Provincie Zuid-Holland. Planstudie / MER Westland - Hoek van Holland. Bijlagenrapport. WitteveenBos. van Twickelostraat 2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie Zuid-Holland. Planstudie / MER Westland - Hoek van Holland. Bijlagenrapport. WitteveenBos. van Twickelostraat 2."

Transcriptie

1 Provincie Zuid-Holland Planstudie / MER Westland - Hoek van Holland Bijlagenrapport WitteveenBos van Twickelostraat 2 postbus AE Deventer telefoon telefax

2 Provincie Zuid-Holland Planstudie / MER Westland - Hoek van Holland Bijlagenrapport RBOI adviesbureau voor ruimtelijk beleid, ontwikkeling en inrichting Delftsestraat 17a postbus AD Rotterdam telefoon telefax AVIVAdviesbureau bv Langestraat HA Enschede telefoon telefax registratie projectcode status SECM/PANH/rap.002 Nawij10.1 definitief 01 projectleider projectdirecteur datum drs.ing. P.T.W. Mulder ir. H.R. Buijn 5 december 2000 autorisatie naam paraaf goedgekeurd drs.ing. P.T.W. Mulder WitteveenBos van Twickelostraat 2 postbus AE Deventer telefoon telefax Het kwaliteit management systeem van WitteveenBos is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001 : 1994 WitteveenBos Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. WitteveenBos

3 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. KENMERKEN VAN HET GEBRUIKTE VERKEERSMODEL Flankerend beleid in het model Toelichting bewerking kruispuntintensiteiten 3 3. FLANKEREND BELEID WESTLAND / HOEK VAN HOLLAND Inleiding Kader voor flankerend beleid Typen maatregelen Woon-werkverkeer Recreatief verkeer Goederenverkeer VERDELING VAN VERKEERSINTENSITEITEN OVER DE DAG Inleiding Huidige situatie Autonome ontwikkeling Sober en maximum alternatief Sobere alternatief Maximum alternatief EXTERNE VEILIGHEID - TRANSPORTSTROOM GEVAARLIJKE STOFFEN Inleiding Overzicht gegevens Tellingen Gegevens van specifieke inrichtingen Schatting vervoerstromen Schatting vervoer voor effectbeschrijving huidige situatie en autonome ontwikkeling en alternatieven MODELSTUDIE VERKEERSCIJFERS EN PROGNOSES WESTLAND / HOEK VAN HOLLAND MODELSTUDIE VERKEERSCIJFERS EN PROGNOSES WESTLAND HOEK VAN HOLLAND32 laatste bladzijde 32 WitteveenBos

4

5 1. INLEIDING Dit Bijlagenrapport bevat informatie die een toelichting vormt op onderwerpen van het Kern- en Achtergrondrapport. Dit Bijlagenrapport bevat de volgende onderwerpen: - kenmerken van het gebruikte verkeersmodel (H2). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kenmerken van het verkeersmodel. Specifiek wordt ingegaan op het flankerend beleid dat onderdeel van het verkeersmodel uitmaakt en een toelichting op de correcties die zijn toegepast voor de kruispuntberekeningen; - flankerend beleid Westland Hoek van Holland (H3). In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het onderwerp flankerend beleid en de wijze waarop hiermee in de Planstudie in het kader van het MIT rekening moet worden gehouden; - verdeling van verkeersintensiteiten over de dag (H4). Deze verkeersintensiteiten zijn met name bepaald als input voor de geluidberekeningen. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verdeling van verkeersintensiteiten over de dag voor de huidige situatie, autonome ontwikkeling en het sober en maximum alternatief; - externe veiligheid transportstroom gevaarlijke stoffen (H5). In dit hoofdstuk is een samenvatting gegeven van de gegevens die ten grondslag liggen aan de schattingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het betreft gegevens van eerder uitgevoerde tellingen en gegevens van het transport van gevaarlijke stoffen van en naar specifieke, in het studiegebied (Hoek van Holland / 's-gravenzande) gelegen inrichtingen; - Modelstudie verkeerscijfers en prognoses Westland Hoek van Holland. Kernrapport (H6). In dit hoofdstuk is het Kernrapport van Diepens en Okkema opgenomen, waarin de conclusies over de onderliggende verkeerscijfers en verkeersmodel voor deze studie staan beschreven; - Modelstudie verkeerscijfers en prognoses Westland Hoek van Holland. Technisch Rapport (H7). In dit hoofdstuk is het Technisch Rapport van Diepens en Okkema, waarin alle onderliggende verkeerscijfers van deze studie staan beschreven. WitteveenBos 1

6 2 WitteveenBos

7 2. KENMERKEN VAN HET GEBRUIKTE VERKEERSMODEL 2.1. Flankerend beleid in het model In de verkenningenstudies die vooraf zijn gegaan aan deze MER is er gerekend met het RMZH voor een extra aangescherpt beleidsscenario. Het extra aangescherpte beleidsscenario houdt een maximale groei van het verkeer in Nederland in van 35% tussen 1986 en Lokaal kunnen er natuurlijk wel verschillen zijn, op de ene plaats in het netwerk zal het verkeer harder groeien dan op een andere plaats. Het RMZH model dat gebruikt is bij de verkenningenstudies gaat uit van het volgende flankerende beleid: - verhoging van de variabele autokosten met 80%; - verhoging van de parkeertarieven met 150% in de centra en in de schil van de centra met 50%; - parkeernormen op A-locaties 1:10 en op B-locaties 1:5. Op veel locaties in Zuid Holland is echter de groei van 35% reeds bereikt. Het beleidsmatig gewenste effect tussen 1986 en het heden is niet bereikt. Het is niet duidelijk in hoeverre het onvoldoende implementeren van de beleidsmaatregelen debet is aan het niet behalen van het gewenste effect of de effectiviteit van de maatregelen. Het voert te ver om in deze studie een analyse te maken van voornoemde problematiek. Er is besloten om, voor autonome groei in de MER, af te wijken van de maximale groei van 35%. In het model voor de Vertuide wordt aangesloten bij de trend, door de groei in het RMZH model tussen 1990 en 2010 (18 tot 20 procent) op te tellen bij de stand van zaken in De daadwerkelijke groei tussen 1990 en 1998 was 13 tot 14%. De totale groei tussen 1986 en 2010 komt daarmee in de MER studie op circa 54% 1 ten opzichte van de 35 procent in de verkenningenstudies. Het scenario A is, in de modelstudies ten behoeve van deze MER, het scenario dat bij de autonome situatie behoort. In scenario A groeit het vrachtverkeer van de Bloemenveiling Holland met 47% tussen 1998 en 2010 en de greenery in het geheel niet. Scenario B, ook wel het referentie plus scenario genoemd, kent een aantal extra flankerende maatregelen voor de veilingen in het Westland. De volgende flankerende maatregelen met bijbehorende effecten zijn in scenario B opgenomen: - groepsvervoer; hetgeen resulteert in een afname van het vrachtverkeer in de avondspits. Voor de Bloemenveiling Holland is de afname 10% en voor de Greenery 15%; - fleetmanagement en telematica; hetgeen resulteert in een afname van het vrachtverkeer in de avondspits. Voor de Bloemenveiling Holland is de afname 5% en voor de Greenery 10%; - verhoging van de beladingsgraad; hetgeen resulteert in een afname van het vrachtverkeer in de avondspits. Voor de Bloemenveiling Holland en de Greenery is de afname 5%. De groei van de Bloemenveiling Holland wordt hiermee beperkt tot 27%, terwijl de Greenerey zelfs krimpt met 30%. Scenario B is onder andere toegepast op variant 4a. Nog zwaardere flankerende maatregelen dan in scenario B zijn opgenomen in scenario C. Scenaro C gaat er vanuit dat de Greenery bij Westerlee in zijn geheel wordt opgeheven en dat de Bloemenveiling Holland met slechts 20 ha uitbreidt op de locatie tussen de Middelbroekweg en de Veilingroute. De uitbreiding van slechts 20 ha betekent een halvering van de geplande uitbreiding Toelichting bewerking kruispuntintensiteiten Door Diepens&Okkema zijn voor de verschillende alternatieven en varianten de grootte van de diverse verkeersstromen berekend. Dit is gebeurd op basis van het Regionaal Model Zuid-Holland. In het verkeersmodel worden de verwachte verkeersstromen toebedeeld aan de beschikbare wegen. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de verwerkingscapaciteit van de wegvakken. Uit de wegvakintensiteiten en de richtingverdelingen op de kruispunten heeft Diepens&Okkema op kruispuntniveau de intensiteiten kunnen vaststellen. Deze cijfers geven wel aan hoe de verdeling van het verkeer is, maar zijn niet (in alle gevallen) %; index /1,2 = 112,5 uit tellingen geven aan groei 14% index x 112,5 = 128; index x 1,2 = 154. WitteveenBos 3

8 procent realistisch: als een toeleidend wegvak pae per uur kan leveren, is het niet mogelijk dat vanaf dit wegvak in totaal pae per uur hun weg vervolgen. Omdat de omvang van de verschillende kruispuntstromen sterk van invloed zijn op de vormgeving van het kruispunt, is besloten om de omvang van de stromen op basis van de wegvakcapaciteiten aan te passen. wegtype intensiteit (per richting) belastinggraad aangepaste intensiteit 2* pae/h pae/h 2* pae/h pae/h In bovenstaande tabel is aangegeven met welke wegvakcapaciteiten in herberekend. Deze getallen gelden voor zowel doelgroepstroken als voor gemengde stroken. werkwijze De hierboven beschreven bewerking is uitgevoerd voor zowel een maximale als een minimale variant. Het maximum alternatief gaat uit van 2*2 rijstroken op bijvoorbeeld de N222 en Verlengde Veilingroute. Bij het sober alternatief is een 2*1-strooksweg het uitgangspunt. Door Diepens&Okkema is het maximum alternatief doorgerekend als alternatief 7, het sobere alternatief is alternatief 4. De cijfers betreffen de avondspitsintensiteiten. Bij het corrigeren van de wegvakintensiteiten is gekeken naar de capaciteit van zowel de aanvoerwegvakken als de afstroomwegvakken. Als wordt uitgegaan van een gespiegelde avondspits als ochtendspits, is hierdoor tevens afgedekt dat ook in de ochtendspits met realistische cijfers is gerekend. In de 2*2-variant is op een aantal wegen een doelgroepstrook voorzien (Veilingroute, verl. Veilingroute, N213). In het model blijkt dat bijvoorbeeld deze doelgroepstrook vol- of zelfs overbelast is, terwijl de naastgelegen (openbare) rijstrook nog lang niet vol zit. Ook dit is een niet realistische situatie. Bij het aanpassen van de intensiteiten is daarom eerst gekeken naar de vulling van doelgroep- en overige stroken. Als blijkt dat er dan nog steeds te veel verkeer bij het kruispunt aankomt (of wegrijdt), zijn vervolgens de intensiteiten gereduceerd. Als extra slag is naar de onderlinge verbanden tussen de kruispunten gekeken. Als een bepaalde hoeveelheid van kruispunt A naar kruispunt B zal rijden, kan het niet zo zijn dat bij kruispunt B een grotere hoeveelheid verkeer aankomt. Dit is natuurlijk wel mogelijk als tussen de twee kruispunten uitritten en dergelijke zijn. Voor hoofdstromen, zoals vrachtverkeer, is aangenomen dat ze een bepaalde route rijden (bijvoorbeeld naar de A20). Deze stroom blijft over de kruispunten heen gelijk. Hiermee is ook expliciet rekening gehouden. Alles in overweging genomen zal er minder verkeer op het netwerk aanwezig zijn, dan uit de berekeningen van Diepens&Okkema volgt. Aangenomen wordt dat het verkeer dat over is op een andere wijze de reis zal maken (vroeger of later, helemaal niet of met een andere modaliteit). ontwerp van de kruispunten Voor het ontwerp van de kruispunten is gewerkt met de volgende uitgangspunten: - wanneer mogelijk verdient een rotonde de voorkeur boven een standaard kruispunt; - bij een kruispunt met verkeerslichten wordt gestreefd naar maximaal 2 opstelstroken per signaalgroep 2 ; - gestreefd moet worden naar een cyclustijd van rond de 90 seconden, waarbij 120 seconden als absoluut maximum geldt; 2 Bij een normaal kruispunt (4 takken) heeft elke tak maximaal 3 signaalgroepen (linksaf, rechtdoor en rechtsaf), zodat er dus maximaal 6 opstelstroken per tak mogelijk zijn. Het uitgangspunt van maximaal 2 opstelstroken per signaalgroep is vertaald in maximaal 6 opstelstroken per tak. 4 WitteveenBos

9 - met uitzondering van knooppunt Monnickenlaan en de kruising N211/N222, zijn geen ongelijkvloerse oplossingen mogelijk. Kruispunt Westerlee is al in de studie van Diepens en Okkema als ongelijkvloers aangenomen (A20 - N213 v.v.); - gestreefd moet worden naar een zo klein mogelijk ruimtebeslag; - in geval van een doelgroepstrook moet het doelgroepverkeer tot over het kruispunt worden gefaciliteerd 3. De uitvoeringsvorm van de rotondes is gebaseerd op rekenmethodes uit de C.R.O.W.-publicatie 129 (formules van Bovy). Daarbij is tevens gebruik gemaakt van de bijdrage aan de Verkeerskundige Werkdagen 1997 van de heren Fortuijn (provincie Zuid-Holland) en Harte (Witteveen+Bos) met als titel Meerstrooksrotondes: een verkenning van nieuwe vormen. De vormgeving van de met verkeerslichten geregelde kruispunten is gebaseerd op met behulp van de programma s KRAAN en REST uitgevoerde kruispuntberekeningen. 3 Het mag dus niet zo zijn dat het voordeel van de doelgroepstrook (ongehinderde doorstroming) teniet wordt gedaan door de vormgeving van het kruispunt waar de strook op uitkomt. WitteveenBos 5

10 6 WitteveenBos

11 3. FLANKEREND BELEID WESTLAND / HOEK VAN HOLLAND 3.1. Inleiding Per brief van 8 februari 1999 hebben de initiatiefnemers voor het wegenproject Westland / Hoek van Holland hun voorstel aan de minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden. In de antwoordbrief van 19 juli 1999 daarop besteedt de HID Rijkswaterstaat voor de provincie Zuid-Holland o.a. aandacht aan het onderwerp flankerend beleid en de wijze waarop hiermee in de Planstudie in het kader van het MIT rekening moet worden gehouden. Deze notitie biedt hiervoor de bouwstenen. In de Verkenningenstudie is aangegeven dat maatregelen in het kader van flankerend beleid onvoldoende effect sorteren om van de beoogde aanleg van de weg te kunnen afzien. Dit betekent evenwel niet dat maatregelen in het kader van het flankerend beleid niet zinvol zijn. Om die reden is in paragraaf 3.2. het kader van het project en de mogelijke betekenis van flankerend beleid aangegeven. In de paragrafen daarna zijn mogelijke, voor de regio relevante, maatregelen aangegeven en is hun effect op de verkeerssituatie geraamd Kader voor flankerend beleid Het project Veilingroute / Tweede Ontsluitingsweg wordt als één project inhoudelijk, procedureel en financieel ontwikkeld, ook al is het ontstaan door samenvoeging van het project Verlengde Veilingroute, het project Reconstructie Westerlee en het project Tweede Ontsluitingsweg. Deze projecten zijn door verschillende initiatiefnemers geëntameerd: Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam, met voor beide de provincie als provinciaal bestuursorgaan. Het totaalproject wordt nu door deze drie initiatiefnemers opgezet. De verkeersproblematiek in de twee hoofdonderdelen van het project is verschillend. De Verlengde Veilingroute verbetering knooppunt Westerlee beoogt de algehele verkeerssituatie, bereikbaarheid en leefbaarheid in het Westland te verbeteren. Het gaat daarbij om het goederenvervoer naar de veilingen en andere bedrijventerreinen, het personenautoverkeer, het woon-werkverkeer (in twee richtingen), het bedrijfspersonenvervoer, het lokale en regionale fietsverkeer en het openbaar vervoer (busvervoer). Het te ontwikkelen flankerend beleid moet daarop aansluiten. De verkeersproblematiek van het andere wegdeel van Hoek van Holland tot aan Westerlee richt zich op de ontsluiting van Hoek van Holland voor alle soorten verkeer, het vrachtverkeer van de Stenalijn, het weekendrecreatieverkeer naar het strand en het recreatieverkeer naar Floraland en de Stormvloedkering. Het te ontwikkelen flankerend beleid moet ten behoeve van de duurzaamheid hiervoor bouwstenen aandragen. Voor het begrip Flankerend beleid bestaat geen eenduidige definitie. Binnen dit project is voor de volgende omschrijving gekozen: Flankerend beleid omvat verkeers- en vervoersmaatregelen op verschillende aandachtsgebieden waardoor de gekozen infrastructurele maatregelen een zo groot mogelijke duurzaamheid zullen hebben, dat wil zeggen dat de verkeersproblematiek niet op korte termijn weer tot probleemsituaties zal gaan leiden. Kernpunten van flankerend beleid zijn: - het ontwikkelen, aanbieden en stimuleren van alternatieven voor automobiliteit; - het beperken en voorkomen van autosolisme. De gekozen maatregelen zijn de maatregelen waarop de regio invloed heeft; maatregelen in het kader van het landelijke prijsbeleid, rekening rijden etc behoren hier niet toe. Wat uiteraard niet betekent dat deze in het Westland geen invloed zullen hebben. WitteveenBos 7

12 3.3. Typen maatregelen Maatregelen in het kader van het flankerend beleid in deze regio kunnen op de volgende verkeerssoorten worden toegesneden: - woon-werkverkeer; - recreatieverkeer; - goederenverkeer. Voor deze drie verkeerssoorten kunnen de volgende typen maatregelen worden onderscheiden: - infrastructuur; - benutting; - gedrag. Tabel 3.1. Typen maatregelen infrastructuur benutting gedrag woon-werkverkeer recreatief verkeer goederenverkeer fietsroutes fietsroutes doelgroepstroken openbaar vervoer transferia fietsknelpunten openbaar vervoer fietsknelpunten bewegwijzering medegebruik busbanen dynamische route-informatie groepsvervoer modal-shift parkeerbeleid parkeerbeleid dynamische route-informatie vervoermanagement w.o. carpool In de nu volgende tabel zijn deze typen maatregelen opgesomd, met daarachter de beoordelingscriteria zoals deze voor de regio gelden: Tabel 3.2. Typen maatregelen en beoordelingscriteria verkeersstroom maatregel concrete maatregel op locatie trekker woon-werkverkeer fietsroutes fietsroutes A1 en A4 Haaglanden Regio Rotterdam OV (openbaar vervoer) nieuwe snelle buslijnen, CVV Haaglanden regio Rotterdam fietsknelpunten locale fietsroutes gemeenten parkeerbeleid beperken parkeren bij bedrijven gemeenten vervoermanagement, w.o. carpoolen actief stimuleringsbeleid bij nieuwe bedrijfsterreinen (Hondertland) Haaglanden regio Rotterdam recreatief verkeer fietsroutes nieuwe toeristische fietsroutes provincie Zuid-Holland transferia transferia Kijkduin/Hoek van Holland en mogelijk dubbelgebruik parkeerplaatsen bij Haaglanden regio Rotterdam bedrijven/terreinen openbaar vervoer doortrekken spoor Hoek van Holland naar strand. regio Rotterdam Haaglanden OV vanuit transferia fietsknelpunten lokale routes, fietsverbindingen maken gemeenten dynamische route informatie geleiden recreatief verkeer, gemeenten Parkeer-informatie systemen bewegwijzering betere bewegwijzering richting attracties gemeenten parkeerbeleid restrictief parkeerbeleid bij attracties gemeenten goederenvervoer doelgroepstroken aanleggen doelgroepstroken N213 en A20 provincie Zuid-Holland, Rijswaterstaat 8 WitteveenBos

13 verkeersstroom maatregel concrete maatregel op locatie trekker medegebruik busbanen medegebruik busbanen bij Westerlee Haaglanden regio Rotterdam groepsvervoer invoeren/uitbreiden groepsvervoer veilingen veilingen modal-shift realiseren overslag mogelijkheden weg-rail regio Rotterdam Haaglanden dynamische route informatie uitbreiden dynamische route informatie (b.v. bij veiling Westerlee) Haaglanden Na deze weergave in tabelvorm volgt per type maatregel een beschrijving, aangevuld met de zienswijzen op de in te vullen criteria Woon-werkverkeer fietsroutes denkbeelden in de regio In het kader van het Plan op fietsbanden door Haaglanden is er een net van regionale fietsroutes vastgesteld die moet zorgdragen voor comfortabele en directe fietsroutes voor het woon-werkverkeer. Er is een aantal fietsroutes als voorbeeldroutes gekozen, die verder zullen worden uitgewerkt. Eén van die routes gaat door het Westland. Van deze routes zijn de knelpunten geïnventariseerd en wordt een plan opgesteld om de knelpunten zo snel mogelijk op te lossen en zo een goede regionale fietsroute te creëren. concrete maatregel Regionale route A1 en A4 zijn fietsroutes die door het Westland leiden. betrokken partners Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam. effect Vergroten van het gebruik van de fiets, in het bijzonder in het woon-werkverkeer. openbaar vervoer denkbeelden in de regio In het kader van het Integraal Ontwikkelingsplan Westland is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van Light-rail in het Westland. De conclusie van dit onderzoek is dat de vervoersvraag in het meest positieve scenario maximaal reizigers per dag is. Voor een verantwoorde exploitatie van een railverbinding zijn minimaal reizigers per dag nodig. Alle infrastructuur zou nieuw aangelegd moeten worden. Medegebruik door goederenvervoer biedt wellicht een kans, hoewel het goederen- en personenvervoer niet dezelfde richting heeft. Personenvervoer is voornamelijk op de regio Den Haag gericht, het goederenvervoer op Rotterdam. Toch is dit een optie die voor de toekomst mogelijkheden biedt. Zeker wanneer er sprake is van de bouw van de ontwikkeling van een agrarisch distributiecentrum, waardoor de noodzakelijke bundeling van vervoersstromen kan worden bevorderd. Eén en ander overziende is er niet in voorzien om voor 2010 openbaar vervoer per rail aan te bieden in het Westland. concrete maatregelen Vanuit de nieuwe productconcepten van ConneXXion mag verwacht worden, dat de kwaliteit van het OV in het Westland de komende 10 jaar beter wordt. Het CVV (collectief vraagafhankelijk vervoer) zal een uitkomst bieden in de plaatsen die nu per openbaar vervoer slecht bereikbaar zijn. Ook zijn er kansen voor snellere WitteveenBos 9

14 verbindingen richting Den Haag Centrum door de functionele koppeling van de Westlandlijnen op de Randstad Raillijnen 3 en 6. betrokken partners Stadsgewest Haaglanden, Openbaar vervoer partners, gemeenten. effecten Door de ruimtelijke situatie in het Westland blijft het gebruik van openbaar vervoer beperkt. In het Westland is de bewoning erg verspreid en zijn er enkele kleine woonkernen die geen grote woondichtheid hebben. Dit is voor het openbaar vervoer een minder ideale situatie. fietsknelpunten denkbeelden in de regio Naast de regionale fietsroutes wordt er ook gekeken naar de knelpunten die zich in het overige fietsnet voordoen, om te bereiken dat het fietsverkeer toeneemt. concrete maatregelen Fietsviaducten, doorsteken, maken van lokale fietsroutes. betrokken partners Gemeenten, Stadsgewest Haaglanden. effecten Vergroten van het gebruik van de fiets. parkeerbeleid denkbeelden in de regio Binnen het woon-werkverkeer is er beleid om het ABC-locatiebeleid voor bedrijven te continueren. Voorts streeft men naar het verminderen van het aanbod van parkeerplaatsen op de openbare weg. concrete maatregelen Binnen het Westland zijn er weinig tot geen maatregelen op het gebied van locatiebeleid; dit wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan openbaar vervoermogelijkheden voor het woon-werkverkeer. betrokken partners Gemeenten, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam. effecten Nihil. vervoermanagement denkbeelden in de regio Binnen Haaglanden is het Adviespunt vervoermanagement Haaglanden actief met het stimuleren van bedrijven om tot een actief vervoerbeleid te komen. Dit varieert tot het geven van tips en adviezen aan individuele bedrijven over regelingen voor vergoedingen, maatregelen als fiets van de zaak en carpoolmogelijkheden tot een gebiedsgerichte benadering waar naar bedrijventerreinen wordt gekeken en hun mogelijkheden voor vervoermanagement en openbaar vervoer. Deze gebiedsgerichte benadering houdt ook in dat er slechts bij een beperkt aantal gebieden activiteiten op het gebied van vervoermanagement worden ontplooid vanwege capaciteit en financiële beperkingen. Er wordt in eerste instantie gekozen voor activiteiten in gebieden met een hoge dichtheid aan werknemers en gebieden waar al een goed OV-infrastructuur aanwezig is. Dit zijn voornamelijk kantoorgebieden in de agglomeratie Den Haag: Benoordenhout, Bezuidenhout, Maanplein en Forepark. 10 WitteveenBos

15 concrete maatregelen Het Westland met z n kleinschalige bedrijvigheid en uitgestrekte ligging heeft voor het Adviespunt vervoermanagement Haaglanden geen hoge prioriteit. Veel woon- werkverkeer richting tuindersbedrijven gebeurt al min of meer georganiseerd door uitzendbureaus via kleine personenbusjes. Ook bij de Bloemenveiling Holland wordt al een tijdje actief gewerkt met bedrijfsvervoer en met beleid waarbij er geen reiskostenvergoeding wordt verstrekt voor autoforensen op trajecten waar ook bedrijfsvervoer aanwezig is. Bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsterreinen, zoals bijvoorbeeld het bedrijfsterrein Hondertland, is het van belang zo vroeg mogelijk met het stimuleren van vervoermanagement bij bedrijven te beginnen. betrokken partners Stadsgewest Haaglanden, Adviespunt Vervoermanagement Haaglanden. effecten Het verminderen van het gebruik van de auto in het woon-werkverkeer. Effecten kunnen oplopen tot een reductie van 10% van het woon-werkverkeer door autosolisten Recreatief verkeer fietsroutes denkbeelden in de regio Vanuit de wens om tot een grotere toeristische ontwikkeling van het Westland te komen, is er het initiatief om meer en betere toeristisch recreatieve fietsroutes te ontwikkelen. concrete maatregelen In het Westland is een aantal recreatieve fietsroutes in voorbereiding. Deze lopen gedeeltelijk over bestaande fietsroutes. Maar ook zijn nieuwe fietspaden, doorsteken en viaducten mogelijk. betrokken partners Provincie, VVV, gemeenten. effecten Gering, daar het recreatief fietsnetwerk niet zozeer is bedoeld als alternatief voor het autoverkeer. Mogelijk ontstaat er zelfs meer autoverkeer (fietsenrek op auto). transferia denkbeelden in de regio In het kader van het onderzoek Westhoek naar potentiële mogelijkheden voor de verdere uitbouw van recreatieve voorzieningen in het kustgebied, wordt er gewerkt aan het onderzoek naar mogelijkheden van kusttransferia. concrete maatregelen Onderzocht wordt naar de mogelijkheden voor een transferium bij Kijkduin en een transferium nabij Hoek van Holland. Verder zijn er wellicht mogelijkheden tot gebruik van parkeerplaatsen op bedrijventerreinen, zoals Hondertland of de Greenery in het weekeinde of bij evenementen. betrokken partners Stadsregio Rotterdam, gemeenten, Stadsgewest Haaglanden. effecten Ervaringen met andere transferia laten zien dat een transferium vaak niet het gewenste effect heeft. Transferiumgebruik laat te wensen over en het autoverkeer neemt niet af. Van belang is dat er naast een transferium ook andere maatregelen worden genomen, zoals een strikt parkeerbeleid en goed en goedkoop (openbaar) vervoer. WitteveenBos 11

16 openbaar vervoer denkbeelden in de regio Bij openbaar vervoer op recreatieve verbindingen moet vooral worden gedacht aan een verbinding van het achterland naar de kust. Op dit moment is er voor Hoek van Holland alleen de verbinding met de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland relevant. concrete maatregelen Het doortrekken van het spoor bij Hoek van Holland naar het strand. Het realiseren, in combinatie met een eventueel transferium, van OV (bus)lijnen in de richting van het strand (Ter Heijde, Kijkduin). betrokken partners Openbaar vervoerbedrijven, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, gemeenten. effecten Het doortrekken van de raillijn Hoek van Holland tot dichtbij het strand kan een aanzienlijk positief effect hebben op de modal-split van het strandverkeer. De dienstregeling en de capaciteit van de OV-lijn zal dan aangepast moeten worden door meer en grotere treinen op de drukke momenten (zomerse zondagen). Het effect dat optreedt hangt ook samen met andere maatregelen, zoals parkeerbeleid. fietsknelpunten denkbeelden in de regio De visie op de fietsknelpunten in het woon-werkverkeer geldt ook bij het recreatieve fietsnetwerk. concrete maatregelen Fietsviaducten, maken van doorsteken en van lokale fietsroutes. betrokken partners Gemeenten, Stadsgewest Haaglanden. effecten Gering, daar het recreatief fietsnetwerk niet is bedoeld als alternatief voor het autoverkeer. Mogelijk is zelfs dat er meer autoverkeer ontstaat (fietsenrek op auto). dynamische route-informatie denkbeelden in de regio Dynamische route informatie voor het recreatieve verkeer kan mee helpen de bestaande wegcapaciteit beter te benutten. concrete maatregelen Het plaatsen van dynamische routeborden om het recreatieve verkeer te geleiden bij aankomst en vertrek, eventueel gecombineerd met een parkeerinformatiesysteem. betrokken partners Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, gemeenten. effecten Een betere benutting van de wegcapaciteit en het voorkomen van zoek verkeer. bewegwijzering 12 WitteveenBos

17 In feite is dit statische route-informatie, dus zijn de maatregelen en betrokken partners gelijk aan hiervoor bij II.e is weergegeven. parkeerbeleid denkbeelden in de regio - concrete maatregelen Het instellen van een vrij restrictief parkeerbeleid, d.w.z. het beperken of liever het reguleren van het parkeren bij attracties (strand), met name op dagen van topdrukte. betrokken partners Gemeenten, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam. effecten Een restrictief parkeerbeleid kan alleen effectief ingevoerd worden, als er een goed alternatief is. Dus in combinatie met openbaar vervoer en transferia Goederenverkeer doelgroepstroken denkbeelden in de regio Een goede bereikbaarheid voor het goederenvervoer wordt van groot belang geacht voor de regio. Doelgroepstroken passen goed in deze filosofie. concrete maatregelen Doelgroepstroken op de N213 worden op dit moment aangelegd en zijn in 2001 gereed. Verdere doelgroepstroken, bijvoorbeeld het doortrekken van de strook op de A20 behoort tot de mogelijkheden. betrokken partners Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, Rijkswaterstaat, gemeenten. effecten Een verbeterde doorstroming van het vrachtverkeer. medegebruik busbanen denkbeelden in de regio Onder strikte voorwaarden (veiligheid, doorstroming) is het medegebruik van busbanen een mogelijkheid om de doorstroming van het goederenverkeer te verbeteren. concrete maatregelen De doelgroepstroken langs de N213 zijn een voorbeeld van medegebruik van busbanen. betrokken partners Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, gemeenten. effecten Betere doorstroming vrachtverkeer, verminderde doorstroming OV. WitteveenBos 13

18 groepsvervoer van goederen denkbeelden in de regio Voor de Bloemenveiling Holland wordt ongeveer 80-90% per collectief vervoer naar de veilingen aangevoerd. Bij de groenteveiling is dit 25%, hier zijn dus nog mogelijkheden tot het verbeteren van de logistiek van de aanvoer en daarmee tot verminderen van het aantal vrachtritten. concrete maatregelen Invoeren en uitbreiden van het groepsvervoer naar de veilingen. betrokken partners Bloemenveiling Holland, Greenery (groenteveiling), Stadsgewest Haaglanden. effecten Ondanks vele activiteiten die nu reeds in uitvoering zijn, kan er nog een reductie van lokaal vrachtverkeer geboekt worden. Het aandeel in het totale vrachtverkeer in het Westland is echter gering. modal shift denkbeelden in de regio Vooral voor het vervoer op de langere afstand kunnen andere vervoersmodaliteiten dan de weg een oplossing zijn. concrete maatregelen Realiseren van een overslagpunt voor goederen van de weg naar rail en/of water. Aanhaken bij Effort projecten. Eventueel, maar verder in de tijd gelegen, ander modaliteiten, zoals ondergronds en lucht (Zeppelin). betrokken partners Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, bedrijven. effecten Er moet onderscheid gemaakt worden in lokale of regionale effecten en landelijke effecten. Een overslagcentrum kan goed zijn voor het reduceren van vrachtautobewegingen op landelijk niveau, maar regionaal en lokaal voor een toename zorgen. De locatie van een overslagcentrum kan er voor zorgen, dat er in plaats van minder juist extra infrastructuur nodig is. Vanuit het bedrijfsleven en uit de proef met railvervoer Amsterdam-Milaan is gebleken dat er behoefte is aan dit soort mogelijkheden van overslag. dynamische route informatie denkbeelden in de regio Door chauffeurs bij de aanvang van de rit of tijdens het rijden te informeren over files en alternatieve routes, kan de capaciteit van de weg beter benut worden en de bereikbaarheid worden vergroot. concrete maatregelen In augustus 1999 is er een paneel bij de Bloemenveiling geopend waardoor er op dynamische wijze een routeadvies wordt gegeven; de chauffeur die in oostelijke richting rijdt kan kiezen om via de A20 of de A13 te rijden. Op het paneel wordt aangegeven wat de momentane reistijd per route is. Na een jaar wordt deze proef geëvalueerd. Ook bij andere bedrijven en bedrijventerreinen is zo n route-informatiepaneel een optie. betrokken partners Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, gemeenten, bedrijven. 14 WitteveenBos

19 effecten De Dynamische route-informatie kan meehelpen de wegcapaciteit optimaal te benutten en daardoor files te vermijden of te verminderen. Verder kan de bereikbaarheid verbeterd worden door informatie te geven over de reistijd en daardoor de ritplanning beter te organiseren. WitteveenBos 15

20 16 WitteveenBos

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Natuurmonumenten. Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg. Witteveen+Bos. Leidenlaan 16. postbus 1080. 6201 BB Maastricht

Natuurmonumenten. Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg. Witteveen+Bos. Leidenlaan 16. postbus 1080. 6201 BB Maastricht Natuurmonumenten Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg Leidenlaan 16 postbus 1080 6201 BB Maastricht telefoon 043 328 12 22 telefax 043 325 37 99 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald?

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Colofon Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS-loket

Nadere informatie

De Kanteling financieel

De Kanteling financieel De Kanteling financieel KOSTEN EN BATEN VAN EEN NIEUWE AANPAK IN DE WMO 2010-094 De Kanteling financieel Kosten en baten van een nieuwe aanpak in de Wmo Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Veiligheidsstudie spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht

Veiligheidsstudie spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/104 Veiligheidsstudie spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht www.mep.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 549 32 01 info@mep.tno.nl Datum maart

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 september 2012 / rapportnummer 2266 204 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw November 2012 1 COLOFON Werkgroep Dit beleidstandpunt is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is samenwerking met een werkgroep bestaande

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Door met Duurzaam Veilig

Door met Duurzaam Veilig Door met Duurzaam Veilig De geactualiseerde visie in het kort Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV wetenschappelijk

Nadere informatie

Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen. de resultaten van een enquête onder bewoners

Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen. de resultaten van een enquête onder bewoners Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen de resultaten van een enquête onder bewoners Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen de resultaten van een enquête onder bewoners In opdracht

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo. Zandmaas/Maasroute. Aanvulling op de Trajectnota/MER

MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo. Zandmaas/Maasroute. Aanvulling op de Trajectnota/MER MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo Zandmaas/Maasroute Aanvulling op de Trajectnota/MER 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting MER verbreding Julianakanaal 7 Deel A Hoofdlijnen voor de Besluitvorming

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Milieueffectrapport Breda2030

Milieueffectrapport Breda2030 Milieueffectrapport Breda2030 Structuurvisie Breda2030 september 2013 Inhoud MER Structuurvisie Breda 2030 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanvulling op het MER Structuurvisie Breda 2030

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie