DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF"

Transcriptie

1 DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF Vanaf 2013 een rekening van uw verzekeringsman? Verzekeringsadviseurs gaan hun honorarium apart bij u in rekening brengen. Vanaf 2013 geldt namelijk een provisieverbod bij hypotheken, uitvaart-, pensioen-, levens- en inkomensverzekeringen. Wat te doen met die rekening? Wat is het provisieverbod? Provisie uit de premie. Het is precies wat u denkt: tussenpersonen in de financiële dienstverlening mogen zich niet langer laten betalen uit een provisie van de verzekeringsmaatschappij (de aanbieder). Dat geldt bij hypotheken, uitvaartverzekeringen en pensioen-, levens-, en inkomensverzekeringen. In de plaats van de verzekeraar moet de klant, u dus, betalen voor bemiddeling en advies. Dit geldt ook voor verzekeringen voor uw bedrijf. Op deze manier moeten de kosten voor u inzichtelijk worden gemaakt. Soms nog wel toegestaan. Voor eenvoudige schadeverzekeringen en voor consumptief krediet mag de verzekeringsmaatschappij wel via provisie blijven betalen voor de bemiddeling. Denk aan: bezitsverzekeringen, zoals opstal- en inboedelverzekeringen; aansprakelijkheidsverzekeringen, privé en voor bedrijven; motorrijtuigenverzekering Buitenlands personeel: altijd checken Bent u van plan om een of meer buitenlandse werknemers aan te trekken? Ga dan naar en benut de checklist op die site om na te gaan hoe u dat personeel op de juiste wijze in dienst moet nemen. U moet zich houden aan de Wet arbeid vreemdelingen; door de checklist op de site te volgen weet u zeker dat u als werkgever goed zit. Voor wie van belang? Voor werkgevers die met buitenlandse arbeidskrachten willen gaan werken. Welk voordeel? U voorkomt naheffingen en torenhoge boetes die verschuldigd zijn bij het werken met illegale arbeidskrachten. Schenken op papier bedrag schenkt, dat u feitelijk niet uitbetaalt; u leent dit bedrag direct weer terug, maar moet dan wel rente daarover betalen. Ook dit is een mogelijkheid om erfbelasting te besparen als u de geldmiddelen nog niet kunt of wilt missen. De schuld wordt op deze manier pas bij overlijden opeisbaar gesteld.

2 Met ingang van 2010 moet u over schuldigerkende bedragen een jaarlijkse rente van 6% betalen. Voor schenking-schuldigerkenningen van vóór 1 januari 2010 geldt dat u het destijds overeengekomen rentepercentage mag aanhouden, zolang dit ten tijde van het aangaan van de schuld een zakelijk percentage was. Wanneer de verschuldigde rente na 1 januari 2010 wordt gewijzigd of wanneer een rentevast-periode afloopt, geldt vanaf dat moment verplicht een percentage van 6%. U moet deze rente jaarlijks daadwerkelijk betalen en eventueel gemi Los een kleine hypotheek af Heeft u nog maar een lage hypotheekschuld, dan kan het verstandig zijn om de hypotheek af te lossen. Dit is vaak het geval als de aftrekbare hypotheekrente minder is dan het eigenwoningforfait dat u moet betalen en u veel vermogen in box 3 heeft. Een en ander is echter ook afhankelijk van het rendement dat u behaalt op box 3-vermogen en de mogelijkheid om een bestaande hypotheek boetevrij af te lossen. Wilt u weten of aflossen voor u de beste optie is, neem dan contact op met uw adviseur. Verdiep u in de AOW De komende jaren zult u wat langer moeten doorwerken voordat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Doordat u later AOW krijgt, wordt u mogelijk geconfronteerd met een komensgat. Het is verstandig om daar tijdig rekening mee te houden, bijvoorbeeld door extra geld opzij te zetten of andere aanvullende voorzieningen te treffen. Verhoging MKB-winstvrijstelling Volgend jaar wordt de MKB-winstvrijstelling verhoogd van 12% naar 14%. Onder omstandigheden kan het voordelig zijn om winstneming uit te stellen. Fiscus op tijd informeren BV Als u uw bedrijf in de vorm van een BV drijft, bent u in privé in beginsel niet aansprakelijk voor schulden van de BV. Er geldt echter een belangrijke uitzondering. Bestuursaansprakelijkheid. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in privé in beginsel niet aansprakelijk voor schulden van de BV. Ook niet voor belastingschulden. De wet kent echter een belangrijke uitzondering: de bestuurder kan wel aansprakelijk zijn voor met name omzet- en/of loonbelastingschulden. Het is dus van belang om te voorkomen dat u als bestuurder in privé aansprakelijk wordt gesteld. Betalingsonmacht melden. Hiervoor is allereerst van belang dat u tijdig en schriftelijk bij de Ontvanger van de Belastingdienst meldt dat de BV niet in staat is tot betaling van haar loon- en/of omzetbelastingschuld. Die melding moet gebeuren binnen 14 dagen na de uiterste betaaldatum van de belastingschuld. Doorgaans dus 1,5 maand na afloop van het belastingtijdvak. Het meldingsformulier Betalingsonmacht kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst. Vervolgens zal de Ontvanger contact met u opnemen. U bent verplicht de gevraagde inlichtingen binnen redelijke termijn te verstrekken.

3 Onbehoorlijk bestuur? Bewijs dat maar! Heeft u tijdig gemeld, dan kunt u alleen nog aansprakelijk gesteld worden als er sprake is van onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaren, voorafgaande aan de melding. De bewijslast dat daarvan sprake is, rust op de Ontvanger. De praktijk leert dat dit doorgaans geen gemakkelijke opgave is. Bij formele fouten kan de fiscus wel gemakkelijk in haar bewijs slagen, met name bij het te laat publiceren van de jaarstukken bij de KvK. Niet, te laat of niet juist gemeld. Indien u niet, te laat of niet op de juiste wijze meldt, wordt vermoed dat de niet-betaling aan u als bestuurder is te wijten. Alleen als u aannemelijk kunt maken dat het niet aan u te wijten is dat er niet correct is gemeld, kunt u dat vermoeden weerleggen. Dit blijkt in de praktijk lastig te zijn. Conclusie is dan ook dat het van groot belang is om tijdig te melden dat de BV niet tot afdracht van de verschuldigde omzet- en/of loonbelasting in staat is. Let op. Het kan daarom raadzaam zijn om betaling van loon- of omzetbelastingschulden voorrang te geven. Als de BV de verschuldigde loon- en/of omzetbelasting niet kan betalen, is het zaak dit binnen 14 dagen na de uiterste betaaldatum bij de Belastingdienst te melden. Meld betalingsonmacht bv tijdig Heeft u bv liquiditeitsproblemen? Kan uw bv de verschuldigde loonheffing en of omzetbelasting niet op tijd betalen? Zorg er dan voor dat u als bestuurder van de bv die betalingsonmacht tijdig meldt bij de ontvanger van de Belastingdienst. Een melding is tijdig als die wordt gedaan binnen twee weken nadat de belastingen of premies moeten zijn betaald. Bij belasting op aangifte is dat binnen twee weken nadat het bedrag van de aangifte moet zijn betaald, bij een naheffingsaanslag binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van de naheffingsaanslag. Heeft de bv al een aanmaning gehad om de verschuldigde belasting te betalen? Ook dan heeft u nog veertien dagen de tijd om de betalingsonmacht te melden. De Hoge Raad heeft expliciet goedgekeurd dat zo n melding tijdig en rechtsgeldig is. Voor wie van belang? Voor dga s met een bv die de verschuldigde loonheffing of omzetbelasting niet op tijd kunnen betalen. Welk voordeel? U voorkomt een aansprakelijkstelling in privé. Dividenduitkering? Let op de uitkeringstoets! Vanaf 1 oktober geldt een uitkeringstoets als de bv dividend gaat uitkeren. De toets geldt voor alle bv s. De uitkeringstoets houdt in dat het bestuur vooraf goedkeuring moet verlenen voor de dividenduitkering. Uit de toets moet blijken dat de bv aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

4 Als achteraf blijkt dat de goedkeuring ten onrecht is verleend, kan dit leiden tot privéaansprakelijkstelling van de aandeelhouder(s) of tot het verplicht terugbetalen van het ontvangen dividend. Zorg voor urenadministratie Inkomstenbelasting Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u profiteren van de zelfstandigenaftrek? Houd dan een correcte administratie bij van de uren die u aan de onderneming besteedt. Niet alleen de declarabele uren en uren besteed aan het ontwikkelen van een product, maar ook reistijd, overleg met de boekhouder en het bijhouden van de administratie tellen mee. Profiteer van de ondernemersfaciliteiten Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal uren werken aan, in en voor uw bedrijf (bedrijven). Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan is er nog een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft van uw tijd aanuw bedrijf besteden. Vergeet dus niet uw uren te administreren. Zo kunt u bij vragen of controle van de Belastingdienst in ieder geval aantonen dat u aan het urencriterium voldoet. Tip. Voor de MKB-winstvrijstelling hoeft u niet te voldoen aan het urencriterium. Deze vrijstelling vermindert uw belastbare winst uit onderneming na ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek) met 12%. Er zijn plannen om het urencriterium in 2015 af te schaffen. Dan introduceert het kabinet een winstbox voor ondernemers. De diverse ondernemersfaciliteiten gaan dan op in deze box. Check uw voorlopige aanslagen Tegen het einde jaar van het jaar kunt u de winst beter inschatten. Het is verstandig om uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting opnieuw onder de loep te nemen en samen met ons te kijken of aanpassing van uw voorlopige aanslagen nodig is. Daarmee voorkomt u dat u onnodig heffingsrente betaalt als de winst hoger uitvalt dan in eerste instantie verwacht. Zorg dat wij altijd uw aanslagen van 2013 krijgen, zodat we deze kunnen controleren c.q. aanpassen. Ook de zorg en huurtoeslag.

5 BTW Laatste btw-aangifte: vergeet niet het privégebruik van goederen en diensten In de laatste btw-aangifte van het jaar is btw verschuldigd over privégebruik van goederen en diensten. Gebruikt u bijvoorbeeld als ondernemer de auto van de zaak ook privé, dan moet u voor de btw met dit privégebruik rekening houden. De eventueel verschuldigde btw geeft u aan en betaalt u bij de laatste btw-aangifte van het jaar. Voorkom boetes omzetbelasting Om (verzuim-) boetes bij de btw-aangifte te voorkomen, is het verstandig dat u aan het eind van het jaar bekijkt of u de juiste bedragen voor de omzetbelasting heeft voldaan. Blijkt dat u nog een nabetaling moet doen, dan kunt u hiervan beter zo spoedig mogelijk werk maken. Met een vrijwillige verbetering kunt u de boete in ieder geval beperken. Vergeet niet om de jaarlijkse correcties mee te nemen in de laatste aangifte van het jaar. In die aangifte moet u, natuurlijk voor zover van toepassing, (correcties voor) de volgende posten meenemen: Btw privégebruik auto, gas, water, elektriciteit en telefoon Privégebruik door u van tot het bedrijfsvermogen behorende goederen Diensten die u heeft verricht voor privédoeleinden van uzelf Relatiegeschenken en andere giften Personeelsvoorzieningen Verstrekking van spijzen en dranken aan het personeel Herrekening van voorbelasting op goederen en diensten bij wijziging van (voorgenomen) gebruik Herziening van voorbelasting op roerende/onroerende investeringsgoederen Tip. Of en vooral tot welk bedrag u voor uw werknemers en voor u als ondernemer een correctie in de omzetbelasting moet toepassen voor privégebruik van de auto van de zaak, is momenteel onderwerp van discussie. Flynth heeft hiertegen namens een grote groep ondernemers collectief bezwaar aangetekend voor het jaar 2011 en is van plan datzelfde te doen voor het jaar Wilt u uw rechten veilig stellen, maak dan tijdig bezwaar tegen de aangifte waarin het privégebruik is aangegeven. De bezwaartermijn van zes weken gaat lopen op de dag van betaling van het aangegeven bedrag. Neem hiervoor contact op met Flynth-adviseur. U kunt uitstel krijgen voor de btw-afdracht U krijgt per 1 januari 2013 de mogelijkheid op schriftelijke of telefonisch verzoek bij de Belastingdienst uw btw-afdracht uit te stellen met maximaal 4 maanden. Het uitstel geldt tot een bedrag van Voorwaarden zijn dat er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor al dwangbevelen zijn afgegeven.

6 Ook mag er geen sprake zijn van aangifteverzuim en openstaande oninbare belastingschulden. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling met een langere looptijd. Een versoepeling is dat u hiervoor niet meer hoeft aan te tonen dat uw betalingsproblemen voortkomen uit de crisis. Houd rekening met nieuwe btw-factureringsregels Vanaf 1 januari 2013 gaan er nieuwe btw-factureringsregels gelden. Naast alle gegevens die u nu al moet vermelden op de factuur, is er een aantal versoepelingen en wijzigingen. Mogelijk moet u dus uw facturen hier nog op aanpassen. Zo kan het zijn dat u in sommige gevallen volgend jaar wat extra gegevens op de factuur moet vermelden. Wanneer u als afnemer de factuur uitschrijft, het zogeheten self-billing, dan bent u u verplicht de tekst factuur uitgereikt door afnemer te vermelden. Hetzelfde geldt als de btw is verlegd, maar dan met de tekst btw verlegd. Ook bijzondere btw-regelingen, zoals de marge- en reisbureauregeling, moeten verplicht vermeld worden op de factuur. Doet u zaken over de grens, dan moet u in principe een factuur uitreiken die voldoet aan de eisen van de lidstaat waar uw goederenlevering of uw dienst belast is. Is de btw-schuld verlegd naar de afnemer, dan mag u straks de factureringsregels van Nederland toepassen. Hetzelfde geldt als de levering of dienst volgens de Europese btw-regels belast is buiten de EU. Vanaf 2013 mag u een vereenvoudigde factuur uitreiken voor bedragen tot 100 en voor creditnota s. Er hoeven dan minder gegevens op de factuur te staan. Een vereenvoudigde factuur mag echter niet worden uitgereikt bij grensoverschrijdende afstandsverkopen, bij intracommunautaire leveringen tegen het nultarief en als uw diensten belast zijn in een ander lidstaat dan waar u zelf bent gevestigd. Ouderdomsverklaring exit, makkelijker laag btw-tarief schilderwerk De zogeheten ouderdomsverklaring zal worden afgeschaft. Hierdoor wordt het voor huiseigenaren, schilders en stukadoors makkelijker om het lage btw-tarief voor schilder- en stukwerk toe te passen. De ouderdomsverklaring was nodig om het lage btw-tarief toe te passen. Voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan twee jaar, geldt een verlaagd btwtarief van 6%. Dit tarief is ingesteld om de werkgelegenheid te stimuleren en zwart werk tegen te gaan. Om te bewijzen dat de woning daadwerkelijk ouder is, kan een ouderdomsverklaring door de opdrachtgever worden ondertekend en bewaard door de uitvoerder. Dit hoeft straks slechts bij uitzondering nog te gebeuren omdat de Belastingdienst deze informatie automatisch vergelijkt. Om te verifiëren of het verlaagde btw-tarief terecht is toegepast, baseert de Belastingdienst zich voortaan op de gegevens uit de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens). Bij twijfel of een woning voldoet aan de ouderdomseis van twee jaar, mag de schilder/stukadoor desgewenst nog steeds een verklaring laten tekenen door de opdrachtgever.

7 De ondernemer moet steeds actiever worden om klanten te winnen, dit kan op diverse manieren. We hebben hieronder ideeën op een rijtje gezet die u kunt gebruiken om klanten binnen te halen. Ideeën om nieuwe klanten te werven: -Adverteer in een lokale krant -Adverteer in een tijdschrift of vakblad -Vraag uw beste klanten om u te introduceren bij anderen -Adverteer met een gratis eerste ondehoud -Bedenk hoe je de resultaten van een bedrijf kunt verbeteren en bel hen op met jouw advies -Begin met een blog en promoot dit -Bied aan om te spreken o zakelijke netwerkbijeenkomsten -Bied een handleiding over een onderwerp aan bij websites van anderen -Bied iets gratis aan als dank voor referrals -Deel pennen met jouw bedrijfsnaam uit op evenementen -Doe een stunt die goed is voor je publiciteit (denk aan de TAK kerstkaarten) -Doe gezamenlijke promotie-acties met andere bedrijven -Doe mee aan wedstrijden of awards verkiezingen in jouw vakgebied en win -Doe mee met een beurs -Doe pro-bono werk voor goede doelen die verwant zijn aan jouw vakgebied -Doe zoekmachineoptimalisaties voor je website en creëer bezoekers via Google -Ga naar evenementen in je vakgebied conferenties, bijeenkomsten van beroepsverenigingen enz -Geef iets gratis weg -Houd contact met collega s die een aanvullend product of dienst bieden en bezorg elkaar werk -Laat oude en nieuwe klanten weten wanneer je een belangrijk project hebt afgerond -Laat oude en nieuwe klanten weten wanneer je een nieuwe dienst aanbiedt -Leg contact met bedrijven die groter zijn dan jij en die projecten naar je kunnen doorschuiven -Maak een overzicht van lokale bedrijven en gebruik deze om ondernemers te leren kennen die jouw diensten mogelijk nodig hebben -Meld je aan bij de Kamer van Koophandel en doe mee aan hun activiteiten -Neem contact op met je internetprovider of drukker en bied hen commissie aan als zij werk aan je doorgeven -Neem contact op met mensen met wie je hebt gewerkt en vraag of ze werk wat zij niet kunnen of willen doen, aan jou doorgeven -Onderzoek welke sites door jouw klanten worden bezocht en adverteer daar - Overweeg een vindersloon te geven aan mensen die mensen naar je doorverwijzen -Plaats opmerkingen bij blogs om mensen naar je website te leiden -Praat met mensen en heb altijd je visitekaartjes bij je -Probeer Google Adwords -Schrijf een persbericht over iets dat te maken heeft met jouw diensten en probeer het in een lokale krant of vakblad geplaatst te krijgen -Stel en beantwoord vragen op online forums (inclusief Linkedln) -Stuur een artikel naar een blog of een artikelenwebsite -Stuur een artikel naar een vakpublicatie -Stuur een bericht naar iedereen in je adresboek, je Linkedln connecties, Twitter volgers en Facebook vrienden over wat je doet, wie je helpt en wat je te bieden hebt (en vraag hen om dit ook aan hun netwerk te laten weten) -Stuur een slimme vakantiegroet naar je klanten waarmee je je werk laat zien -Stuur grappige pormotieartikelen naar potentiële klanten (kalender, spelletje, poster enz.) -Stuur promotieartikelen voor je dienst mee met de factuur -Stuur promotionele ansichtkaarten naar potentiële klanten -Verstuur een nieuwsbrief -Vraag jeklanten om een testimonial te schrijven over je werk -Vraag of je je visitekaartjes of brochures in lokale winkels mag neerleggen -Vraag tevreden klanten om referrals -Wees betrokken in de sociale kringen waarmee je verbonden bent (kerk, school, universiteit) -Word lid van een beroepsvereniging en zorg dat je op de lijst staat

8 -Zorg dat je een gimmick hebt dat opvalt -Zorg dat je familie en vrienden jouw producten en diensten promoten -Zorg dat je in online zakelijke adresgidsen staat vermeld -Zorg dat je op de radio komt Veranderingen doorgeven Indien er veranderingen plaatsvinden in uw gezinssituatie of adresgegevens, adres enz., wilt u dit dan vlug genoeg doorgeven aan ons zodat alle gegevens up to date blijven!! Hoe meer gegevens we hebben van u over alles hoe efficiënter wij uw boekhouding kunnen regelen. TOESLAGEN/AANSLAGEN DECEMBER IS OOK DE MAAND VAN DE NIEUWE HUUR-, ZORG- EN DE DIVERSE KINDERTOESLAGEN. EN DE VOORLOPIGE AANSLAGEN VAN KUNT U DEZE TOESLAGEN/AANSLAGEN BIJ ONS AFGEVEN? Deze brief is met zorg samengesteld, voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

9

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee.

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Fiscale eindejaarstips Alle ondernemers Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Uitstel van een desinvestering kan fiscaal soms een goed idee zijn. Voor bedrijfsmiddelen waarvoor bij de aanschaf

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 NIEUWSBRIEF Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 In gesprek met René Balvers van Ingenieursburo Balvers over zijn geliefde vak, innovatie en de weerstand die dat oproept. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek EIGEN BAAS? (2009) Als je voor jezelf wilt beginnen als ondernemer of als freelancer (formeel: resultaat overige werkzaamheden) bied je een dienst of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie