Governance Principes Verzekeraars OVM Vinkeveen e.o. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Governance Principes Verzekeraars OVM Vinkeveen e.o. Inleiding"

Transcriptie

1 Inleiding De OVM Vinkeveen is evenals alle andere verzekeraars in Nederland gehouden aan de naleving van de Code Governance Principes Verzekeraars. Deze code is dus van toepassing op de gehele sector van de zeer grote verzekeraars als ING, Achmea tot en met de zeer, zeer kleine verzekeraars als OVM Vinkeveen. Gezien de zeer beperkte omvang en risicoprofiel van de OVM Vinkeveen is een proportionele toepassing van deze Code gerechtvaardigd. De OVM Vinkeveen dient deze afwijking evenwel te motiveren en openbaar te maken. Om duidelijk te maken hoe klein OVM Vinkeveen is in de verzekeringssector is onderstaande grafiek opgenomen met daarin de verdeling van de markt (cijfers DNB 2010). De 12 zeer grote maatschappijen als ING, Achmea, Interpolis e.d.( met premie inkomsten vanaf 500 miljoen per jaar) hebben een marktaandeel van 66%; de 23 kleine tot middelgrote met premies vanaf 50 miljoen hebben een aandeel van 29%, samen hebben deze 35 maatschappijen dus 95% van de totale markt voor schadeverzekeringen. Daaronder zitten 57 kleintjes met een premie-inkomen vanaf 5 miljoen, samen goed voor 4% marktaandeel; en daar weer onder 54 hele kleintjes (met een premie-inkomen tussen de 0,45 en 5 miljoen), waarvan 44 een vergunning hebben en 10 als art 4 verklaringhoudende Onderlinge worden aangemerkt. Er is daaronder nog een categorie onderlinge verzekeraars n.l. de art 3 OVM s met een premie inkomen onder de 0.45 miljoen. Tot deze allerkleinste groep behoort de OVM Vinkeveen. Pag 1 / 6 1

2 Governance model OVM Vinkeveen Kernprincipes van corperate governance (volgens Code Tabaksblat) Bij bedrijven en instellingen is er continue sprake van een belangenafweging tussen de diverse partijen/belanghebbenden. Het bestuur en indien aanwezig de raad van commissarissen hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de afweging van deze belangen, doorgaans gericht op de continuïteit van de onderneming. Daarbij streeft de onderneming naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn. Het bestuur en de raad van commissarissen behoren met de belangen van de verschillende belanghebbenden rekening te houden. Vertrouwen van de belanghebbenden dat hun belangen worden behartigd, is een voorwaarde voor hen om binnen en met de onderneming samen te werken. Goed ondernemerschap, waaronder inbegrepen integer en transparant handelen door het bestuur, alsmede goed toezicht hierop, waaronder inbegrepen het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht, zijn essentiële voorwaarden voor het stellen van vertrouwen in het bestuur en het toezicht door de belanghebbenden. Dit zijn de twee steunpilaren waarop goede corporate governance rust en waarop deze code toe ziet. Bij de kleine Onderlingen, zo ook bij de OVM Vinkeveen, is het spanningsveld tussen de belangrijkste partijen, n.l. klanten en kapitaalverschaffers zeer gering, aangezien de leden beide rollen vervullen. Daar en boven wordt het bestuur benoemd door en gekozen uit de leden. Bij de OVM Vinkeveen gaat het om een eenvoudige verzekering als opstal en/of inboedeldekking waarbij ook nog eens middels een hoog aandeel herverzekering, de financiële risico s begrensd worden. Dit alles maakt dat binnen de interne beheersorganisatie geen complexe vraagstukken en/of risico s aan de orde zijn en de interne controlestructuren derhalve beperkt en eenvoudig van opzet kunnen zijn. Pag 2 / 6 2

3 De Raad van Commissarissen. Een dergelijk instituut bij grotere verzekeraars fungeert als toezichthouder op de Raad van Bestuur. Bij de OVM Vinkeveen heeft de RvT, als opvolger van de Financiële Commissie, een andere en meer bescheidenere rol. De functie is primair om via de doorlopende informatie en periodieke contacten met het bestuur een duidelijk beeld en gedegen oordeel te vormen omtrent het door het bestuur gevoerde beleid en daardoor beter in staat om de Algemene Vergadering van advies te dienen bij de goedkeuring cq decharge verlenen voor het gevoerde beleid. Anders dan een Raad van Commissarissen is de Raad van Toezicht een adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd het bestuur mag adviseren omtrent relevante vraagstukken, maar dat geen formele inbreng heeft bij het maken van beleidskeuzes. Uiteraard zal het bestuur de mening van de Raad laten meewegen in de oordeelsvorming. Samenstelling, taken en deskundigheidsaspecten van de Raad van Toezicht: Gezien de specifieke rol van de Raad (zijn de ogen en oren van de Algemene Ledenvergadering) is het aantal leden vastgesteld op 3. Gelet op de rol van de Raad richt de toezichthoudende taak van de Raad zich op het vergaren van kennis en het uitbrengen van een advies aan Algemene Ledenvergadering omtrent het gevoerde beleid door het Bestuur. Gegeven de specifieke rol van de Raad is deze niet betrokken bij bedrijfs- en verzekeringstechnische vraagstukken, als risicobeleid en risicomanagement. Deze zaken behoren tot de verantwoordelijkheid van het bestuur. Gegeven de specifieke rol van de Raad (een oordeel vormen over de juistheid van de financiële verantwoording en advisering van de ALV) is geen diepgaande kennis van de sector noodzakelijk. In de profielen ligt het accent op financiële deskundigheid en advisering van het bestuur (enige communicatieve vaardigheden), derhalve is er ook geen programma voor permanente educatie. De Raad van Bestuur Dit is bij de grotere verzekeraars het bestuurscollege dat de strategische keuzes maakt en eindverantwoordelijkheid draagt voor het gevoerde beleid bij en de resultaten van de diverse bedrijfsonderdelen, veelal weer geleid door een of meer directeuren die verantwoordelijk zijn voor de tactische en operationele bedrijfsvoering. Al deze personen zijn veelal fulltime in dienst van de maatschappij en hun honorering is navenant hun plaats in die organisatie. Samenstelling, taken en deskundigheidsaspecten van het Bestuur: Bij de OVM Vinkeveen wordt het bestuur gevormd door en gekozen uit de leden van de vereniging, die meestal naast een normale werkkring gedurende een of meer avonden of dagdelen in de maand in vergadering bijeen zijn en zich bezighouden met algemene bestuurlijke vraagstukken van de vereniging. De feitelijke dagelijkse leiding ligt bij de directeur die de bedrijfsverrichtingen aanstuurt, een en ander binnen de bandbreedtes van het door het bestuur vastgestelde beleidslijnen en begroting. Pag 3 / 6 3

