HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW"

Transcriptie

1 HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan, indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd 'bijzondere bepalingen'. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de ROZ uitgesloten. CONCEPT HUUROVEREENKOMST versie V06 d.d eea onder voorbehoud goedkeuring Raad ONDERGETEKENDEN Gemeente Boxtel hierna te noemen 'verhuurder', vertegenwoordigd door EN Triple E Gevestigd te Arnhem vertegenwoordigd door hierna te noemen 'huurder', ingeschreven in het handelsregister onder nummer omzetbelastingnummer vertegenwoordigd door haar directeur, de heer T. Bade, Hierna gezamenlijk te noemen Partijen OVERWEGENDE: Dat Gemeente met Triple E een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten welke overeenkomst onlosmakelijk met deze huurovereenkomst is verbonden; Dat daar waar strijdigheden optreden tussen samenwerkingsovereenkomst en huurovereenkomst, de Gemeente gerechtigd is te bepalen welke overeenkomst en bepaling prevaleert; Dat Partijen onderkennen dat er sprake is van een gemengde huurovereenkomst die kenmerken bevat van meerdere huurregimes. Er wordt door partijen derhalve gekozen voor een contract op basis van artikel 7:230a BW. Dat partijen onderkennen dat er sprake is van een bestaande situatie; ZIJN OVEREENGEKOMEN 1. Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een perceel grond met opstallen, hierna 'het gehuurde' genoemd, gelegen tussen Het Klaverblad, de Munselsehoeve, Het Planckpad en de Einsteinstraat, kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie B en deel uitmakend van nummers 3870 (gedeeltelijk), 3600 en 874, een en ander als aangegeven op de bij deze overeenkomst gevoegde en daarvan deel uitmakende door partijen geparafeerde bijlage ( tekening Perceel ) en een door partijen geparafeerd proces-verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de (onderhouds)staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto s.

2 1.2 Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als een basis voor duurzaamheid en zelfredzaamheid met een maatschappelijk functie met nadruk op natuur, milieu, duurzaamheid-educatie, cultuur als bedrijfsmatige nevenactiviteit en ondergeschikte productie en detailhandel, horeca en verblijf(srecreatie), zorgfuncties en verhuur van werkruimten. Hiernaast is kleinschalige sierteelt, land- en akkerbouw toegestaan. 1.3 Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in 1.2 en/of in het bestemmingsplan wordt toegestaan, met verwijzing naar het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst. 1.4 Het is de verantwoordelijkheid van de huurder zelf om na te gaan welke terreinonderdelen, gebouwen, bouwdelen of ruimtes voor welk typen gebruik en bestemming geschikt zijn. 1.5 De huurder draagt zorg voor het hebben van de eventueel voor het gebruik en/of de bedrijfsvoering vereiste vergunningen en ontheffingen. De gemeente zal zich inspannen om de voor de plannen van huurder benodigde bestemming te realiseren en de bijhorende benodigde vergunningen te verlenen, een en ander met in acht name van het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst. 2. Voorwaarden 2.1 Van deze overeenkomst maken deel uit de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE' en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 72/2003, hierna te noemen 'algemene bepalingen'. De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend. 2.2 De algemene bepalingen waarnaar in 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is. 3. Duur, verlenging en opzegging 3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 maart 2014 en lopende tot en met 1 maart De huurder heeft het recht om onder de in de samenwerkingsovereenkomst bepaalde condities de huurovereenkomst eerder te beëindigen. 3.3 Na het verstrijken van de in 3.1 genoemde periode heeft de huurder een optie om deze overeenkomst voort te zetten voor een aansluitende periode van 5 jaar, derhalve tot en met 1 maart Na afloop van de huurperiode wordt de huur voortgezet van jaar tot jaar. 3.5 De huurder kan uiterlijk 2 maanden voor het einde van de huur door middel van een aangetekende brief aan de gemeente mededelen dat hij geen verlenging van de huurovereenkomst wenst. In dat geval zal de huur niet worden verlengd. 3.6 Na de in lid 1 en lid 3 van dit artikel bedoelde perioden van 5+5 jaar hebben partijen het wederzijdse recht om de afspraken te continueren of de huurovereenkomst te herzien en nieuwe afspraken te maken of de huurovereenkomst te beëindigen. Bij herziening hoort aanpassing van de huurprijs tot de mogelijkheden. Lid 4 is alsdan niet automatisch van toepassing. 3.7 Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. 4. Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode 4.1 De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis ,= zegge: zestig duizend euro. 4.2 Partijen komen overeen dat verhuurder geen omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt. 4.3 Het boekjaar van huurder loopt van 1 januari tot en met 31 december. 4.4 De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari voor het eerst met ingang van 1 maart 2016 aangepast middels indexatie op basis van de ConsumentenPrijsIndex huishoudens. 4.5 De vergoeding die huurder verschuldigd is voor door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig 16 algemene bepalingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven.

3 4.6 De betalingsverplichting van huurder bestaat uit: de huurprijs; de afzonderlijke vergoeding indien geen met omzetbelasting belaste verhuur is overeengekomen, mits onderling en aanvullend overeengekomen. het eventuele voorschot op de vergoeding voor de door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten met de daarover verschuldigde omzetbelasting; 4.7 Per betaalperiode van 12 kalendermaand(en) bedraagt de huurprijs 5.000,= zegge: vijfduizend euro per maand. 4.8 Met het oog op de datum van ingang van de huur, heeft de eerste betaling van huurder betrekking op de periode van 1 maart 2014 tot en met 31 maart 2014 en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag 5.000,= Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op 1 maart De uit hoofde van deze huurovereenkomst door huurder aan verhuurder te verrichten periodieke betalingen als weergegeven in 4.8 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro s en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan Huurder heeft het recht om in het kader van de opstart van haar exploitatie tijdelijk, doch alleen gedurende de eerste twee jaar, de termijn betaling van haar aanvangshuurprijs met 1/3 te verlagen en te verdisconteren met een bijbetaling van het restant ter grootte van 1/3 van de aanvangshuurprijs gedurende de termijn betalingen in laatste twee jaar van de huurperiode, doch uiterlijk in zijn geheel voor het einde van de duur van de huurovereenkomst. De rentevergoeding voor het uitstel bedraagt 2% op jaarbasis en is verschuldigd ten tijde van de bijbetaling De huur dient zonder kosten, inhouding of schuldvergelijking maandelijks te worden betaald door storting op rekeningnummer ten name van de gemeente Boxtel onder vermelding van huur De Kleine Aarde De huurder is in verzuim door het enkel verlopen van een voor de betaling gestelde termijn of het enkele feit van de niet of niet behoorlijke nakoming of overtreding van de bepalingen van de huurovereenkomst, zonder dat daartoe een ingebrekestelling, aanmaning, bevel of soortgelijke daad van rechtsvervolging nodig is De verplichting tot betaling van de tegenprestatie is een ondeelbare en hoofdelijke verbintenis Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting. 5. Leveringen en diensten 5.1 Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen overeen: dat verhuurder zorg draagt voor het strikt noodzakelijke herstel van uitsluitend de navolgende gebreken en achterstallig onderhoud: <herstel (vegetatie) dak informatiecentrum; <herstel/vervanging CV installatie informatiecentrum; <herstel/vervanging CV installatie Van Coothhoeve <keuring brandveiligheidsinstallatie <herstel basisaansluiting IT infrastructuur in eigendom van derden (zoals telecombedrijven) dat verhuurder zorg draagt voor verwijdering van roerende zaken en inventaris zoals opgenomen in het door partijen geparafeerd proces-verbaal van oplevering; dat verhuurder zorg draagt voor een afdoende opstalverzekering, doch geen glasverzekering en geen inboedelverzekering; 6. Bankgarantie / Zekerheden 6.1 Partijen zijn overeengekomen dat er geen bankgarantie wordt gesteld; 6.2 Verhuurder heeft ter nadere zekerheid het recht om in geval van tekortkoming of nalatigheid door huurder, alle in de samenwerkingsovereenkomst vermeldde vergoedingen aan huurder voor zover op te schorten of voor zover en waar mogelijk bedragen te laten inhouden op de opbrengsten van verhuurder

4 7. Beheerder 7.1 Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op: Gemeente Boxtel, afdeling <X> en contactpersoon <Y>. 7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient huurder zich voor wat betreft de inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder te verstaan. Bijzondere bepalingen 8. Onderhoud status 8.1 De onderhoud status staat vermeld in het rapport Inspectieverslag De Kleine Aarde 9 januari 2014 waarvan verhuurder en huurder ieder over een exemplaar beschikken. 8.2 Verhuurder heeft aan huurder gemeld dat de plantenkas niet veilig is en eerst hersteld moet worden alvorens deze gebruikt kan worden. Het herstel komt in het kader van de overdracht van de onderhoudstaak voor rekening van huurder. 8.3 Partijen zijn ermee bekend dat er sprake is van nog uit te voeren onderhoud. Huurder is ermee bekend dat de hieraan verbonden kosten voor zijn rekening komen, tenzij partijen over specifieke onderdelen, specifieke en aanvullende afspraken hebben gemaakt. Alsdan, dan zijn deze specifieke en aanvullende afspraken in deze huurovereenkomst benoemd. 8.4 Huurder wordt geacht het perceel en de opstallen te kennen. Hij heeft derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op vermindering van de jaarlijks verschuldigde huur of op enig andere vergoeding ter zake van het aanwezig zijn van gebreken. 9. Beheer- en onderhoud verplichting 9.1 Het volledige onderhoud en beheer van het perceel (buitenterrein en opstallen) gaat over in de feitelijke en fysieke staat zoals het per ingangsdatum van de huur verkeerd en komt voor rekening en risico van huurder; door verhuurder zal geen onderhoud worden uitgevoerd. 9.2 Huurder dient het complex in stand te houden en te onderhouden zoals een goed huisvader betaamt. 9.3 De verhuurder draagt met deze huurovereenkomst de verplichting voor het gehele onderhoud over aan huurder. Hiertoe behoren buitenterrein waaronder: waterpartijen, sloten, groen, verhardingen en opstallen. Het onderhoud bestaat uit planmatig onderhoud, instandhoudingsonderhoud, wettelijk, groot en dagelijks onderhoud. 9.4 Tot de beheer- en onderhoudsverplichting van Triple E als huurder behoort het continu borgen van een afdoende veilige en functionele situatie voor bewoners, bezoekers, omwonenden en passanten; 9.5 De huurder vrijwaart de gemeente voor vorderingen van derden ter zake van schade die zij lijden of zullen lijden ten gevolge van het gebruik van het complex, behoudens in geval van grove schuld en/of grove nalatigheid van de gemeente; 9.6 Tot de beheer- en onderhoudsverplichting van Triple E als huurder behoort het onderhoud van de watergang op het perceel. Dit betekent minimaal eenmaal per jaar maaien en maaisel afvoeren, eenmaal per jaar duikers controleren op voldoende doorstroming van water (ook de duikers onder het parkeerterrein). Duikers dienen bij onvoldoende doorstroming doorgespoten te worden. 9.7 De watergang dient vrij te blijven van onrechtmatigheden en ongewenste groei van houtige opstanden. Te allen tijden dient de doorvoer (afvoer) van water gegarandeerd te zijn. 9.8 In geval van calamiteiten dient huurder op eerste aanzegging van verhuurder actie te ondernemen om wateroverlast te voorkomen. 9.9 Als dit naar mening van verhuurder niet gerealiseerd wordt kan door de gemeente tot andere beheersmaatregelen worden besloten of tot aangepaste inrichting worden overgegaan. Huurder dient hieraan zijn medewerking te verlenen Indien huurder aan deze aanzegging geen gehoor geeft, kan verhuurder het onderhoud voor rekening van huurder uitvoeren of doen uitvoeren Verrekening vindt dan plaats met in achtneming van het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst Verwijdering of afbraak van opstallen en beplantingen zal niet anders mogen geschieden dan na schriftelijke toestemming van de gemeente Tot de beheer- en onderhoudsverplichting behoren ook het onderhouden, in standhouden en periodiek laten keuren van (veiligheids)installaties, noodverlichting en brandbestrijdingsmiddelen. Verhuurder meldt dat deze middelen en voorzieningen qua status technisch in het algemeen in orde is, doch laatste jaren niet meer is gekeurd. De gemeente zal e.e.a. voor haar rekening laten beoordelen, laten keuren of laten aanpassen.

5 9.14 Tot de beheer- en onderhoudsverplichting behoren ook het onderhouden en instandhouding van wettelijke voorzieningen, toegankelijkheid en faciliteiten voor mindervaliden Bij beëindiging van de huursituatie ontvangt huurder geen vergoeding voor eventueel aangebrachte verbeteringen. 10. Eigendommen van derden en overname inventaris en roerende zaken 10.1 Voor zover installaties, inboedel, werktuigen of machines aan De Kleine Aarde in bruikleen zijn gegeven of tijdelijk ter plaatse zijn gestald, hebben de rechtmatige eigenaren het recht om deze terug te halen. Huurder dient op eerste verzoek haar medewerking hieraan te verlenen en mag om bewijsvoering van eigendom verzoeken Kunstwerken: Huurder is ermede bekend dat op het complex diverse kunstwerken aanwezig zijn. Uitgangspunt is dat die kunstwerken ter plaatse gehandhaafd worden en door huurder worden onderhouden. Indien een kunstwerk niet kan worden gehandhaafd dient overleg te worden gepleegd met de gemeente / de kunstinstelling over mogelijke verplaatsing Warmtepomp: Huurder is ermede bekend dat in het atrium van het bezoekerscentrum een warmtepomp aanwezig is die mogelijk nog door de rechthebbende wordt verwijderd Windturbines: Huurder is ermede bekend dat er op het terrein enkele experimentele windturbines aanwezig zijn die na afloop van het experiment door en voor rekening van de eigenaar (RWE) zullen worden verwijderd Eco-expogebouw: Huurder is ermede bekend dat er op het terrein een Eco-expogebouw aanwezig is gebouwd door vereniging Ecodorp. De afspraak met Ecodorp is dat zij tot wederopzegging medegebruik hebben van dit gebouw. Als op enig moment wordt besloten tot afbraak heeft de vereniging recht op het wegnemen van de door hen nog bruikbare materialen Alle overige aanwezige inventaris en roerende zaken die niet specifiek zijn benoemd op het proces verbaal van oplevering als zijnde blijvend eigendom van of te verwijderen eigendom door gemeente of derden, worden per 1 maart 2014 eigendom van huurder. 11. Sleutelbeheer en registratie 11.1 Tot de beheer- en onderhoudsverplichting van Triple E als huurder behoort tevens het bijhouden van een gedegen en actuele sleuteluitgifte registratie en het verbod om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, sloten te vervangen; 12. Gebruik door derden 12.1 Huurder is bekend met het huidig (tijdelijk) gebruik van de locatie door derden. Verhuurder heeft hiervan aan huurder een overzicht verstrekt. Huurder neemt verplichtingen in deze over van verhuurder; 12.2 Onderverhuur van gebouwdelen of ruimten is alleen toegestaan indien de huurtermijn uiterlijk eindigt of gelijk loopt met de huurtermijn zoals gesteld in artikel 3 van deze huurovereenkomst en mits overige voorwaarden en bepalingen in lijn zijn met het in de samenwerkingsovereenkomst bepaalde. 13. Toegang tot het complex 13.1 De gemeente heeft ten allen tijde toegang tot het terrein, teneinde toezicht te kunnen uitoefenen op de naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst De gemeente heeft alleen toegang tot de opstallen indien zij hier gemotiveerd toe verzoekt en/of gegronde en dringende redenen toe heeft; 14. Medewerking aan wijziging bestemmingsplan, ontsluiting en realisatie school 14.1 Huurder is bekend met de beoogde ontwikkeling en realisatie van een nieuwe school, grenzend aan het perceel, en zal hier haar medewerking aan verlenen met in acht name van het gestelde in de samenwerkingsovereenkomst. 15. Nutsvoorzieningen, afval en energiecontracten 15.1 Lopende contracten met energieleveranciers, afvalinzamelingsdiensten of overige nuts/telecomvoorzieningen, gaan over van verhuurder naar huurder met verrekendatum ingangsdatum huur of worden in overleg tussen verhuurder en huurder beëindigd. 16. Verzekeringen door huurder 16.1 Huurder dient zorg te dragen voor een afdoende en gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering, inboedel verzekering en glasverzekering.

6 16.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goed van de bezoekers van het complex en evenmin voor schade aan eigendommen van de huurder De huurder is verplicht een verzekering van voldoende dekking af te sluiten voor eventuele schade die bezoekers en/of gebruikers, dan wel de gemeente lijden. 17. Terugleverstaat 17.1 Na beëindiging van de huurovereenkomst is huurder verplicht het gehuurde, schoon, ontruimd, vrij van gebruiksrechten en eventuele onderhuur, in oorspronkelijke doch goede staat aan verhuurder ter beschikking te stellen tenzij huurder en verhuurder hierover afwijkende schriftelijke afspraken hebben gemaakt. 18. Zakelijke rechten en Gastransportleiding 18.1 De Gemeente heeft nog geen kennis gegeven van de eventueel met het perceel gebonden lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf, van kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers Huurder is ermee bekend dat over het perceel een gastransportleiding loopt waarvoor een zakelijk recht is gevestigd. De aanwezigheid van de leiding zal voor huurder beperkingen inhouden Huurder is met de toekomstige ontwikkelplannen voor de realisatie van een school en bijhorende ontsluiting bekend. Huurder doet afstand van het eventuele recht op schadevergoeding Op het complex mogen geen zakelijke rechten worden gevestigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. 19. Milieutechnische staat 19.1 Gelet op de ouderdom van de opstallen, sluit de Gemeente niet uit dat in de opstallen asbest is verwerkt. Het risico daarvan ligt bij huurder. Huurder dient zich voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden/renovatie te vergewissen van een asbestvrije werkomgeving. In geval van de onverhoopte aanwezigheid van asbest, dient huurder de verhuurder onverwijld te informeren en gepaste maatregelen te treffen. Partijen treden alsdan in overleg over de beoordeling van de situatie en verrekening van de eventuele kosten De gemeente beschikt niet over actuele milieutechnische onderzoeken naar de staat van bodem en grondwater en heeft geen reden om dergelijke onderzoeken alsnog uit te voeren De gemeente sluit elke aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging uit en de huurder vrijwaart de gemeente voor aanspraken ter zake Indien uit een bodemonderzoek onverhoopt blijkt dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging waardoor het complex in redelijkheid niet gebruikt kan worden voor het doel waarvoor partijen deze huurovereenkomst hebben gesloten, heeft huurder het recht om de huurovereenkomst te ontbinden Bij ontbindingen draagt elke partij zijn eigen kosten en zal er over en weer geen verrekening plaatsvinden Rode lijst soorten: Huurder is ermede bekend dat op het terrein rode lijst soorten van flora en fauna voorkomen en dat dit mogelijk beperkingen met zich meebrengt met betrekking tot het gebruik van het terrein. Huurder is verplicht om kwetsbare flora en fauna in stand te houden en op gepaste wijze mee om te gaan. 20. Onvoorziene omstandigheden 20.1 Indien het onverkort uitvoeren van deze overeenkomst niet kan plaatsvinden vanwege buiten de invloedssfeer van partijen liggende onvoorziene omstandigheden, treden partijen met elkaar in overleg, waarbij met inachtneming van de doelstellingen van de overeenkomst zal worden gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing Indien deze overeenstemming ondanks inspanningen van partijen niet binnen een redelijke termijn wordt bereikt, zullen partijen het geschil aan de rechter voorleggen. Partijen kiezen dan alsdan woonplaats bij de gemeente. 21. Publiek rechtelijke verantwoordelijkheid 21.1 De gemeente behoudt bij de nakoming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald volledig haar publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat er van de zijde van de gemeente geen sprake zal zijn van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien in het kader hiervan de gemeente bezwaren en/of beroepen van derden honoreert, nalaat publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht, die niet in het voordeel zijn van de aard en strekking van de overeenkomst.

7 21.2 Huurder zal de gemeente niet aansprakelijk kunnen stellen voor de eventuele gevolgen van het verrichten van publiekrechtelijke taken en/of het uitoefenen van publiekrechtelijke bevoegdheden, tenzij huurder kan aantonen dat de gemeente toerekenbaar tekort is geschoten In dit kader wordt verwezen naar het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst. 22. Beëindiging bij wanprestatie, faillissement of surseance van betaling 22.1 Indien de huurder in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst kan de gemeente het huurrecht tussentijds opzeggen Indien de huurder in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling heeft gekregen kan de gemeente het huurrecht eveneens opzeggen Opzegging vindt plaats door middel van een deurwaardersexploot en met inachtneming van een termijn van tenminste één maand. In geval van beëindiging is de huurder verplicht om binnen 6 maanden na de dag waarop het huurrecht eindigt de grond met opstallen ter vrije beschikking van de gemeente te stellen, behoudens door derden rechtmatig verkregen huur- en gebruiksrechten. 23. Toepasselijk recht 23.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De considerans maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. 24. Ondeelbaarheid verplichtingen en hoofdelijke aansprakelijkheid 24.1 Indien het huurrecht aan twee of meer (rechts-) personen toekomt is ieder van hen tegenover de gemeente aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst. Aldus opgemaakt en ondertekend in voud plaats datum plaats datum (handtekening verhuurder) (handtekening huurder) Bijlagen: 1) - algemene bepalingen - tekening van het perceel - proces-verbaal van oplevering - rapport onderhoud status: Verslag Inspectie de Kleine Aarde, dd Afzonderlijke handtekening(en) van huurder(s) voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW als genoemd in 2.1. Handtekening huurder(s): 1) Doorhalen wat niet van toepassing is en eventueel aanvullen

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM 1. Algemeen 1.1 Deze algemene bepalingen maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen BV, gevestigd aan het Evertsenplein 92, 3221 BL Hellevoetsluis (ZH), Goudsesingel 235a, 3031 EL te Rotterdam,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN huurvoorwaarden huurvoorwaarden 2007 2 2 3 huurvoorwaarden Inhoud pag 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Meer dan één huurder 2 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V Algemene Inkoopvoorwaarden van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten versie: september 2013 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Woonlnvest Algemene Huurvoorwaarden Over uw rechten en plichten als huurder bij WoonInvest Inhoudsopgave Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden 4 Artikel 2 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie