of de zorgaanbieder kiest voor een contract: Voorbeeld 1 Een FPC die naast haar reguliere contract ook tendercontracten voor tbs-gestelden heeft wil een afgesloten DBBC factureren van een tbs-gestelde die niet in één van de bovengenoemde specifieke doelgroepen (zwakbegaafd, transmuraal of longstay) valt. Hiervoor kiest zij een van de contracten uit, die nog niet aan het afgesproken maximum zit. Voorbeeld 2 Een zorgaanbieder heeft naast haar reguliere inkoopcontract ook een contract inzake Forensische zorg aan Gedetineerden. Als zij een afgesloten DBBC wil factureren dan kiest zij een contract dat past bij de doelgroep van de patiënt. Indien de patiënt een gedetineerde is met een strafrechtelijke titel art of Art PBW of een ISD-maatregel dan kiest zij het contract Forensische Zorg aan Gedetineerden, tenzij dit contract aan het afgesproken maximum zit. Valt de patiënt niet onder het aanbestedingscontracten of is deze volledig uitgenut dan kiest zij het reguliere inkoopcontract Relevante documenten over DBBC De volgende documenten in het kader van DBBC s zijn terug te vinden op de website Kaderregeling AO/IC DBBC; Productieafsprakensheets 2014 (Budgetparameters, DBBC, ZZP); Profielengids DBBC Voor de beleidsregels van de NZa verwijzen wij u naar Pagina 19 van 35

20 1.5 ZorgZwaartePakketten (ZZP) Met de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek in de forensische zorg heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie geconstateerd dat de zorgproducten begeleiding, Beschermd Wonen en ondersteunende zorg aan verstandelijk gehandicapten, niet aansluiten bij de DBBC-systematiek. Daarom is besloten om deze vormen van zorg niet middels de DBBC-systematiek, maar middels ZZP s en/of ambulante AWBZ-parameters te financieren. De daadwerkelijke invoering van bekostiging in ZZP s is voorlopig uitgesteld tot 1 januari Tot die tijd wordt nog ingekocht op basis van budgetparameters en wordt er nog een jaar schaduw gedraaid met inkoop en registratie in ZZP s Spelregels ZZP Een ZZP is een volledig pakket van zorg met verblijf dat aansluit op de kenmerken van de justitiabele en de zorg die deze nodig heeft. Een ZZP bestaat uit een beschrijving van het type cliënt (een cliëntprofiel), het aantal uren zorg dat bij dit cliëntprofiel beschikbaar wordt gesteld en een beschrijving van die zorg. DForZo heeft een keuze gemaakt in de ZZP s die worden ingekocht. Voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is dit de C-reeks ZZP s, voor de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) worden de ZZP s VG ingekocht. De GGZ-B reeks is uitgesloten, omdat binnen deze ZZP s tevens behandeling wordt geleverd. De ZZP SGLVG-behandeling wordt niet door DForZo ingekocht, omdat de SGLVGbehandeling wordt ingekocht en bekostigd in DBBC s. Een aantal ZZP s omvat tevens somatische zorg, dit valt echter buiten het inkoopkader van de forensische zorg. DForZo koopt dus twee soorten ZZP s in. Het betreft de volgende ZZP s: GGz C 1 tot en met 7 (exclusief dagbesteding) VG 1 tot en met 7 (inclusief dagbesteding) Tarieven ZZP De zorg wordt in 2014 nog niet daadwerkelijk bekostigd in ZZP s, deze dienen als schaduwadministratie. De NZa stelt de tarieven en prestatiebeschrijvingen voor de ZZP s vast. Deze tarieven verschijnen in augustus Vanaf 2013 zijn deze tarieven inclusief NHC. In 2015 zal DForZo naar verwachting overgaan tot het daadwerkelijk inkopen van ZZP s. De ZZP Tarieven worden gepubliceerd op de website van de NZa ( Normatieve Huisvestingcomponent (NHC) De bekostiging op basis van NHC-tarieven wordt ook bij de ZZP's geleidelijk opgebouwd om met ingang van 2018 de bekostiging uitsluitend op basis van integrale tarieven te laten plaats vinden. De bekostiging door middel van een bedrag ter dekking van de kapitaalslasten 2 wordt gedurende deze periode geleidelijk afgebouwd. Zie onderstaande tabel van de percentages van het invoertraject NHC. 2 Bedrag kapitaalslasten bestaat uit de kosten van rente en afschrijving op gebouwen in eigendom en/of de kosten van huur.

21 DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie september 2013 Jaar Bedrag Kapitaallasten Bedrag NHC % 20% % 30% % 50% % 70% % 85% % 100% Door declaratie van afgesloten DBBC s en/of ZZP s ontvangt de zorgaanbieder gedurende de overgangsperiode vaste NHC-tarieven. De som van deze inkomsten moet worden verrekend met het bedrag aan kapitaallastenvergoeding. De eerste financiële afwikkeling van 2013 zal plaats vinden na 1 juni Op het moment van schrijven van deze handleiding is de regelgeving van de NZa waarin de concrete financiële afwikkeling wordt uitgewerkt nog niet bekend Bekostiging ZZP De bekostiging van de geleverde zorg vindt plaats door middel van maandelijkse bevoorschotting van 1/12 deel van 90% van de met de zorgaanbieder gemaakte productieafspraak in ZZP s. Er is gekozen voor 90% omdat de productieafspraak in ZZP s over het algemeen hoger is dan de productieafspraak in budgetparameters. Maximaal wordt tot het maximum van de afspraken in budgetparameters bevoorschot Substitutie De zorgaanbieder kan tot 10% per afgesproken prestatie zelf substitueren binnen de productieafspraak. Behoudens toestemming zal de zorgaanbieder niet meer dan 10% per prestatie substitueren. Uitgesloten is substitutie tussen intramurale en extramurale zorg Registratie ZZP In 2014 moeten instellingen via het registratiesysteem RePaD de productie tevens registreren in ZZP s. De geregistreerde zorg moet daadwerkelijk geboden zijn en de cliënt moet recht hebben op forensische zorg. Daarvoor heeft de cliënt een van de 25 forensische zorgtitels (zie bijlage 1) en moet er sprake zijn van een plaatsingsbesluit. Zie voor de registratieverplichtingen ook hoofdstuk 2 Registratie Kaderregeling AO/IC ZZP s en extramurale parameters Forensische Zorg Uw organisatie dient te voldoen aan de (kaderregelingen) AO/IC richtlijn(en), deze worden gepubliceerd op de website Ontwikkelingen De daadwerkelijke invoering van bekostiging in ZZP s is voorlopig uitgesteld tot 1 januari Tot die tijd wordt ingekocht op basis van budgetparameters en wordt er nog een jaar schaduw gedraaid met inkoop en registratie in ZZP s Relevante documenten over ZZP De volgende documenten met betrekking tot de ZZP-systematiek zijn van toepassing in 2014 en terug te vinden op de website : Productieafsprakensheet Pagina 21 van 35

22 Overige documenten: Beleidsregels NZa ( 1.6 Extramurale AWBZ-parameters Naast de ZZP s voor de bekostiging van verblijf (zonder behandeling) worden ook extramurale AWBZ-parameters gebruikt om bepaalde vormen van zorg te financieren. De extramurale parameters zijn niet nieuw, middels deze parameters wordt nu nog de forensische zorg gefinancierd. Deze blijven bestaan als de prestatiebekostiging definitief wordt ingevoerd, dus naast de DBBC en ZZP. Wel lopen de huidige forensische parameters en de AWBZ-parameters op onderdelen uit elkaar, omdat niet alle ontwikkelingen (zoals de overgang van vormen van begeleiding naar de Wmo) voor het forensische veld zijn doorgevoerd Spelregels Extramurale AWBZ-parameters De extramurale begeleidingsprestaties worden geregistreerd op prestatieniveau. Dit betekent dat de registratie bestaat uit een overzicht van het totaal aantal eenheden dat per prestatie door de zorgaanbieder is geleverd. De volgende extramurale AWBZ parameters worden door DForZo ingekocht: H300 Begeleiding H150 Begeleiding extra H152 Begeleiding speciaal 1 (nah) H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy) F125 Dagactiviteiten (educatief, recreatief en arbeidsmatig) H811 Dagbesteding VG licht H812 Dagbesteding VG midden H813 Dagbesteding VG zwaar Zie voor een nadere toelichting de beleidsregels van de NZa op hun website Registratie De geleverde zorg wordt geregistreerd in RePaD. Er moet sprake zijn van één van de 25 forensische zorgtitels (zie bijlage 1). Voor de ambulante zorg is een indicatiestelling en daarmee plaatsingsbrief voor ambulante zorg van een van de drie reclasseringsorganisaties noodzakelijk. Wanneer het ambulante zorg in het Gevangeniswezen betreft (de zorgaanbieder levert zorg in de PI of het Huis van Bewaring (HvB)), worden de indicatiestelling en de plaatsingsbrief afgegeven door het Psycho Medisch Overleg (PMO) van het Gevangeniswezen. Zie voor de registratieverplichtingen hoofdstuk 2: Registratie Tarieven Extramurale AWBZ-parameters Per 1 april 2012 is de NZa verantwoordelijk geworden voor het vaststellen van prestaties en tarieven voor de forensische zorg. Voor de tarieven voor de extramurale AWBZ-parameters wordt u verzocht de beleidsregels van de NZa te volgen op Bevoorschotting Extramurale AWBZ-parameters De financiering van de geleverde zorg vindt plaats door middel van bevoorschotting. De bevoorschotting vindt maandelijks plaats door het overmaken van 1/12 deel van

23 DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie september 2013 de met de zorgaanbieder gemaakte productieafspraak, zoals vastgelegd in het afgesloten inkoopcontract Uitgangspunten budget Gespecialiseerde begeleiding en begeleiding speciaal In verband met het doelmatig besteden van middelen en de huidige bezuinigingen staat DForZo geen uitbreidingen toe op de producten H153: gespecialiseerde begeleiding en H152: Begeleiding speciaal 1 (nah). DForZo zal geen nieuwe of hogere afspraken maken voor deze producten. Voor de zorgaanbieders die reeds de producten H153 en H152 leveren verzoekt DForZo om een productmix te offeren. Een productmix is een verhouding tussen prestaties binnen de prestatiegroep begeleiding, waarbij DForZo een afspraak maakt over een maximum productmix in afspraken en facturatie/declaratie. DForZo verzoekt u om uw offerte aan te passen aan de onderstaande productmix. Productmix Wanneer u reeds inkoopafspraken heeft voor de producten H152 en H153 kunnen deze twee producten samen maximaal 50% bedragen van het totaal aantal uren in de productgroep begeleiding (H300, H150, H152, Productmix begeleiding extra Wanneer u inkoopafspraken wilt maken voor het product begeleiding extra, de onplanbare zorg, kan begeleiding extra maximaal 20% bedragen van het totaal aantal uren in het segment begeleiding (H300). Het is vanwege de aard van het product, onplanbare zorg, niet mogelijk om enkel onplanbare zorg aan te bieden. Samenvattend Geen groei op de producten H152 en H153 Om H152 en H153 te leveren zal er sprake moeten zijn van een productmix met overige begeleidingsparameters (H300 en H150). De producten H152 en H153 mogen samen maximaal 50% bedragen van het totaal aantal uren in de productgroep begeleiding. Het product H150 mag maximaal 20% bedragen van het totaal van het aantal uren in de productgroep begeleiding Substitutie De zorgaanbieder kan bij de herschikking tot 10% per afgesproken prestatie zelf substitueren binnen zijn productieafspraak. Behoudens toestemming zal de zorgaanbieder niet meer dan 10% per prestatie substitueren. Uitgesloten is substitutie tussen intramurale en extramurale zorg Ontwikkelingen De NZa bepaalt de tarieven voor de Extramurale AWBZ-parameters. DForZo hanteert voor de inkoop 2014 de tarieven van de NZa als uitgangspunt. De inkoop, financiële spelregels en de bekostiging van de Extramurale parameters zijn niet gewijzigd ten opzichte van het jaar Relevante documenten over Extramurale AWBZ-parameters Pagina 23 van 35

24 De volgende documenten met betrekking tot de extramurale ABWZ parameters zijn van toepassing voor 2014 en terug te vinden op de website Productieafsprakensheets 2014 (Budgetparameters, DBBC, ZZP); Overige documenten: Beleidsregels NZa (

25 DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie september Registratie In dit hoofdstuk vindt u informatie over de richtlijnen voor registratie en verantwoordingsinformatie binnen de forensische zorg. In paragraaf 2 vindt u meer algemene informatie gericht op nieuwe zorgaanbieders. In paragraaf 3 worden de verplichtingen ten aanzien van de registratie behandeld. In paragraaf 4 vindt u informatie over de op te leveren verantwoordingsdocumenten en een overzicht van de data waarop de verantwoordingsinformatie opgeleverd dient te worden. 2.1 Algemeen DForZo heeft een drietal ondersteunende systemen/applicaties waaruit informatie wordt gehaald, te weten: RePaD IFZO FCS Dataportaal Dienstenportaal en Uzi-pas Indien u, als nieuwe zorgaanbieder, voor 2014 een overeenkomst sluit met DForZo dient u via het dienstenportaal toegang te krijgen tot het Informatiesysteem Forensische Zorg (IFZO) en registratiesysteem Realisatie en Patiëntstromen DForZo (RePaD). Het Dienstenportaal is een beveiligde omgeving waarin diverse systemen/applicaties van het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn ondergebracht. Om toegang te krijgen tot het Dienstenportaal is een UZI-account en pas nodig. Dit houdt onder meer in dat voor iedere medewerker die in IFZO en/of RePaD gaat werken een op naam gestelde UZI-pas dient te worden aangevraagd bij het UZI-register U kunt met dezelfde UZI-pas registeren in zowel RePaD als in IFZO. Een uitgebreide beschrijving van het aanvragen van een Uzi-pas staat op de website RePaD De verantwoording over de productie en de patiëntstromen dient door gecontracteerde zorgaanbieders maandelijks te worden aangeleverd in het systeem Registratie Patiëntenstromen Directie Forensische Zorg (RePaD). Voor de verwerking van verantwoordingsgegevens is een handleiding digitaal beschikbaar via RePaD is ontworpen voor de registratie van 2 soorten gegevens: De door een zorginstelling gerealiseerde zorg per prestatie (zorgcode) De in een zorginstelling verblijvende patiënten met een strafrechtelijke titel Voor iedere medewerker die in RePaD gaat werken dient apart autorisatie te worden aangevraagd. Informatie en het aanvraagformulier Autorisatie RePaD kunt u vinden op de website Mocht u daarnaast nog vragen hebben over de registratie in RePaD kunt u deze ook stellen via de mailbox: Pagina 25 van 35

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2012 Status

Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2012 Status Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg Datum 1 augustus 2012 Status Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Kwantitatieve en Financiële Analyse Schedeldoekshaven 101 2511

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Handleiding Financiering & Registratie 2016 Inkoop Overige Forensische Zorg en inkoopplaatsen Tbsdwang (niet-justitiële FPC's) Datum 3 september 2015

Handleiding Financiering & Registratie 2016 Inkoop Overige Forensische Zorg en inkoopplaatsen Tbsdwang (niet-justitiële FPC's) Datum 3 september 2015 Handleiding Financiering & Registratie 2016 Inkoop Overige Forensische Zorg en inkoopplaatsen Tbsdwang (niet-justitiële FPC's) Datum 3 september 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw,

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw, 1 > Retouradres Postbus 30132 2500 GC Den Haag Aanbieders forensische zorg Divisie Forensische Zorg en Justitiële Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2015

Inkoop Forensische Zorg 2015 Inkoop Forensische Zorg 2015 11 september 2014 Inhoud 1. Kaders forensische zorg 2. Inkoopbeleid 3. Nieuw initiatief 4. Inkoopproces en planning 5. Indicatiestelling en plaatsing Vragen 2 1. Kaders Forensische

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële

Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële FPC's Datum 22 augustus 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische

Nadere informatie

Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële

Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële FPC's Versie 2 Datum 15 september 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische

Nadere informatie

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg BELEIDSREGEL Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg)

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding TB/REG-17601-01 27 juni 2016 1 januari 2017 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding 24 november 2017 1 januari 2018 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2018 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Forensische Zorg. Inkoop 2014

Forensische Zorg. Inkoop 2014 Forensische Zorg Inkoop 2014 3 oktober 2013 Inhoud Korte schets forensische zorg Offerte traject Inkoopgesprekken DBBC offerte/ ZZP offerte Financiering/ bekostiging Nieuwe initiatieven/ nieuwe aanbieders

Nadere informatie

Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014. Datum 20 september 2013 Status Definitief

Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014. Datum 20 september 2013 Status Definitief Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014 Datum 20 september 2013 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0003 6 november 2012 1 januari 2013 31 december 2013 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001 BELEIDSREGEL OVERGANG NAAR DBBC-BEKOSTIGING IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit uitbreiding

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t.

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t. TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ-0006 1 januari 2014 10 september 2014 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 1 januari

Nadere informatie

Handleiding Planning & Control Particuliere FPC 2016 Voor justitiële particuliere FPC's. Datum 3 september 2015

Handleiding Planning & Control Particuliere FPC 2016 Voor justitiële particuliere FPC's. Datum 3 september 2015 Handleiding Planning & Control Particuliere FPC 2016 Voor justitiële particuliere FPC's Datum 3 september 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147

Nadere informatie

Inkoopplan Forensische Zorg 2013. Datum 18 juni 2012

Inkoopplan Forensische Zorg 2013. Datum 18 juni 2012 Inkoopplan Forensische Zorg 2013 Datum 18 juni 2012 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 20 september 2013

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014: Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere

Nadere informatie

Offerteaanvraag 2015 Forensische Zorg. Datum 15 augustus 2014 Status Definitief

Offerteaanvraag 2015 Forensische Zorg. Datum 15 augustus 2014 Status Definitief Offerteaanvraag 2015 Forensische Zorg Datum 15 augustus 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0007

BELEIDSREGEL BR/FZ-0007 BELEIDSREGEL BR/FZ-0007 INVOERING NORMATIEVE HUISVESTINGSCOMPONENT (NHC) FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub

Nadere informatie

Offerteaanvraag 2016 Forensische Zorg. Datum 21 augustus 2015 Status Definitief

Offerteaanvraag 2016 Forensische Zorg. Datum 21 augustus 2015 Status Definitief Offerteaanvraag 2016 Forensische Zorg Datum 21 augustus 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 770 8 770 info@nza.nl CI/15/23c 0133088/0188695

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 770 8 770 info@nza.nl CI/15/23c 0133088/0188695 Aan het bestuur van: GGZ Nederland (GGZN); Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) Gevangeniswezen (GW) Directie Forensische Zorg (DForZo), Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) Newtonlaan 1-41

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2011

Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2011 Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2011 Versie definitief 1 Inhoudsopgave Uitvoeringsregel Vangnet voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Verrekenbedrag voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel

Nadere informatie

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 1 AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 Inhoud 1. Algemeen 2. Inhoud van het accountantsonderzoek 3. Controleverklaring 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Handleiding Planning & Control Rijks 2015 Voor justitiële rijks FPC's. Datum 22 augustus 2014 Status Definitief

Handleiding Planning & Control Rijks 2015 Voor justitiële rijks FPC's. Datum 22 augustus 2014 Status Definitief Handleiding Planning & Control Rijks 2015 Voor justitiële rijks FPC's Datum 22 augustus 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag

Nadere informatie

Productievoorstel justitiële FPC s 2017

Productievoorstel justitiële FPC s 2017 Productievoorstel justitiële FPC s 2017 Inkoop 2017 Datum 15 augustus 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Handleiding Planning & Control Rijks FPC 2016 Voor Rijks FPC's. Datum 3 september 2015 Status Definitief

Handleiding Planning & Control Rijks FPC 2016 Voor Rijks FPC's. Datum 3 september 2015 Status Definitief Handleiding Planning & Control Rijks FPC 2016 Voor Rijks FPC's Datum 3 september 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Toelichting. DForZo C.P. Slippens

Toelichting. DForZo C.P. Slippens Toelichting DForZo C.P. Slippens Inleiding De volgende componenten aan bod: Verrekenbedrag Structureel voorschot Efficiencykorting 2 Verrekenbedrag 3 Inleiding Kosten versus liquiditeit 100% Budgetparameteromzet

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D Aan besturen van AWBZ-instellingen alle GGZ-instellingen (Care en Cure) de zorgkantoren en de zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002 Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw BELEIDSREGEL BR/CU-5035 Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-535

NADERE REGEL NR/CU-535 NADERE REGEL Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering / Ministerie van Veiligheid en Justitie De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ BELEIDSREGEL Extramurale curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Extramurale GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Extramurale GGZ Zvw BELEIDSREGEL Extramurale GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 1 oktober 2015 Inhoud Nieuwe organisatie DJI Festival Forensische Zorg Van herschikking naar Incidentele Budgetophoging Nieuwe organisatie DJI Op 1 oktober 2015 start

Nadere informatie

3. Definities Voor de omschrijvingen van de verschillende budgetparameters en doelgroepen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities GGZ.

3. Definities Voor de omschrijvingen van de verschillende budgetparameters en doelgroepen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities GGZ. BELEIDSREGEL Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Nieuw initiatief 2015

nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Nieuw initiatief 2015 nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Nieuw initiatief In de Offerteaanvraag bij 2.3 'Nieuw initiatief ' staat: "Zorgaanbieders die in 2014 nog geen contract Overige Forensische Zorg hebben en graag in aanmerking

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0006

BELEIDSREGEL BR/FZ-0006 BELEIDSREGEL TARIEVEN NORMATIEVE HUISVESTINGSCOMPONENT FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0010

BELEIDSREGEL BR/FZ-0010 BELEIDSREGEL PRESTATIES EN TARIEVEN ZZP S EN EXTRAMURALE PARAMETERS FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Invoering normatieve huisvestingscomponent (nhc) in de forensische zorg

Invoering normatieve huisvestingscomponent (nhc) in de forensische zorg BELEIDSREGEL Invoering normatieve huisvestingscomponent (nhc) in de forensische zorg Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg)

Nadere informatie

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht.

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht. Aan de besturen van AWBZ-zorgaanbieders en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie.

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/17c BELEIDSREGEL NACALCULATIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële kosten

Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële kosten BELEIDSREGEL Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie Forensische zorg Vergroten van de bekendheid met forensische zorg onder gemeenten 8 juni 2017 Agenda bijeenkomst 13.30 13.45 Introductie en kennismaking 13.45 14.00

Nadere informatie

Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek. Contractduur : 1 januari december 2014 Onderwerp : Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek

Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek. Contractduur : 1 januari december 2014 Onderwerp : Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek Contractduur : 1 januari 2013-31 december 2014 Onderwerp : Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5119

BELEIDSREGEL BR/CU-5119 BELEIDSREGEL Eenmalige verrekening overgangsregeling kapitaallasten kind en jeugd Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Planning & Control 2013 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 1 augustus 2012

Planning & Control 2013 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 1 augustus 2012 Planning & Control 2013 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 1 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ 2015-2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Handleiding Planning & Control

Handleiding Planning & Control Handleiding Planning & Control Voor justitiële FPC's Datum 15 augustus 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen () Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Handleiding Financiering & Registratie 2017

Handleiding Financiering & Registratie 2017 Handleiding Financiering & Registratie 2017 Overige Forensische Zorg en niet-justitiële FPC's Datum 15 augustus 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ

Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ BELEIDSREGEL Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2012

Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2012 Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2012 Versie Definitief Wijziging 14022012 1 Inhoudsopgave Uitvoeringsregel Vangnet voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Verrekenbedrag voor de forensische zorg...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5066

BELEIDSREGEL BR/CU-5066 BELEIDSREGEL Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Bijlage bij Marktscan forensische zorg Bronnen en methoden

Bijlage bij Marktscan forensische zorg Bronnen en methoden Bijlage bij Marktscan forensische zorg 2016 Bronnen en methoden juli 2017 Inhoud 1. Algemeen 5 1.1 Analysemethode 5 1.2 Bronnen 5 1.2.1 De forensische zorg in vogelvlucht 8 1.2.2 Het forensische zorgaanbod

Nadere informatie

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care Aan alle zorgaanbieders die GRZ leveren en de zorgkantoren/zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 0900 770 70 70 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014: Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen),

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren.

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren. REGELING Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37 lid 1 onder d, 39 lid 2 en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft

Nadere informatie

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING NR/FZ 0011 Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ BELEIDSREGEL Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Prestatie indicatoren In de Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014 wordt op pagina 14 en 15 beschreven dat er over de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie gerapporteerd

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Forensische Zorg 2013

Verantwoordingsdocument Forensische Zorg 2013 Verantwoordingsdocument Forensische Zorg 2013 Voorgenomen besluiten voor de forensische zorg in strafrechtelijk kader voor het jaar 2013. Augustus 2012 Inhoud Vooraf 4 Inleiding 5 Beleidsregels en nadere

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 8 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) A BRIEF

Nadere informatie

Inkoopplan 2016 Forensische Zorg. Datum 14 augustus 2015 Status definitief

Inkoopplan 2016 Forensische Zorg. Datum 14 augustus 2015 Status definitief Inkoopplan 2016 Forensische Zorg Datum 14 augustus 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ BELEIDSREGEL Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering 1. Inleiding Dit document bevat in de eerste plaats een beschrijving van de wijze waarop de forensische

Nadere informatie

Zorginkoop september 2016

Zorginkoop september 2016 Zorginkoop 2017 8 september 2016 Planning Onderdeel Tijd Deel I Indienen offerte Verdiepingsdiagnostiek Prestatie-indicatoren Verantwoording Controles 13.30 14.45 Pauze 14.45 15.15 Deel II Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Inkoopplan 2015 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2014 Status Definitief

Inkoopplan 2015 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2014 Status Definitief Inkoopplan 2015 Forensische Zorg Datum 1 augustus 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.forensischezorg.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5036. Intramurale GGZ Zvw: loon- en materiële kosten

BELEIDSREGEL BR/CU-5036. Intramurale GGZ Zvw: loon- en materiële kosten BELEIDSREGEL BR/CU-5036 Intramurale GGZ Zvw: loon- en materiële Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5052

BELEIDSREGEL BR/CU-5052 BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28493 6 juni 2016 Informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz Regeling NR/CU-571

Nadere informatie

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels.

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels. Bijlage 6 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Definities Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Protocol Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Voor de verantwoording bedrag NHC s, Omzet NHC s en Bedrag kapitaallasten maart 2014 2 Inhoud Inleiding 5 Algemeen 7 1. Bedrag NHC

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015 Protocol Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015 Voor de verantwoording Bedrag NHC en Bedrag kapitaallasten januari 2016 2 Inhoud Inleiding 4 Algemeen 6 1. Bedrag NHC DBC 2015 8

Nadere informatie