4 Binnen het bestuur is het dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, 2 e voorzitter, secretaris en penningmeester belast met de specifieke taken behorende bij de functie en vormen ieder op zijn/haar terrein een klankbord voor de directeur. De bestuursleden zijn in hun functie niet betrokken bij de uitvoering van het dagelijks beleid, behalve dat in het kader van het vier-ogen principe bij financiële transacties en verplichtingen meegetekend wordt. De directeur is als dagelijks beleidsbepaler en feitelijk leidinggevende belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van de bedrijfsverrichtingen en kan beschikken over een 5 tal medewerkers (3 fte s). Door de vertegenwoordiging van gekozen leden (polishouders/mede risicodragers) in het bestuursorgaan wordt de inbreng van, cq de belangenbehartiging voor het gewone lid (=klant) geborgd. De bestuursleden en in het bijzonder diegenen die geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur worden geacht het beleid en uitvoering te beoordelen primair vanuit de belangen van de klant/leden (zowel individueel als voor het collectief). Bij impactvolle besluiten wordt in de voorbereiding onderzocht en bij de besluitvorming meegewogen wat de financiële en maatschappelijke effecten zijn en in welke mate de belangen van de leden/verzekerden hiermee gebaat zijn. Alle leden van het bestuur onderschrijven een zorgvuldige, deskundige en integere uitoefening van hun functie en de bedrijfsvoering en handelen dienovereenkomstig. Op de website staat de moreel-ethische verklaring voor de Onderlinge Vinkeveen. Alle medewerkers worden geacht bekend te zijn met de verklaring, hier naar te handelen en inbreuken door collega's te melden bij de compliance-officer. Periodiek wordt zowel in het werkoverleg als in bestuursvergaderingen een agendapunt aan dit onderwerp gewijd. De borging van de permanente educatie van dagelijks beleidsbepalers en medewerkers vindt plaats door het registreren en agenderen (in de contractenmonitor) van de benodigde deskundigheidsvereisten voor de aangeboden financiële diensten. Het bestuur bewaakt dat expirerende PE- certificaten tijdig worden verlengd. Voor de functies binnen het dagelijks bestuur zijn in de afzonderlijke profielschetsen de benodigde kennis en vaardigheden gedefinieerd. Risicomanagement De basisgedachte van dit onderdeel binnen de Governance principes wordt uiteraard door OVM Vinkeveen onderschreven, echter t.a.v. de wijze waarop hieraan invulling gegeven zou moeten worden, wordt gezien de zeer beperkte omvang en minimale risicogevoeligheid, door de OVM Vinkeveen dienovereenkomstig zeer bescheiden ingericht. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en monitoren van het algemene risicobeleid; de uitvoering (risicomanagementfunctie) ligt bij de directeur. De Raad van Toezicht heeft in deze geen rol. Gezien de aard en samenstelling van zowel de verzekeringsproducten (opstal en inboedelverzekeringen van particulieren en klein mkb) als de vermogencomponenten, Pag 4 / 6 4

5 Governance Principes Verzekeraars waarbij beide een zeer laag risicoprofiel hebben, is het inrichten en bemensen van een afzonderlijke risicomanagementfunctie niet rationeel en functioneel. Binnen het bestuur is niet een individueel lid verantwoordelijk voor de besluitvorming t.a.v. het risicobeheer. Bij alle impactvolle beslissingen (en dat komt slechts sporadisch voor) wordt het gehele bestuur bij de voorbereiding en totstandkoming van de besluitvorming betrokken. Binnen het bestuur heeft niemand een individuele commerciële verantwoordelijkheid, noch een commerciële taak. Het Bestuur en in het bijzonder de leden van het dagelijks bestuur hebben kennis van de opzet en werking van de controlmechanismen gericht op het risicobeheer. De compliance officer bewaakt de tijdige en juistheid van de werking van dit systeem. Dit geldt evenzeer voor de inrichting van een afzonderlijk product goedkeuringsproces. De OVM Vinkeveen voert conform haar statuten slechts één soort product, namelijk brandverzekeringen. Het actualiseren van polisvoorwaarden alsmede het vaststellen van de grenzen van het gemeenschappelijke acceptatiebeleid, gaat in samenspraak met de coöperatieve herverzekeraar. Reden waarom het inrichten van een product goedkeuringsproces niet relevant is. De bewaking op het toezicht op de naleving van het risicobeleid (procedures en werkwijze) is onderdeel van de compliance functie en wordt middels specifieke processen ondersteund. Ten aanzien van het verzekeringstechnische risico geldt dat alle mutaties in de risico s ter kennis van bestuur worden gebracht. (Zie risicomodel OVM Vinkeveen: Componenten Resultaat Beheerste bedrijfsvoering) Pag 5 / 6 5

6 Governance Principes Verzekeraars Audit Binnen de OVM Vinkeveen is er geen specifieke en onafhankelijke interne auditfunctie dat zich richt op het monitoren van de interne beheersmaatregelen in opzet, bestaan en effectiviteit. De minimale omvang van de organisatie maakt het onmogelijk een onafhankelijke auditfunctie in te richten en de noodzaak ontbreekt gezien het gegeven dat er slechts een minieme kans is dat kritieke gebeurtenissen zich aandienen die een afbreukrisico voor de organisatie inhouden. De aard en omvang van een dergelijke functie is zo beperkt dat het inrichten van een afzonderlijke functie onmogelijk is, maar ook geen toevoegende waarde heeft. Het toezicht op de handhaving en naleving van de interne beheersmaatregelen(ingebed in de verschillende processen en procedures) behoort tot het verantwoordelijkheidsgebied van het bestuur. De activiteiten, behorende bij het monitoren van het interne beheersingsproces zijn deels toebedeeld aan de compliance officer en deels aan de externe accountant die 2x per jaar een review uitvoert en hierover rapporteert aan het bestuur. Beloningsbeleid Uitgangspunt De OVM Vinkeveen onderschrijft en hanteert een beloningsbeleid waarin geen componenten zitten die leden van het Bestuur en de medewerkers zouden kunnen verleiden tot handelingen waarbij persoonlijk gewin belangrijker geacht wordt dan de lange termijn belangen van de onderneming. Governance De Raad van Toezicht is niet betrokken bij de vaststelling van de vergoedingen voor de Leden van het Bestuur, aangezien dit wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Bestuurdersbeloning De OVM Vinkeveen honoreert de Leden van het Bestuur en Raad van Toezicht met zeer geringe vaste vergoedingen per vergadering van 50,- aangevuld met een kleine vergoeding voor de leden van het dagelijks bestuur variërend van 453, tot per jaar, afhankelijk van de bestuurstaken. Prestatiegerichte beloningen, ontslagvergoedingen of andere componenten als in de code zijn benoemd, komen niet voor bij de OVM Vinkeveen. Variabele beloning Ook een variabele beloning zowel voor bestuursleden als de directeur en andere medewerkers is binnen de OVM Vinkeveen geen onderdeel van het beloningsbeleid. Directeur en medewerkers ontvangen een vast marktconform salaris, dat eerder onder dan boven het gemiddelde niveau ligt bij de grotere verzekeraars. Omzetbonussen of andere verkoopstimulerende financiële prikkels worden niet gegeven. -o-o- Pag 6 / 6 6

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9. {) Staalbankiers Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012 Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.2012 - I L1 Staalbankiers Inhoudsopgave 1. Status en inhoud reglement 2. Samenstelling,

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 1. Het Pensioenfonds (verder: het Pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van Lanschot Bankiers (en gelieerde ondernemingen) uitvoert. De inhoud

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Remuneratierapport. Achmea s visie op beloningsbeleid. remuneratierapport 1

Remuneratierapport. Achmea s visie op beloningsbeleid. remuneratierapport 1 Remuneratierapport Achmea s visie op beloningsbeleid remuneratierapport 1 Voorwoord Dit Remuneratie Rapport geeft een beeld van de ontwikkeling op het terrein van belonen bij Achmea over 2011. In dit rapport

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Remuneratie Rapport 2013

Remuneratie Rapport 2013 Remuneratie Rapport 2013 voorwoord Voorwoord Dit Remuneratie Rapport geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van belonen bij Achmea over 2013. In dit rapport gaat Achmea in op de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders EFFECTIEF BESTUUR Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders ISBN 9789089800404 De auteurs, 2012 Mijntje Lückerath-Rovers Daniëlle Balen Gwendolyn van Tunen Nicolette Loonen-van Es Chantal Verkooy

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 33 918 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding

Nadere informatie