DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN MIJNADVISEUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN MIJNADVISEUR"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN MIJNADVISEUR De dienstverleningsvoorwaarden MijnAdviseur worden gehanteerd door NBG Finance B.V. gevestigd te Valkenswaard aan de JF Kennedylaan 83, 5555 XM (hierna te noemen NBG Finance ). Deze voorwaarden sluiten aan op en vormen een onverbrekelijk geheel met de algemene dienstverleningsvoorwaarden van NBG Finance. Artikel 1: Algemene bepalingen 1.1 NBG Finance verleent te allen tijde haar wettelijke zorgplicht voor de financiële producten waarvoor NBG Finance ten behoeve van Opdrachtgever bemiddeld heeft, waaronder begrepen. Alleen na ontvangst van een aangetekend schrijven waarin Opdrachtgever meedeelt over te stappen naar een ander tussenpersoon en dit daadwerkelijk binnen twee maanden na ontvangst van dit schrijven geregeld is, geldt deze zorgplicht niet. 1.2 MijnAdviseur is geen onderdeel van de verzekeringsovereenkomst met de betreffende verzekeraar. De beëindiging van de overeenkomst MijnAdviseur biedt derhalve juridisch niet de mogelijkheid om de verzekeringsovereenkomst met uw verzekeraar tussentijds te beëindigen. 1.3 De in deze voorwaarden genoteerde MijnAdviseur overeenkomst wordt altijd bedoeld in combinatie met de hierna omschreven inhoud per MijnAdviseur variant. 1.4 Met een overeenkomst MijnAdviseur op basis van de varianten Bewust, Comfort en Excellent biedt NBG Finance Opdrachtgever aanvullende, betaalde diensten op het gebied van zorgplicht, service en aanvullende dienstverlening naar behoefte van Opdrachtgever. De dienstverlening in de varianten Bewust, Comfort en Excellent zijn samengesteld uit diensten in de categorieën: Algemeen; Hypotheek en Lenen (financiële producten en dienstverlening voor het verkrijgen van een krediet of lening voor aankoop van een woning, voor eigen gebruik en/of tweede woning, voor recreatieve doeleinden en/of voor consumptieve uitgaven); Inkomen en Vermogen (financiële producten welke zijn bestemd voor opbouw van vermogen en/of afdekking van overlijdens- en/of arbeidsongeschiktheidsrisico en/of werkloosheidsrisico); Schadeverzekeringen (onder schadeverzekeringen vallen de volgende particuliere verzekeringen voor motorrijtuigen, opstal, glas, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, doorlopende reis, doorlopende annulering, kostbaarheden, boot, caravan en fiets); De module Belastingaangiften en WOZ is samengesteld uit diensten in de categorieën: Inkomstenbelasting WOZ 1.5 Wijzigingen m.b.t. rekeningnummer, tenaamstelling, adres, telefoonnummer of adres van opdrachtgever dienen terstond per of post (postbus 460, 5550 AL te Valkenswaard) aan NBG Finance te worden doorgegeven. 1.6 Alle artikelen welke van toepassing zijn op de overeenkomst MijnAdviseur hebben enkel betrekking op bij NBG Finance ondergebrachte verzekeringen en financiële producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 1.7 In het kader van de dienstverleningsvoorwaarden MijnAdviseur hanteert NBG Finance een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting bij de uitvoering van haar dienstverlening. 1.8 De diensten zoals genoemd in de dienstverleningsvoorwaarden MijnAdviseur kunnen uitsluitend worden uitgevoerd op basis van de medewerking van opdrachtgever, welke onder andere bestaat uit het tijdig, juist en volledig melden van wijzigingen in relevante persoonlijke en/of financiële gegevens, aanleveren van noodzakelijke formulieren etc. 1.9 Loyaliteitstegoed zoals bedoeld in de MijnAdviseur varianten Comfort en Excellent is voor het eerst beschikbaar 12 maanden na ondertekening van de door de opdrachtgever ondertekende overeenkomst MijnAdviseur en volledige betaling van de daarmee samenhangende (maand)bedragen. Artikel 2: Inhoud overeenkomst MijnAdviseur Bewust 2.1 In MijnAdviseur Bewust worden de navolgende diensten geleverd: 2.2 In de categorie Algemeen : Alle aanvraagformulieren, offertes en polissen, alsmede de daarmee samenhangende correspondentie van door u afgesloten producten worden zichtbaar gemaakt in een uitsluitend via internet toegankelijke en beveiligde omgeving, de zogenaamde klantmap. NBG Finance streeft naar een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de digitale polismap. NBG Finance is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet kunnen

2 raadplegen ervan of het niet tijdig, juist of volledig beschikbaar zijn van de in dit artikel genoemde informatie NBG Finance verzorgt voor u alle werkzaamheden die nodig zijn voor het kunnen overstappen van een andere financiële dienstverlener naar NBG Finance NBG Finance neemt, via een overstapservice en intermediairwijziging, door opdrachtgever afgesloten elders lopende verzekeringen, uitgezonderd autoverzekeringen, over en dit, indien en zodra mogelijk, met een provisiekorting van 100% Vanaf het moment dat de overstapservice met betrekking tot een of meerdere financiële producten juist, tijdig en volledig is gerealiseerd, verzorgt NBG Finance alle dienstverlening voor deze producten zoals vermeld in de gekozen MijnAdviseur variant Indien intermediairwisseling niet mogelijk is, zal NBG Finance de relevante productkenmerken registreren in haar administratie en alleen die dienstverlening uitvoeren die op basis van deze registratie mogelijk is zoals vermeld in de gekozen MijnAdviseur variant. 2.3 In de categorie Hypotheek en Lenen : NBG Finance toetst op verzoek van opdrachtgever bij wijzigingen in de financiële situatie van opdrachtgever de maximaal verantwoorde hypotheek en/of lening Opdrachtgever heeft op zijn eigen verzoek recht op beheeractiviteiten van NBG Finance voor een bij een andere financiële dienstverlener lopende hypotheek en/of lening. Deze beheeractiviteiten zijn beperkt tot de mogelijkheden die NBG Finance heeft in het kader van de in artikel genoemde situatie NBG Finance agendeert en verzorgt voor opdrachtgever eenmaal per 3 jaar een update van het klant-/risicoprofiel. Op verzoek van opdrachtgever kan deze update eveneens uitgevoerd worden, echter maximaal 1 x eenmaal per 3 jaar. Dit houdt in dat NBG Finance de volgende werkzaamheden verricht: Het inventariseren van de doelstellingen, wensen, persoonlijke situatie, vermogenspositie, bestaande voorzieningen, financiële kennis en ervaring en de risicobereidheid van de opdrachtgever middels een daartoe door opdrachtgever in te vullen digitaal formulier Het opstellen van een schriftelijk verslag naar aanleiding van het genoemde onder van dit artikel Mutaties als gevolg van dit updategesprek in bestaande producten worden kosteloos doorgevoerd. Over eventuele noodzakelijke, nieuwe producten worden separaat advies en bemiddelingskosten in rekening gebracht. Hiervoor kan het opgebouwde adviestegoed, indien van toepassing, worden aangewend. 2.4 In de categorie Inkomen en Vermogen : NBG Finance signaleert en informeert opdrachtgever bij beëindiging van, uitsluitend ter zekerheid van aanbieders van financiële producten, verpande financiële producten NBG Finance monitort en informeert opdrachtgever eenmaal per 3 jaar over de ontwikkeling van het kapitaal in het toepasselijke vermogensopbouwproduct in relatie tot het gewenste doelkapitaal op basis van het verstrekte advies NBG Finance verwerkt aanvragen van opdrachtgever NBG Finance controleert bij opmaak en wijziging de premies en productvoorwaarden. 2.5 In de categorie Schadeverzekeringen : NBG Finance begeleidt opdrachtgever bij het correct aanvragen van zijn schadeverzekeringen met de intentie er voor te zorgen dat opdrachtgever de juiste gegevens aan de verzekeraar verstrekt zodat hierover na een eventuele schade geen discussies met de verzekeraar kunnen ontstaan NBG Finance verzorgt namens opdrachtgever alle contacten met de verzekeraar in het kader van gegevensaanpassingen waarvoor geen nader advies is vereist volgens de Wet op het financieel toezicht van de verzekeringen van zijn schade- en/of levensverzekeringen en andere financiële producten welke ondergebracht zijn bij NBG Finance. Deze contacten kunnen zowel schriftelijk (per post of ) als mondeling zijn Aan de hand van de omschreven activiteiten stelt de verzekeraar de verzekeringsdocumenten op. Deze worden aan opdrachtgever per post of verstuurd. Opdrachtgever is verplicht de verzekeringsdocumenten te controleren op juistheid. Eventuele onjuistheden zal opdrachtgever onverwijld aan NBG Finance doorgeven NBG Finance controleert premies en polisopmaak op juistheid bij opmaak en wijzigingen NBG Finance verwerkt polisgegevens bij wijziging daarvan in haar administratie. NBG Finance geeft deze wijzigingen eveneens door aan de aanbieders van de financiële producten waarvoor NBG Finance in opdracht van opdrachtgever bemiddeld heeft, inclusief de producten zoals bedoeld in artikel NBG Finance voorziet u 1 x in een periode van 5 jaar van een formulier waarmee de dan actuele opstal- en/of inboedelwaarde kan worden vastgesteld. Naar aanleiding van dit door u ingevulde en aangeleverde formulier gaat NBG Finance na of de bij haar afgesloten opstal en/of inboedelverzekering nog actueel is voor wat betreft verzekerde bedragen NBG Finance verwerkt en verzorgt namens opdrachtgever alle contacten met de verzekeraar in het kader van het aanvragen van zijn schadeverzekeringen. Deze contacten kunnen zowel schriftelijk (per post of ) als mondeling zijn Voor bij NBG Finance afgesloten schadeverzekeringen zal NBG Finance de polissen welke via haar kantoor worden ontvangen, controleren op juistheid. NBG Finance garandeert nadrukkelijk niet dat alle door haar aan opdrachtgever afgegeven polissen volledig en correct zijn. De eindcontrole van de polis ligt te allen tijde bij opdrachtgever NBG Finance zal opdrachtgever bij schade desgewenst telefonisch ondersteunen bij het invullen van een schadeformulier NBG Finance zal een aan haar, door opdrachtgever, aangeleverd schadeaangifteformulier in haar administratiesysteem registreren en zorgen dat de betreffende schademelding aan de juiste verzekeringsmaatschappij toegestuurd wordt.

3 NBG Finance garandeert nadrukkelijk niet dat elke schademelding daadwerkelijk door de maatschappij wordt ontvangen en/of in behandeling wordt genomen NBG Finance zal de belangen behartigen van opdrachtgever, indien er tussen hem en de verzekeringsmaatschappij discussies ontstaan over de oorzaak van een gemelde schade of hoogte van schadevergoeding, alsmede over de snelheid van afhandeling door de maatschappij NBG Finance zorgt dat u, op basis van de polisvoorwaarden, de juiste schadevergoeding ontvangt Opdrachtgever machtigt NBG Finance om de risicodrager te wijzigen als dat in het belang van de opdrachtgever is. Artikel 3: Inhoud overeenkomst MijnAdviseur Comfort 3.1 Boven op de diensten zoals vermeld in artikel 2 worden aanvullend de navolgende diensten geleverd in MijnAdviseur Comfort 3.2 In de categorie Algemeen : In MijnAdviseur Comfort wordt jaarlijks achteraf een tegoed aan uren opgebouwd bij NBG Finance ter waarde van EUR 90. Deze adviesuren alsmede het verbruik daarvan worden door NBG Finance geregistreerd in de klantmap van opdrachtgever (zie artikel ) en kunnen door opdrachtgever worden aangewend voor, door opdrachtgever, gewenste advies- en bemiddelingsactiviteiten De opbouw van het loyaliteitstegoed ten behoeve van advies- en/of bemiddelingskosten bedraagt voor MijnAdviseur Comfort maximaal EUR 270 mits alle (maand)bedragen zijn voldaan NBG Finance agendeert en verzorgt eenmaal per 3 jaar een persoonlijk gesprek met de adviseur van opdrachtgever. In dit gesprek kunnen de door opdrachtgever gewenste financiële adviesonderwerpen worden besproken en wordt door de financieel adviseur in ieder geval een aanvullende update van de persoonlijke en financiële situatie van opdrachtgever doorgevoerd, alsmede de als gevolg van wijzigingen noodzakelijke mutaties in lopende financiële producten doorgevoerd. 3.3 In de categorie Hypotheek en Lenen : NBG Finance informeert opdrachtgever 1 x per jaar of oversluiting/omzetting van zijn hypotheek financieel interessant is NBG Finance voert een toetsing uit van de hypotheek op betaalbaarheid bij beëindiging van de relatie dan wel overlijden van opdrachtgever of diens bij NBG Finance bekende partner Op verzoek van opdrachtgever voert NBG Finance een toetsing uit van het door opdrachtgever ontvangen renteverlengingsvoorstel van de hypotheekverstrekker. Hiervoor zal NBG Finance een vergelijking uitvoeren tussen het door opdrachtgever ontvangen renteverlengingsvoorstel met NBG Finance ter beschikking staande rente informatie van andere geldverstrekkers om te beoordelen of het door opdrachtgever ontvangen renteverlengingsvoorstel financieel interessant is. 3.4 In de categorie Inkomen en Vermogen : NBG Finance informeert opdrachtgever op diens verzoek bij en over overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en de gevolgen daarvan NBG Finance informeert opdrachtgever op diens verzoek over de gevolgen van het wijziging van de premie en/of afkoop. 3.5 In de categorie Schadeverzekeringen : Op nieuwe of reeds bij NBG Finance lopende schadeverzekeringen zal, indien mogelijk, per eerst mogelijke datum de polis worden opgemaakt met een provisiekorting van 100%, hieronder begrepen het recht op 100% provisievrije NBG All in Polis NBG Finance zal voor opdrachtgever controle uitoefenen op de snelle en correcte afhandeling van een door opdrachtgever gemelde schade. Artikel 4. Inhoud overeenkomst MijnAdviseur Excellent 4.1 Boven op de diensten zoals vermeld in artikel 2 worden aanvullend de navolgende diensten geleverd in MijnAdviseur Excellent 4.2 In de categorie Algemeen : In tegenstelling tot het vermelde in artikel wordt in MijnAdviseur Excellent jaarlijks achteraf een tegoed aan adviesuren opgebouwd bij NBG Finance ter waarde van EUR De opbouw van het loyaliteitstegoed ten behoeve van advies- en/of bemiddelingskosten bedraagt voor MijnAdviseur Excellent maximaal EUR 360 mits alle (maand)bedragen zijn voldaan NBG Finance stuurt opdrachtgever jaarlijks een mutatieformulier toe ten behoeve van de monitoring van alle financiële producten. De als gevolg van wijzigingen noodzakelijke mutaties in lopende financiële producten worden aan de hand van het door opdrachtgever ingevulde en geretourneerde formulier doorgevoerd. 4.3 In de categorie Hypotheek en Lenen : Opdrachtgever ontvangt een korting van 100,00 op de kosten van een voor een nieuw hypotheekadvies noodzakelijk taxatierapport. Deze korting geldt uitsluitend indiende taxatieopdracht wordt verzorgd door een door NBG Finance aangewezen taxateur of taxateursorganisatie Bedoelde korting is direct opeisbaar indien opdrachtgever binnen 24 maanden na ingang van de module Excellent, deze beëindigt.

4 4.3.3 Opdrachtgever ontvangt 100% korting op de kosten van een voor een nieuw hypotheekadvies noodzakelijke voortaxatie. Deze korting geldt uitsluitend indien de taxatieopdracht wordt verzorgd door een door NBG Finance aangewezen taxateur of taxateursorganisatie De financieel adviseur van opdrachtgever zal aanwezig zijn bij de notaris in verband met het passeren van de hypotheekakte behorende bij een nieuw hypotheekadvies. 4.4 In de categorie Inkomen en Vermogen : NBG Finance zal 1 x per jaar een premiecheck uitvoeren inzake ten behoeve van opdrachtgever lopende overlijdensrisicoverzekering(en) Op verzoek van opdrachtgever zal NBG Finance maximaal 1 x per jaar een zogenaamde jaarruimteberekening in het kader van lijfrenteaftrek uitvoeren Op verzoek van opdrachtgever zal NBG Finance maximaal 1 x per jaar een premiecheck uitvoeren inzake ten behoeve van opdrachtgever lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering(en). 4.5 In de categorie Schadeverzekeringen : Voor alle reeds bij NBG Finance lopende autoverzekeringen verricht NBG Finance één keer per jaar een premiecheck met de volgende werkzaamheden: 1- Polis agenderen voor opzegdatum, 2- Recente schades beoordelen op consequenties, 3- Gegevens invoeren in vergelijkingspakket, 4- Indien premievoordeel, voorwaardenvergelijk uitvoeren, 5- Indien een beter voorstel mogelijk is, wordt opdrachtgever geïnformeerd, 6- Indien opdrachtgever opdracht verstrekt, bereidt NBG Finance het opzegformulier voor, 7- Indien opdrachtgever opdracht verstrekt, bereidt NBG Finance het aanvraagformulier voor en zorgt ervoor dat het naar opdrachtgever wordt toegezonden, 8- Nieuwe polis wordt door NBG Finance geadministreerd en financieel verwerkt, 9- NBG Finance zorgt ervoor dat opdrachtgever de polis krijgt toegezonden NBG Finance zal opdrachtgever ondersteunen bij het verhalen van schade bij de tegenpartij Op verzoek van opdrachtgever is een medewerker van NBG Finance aanwezig bij het bezoek van een schade-expert. Artikel 5. Inhoud overeenkomst module Belastingaangiften en WOZ 5.1 De module Belastingaangiften en WOZ kan niet zelfstandig worden afgenomen doch uitsluitend in aanvulling op het MijnAdviseur Bewust, Comfort en Excellent worden overeengekomen, waarbij de navolgende diensten worden geleverd in MijnAdviseur Belastingaangiften en WOZ : NBG Finance zal voor opdrachtgever en diens bij NBG Finance bekende partner de aanvraag voor de voorlopige teruggave Inkomstenbelasting met betrekking tot diens eigen, en voor eigen bewoning gebruikte, woning verzorgen NBG Finance zal voor opdrachtgever en diens bij NBG Finance bekende partner de aangifte Inkomstenbelasting verzorgen en indienen, uitsluitend voor zover de werkzaamheden van opdrachtgever en/of diens bij NBG Finance bekende relatie niet bestaan uit werkzaamheden uit zelfstandig beroep of bedrijf NBG Finance zal opdrachtgever desgewenst begeleiden bij diens bezwaar tegen de WOZ beschikking voor zijn eigen, en voor eigen bewoning gebruikte, woning De diensten in artikel 5 kunnen uitsluitend door NBG Finance worden uitgevoerd indien en voor zover de opdrachtgever de aanwijzingen en benodigde informatie die hiervoor benodigd is juist, tijdig en volledig opvolgt en aanlevert. Hierbij dient opdrachtgever rekening te houden dat bescheiden, documenten en gegevens zo veel als mogelijk digitaal aangeleverd dienen te worden NBG Finance is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening zoals bedoeld in artikel 5 uit te besteden aan een daartoe gekwalificeerde dienstverlener De module Belastingaangiften en WOZ is dagelijks opzegbaar zonder opzegtermijn door middel van een bericht of aangetekend schrijven aan NBG Finance B.V Het eerste recht op de dienstverlening conform artikel en ontstaat nadat opdrachtgever tenminste gedurende 12 maanden onafgebroken de toepasselijke maandvergoeding voor de module Belastingaangiften en WOZ heeft voldaan. Artikel 6. Betaling en verval van MijnAdviseur en overgang tot uur declaratie 6.1 NBG Finance laat zijn factoring verzorgen door SBI te Hengelo. Dat betekent dat opdrachtgever de factuur niet direct van NBG Finance ontvangt maar via SBI. SBI is derhalve de gemachtigde van NBG Finance om namens haar de facturen te incasseren. 6.2 De betalingsvoorwaarden van SBI zijn van toepassing op de verzonden facturen en automatische incasseringen. 6.3 MijnAdviseur dient door middel van maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso of jaarlijkse factuur te worden betaald. 6.4 Bij maandelijkse automatische incasso, ontvangt opdrachtgever een machtigingskaart die hij getekend aan SBI retourneert. Op verzoek ontvangt opdrachtgever jaarlijks een factuur die in twaalf maandelijkse termijnen geïncasseerd wordt. Incasso vindt rond de eerste van de maand en per vooruitbetaling plaats.

5 6.5 Bij jaarlijkse automatische incasso ontvangt opdrachtgever een machtigingskaart die hij getekend aan SBI retourneert. Op verzoek ontvangt opdrachtgever jaarlijks een factuur waarvan het bedrag automatisch wordt geïncasseerd. 6.6 Wanneer een incasso niet lukt, wordt gestorneerd of een factuur niet binnen 30 dagen wordt overgemaakt, kan SBI opdrachtgever aanmanen. Bij de eerste aanmaning, nadat er niet gereageerd is op de herinnering, worden kosten in rekening gebracht van 9,08. Bij de tweede, dit is tevens de laatste aanmaning, worden kosten in rekening gebracht van 18,15. Indien het verschuldigde bedrag uiteindelijk niet binnen twee maanden door SBI is ontvangen, komt MijnAdviseur te vervallen zonder terugbetaling van voorgaande betalingen. Voor alle verrichte activiteiten zal dan het door SBI gehanteerde basisuurtarief in rekening worden gebracht. 6.7 Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven. 6.8 Indien er sprake is van restitutie van MijnAdviseur zal dit slechts over volle maanden geschieden. 6.9 SBI incasseert alleen van Nederlandse rekeningnummers. Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst Mijn adviseur 7.1 De overeenkomst MijnAdviseur is zonder opzegtermijn dagelijks opzegbaar. 7.2 Opzeggen kan uitsluitend per of aangetekende post geschieden. 7.3 De overeenkomst MijnAdviseur eindigt automatisch op de eerste van de maand die volgt op het moment dat het laatst lopende financiële product bij NBG Finance afloopt. 7.4 Indien het door opdrachtgever gekozen MijnAdviseur door opzegging, wanbetaling of andere door opdrachtgever veroorzaakte reden vervalt, zal het navolgende van toepassing zijn: het recht op korting op de ingebouwde provisie op Schadeverzekeringen zoals bedoeld in de MijnAdviseur Comfort en Excellent zal komen te vervallen; dienstverlening van NBG Finance aan opdrachtgever welke niet onder de in artikel 1.1 genoemde dienstverlening is begrepen zal op basis van uurtarief in rekening worden gebracht aan opdrachtgever; een eventueel opgebouwd loyaliteitstegoed t.b.v. advieswerkzaamheden blijft 3 jaar geldig ingaande vanaf de datum van beëindiging van het betreffende MijnAdviseur de eventueel door opdrachtgever afgenomen module Belastingaangiften en WOZ zal eveneens vervallen. Artikel 8: Uitvoering, wijzigingen en meerwerk 8.1 NBG Finance zal de opdracht met zorg uitvoeren en ter zake te allen tijde schriftelijk adviseren. 8.2 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan NBG Finance het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 8.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan honorarium zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. 8.4 NBG Finance zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen, indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing der opdracht zal worden beïnvloed. 8.5 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken, zal NBG Finance opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten, indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden. 8.6 NBG Finance heeft het recht om de tarieven voor MijnAdviseur en bijbehorende modules jaarlijks aan te passen. 8.7 Indien aan opdrachtgever een korting is verleend op het vaste honorarium voor advies- en/of bemiddelingskosten bedraagt de minimale looptijd voor MijnAdviseur 24 maanden. Artikel 9: Zorgplicht 9.1 Opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat NBG Finance slechts aan haar zorgplicht kan en zal voldoen indien hier een financiële vergoeding tegenover staat. Deze financiële vergoeding kan bestaan uit: a) een periodiek terugkerende betaling vanwege een MijnAdviseur overeenkomst, b) een vergoeding in de vorm van provisie rechtstreeks te ontvangen van verzekeraar of bank (uitsluitend bij producten waarvoor dit wettelijk is toegestaan), of c) een vooraf met opdrachtgever overeengekomen en betaald honorarium voor met name genoemde werkzaamheden. 9.2 Indien de vergoeding bestaat uit een periodiek terugkerende betaling vanwege MijnAdviseur bestaat de zorgplicht voor NBG Finance slechts uit het vermelde in het relevante artikel aangaande de inhoud overeenkomst MijnAdviseur welke van toepassing is op de door opdrachtgever afgesloten overeenkomst MijnAdviseur. 9.3 Indien de vergoeding bestaat uit een vergoeding in de vorm van provisie rechtstreeks te ontvangen van verzekeraar of bank bestaat de zorgplicht uit de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 2. waaronder en alsmede het verwerken van aanvragen, het verwerken van wijzigingen op bestaande polissen, het registreren van het door u ingevulde schadeformulier en zorgen dat u de schadevergoeding ontvangt.

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan B.V., ZZP Verzekeringen B.V., Supportgroep Verzekeringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel...

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel... Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Summa... 3 2.1 Algemeen profiel... 3 2.2 Contactgegevens... 4 2.3 Algemene werkwijze...

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V.

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Evers Assurantiën Statutaire naam : Adres : Kortestraat 4 Vestigingsplaats : 7491 AX Delden Land : Nederland E-mail : info@eversdelden.nl Website : www.eversdelden.nl Telefoon : 074-3765111

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mussche Assurantie Kantoor besteed veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook streven wij naar volledige transparantie met betrekking tot de diensten die wij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Financiële Dienstverlener, zoals genoemd in het dienstverleningsdocument, hierna te noemen: FD.

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wie zijn wij? 3 Onze kwaliteit 3 Onze financiële dienstverlening 4 Onze relatie met verzekeraars 4 Wat verwachten wij van u? 5 De premie 6 Verplichtingen bij schade 7 Wat

Nadere informatie

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE.

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE. Het Vermogenshuys De vastberaden partner Financiële Dienstverlening helder in kaart Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE Het Vermogenshuys Voorstraat 6 3281 AV Numansdorp. Het Vermogenshuys INSURANCE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: 59783346. 1.2.

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Perfect- Sales. Perfect- Sales. Bankrekening: 143351877 IBAN: NL44RABO0143351877 BIC: RABONL2U BTW nr.

Algemene voorwaarden. Perfect- Sales. Perfect- Sales. Bankrekening: 143351877 IBAN: NL44RABO0143351877 BIC: RABONL2U BTW nr. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V.

BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V. BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V. Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de Algemene Voorwaarden). Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie