DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN MIJNADVISEUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN MIJNADVISEUR"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN MIJNADVISEUR De dienstverleningsvoorwaarden MijnAdviseur worden gehanteerd door NBG Finance B.V. gevestigd te Valkenswaard aan de JF Kennedylaan 83, 5555 XM (hierna te noemen NBG Finance ). Deze voorwaarden sluiten aan op en vormen een onverbrekelijk geheel met de algemene dienstverleningsvoorwaarden van NBG Finance. Artikel 1: Algemene bepalingen 1.1 NBG Finance verleent te allen tijde haar wettelijke zorgplicht voor de financiële producten waarvoor NBG Finance ten behoeve van Opdrachtgever bemiddeld heeft, waaronder begrepen. Alleen na ontvangst van een aangetekend schrijven waarin Opdrachtgever meedeelt over te stappen naar een ander tussenpersoon en dit daadwerkelijk binnen twee maanden na ontvangst van dit schrijven geregeld is, geldt deze zorgplicht niet. 1.2 MijnAdviseur is geen onderdeel van de verzekeringsovereenkomst met de betreffende verzekeraar. De beëindiging van de overeenkomst MijnAdviseur biedt derhalve juridisch niet de mogelijkheid om de verzekeringsovereenkomst met uw verzekeraar tussentijds te beëindigen. 1.3 De in deze voorwaarden genoteerde MijnAdviseur overeenkomst wordt altijd bedoeld in combinatie met de hierna omschreven inhoud per MijnAdviseur variant. 1.4 Met een overeenkomst MijnAdviseur op basis van de varianten Bewust, Comfort en Excellent biedt NBG Finance Opdrachtgever aanvullende, betaalde diensten op het gebied van zorgplicht, service en aanvullende dienstverlening naar behoefte van Opdrachtgever. De dienstverlening in de varianten Bewust, Comfort en Excellent zijn samengesteld uit diensten in de categorieën: Algemeen; Hypotheek en Lenen (financiële producten en dienstverlening voor het verkrijgen van een krediet of lening voor aankoop van een woning, voor eigen gebruik en/of tweede woning, voor recreatieve doeleinden en/of voor consumptieve uitgaven); Inkomen en Vermogen (financiële producten welke zijn bestemd voor opbouw van vermogen en/of afdekking van overlijdens- en/of arbeidsongeschiktheidsrisico en/of werkloosheidsrisico); Schadeverzekeringen (onder schadeverzekeringen vallen de volgende particuliere verzekeringen voor motorrijtuigen, opstal, glas, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, doorlopende reis, doorlopende annulering, kostbaarheden, boot, caravan en fiets); De module Belastingaangiften en WOZ is samengesteld uit diensten in de categorieën: Inkomstenbelasting WOZ 1.5 Wijzigingen m.b.t. rekeningnummer, tenaamstelling, adres, telefoonnummer of adres van opdrachtgever dienen terstond per of post (postbus 460, 5550 AL te Valkenswaard) aan NBG Finance te worden doorgegeven. 1.6 Alle artikelen welke van toepassing zijn op de overeenkomst MijnAdviseur hebben enkel betrekking op bij NBG Finance ondergebrachte verzekeringen en financiële producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 1.7 In het kader van de dienstverleningsvoorwaarden MijnAdviseur hanteert NBG Finance een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting bij de uitvoering van haar dienstverlening. 1.8 De diensten zoals genoemd in de dienstverleningsvoorwaarden MijnAdviseur kunnen uitsluitend worden uitgevoerd op basis van de medewerking van opdrachtgever, welke onder andere bestaat uit het tijdig, juist en volledig melden van wijzigingen in relevante persoonlijke en/of financiële gegevens, aanleveren van noodzakelijke formulieren etc. 1.9 Loyaliteitstegoed zoals bedoeld in de MijnAdviseur varianten Comfort en Excellent is voor het eerst beschikbaar 12 maanden na ondertekening van de door de opdrachtgever ondertekende overeenkomst MijnAdviseur en volledige betaling van de daarmee samenhangende (maand)bedragen. Artikel 2: Inhoud overeenkomst MijnAdviseur Bewust 2.1 In MijnAdviseur Bewust worden de navolgende diensten geleverd: 2.2 In de categorie Algemeen : Alle aanvraagformulieren, offertes en polissen, alsmede de daarmee samenhangende correspondentie van door u afgesloten producten worden zichtbaar gemaakt in een uitsluitend via internet toegankelijke en beveiligde omgeving, de zogenaamde klantmap. NBG Finance streeft naar een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de digitale polismap. NBG Finance is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet kunnen

