HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW"

Transcriptie

1 HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan, indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd 'bijzondere bepalingen'. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de ROZ uitgesloten. CONCEPT HUUROVEREENKOMST versie V06 d.d eea onder voorbehoud goedkeuring Raad ONDERGETEKENDEN Gemeente Boxtel hierna te noemen 'verhuurder', vertegenwoordigd door EN Triple E Gevestigd te Arnhem vertegenwoordigd door hierna te noemen 'huurder', ingeschreven in het handelsregister onder nummer omzetbelastingnummer vertegenwoordigd door haar directeur, de heer T. Bade, Hierna gezamenlijk te noemen Partijen OVERWEGENDE: Dat Gemeente met Triple E een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten welke overeenkomst onlosmakelijk met deze huurovereenkomst is verbonden; Dat daar waar strijdigheden optreden tussen samenwerkingsovereenkomst en huurovereenkomst, de Gemeente gerechtigd is te bepalen welke overeenkomst en bepaling prevaleert; Dat Partijen onderkennen dat er sprake is van een gemengde huurovereenkomst die kenmerken bevat van meerdere huurregimes. Er wordt door partijen derhalve gekozen voor een contract op basis van artikel 7:230a BW. Dat partijen onderkennen dat er sprake is van een bestaande situatie; ZIJN OVEREENGEKOMEN 1. Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een perceel grond met opstallen, hierna 'het gehuurde' genoemd, gelegen tussen Het Klaverblad, de Munselsehoeve, Het Planckpad en de Einsteinstraat, kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie B en deel uitmakend van nummers 3870 (gedeeltelijk), 3600 en 874, een en ander als aangegeven op de bij deze overeenkomst gevoegde en daarvan deel uitmakende door partijen geparafeerde bijlage ( tekening Perceel ) en een door partijen geparafeerd proces-verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de (onderhouds)staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto s.

2 1.2 Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als een basis voor duurzaamheid en zelfredzaamheid met een maatschappelijk functie met nadruk op natuur, milieu, duurzaamheid-educatie, cultuur als bedrijfsmatige nevenactiviteit en ondergeschikte productie en detailhandel, horeca en verblijf(srecreatie), zorgfuncties en verhuur van werkruimten. Hiernaast is kleinschalige sierteelt, land- en akkerbouw toegestaan. 1.3 Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in 1.2 en/of in het bestemmingsplan wordt toegestaan, met verwijzing naar het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst. 1.4 Het is de verantwoordelijkheid van de huurder zelf om na te gaan welke terreinonderdelen, gebouwen, bouwdelen of ruimtes voor welk typen gebruik en bestemming geschikt zijn. 1.5 De huurder draagt zorg voor het hebben van de eventueel voor het gebruik en/of de bedrijfsvoering vereiste vergunningen en ontheffingen. De gemeente zal zich inspannen om de voor de plannen van huurder benodigde bestemming te realiseren en de bijhorende benodigde vergunningen te verlenen, een en ander met in acht name van het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst. 2. Voorwaarden 2.1 Van deze overeenkomst maken deel uit de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE' en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 72/2003, hierna te noemen 'algemene bepalingen'. De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend. 2.2 De algemene bepalingen waarnaar in 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is. 3. Duur, verlenging en opzegging 3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 maart 2014 en lopende tot en met 1 maart De huurder heeft het recht om onder de in de samenwerkingsovereenkomst bepaalde condities de huurovereenkomst eerder te beëindigen. 3.3 Na het verstrijken van de in 3.1 genoemde periode heeft de huurder een optie om deze overeenkomst voort te zetten voor een aansluitende periode van 5 jaar, derhalve tot en met 1 maart Na afloop van de huurperiode wordt de huur voortgezet van jaar tot jaar. 3.5 De huurder kan uiterlijk 2 maanden voor het einde van de huur door middel van een aangetekende brief aan de gemeente mededelen dat hij geen verlenging van de huurovereenkomst wenst. In dat geval zal de huur niet worden verlengd. 3.6 Na de in lid 1 en lid 3 van dit artikel bedoelde perioden van 5+5 jaar hebben partijen het wederzijdse recht om de afspraken te continueren of de huurovereenkomst te herzien en nieuwe afspraken te maken of de huurovereenkomst te beëindigen. Bij herziening hoort aanpassing van de huurprijs tot de mogelijkheden. Lid 4 is alsdan niet automatisch van toepassing. 3.7 Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. 4. Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode 4.1 De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis ,= zegge: zestig duizend euro. 4.2 Partijen komen overeen dat verhuurder geen omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt. 4.3 Het boekjaar van huurder loopt van 1 januari tot en met 31 december. 4.4 De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari voor het eerst met ingang van 1 maart 2016 aangepast middels indexatie op basis van de ConsumentenPrijsIndex huishoudens. 4.5 De vergoeding die huurder verschuldigd is voor door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig 16 algemene bepalingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven.

3 4.6 De betalingsverplichting van huurder bestaat uit: de huurprijs; de afzonderlijke vergoeding indien geen met omzetbelasting belaste verhuur is overeengekomen, mits onderling en aanvullend overeengekomen. het eventuele voorschot op de vergoeding voor de door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten met de daarover verschuldigde omzetbelasting; 4.7 Per betaalperiode van 12 kalendermaand(en) bedraagt de huurprijs 5.000,= zegge: vijfduizend euro per maand. 4.8 Met het oog op de datum van ingang van de huur, heeft de eerste betaling van huurder betrekking op de periode van 1 maart 2014 tot en met 31 maart 2014 en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag 5.000,= Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op 1 maart De uit hoofde van deze huurovereenkomst door huurder aan verhuurder te verrichten periodieke betalingen als weergegeven in 4.8 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro s en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan Huurder heeft het recht om in het kader van de opstart van haar exploitatie tijdelijk, doch alleen gedurende de eerste twee jaar, de termijn betaling van haar aanvangshuurprijs met 1/3 te verlagen en te verdisconteren met een bijbetaling van het restant ter grootte van 1/3 van de aanvangshuurprijs gedurende de termijn betalingen in laatste twee jaar van de huurperiode, doch uiterlijk in zijn geheel voor het einde van de duur van de huurovereenkomst. De rentevergoeding voor het uitstel bedraagt 2% op jaarbasis en is verschuldigd ten tijde van de bijbetaling De huur dient zonder kosten, inhouding of schuldvergelijking maandelijks te worden betaald door storting op rekeningnummer ten name van de gemeente Boxtel onder vermelding van huur De Kleine Aarde De huurder is in verzuim door het enkel verlopen van een voor de betaling gestelde termijn of het enkele feit van de niet of niet behoorlijke nakoming of overtreding van de bepalingen van de huurovereenkomst, zonder dat daartoe een ingebrekestelling, aanmaning, bevel of soortgelijke daad van rechtsvervolging nodig is De verplichting tot betaling van de tegenprestatie is een ondeelbare en hoofdelijke verbintenis Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting. 5. Leveringen en diensten 5.1 Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen overeen: dat verhuurder zorg draagt voor het strikt noodzakelijke herstel van uitsluitend de navolgende gebreken en achterstallig onderhoud: <herstel (vegetatie) dak informatiecentrum; <herstel/vervanging CV installatie informatiecentrum; <herstel/vervanging CV installatie Van Coothhoeve <keuring brandveiligheidsinstallatie <herstel basisaansluiting IT infrastructuur in eigendom van derden (zoals telecombedrijven) dat verhuurder zorg draagt voor verwijdering van roerende zaken en inventaris zoals opgenomen in het door partijen geparafeerd proces-verbaal van oplevering; dat verhuurder zorg draagt voor een afdoende opstalverzekering, doch geen glasverzekering en geen inboedelverzekering; 6. Bankgarantie / Zekerheden 6.1 Partijen zijn overeengekomen dat er geen bankgarantie wordt gesteld; 6.2 Verhuurder heeft ter nadere zekerheid het recht om in geval van tekortkoming of nalatigheid door huurder, alle in de samenwerkingsovereenkomst vermeldde vergoedingen aan huurder voor zover op te schorten of voor zover en waar mogelijk bedragen te laten inhouden op de opbrengsten van verhuurder

4 7. Beheerder 7.1 Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op: Gemeente Boxtel, afdeling <X> en contactpersoon <Y>. 7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient huurder zich voor wat betreft de inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder te verstaan. Bijzondere bepalingen 8. Onderhoud status 8.1 De onderhoud status staat vermeld in het rapport Inspectieverslag De Kleine Aarde 9 januari 2014 waarvan verhuurder en huurder ieder over een exemplaar beschikken. 8.2 Verhuurder heeft aan huurder gemeld dat de plantenkas niet veilig is en eerst hersteld moet worden alvorens deze gebruikt kan worden. Het herstel komt in het kader van de overdracht van de onderhoudstaak voor rekening van huurder. 8.3 Partijen zijn ermee bekend dat er sprake is van nog uit te voeren onderhoud. Huurder is ermee bekend dat de hieraan verbonden kosten voor zijn rekening komen, tenzij partijen over specifieke onderdelen, specifieke en aanvullende afspraken hebben gemaakt. Alsdan, dan zijn deze specifieke en aanvullende afspraken in deze huurovereenkomst benoemd. 8.4 Huurder wordt geacht het perceel en de opstallen te kennen. Hij heeft derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op vermindering van de jaarlijks verschuldigde huur of op enig andere vergoeding ter zake van het aanwezig zijn van gebreken. 9. Beheer- en onderhoud verplichting 9.1 Het volledige onderhoud en beheer van het perceel (buitenterrein en opstallen) gaat over in de feitelijke en fysieke staat zoals het per ingangsdatum van de huur verkeerd en komt voor rekening en risico van huurder; door verhuurder zal geen onderhoud worden uitgevoerd. 9.2 Huurder dient het complex in stand te houden en te onderhouden zoals een goed huisvader betaamt. 9.3 De verhuurder draagt met deze huurovereenkomst de verplichting voor het gehele onderhoud over aan huurder. Hiertoe behoren buitenterrein waaronder: waterpartijen, sloten, groen, verhardingen en opstallen. Het onderhoud bestaat uit planmatig onderhoud, instandhoudingsonderhoud, wettelijk, groot en dagelijks onderhoud. 9.4 Tot de beheer- en onderhoudsverplichting van Triple E als huurder behoort het continu borgen van een afdoende veilige en functionele situatie voor bewoners, bezoekers, omwonenden en passanten; 9.5 De huurder vrijwaart de gemeente voor vorderingen van derden ter zake van schade die zij lijden of zullen lijden ten gevolge van het gebruik van het complex, behoudens in geval van grove schuld en/of grove nalatigheid van de gemeente; 9.6 Tot de beheer- en onderhoudsverplichting van Triple E als huurder behoort het onderhoud van de watergang op het perceel. Dit betekent minimaal eenmaal per jaar maaien en maaisel afvoeren, eenmaal per jaar duikers controleren op voldoende doorstroming van water (ook de duikers onder het parkeerterrein). Duikers dienen bij onvoldoende doorstroming doorgespoten te worden. 9.7 De watergang dient vrij te blijven van onrechtmatigheden en ongewenste groei van houtige opstanden. Te allen tijden dient de doorvoer (afvoer) van water gegarandeerd te zijn. 9.8 In geval van calamiteiten dient huurder op eerste aanzegging van verhuurder actie te ondernemen om wateroverlast te voorkomen. 9.9 Als dit naar mening van verhuurder niet gerealiseerd wordt kan door de gemeente tot andere beheersmaatregelen worden besloten of tot aangepaste inrichting worden overgegaan. Huurder dient hieraan zijn medewerking te verlenen Indien huurder aan deze aanzegging geen gehoor geeft, kan verhuurder het onderhoud voor rekening van huurder uitvoeren of doen uitvoeren Verrekening vindt dan plaats met in achtneming van het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst Verwijdering of afbraak van opstallen en beplantingen zal niet anders mogen geschieden dan na schriftelijke toestemming van de gemeente Tot de beheer- en onderhoudsverplichting behoren ook het onderhouden, in standhouden en periodiek laten keuren van (veiligheids)installaties, noodverlichting en brandbestrijdingsmiddelen. Verhuurder meldt dat deze middelen en voorzieningen qua status technisch in het algemeen in orde is, doch laatste jaren niet meer is gekeurd. De gemeente zal e.e.a. voor haar rekening laten beoordelen, laten keuren of laten aanpassen.

5 9.14 Tot de beheer- en onderhoudsverplichting behoren ook het onderhouden en instandhouding van wettelijke voorzieningen, toegankelijkheid en faciliteiten voor mindervaliden Bij beëindiging van de huursituatie ontvangt huurder geen vergoeding voor eventueel aangebrachte verbeteringen. 10. Eigendommen van derden en overname inventaris en roerende zaken 10.1 Voor zover installaties, inboedel, werktuigen of machines aan De Kleine Aarde in bruikleen zijn gegeven of tijdelijk ter plaatse zijn gestald, hebben de rechtmatige eigenaren het recht om deze terug te halen. Huurder dient op eerste verzoek haar medewerking hieraan te verlenen en mag om bewijsvoering van eigendom verzoeken Kunstwerken: Huurder is ermede bekend dat op het complex diverse kunstwerken aanwezig zijn. Uitgangspunt is dat die kunstwerken ter plaatse gehandhaafd worden en door huurder worden onderhouden. Indien een kunstwerk niet kan worden gehandhaafd dient overleg te worden gepleegd met de gemeente / de kunstinstelling over mogelijke verplaatsing Warmtepomp: Huurder is ermede bekend dat in het atrium van het bezoekerscentrum een warmtepomp aanwezig is die mogelijk nog door de rechthebbende wordt verwijderd Windturbines: Huurder is ermede bekend dat er op het terrein enkele experimentele windturbines aanwezig zijn die na afloop van het experiment door en voor rekening van de eigenaar (RWE) zullen worden verwijderd Eco-expogebouw: Huurder is ermede bekend dat er op het terrein een Eco-expogebouw aanwezig is gebouwd door vereniging Ecodorp. De afspraak met Ecodorp is dat zij tot wederopzegging medegebruik hebben van dit gebouw. Als op enig moment wordt besloten tot afbraak heeft de vereniging recht op het wegnemen van de door hen nog bruikbare materialen Alle overige aanwezige inventaris en roerende zaken die niet specifiek zijn benoemd op het proces verbaal van oplevering als zijnde blijvend eigendom van of te verwijderen eigendom door gemeente of derden, worden per 1 maart 2014 eigendom van huurder. 11. Sleutelbeheer en registratie 11.1 Tot de beheer- en onderhoudsverplichting van Triple E als huurder behoort tevens het bijhouden van een gedegen en actuele sleuteluitgifte registratie en het verbod om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, sloten te vervangen; 12. Gebruik door derden 12.1 Huurder is bekend met het huidig (tijdelijk) gebruik van de locatie door derden. Verhuurder heeft hiervan aan huurder een overzicht verstrekt. Huurder neemt verplichtingen in deze over van verhuurder; 12.2 Onderverhuur van gebouwdelen of ruimten is alleen toegestaan indien de huurtermijn uiterlijk eindigt of gelijk loopt met de huurtermijn zoals gesteld in artikel 3 van deze huurovereenkomst en mits overige voorwaarden en bepalingen in lijn zijn met het in de samenwerkingsovereenkomst bepaalde. 13. Toegang tot het complex 13.1 De gemeente heeft ten allen tijde toegang tot het terrein, teneinde toezicht te kunnen uitoefenen op de naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst De gemeente heeft alleen toegang tot de opstallen indien zij hier gemotiveerd toe verzoekt en/of gegronde en dringende redenen toe heeft; 14. Medewerking aan wijziging bestemmingsplan, ontsluiting en realisatie school 14.1 Huurder is bekend met de beoogde ontwikkeling en realisatie van een nieuwe school, grenzend aan het perceel, en zal hier haar medewerking aan verlenen met in acht name van het gestelde in de samenwerkingsovereenkomst. 15. Nutsvoorzieningen, afval en energiecontracten 15.1 Lopende contracten met energieleveranciers, afvalinzamelingsdiensten of overige nuts/telecomvoorzieningen, gaan over van verhuurder naar huurder met verrekendatum ingangsdatum huur of worden in overleg tussen verhuurder en huurder beëindigd. 16. Verzekeringen door huurder 16.1 Huurder dient zorg te dragen voor een afdoende en gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering, inboedel verzekering en glasverzekering.

6 16.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goed van de bezoekers van het complex en evenmin voor schade aan eigendommen van de huurder De huurder is verplicht een verzekering van voldoende dekking af te sluiten voor eventuele schade die bezoekers en/of gebruikers, dan wel de gemeente lijden. 17. Terugleverstaat 17.1 Na beëindiging van de huurovereenkomst is huurder verplicht het gehuurde, schoon, ontruimd, vrij van gebruiksrechten en eventuele onderhuur, in oorspronkelijke doch goede staat aan verhuurder ter beschikking te stellen tenzij huurder en verhuurder hierover afwijkende schriftelijke afspraken hebben gemaakt. 18. Zakelijke rechten en Gastransportleiding 18.1 De Gemeente heeft nog geen kennis gegeven van de eventueel met het perceel gebonden lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf, van kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers Huurder is ermee bekend dat over het perceel een gastransportleiding loopt waarvoor een zakelijk recht is gevestigd. De aanwezigheid van de leiding zal voor huurder beperkingen inhouden Huurder is met de toekomstige ontwikkelplannen voor de realisatie van een school en bijhorende ontsluiting bekend. Huurder doet afstand van het eventuele recht op schadevergoeding Op het complex mogen geen zakelijke rechten worden gevestigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. 19. Milieutechnische staat 19.1 Gelet op de ouderdom van de opstallen, sluit de Gemeente niet uit dat in de opstallen asbest is verwerkt. Het risico daarvan ligt bij huurder. Huurder dient zich voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden/renovatie te vergewissen van een asbestvrije werkomgeving. In geval van de onverhoopte aanwezigheid van asbest, dient huurder de verhuurder onverwijld te informeren en gepaste maatregelen te treffen. Partijen treden alsdan in overleg over de beoordeling van de situatie en verrekening van de eventuele kosten De gemeente beschikt niet over actuele milieutechnische onderzoeken naar de staat van bodem en grondwater en heeft geen reden om dergelijke onderzoeken alsnog uit te voeren De gemeente sluit elke aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging uit en de huurder vrijwaart de gemeente voor aanspraken ter zake Indien uit een bodemonderzoek onverhoopt blijkt dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging waardoor het complex in redelijkheid niet gebruikt kan worden voor het doel waarvoor partijen deze huurovereenkomst hebben gesloten, heeft huurder het recht om de huurovereenkomst te ontbinden Bij ontbindingen draagt elke partij zijn eigen kosten en zal er over en weer geen verrekening plaatsvinden Rode lijst soorten: Huurder is ermede bekend dat op het terrein rode lijst soorten van flora en fauna voorkomen en dat dit mogelijk beperkingen met zich meebrengt met betrekking tot het gebruik van het terrein. Huurder is verplicht om kwetsbare flora en fauna in stand te houden en op gepaste wijze mee om te gaan. 20. Onvoorziene omstandigheden 20.1 Indien het onverkort uitvoeren van deze overeenkomst niet kan plaatsvinden vanwege buiten de invloedssfeer van partijen liggende onvoorziene omstandigheden, treden partijen met elkaar in overleg, waarbij met inachtneming van de doelstellingen van de overeenkomst zal worden gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing Indien deze overeenstemming ondanks inspanningen van partijen niet binnen een redelijke termijn wordt bereikt, zullen partijen het geschil aan de rechter voorleggen. Partijen kiezen dan alsdan woonplaats bij de gemeente. 21. Publiek rechtelijke verantwoordelijkheid 21.1 De gemeente behoudt bij de nakoming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald volledig haar publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat er van de zijde van de gemeente geen sprake zal zijn van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien in het kader hiervan de gemeente bezwaren en/of beroepen van derden honoreert, nalaat publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht, die niet in het voordeel zijn van de aard en strekking van de overeenkomst.

7 21.2 Huurder zal de gemeente niet aansprakelijk kunnen stellen voor de eventuele gevolgen van het verrichten van publiekrechtelijke taken en/of het uitoefenen van publiekrechtelijke bevoegdheden, tenzij huurder kan aantonen dat de gemeente toerekenbaar tekort is geschoten In dit kader wordt verwezen naar het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst. 22. Beëindiging bij wanprestatie, faillissement of surseance van betaling 22.1 Indien de huurder in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst kan de gemeente het huurrecht tussentijds opzeggen Indien de huurder in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling heeft gekregen kan de gemeente het huurrecht eveneens opzeggen Opzegging vindt plaats door middel van een deurwaardersexploot en met inachtneming van een termijn van tenminste één maand. In geval van beëindiging is de huurder verplicht om binnen 6 maanden na de dag waarop het huurrecht eindigt de grond met opstallen ter vrije beschikking van de gemeente te stellen, behoudens door derden rechtmatig verkregen huur- en gebruiksrechten. 23. Toepasselijk recht 23.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De considerans maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. 24. Ondeelbaarheid verplichtingen en hoofdelijke aansprakelijkheid 24.1 Indien het huurrecht aan twee of meer (rechts-) personen toekomt is ieder van hen tegenover de gemeente aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst. Aldus opgemaakt en ondertekend in voud plaats datum plaats datum (handtekening verhuurder) (handtekening huurder) Bijlagen: 1) - algemene bepalingen - tekening van het perceel - proces-verbaal van oplevering - rapport onderhoud status: Verslag Inspectie de Kleine Aarde, dd Afzonderlijke handtekening(en) van huurder(s) voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW als genoemd in 2.1. Handtekening huurder(s): 1) Doorhalen wat niet van toepassing is en eventueel aanvullen

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte Huurovereenkomst kantoorruimte Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST Straatnaam 63 Huurder: Fietsenmaker & Verhuurder: vof Belegger HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER ONDERGETEKENDEN: 1. de GEMEENTE AMSTERDAM (Gemeentelijk Vastgoed), gevestigd aan de Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET te Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Versie 27-05-2015 HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Stuknummer: bi09.01048

Stuknummer: bi09.01048 Stuknummer: bi09.01048 huurovk Nijverheidsweg versie d (2).DOC huurovk Nijverheidsweg versie d HUUROVEREENKOMST KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE NIJVERHEIDSWEG 5/5A, DEN HELDER DE ONDERGETEKENDEN: De naamloze vennootschap

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 12 september Onderwerp Huurovereenkomst Brandweerkazerne Warmond - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 12 september Onderwerp Huurovereenkomst Brandweerkazerne Warmond - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 12 september 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00697 Onderwerp Huurovereenkomst Brandweerkazerne Warmond - Besluitvormend Beknopte samenvatting In 2011 is (vanwege een gunstige

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie

Nadere informatie

Huurovereenkomst winkelruimte

Huurovereenkomst winkelruimte Huurovereenkomst winkelruimte En andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN De heer H.A. Kuipers, gevolmachtigde van F. den Broeder, kantoorhoudende aan1~11.11~ 1.1111111~1 telefoonnummer

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek) ONDERGETEKENDEN De gemeente Steenwijkerland, gevestigd Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk, ten deze

Nadere informatie

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier van WR Makelaars 26 sep 2013 WR Makelaars - Hofgeest 40-1102Er - Amsterdam HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE En andere bedrijfsruimte niet ex., Artikel 7: 230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE En andere bedrijfsruimte niet ex., Artikel 7: 230a BW ONDERGETEKENDEN De Vennootschap onder Firma Riversidelofts, gevestigd te (1017 NA) Amsterdam aan de Leidsegracht 13/15 hierna te noemen verhuurder, vertegenwoordigd door de heer M.R. van Dijk, en XXXXXXX,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verw ijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov)

Huurovereenkomst. Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov) Huurovereenkomst Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov) Voor meer informatie over dit huurcontract kunt u contact opnemen met: Gemeente Hengelo Afdeling Grondzaken 2/9 Kerngegevens huurovereenkomst

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

Onderhuurovereenkomst. inzake. de vestiging van een consultatiebureau. aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen. tussen.

Onderhuurovereenkomst. inzake. de vestiging van een consultatiebureau. aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen. tussen. Onderhuurovereenkomst inzake de vestiging van een consultatiebureau aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen tussen de GGD-Zeeland en de Gemeente Reimerswaal 15.023211 1 Huurovereenkomst voor drie kantoorruimten

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

waarbij de gemeente c.q. de verhuurder en de huurder hierna gezamenlijk ook als partijen zullen worden aangeduid,

waarbij de gemeente c.q. de verhuurder en de huurder hierna gezamenlijk ook als partijen zullen worden aangeduid, HUUROVEREENKOMST COA- Enschede ONDERGETEKENDEN 1] De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Enschede, kantoorhoudend aan de Langestraat 24 te 7524 HC Enschede hierna te noemen gemeente of 'verhuurder',

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont)

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 816-006986 MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende

Nadere informatie

1. Fondsnaam., gevestigd te [ INVULLEN], hierna te noemen verhuurder,

1. Fondsnaam., gevestigd te [ INVULLEN], hierna te noemen verhuurder, HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerend Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 25 augustus 2008 gedeponeerd bij

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Ondergetekenden: Volledige naam Gevestigd / wonende aan en, hierna te noemen "verhuurder" Volledige naam Geboren op.. Beroep. Paspoortnummer

Nadere informatie

Advocaat Postbus 10000 Stationsplein 99-101 5280 DA Boxtel Postbus 396 5201 AJ 's-hertogenbosch

Advocaat Postbus 10000 Stationsplein 99-101 5280 DA Boxtel Postbus 396 5201 AJ 's-hertogenbosch holja ach' aten Gemeente Boxtel - d r s - N M - v a n w y i c k m r T.a.v. de heer F. Koesen Advocaat Postbus 10000 Stationsplein 99-101 5280 DA Boxtel Postbus 396 5201 AJ 's-hertogenbosch alleen per e-mail:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 20 maart 2017 vast Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij

Nadere informatie

en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW HUUROVEREENKOMST WINKEL RUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Concept

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Concept Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte ONDERGETEKENDEN: gevestigd/wonende te, hierna te noemen 'verhuurder', EN. geboren: beroep:. paspoortnummer:. gevestigd/wonende te:., hierna te noemen 'huurder', ZIJN

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE eventueel in combinatie met een garage / parkeerplek Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Woldwijk u.a.

Coöperatieve Vereniging Woldwijk u.a. 132co HUUROVEREENKOMST WOLDWIJK PARTIJEN, De gemeente Ten Boer, kantoorhoudend aan Hendrik Westerstraat 24 9791 CT Ten Boer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder A. Postma, daartoe gevolmachtigd

Nadere informatie

*T0003859.Z2* Huurovereenkomst. Businesscenter The Hub adres Dr Hub van Doorneweg 81 te Tilburg. Hoofddorp, 14 november 2014.

*T0003859.Z2* Huurovereenkomst. Businesscenter The Hub adres Dr Hub van Doorneweg 81 te Tilburg. Hoofddorp, 14 november 2014. Huurovereenkomst Businesscenter The Hub adres Dr Hub van Doorneweg 81 te Tilburg Referentie mb\38\t0003859z201-2014 Namens VastNed Offices Benelux Holding Complex Dr. Hub van Doorneweg Tilburg Registratie

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen: Huurovereenkomst Ondergetekenden: 1. Hoogerbrugge & Partners (handelsnaam: MB67 Offices), gevestigd Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

1.2 Het gehuurde maakt deel uit van de onder verhuurder ressorterende school voor basisonderwijs met de naam Antoniusschool.

1.2 Het gehuurde maakt deel uit van de onder verhuurder ressorterende school voor basisonderwijs met de naam Antoniusschool. CONCEPT HUUROVEREENKOMST STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS VOOR DE BEERZEN, OIRSCHOT EN SPOORDONK - GEMEENTE OIRSCHOT BETREFFENDE RUIMTEN VOOR KINDERDAGOPVANG IN EN BIJ DE ANTONIUSSCHOOL IN OIRSCHOT Ondergetekenden:

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET juli 2014 De ondergetekenden: 1., wonende te., hierna te noemen: verhuurder ; en 2., wonende te., hierna te noemen: huurder ; De ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE. [ datum] tussen [ NAAM VERHUURDER B.V.] als Verhuurder

HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE. [ datum] tussen [ NAAM VERHUURDER B.V.] als Verhuurder HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE Gebaseerd op het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan,

Nadere informatie

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G A AN G E T E K E N D V E R Z E N D E N GEMEENTE VELSEN DUDOKPLEIN 1 1971 EN IJMUIDEN TEL. : 0255-567200 FAX : 0255-567760 INTERNET: WWW.VELSEN.NL Stichting Solidariteitsgebouw

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE EN ANDERE BEDRIJFSRUIMTE in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE EN ANDERE BEDRIJFSRUIMTE in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE EN ANDERE BEDRIJFSRUIMTE in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN mercatus SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN De ondergetekenden: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MERCATUS, gevestigd en kantoorhoudende te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder aav het

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT-

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Ondergetekenden, De Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW 1

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW 1 HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW 1 Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Voor al uw zakelijke wensen. BREDA BUSINESS PARK. De uitstraling van uw succes

Voor al uw zakelijke wensen. BREDA BUSINESS PARK. De uitstraling van uw succes Voor al uw zakelijke wensen. BREDA BUSINESS PARK De uitstraling van uw succes Huurovereenkomst Unit (nummer) Volgens het model door de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Gedempte Oude Gracht 138 Versie 2014

HUUROVEREENKOMST Gedempte Oude Gracht 138 Versie 2014 Haarlem HUUROVEREENKOMST Gedempte Oude Gracht 138 Versie 2014 (Ex. artikel 7:230a BW) Contractnummer: 20140405 ONDERGETEKENDEN I I De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Haarlem, ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN COMMUNITY- OVEREENKOMST JAARBEURS INNOVATION MILE (JIM) Versie 18 februari 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN COMMUNITY- OVEREENKOMST JAARBEURS INNOVATION MILE (JIM) Versie 18 februari 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN COMMUNITY- OVEREENKOMST JAARBEURS INNOVATION MILE (JIM) Versie 18 februari 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN COMMUNITY-OVEREENKOMST JAARBEURS INNOVATION MILE (JIM) Versie 18 februari 2017

Nadere informatie

Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 lid 4 BW

Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 lid 4 BW Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 De ondergetekenden: Woon-, zorg- en activiteitencentrum voor ouderen Vreedenhoff, gevestigd aan de Esperantolaan 2, te

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Terbeschikkingstelling en aanvaarding

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp:

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: Algemene voorwaarden Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: 1. Algemeen 1 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Turnaccommodatie Opmeer. 1.2 Huurder: de partij

Nadere informatie

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 De ondergetekenden: 1. Crumble development, gevestigd te Grubbenvorst, aan de Julianastraat 32, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

TE HUUR. Rembrandtlaan 41-A te Schiedam

TE HUUR. Rembrandtlaan 41-A te Schiedam TE HUUR Rembrandtlaan 41-A te Schiedam Betreft Een op een hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte met een b.v.o van 100m² welke is onder verdeeld in drie werkruimtes en ontvangstruimte. Parkeren op eigen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN:

HUUROVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: HUUROVEREENKOMST.. (BB ) DE ONDERGETEKENDEN: 1. de besloten vennootschap Barry Emons Aangepast Spelmateriaal B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 5411 LS Zeeland aan de Hoefslag 11, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Partijen: 1. De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet en het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Voorbeelden van huurcontracten

Voorbeelden van huurcontracten Voorbeelden van huurcontracten 1. HUUROVEREENKOMST SPORTACCOMMODATIE Verhuurder De gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd door de directeur Sport en Recreatie, daartoe aangewezen door de Burgemeester van

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

OVEREENKOMST HOUDENDE BEEINDIGING ERFPACHTRECHT/ HUUROVEREENKOMST

OVEREENKOMST HOUDENDE BEEINDIGING ERFPACHTRECHT/ HUUROVEREENKOMST OVEREENKOMST HOUDENDE BEEINDIGING ERFPACHTRECHT/ HUUROVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. Gemeente Noord-Beveland, gevestigd te Wissenkerke, kantoorhoudende te 4491 EV Wissenkerke, Voorstraat 31, (postadres:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A:

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A: Huurovereenkomst De ondergetekenden: partij A: Woonstichting Vryleve, statutair gevestigd te Lobith en aldaar kantoorhoudende aan de Halve Maan 18 (Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VAN ZONNEPANELEN (inclusief omvormer, elektrische infrastructuur en montage) tussen. Solar Renting B.V.

HUUROVEREENKOMST VAN ZONNEPANELEN (inclusief omvormer, elektrische infrastructuur en montage) tussen. Solar Renting B.V. HUUROVEREENKOMST VAN ZONNEPANELEN (inclusief omvormer, elektrische infrastructuur en montage) tussen Solar Renting B.V. en De heer Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeldstraat 1 1111aa Voorbeeld HUUROVEREENKOMST

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN Ondergetekenden: de heer, geboren.. te., zich identificerend met.., met sofi nummer, gehuwd mevrouw, geboren.. te.., zich identificerend met., met sofi nummer, beiden

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

1.1 De verhuurder verhuurt aan de huurder en de huurder huurt van de verhuurder de navolgende sportaccommodatie zoals gespecificeerd in lid 3.1.

1.1 De verhuurder verhuurt aan de huurder en de huurder huurt van de verhuurder de navolgende sportaccommodatie zoals gespecificeerd in lid 3.1. HUUROVEREENKOMST SPORTACCOMMODATIE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Dordrecht, afdeling Sportbedrijf Dordrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. van

Nadere informatie