Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0"

Transcriptie

1 Eerste exploitatiebegroting NatLab oktober 2011

2 Aan Gemeente Eindhoven Sector Grond en Vastgoed De heer B. Bankers Postbus RB EINDHOVEN Van Hospitality Consultants Smallepad Postbus CD AMERSFOORT Auteurs Martine Atzema Marco Verhoef Project Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0 Betreft Eindrapportage Ons kenmerk /RA d01/MA/HR Datum Amersfoort, 14 oktober Hospitality Consultants Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbenden c.q. door de rechthebbenden gemachtigden, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking

3 VOORAF In deze rapportage is een eerste opzet opgenomen voor de exploitatie van het Natlab 2.0. De fase van ontwikkeling en de inzichten in het inhoudelijke concept en gebruik en bezetting zorgen er voor dat op onderdelen inschattingen en aannames gedaan zijn, hierdoor kent de begroting onzekerheden. Nadat de Raad een keuze heeft gemaakt rondom het beheermodel is het aan te raden om in samenwerking met inhoudelijke partners van het Natlab 2.0 te komen tot een gedetailleerdere uitwerking van het inhoudelijke concept, de horecaformule, het organisatiemodel, de beheertaken en het kwaliteitsniveau dat nagestreefd wordt. Kortom het opstellen van een businessplan waarmee een toekomstbestendige basis gelegd kan worden voor de exploitatie van het Natlab 2.0. Amersfoort, 14 oktober

4 INHOUDSOPGAVE Vooraf 1 Uitgangspunten exploitatiebegroting 5 2 Concept exploitatiebegroting 6 3 Aandachtspunten exploitatiebegroting Knip in programmering partners en dagelijks beheer De huuropbrengsten Horecaomzet Snelle opstart noodzakelijk Kansen optimalisatie door aanvullend gebruik 10 Bijlage 1 Toelichting exploitatiebegroting

5 1 Uitgangspunten exploitatiebegroting Voor het opstellen van de exploitatiebegroting is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 1. Er is een knip gemaakt tussen inhoudelijke activiteiten (programmering van afzonderlijke partners), dagelijks beheer (coördinatie van gezamenlijke programmering, facilitair en exploitatiebeheer) en eigenarenbeheer. Deze definities zijn toegelicht in onze rapportage rondom het beheermodel. 2. De ruimtestaat, zoals gebruikt, is het resultaat van het handmatig inmeten van de plattegronden zoals die beschikbaar zijn gesteld (DO d.d. 29 juli 2011), via mail ontvangen op 6 september Er is voor alsnog geen ruimtestaat van de architect beschikbaar, de kans bestaat derhalve dat de ruimtestaat bij toekomstige berekeningen op onderdelen aangepast moet worden. Voor de berekening van netto vloeroppervlak is er vanuit gegaan dat de opslag van netto naar bruto oppervlak 10% beslaat. 3. Daar waar beschikbaar is uitgegaan van de begrotingsposten zoals eerder opgesteld door de gemeente. Waar deze afwijken van kengetallen van HC is dit in de toelichting in bijlage 2. Daar waar afwijkingen meer dan 10% bedragen zijn kengetallen van HC gehanteerd. 4. Gezien de huidige opdrachtformulering en de beperkte uitwerking van het inhoudelijke concept en onzekerheden in de ontwikkeling is in deze fase geen haalbaarheidsonderzoek voor de horeca uitgevoerd. De huidige omzet van de horeca binnen Plaza Futura is aangehouden, waarbij voor de eerste jaren een gedeelte van de omzet is aangehouden vanwege de benodigde opstart. 5. De doelstelling van het Natlab 2.0 is het realiseren van een culturele hotspot voor Eindhoven, hier ontmoeten en versterken cultuuraanbieders en bezoekers elkaar. Deze doelstelling en het multifunctionele karakter van het Natlab 2.0 vragen om ruimere openingstijden dan nu gebruikelijk bij de partners: vooruitlopend op een gedetailleerde uitwerking van het businessplan is rekening gehouden met een (gemiddelde) openstelling van 7 dagen per week van 10.00u s ochtends tot 24.00u s avonds. 6. In de huidige begroting is zelfredzaamheid van partners noodzakelijk; alle partners dragen bij aan het net en ordelijk houden van het Natlab 2.0. Dit houdt in dat partners eigen ruimtes representatief houden en multifunctionele ruimtes achterlaten zoals ze deze aangetroffen hebben. Daarnaast zorgen partners zelf voor ontvangst van gasten rondom activiteiten (al dan niet door middel van de inzet van vrijwilligers), kaartverkoop en voor de inzet van theatertechnici wanneer activiteiten daarom vragen. 7. Huidige huisvestingslasten van partners worden ingezet als huurbijdrage en als bijdrage in dagelijks beheer in mindering gebracht op de subsidiebijdrage van de gemeente, dit met als doel om de in het Raadsbesluit beoogde huurbijdrage van ,- op te brengen. 8. In deze begroting is uitgegaan van het creëren van een sterk label rondom NatLab 2.0, een stuwende kracht achter het samenbrengen en verbinden van culturele activiteiten. Hiervoor is naast beherend personeel ook gerekend met de inzet van een zogenoemde Natlabmanager (een concepteigenaar)

6 2 Concept exploitatiebegroting Onderstaand zijn de concept exploitatiebegrotingen voor de komende jaren opgenomen, in bijlage 1 is een toelichting opgenomen voor de verschillende begrotingsposten. Tabel 1 Exploitatiebegroting structureel INKOMSTEN Huurder Dagelijks beheer Eigenaar Eigenarenbeheer Dagelijkse beheer Verhuur ruimtes uren / dagdeelbasis Horecaomzet Beschikbare middelen beheer Baltan Beschikbare middelen beheer Broet Beschikbare middelen beheer Plaza Sponsoring en fondsen PM Subtotaal Huuropbrengsten eigenaar Beschikbare middelen huur Baltan Beschikbare middelen huur Broet Beschikbare middelen huur Plaza Huurinkomsten vanuit de beheerorganisatie Begrotingspost kapitaallasten Subtotaal Bruto omzet Inkoopkosten horeca Netto omzet KOSTEN Directe exploitatielasten Schoonmaak Personeel Horecapersoneel NatLabmanager Beherend personeel

7 Indirecte exploitatielasten beheer Communicatie, PR en gezamenlijke programmering Administratie en algemeen Energie Huurdersonderhoud Terreinonderhoud PM Inrichting (gemeenschappelijk) Inboedelverzekering OZB belasting huurder Huurbijdrage gemeente Eigenarenlasten Afschrijving en interest Eigenarenonderhoud Verzekeringen eigenaar OZB belasting eigenaar Totale kosten RESULTAAT Tabel 2 Begroting jaar 1 INKOMSTEN Huurder Dagelijks beheer Eigenaar Eigenarenbeheer Dagelijkse beheer Verhuur ruimtes uren / dagdeelbasis Horecaomzet Beschikbare middelen beheer Baltan Beschikbare middelen beheer Broet Beschikbare middelen beheer Plaza Sponsoring en fondsen PM Subtotaal Huuropbrengsten eigenaar Beschikbare middelen huur Baltan Beschikbare middelen huur Broet Beschikbare middelen huur Plaza Huurinkomsten vanuit de beheerorganisatie Begrotingspost kapitaallasten Subtotaal Bruto omzet

8 Inkoopkosten horeca Netto omzet KOSTEN Directe exploitatielasten Schoonmaak Personeel Horecapersoneel NatLabmanager Beherend personeel Indirecte exploitatielasten beheer Communicatie, PR en gezamenlijke programmering Administratie en algemeen Energie Huurdersonderhoud Terreinonderhoud PM Inrichting (gemeenschappelijk) Inboedelverzekering OZB belasting huurder Huurbijdrage gemeente Eigenarenlasten Afschrijving en interest Eigenarenonderhoud Verzekeringen eigenaar OZB belasting eigenaar Totale kosten RESULTAAT Tabel 3 Exploitatiebegroting begroting jaar 2 INKOMSTEN Huurder Dagelijks beheer Eigenaar Eigenarenbeheer Dagelijkse beheer Verhuur ruimtes uren / dagdeelbasis Horecaomzet Beschikbare middelen beheer Baltan Beschikbare middelen beheer Broet Beschikbare middelen beheer Plaza Sponsoring en fondsen PM Subtotaal

9 Huuropbrengsten eigenaar Beschikbare middelen huur Baltan Beschikbare middelen huur Broet Beschikbare middelen huur Plaza Huurinkomsten vanuit de beheerorganisatie Begrotingspost kapitaallasten Subtotaal Bruto omzet Inkoopkosten horeca Netto omzet KOSTEN Directe exploitatielasten Schoonmaak Personeel Horecapersoneel NatLabmanager Beherend personeel Indirecte exploitatielasten beheer Communicatie, PR en gezamenlijke programmering Administratie en algemeen Energie Huurdersonderhoud Terreinonderhoud PM Inrichting (gemeenschappelijk) Inboedelverzekering OZB belasting huurder Huurbijdrage gemeente Eigenarenlasten Afschrijving en interest Eigenarenonderhoud Verzekeringen eigenaar OZB belasting eigenaar Totale kosten RESULTAAT

10 3 Aandachtspunten exploitatiebegroting 3.1 Knip in programmering partners en dagelijks beheer De insteek van de knip in functies heeft gevolgen voor de financiering van culturele activiteiten van Plaza Futura. De horeca-inkomsten stellen Plaza Futura op dit moment mede in staat om haar culturele programmering te financieren. Wanneer er een constructie bedacht wordt om de resultaten van beheerorganisatie terug te laten vloeien naar de gemeente dan biedt dit mogelijkheden om subsidiebijdragen uit te breiden. De exploitatie biedt wat dit betreft de komende jaren naar verwachting echter nog geen perspectief. 3.2 De huuropbrengsten De mogelijkheden voor een bijdrage in huur voor de diverse partners zijn berekend op basis van de jaarbegroting Uit de interviews met Broet en Baltan is gebleken dat er wijzigingen opgetreden zijn in de huisvestingslasten als gevolg van verhuizingen en andere verdeelsleutels tussen activiteiten. Hierdoor is het voor alsnog onduidelijk of partners de lasten zoals opgenomen in de toekomst daadwerkelijk kunnen dragen. 3.3 Horecaomzet Zoals gesteld in de uitgangspunten is in de begroting uitgegaan van het borgen van de omvang van de horeca-inkomsten zoals nu binnen Plaza Futura. Er is uitgegaan van de inzet van horecawinsten voor het dagelijks beheer van het Natlab 2.0, dit betekent dat commerciële exploitatie (dat wil zeggen met een horecaondernemer) niet tot de mogelijkheden behoort. Het exploitatieresultaat van het dagelijks beheer is sterk afhankelijk van de horecaopbrengsten. Daarnaast is de huidige horecaomzet binnen Plaza Futura hoog te noemen; de omzet is in verhouding hoger dan in menig cultuurverzamelgebouw. Tot slot wordt in Strijp S voorzien in een aanzienlijk horeca-aanbod, waarmee concurrentie in de loop van de jaren toe gaat nemen. Het ontbreken van een zorgvuldig haalbaarheidsonderzoek brengt derhalve een risico met zich mee. 3.4 Snelle opstart noodzakelijk Uit een analyse van de aanspraken die de eerste twee jaren op basis van de begroting op het frictiebudget gedaan worden is een snelle opstart noodzakelijk. De huidige begroting geeft immers na het tweede jaar reeds een tekort. De ontwikkeling van het gebied Strijp S is hierin een onzekere factor. De gemeente kiest voor het realiseren van voorzieningen met als doel de aantrekkingskracht op toekomstige bewoners van het gebied te vergroten. Dit betekent dat de volledige bewoning van het gebied jaren op zich kan laten wachten. Het beschikbare frictiebudget is binnen een bestaande omgeving (marktgebied al aanwezig) reeds nodig om aanloopverliezen te financieren. In het geval van het Natlab is echter sprake van onzekerheden rondom snelheid van de gebiedsontwikkeling, dit kan langjarig negatieve gevolgen hebben voor het exploitatieresultaat. 3.5 Kansen optimalisatie door aanvullend gebruik Op dit moment zijn er een drietal partijen actief binnen het NatLab 2.0. Publiektrekkende activiteiten van deze partijen vinden met name in het weekend en in de avonden plaats. Dit betekent dat een aanvulling van het aantal partners wenselijk is en publiekstrekkende partijen van belang zijn voor de exploitatie. Anderzijds kan de daadwerkelijke huisvesting van de Eindhovense school in een van de vleugels ook kansen bieden om gebruik en bezetting en dekking van de exploitatie te versterken. Uitbereiding van het cultuuraanbod is noodzakelijk om van het Natlab 2.0. de daadwerkelijke cultuurhotspot van Eindhoven te maken

11 Bijlage 1 Toelichting exploitatiebegroting Inkomsten huurder (dagelijks beheer) Verhuur ruimtes (dagdeelbasis) De raming van inkomsten uit (externe) verhuren is naar beneden bijgesteld. Dit op basis van het feit dat het gros van de verhuurbare ruimtes op prime time gebruikt wordt door de partners die nu reeds in beeld zijn. Voor de begroting is uitgegaan van kengetallen binnen sociaal-culturele accommodaties, daarbij is uitgegaan van het gemiddelde tussen het eerste en het tweede kwartaal (beneden gemiddeld) per m2 woon-werkoppervlak. Horecaopbrengsten Voor de horecaomzet is gerekend met de huidige cijfers van Plaza Futura. Beschikbare middelen Baltan, Broet en Plaza Baltan, Broet en Plaza maken op dit moment ook kosten voor het dagelijks beheer in hun eigen accommodatie, deze kosten lopen echter uiteen. In de begroting is uitgegaan van de kosten die zijn gemaakt in het jaar 2010, per partij zijn de volgende kostenposten uit de begroting meegenomen: Baltan: Kantoorinventaris + Schoonmaak + overige huisvestingslasten. Broet: Verzekeringskosten en helft frictiebudget (onvoorziene kosten). Plaza Futura: 10% personele lasten en huisvestingslasten verminderd met huur. Sponsoring en fondsenwerving Voor een accommodatie als NatLab 2.0 moet het ook mogelijk zijn om sponsorinkomsten te werven. Omdat deze inkomsten nog niet zeker zijn, en mogelijkheden afhankelijk zijn van het te kiezen beheermodel (sponsoren zijn minder bereid om de gemeente een sponsorbijdrage te verstrekken bijvoorbeeld) is hiervoor een PM post opgenomen. Inkoopkosten horeca Voor de inkoopkosten van horeca is uitgegaan van een gemiddelde van 33%, met name vanwege het feit dat er naast een drankverstrekkend aanbod ook sprake is van een restaurantaanbod. Aanloopverliezen In de begroting is uitgegaan van een inkomstenderving (voor verhuur ruimtes en horeca) in jaar 1 en 2 van respectievelijk 50 en 75%. Kosten huurder (dagelijks beheer) Schoonmaak Hiervoor is de eerdere raming van de gemeente aangehouden. Naar verwachting kan hier nog een reductie van 10% behaald worden wanneer kritisch naar de schoonmaakfrequentie gekeken wordt en ad hoc of aanvullende schoonmaak door beherend personeel uitgevoerd wordt

12 Personeel Voor personeel zijn aannames gedaan die in de vervolgfase verfijning behoeven. Voor de personele berekening voor de horeca is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: Personeelskosten per type medewerker Horeca Nat labmanager Beheer Totaal aantal uren per week dat betaalde krachten aanwezig zijn (gemiddeld) Aantal uur volledige werkweek (fulltime) Netto inzetbaarheid Uren per jaar Benodigde FTE 10,49 0,75 0,86 Gemiddeld bruto-salaris per maand (op basis van fulltime) % Vakantiegeld 8% 8% 8% % Werkgeverslasten 35% 35% 35% Jaarlijkse personeelskosten Communicatie, PR en gezamenlijke programmering Hiervoor is uitgegaan van een stelpost van ,-. Administratie en algemeen Hiervoor zijn de volgende stelposten aangehouden. Posten Beveiliging Administratiekantoor PC en toebehoren Accountantskosten Telefoon / fax 500 Bestuurskosten Vrijwilligersvergoeding - Systeembeheer TOTAAL Energie Hiervoor is de eerdere raming van de gemeente aangehouden. Huurdersonderhoud Hiervoor is de eerdere raming van de gemeente aangehouden. Terreinonderhoud Vanwege onduidelijkheden over verantwoordelijkheden wat dit betreft is vooralsnog een PM post opgenomen. Inboedelverzekeringen Hiervoor is uitgegaan van 0,15 van de investeringswaarde (investeringsbedrag verminderd met stichtingskosten) voor opstal en inboedelverzekering, waarvan 20% voor de inboedelverzekering aangehouden is. OZB Voor belastingen is als WOZ-waarde de bovenstaande investeringslast aangehouden, waarbij gerekend is met een aanslagpercentage van 0,1273%. Inrichting Uitgaande van uniformiteit in het NatLab 2.0 is uitgegaan van een benodigde investering van ,- voor losse inventaris en raambekleding. Op basis van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 12,5 jaar komt dit neer op een exploitatielast van ,- op jaarbasis

13 Huurbijdrage zie kopje huuropbrengsten onder begroting eigenaar. Begroting eigenaar (eigenarenbeheer) Huuropbrengsten De huidige huurlasten van Baltan, Broet en Plaza zijn opgenomen in deze begroting, voor Plaza Futura zijn de kantoorkosten buiten beschouwing gelaten. Daarbij is ervan uitgegaan dat de huidige huurbijdrage van de gemeente in stand blijft na overgang naar het Natlab 2.0. Deze bijdrage kan in een huurbijdrage geboden worden of door het losweken van deze kosten uit de begroting van partners (verplaatsen subsidiebijdrage ter hoogte van dit bedrag). In het raadsbesluit is gerekend met een huuropbrengst van in totaal ,-, het resterende bedrag dat nodig is, wordt derhalve opgebracht vanuit de dagelijkse beheerbegroting. Begrotingspost dekking kapitaallasten Hieronder wordt de dekking van de kapitaallasten die jaarlijks beschikbaar is vermeld. Kosten eigenaar Kosten voor eigenaar zijn overgenomen van de gemeente, ook voor wat betreft OZB en verzekeringslasten

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven Exploitatie en Beheerplan Basisschoolgebouw Houthaven Beheervisie, eigendomsverhouding, taken en verantwoordelijkheden en voorwaarden voor gebruik omtrent basisschoolgebouw Houthaven Versie 5.0 Definitief

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013

Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013 Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013 1. Inleiding In 2007 is een vooronderzoek (Synarchis) gestart naar een gemeenschappelijke zwemvoorziening voor de Zwijndrechtse Waard Het leidde

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed * % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed... HANDREIKING voor het Deze Handreiking is opgesteld door de commissie Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed op initiatief van de Kopgroep Maatschappelijke

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

De Total Cost of Ownership benadering en woningcorporaties. Onderzoek naar de meerwaarde van een TCO benadering bij woningcorporaties

De Total Cost of Ownership benadering en woningcorporaties. Onderzoek naar de meerwaarde van een TCO benadering bij woningcorporaties De Total Cost of Ownership benadering en woningcorporaties Onderzoek naar de meerwaarde van een TCO benadering bij woningcorporaties De Total Cost of Ownership benadering en woningcorporaties Personalia

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Praktijkkosten van apotheekhoudenden

Praktijkkosten van apotheekhoudenden Praktijkkosten van apotheekhoudenden Resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de praktijkkosten in 2004 Vastgesteld door de begeleidingscommissie op 16 maart 2007 Uitgebracht aan het Ministerie

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Enschede, Augustus 213 NAR Advies BV T: 88 43 Postbus

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion Oktober 2010 Onderzoek uitgevoerd door: Stichting SROL Onder verantwoording van: Ir. W.J.G. Fincken Bestuurder Inhoudsopgave

Nadere informatie