2 raadplegen ervan of het niet tijdig, juist of volledig beschikbaar zijn van de in dit artikel genoemde informatie NBG Finance verzorgt voor u alle werkzaamheden die nodig zijn voor het kunnen overstappen van een andere financiële dienstverlener naar NBG Finance NBG Finance neemt, via een overstapservice en intermediairwijziging, door opdrachtgever afgesloten elders lopende verzekeringen, uitgezonderd autoverzekeringen, over en dit, indien en zodra mogelijk, met een provisiekorting van 100% Vanaf het moment dat de overstapservice met betrekking tot een of meerdere financiële producten juist, tijdig en volledig is gerealiseerd, verzorgt NBG Finance alle dienstverlening voor deze producten zoals vermeld in de gekozen MijnAdviseur variant Indien intermediairwisseling niet mogelijk is, zal NBG Finance de relevante productkenmerken registreren in haar administratie en alleen die dienstverlening uitvoeren die op basis van deze registratie mogelijk is zoals vermeld in de gekozen MijnAdviseur variant. 2.3 In de categorie Hypotheek en Lenen : NBG Finance toetst op verzoek van opdrachtgever bij wijzigingen in de financiële situatie van opdrachtgever de maximaal verantwoorde hypotheek en/of lening Opdrachtgever heeft op zijn eigen verzoek recht op beheeractiviteiten van NBG Finance voor een bij een andere financiële dienstverlener lopende hypotheek en/of lening. Deze beheeractiviteiten zijn beperkt tot de mogelijkheden die NBG Finance heeft in het kader van de in artikel genoemde situatie NBG Finance agendeert en verzorgt voor opdrachtgever eenmaal per 3 jaar een update van het klant-/risicoprofiel. Op verzoek van opdrachtgever kan deze update eveneens uitgevoerd worden, echter maximaal 1 x eenmaal per 3 jaar. Dit houdt in dat NBG Finance de volgende werkzaamheden verricht: Het inventariseren van de doelstellingen, wensen, persoonlijke situatie, vermogenspositie, bestaande voorzieningen, financiële kennis en ervaring en de risicobereidheid van de opdrachtgever middels een daartoe door opdrachtgever in te vullen digitaal formulier Het opstellen van een schriftelijk verslag naar aanleiding van het genoemde onder van dit artikel Mutaties als gevolg van dit updategesprek in bestaande producten worden kosteloos doorgevoerd. Over eventuele noodzakelijke, nieuwe producten worden separaat advies en bemiddelingskosten in rekening gebracht. Hiervoor kan het opgebouwde adviestegoed, indien van toepassing, worden aangewend. 2.4 In de categorie Inkomen en Vermogen : NBG Finance signaleert en informeert opdrachtgever bij beëindiging van, uitsluitend ter zekerheid van aanbieders van financiële producten, verpande financiële producten NBG Finance monitort en informeert opdrachtgever eenmaal per 3 jaar over de ontwikkeling van het kapitaal in het toepasselijke vermogensopbouwproduct in relatie tot het gewenste doelkapitaal op basis van het verstrekte advies NBG Finance verwerkt aanvragen van opdrachtgever NBG Finance controleert bij opmaak en wijziging de premies en productvoorwaarden. 2.5 In de categorie Schadeverzekeringen : NBG Finance begeleidt opdrachtgever bij het correct aanvragen van zijn schadeverzekeringen met de intentie er voor te zorgen dat opdrachtgever de juiste gegevens aan de verzekeraar verstrekt zodat hierover na een eventuele schade geen discussies met de verzekeraar kunnen ontstaan NBG Finance verzorgt namens opdrachtgever alle contacten met de verzekeraar in het kader van gegevensaanpassingen waarvoor geen nader advies is vereist volgens de Wet op het financieel toezicht van de verzekeringen van zijn schade- en/of levensverzekeringen en andere financiële producten welke ondergebracht zijn bij NBG Finance. Deze contacten kunnen zowel schriftelijk (per post of ) als mondeling zijn Aan de hand van de omschreven activiteiten stelt de verzekeraar de verzekeringsdocumenten op. Deze worden aan opdrachtgever per post of verstuurd. Opdrachtgever is verplicht de verzekeringsdocumenten te controleren op juistheid. Eventuele onjuistheden zal opdrachtgever onverwijld aan NBG Finance doorgeven NBG Finance controleert premies en polisopmaak op juistheid bij opmaak en wijzigingen NBG Finance verwerkt polisgegevens bij wijziging daarvan in haar administratie. NBG Finance geeft deze wijzigingen eveneens door aan de aanbieders van de financiële producten waarvoor NBG Finance in opdracht van opdrachtgever bemiddeld heeft, inclusief de producten zoals bedoeld in artikel NBG Finance voorziet u 1 x in een periode van 5 jaar van een formulier waarmee de dan actuele opstal- en/of inboedelwaarde kan worden vastgesteld. Naar aanleiding van dit door u ingevulde en aangeleverde formulier gaat NBG Finance na of de bij haar afgesloten opstal en/of inboedelverzekering nog actueel is voor wat betreft verzekerde bedragen NBG Finance verwerkt en verzorgt namens opdrachtgever alle contacten met de verzekeraar in het kader van het aanvragen van zijn schadeverzekeringen. Deze contacten kunnen zowel schriftelijk (per post of ) als mondeling zijn Voor bij NBG Finance afgesloten schadeverzekeringen zal NBG Finance de polissen welke via haar kantoor worden ontvangen, controleren op juistheid. NBG Finance garandeert nadrukkelijk niet dat alle door haar aan opdrachtgever afgegeven polissen volledig en correct zijn. De eindcontrole van de polis ligt te allen tijde bij opdrachtgever NBG Finance zal opdrachtgever bij schade desgewenst telefonisch ondersteunen bij het invullen van een schadeformulier NBG Finance zal een aan haar, door opdrachtgever, aangeleverd schadeaangifteformulier in haar administratiesysteem registreren en zorgen dat de betreffende schademelding aan de juiste verzekeringsmaatschappij toegestuurd wordt.

3 NBG Finance garandeert nadrukkelijk niet dat elke schademelding daadwerkelijk door de maatschappij wordt ontvangen en/of in behandeling wordt genomen NBG Finance zal de belangen behartigen van opdrachtgever, indien er tussen hem en de verzekeringsmaatschappij discussies ontstaan over de oorzaak van een gemelde schade of hoogte van schadevergoeding, alsmede over de snelheid van afhandeling door de maatschappij NBG Finance zorgt dat u, op basis van de polisvoorwaarden, de juiste schadevergoeding ontvangt Opdrachtgever machtigt NBG Finance om de risicodrager te wijzigen als dat in het belang van de opdrachtgever is. Artikel 3: Inhoud overeenkomst MijnAdviseur Comfort 3.1 Boven op de diensten zoals vermeld in artikel 2 worden aanvullend de navolgende diensten geleverd in MijnAdviseur Comfort 3.2 In de categorie Algemeen : In MijnAdviseur Comfort wordt jaarlijks achteraf een tegoed aan uren opgebouwd bij NBG Finance ter waarde van EUR 90. Deze adviesuren alsmede het verbruik daarvan worden door NBG Finance geregistreerd in de klantmap van opdrachtgever (zie artikel ) en kunnen door opdrachtgever worden aangewend voor, door opdrachtgever, gewenste advies- en bemiddelingsactiviteiten De opbouw van het loyaliteitstegoed ten behoeve van advies- en/of bemiddelingskosten bedraagt voor MijnAdviseur Comfort maximaal EUR 270 mits alle (maand)bedragen zijn voldaan NBG Finance agendeert en verzorgt eenmaal per 3 jaar een persoonlijk gesprek met de adviseur van opdrachtgever. In dit gesprek kunnen de door opdrachtgever gewenste financiële adviesonderwerpen worden besproken en wordt door de financieel adviseur in ieder geval een aanvullende update van de persoonlijke en financiële situatie van opdrachtgever doorgevoerd, alsmede de als gevolg van wijzigingen noodzakelijke mutaties in lopende financiële producten doorgevoerd. 3.3 In de categorie Hypotheek en Lenen : NBG Finance informeert opdrachtgever 1 x per jaar of oversluiting/omzetting van zijn hypotheek financieel interessant is NBG Finance voert een toetsing uit van de hypotheek op betaalbaarheid bij beëindiging van de relatie dan wel overlijden van opdrachtgever of diens bij NBG Finance bekende partner Op verzoek van opdrachtgever voert NBG Finance een toetsing uit van het door opdrachtgever ontvangen renteverlengingsvoorstel van de hypotheekverstrekker. Hiervoor zal NBG Finance een vergelijking uitvoeren tussen het door opdrachtgever ontvangen renteverlengingsvoorstel met NBG Finance ter beschikking staande rente informatie van andere geldverstrekkers om te beoordelen of het door opdrachtgever ontvangen renteverlengingsvoorstel financieel interessant is. 3.4 In de categorie Inkomen en Vermogen : NBG Finance informeert opdrachtgever op diens verzoek bij en over overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en de gevolgen daarvan NBG Finance informeert opdrachtgever op diens verzoek over de gevolgen van het wijziging van de premie en/of afkoop. 3.5 In de categorie Schadeverzekeringen : Op nieuwe of reeds bij NBG Finance lopende schadeverzekeringen zal, indien mogelijk, per eerst mogelijke datum de polis worden opgemaakt met een provisiekorting van 100%, hieronder begrepen het recht op 100% provisievrije NBG All in Polis NBG Finance zal voor opdrachtgever controle uitoefenen op de snelle en correcte afhandeling van een door opdrachtgever gemelde schade. Artikel 4. Inhoud overeenkomst MijnAdviseur Excellent 4.1 Boven op de diensten zoals vermeld in artikel 2 worden aanvullend de navolgende diensten geleverd in MijnAdviseur Excellent 4.2 In de categorie Algemeen : In tegenstelling tot het vermelde in artikel wordt in MijnAdviseur Excellent jaarlijks achteraf een tegoed aan adviesuren opgebouwd bij NBG Finance ter waarde van EUR De opbouw van het loyaliteitstegoed ten behoeve van advies- en/of bemiddelingskosten bedraagt voor MijnAdviseur Excellent maximaal EUR 360 mits alle (maand)bedragen zijn voldaan NBG Finance stuurt opdrachtgever jaarlijks een mutatieformulier toe ten behoeve van de monitoring van alle financiële producten. De als gevolg van wijzigingen noodzakelijke mutaties in lopende financiële producten worden aan de hand van het door opdrachtgever ingevulde en geretourneerde formulier doorgevoerd. 4.3 In de categorie Hypotheek en Lenen : Opdrachtgever ontvangt een korting van 100,00 op de kosten van een voor een nieuw hypotheekadvies noodzakelijk taxatierapport. Deze korting geldt uitsluitend indiende taxatieopdracht wordt verzorgd door een door NBG Finance aangewezen taxateur of taxateursorganisatie Bedoelde korting is direct opeisbaar indien opdrachtgever binnen 24 maanden na ingang van de module Excellent, deze beëindigt.

4 4.3.3 Opdrachtgever ontvangt 100% korting op de kosten van een voor een nieuw hypotheekadvies noodzakelijke voortaxatie. Deze korting geldt uitsluitend indien de taxatieopdracht wordt verzorgd door een door NBG Finance aangewezen taxateur of taxateursorganisatie De financieel adviseur van opdrachtgever zal aanwezig zijn bij de notaris in verband met het passeren van de hypotheekakte behorende bij een nieuw hypotheekadvies. 4.4 In de categorie Inkomen en Vermogen : NBG Finance zal 1 x per jaar een premiecheck uitvoeren inzake ten behoeve van opdrachtgever lopende overlijdensrisicoverzekering(en) Op verzoek van opdrachtgever zal NBG Finance maximaal 1 x per jaar een zogenaamde jaarruimteberekening in het kader van lijfrenteaftrek uitvoeren Op verzoek van opdrachtgever zal NBG Finance maximaal 1 x per jaar een premiecheck uitvoeren inzake ten behoeve van opdrachtgever lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering(en). 4.5 In de categorie Schadeverzekeringen : Voor alle reeds bij NBG Finance lopende autoverzekeringen verricht NBG Finance één keer per jaar een premiecheck met de volgende werkzaamheden: 1- Polis agenderen voor opzegdatum, 2- Recente schades beoordelen op consequenties, 3- Gegevens invoeren in vergelijkingspakket, 4- Indien premievoordeel, voorwaardenvergelijk uitvoeren, 5- Indien een beter voorstel mogelijk is, wordt opdrachtgever geïnformeerd, 6- Indien opdrachtgever opdracht verstrekt, bereidt NBG Finance het opzegformulier voor, 7- Indien opdrachtgever opdracht verstrekt, bereidt NBG Finance het aanvraagformulier voor en zorgt ervoor dat het naar opdrachtgever wordt toegezonden, 8- Nieuwe polis wordt door NBG Finance geadministreerd en financieel verwerkt, 9- NBG Finance zorgt ervoor dat opdrachtgever de polis krijgt toegezonden NBG Finance zal opdrachtgever ondersteunen bij het verhalen van schade bij de tegenpartij Op verzoek van opdrachtgever is een medewerker van NBG Finance aanwezig bij het bezoek van een schade-expert. Artikel 5. Inhoud overeenkomst module Belastingaangiften en WOZ 5.1 De module Belastingaangiften en WOZ kan niet zelfstandig worden afgenomen doch uitsluitend in aanvulling op het MijnAdviseur Bewust, Comfort en Excellent worden overeengekomen, waarbij de navolgende diensten worden geleverd in MijnAdviseur Belastingaangiften en WOZ : NBG Finance zal voor opdrachtgever en diens bij NBG Finance bekende partner de aanvraag voor de voorlopige teruggave Inkomstenbelasting met betrekking tot diens eigen, en voor eigen bewoning gebruikte, woning verzorgen NBG Finance zal voor opdrachtgever en diens bij NBG Finance bekende partner de aangifte Inkomstenbelasting verzorgen en indienen, uitsluitend voor zover de werkzaamheden van opdrachtgever en/of diens bij NBG Finance bekende relatie niet bestaan uit werkzaamheden uit zelfstandig beroep of bedrijf NBG Finance zal opdrachtgever desgewenst begeleiden bij diens bezwaar tegen de WOZ beschikking voor zijn eigen, en voor eigen bewoning gebruikte, woning De diensten in artikel 5 kunnen uitsluitend door NBG Finance worden uitgevoerd indien en voor zover de opdrachtgever de aanwijzingen en benodigde informatie die hiervoor benodigd is juist, tijdig en volledig opvolgt en aanlevert. Hierbij dient opdrachtgever rekening te houden dat bescheiden, documenten en gegevens zo veel als mogelijk digitaal aangeleverd dienen te worden NBG Finance is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening zoals bedoeld in artikel 5 uit te besteden aan een daartoe gekwalificeerde dienstverlener De module Belastingaangiften en WOZ is dagelijks opzegbaar zonder opzegtermijn door middel van een bericht of aangetekend schrijven aan NBG Finance B.V Het eerste recht op de dienstverlening conform artikel en ontstaat nadat opdrachtgever tenminste gedurende 12 maanden onafgebroken de toepasselijke maandvergoeding voor de module Belastingaangiften en WOZ heeft voldaan. Artikel 6. Betaling en verval van MijnAdviseur en overgang tot uur declaratie 6.1 NBG Finance laat zijn factoring verzorgen door SBI te Hengelo. Dat betekent dat opdrachtgever de factuur niet direct van NBG Finance ontvangt maar via SBI. SBI is derhalve de gemachtigde van NBG Finance om namens haar de facturen te incasseren. 6.2 De betalingsvoorwaarden van SBI zijn van toepassing op de verzonden facturen en automatische incasseringen. 6.3 MijnAdviseur dient door middel van maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso of jaarlijkse factuur te worden betaald. 6.4 Bij maandelijkse automatische incasso, ontvangt opdrachtgever een machtigingskaart die hij getekend aan SBI retourneert. Op verzoek ontvangt opdrachtgever jaarlijks een factuur die in twaalf maandelijkse termijnen geïncasseerd wordt. Incasso vindt rond de eerste van de maand en per vooruitbetaling plaats.

5 6.5 Bij jaarlijkse automatische incasso ontvangt opdrachtgever een machtigingskaart die hij getekend aan SBI retourneert. Op verzoek ontvangt opdrachtgever jaarlijks een factuur waarvan het bedrag automatisch wordt geïncasseerd. 6.6 Wanneer een incasso niet lukt, wordt gestorneerd of een factuur niet binnen 30 dagen wordt overgemaakt, kan SBI opdrachtgever aanmanen. Bij de eerste aanmaning, nadat er niet gereageerd is op de herinnering, worden kosten in rekening gebracht van 9,08. Bij de tweede, dit is tevens de laatste aanmaning, worden kosten in rekening gebracht van 18,15. Indien het verschuldigde bedrag uiteindelijk niet binnen twee maanden door SBI is ontvangen, komt MijnAdviseur te vervallen zonder terugbetaling van voorgaande betalingen. Voor alle verrichte activiteiten zal dan het door SBI gehanteerde basisuurtarief in rekening worden gebracht. 6.7 Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven. 6.8 Indien er sprake is van restitutie van MijnAdviseur zal dit slechts over volle maanden geschieden. 6.9 SBI incasseert alleen van Nederlandse rekeningnummers. Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst Mijn adviseur 7.1 De overeenkomst MijnAdviseur is zonder opzegtermijn dagelijks opzegbaar. 7.2 Opzeggen kan uitsluitend per of aangetekende post geschieden. 7.3 De overeenkomst MijnAdviseur eindigt automatisch op de eerste van de maand die volgt op het moment dat het laatst lopende financiële product bij NBG Finance afloopt. 7.4 Indien het door opdrachtgever gekozen MijnAdviseur door opzegging, wanbetaling of andere door opdrachtgever veroorzaakte reden vervalt, zal het navolgende van toepassing zijn: het recht op korting op de ingebouwde provisie op Schadeverzekeringen zoals bedoeld in de MijnAdviseur Comfort en Excellent zal komen te vervallen; dienstverlening van NBG Finance aan opdrachtgever welke niet onder de in artikel 1.1 genoemde dienstverlening is begrepen zal op basis van uurtarief in rekening worden gebracht aan opdrachtgever; een eventueel opgebouwd loyaliteitstegoed t.b.v. advieswerkzaamheden blijft 3 jaar geldig ingaande vanaf de datum van beëindiging van het betreffende MijnAdviseur de eventueel door opdrachtgever afgenomen module Belastingaangiften en WOZ zal eveneens vervallen. Artikel 8: Uitvoering, wijzigingen en meerwerk 8.1 NBG Finance zal de opdracht met zorg uitvoeren en ter zake te allen tijde schriftelijk adviseren. 8.2 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan NBG Finance het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 8.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan honorarium zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. 8.4 NBG Finance zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen, indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing der opdracht zal worden beïnvloed. 8.5 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken, zal NBG Finance opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten, indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden. 8.6 NBG Finance heeft het recht om de tarieven voor MijnAdviseur en bijbehorende modules jaarlijks aan te passen. 8.7 Indien aan opdrachtgever een korting is verleend op het vaste honorarium voor advies- en/of bemiddelingskosten bedraagt de minimale looptijd voor MijnAdviseur 24 maanden. Artikel 9: Zorgplicht 9.1 Opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat NBG Finance slechts aan haar zorgplicht kan en zal voldoen indien hier een financiële vergoeding tegenover staat. Deze financiële vergoeding kan bestaan uit: a) een periodiek terugkerende betaling vanwege een MijnAdviseur overeenkomst, b) een vergoeding in de vorm van provisie rechtstreeks te ontvangen van verzekeraar of bank (uitsluitend bij producten waarvoor dit wettelijk is toegestaan), of c) een vooraf met opdrachtgever overeengekomen en betaald honorarium voor met name genoemde werkzaamheden. 9.2 Indien de vergoeding bestaat uit een periodiek terugkerende betaling vanwege MijnAdviseur bestaat de zorgplicht voor NBG Finance slechts uit het vermelde in het relevante artikel aangaande de inhoud overeenkomst MijnAdviseur welke van toepassing is op de door opdrachtgever afgesloten overeenkomst MijnAdviseur. 9.3 Indien de vergoeding bestaat uit een vergoeding in de vorm van provisie rechtstreeks te ontvangen van verzekeraar of bank bestaat de zorgplicht uit de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 2. waaronder en alsmede het verwerken van aanvragen, het verwerken van wijzigingen op bestaande polissen, het registreren van het door u ingevulde schadeformulier en zorgen dat u de schadevergoeding ontvangt.

BESTION ADVIESGROEP. Service Abonnement

BESTION ADVIESGROEP. Service Abonnement BESTION ADIESGROEP Service Abonnement BESTION ADIESGROEP Service-Abonnementen particulier Abonnement: BASIS GEMAK ROYAAL Per maand: Basisservice Tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar Onbeperkt bereikbaar

Nadere informatie

algemene voorwaarden rd FiNaNCieel advies

algemene voorwaarden rd FiNaNCieel advies algemene voorwaarden rd FiNaNCieel advies Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RD FInAncIEEl ADVIES (hierna te noemen RDFA ). RDFA is gevestigd te Santpoort en ingeschreven bij de kamer van

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

Postcode. Woonplaats. E-mailadres. :0 wel toekomstige dienstverlening (beloning op fee-basis) 0 geen toekomstige dienstverlening

Postcode. Woonplaats. E-mailadres. :0 wel toekomstige dienstverlening (beloning op fee-basis) 0 geen toekomstige dienstverlening SERVICEABONNEMENT DEN ROOIJEN HYPOTHEKEN & Assurantiën VOOR PARTICULIEREN (tarieven per 1 oktober 2012) Hierbij verklaart ondergetekende, de heer en/of mevrouw: Naam Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BESTION ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bestion Adviesgroep (hierna te noemen Bestion ).

ALGEMENE VOORWAARDEN BESTION ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bestion Adviesgroep (hierna te noemen Bestion ). ALGEMENE VOORWAARDEN BESTION ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bestion Adviesgroep (hierna te noemen Bestion ). Bestion is gevestigd te Best en ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN Introductie U heeft via ons kantoor één of meerdere (particuliere) schade- of uitvaartverzekeringen afgesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan B.V., ZZP Verzekeringen B.V., Supportgroep Verzekeringen

Nadere informatie

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief.

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief. Tripolair Service Abonnement Introductie U overweegt één of meerdere producten af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk. U heeft ons gevraagd u hierover te adviseren, de gekozen verzekeringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Voorwaarden Serviceabonnement Veerman Diensten BV

Voorwaarden Serviceabonnement Veerman Diensten BV Voorwaarden Serviceabonnement Veerman Diensten BV Lees deze Serviceabonnementsvoorwaarden en ontdek hoe eenvoudig het is om gebruik te maken van het Serviceabonnement van Veerman Diensten BV. Hieronder

Nadere informatie

Adres Postcode. Woonplaats. E-mailadres. :0 wel toekomstige dienstverlening (beloning op fee-basis) 0 geen toekomstige dienstverlening

Adres Postcode. Woonplaats. E-mailadres. :0 wel toekomstige dienstverlening (beloning op fee-basis) 0 geen toekomstige dienstverlening SERVICEABONNEMENT DEN ROOIJEN HYPOTHEKEN & ASSURANTIEN VOOR PARTICULIEREN (tarieven per 1 oktober 2012) Hierbij verklaart ondergetekende, de heer en/of mevrouw: Naam Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Serviceabonnement All Finance BV (tarieven per 1 oktober 2012 / versie 1.1)

Serviceabonnement All Finance BV (tarieven per 1 oktober 2012 / versie 1.1) Serviceabonnement All Finance BV (tarieven per 1 oktober 2012 / versie 1.1) Algemeen Artikel 1 Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van All Finance BV van toepassing. Artikel 2 De prijzen

Nadere informatie

Servicecontract. Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u?

Servicecontract. Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u? Servicecontract Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV en 2. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u? U heeft gekozen voor het sluiten van een servicecontract. Dat is een goede keuze, want daarmee

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT NAZORG

SERVICE ABONNEMENT NAZORG SERVICE ABONNEMENT NAZORG Pagina 1 van 5 De volgende zaken regelt Trifin Adviesgroep B.V. altijd voor u: Afspraak op ons kantoor: wij maken graag tijd voor u vrij op een voor u geschikt tijdstip, zowel

Nadere informatie

SERVICEABONNEMENT SFA B.V. VOOR PARTICULIERE RELATIE (tarieven per 1 januari 2013)

SERVICEABONNEMENT SFA B.V. VOOR PARTICULIERE RELATIE (tarieven per 1 januari 2013) SFA B.V. Postbus 6007 5700 ES HELMOND (t) 0492-780630 (f) 0492-780639 www.sfa-advies.nl info@sfa-advies.nl ING Bank 67.13.37.912 KvK 17113848 AFM 12005925 SERVICEABONNEMENT SFA B.V. VOOR PARTICULIERE RELATIE

Nadere informatie

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten.

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Geachte heer/mevrouw., Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Schadeverzekeringen: Wanneer u een

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Aanvraagformulier Service-abonnement

Aanvraagformulier Service-abonnement Aanvraagformulier Service-abonnement Hierbij verklaart ondergetekende, de heer en/of mevrouw: Naam: Geboortedatum: Adres: Postcode: Woonplaats: E-mailadres: hierna te noemen: "Abonnee en/of Opdrachtgever",

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Al je financiële zaken op orde!

Al je financiële zaken op orde! Al je financiële zaken op orde! Voor een bedr vast ag p er maa nd! Het Huis & Hypotheek Servicepakket. Gemak, voordeel en overzicht! huis-hypotheek.nl 6 x hypotheekcheck Gemak, voordeel en overzicht! Geen

Nadere informatie

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD Op alle diensten die door A.C. Holst Financiele dienstverlening worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Partijen: Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een tussen u en Arnold Jansen assurantiën afgesloten abonnement.

Partijen: Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een tussen u en Arnold Jansen assurantiën afgesloten abonnement. Geachte heer/mevrouw, Introductie: U overweegt of heeft een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen of levensverzekeringen af te sluiten,of in beheer. Een goed advies is daarbij belangrijk. U heeft

Nadere informatie

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING Op alle diensten die door Admicon Hypotheken en Verzekeren worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Bijlage: inhoud service abonnementen (februari 2016)

Bijlage: inhoud service abonnementen (februari 2016) Bijlage: inhoud service abonnementen () Dienstverlening Brons Zilver Goud Kosten per maandincasso 7,50 22,50 27,50 Je-Eerste-Huis pakket Continue begeleiding op financieel gebied bij de zoektocht naar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen Geachte relatie, Op 1 januari 2013 is provisie op complexe producten verboden. Ook voor overige producten en schadeverzekeringen is een provisieverbod aannemelijk. Tevens zijn de provisies verlaagd en

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Op alle diensten die door Hypotheek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsovereenkomst Univé West-Drenthe ten aanzien van: Keuze O Paraaf Opdrachtnemer Werkzaamheden van Univé West-Drenthe staan in relatie tot: Arbeidsongeschiktheidsverzekering 1 Partijen Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Overeenkomst Serviceabonnement

Overeenkomst Serviceabonnement Overeenkomst Serviceabonnement De heer en mevrouw, wonende te aan de (heeft) hebben op: bij:, gevestigd te Reuver, aan de Pastoor Vranckenlaan 4-5953 CP, een abonnementsovereenkomst afgesloten. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 9.1 1-3-2017 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

ONDERHOUDSABONNEMENT : Particulier

ONDERHOUDSABONNEMENT : Particulier ONDERHOUDSABONNEMENT : Particulier Schade Levens Hypotheek Belastingaangifte Mijnkluis PERSONAL FINANCE 4 ALL Geachte heer/ mevrouw, U heeft via ons kantoor producten en/of diensten, naar aanleiding van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer ALGEMENE VOORWAARDEN Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V. Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Serviceovereenkomst Basis H&V

Serviceovereenkomst Basis H&V Serviceovereenkomst Basis H&V De ondergetekenden, Van der Hulst & Verlaan Financiële Planning en Vermogenscoördinatie B.V. gevestigd aan de Burgemeester Pabstlaan 10 C- 10 te Hoofddorp, 2131 XE te Hoofddorp

Nadere informatie

Verzekerd van persoonlijke aandacht

Verzekerd van persoonlijke aandacht Verzekerd van persoonlijke aandacht Per maand: BAsis-serviCe abonnement 15.00 netto tarieven op schadeverzekeringen 18.15 incl. assurantiebelasting Digitale polismap U krijgt toegang tot uw eigen online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij het dienstverleningsdocument

Aanvullende informatie bij het dienstverleningsdocument Aanvullende informatie bij het dienstverleningsdocument De informatie die u van ons ontvangt via het dienstverleningsdocument dat via de site van de AFM is opgesteld is beperkt. Om u een goed beeld te

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET SCHADE- AOV ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELEIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVIESCENTRUM EVERCARE HORST/SEVENUM

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVIESCENTRUM EVERCARE HORST/SEVENUM ALGEMENE VOORWAARDEN ADVIESCENTRUM EVERCARE HORST/SEVENUM Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Adviescentrum Evercare Horst/Sevenum, (hierna te noemen EverCare ). EverCare is gevestigd te Kronenberg

Nadere informatie

Trium Finance houdt zich onder meer bezig met de advisering over- en bemiddeling in:

Trium Finance houdt zich onder meer bezig met de advisering over- en bemiddeling in: ONAFHANKELIJK EN ZELFSTANDIG Trium Finance is een volledig zelfstandig en onafhankelijk financieel adviesbureau en heeft geen contractuele verplichtingen om producten of diensten van een bepaalde bank

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s.

Inventarisatie van de risico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET MKB SCHADE- ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. (ZZP/MKB) Inventarisatie van de risico s. Inventariseren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Dave Imming Assurantiën te De Goorn financiële adviezen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV In dit document wordt de dienstverlening omschreven zoals van toepassing is bij het afsluiten en beheer van uw schadeverzekeringen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI 2013 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW BEHEER VERMOGENSOPBOUWPRODUCTEN Archivering van de documenten inzake vermogensopbouwproducten

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Verzekerd van persoonlijke aandacht

Verzekerd van persoonlijke aandacht Verzekerd van persoonlijke aandacht Per maand: BAsis-serviCe abonnement 15.00 netto tarieven op schadeverzekeringen 18.15 incl. assurantiebelasting Digitale polismap U krijgt toegang tot uw eigen online

Nadere informatie

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor de service-overeenkomst

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument arbeidsongeschiktheidsverzekering

Dienstverleningsdocument arbeidsongeschiktheidsverzekering Dienstverleningsdocument arbeidsongeschiktheidsverzekering Dit document geeft een beschrijving van de diensten die FZM Assurantiën voor u kan verrichten. Het geeft bovendien aan welke beloning wij hiervoor

Nadere informatie

BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V.

BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V. BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V. Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING U hebt Frank Ruis Financiële Rust B.V. ingeschakeld voor het verkrijgen van financieel advies en/of voor de bemiddeling in een of meerdere financiële producten.

Nadere informatie

Dienstenwijzer: Verzekerings- en Adviesburo Boeijen B.V. Versie 01 augustus 2014

Dienstenwijzer: Verzekerings- en Adviesburo Boeijen B.V. Versie 01 augustus 2014 Dienstenwijzer: Verzekerings- en Adviesburo Boeijen B.V. Versie 01 augustus 2014 Inleiding Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële

Nadere informatie

Inleiding. Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein GV Vlaardingen. Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van:

Inleiding. Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein GV Vlaardingen. Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van: Inleiding Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van: Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein 1 3131 GV Vlaardingen Dit document heeft als doel inzicht te geven wat wij voor u kunnen doen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra.

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra. Dienstenwijzer Inleiding 1 januari 2007 is de wet financiële dienstverlening WFD vervangen door de wet op het financieel toezicht WFT. Op de activiteiten van onze onderneming is de wet op het financieel

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Bakker Business

Abonnementsvoorwaarden Bakker Business Abonnementsvoorwaarden Bakker Business Inleiding Bakker Advies biedt consumenten aan om hun belangen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten van een

Nadere informatie

Dienstverlening Hypotheekadvies 2014

Dienstverlening Hypotheekadvies 2014 Dienstverlening Hypotheekadvies 2014 Tarieven Hypotheek Menu De aanpak van de Vries en Partners BV Stap 1: Intake Stap 2: Oriëntatie en algemene informatie Stap 3: Advies op maat Stap 4: Offerte aanvragen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten Dienstenwijzer Wie zijn wij Oliekan Financiële Diensten B.V. zijn adviseurs op het gebied van persoonlijke financiële advisering, hypotheken, verzekeringen, echtscheidingsbemiddeling en nabestaandenadvies.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL

Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL In het Dienstverleningsdocument staat wat Hypotheek Adviesgroep Nederland voor u kan betekenen. En uiteraard wat de kosten van onze dienstverlening zijn.

Nadere informatie

Naam partner: Adres: Adres: ( ) een passende hypotheeklening voor de aankoop van een woning

Naam partner: Adres: Adres: ( ) een passende hypotheeklening voor de aankoop van een woning Versie 23 juni 2017. OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING Klant/Klanten: Naam: Naam partner: Adres: Adres: Postcode/Plaats: Postcode/Plaats: Opdracht U geeft VOF Inzicht-fd hierbij de opdracht om u te adviseren

Nadere informatie

Wie zijn wij 3. Onze dienstverlening 3. Wat doen wij 3. Onze kwaliteit 4. Onze relatie met verzekeraars 4. Onze bereikbaarheid 5

Wie zijn wij 3. Onze dienstverlening 3. Wat doen wij 3. Onze kwaliteit 4. Onze relatie met verzekeraars 4. Onze bereikbaarheid 5 DVD Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wet financieel

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Inleiding Folkertsma Financiële Diensten biedt consumenten aan om hun belangen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen te behartigen door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie