ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN BEGRIPPEN 1. gemeente: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden; gebruiker: de partij met wie de gemeente een gebruiksovereenkomst aangaat met betrekking tot een sportpark; exploitant: Sportbedrijf Leiden, de gemeentelijke organisatie die namens de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportparken; consul: een door de sportbond aangestelde persoon die uitsluitend verantwoordelijk is voor het keuren van de sportparken t.b.v. competitiewedstrijden; aanvraag: schriftelijk verzoek van de gebruiker aan de exploitant voor het gebruik van (een deel van) het sportpark; toewijzing: schriftelijke bevestiging van de exploitant dat de aanvraag (al dan niet gewijzigd) is toegewezen; sportpark: voorziening in de openlucht, ingericht voor het beoefenen van sport(ieve) activiteiten, onder andere bestaande uit veld(en), sporttechnische voorzieningen (lichtmasten, doelen, enz.) en eventuele opstal(len). opstal(len): club- en/of kleedgebouw(en); Sportbond: de overkoepelende sportbond waarbij de gebruiker is aangesloten. GEBRUIKSOVEREENKOMST 2.1 De inhoud van de gebruiksovereenkomst wordt gevormd door de aanvraag, de toewijzing en deze algemene bepalingen. 2.2 Indien de gebruiker haar verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst niet nakomt, heeft de exploitant het recht de overeenkomst na ingebrekestelling te beëindigen. 2.3 De gebruiker dient op de aanvraag te vermelden: - de naam van de gebruiker; - de periode waarvoor het gebruik gevraagd wordt; - voor welke tak van sport zij het veld wenst te gebruiken; - de naam en het adres van de secretaris. Tijdens de duur van het gebruik dienen wijzigingen in de gegevens als genoemd in lid 2.3 schriftelijk aan de exploitant te worden gemeld. 2.4 De gebruiksovereenkomst is pas dan rechtsgeldig als de exploitant, voorafgaand aan de gebruiksperiode, een door gebruiker ondertekend exemplaar van de toewijzing heeft ontvangen. 2.5 De exploitant is bevoegd in de toewijzing bepalingen op te nemen die afwijken van deze algemene bepalingen; ook kan de exploitant extra bepalingen toevoegen c.q. bestaande bepalingen uitsluiten. STAAT VAN HET SPORTPARK 3.1 De exploitant verplicht zich bij aanvang van de huurperiode het sportpark in goede en speelklare staat op te leveren, behoudens het gestelde in art De gebruiker aanvaardt het sportpark in de staat waarin dit zich bij de aanvang van de gebruiksovereenkomst bevindt. De gebruiker verklaart dat het sportpark op genoemde datum in goede staat van onderhoud verkeert en geschikt is voor het gebruik dat zij ervan krachtens de toewijzing mag maken, tenzij tijdig bij de exploitant wordt gemeld dat onderdelen van het sportpark niet in goede staat zijn. 3.3 De exploitant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of redelijke wijze niet behoefde te kennen bij het aangaan van de gebruiksovereenkomst. DUUR 4.1 De gebruiksovereenkomst heeft een duur van maximaal één jaar, de looptijd is afhankelijk van het sportseizoen: - voetbal, korfbal, rugby, handbal 1 juli t/m 30 juni - atletiek 1 april t/m 31 maart - tennis 1 april t/m 15 oktober De gebruiksovereenkomst eindigt van rechtswege op de genoemde einddata door het verstrijken van de termijn zonder dat opzegging is vereist. 4.2 Indien de gebruiker voor het sportpark een nieuwe gebruiksovereenkomst wenst aan te gaan dient zij tijdig een aanvraag bij de exploitant in te dienen. De exploitant zal de gebruiker hiertoe uitnodigen. Indien een aanvraag niet tijdig ontvangen is door de exploitant zal de gebruiker door de exploitant benaderd worden om alsnog een aanvraag in te dienen. 4.3 Indien de exploitant geen verlenging van de bestaande gebruiksovereenkomst wenst aan te gaan dan zal zij ten minste 6 maanden van tevoren de gebruiker hiervan op de hoogte stellen.

2 GEBRUIKSPERIODE/UREN 5.1 Tenzij anders vermeld in de toewijzing en met inachtneming van hetgeen in artikel 8.1 wordt gesteld is de gebruiker in principe gerechtigd het sportpark, met uitzondering van de reparatieperiode, te gebruiken gedurende de volgende periode en uren: Tijdens schoolvakanties: alle dagen van tot uur. Buiten schoolvakanties: op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van tot uur; op zaterdag, zondag en feestdagen: van tot uur. De verenigingsopstallen kunnen te allen tijde worden gebruikt. In overleg met de exploitant is gebruik op woensdag van tot uur eveneens toegestaan. De tennisparken worden uitsluitend in gebruik gegeven van maandag t/m zondag van uur. 5.2 Voor de bepaling van de door de gebruiker verschuldigde gebruiksvergoeding geldt het volgende: - maandag t/m vrijdag: gebruik voor minimaal 1 uur per dag - zaterdag en zondag: gebruik per dag van uur 5.3 Voor trainingen moet, indien er een terreingedeelte door de exploitant speciaal voor het houden van trainingen is aangewezen, gebruik worden gemaakt van deze trainingsvoorziening en mag er niet getraind worden op andere delen van het sportpark, behoudens schriftelijke toestemming van de exploitant. 5.4 Het spelen van avondwedstrijden is uitsluitend toegestaan als minstens 14 dagen tevoren bij de exploitant worden gemeld en hiervoor toestemming is verkregen. 5.5 De gebruiker dient bij de exploitant minstens 4 weken tevoren schriftelijk een aanvraag in te dienen in geval zij het sportpark op andere uren dan is overeengekomen wil gebruiken. Deze termijn is niet van toepassing ingeval van (ingelaste) avondwedstrijden. Indien de exploitant niet ten minste 14 dagen tevoren heeft gereageerd wordt de aanvraag geacht te zijn toegewezen. BEPERKINGEN VOOR DE GEBRUIKER 6.1 Exploitant heeft het recht het sportpark en/of voorzieningen tijdelijk voor gebruik te sluiten, indien onvermijdelijke, geen uitstel gedogende werkzaamheden zulks noodzakelijk maken. Exploitant zal hierbij zoveel mogelijk rekening trachten te houden met reeds vastgelegde ingebruikgevingen en in overleg met de betrokken gebruikers zoeken naar alternatieven via verschuivingen in tijden of het aanbieden van vervangende accommodatie. Indien dit niet mogelijk is, heeft gebruiker recht op restitutie of creditering van een naar evenredigheid berekend deel van de gebruiksvergoeding. 6.2 Gebruiker zal binnen de gebruikstijd werkzaamheden moeten toestaan, indien deze werkzaamheden kunnen worden verricht terwijl gebruik van het sportpark door gebruiker mogelijk is. Indien gebruiker niet kan beschikken over het sportpark tengevolge van werkzaamheden door of vanwege de exploitant en alternatieven in tijd of accommodatie ontbreken, heeft gebruiker recht op restitutie of creditering van een naar evenredigheid berekend deel van de gebruiksvergoeding. De gebruiker heeft eveneens recht op restitutie of creditering van een naar evenredigheid berekend deel van de gebruiksvergoeding, indien partijen niet in overeenstemming geraken over de door de exploitant geboden alternatieven. De gebruiker heeft echter geen recht op vergoeding van enige door hem en/of derden gemaakte kosten en/of geleden schade. 6.3 Indien het sportpark en/of voorzieningen door enig van buiten komend onheil zodanig wordt beschadigd of wordt verwoest dat herstel binnen redelijke termijn niet kan worden verwacht en de exploitant geen vervangende accommodatie kan aanbieden, wordt de overeenkomst geacht van rechtswege te zijn geëindigd op de dag dat het onheil plaats vond. De exploitant zal gebruiker dan de gebruiksvergoeding over de resterende termijn restitueren. De gebruiker heeft geen recht op vergoeding van de door hem en/of derden gemaakte kosten en/of geleden schade. De exploitant is niet verplicht om het sportpark opnieuw aan te leggen c.q. op te richten. 6.4 Indien in het geval van incidenteel gebruik de exploitant het sportpark ten onrechte aan twee verschillende gebruikers in gebruik heeft gegeven voor gebruik gedurende dezelfde gebruikstijd en de exploitant geen vervangende accommodatie kan aanbieden aan de laatste gebruiker, heeft deze recht op restitutie van de door hem betaalde gebruiksvergoeding. Deze gebruiker heeft geen recht op vergoeding van de eventueel door hem en/of derden gemaakte kosten en/of geleden schade.

3 6.5 Gebruiker mag het sportpark of een gedeelte daarvan niet onderverhuren of anderszins in gebruik te geven aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van exploitant. 6.6 Gebruik van het sportpark op andere dagen of gebruikstijden dan vermeldt in de toewijzing is uitsluitend toegestaan nadat daartoe tussen partijen een aanvullende gebruiksovereenkomst is gesloten. 6.7 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitant is het gebruiker niet toegestaan tijdelijke dan wel permanente reclame aan te brengen, tenzij anders overeengekomen met de exploitant. 6.8 Gebruik van het sportpark voor een ander doel dan de beoefening van de in de overeenkomst te noemen activiteit is zonder voorafgaande toestemming van de exploitant niet toegestaan. GEBRUIKSVERGOEDING EN BETALINGSVOORSCHRIFTEN 7.1 De tarieven voor het sportpark worden door de gemeente vastgesteld. De verschuldigde gebruiksvergoeding wordt op de toewijzing vermeld. 7.2 De verschuldigde gebruiksvergoeding dient te zijn voldaan voor de in de toewijzing vermelde data. Verrekening van de verschuldigde gebruiksvergoeding met andere vorderingen is niet toegestaan. 7.3 Bij niet tijdige betaling zal gebruiker een aanmaning tot betaling ontvangen. Als twee weken na de verzenddatum van de aanmaning niet alsnog betaald is, zal gebruiker van rechtswege in verzuim zijn zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. Indien gebruiker langer dan twee weken (te rekenen vanaf de datum van verzending van de 2 e aanmaning) in verzuim is, is de exploitant gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst jegens gebruiker op te schorten. Zo n opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan gebruiker en met ingang van het in die kennisgeving bepaalde tijdstip. Vanaf dat tijdstip is het recht van de gebruiker op het gebruik van het sportpark opgeschort en is hem het gebruik van het sportpark ontzegd. Bedoelde kennisgeving kan ook reeds voorwaardelijk geschieden binnen de vorengenoemde termijn van twee weken voor het geval het verzuim van de gebruiker langer dan die termijn mocht voortduren. Indien het verzuim van gebruiker tenminste vier weken (te rekenen vanaf de datum van verzending van de 2 e aanmaning) heeft geduurd, is de exploitant bevoegd om de gebruiksovereenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen Zulks geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan gebruiker en met ingang van het in die kennisgeving bepaalde tijdstip. Deze kennisgeving kan ook reeds voorwaardelijk geschieden binnen de genoemde termijn van vier weken voor het geval het verzuim van de gebruiker langer dan die termijn mocht voortduren. Na beëindiging van de gebruiksovereenkomst is de exploitant geheel vrij om het sportpark terstond opnieuw aan een derde te in gebruik te geven zonder dat de gebruiker tegenover de exploitant enigerlei aanspraak op schadevergoeding kan maken. De schriftelijke kennisgeving dient te geschieden bij aangetekend schrijven met eenvoudige ontvangstbevestiging. 7.4 Bij gebreke van betaling vóór de in de toewijzing vermelde data kan voor elke maand (of een gedeelte daarvan) waarmee de betaling wordt uitgesteld, aan de gebruiker de wettelijke rente van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht. Alvorens hiertoe over te gaan is schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling door de exploitant vereist. 7.5 Alle kosten, gemaakt ter inning van de door de gebruiker op grond van de gebruiksovereenkomst verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de gebruiker. 7.6 In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de exploitant, kan restitutie van reeds betaalde, resp. ontheffing van betaling van nog verschuldigde vergoedingen worden verleend. In het algemeen worden weersomstandigheden en nalatigheid van de gebruiker niet als bijzondere omstandigheden als bedoeld in dit lid beschouwd.

4 SLUITING/AFKEURING VAN HET SPORTPARK 8.1 De reparatieperiode van het (de) veld(en) bedraagt in principe 11 weken per jaar en wordt, na te zijn voorgelegd aan de gebruiker, vastgesteld door de exploitant. De sluitingsperiode van het (de) veld(en) bij een renovatie bedraagt minimaal 14 weken. Gedurende de reparatie- c.q. renovatieperiode is het de gebruiker niet toegestaan het(de) veld(en) te gebruiken Voor aanvang van de reparatieperiode dient de gebruiker alle verplaatsbare voorzieningen (bijv. trainingsdoelen) van het (de) veld(en) te hebben verwijderd. Daarnaast kan de exploitant, na overleg met de gebruiker, het sportpark (of een deel daarvan) voor het verrichten voor door haar noodzakelijk geachte andere werkzaamheden tijdelijk sluiten. 8.2 In de huurprijs is de reparatie- c.q. renovatieperiode van de velden verdisconteerd. Indien ten gevolge van werkzaamheden zoals in artikel 9.1 laatste volzin bedoeld, het sportpark (of een deel daarvan) niet door de gebruiker kan worden gebruikt, heeft deze geen recht op restitutie van de huur of een deel daarvan, tenzij de gebruiker door de sluiting onevenredig wordt benadeeld en haar geen ander, gelijkwaardig sportpark kan worden aangeboden, zulks ter beoordeling van de exploitant. 8.3 Een veld mag niet worden gebruikt indien dit namens de exploitant door het dienstdoende personeel of de consul is afgekeurd. Bij afwezigheid van het personeel of de consul is de gebruiker verantwoordelijk voor het oordeelkundig gebruik van het veld. Herstel van eventuele schade, ontstaan door het niet nakomen van dit artikel door de gebruiker, geschiedt door de exploitant voor rekening van de gebruiker. 8.4 Bij afkeuring van een veld zal de gebruiker geen aanspraak kunnen maken op vermindering van de huurvergoeding of enigerlei schadevergoeding. GEBRUIK DOOR DERDEN 9.1 Het is de gebruiker niet toegestaan het sportpark geheel of gedeeltelijk in gebruik en/of onderhuur te geven aan derden. Buiten de perioden en uren, zoals in artikel 5.1 genoemd, staat het de exploitant vrij het sportpark (of een deel daarvan) aan derden in gebruik te geven. Indien daarbij gebruik van een kleedgebouw plaatsvindt, waarvan de energiekosten voor rekening van de gebruiker komen ontvangt de gebruiker bij incidenteel gebruik een vaste vergoeding voor het energieverbruik en bij verhuur gedurende een aaneengesloten periode aan derden tevens een vaste vergoeding voor het schoonhouden van het eigen of gemeentelijk kleedgebouw. Deze vergoedingen worden door de gemeente vastgesteld. Zo mogelijk dient de gebruiker voor het opbergen van sport- en spelmateriaal ruimte beschikbaar te stellen. Met betrekking tot het gebruik van de verenigingsopstallen kan de gebruiker met de derde afspraken maken. 9.2 Tijdens de perioden en uren in artikel 5.1 genoemd, behoudt de exploitant zich het recht voor het sportpark (of een deel daarvan): a. incidenteel door derden te laten gebruiken, tenzij van de gebruiker in redelijkheid niet kan worden gevergd dat zij de beschikking over (een deel van) het sportpark afstaat. De gebruiker ontvangt voor dit incidentele gebruik een door de exploitant vastgestelde vergoeding voor energieverbruik; b. gedurende een aaneengesloten periode aan derden in gebruik te geven op dagen en tijden dat wederpartij het betr. sportveld niet in gebruik heeft. De gebruiker wordt van dit gebruik tijdig in kennis gesteld. Uitsluitend in overeenstemming met de gebruiker kan het in gebruik geven aan derden plaatsvinden op uren die aan de gebruiker toegewezen zijn. In dat geval wordt de vergoeding voor het gebruik door derden door de exploitant vastgesteld, welke in mindering wordt gebracht op de gebruiksvergoeding van de gebruiker. De gebruiker ontvangt een door de exploitant vastgestelde vergoeding voor energieverbruik en schoonhouden kleedkamers; c. met betrekking tot het gebruik van de verenigingsopstallen kan de gebruiker met derden afspraken maken. 9.3 Voor de toepassing van artikel 9.1 en 9.2 zijn uitsluitend de gebruiksuren zoals genoemd in artikel 5.1 bepalend, ook indien de gebruiker blijkens de toewijzing het sportpark op andere en/of meerdere uren mag gebruiken. De exploitant zal met de gebruiker overleg plegen.

5 GEBRUIK VAN HET SPORTPARK 10.1 De gebruiker dient het sportpark als een goed huisvader te gebruiken Het gebruik van (een deel van) het sportpark voor ander sportgebruik dan waarvoor blijkens de toewijzing het sportpark ter beschikking wordt gesteld, alsmede voor reclame- of andere commerciële doeleinden, is zonder schriftelijke toestemming van de exploitant niet toegestaan. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, ook van financiële aard. Gebruik ten behoeve van een clubactiviteit (barbecue, klaverjassen etc.) is toegestaan, mits één en ander past binnen de doelstelling van de gebruiker en deze clubactiviteit voldoet aan de regels ingevolge de Algemene Plaatselijke verordening voor Leiden (o.a. evenementenvergunning) en de Wet Milieubeheer De gebruiker dient alle aanwijzingen van de exploitant of van door de exploitant aangewezen functionarissen omtrent het gebruik van (delen van) het sportpark stipt en onverwijld op te volgen Bij het uitzetten van de velden en het vastzetten van doelnetten e.d. is uitsluitend het gebruik van houten, aluminium en/of zachte kunststofpennen toegestaan. Het gebruik van ijzeren pennen is niet toegestaan! 10.5 Alle lossen materialen, zoals hoekvlaggen, losse doelen, banken, pennen e.d., dienen na ieder gebruik door de gebruiker te worden verwijderd en opgeborgen of buiten het speelveld te worden geplaatst. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat zij het sportpark zodanig achterlaat dat normaliter geen schade aan het sportpark of aan andere eigendommen van exploitant op het sportpark kan ontstaan. Indien door nalatigheid van de gebruiker schade ontstaat aan het sportpark of aan andere eigendommen van exploitant wordt de schade voor rekening van de gebruiker hersteld De gebruiker dient zoveel mogelijk overmatige slijtage van de grasmat op veel bespeelde veldgedeelten, (bijvoorbeeld doelgebieden), te voorkomen Honden mogen zich slechts aangelijnd op het sportpark bevinden en mogen zich in geen geval op het (de) veld(en) begeven. Eventuele behoeften van deze honden dienen direct te worden opgeruimd. De gebruiker is verantwoordelijk voor het opruimen van de achtergelaten uitwerpselen Op het sportpark mogen geen vervoermiddelen aanwezig zijn, anders dan op de daarvoor door de exploitant aangewezen plaatsen. De gebruiker dient erop toe te zien, dat vrije doorgang mogelijk is voor bijvoorbeeld politie, brandweer, ambulance en vervoermiddelen ten behoeve van bevoorrading en onderhoud e.d De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed afsluiten van voorzieningen, opstallen en hekken na het gebruik en bij het verlaten van het sportpark De gebruiker mag aan het sportpark geen veranderingen of wijzigingen aanbrengen zonder schriftelijke toestemming van de exploitant. Ook voor het plaatsen van sporttechnische voorzieningen, het plaatsen van reclameborden en het (ver)bouwen van opstallen dient de gebruiker vooraf schriftelijke toestemming te hebben van de exploitant. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, ook van financiële aard De exploitant is bevoegd om in het algemeen belang, na kennisgeving aan de gebruiker, wijzigingen aan het sportpark aan te (laten) brengen, zonder tot enige schadeloosstelling aan de gebruiker verplicht te zijn. Hieronder wordt mede begrepen aanleg en onderhoud van voorzieningen ten algemene en openbare nutte (bijvoorbeeld buizen, stellingen, steunpunten, isolatoren, draden, kabels of andere sportvoorzieningen). De exploitant draagt voor haar rekening zorg voor het weer in goede staat brengen van de accommodatie. AANSPRAKELIJKHEID 11.1 De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, ontstaan tijdens of in verband met het feitelijk gebruik van (delen van) het sportpark door de gebruiker. In afwijking van het voorstaande geldt dat de exploitant de schade zal dragen aan (delen van) het sportpark die, naar haar oordeel, normale slijtage niet te boven gaat De exploitant is bereid om, indien de gebruiker door toepassing van artikel 11.1 onevenredig wordt benadeeld, met de gebruiker te overleggen of ter zake een regeling kan worden getroffen De exploitant is nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, ontstaan door of in verband met gebreken (in de levering) van openbare nutsvoorzieningen (bijvoorbeeld water, gas, elektriciteit, riool) en/of in verband met de uitoefening van de publieke taak van de gemeente Extra onderhoudswerkzaamheden aan het sportpark of de gemeentelijke opstallen, veroorzaakt door vandalisme en/of onjuist gebruik door de leden van de vereniging of door bezoekers aan het sportpark tijdens het feitelijk gebruik van de gebruiker, zijn voor rekening van de gebruiker en zullen voor rekening van de gebruiker hersteld worden.

6 11.5 De gebruiker is verplicht alle schade terstond na constatering aan de exploitant te melden. Indien de gebruiker aansprakelijk is, dient zij de schade voor eigen rekening te herstellen of de kosten voor herstel op eerste aanzegging aan de exploitant te vergoeden. Indien de gebruiker niet aansprakelijk is zijn de kosten van herstel voor rekening van de exploitant De gebruiker vrijwaart de exploitant voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade als bedoeld in de artikelen 11.1 en De exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of voor schade aan of vermissing van eigendommen of bezittingen van de gebruiker of van derden, tenzij er sprake is van toerekenbare verwijtbaarheid (fout) van de exploitant De exploitant is aansprakelijk voor de vergoeding van alle schade ontstaan door haar opzet, nalatigheid of grove schuld De gebruiker dient tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd. De gebruiker verstrekt voorafgaand aan het gebruik een kopie van het polisblad aan de exploitant. BEPALINGEN OMTRENT HET ONDERHOUD EN DE LASTEN VAN HET SPORTPARK 12.1 De regels met betrekking tot de eigenaars- en gebruikersonderhoud van het sportpark tussen de exploitant en de gebruiker, alsmede de regels met betrekking tot de plaatsing en onderhoud van veld- en/of sporttechnische voorzieningen, zijn opgenomen in de bijlage, welke bijlage aan deze bepalingen is gehecht en daarvan onlosmakend onderdeel uitmaakt Indien de gebruiker naar het oordeel van de exploitant in dezen in enig opzicht in gebreke blijft, is de exploitant bevoegd het onderhoud, na schriftelijke ingebrekestelling, voor rekening van de gebruiker te doen uitvoeren Kosten voor verbruik van gas, warmtelevering en elektriciteit bij gebruik van opstallen en sporttechnische voorzieningen zijn voor rekening van de gebruiker. De kosten van gas, water en elektriciteit voor onderhoud van het sportpark zijn voor rekening van de exploitant Het eigenaars- en gebruikersaandeel van de onroerende zaakbelastingen is voor rekening van de exploitant. Alle andere lasten welke wegens de opstal(len) zal (zullen) worden geheven zijn voor rekening van de gebruiker dan wel dienen op eerste aanzegging door de gebruiker te worden vergoed Alle lasten, die op het onbebouwde deel van het sportpark zijn of worden gelegd, met uitzondering van de eigenaarslasten, dienen op eerste aanzegging door de gebruiker te worden vergoed De gebruiker heeft een eigen verantwoordelijkheid inzake het afsluiten van: - een opstalverzekering voor de door de gebruiker gestichte opstal(len) - een glas- en/of inboedelverzekering (zie bijlage). TOEGANG TOT HET SPORTPARK 13.1 Gebruiker heeft uitsluitend recht op toegang tot het sportpark indien zij in het bezit is van een geldige toewijzing en aan haar verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst heeft voldaan Aan personen, die zich kunnen legitimeren als gemeentelijke vertegenwoordiger, dus ook de toezichthouders op de openbare orde en/of Wet milieubeheer, alsmede aan personen, daartoe door of namens de exploitant aangewezen, dienen op vertoon van het legitimatiebewijs vrije toegang tot het sportpark te worden verleend voor dienstaangelegenheden en/of vanwege het onderhoud van het sportpark. De wederpartij verleent hen steeds alle medewerking.

7 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN 14.1 Tijdens het feitelijk gebruik van het sportpark zijn alle daarop betrekking hebbende gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen, verordeningen e.d. van toepassing. Naleving hiervan is een verantwoordelijkheid van de gebruiker. Eventuele boetes, die op grond van het niet-naleven door leden of bezoekers van de gebruiker van de regelgeving aan de exploitant (als juridisch eigenaar) worden gegeven, zijn voor rekening van de gebruiker dan wel dienen op eerste aanzegging door de gebruiker te worden vergoed Indien er buiten het reguliere gebruik sprake is van gebruik in de vorm van (een) evenement(en), waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers afwijkt van het reguliere gebruik is de gebruiker op zijn kosten gehouden tot: - het aanvragen van een evenementenvergunning en andere benodigde vergunningen/ontheffingen bij de desbetreffende gemeentelijke dienst(en); - het opstellen van een calamiteitenplan, specifiek gericht op het te houden evenement; - het door de desbetreffende gemeentelijke dienst(en) laten goedkeuren van deze plannen; - het tijdig aan de exploitant overleggen van alle goedgekeurde plannen en verleende vergunningen c.q. ontheffingen, evenals een draaiboek van het evenement De gebruiker dient zorg te dragen voor de noodzakelijke vergunningen, meldingen en/of ontheffingen ingevolge de Wet milieubeheer voor de verenigingsopstallen en installaties (o.a. bak-, braad-, barbecue-, licht- en geluidsinstallaties) Het is de gebruiker niet toegestaan om commerciële cq. paracommerciële activiteiten op het sportpark en/of in het clubgebouw te laten plaatsvinden. (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING OVEREENKOMST 15.1 De gebruiksovereenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde gebruiksperiode. Indien de gebruiker een natuurlijke persoon is en deze komt te overlijden, eindigt de gebruiksovereenkomst van rechtswege met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de gebruiker is overleden. Het bepaalde in BW 7:229 is niet van toepassing Indien de gebruiker het sportpark na het einde van de gebruiksperiode nog in gebruik heeft, ontstaat daardoor geen nieuwe in gebruik geving, maar heeft de exploitant het recht om maatregelen te nemen tot beëindiging van het gebruik door de gebruiker. De extra tijd alsmede alle eventueel door de exploitant te maken kosten (zoals die van schoonmaken, herstel van schade, inzet van extra personeel en andere kosten voor het weer gebruiksgereed maken van het sportpark) zullen aan de gebruiker in rekening worden gebracht. De gebruiker dient de extra tijd en de berekende kosten op eerste aanzegging aan de exploitant te voldoen.indien het langer gebruik door de gebruiker leidt tot schadeclaims van de volgende gebruikers, zullen deze kosten eveneens op de gebruiker worden verhaald en door deze op eerste aanzegging aan de exploitant voldaan moeten worden De gebruiker heeft het recht de gebruiksovereenkomst (tussentijds) te beëindigen. De gebruiker dient hieromtrent de exploitant schriftelijk bericht te zenden. Bij incidenteel gebruik geldt een opzegtermijn van vier weken De exploitant heeft het recht de gebruiksovereenkomst (tussentijds) te beëindigen indien de gebruiker een of meer bepalingen uit de gebruiksovereenkomst niet of niet voldoende nakomt, nadat de exploitant de gebruiker hierop tenminste eenmaal schriftelijk heeft geattendeerd en de gebruiker in de gelegenheid heeft gesteld om zijn verplichtingen alsnog naar behoren na te komen binnen de daarvoor gestelde termijn. Deze beëindiging van de zijde van de exploitant geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de gebruiker, en kan ook voorwaardelijk geschieden voor het geval de gebruiker in gebreke mocht blijven met de behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen binnen de daartoe gestelde termijn Bij (tussentijdse) beëindiging van de gebruiksovereenkomst door de exploitant heeft de gebruiker recht op restitutie of creditering van het naar rato resterende gedeelte van de gebruiksvergoeding vanaf de datum waarop de gebruiksovereenkomst eindigt.

8 15.6 Bij (tussentijdse) beëindiging van de gebruiksovereenkomst door de gebruiker blijft de gebruiker de gebruiksvergoeding verschuldigd over de periode, die als opzegtermijn in acht had moeten worden genomen De exploitant heeft het recht om in verband met een bijzonder evenement of gebeurtenis het sportpark geheel of gedeeltelijk tijdelijk aan het gebruik te onttrekken. Indien het sportpark reeds in gebruik is gegeven, zal exploitant met de gebruiker in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg treden en aan de gebruiker vervangende accommodatie aanbieden, of de gebruiker restitutie dan wel creditering van een evenredig deel van de gebruiksvergoeding verlenen Eventuele door de gebruiker zelf aangebrachte voorzieningen of veranderingen dienen door de gebruiker bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst op zijn kosten ongedaan gemaakt te worden, ongeacht of die voorzieningen of veranderingen met of zonder toestemming van de exploitant zijn aangebracht, een en ander tenzij de exploitant na overleg met de gebruiker anders bepaalt. De gebruiker heeft bij het einde van de gebruiksovereenkomst geen recht op enigerlei vergoeding voor door hem zelf aangebrachte voorziening of veranderingen, tenzij de exploitant anders bepaalt. In geval van gedwongen beëindiging van de gebruiksovereenkomst van de zijde van de exploitant, omdat het sportpark een andere bestemming krijgt, zal in overleg met de gebruiker een vergoeding voor de door de gebruiker aangebrachte voorzieningen of veranderingen bepaald worden Ingeval van niet nakoming van het in lid 15.8 bepaalde is de gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enigerlei aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft de exploitant het recht om zonder nadere mededeling aan de gebruiker al die werkzaamheden te (doen) verrichten, die nodig zijn om het sportpark in de toestand te brengen waarin het door de gebruiker aan de exploitant had behoren te worden opgeleverd. Alle kosten van die werkzaamheden alsmede de kosten van eventuele gerechtelijke procedures tot ontruiming komen geheel voor rekening van de gebruiker tot het werkelijke beloop van die kosten. GESCHILLEN 16.1 Wanneer de exploitant een aanvraag heeft afgewezen of slechts gewijzigd heeft gehonoreerd dan wel wanneer de exploitant omtrent de toepassing van deze bepalingen een beslissing heeft genomen, waarmee de gebruiker het niet eens is, zal, gehoord de Sportbond, een bindend advies worden gegeven door een Geschillencommissie die zal bestaan uit drie leden. Deze leden zullen als volgt worden aangewezen: - één door de gemeente; - één door de Sportbond, waarna de aldus aangewezen leden in overleg het derde lid zullen aanwijzen. Indien zij daaromtrent binnen een termijn van drie maanden geen overeenstemming kunnen bereiken dan beslissen Burgemeester en Wethouders omtrent het aanwijzen van dit derde lid, gehoord de raadscommissie voor o.a. Sport. Het uit te brengen advies geldt tussen partijen als bindend. Het instellen van beroep schort de verplichting tot nakoming van de bepalingen en tot betaling van de gebruiksovereenkomst niet op Geschillen omtrent de betalingsverplichtingen van de gebruiker en omtrent beëindiging van de gebruiksovereenkomst worden bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Leiden Deze bepalingen kunnen worden aangehaald als Algemene bepalingen voor het gebruik van gemeentelijke sportparken en treden in werking met ingang van 1 augustus 2012.

9 Bijlage behorend bij de Algemene bepalingen voor het gebruik van gemeentelijke sportparken Deel 1: Regels met betrekking tot het onderhoud van gemeentelijke sportparken alsmede met betrekking tot de plaatsing en onderhoud van veld- en/of sporttechnische voorzieningen. ONDERDEEL TAAK GEMEENTE TAAK WEDERPARTIJ Veld en oefenstrook; in gras (half) verharding met uitzondering van taak wederpartij Halfverharding egaliseren, verhardingen schoonhouden, losgetrapte graszoden terugleggen In kunstgras Uitloopstrook Overhoeken Toeschouwersstrook Paden en wegen (verhardingen) indien noodzakelijk voor toegang tot velden en kleedgebouwen Overige paden en wegen Beplanting Sloten Slootafrastingen Beregenen Ballenvangers Veldverlichting Veldtechnische voorzieningen met uitzondering van taak wederpartij Renovatie (alleen indien door gemeente aangelegd) Aanleg en renovatie Snoeien, dunnen, kappen, bijplanten Plaatsing en onderhoud mits afrasting door gemeente nodig wordt geacht Overdag of s-avonds middels beregenings installatie Plaatsing en totale onderhoud mits ballenvangers door gemeente nodig worden geacht Plaatsing en totale onderhoud bij eigendom gemeente Doelen, veldafrastering, 1 e belijning begin seizoen halfverharding egaliseren, verhardingen schoonhouden losgetrapte graszoden terugleggen halfverharding egaliseren, verhardingen schoonhouden halfverharding egaliseren, verhardingen schoonhouden aanleg, renovatie en totale onderhoud Randen schoffelen beplanting schoonhouden Verwijderen zwerfvuil aan de walkant op het sportpark s-avonds en weekend met instructie van gemeente (uitsluitend tennis) Plaatsing en totale onderhoud bij eigendom vereniging Plaatsing en totale onderhoud verplaatsbare doelen, doelnetten, hoekvlaggen, periodieke belijning, dug-outs

10 ONDERDEEL TAAK GEMEENTE TAAK WEDERPARTIJ Speeltuin, vereniging is verantwoordelijk, toestellen moeten voldoen aan veiligheidseisen speelvoorzieningen Complexafrasting Plaatsing en totale onderhoud Algemene hygiëne op het sportpark en parkeerplaats Sportpark schoonhouden van zwerfvuil, hondenpoep en plaatsen/legen afvalbakken; tevens afvoer van vuil Overige eigendommen gemeente Overige eigendommen vereniging Kleedgebouw / clubgebouw - door wederpartij gesticht - door gemeente gesticht Zie deel 2 Zie deel 2 Overige Periodieke controle Het schoonhouden van het schoonhouden van het sportpark sportpark; het vorstvrij houden van de waterleidingen

11 Deel 2: Verdeling onderhoud van door de gemeente in gebruik gegeven kleedgebouwen / clubgebouwen op sportparken. ONDERDEEL TAAK GEMEENTE (alles wat tot de instandhouding van het kleedgebouw / clubgebouw behoort, o.a.): TAAK WEDERPARTIJ (de zgn. kleine en dagelijkse reparaties o.a.): Schilderwerk Buitenschilderwerk Binnenschilderwerk, saus- en witwerk Dak Repareren en vernieuwen van dakbedekking, goten en regenafvoeren Schoonmaken dak, ontstoppen van bovengrondse goten en alle aan- en afvoeren Metsel- en betonwerk Riolering Kozijnen, ramen en deuren Hang- en sluitwerk Alle herstellingen aan metsel- en betonwerk Repareren en vernieuwen, ontstoppen buiten het gebouwde vanaf 1 meter uit de gevel Onderhoud en reparatie van kozijnen, ramen en deuren in de gevel Alle scharnieren in de gevels Alle sloten van buitendeuren met 3 sleutels voor gebruiker Ontstoppen binnen het gebouwde Vervangen van alle ruiten (zowel binnen als buiten) onderhoud en reparatie van binnendeuren Alle scharnieren in het gebouw Alle sloten van binnendeuren Alle raamsluitingen, alle handgrepen en knippen; Alle hang- en sluitwerk vindt naamplaatjes; extra sleutels plaats volgens NEN-normen Plafonds en stucwerk Repareren en vernieuwen Dichten van (kleine) scheuren en klein stucwerk Tegelwerk Repareren en vernieuwen Elektrische installaties Sanitaire installaties Legionella bestrijding Het opheffen van sluiting indien deze geen gevolg is van onoordeelkundig geplaatste verlichting en/of apparaten; vernieuwing bedrading; vervangen van (buitenverlichtings)armaturen Opheffen lekkages in waterleidingen, gasleidingen en vernieuwen van deze leidingen Periodieke controle door derden, controle op bijhouden logboek Alle schakelaars en stopcontacten; alle uitbreidingen in verband met aanschaf eigen apparatuur; het vervangen van lampen, starters en buizen bij binnen- en buitenverlichting Alle tapkranen en douchemengkranen incl. toebehoren; stopkraan bij wcreservoir, closetpotten, -zittingen, wastafels, spiegels; aan- en afvoer in verband met eigen apparaten; waterreservoir toilet, het verhelpen van verstoppingen in wastafels, douche en voetenwasbakken, kledinghaken, banken, enz. Wekelijkse spoelbeurten, bijhouden logboek

Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening.

Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening. Algemene voorwaarden Sportvelden Sport en Welzijn Ridderkerk Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening. ARTIKEL 1 Bestemming Gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp:

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: Algemene voorwaarden Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: 1. Algemeen 1 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Turnaccommodatie Opmeer. 1.2 Huurder: de partij

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle sportaccommodaties; voor de afzonderlijke accommodaties gelden bovendien aparte voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle sportaccommodaties; voor de afzonderlijke accommodaties gelden bovendien aparte voorwaarden. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ HET GEVEN VAN GELEGENHEID TOT SPORTBEOEFENING IN/OP SPORTACCOMMODATIES VAN DE GEMEENTE UTRECHT BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPORTHALLEN, SPORTZALEN EN GYMNASTIEKLOKALEN Dienst

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN ZWEMBAD DE HULLEN

VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN ZWEMBAD DE HULLEN VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN ZWEMBAD DE HULLEN Art. 1 Seizoensgebruik van uren a. Een seizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december, met uitzondering van de zomervakantie van de openbare

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Gemeente Assen inzake het in gebruik geven van een buitensportaccommodatie

Algemene voorwaarden van de Gemeente Assen inzake het in gebruik geven van een buitensportaccommodatie 1 Algemene voorwaarden van de Gemeente Assen inzake het in gebruik geven van een buitensportaccommodatie Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van28

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

H U U R V O O R W A A R D E N. van de S P O R T H A L L E N. van de G E M E E N T E D O R D R E C H T. bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K

H U U R V O O R W A A R D E N. van de S P O R T H A L L E N. van de G E M E E N T E D O R D R E C H T. bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K Sportraad H U U R V O O R W A A R D E N van de S P O R T H A L L E N van de G E M E E N T E D O R D R E C H T bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie Model huurovereenkomst schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie HUUROVEREENKOMST Partijen (naam schoolbestuur), gevestigd te (naam gemeente), bevoegd gezag van de (naam school) ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij verhuur van gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene Voorwaarden bij verhuur van gemeentelijke buitensportaccommodaties Algemene Voorwaarden bij verhuur van gemeentelijke buitensportaccommodaties in Zwolle. Vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, d.d. 15 mei 2007. Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G A AN G E T E K E N D V E R Z E N D E N GEMEENTE VELSEN DUDOKPLEIN 1 1971 EN IJMUIDEN TEL. : 0255-567200 FAX : 0255-567760 INTERNET: WWW.VELSEN.NL Stichting Solidariteitsgebouw

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. 1. Definities: SCC: Eigenaar: Gebruiker: Gebruiksovereenkomst: Seizoen: Seizoensgebruik: Sportzaal: Sportvloer: Veld: Zaal: Stichting Sportcentrum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief Algemene voorwaarden Verhuur openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verhuur van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT (aanvraagformulier ; versie 1 augustus 2006) Aan: Stadswerken Gebruik Openbare Ruimte Bureau

Nadere informatie

Atelier - Bruikleenovereenkomst

Atelier - Bruikleenovereenkomst pagina1/4 Atelier - Bruikleenovereenkomst Tussen: De ingebruikgever Stichting Magdalena, gevestigd te Hilversum, vertegenwoordigd door Naam: Adres: Koninginnenweg 12 Plaats: Hilversum en De Bruiklener:

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN EN DE DAAROP AANWEZIGE OPSTALLEN - 2011

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN EN DE DAAROP AANWEZIGE OPSTALLEN - 2011 ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN EN DE DAAROP AANWEZIGE OPSTALLEN - 2011 Artikel 1 Begrippen 1.1 Consul vertegenwoordiger van de Sportbond die het Veld (voornamelijk)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito!

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito! Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK STICHTING SPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK INHOUDSOPGAVE 1. gebruikersovereenkomst 2. gebruikersvoorschriften 3. algemeen 4. aansprakelijkheid 5. sleutelregeling

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties

Algemene voorwaarden verhuur gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties Artikel 1. Definities Accommodatie: Huurder: Incidentele huur: Verhuurder: Huurovereenkomst: Verhuurrooster: Het gehuurde: Partijen: een sport- of sociaal-culturele accommodatie waarop deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opstalrechten

Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene Voorwaarden ter zake van Opstalrechten die ter zake van een hierna bedoeld Werk zijn gevestigd ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a.

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a. De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. De ondergetekenden: a. verhuurder, b. huurder ; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. VERHUUR EN HUUR

Nadere informatie

BRUIKLEENOVEREENKOMST

BRUIKLEENOVEREENKOMST BRUIKLEENOVEREENKOMST Gesloten tussen de gemeente Sassenheim en de Stichting Factor Welzijn inzake het jongerencentrum Fascinus aan de Van Alkemadelaan 14, 2171 DH Sassenheim. De ondergetekenden: 1. De

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ruimte in de Sporthal wil huren

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ruimte in de Sporthal wil huren Verhuur van de Blauw-Withal door Algemene voorwaarden 15 augustus 2011 1 Definities: Verhuurder: Huurder: Gebruiksovereenkomst: Sporthal: Sportvloer: Veld: Zaal: DMO: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de huur/het gebruik van de binnensportaccommodaties in de gemeente Assen

Algemene voorwaarden voor de huur/het gebruik van de binnensportaccommodaties in de gemeente Assen Algemene voorwaarden voor de huur/het gebruik van de binnensportaccommodaties in de gemeente Assen Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van28 januari

Nadere informatie

- Eigenaar: Stichting Beheer & Exploitatie Sporthal Tanthof (B&EST), dan wel de beheerder die optreedt namens deze stichting.

- Eigenaar: Stichting Beheer & Exploitatie Sporthal Tanthof (B&EST), dan wel de beheerder die optreedt namens deze stichting. Algemene voorwaarden (2008) voor gebruik Sporthal Tanthof 1.1 Definities - Eigenaar: Stichting Beheer & Exploitatie Sporthal Tanthof (B&EST), dan wel de beheerder die optreedt namens deze stichting. -

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van gymnastiek-, speellokalen in exploitatie bij Stichting Spurd in het kader van gelegenheid tot sportbeoefening

Gebruiksvoorwaarden van gymnastiek-, speellokalen in exploitatie bij Stichting Spurd in het kader van gelegenheid tot sportbeoefening Gebruiksvoorwaarden van gymnastiek-, speellokalen in exploitatie bij Stichting Spurd in het kader van gelegenheid tot sportbeoefening 1, Algemeen 1.1 Onder gymnastiekzaal in exploitatie bij de stichting

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t:

Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t: Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t: vast te stellen de herziene ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM HET SPANT Begripsomschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014 Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische kampeerplaatsen van camping de Nesse. Artikel 1:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv Huurovereenkomst Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli 2015 RescueMate Op al Bv onze / Opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden en Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing. AED Solutions Deze

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling en aanvaarding

Terbeschikkingstelling en aanvaarding ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES Artikel 1 Onderdeel van de 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van huurovereenkomst de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. 1.2

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

IN OVERWEGING NEMENDE DAT :

IN OVERWEGING NEMENDE DAT : BRUIKLEENOVEREENKOMST TERREIN WEEKMARKT HILLEGOM De ondergetekenden, 1. de gemeente Hillegom, ter zake van deze overeenkomst op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN Artikel 1: Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: DBR: Dutch Bicycle Rental B.V. gevestigd aan de Solingerstraat 49, 7421 ZR te Deventer,

Nadere informatie

De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s)

De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) HUUROVEREENKOMST De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder verhuurder : DJ Dave Producties gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier Afnemer Meetinrichting WP-Installatie Energie Toe- en afvoerleiding(en)

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Terbeschikkingstelling en aanvaarding

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

1.2 Het gehuurde maakt deel uit van de onder verhuurder ressorterende school voor basisonderwijs met de naam Antoniusschool.

1.2 Het gehuurde maakt deel uit van de onder verhuurder ressorterende school voor basisonderwijs met de naam Antoniusschool. CONCEPT HUUROVEREENKOMST STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS VOOR DE BEERZEN, OIRSCHOT EN SPOORDONK - GEMEENTE OIRSCHOT BETREFFENDE RUIMTEN VOOR KINDERDAGOPVANG IN EN BIJ DE ANTONIUSSCHOOL IN OIRSCHOT Ondergetekenden:

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: uzelf respectievelijk uw onderneming(en) 1.2 Opdrachtnemer: PJongenbelastingadvies 1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan accountants en/of belastingadviseurs... gevestigd te..., hierna te noemen opdrachtnemer. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden huur accommodatie

Algemene Voorwaarden huur accommodatie Algemene Voorwaarden huur accommodatie Algemene voorwaarden Frysian Brands B.V. met handelsonderneming Frysian Vikings. Artikel 1: Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Groepsaccommodatie:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. a. Gebruiker/Organisator:

Nadere informatie

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Sporthal : de sporthal met bijbehorende kleedkamers, tribunes, toiletten en doucheruimten.

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Sporthal : de sporthal met bijbehorende kleedkamers, tribunes, toiletten en doucheruimten. Regeling houdende de algemene voorwaarden en voorschriften verbonden aan het gebruik van het Sport en Cultureel Centrum Gorssel, vastgesteld en gedeponeerd dd. 21 september 2009. A. Algemene bepalingen

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de huur van sportaccommodaties en culturele centra van de gemeente Horst aan de Maas

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de huur van sportaccommodaties en culturele centra van de gemeente Horst aan de Maas ALGEMENE VOORWAARDEN voor de huur van sportaccommodaties en culturele centra van de gemeente Horst aan de Maas Artikel 1 Begrippen 1. Verhuurder: de gemeente Horst aan de Maas, daaronder wordt mede verstaan

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling. Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Noor Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES Algemene huurvoorwaarden voor garages U bent huurder van een garage van Beter Wonen Vechtdal en heeft voor deze garage een huurcontract getekend. Op deze overeenkomst zijn

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie