Avans+ Opleiding: Master Business Administration Croho: Varianten: Duaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Avans+ Opleiding: Master Business Administration Croho: 70039 Varianten: Duaal"

Transcriptie

1 Avans+ Opleiding: Master Business Administration Croho: Varianten: Duaal Datum 1 ste visitatiebezoek: 22 augustus 2007 Datum 2 de visitatiebezoek: 02 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

2 2/55 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal)

3 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per facet en onderwerp 11 Deel B: Facetten 13 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 18 Onderwerp 3 Inzet van personeel 26 Onderwerp 4 Voorzieningen 28 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 29 Onderwerp 6 Condities voor continuïteit 31 Deel C: Bijlagen 33 Bijlage 1: Onafhankelijksverklaring panelleden 34 Bijlage 2a: Deskundigheden panelleden panel 22 augustus 2007, MBA, 41 Avans+ 41 Bijlage 2b: Deskundigheden panelleden panel 2 juni 2008, MBA, Avans+ 47 Bijlage 3a: Bezoekprogramma augustus Bijlage 3b: Bezoekprogramma 2 juni Bijlage 4a: Lijst van ter inzage gelegd materiaal tijdens de visitatie op augustus Bijlage 4b: Lijst van ter inzage gelegd materiaal tijdens de visitatie op 2 juni NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal) 3/55

4 4/55 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal) 5/55

6 6/55 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de Nederlandstalige Executive Master of Business Administration (MBA) van Avans+ heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van Toets Nieuwe Opleiding in hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is begonnen in mei 2007 toen het zelfevaluatierapport bij NQA is aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek heeft het panel de opleiding gevisiteerd op 22 augustus Het panel bestond uit: De heer drs. D.W. Righters MBA (voorzitter, domeinpanellid); De heer prof.dr. L.H.J. Verhoef (domeinpanellid); De heer prof.dr. L. Traas* (domeinpanellid); Mevrouw drs. M.E. Voorthuis (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen, zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (oktober 2007). Het panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en het vertrouwd zijn met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau/oriëntatie van de te beoordelen opleiding. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid, studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2). Na het bezoek, dat plaatsvond op 22 augustus 2007 heeft NQA de heer prof.l.traas verzocht om uit het panel te treden. De reden hiervoor was dat het panel niet op alle facetten tot een unaniem oordeel kon komen en aldus geen unaniem oordeel over de opleiding kon uitbrengen (zie ook paragraaf 1.4 Oordeelsvorming). Het panel dat de hervisitatie van de opleiding uitvoerde bestond uit: De heer drs. D.W. Righters MBA (voorzitter, domeinpanellid); De heer prof.dr. L.H.J. Verhoef (domeinpanellid); De heer prof.dr.ir. W.E. During (domeinpanellid); Mevrouw drs. M.E. Voorthuis (NQA-auditor). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal) 7/55

8 van de tweepuntsschaal (onvoldoende, voldoende), zoals die door de NVAO is voorgeschreven. Dit facetrapport vormt de basis van het onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De opleiding MBA maakt deel uit van Avans+, een dochterorganisatie van de Stichting Avans Hogescholen. Zij beoordeelt, adviseert, organiseert, begeleidt en evalueert individuele en organisatie-ontwikkeltrajecten. Avans+ wil toonaangevend zijn in het praktijkgericht ontwikkelen van mensen en organisatie en ontwikkelt en verzorgt postbachelor en masteropleiding en op het gebied van techniek, management, finance en zorg & welzijn. In de filosofie van Avans+ staat het realiseren van een synergie tussen het ambitieniveau van individu en organisatie centraal. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat medewerkers willen presteren als zij zich persoonlijk geraakt voelen en zich betrokken weten bij wat er om hen heen gebeurt. Andersom kunnen organisaties beter presteren als zij weten waar de omgeving en klanten om vragen en dit afstemmen op wat medewerkers ambiëren. Avans+ ziet het ondersteunen bij het effectief verwezenlijken van deze ambitie als dé succesfactor voor de ontwikkeling van een organisatie. De opleiding Executive Master in Business Administration werd tot en met 2005 aangeboden onder auspiciën van de Derby Business School. In de uitvoering bleek dat een volledig Engelstalig programma niets aansloot bij de behoefte van de (potentiële) deelnemers. Dit was de belangrijkste overweging om een meer gestandaardiseerde en Nederlandstalige MBA opleiding te ontwikkelen, waarbij internationaal gangbare bedrijfskundige modules worden gecombineerd met zachte businessaspecten, zoals leiderschap en cultuurmanagement. Ook maakt een aantal actuele internationale thema s op het gebied van ondernemerschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijfsethiek en innovatie maken onderdeel uit van het programma. 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel verliep volgens de werkwijze, zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. Het onderzoek vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader, dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid (de informatieanalyse) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. In juli, augustus 2007 bereidden de panelleden zich inhoudelijk voor op het bezoek op 22 8/55 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal)

9 augustus Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport en de bijlagen, formuleerden in een beoordelingsformat hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het Facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de dagindeling van het bezoek door het panel, dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten, studenten en een afgestudeerde. Aan het begin en tijdens het bezoek heeft het panel ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel ruimte ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-) oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een beknopte mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. Aangezien het eindoordeel van het panel over de facetten 1.3 Oriëntatie HBO en 2.4 Studielast na het eerste bezoek negatief was, heeft de opleiding ervoor gekozen om aanvullende werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van deze facetten, om zo tot een positief eindoordeel te komen. Hiervoor heeft het panel een lijst met verbeteracties opgesteld met daarin opgenomen een aantal cruciale en aanbevolen verbeteracties. De cruciale verbeteracties hadden betrekking op de facetten 1.3 en 2.4. De aanbevolen verbeteracties hadden betrekking op de facetten 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 en 3.3. De opleiding is hiermee aan de slag gegaan. Tijdens het tweede visitatiebezoek, dat plaatsvond op 2 juni 2008 heeft het panel zowel de aanbevolen als de cruciale verbeteracties geverifieerd. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een Facetrapport en een Onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport kan de opleiding accreditatie aanvragen bij de NVAO. De opleiding heeft in oktober 2007 een concept van het facetrapport (deel B) voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het onderwerprapport (deel A) wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in november 2007 voor een controle op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal) 9/55

10 Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in december Het visitatierapport is uiteindelijk in december 2007 ter beschikking gesteld aan de opleiding. Naar aanleiding van het herbezoek van het panel aan de opleiding op 2 juni 2008 heeft de NQA-auditor de teksten betreffende de hierboven genoemde facetten bijgesteld en het herziene rapport aan het panel voorgelegd. Dit rapport is uiteindelijk in juli 2008 door het panel vastgesteld. 1.4 Oordeelsvorming In deze paragraaf wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De uitgebreide argumentatie is te vinden in het facetrapport. 10/55 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal)

11 1.5 Oordelen per facet en onderwerp Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Executive Master of 1.1 Domeinspecifieke eisen voldoende *) 1.2 Niveau master voldoende 1.3 Oriëntatie HBO master voldoende Totaaloordeel Onderwerp 2 Programma Business Administration positief 2.1 Eisen HBO voldoende 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma voldoende *) 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma voldoende *) 2.4 Studielast voldoende 2.5 Instroom voldoende 2.6 Duur voldaan Totaaloordeel Onderwerp 3 Inzet van personeel positief 3.1 Eisen HBO voldoende 3.2 Kwantiteit personeel voldoende 3.3 Kwaliteit personeel voldoende Totaaloordeel Onderwerp 4 Voorzieningen positief 4.1 Materiële voorzieningen voldoende 4.2 Studiebegeleiding voldoende Totaaloordeel Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg positief 5.1 Systematische aanpak voldoende 5.2 Betrekken van medewerkers,studenten, alumni en het beroepenveld Totaaloordeel Onderwerp 6 Condities voor continuiteit voldoende positief 6.1 Afstudeergarantie voldoende 6.2 Investeringen voldoende 6.3 Financiële voorzieningen voldoende Totaaloordeel positief *) De voldoende oordelen op facetten 1.1 Domeinspecifieke eisen en 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma en 2.3 Samenhang in het opleidingsprogramma zijn naar aanleiding van de visitatie op 22 augustus 2007 niet onderschreven door de heer prof.dr.l.traas. NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal) 11/55

12 Doelstellingen opleiding Het panel beoordeelt de facetten 1.1 Domeinspecifieke eisen en 1.2 Niveau master met een voldoende. Facet 1.3 is na het herbezoek in juni 2008 met een voldoende beoordeeld. Het beroepsprofiel en de eindkwalificaties zijn inmiddels door het werkveld gevalideerd. Op basis van het bovenstaande komt het panel tot een positief oordeel op het onderwerp Doelstellingen. Programma Het panel beoordeelt de facetten 2.1 Eisen HBO, 2.2. Relatie doelstellingen en inhoud programma, 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma en 2.5 Instroom met een voldoende. Facet 2.6 Duur beoordeelt het panel met voldaan. Ook facet 2.4 Studielast beoordeelt het panel na de hervisitatie met een voldoende. Het panel komt tot een positief oordeel op het onderwerp Programma. Inzet van personeel Het panel beoordeelt de facetten 3.1 Eisen HBO, 3.2 Kwantiteit personeel en 3.3 Kwaliteit personeel met een voldoende. Het oordeel op het onderwerp Inzet van personeel is derhalve positief. Voorzieningen Het panel beoordeelt de facetten 4.1 Materiële voorzieningen en 4.2 Studiebegeleiding met een voldoende. Het oordeel op onderwerp Voorzieningen is derhalve positief. Interne kwaliteitszorg Het panel beoordeelt de facetten 5.1 Systematische aanpak en 5.2 Betrekken van medewerkers, studenten, beroepenveld en alumni met een voldoende. Het oordeel over het onderwerp Interne kwaliteitszorg is derhalve positief. Condities voor continuïteit Het panel beoordeelt de facetten 6.1 Afstudeergarantie, 6.2 Investeringen en 6.3 Financiële voorzieningen met een voldoende. Het oordeel op het onderwerp Condities voor continuïteit is derhalve positief. Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan, blijkt dat het panel alle zes de onderwerpen positief beoordeelt. De conclusie van het panel is dat het totaaloordeel over de opleiding derhalve positief is. 12/55 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal)

13 Deel B: Facetten NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal) 13/55

14 14/55 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende Criteria - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De oorsprong van de opleiding MBA van Avans+ ligt in het MBA programma, dat tot 2005 werd aangeboden onder auspiciën van de Derby Business School. Het van oorspong Engelstalige programma bleek echter niet in voldoende mate aan te sluiten bij de behoeften van de (potentiële) deelnemers. Onder andere vanuit deze overweging is gekozen voor een Nederlandstalige MBA opleiding, waarin de gangbare bedrijfskundige modules zijn gecombineerd met zachte businessaspecten, zoals leiderschap en cultuurmanagement. Centrale thema s van de opleiding zijn: ondernemerschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijfsethiek en innovatie. Het competentieprofiel en de eindkwalificaties 1 zijn in het kader van de nieuwe opleiding herzien. Hierbij heeft de opleiding gebruik gemaakt van internationale standaarden van de Quality Assurance Agency (QAA), de Association tot Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) en de Association voor MBA s. De opleiding heeft haar missie als volgt geformuleerd: de opleiding doceert de harde fundamentele bedrijfskundige en managementprincipes, zoals management, accounting, organisatiekunde, methoden van onderzoek, marketing en operations management en onderwijst anderzijds de zachte aspecten van management, namelijk zienswijzen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, bewustzijn en ethiek. In 2006/2007 heeft de opleiding in het kader van de actualisatie van haar curriculum een benchmark laten uitvoeren. Hierin was de centrale vraagstelling: wat is de positie van de Nederlandse MBA kwalitatief gezien en gelet op de NVAO normen in recent geaccrediteerde vergelijkbare MBA-opleidingen in Nederland. De vier MBAopleidingen, waarmee de onderhavige opleiding zich in de benchmark vergelijkt zijn die van de HES Amsterdam, de LOI, de Christelijke Hogeschool Windesheim en de NCOI Business School. De resultaten van de benchmark zijn beschreven in de notitie Benchmarkonderzoek MBA AVANS+ (maart 2007). Het resultaat van de benchmark heeft volgens de opleiding onder andere zijn weerslag gevonden in het document Totaaloverzicht competenties Nederlandstalige MBA, Avans+ (maart 2006). De opleiding besteedt ook enige aandacht aan internationale aspecten, onder andere in de opdrachten en cases, in de (Engelstalige) literatuur en in de studiereis die 1 De opleiding zal, indien zij het rapport inlevert bij de NVAO de door haar gebruikte eindkwalificaties digitaal aanleveren. NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal) 15/55

16 studenten aan het eind van de studie op facultatieve basis naar Miami kunnen maken. Het panel is van mening dat de opleiding deze reis in het kader van de internationalisering verplicht zou moeten stellen voor alle studenten. Facet 1.2 Niveau master Voldoende Criteria - De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding heeft haar eindtermen vastgesteld aan de hand van de Dublin descriptoren voor een HBO-master en heeft tevens gebruik gemaakt van de internationale standaarden van de FIBAA, de QQA en de Association for MBA s, waardoor zij zoveel mogelijk aansluit bij de klassieke eindtermen van gangbare MBA opleidingen. Zij heeft haar competenties beschreven in het document: Totaaloverzicht competenties Nederlandstalige MBA, Avans+ (maart 2006). In dit document geeft de opleiding onder elk van de vijf Dublin descriptoren zowel de eisen die bij de start van de opleiding aan de deelnemers worden gesteld, alsook de beoogde eindkwalificaties. Ook worden in dit document een aantal specifieke beroepscompetenties van de Nederlandstalige Executive MBA, een aantal algemene eindkwalificaties van de MBA er en een categorie eindkwalificaties Nederlandstalige Executive Master of Business Administration Avans+ beschreven. In een matrix geeft de opleiding een overzicht van haar dertig eindkwalificaties, ingedeeld naar kennis, vaardigheden en attitude. Tevens geeft zij aan welke van de dertig kwalificaties horen bij elk van vijf Dublin descriptoren. Op het niveau van de masterclasses wordt per studieonderdeel beschreven welke eindkwalificaties aan bod komen en bij welke Dublin descriptor deze behoren. Facet 1.3 Oriëntatie HBO master Voldoende Criteria De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de volgende beschrijvingen van een master in HBO: - zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties - een HBO-master heeft de kwalificaties voor het niveau van zelfstandig en/of leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of spectrum van beroepen, dan wel het niveau van het functioneren in een multidisciplinaire omgeving waarvoor een HBO-opleiding vereist is of dienstig is. 16/55 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal)

17 Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Zoals al beschreven bij facet 1.2 sluit de opleiding met haar eindkwalificaties aan bij de Quality Assurance Agency (QAA), de Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) en de Association voor MBA s. De opleiding heeft voortbordurend op haar missie (zie facet 1.1) een aantal beroepen geformuleerd, waarin Nederlandstalige executive MBA ers het best tot hun recht komen. Dit zijn de HR-manager, de operations manager, de financieel manager, de controller, de zorgmanager, de senior adviseur, het unithoofd, de directeur van een bedrijfsonderdeel of de zelfstandig ondernemer. Verder wil de opleiding studenten opleiden tot leidinggevenden of adviseurs of tot functionarissen, die een managementrol in een profit of non-profit organisatie ambiëren. Met het oog op de regionale gerichtheid en positionering van de opleiding en haar streven om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van bedrijven in de regio, heeft de opleiding tijdens het bezoek vermeld, dat zij een onderzoek heeft laten uitvoeren onder bedrijven in de regio. Het panel hecht hier aan in verband met de noodzakelijke validatie van de kwalificaties van de opleiding door het werkveld (voornamelijk bedrijven in de MKB sector). Het panel heeft de resultaten van het onderzoek echter niet kunnen verifiëren en daarmee ook niet of de beoogde eindkwalificaties daadwerkelijk zijn ontleend aan het relevante beroepenveld. Een Werkveldadviescommissie zou met het oog hierop volgens het panel een belangrijke rol kunnen spelen. Echter, deze was op het moment van het visitatiebezoek nog niet opgericht. De opleiding laat zich nog adviseren door de Avans+ brede Werkveldadviesraad. Deze raad is volgens het panel te generiek van samenstelling om de MBA opleiding opleidingsspecifiek te adviseren. De opleiding heeft na het visitatiebezoek op verzoek van het panel wel de beschikking voor de oprichting van een eigen Werkveldadviesraad opgestuurd. De personele invulling ervan was ten tijde van het bezoek nog niet rond, ondanks de in begin oktober 2007 geplande eerste bijeenkomst van deze Werkveldadviesraad. Het panel heeft tijdens het tweede bezoek kunnen vaststellen dat de master de door haar beoogde eindkwalificaties in samenspraak met het werkveld heeft opgesteld en deze door het werkveld heeft laten valideren. De opleiding heeft na het eerste visitatiebezoek een werkveldadviescommissie ingesteld, die in eerste instantie uit vier leden bestond. Tijdens het tweede visitatiebezoek had één lid zich inmiddels teruggetrokken. De opleiding zoekt nu naar een nieuw lid. Het panel heeft tijdens de hervisitatie gesproken met de drie leden van de werkveldadviescommissie en heeft vastgesteld dat de commissie twee keer bijeen is gekomen en de eindkwalificaties heeft gevalideerd. NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal) 17/55

18 Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO Voldoende Criteria - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding heeft door haar duale karakter een sterke relatie met de beroepspraktijk. Zij werkt in het onderwijs voornamelijk met casussen uit de beroepspraktijk, die door deelnemers worden ingebracht vanuit de organisatie waarin zij werkzaam zijn. Dit geldt ook voor de afsluitende opdracht, het zogenoemde businessproject, dat een deelnemer in de vierde masterclass individueel uitvoert. De opleiding stelt aan deze opdracht de eis, dat deze wordt uitgevoerd op strategisch niveau en een theoretisch en empirisch onderzoek omvat. Van de docenten heeft een aantal ervaring in de beroepspraktijk. Een aantal van hen zijn daarin momenteel nog werkzaam Ook huurt de opleiding regelmatig gastdocenten uit de beroepspraktijk in. Kennisontwikkeling van de deelnemers vindt naast het uitvoeren van opdrachten plaats door bestudering van (inter)nationale en wetenschappelijke (vak)literatuur. Criteria, die de opleiding gebruikt voor de selectie van de literatuur zijn: aansluiting op het competentie- en beroepsprofiel en de (internationale) eindkwalificaties, aansluiting bij (internationale) ontwikkelingen en complexe business vraagstukken en aansluiting op de vakliteratuur van de bacheloropleiding. Wat betreft de actualiteit van het programma, heeft het panel de opleiding na het eerste visitatiebezoek de opleiding aangeraden om meer aandacht te besteden aan onder andere operations management. De opleiding heeft dit advies opgevolgd en een extra module operations management toegevoegd. Wat betreft het onderdeel Financieel management heeft de opleiding na het eerste bezoek de modulebeschrijving aangepast. Ook aan de vakken organization behaviour en government issues wordt thans volgens het panel meer aandacht besteed. Het panel heeft de literatuur bestudeerd en vindt deze voor het vak Organisatiekunde enigszins verouderd. Een deel van de literatuur is Engelstalig. Het panel plaatst ook enige vraagtekens bij de positie van de Engelse literatuur in de opleiding. Zij heeft niet geconstateerd dat de opleiding extra aandacht besteed aan het kennisniveau van de Engelse taal van de studenten. Ondanks deze kanttekeningen beoordeelt het panel dit facet met een voldoende. 18/55 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal)

19 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal) 19/55

20 Facet 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende Criteria - Het beoogde programma, het didactisch concept, de werkvormen en de wijze van toetsing weerspiegelen de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding. - De te bereiken eindkwalificaties zijn aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het beoogde programma. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Centraal in de opleiding staat de integratie van kennis, inzicht en vaardigheden vanuit verschillende vakdisciplines in een realistische of authentieke context van bijvoorbeeld de eigen arbeidsorganisatie en/of die van medestudenten. In verschillende onderdelen van het programma wordt een beroep gedaan op het probleemoplossende, innovatieve en creatieve vermogen van de deelnemers. Met name in de afsluitende businessprojecten van elk van de vier masterclasses worden deelnemers gestimuleerd om hun kennis, inzichten en vaardigheden toe te passen. De opleiding kent een opbouw in complexiteit van het operationele naar het tactische en strategische niveau. De opleiding kiest wat betreft de werkvormen voornamelijk voor projecten en groepsopdrachten, waarmee zoveel mogelijk de principes van het competentiegericht leren en action learning kunnen worden gerealiseerd. Vertrekpunt in het onderwijs is de professionele achtergrond van de deelnemers, met als centrale elementen: leren door middel van doen, ervaren en reflecteren. Deelnemers dienen een kritische houding te ontwikkelen en hun competentieontwikkeling in te zetten in andere werkgebieden. Groepsopdrachten worden in groepjes van vijf à zes studenten uitgevoerd. Het businessproject, de eindopdracht wordt individueel uitgevoerd. De toetsing gebeurt voor de helft door middel van groepsopdrachten en voor de andere helft door middel van tentamens. Hiervoor worden verschillende vragen gebruikt, zoals open vragen en multiple-choice vragen. De deelnemers met wie het panel heeft gesproken, toonden zich tevreden over de groepsopdrachten. Elke opdracht die wordt ingebracht door één van de deelnemers wordt getoetst op een aantal criteria. Toetsing van het project aan deze criteria resulteert wel eens in een afwijzing van het project, aldus de studenten. Bij facet 1.1 werd in de missie verwoord dat de opleiding nadrukkelijk kiest voor een aantal zachte vakken, naast de voor een MBA opleiding kenmerkende harde vakken. Zij heeft door deze keuze een selectie moeten maken uit de harde vakken. Het panel constateert dat als gevolg hiervan wat weinig aandacht wordt besteed aan de vakken: operations management en logistiek (waaronder production), corporate finance (waaronder merges and acquisitions ), business economics (de economische en juridische omgeving waarin ondernemingen moeten functioneren) en management information systems (inclusief IT toepassingen). Na het eerste visitatiebezoek heeft de opleiding op aanraden van het panel de module operations management aan de opleiding toegevoegd. 20/55 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal)

21 Ten aanzien van de leerdoelen, die de opleiding heeft opgenomen in de modulebeschrijvingen, heeft het panel geconstateerd dat deze in voldoende mate zijn afgeleid van de eindkwalificaties van de opleiding. Zowel in de modulebeschrijving van organization management als organisatiekunde heeft de opleiding na het eerste visitatiebezoek, volgens het panel de relatie tussen de doelstellingen en de inhoud verhelderd. Het toetsbeleid van de opleiding is vastgelegd in het Onderwijs- en Examen Reglement (OER). Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en wordt ontwikkeld in samenspraak met de docenten en indien van toepassing met deskundigen en externe beoordelaars. Het traject van toetsing en beoordeling verloopt volgens een vast stramien: het intakegesprek, toetsing van de leerstof van de modules met behulp van een individuele of een groepsopdracht, toetsing via de integratie van de leerstof aan het einde van elke masterclass in het businessproject, toetsing door middel van een scriptie en een case na afloop van de drie eerste masterclasses. De opleiding werkt nog aan een operationalisatie van het beoordelingsformulier voor de scripties. Zij heeft de opzet hiervoor inmiddels gereed. In het OER zijn de criteria beschreven, waaraan een student moet voldoen, wil hij de opleiding met succes kunnen afronden. Indien de deelnemer de opleiding afsluit door middel van een Proeve van bekwaamheid, wordt deze beoordeeld door tenminste twee beoordelaars. Bij een meningsverschil is het oordeel van de docent/begeleider doorslaggevend. Het panel is van oordeel dat het door de opleiding gehanteerde didactische concept, de werkvormen en de wijze van toetsing in voldoende mate een weerspiegeling zijn van de eindkwalificaties. Facet 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Voldoende Criteria - Het beoogde programma is inhoudelijk samenhangend. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: In de opleiding staat in het kader van de samenhang de integratie van kennis en vaardigheden centraal. Zoals al vermeld bij facet 2.2 zijn projecten en groepsopdrachten de belangrijkste werkvormen. Direct bij de start van de opleiding, in de eerste masterclass worden kennis en theorie in relatie gebracht met de praktijk. In de tweede masterclass staat deze integratie ook centraal, maar vindt een verdieping plaats door toe te werken naar de specialisatiefase. In de derde masterclass wordt gewerkt aan het businessproject 1. De opdracht moet aansluiten bij de actualiteit van algemene operationele businessvraagstukken, de thema s, de theorieën en de in de verschillende modules van masterclass 1 behandelde casuïstiek. Tevens dienen het projectmanagement, de methoden en technieken van onderzoek en persoonlijk leiderschap in de voorbereiding en uitvoering van het Businessproject tot uitdrukking te komen. NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal) 21/55

22 In de eerste drie masterclasses wordt gewerkt met praktijkopdrachten per module in de vorm van businessprojecten. Deze zijn altijd gerelateerd aan de modules uit de masterclasses. In de vierde masterclass wordt door middel van de eindthesis een volledige integratie nagestreefd van kennis en vaardigheden, die in een nauwe relatie moeten staan tot de eindkwalificaties van de Nederlandse MBA. Theoretische programmaonderdelen worden via de methode van action learning steeds betrokken op het beroepsmatige handelen van de deelnemers. Ook dit draagt bij aan de samenhang binnen het curriculum. Docenten spelen een belangrijke rol bij de bewaking van de samenhang. Zij hebben de taak om deelnemers te leren en te stimuleren om de stof, die in eerdere modules is behandeld toe te passen en een brug te slaan tussen het geleerde en de eigen beroepspraktijk. De studenten met wie het panel heeft gesproken, vertelden het panel dat dit daadwerkelijk gebeurt en het programma voldoende samenhang heeft. Het panel is verheugd over het feit dat na het eerste bezoek op aanraden van het panel er een formeel overlegmoment is ingevoerd tussen de docenten en de Academic Board om de samenhang nog beter te borgen. Facet 2.4 Studielast Voldoende Criteria - Het beoogde programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding wil een studeerbaar programma realiseren door deelnemers een strakke structuur en veel begeleiding te bieden. Ook het toepassingsgerichte programma en de ruime mogelijkheden om een individuele leerroute te volgen, moeten voor een studeerbaar programma zorgen. De grote gemotiveerdheid van de studenten draagt er volgens het management van de opleiding aan bij dat studievertraging zoveel mogelijk wordt beperkt. Mogelijkheden voor herkansen zijn opgenomen in het tentamenrooster. Een tweede herkansing is mogelijk na indiening van een schriftelijk advies. In het OER zijn regels opgenomen voor het gebruik van deadlines bij het inleveren van opdrachten. Een deelnemer kan maximaal drie weken vertraging hebben bij het inleveren van een opdracht. Indien de student deze termijn overschrijdt, kan hij niet meer dan een zes halen voor de opdracht. Een student kan schriftelijk bezwaar maken tegen een beoordeling. Ook kan hij (tegen betaling) een second opinion aanvragen. De projectleider beslist of de klacht van de student terecht is en organiseert indien dit het geval is een tweede beoordeling door een andere docent. Indien de student het weer niet eens is met het oordeel, beslist de examencommissie. 22/55 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal)

23 Tentamenuitslagen dienen binnen drie weken te worden ingeleverd bij de opleidingscoördinator. Hij is verantwoordelijk voor het bijhouden van het studievoortgangsregistratiesysteem. Een week nadat de uitslag van het tentamen is doorgegeven aan de coördinator, stelt deze de student op de hoogte. Voor de communicatie en informatievoorziening maakt de opleiding gebruik van E-learning en de Virtual Community en van het Avans brede Xplora. Het panel heeft tijdens het bezoek een demonstratie van de Virtual Community gekregen en heeft geconstateerd dat het een goed functionerend systeem is. Studenten met wie het panel heeft gesproken, toonden zich tevreden over de communicatie, die meestal via de gaat. Ook het secretariaat draagt in belangrijke mate bij aan een goede communicatie naar de studenten toe. Volgens de genormeerde studielast van de opleiding, moeten studenten gedurende twee jaar van veertig weken beide jaren minimaal 18 uur per week aan de studie besteden (wekelijks: 15 uur zelfstudie en business projecten en 3 contacturen). De studenten met wie het panel heeft gesproken, bleken nogal te verschillen in het aantal uren dat zij aan de studie besteden. Verschillen lijken samen te hangen met de vooropleiding, voorkennis en het instapniveau van de studenten. Er worden per periode van twee weken (minimaal) zes contacturen geprogrammeerd om de deelnemers te begeleiden bij het verwerken van de stof. In totaal heeft de opleiding 303 geprogrammeerde contacturen. In het OER wordt aangegeven hoeveel contacturen de student aanwezig moet zijn. Voor vaardigheidstrainingen is dit 80% en voor (sub)groepactiviteiten is dit eveneens 80%. In masterclass 1 en 2 zijn dat 93 uur. In masterclass 3 93 of 99 uur, afhankelijk van de specialisatie. In masterclass 4 zijn 24 uur geprogrammeerd. In vergelijking met het eerste visitatiebezoek is het aantal contacturen met 15 uitgebreid (uitgaande van 93 uur in masterclass 3). Naast deze geprogrammeerde contacturen wordt een aantal niet geprogrammeerde contacturen gerealiseerd, zoals voor individuele coachingsgesprekken en groepsbegeleiding bij het businessproject en bij de thesis. Tevens is ten behoeve van het businessproject buiten het lesrooster nog een aantal begeleidingsbijeenkomsten ingepland. En er is éénmaal per jaar een alumnibijeenkomst waar alle deelnemers aan meedoen. Het totale aantal niet geprogrammeerde contacturen is volgens de opleiding 130. Samen met de 303 (of 309) geprogrammeerde contacturen zijn dit in totaal 433 (of 439 uur). Indien de niet geprogrammeerde contacturen worden meegeteld voldoet de opleiding aan de (Angelsaksische) geldende norm van de Association for MBA s van minimaal vierhonderd contacturen in het totaal. Het panel heeft na bestudering van het programma geconstateerd dat de opleiding een groot accent legt op persoonlijk leiderschap. Hiervoor is een kwart van de contacturen en een achtste van de studiepunten ingepland, waardoor er relatief weinig uren en studiepunten over zijn voor de Business Administration onderwerpen. Dit heeft tot gevolg dat er een groot beroep wordt gedaan op de studenten om op eigen kracht de vereiste eindkwalificaties voor de BA onderwerpen te bereiken, zowel in de breedte als in de diepte. Het panel veronderstelt dat dit een verklaring kan zijn NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal) 23/55

24 voor het feit dat enkele studenten het panel in het gesprek hebben laten weten, dat zij het aantal contacturen aan de lage kant vinden om de stof zelfstandig onder de knie te krijgen. Studenten noemden met name vakken op financieel gebied als struikelvakken. Tijdens de eerste visitatie besteedden studenten 260 uur aan werkplekleren, door in het bedrijf te werken. Het panel heeft in een gesprek tijdens het eerste bezoek met de studenten en de docenten geconstateerd dat deze uren niet geoormerkt zijn en dat de invulling ervan wordt overgelaten aan de student. Het panel vond dat de invulling van deze uren nog beter geborgd zou moeten worden en het formuleren van criteria om deze uren te verantwoorden wenselijk. Na het eerste bezoek is het werkplekleren vervallen, omdat er in het aangepaste programma voldoende uren in opleiding worden besteed. Facet 2.5 Instroom Voldoende Criteria - Het beoogde programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Om toegelaten te worden tot de opleiding geldt een aantal instroomeisen. Als vooropleiding wordt een bacheloropleiding, bijvoorbeeld in de richting Personeel en Arbeid, Economie en Administratie of Gezondheidszorg (in een managementrichting) vereist. Verder wordt een goede beheersing van het Engels aangeraden. Als werkervaring wordt de eis gesteld dat een deelnemer aan moet kunnen tonen dat hij over minimaal vijf jaar werkervaring beschikt op tactisch, strategisch niveau. Deze ervaring wordt getoetst in het intakegesprek. De deelnemer dient bij voorkeur een leidinggevende functie te hebben. Tevens moet de huidige werkkring van de deelnemer ruimte bieden voor het uitwerken van een business case. In een korte notitie bij het zelfevaluatierapport beschrijft de opleiding de EVCprocedure. Deze bestaat uit een criteriumgericht interview, het invullen van een intakeformulier, het aanleveren van bewijsmateriaal en het maken van een aantal persoonlijkheids- en voorkeursstijlen tests via internet. Het panel heeft een intakeformulier gezien en is van oordeel dat dit er goed uitziet. Op basis van de EVC-procedure bestaat de mogelijkheid om een verkorte leerroute te volgen. Hierin worden twee varianten onderscheiden: vrijstelling op basis van elders gevolgde deelopleidingen of een aantoonbare inbreng van praktijkervaring. De programmanager bepaalt welke vrijstelling(en) worden verleend. Echter, vrijstellingen worden met het oog op het groepsproces en de integratie van kennis en vaardigheden zo weinig mogelijk gegeven. De opleiding organiseert Summerschools om eventuele deficiënties bij studenten weg te werken. 24/55 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal)

25 Voor studenten met een functiestoornis is er de gelegenheid om op een aangepaste wijze tentamens af te leggen. Indien nodig wint de examencommissie een deskundig advies hierover in. NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal) 25/55

26 Facet 2.6 Duur Voldaan Criteria - De opleiding voldoet aan formele eisen met betrekking tot de omvang van het curriculum: HBO-master: minimaal 60 studiepunten (EC). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De master heeft een omvang van 62.2 EC. Het programma is opgebouwd uit vier masterclasses, elk met een doorlooptijd van zes maanden. Masterclass 1 en 2 omvatten elk 16,1 EC. Masterclass 3 en 4 hebben elk 15 EC. In het zelfevaluatierapport geeft de opleiding een overzicht van onderdelen van elk van de vier masterclasses, de doorlooptijd en het aantal EC. Onderwerp 3 Inzet van personeel Facet 3.1 Eisen HBO Voldoende Criteria De opleiding sluit aan bij de volgende criteria voor de inzet van personeel: - het onderwijs zal voor een belangrijk deel worden verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de opleiding en de beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Bij de werving en selectie van docenten wordt een aantal eisen gesteld. Een belangrijke eis is, naast het hebben van een academisch kennisniveau een uitgebreide werkervaring in het (internationale) bedrijfsleven of bij de overheid. Verder dienen de docenten vanuit hun kennis en ervaring goed in staat te zijn om een vertaalslag te maken tussen de theorie en de praktijk. Verder dient sprake te zijn van praktijkervaring en praktijkkennis op strategisch niveau, praktijkervaring in verschillende sectoren en een up-to-date kennis van trends en ontwikkelingen. Het panel heeft de CV s van de docenten bestudeerd en stelt vast dat zij voldoende zijn gekwalificeerd, zowel theoretisch als wat betreft praktische ervaring en kennis. Zij beschikken over voldoende praktijkervaring om de gewenste relatie tussen de praktijk en de theorie te leggen. Facet 3.2 Kwantiteit personeel Voldoende Criteria - Er wordt voldoende capaciteit vrijgemaakt om de nieuwe opleiding te kunnen starten. 26/55 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal)

27 - Er wordt voldoende capaciteit vrijgemaakt om de nieuwe opleiding te kunnen continueren. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding huurt tien docenten in, die op freelance basis zijn aangesteld. De docent/studentratio is 1:10. Naast de docenten heeft de opleiding een programmamanager en een Academic Board, waaraan een aantal docenten deelneemt. Eindverantwoordelijk voor de opleiding is de directeur van Avans+. De coördinatie en administratie is in handen van personeel, dat contractueel verbonden is aan Avans+. Facet 3.3 Kwaliteit personeel Voldoende Criteria - Het in te zetten personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Alle docenten van de opleiding zijn op freelance basis aangesteld. Zij hebben echter wel een langdurige verbintenis met Avans+. Om docenten aan te trekken maakt de opleiding gebruik van een eigen netwerk, het netwerk van academies en lectoraten van Avans Hogeschool en het aanbod van docenten van een aantal universiteiten, namelijk de Universiteit Wageningen, de Erasmus Universiteit, de Universiteit Tilburg, Nijenrode en de Maastricht School of Management. Zoals al is vermeld bij facet 3.1 zijn de algemene eisen die aan docenten worden gesteld: het vermogen om conceptueel te denken, het hebben van werkervaring op strategisch niveau, ervaring in verschillende sectoren en een up-to-date kennis van trends en ontwikkelingen. Onderwijskundige eisen, die aan docenten worden gesteld zijn, dat zij structuur en leiding moeten kunnen geven aan groepsdiscussies en onderwerpen naar een hoger niveau moeten kunnen tillen. Tevens dienen zij algemene thema s te kunnen vertalen naar specifieke situaties en organisaties en algemene theorieën en technieken te kunnen toepassen in concrete situaties. Verder moeten docenten deelnemers kunnen aanspreken op hun persoonlijk functioneren, hen kunnen adviseren en kunnen inspireren, stimuleren en enthousiasmeren. Bij de selectie van docenten op het niveau van de modulen wordt gekeken naar hun specifieke eigenschappen en wordt gezocht naar die docenten die de leerdoelen van de desbetreffende modulen zo goed mogelijk kunnen realiseren. Het panel heeft de cv s van de docenten bestudeerd en concludeert dat zij voldoende gekwalificeerd zijn om onderwijs in een hbo-master te verzorgen. Zij blijken over meer onderwijservaring dan werkervaring te beschikken. Het panel heeft enige bedenkingen bij de aard van de freelance aanstellingen van de docenten en de mogelijke gevolgen daarvan voor het realiseren van een core-faculty. NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal) 27/55

28 De docentenvergadering, die 1 à 2 maal per jaar wordt georganiseerd, biedt volgens het panel onvoldoende waarborg om samenhang in het docentencorps te realiseren en te behouden. In een gesprek met een delegatie van docenten heeft het panel vernomen dat de Academic Board hierbij een samenbindend element is. Het panel hecht hieraan in verband met het grote beroep, dat wordt gedaan op de zelfstandigheid van de studenten. Onderwerp 4 Voorzieningen Facet 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende Criteria - De beoogde huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding wordt aangeboden in Breda en Utrecht. Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor de deelnemers wordt de opleiding aangeboden op twee locaties, in Utrecht en Breda. Studenten en docenten hebben de mogelijkheid om met elkaar te communiceren via de Virtual Community. Deze wordt behalve voor de communicatie gebruikt voor het presenteren en distribueren van lesmateriaal en het registreren van de studieresultaten van de deelnemers. Het panel heeft voor en tijdens het bezoek een demonstratie gekregen van Virtual Community en vindt het een geschikt programma voor dit soort onderwijs. Ook kunnen studenten gebruik maken van alle faciliteiten van Avans Hogeschool, onder andere van de Xplora faciliteiten in Breda, Den Bosch en Tilburg. Studenten met wie het panel heeft gesproken, toonden zich tevreden over de voorzieningen. Docenten hebben van acht uur s ochtends tot tien uur s avonds toegang tot de faciliteiten van Avans. Het betreft bijvoorbeeld vergader-, kopieer- en computerfaciliteiten. Docenten worden secretarieel en administratief ondersteund door medewerkers van de Backoffice van Avans+. Facet 4.2 Studiebegeleiding Voldoende Criteria - Er is voorzien in personele capaciteit voor studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten, die adequaat zijn met het oog op de studievoortgang. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: 28/55 NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal)

29 De studiebegeleiding van de deelnemers verloopt volgens een vast stappenplan en maakt een integraal onderdeel uit van de opleiding. De eerste stap van de begeleiding is een adviesgesprek van de programmanager met de potentiële deelnemer over de opleidingsmogelijkheden. De programmamanager toetst het CV, de vooropleiding, de werkervaring, de motivatie en de ambitie van de potentiële student. Indien nodig krijgt deze een voorschakeltraject. Na de inschrijving wordt bij de deelnemer een aantal tests afgenomen en worden met hem individuele gesprekken gevoerd, vooruitlopend op het Persoonlijk Leiderschap. De resultaten van de tests en de gesprekken worden met de student besproken. Op verzoek van de student kan hij een persoonlijke coach toegewezen krijgen, die hem begeleidt bij zijn ontwikkelpunten. Ook bestaat de mogelijkheid om in de loop van het eerste jaar alsnog een beroep te doen op een coach. Daarnaast zijn de programmanager en de desbetreffende vakdocent verantwoordelijk voor de voortgang van de studie. De uitslagen van de tests en de gesprekken zijn hierbij steeds sturend. Halverwege het eerste studiejaar vindt een studievoortgangsgesprek plaats met de programmanager over het verloop van de studie en de behaalde studieresultaten. Dit gesprek is tevens bedoeld ter ondersteuning van het maken van de specialisatiekeuze. In het tweede jaar worden gesprekken gevoerd ter voorbereiding op de specialisatiefase. De studenten met wie het panel heeft gesproken, toonden zich tevreden over de begeleiding. Met name door de kleinschaligheid is er voldoende persoonlijke aandacht. Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg Facet 5.1 Systematische aanpak Voldoende Criteria - Er is voorzien in een systeem van interne kwaliteitszorg, waarbij mede aan de hand van toetsbare streefdoelen en periodieke evaluaties verbetermaatregelen worden getroffen. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Logistiek is de opleiding ondergebracht bij de unit Operations van Avans+. Binnen deze unit zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van een aantal processen, bijvoorbeeld over de interne communicatie, de bemensing van de backoffice, de financiële en administratieve gang van zaken rondom de opleiding en evaluaties van het onderwijs. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het document Richtlijnen Operations (2005). Dit document is voor alle betrokkenen via internet beschikbaar. De interne kwaliteitszorg verloopt via de PDCA-cyclus en is gericht op het realiseren en meten van de tevredenheid van de deelnemers, de inhoudelijke kwaliteit en de NQA - visitatie Avans+, opleiding Master Business Administration (duaal) 29/55

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

27 november oktober januari april 2015

27 november oktober januari april 2015 sïwao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Onderwijskunde van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Small Business & Retail Management Niveau: hbo bachelor Croho: 34422 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 26 en 27 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

: n.v.t. : 14 oktober 2014 : 22 april 2015 : 18 juni 2015 : 31 juli 2015

: n.v.t. : 14 oktober 2014 : 22 april 2015 : 18 juni 2015 : 31 juli 2015 ,nvao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Logistiek & Supply Chain Management van Hogeschool

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker.

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker. College van bestuur Universiteit van Amsterdam Postbus 19268 1000 GG AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van de aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Master in International

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791).

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Fiscaal Recht en Economie van de Hogeschool

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management & Innovation, hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: 70036 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 24 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van de aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor Oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg 5 Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Master Special Educational Needs, bestaande uit 4 opleidingen: - de opleiding leraar speciaal onderwijs algemeen (LSO dt); - de opleiding leraar speciaal

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN Fontys Hogescholen Raad van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Circus & Performance

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie & Recht HBO-bachelor Croho: 34435 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 maart 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2009 2/55

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Hogeschool van Utrecht

Hogeschool van Utrecht Hogeschool van Utrecht Opleiding: Master of Engineering, deeltijd Visitatiedata: 7 en 8 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, mei 2005 2 NQA Hogeschool van Utrecht, Master of Engineering

Nadere informatie

Samenwerkingsverband MAGISTRUM, OCTAAF en NES OCOM

Samenwerkingsverband MAGISTRUM, OCTAAF en NES OCOM Samenwerkingsverband MAGISTRUM, OCTAAF en NES OCOM Opleiding: Variant: Master in Leadership in Education Deeltijd Visitatiedata: 18 november 2005, Vervolgvisitatie: 8 december 2006 Netherlands Quality

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Varianten: Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 29 en 30 september 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) 2 NQA visitatie Avans Hogeschool vestiging

Nadere informatie

Hogeschool van Utrecht

Hogeschool van Utrecht Hogeschool van Utrecht Opleiding: Master of Informatics, deeltijd Visitatiedata: 7 en 8 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, mei 2005 2 NQA Hogeschool van Utrecht, Master of Informatics

Nadere informatie

Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen

Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen se a ccr e ditat eorga nisati e Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbomaster Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen datum 27 januari 2014 ondeniverp

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration Christelijke Hogeschool Windesheim Executive Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2011 2/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie dr. Steven Van Luchene [VLIR Cel Kwaliteitszorg] op weg naar accreditatie 1. routebeschijving: tno visita e accredita e 2. de meet: generieke

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Locatie: Zwolle Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Opleiding: hbo-master Dovenstudies/ Leraar Nederlandse Gebarentaal Croho: 44104 Variant: deeltijd Visitatiedatum: 18 december 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool NCOI T.a.v. Drs. R.A. van Zanten Postbus 447 1200 AK HILVERSUM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskundig

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. Raad van bestuur. Saxion Hogescholen Enschede. Postbus KB ENSCHEDE

Besluit. Raad van bestuur. Saxion Hogescholen Enschede. Postbus KB ENSCHEDE Raad van bestuur Saxion Hogescholen Enschede Postbus 70000 7500 KB ENSCHEDE Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Biologie

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Management Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017 nvao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). ,nvao w nederlands -vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Zorg en technologie van

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Amsterdam

Hogeschool INHOLLAND, Amsterdam Hogeschool INHOLLAND, Amsterdam Opleiding: Master Advanced Nursing Practice Niveau: hbo-master Croho: 49246 Varianten: duaal Visitatiedatum: 15 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard. Opleiding: Commerciële Economie Niveau: hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd

Hogeschool Zuyd, Sittard. Opleiding: Commerciële Economie Niveau: hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Commerciële Economie Niveau: hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 26 en 27 september Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs OCW Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136- II Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw accreditatiekader Het accreditatiekader voor bestaande opleidingen

Nadere informatie

Hogeschool HBO Nederland

Hogeschool HBO Nederland Hogeschool HBO Nederland Opleiding: Variant: Locaties: Management, Economie & Recht; voltijd hbo-bachelor; Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Visitatiedatum: 2 november

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Integrale Veiligheid, hbo-bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

LOI Hogeschool, Leiderdorp Toets Nieuwe Opleiding: HBO Logistiek en Economie Variant: deeltijd (afstandsonderwijs) Croho: 34436

LOI Hogeschool, Leiderdorp Toets Nieuwe Opleiding: HBO Logistiek en Economie Variant: deeltijd (afstandsonderwijs) Croho: 34436 LOI Hogeschool, Leiderdorp Toets Nieuwe Opleiding: HBO Logistiek en Economie Variant: deeltijd (afstandsonderwijs) Croho: 34436 Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

23 maart april Kader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr. 9832).

23 maart april Kader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr. 9832). nuao w nederlands- alaamse accreditatieorganisatie»es Besluit strekkende tot een oordeel voldoende onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Pedagogisch Educatief Medewerker

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

TiasNimbas Business School, Tilburg

TiasNimbas Business School, Tilburg TiasNimbas Business School, Tilburg Toets Nieuwe Opleiding: Executive Masters of Management and Organisation Niveau: wo-master Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 3 november 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, Utrecht

Hogeschool Utrecht, Utrecht Hogeschool Utrecht, Utrecht Opleiding: Master Advanced Nursing Practice Croho: 49246 Varianten: duaal Visitatiedatum: 13 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, augustus 2008 2/51 NQA - visitatie

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport College van bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Trade Management

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool datum 30 juni 2016 onderwerp Besluit

Nadere informatie