Provincie Zuid-Holland. Planstudie / MER Westland - Hoek van Holland. Bijlagenrapport. WitteveenBos. van Twickelostraat 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie Zuid-Holland. Planstudie / MER Westland - Hoek van Holland. Bijlagenrapport. WitteveenBos. van Twickelostraat 2."

Transcriptie

1 Provincie Zuid-Holland Planstudie / MER Westland - Hoek van Holland Bijlagenrapport WitteveenBos van Twickelostraat 2 postbus AE Deventer telefoon telefax

2 Provincie Zuid-Holland Planstudie / MER Westland - Hoek van Holland Bijlagenrapport RBOI adviesbureau voor ruimtelijk beleid, ontwikkeling en inrichting Delftsestraat 17a postbus AD Rotterdam telefoon telefax AVIVAdviesbureau bv Langestraat HA Enschede telefoon telefax registratie projectcode status SECM/PANH/rap.002 Nawij10.1 definitief 01 projectleider projectdirecteur datum drs.ing. P.T.W. Mulder ir. H.R. Buijn 5 december 2000 autorisatie naam paraaf goedgekeurd drs.ing. P.T.W. Mulder WitteveenBos van Twickelostraat 2 postbus AE Deventer telefoon telefax Het kwaliteit management systeem van WitteveenBos is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001 : 1994 WitteveenBos Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. WitteveenBos

3 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. KENMERKEN VAN HET GEBRUIKTE VERKEERSMODEL Flankerend beleid in het model Toelichting bewerking kruispuntintensiteiten 3 3. FLANKEREND BELEID WESTLAND / HOEK VAN HOLLAND Inleiding Kader voor flankerend beleid Typen maatregelen Woon-werkverkeer Recreatief verkeer Goederenverkeer VERDELING VAN VERKEERSINTENSITEITEN OVER DE DAG Inleiding Huidige situatie Autonome ontwikkeling Sober en maximum alternatief Sobere alternatief Maximum alternatief EXTERNE VEILIGHEID - TRANSPORTSTROOM GEVAARLIJKE STOFFEN Inleiding Overzicht gegevens Tellingen Gegevens van specifieke inrichtingen Schatting vervoerstromen Schatting vervoer voor effectbeschrijving huidige situatie en autonome ontwikkeling en alternatieven MODELSTUDIE VERKEERSCIJFERS EN PROGNOSES WESTLAND / HOEK VAN HOLLAND MODELSTUDIE VERKEERSCIJFERS EN PROGNOSES WESTLAND HOEK VAN HOLLAND32 laatste bladzijde 32 WitteveenBos

4

5 1. INLEIDING Dit Bijlagenrapport bevat informatie die een toelichting vormt op onderwerpen van het Kern- en Achtergrondrapport. Dit Bijlagenrapport bevat de volgende onderwerpen: - kenmerken van het gebruikte verkeersmodel (H2). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kenmerken van het verkeersmodel. Specifiek wordt ingegaan op het flankerend beleid dat onderdeel van het verkeersmodel uitmaakt en een toelichting op de correcties die zijn toegepast voor de kruispuntberekeningen; - flankerend beleid Westland Hoek van Holland (H3). In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het onderwerp flankerend beleid en de wijze waarop hiermee in de Planstudie in het kader van het MIT rekening moet worden gehouden; - verdeling van verkeersintensiteiten over de dag (H4). Deze verkeersintensiteiten zijn met name bepaald als input voor de geluidberekeningen. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verdeling van verkeersintensiteiten over de dag voor de huidige situatie, autonome ontwikkeling en het sober en maximum alternatief; - externe veiligheid transportstroom gevaarlijke stoffen (H5). In dit hoofdstuk is een samenvatting gegeven van de gegevens die ten grondslag liggen aan de schattingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het betreft gegevens van eerder uitgevoerde tellingen en gegevens van het transport van gevaarlijke stoffen van en naar specifieke, in het studiegebied (Hoek van Holland / 's-gravenzande) gelegen inrichtingen; - Modelstudie verkeerscijfers en prognoses Westland Hoek van Holland. Kernrapport (H6). In dit hoofdstuk is het Kernrapport van Diepens en Okkema opgenomen, waarin de conclusies over de onderliggende verkeerscijfers en verkeersmodel voor deze studie staan beschreven; - Modelstudie verkeerscijfers en prognoses Westland Hoek van Holland. Technisch Rapport (H7). In dit hoofdstuk is het Technisch Rapport van Diepens en Okkema, waarin alle onderliggende verkeerscijfers van deze studie staan beschreven. WitteveenBos 1

6 2 WitteveenBos

7 2. KENMERKEN VAN HET GEBRUIKTE VERKEERSMODEL 2.1. Flankerend beleid in het model In de verkenningenstudies die vooraf zijn gegaan aan deze MER is er gerekend met het RMZH voor een extra aangescherpt beleidsscenario. Het extra aangescherpte beleidsscenario houdt een maximale groei van het verkeer in Nederland in van 35% tussen 1986 en Lokaal kunnen er natuurlijk wel verschillen zijn, op de ene plaats in het netwerk zal het verkeer harder groeien dan op een andere plaats. Het RMZH model dat gebruikt is bij de verkenningenstudies gaat uit van het volgende flankerende beleid: - verhoging van de variabele autokosten met 80%; - verhoging van de parkeertarieven met 150% in de centra en in de schil van de centra met 50%; - parkeernormen op A-locaties 1:10 en op B-locaties 1:5. Op veel locaties in Zuid Holland is echter de groei van 35% reeds bereikt. Het beleidsmatig gewenste effect tussen 1986 en het heden is niet bereikt. Het is niet duidelijk in hoeverre het onvoldoende implementeren van de beleidsmaatregelen debet is aan het niet behalen van het gewenste effect of de effectiviteit van de maatregelen. Het voert te ver om in deze studie een analyse te maken van voornoemde problematiek. Er is besloten om, voor autonome groei in de MER, af te wijken van de maximale groei van 35%. In het model voor de Vertuide wordt aangesloten bij de trend, door de groei in het RMZH model tussen 1990 en 2010 (18 tot 20 procent) op te tellen bij de stand van zaken in De daadwerkelijke groei tussen 1990 en 1998 was 13 tot 14%. De totale groei tussen 1986 en 2010 komt daarmee in de MER studie op circa 54% 1 ten opzichte van de 35 procent in de verkenningenstudies. Het scenario A is, in de modelstudies ten behoeve van deze MER, het scenario dat bij de autonome situatie behoort. In scenario A groeit het vrachtverkeer van de Bloemenveiling Holland met 47% tussen 1998 en 2010 en de greenery in het geheel niet. Scenario B, ook wel het referentie plus scenario genoemd, kent een aantal extra flankerende maatregelen voor de veilingen in het Westland. De volgende flankerende maatregelen met bijbehorende effecten zijn in scenario B opgenomen: - groepsvervoer; hetgeen resulteert in een afname van het vrachtverkeer in de avondspits. Voor de Bloemenveiling Holland is de afname 10% en voor de Greenery 15%; - fleetmanagement en telematica; hetgeen resulteert in een afname van het vrachtverkeer in de avondspits. Voor de Bloemenveiling Holland is de afname 5% en voor de Greenery 10%; - verhoging van de beladingsgraad; hetgeen resulteert in een afname van het vrachtverkeer in de avondspits. Voor de Bloemenveiling Holland en de Greenery is de afname 5%. De groei van de Bloemenveiling Holland wordt hiermee beperkt tot 27%, terwijl de Greenerey zelfs krimpt met 30%. Scenario B is onder andere toegepast op variant 4a. Nog zwaardere flankerende maatregelen dan in scenario B zijn opgenomen in scenario C. Scenaro C gaat er vanuit dat de Greenery bij Westerlee in zijn geheel wordt opgeheven en dat de Bloemenveiling Holland met slechts 20 ha uitbreidt op de locatie tussen de Middelbroekweg en de Veilingroute. De uitbreiding van slechts 20 ha betekent een halvering van de geplande uitbreiding Toelichting bewerking kruispuntintensiteiten Door Diepens&Okkema zijn voor de verschillende alternatieven en varianten de grootte van de diverse verkeersstromen berekend. Dit is gebeurd op basis van het Regionaal Model Zuid-Holland. In het verkeersmodel worden de verwachte verkeersstromen toebedeeld aan de beschikbare wegen. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de verwerkingscapaciteit van de wegvakken. Uit de wegvakintensiteiten en de richtingverdelingen op de kruispunten heeft Diepens&Okkema op kruispuntniveau de intensiteiten kunnen vaststellen. Deze cijfers geven wel aan hoe de verdeling van het verkeer is, maar zijn niet (in alle gevallen) %; index /1,2 = 112,5 uit tellingen geven aan groei 14% index x 112,5 = 128; index x 1,2 = 154. WitteveenBos 3

8 procent realistisch: als een toeleidend wegvak pae per uur kan leveren, is het niet mogelijk dat vanaf dit wegvak in totaal pae per uur hun weg vervolgen. Omdat de omvang van de verschillende kruispuntstromen sterk van invloed zijn op de vormgeving van het kruispunt, is besloten om de omvang van de stromen op basis van de wegvakcapaciteiten aan te passen. wegtype intensiteit (per richting) belastinggraad aangepaste intensiteit 2* pae/h pae/h 2* pae/h pae/h In bovenstaande tabel is aangegeven met welke wegvakcapaciteiten in herberekend. Deze getallen gelden voor zowel doelgroepstroken als voor gemengde stroken. werkwijze De hierboven beschreven bewerking is uitgevoerd voor zowel een maximale als een minimale variant. Het maximum alternatief gaat uit van 2*2 rijstroken op bijvoorbeeld de N222 en Verlengde Veilingroute. Bij het sober alternatief is een 2*1-strooksweg het uitgangspunt. Door Diepens&Okkema is het maximum alternatief doorgerekend als alternatief 7, het sobere alternatief is alternatief 4. De cijfers betreffen de avondspitsintensiteiten. Bij het corrigeren van de wegvakintensiteiten is gekeken naar de capaciteit van zowel de aanvoerwegvakken als de afstroomwegvakken. Als wordt uitgegaan van een gespiegelde avondspits als ochtendspits, is hierdoor tevens afgedekt dat ook in de ochtendspits met realistische cijfers is gerekend. In de 2*2-variant is op een aantal wegen een doelgroepstrook voorzien (Veilingroute, verl. Veilingroute, N213). In het model blijkt dat bijvoorbeeld deze doelgroepstrook vol- of zelfs overbelast is, terwijl de naastgelegen (openbare) rijstrook nog lang niet vol zit. Ook dit is een niet realistische situatie. Bij het aanpassen van de intensiteiten is daarom eerst gekeken naar de vulling van doelgroep- en overige stroken. Als blijkt dat er dan nog steeds te veel verkeer bij het kruispunt aankomt (of wegrijdt), zijn vervolgens de intensiteiten gereduceerd. Als extra slag is naar de onderlinge verbanden tussen de kruispunten gekeken. Als een bepaalde hoeveelheid van kruispunt A naar kruispunt B zal rijden, kan het niet zo zijn dat bij kruispunt B een grotere hoeveelheid verkeer aankomt. Dit is natuurlijk wel mogelijk als tussen de twee kruispunten uitritten en dergelijke zijn. Voor hoofdstromen, zoals vrachtverkeer, is aangenomen dat ze een bepaalde route rijden (bijvoorbeeld naar de A20). Deze stroom blijft over de kruispunten heen gelijk. Hiermee is ook expliciet rekening gehouden. Alles in overweging genomen zal er minder verkeer op het netwerk aanwezig zijn, dan uit de berekeningen van Diepens&Okkema volgt. Aangenomen wordt dat het verkeer dat over is op een andere wijze de reis zal maken (vroeger of later, helemaal niet of met een andere modaliteit). ontwerp van de kruispunten Voor het ontwerp van de kruispunten is gewerkt met de volgende uitgangspunten: - wanneer mogelijk verdient een rotonde de voorkeur boven een standaard kruispunt; - bij een kruispunt met verkeerslichten wordt gestreefd naar maximaal 2 opstelstroken per signaalgroep 2 ; - gestreefd moet worden naar een cyclustijd van rond de 90 seconden, waarbij 120 seconden als absoluut maximum geldt; 2 Bij een normaal kruispunt (4 takken) heeft elke tak maximaal 3 signaalgroepen (linksaf, rechtdoor en rechtsaf), zodat er dus maximaal 6 opstelstroken per tak mogelijk zijn. Het uitgangspunt van maximaal 2 opstelstroken per signaalgroep is vertaald in maximaal 6 opstelstroken per tak. 4 WitteveenBos

9 - met uitzondering van knooppunt Monnickenlaan en de kruising N211/N222, zijn geen ongelijkvloerse oplossingen mogelijk. Kruispunt Westerlee is al in de studie van Diepens en Okkema als ongelijkvloers aangenomen (A20 - N213 v.v.); - gestreefd moet worden naar een zo klein mogelijk ruimtebeslag; - in geval van een doelgroepstrook moet het doelgroepverkeer tot over het kruispunt worden gefaciliteerd 3. De uitvoeringsvorm van de rotondes is gebaseerd op rekenmethodes uit de C.R.O.W.-publicatie 129 (formules van Bovy). Daarbij is tevens gebruik gemaakt van de bijdrage aan de Verkeerskundige Werkdagen 1997 van de heren Fortuijn (provincie Zuid-Holland) en Harte (Witteveen+Bos) met als titel Meerstrooksrotondes: een verkenning van nieuwe vormen. De vormgeving van de met verkeerslichten geregelde kruispunten is gebaseerd op met behulp van de programma s KRAAN en REST uitgevoerde kruispuntberekeningen. 3 Het mag dus niet zo zijn dat het voordeel van de doelgroepstrook (ongehinderde doorstroming) teniet wordt gedaan door de vormgeving van het kruispunt waar de strook op uitkomt. WitteveenBos 5

10 6 WitteveenBos

11 3. FLANKEREND BELEID WESTLAND / HOEK VAN HOLLAND 3.1. Inleiding Per brief van 8 februari 1999 hebben de initiatiefnemers voor het wegenproject Westland / Hoek van Holland hun voorstel aan de minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden. In de antwoordbrief van 19 juli 1999 daarop besteedt de HID Rijkswaterstaat voor de provincie Zuid-Holland o.a. aandacht aan het onderwerp flankerend beleid en de wijze waarop hiermee in de Planstudie in het kader van het MIT rekening moet worden gehouden. Deze notitie biedt hiervoor de bouwstenen. In de Verkenningenstudie is aangegeven dat maatregelen in het kader van flankerend beleid onvoldoende effect sorteren om van de beoogde aanleg van de weg te kunnen afzien. Dit betekent evenwel niet dat maatregelen in het kader van het flankerend beleid niet zinvol zijn. Om die reden is in paragraaf 3.2. het kader van het project en de mogelijke betekenis van flankerend beleid aangegeven. In de paragrafen daarna zijn mogelijke, voor de regio relevante, maatregelen aangegeven en is hun effect op de verkeerssituatie geraamd Kader voor flankerend beleid Het project Veilingroute / Tweede Ontsluitingsweg wordt als één project inhoudelijk, procedureel en financieel ontwikkeld, ook al is het ontstaan door samenvoeging van het project Verlengde Veilingroute, het project Reconstructie Westerlee en het project Tweede Ontsluitingsweg. Deze projecten zijn door verschillende initiatiefnemers geëntameerd: Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam, met voor beide de provincie als provinciaal bestuursorgaan. Het totaalproject wordt nu door deze drie initiatiefnemers opgezet. De verkeersproblematiek in de twee hoofdonderdelen van het project is verschillend. De Verlengde Veilingroute verbetering knooppunt Westerlee beoogt de algehele verkeerssituatie, bereikbaarheid en leefbaarheid in het Westland te verbeteren. Het gaat daarbij om het goederenvervoer naar de veilingen en andere bedrijventerreinen, het personenautoverkeer, het woon-werkverkeer (in twee richtingen), het bedrijfspersonenvervoer, het lokale en regionale fietsverkeer en het openbaar vervoer (busvervoer). Het te ontwikkelen flankerend beleid moet daarop aansluiten. De verkeersproblematiek van het andere wegdeel van Hoek van Holland tot aan Westerlee richt zich op de ontsluiting van Hoek van Holland voor alle soorten verkeer, het vrachtverkeer van de Stenalijn, het weekendrecreatieverkeer naar het strand en het recreatieverkeer naar Floraland en de Stormvloedkering. Het te ontwikkelen flankerend beleid moet ten behoeve van de duurzaamheid hiervoor bouwstenen aandragen. Voor het begrip Flankerend beleid bestaat geen eenduidige definitie. Binnen dit project is voor de volgende omschrijving gekozen: Flankerend beleid omvat verkeers- en vervoersmaatregelen op verschillende aandachtsgebieden waardoor de gekozen infrastructurele maatregelen een zo groot mogelijke duurzaamheid zullen hebben, dat wil zeggen dat de verkeersproblematiek niet op korte termijn weer tot probleemsituaties zal gaan leiden. Kernpunten van flankerend beleid zijn: - het ontwikkelen, aanbieden en stimuleren van alternatieven voor automobiliteit; - het beperken en voorkomen van autosolisme. De gekozen maatregelen zijn de maatregelen waarop de regio invloed heeft; maatregelen in het kader van het landelijke prijsbeleid, rekening rijden etc behoren hier niet toe. Wat uiteraard niet betekent dat deze in het Westland geen invloed zullen hebben. WitteveenBos 7

12 3.3. Typen maatregelen Maatregelen in het kader van het flankerend beleid in deze regio kunnen op de volgende verkeerssoorten worden toegesneden: - woon-werkverkeer; - recreatieverkeer; - goederenverkeer. Voor deze drie verkeerssoorten kunnen de volgende typen maatregelen worden onderscheiden: - infrastructuur; - benutting; - gedrag. Tabel 3.1. Typen maatregelen infrastructuur benutting gedrag woon-werkverkeer recreatief verkeer goederenverkeer fietsroutes fietsroutes doelgroepstroken openbaar vervoer transferia fietsknelpunten openbaar vervoer fietsknelpunten bewegwijzering medegebruik busbanen dynamische route-informatie groepsvervoer modal-shift parkeerbeleid parkeerbeleid dynamische route-informatie vervoermanagement w.o. carpool In de nu volgende tabel zijn deze typen maatregelen opgesomd, met daarachter de beoordelingscriteria zoals deze voor de regio gelden: Tabel 3.2. Typen maatregelen en beoordelingscriteria verkeersstroom maatregel concrete maatregel op locatie trekker woon-werkverkeer fietsroutes fietsroutes A1 en A4 Haaglanden Regio Rotterdam OV (openbaar vervoer) nieuwe snelle buslijnen, CVV Haaglanden regio Rotterdam fietsknelpunten locale fietsroutes gemeenten parkeerbeleid beperken parkeren bij bedrijven gemeenten vervoermanagement, w.o. carpoolen actief stimuleringsbeleid bij nieuwe bedrijfsterreinen (Hondertland) Haaglanden regio Rotterdam recreatief verkeer fietsroutes nieuwe toeristische fietsroutes provincie Zuid-Holland transferia transferia Kijkduin/Hoek van Holland en mogelijk dubbelgebruik parkeerplaatsen bij Haaglanden regio Rotterdam bedrijven/terreinen openbaar vervoer doortrekken spoor Hoek van Holland naar strand. regio Rotterdam Haaglanden OV vanuit transferia fietsknelpunten lokale routes, fietsverbindingen maken gemeenten dynamische route informatie geleiden recreatief verkeer, gemeenten Parkeer-informatie systemen bewegwijzering betere bewegwijzering richting attracties gemeenten parkeerbeleid restrictief parkeerbeleid bij attracties gemeenten goederenvervoer doelgroepstroken aanleggen doelgroepstroken N213 en A20 provincie Zuid-Holland, Rijswaterstaat 8 WitteveenBos

13 verkeersstroom maatregel concrete maatregel op locatie trekker medegebruik busbanen medegebruik busbanen bij Westerlee Haaglanden regio Rotterdam groepsvervoer invoeren/uitbreiden groepsvervoer veilingen veilingen modal-shift realiseren overslag mogelijkheden weg-rail regio Rotterdam Haaglanden dynamische route informatie uitbreiden dynamische route informatie (b.v. bij veiling Westerlee) Haaglanden Na deze weergave in tabelvorm volgt per type maatregel een beschrijving, aangevuld met de zienswijzen op de in te vullen criteria Woon-werkverkeer fietsroutes denkbeelden in de regio In het kader van het Plan op fietsbanden door Haaglanden is er een net van regionale fietsroutes vastgesteld die moet zorgdragen voor comfortabele en directe fietsroutes voor het woon-werkverkeer. Er is een aantal fietsroutes als voorbeeldroutes gekozen, die verder zullen worden uitgewerkt. Eén van die routes gaat door het Westland. Van deze routes zijn de knelpunten geïnventariseerd en wordt een plan opgesteld om de knelpunten zo snel mogelijk op te lossen en zo een goede regionale fietsroute te creëren. concrete maatregel Regionale route A1 en A4 zijn fietsroutes die door het Westland leiden. betrokken partners Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam. effect Vergroten van het gebruik van de fiets, in het bijzonder in het woon-werkverkeer. openbaar vervoer denkbeelden in de regio In het kader van het Integraal Ontwikkelingsplan Westland is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van Light-rail in het Westland. De conclusie van dit onderzoek is dat de vervoersvraag in het meest positieve scenario maximaal reizigers per dag is. Voor een verantwoorde exploitatie van een railverbinding zijn minimaal reizigers per dag nodig. Alle infrastructuur zou nieuw aangelegd moeten worden. Medegebruik door goederenvervoer biedt wellicht een kans, hoewel het goederen- en personenvervoer niet dezelfde richting heeft. Personenvervoer is voornamelijk op de regio Den Haag gericht, het goederenvervoer op Rotterdam. Toch is dit een optie die voor de toekomst mogelijkheden biedt. Zeker wanneer er sprake is van de bouw van de ontwikkeling van een agrarisch distributiecentrum, waardoor de noodzakelijke bundeling van vervoersstromen kan worden bevorderd. Eén en ander overziende is er niet in voorzien om voor 2010 openbaar vervoer per rail aan te bieden in het Westland. concrete maatregelen Vanuit de nieuwe productconcepten van ConneXXion mag verwacht worden, dat de kwaliteit van het OV in het Westland de komende 10 jaar beter wordt. Het CVV (collectief vraagafhankelijk vervoer) zal een uitkomst bieden in de plaatsen die nu per openbaar vervoer slecht bereikbaar zijn. Ook zijn er kansen voor snellere WitteveenBos 9

14 verbindingen richting Den Haag Centrum door de functionele koppeling van de Westlandlijnen op de Randstad Raillijnen 3 en 6. betrokken partners Stadsgewest Haaglanden, Openbaar vervoer partners, gemeenten. effecten Door de ruimtelijke situatie in het Westland blijft het gebruik van openbaar vervoer beperkt. In het Westland is de bewoning erg verspreid en zijn er enkele kleine woonkernen die geen grote woondichtheid hebben. Dit is voor het openbaar vervoer een minder ideale situatie. fietsknelpunten denkbeelden in de regio Naast de regionale fietsroutes wordt er ook gekeken naar de knelpunten die zich in het overige fietsnet voordoen, om te bereiken dat het fietsverkeer toeneemt. concrete maatregelen Fietsviaducten, doorsteken, maken van lokale fietsroutes. betrokken partners Gemeenten, Stadsgewest Haaglanden. effecten Vergroten van het gebruik van de fiets. parkeerbeleid denkbeelden in de regio Binnen het woon-werkverkeer is er beleid om het ABC-locatiebeleid voor bedrijven te continueren. Voorts streeft men naar het verminderen van het aanbod van parkeerplaatsen op de openbare weg. concrete maatregelen Binnen het Westland zijn er weinig tot geen maatregelen op het gebied van locatiebeleid; dit wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan openbaar vervoermogelijkheden voor het woon-werkverkeer. betrokken partners Gemeenten, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam. effecten Nihil. vervoermanagement denkbeelden in de regio Binnen Haaglanden is het Adviespunt vervoermanagement Haaglanden actief met het stimuleren van bedrijven om tot een actief vervoerbeleid te komen. Dit varieert tot het geven van tips en adviezen aan individuele bedrijven over regelingen voor vergoedingen, maatregelen als fiets van de zaak en carpoolmogelijkheden tot een gebiedsgerichte benadering waar naar bedrijventerreinen wordt gekeken en hun mogelijkheden voor vervoermanagement en openbaar vervoer. Deze gebiedsgerichte benadering houdt ook in dat er slechts bij een beperkt aantal gebieden activiteiten op het gebied van vervoermanagement worden ontplooid vanwege capaciteit en financiële beperkingen. Er wordt in eerste instantie gekozen voor activiteiten in gebieden met een hoge dichtheid aan werknemers en gebieden waar al een goed OV-infrastructuur aanwezig is. Dit zijn voornamelijk kantoorgebieden in de agglomeratie Den Haag: Benoordenhout, Bezuidenhout, Maanplein en Forepark. 10 WitteveenBos

15 concrete maatregelen Het Westland met z n kleinschalige bedrijvigheid en uitgestrekte ligging heeft voor het Adviespunt vervoermanagement Haaglanden geen hoge prioriteit. Veel woon- werkverkeer richting tuindersbedrijven gebeurt al min of meer georganiseerd door uitzendbureaus via kleine personenbusjes. Ook bij de Bloemenveiling Holland wordt al een tijdje actief gewerkt met bedrijfsvervoer en met beleid waarbij er geen reiskostenvergoeding wordt verstrekt voor autoforensen op trajecten waar ook bedrijfsvervoer aanwezig is. Bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsterreinen, zoals bijvoorbeeld het bedrijfsterrein Hondertland, is het van belang zo vroeg mogelijk met het stimuleren van vervoermanagement bij bedrijven te beginnen. betrokken partners Stadsgewest Haaglanden, Adviespunt Vervoermanagement Haaglanden. effecten Het verminderen van het gebruik van de auto in het woon-werkverkeer. Effecten kunnen oplopen tot een reductie van 10% van het woon-werkverkeer door autosolisten Recreatief verkeer fietsroutes denkbeelden in de regio Vanuit de wens om tot een grotere toeristische ontwikkeling van het Westland te komen, is er het initiatief om meer en betere toeristisch recreatieve fietsroutes te ontwikkelen. concrete maatregelen In het Westland is een aantal recreatieve fietsroutes in voorbereiding. Deze lopen gedeeltelijk over bestaande fietsroutes. Maar ook zijn nieuwe fietspaden, doorsteken en viaducten mogelijk. betrokken partners Provincie, VVV, gemeenten. effecten Gering, daar het recreatief fietsnetwerk niet zozeer is bedoeld als alternatief voor het autoverkeer. Mogelijk ontstaat er zelfs meer autoverkeer (fietsenrek op auto). transferia denkbeelden in de regio In het kader van het onderzoek Westhoek naar potentiële mogelijkheden voor de verdere uitbouw van recreatieve voorzieningen in het kustgebied, wordt er gewerkt aan het onderzoek naar mogelijkheden van kusttransferia. concrete maatregelen Onderzocht wordt naar de mogelijkheden voor een transferium bij Kijkduin en een transferium nabij Hoek van Holland. Verder zijn er wellicht mogelijkheden tot gebruik van parkeerplaatsen op bedrijventerreinen, zoals Hondertland of de Greenery in het weekeinde of bij evenementen. betrokken partners Stadsregio Rotterdam, gemeenten, Stadsgewest Haaglanden. effecten Ervaringen met andere transferia laten zien dat een transferium vaak niet het gewenste effect heeft. Transferiumgebruik laat te wensen over en het autoverkeer neemt niet af. Van belang is dat er naast een transferium ook andere maatregelen worden genomen, zoals een strikt parkeerbeleid en goed en goedkoop (openbaar) vervoer. WitteveenBos 11

16 openbaar vervoer denkbeelden in de regio Bij openbaar vervoer op recreatieve verbindingen moet vooral worden gedacht aan een verbinding van het achterland naar de kust. Op dit moment is er voor Hoek van Holland alleen de verbinding met de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland relevant. concrete maatregelen Het doortrekken van het spoor bij Hoek van Holland naar het strand. Het realiseren, in combinatie met een eventueel transferium, van OV (bus)lijnen in de richting van het strand (Ter Heijde, Kijkduin). betrokken partners Openbaar vervoerbedrijven, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, gemeenten. effecten Het doortrekken van de raillijn Hoek van Holland tot dichtbij het strand kan een aanzienlijk positief effect hebben op de modal-split van het strandverkeer. De dienstregeling en de capaciteit van de OV-lijn zal dan aangepast moeten worden door meer en grotere treinen op de drukke momenten (zomerse zondagen). Het effect dat optreedt hangt ook samen met andere maatregelen, zoals parkeerbeleid. fietsknelpunten denkbeelden in de regio De visie op de fietsknelpunten in het woon-werkverkeer geldt ook bij het recreatieve fietsnetwerk. concrete maatregelen Fietsviaducten, maken van doorsteken en van lokale fietsroutes. betrokken partners Gemeenten, Stadsgewest Haaglanden. effecten Gering, daar het recreatief fietsnetwerk niet is bedoeld als alternatief voor het autoverkeer. Mogelijk is zelfs dat er meer autoverkeer ontstaat (fietsenrek op auto). dynamische route-informatie denkbeelden in de regio Dynamische route informatie voor het recreatieve verkeer kan mee helpen de bestaande wegcapaciteit beter te benutten. concrete maatregelen Het plaatsen van dynamische routeborden om het recreatieve verkeer te geleiden bij aankomst en vertrek, eventueel gecombineerd met een parkeerinformatiesysteem. betrokken partners Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, gemeenten. effecten Een betere benutting van de wegcapaciteit en het voorkomen van zoek verkeer. bewegwijzering 12 WitteveenBos

17 In feite is dit statische route-informatie, dus zijn de maatregelen en betrokken partners gelijk aan hiervoor bij II.e is weergegeven. parkeerbeleid denkbeelden in de regio - concrete maatregelen Het instellen van een vrij restrictief parkeerbeleid, d.w.z. het beperken of liever het reguleren van het parkeren bij attracties (strand), met name op dagen van topdrukte. betrokken partners Gemeenten, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam. effecten Een restrictief parkeerbeleid kan alleen effectief ingevoerd worden, als er een goed alternatief is. Dus in combinatie met openbaar vervoer en transferia Goederenverkeer doelgroepstroken denkbeelden in de regio Een goede bereikbaarheid voor het goederenvervoer wordt van groot belang geacht voor de regio. Doelgroepstroken passen goed in deze filosofie. concrete maatregelen Doelgroepstroken op de N213 worden op dit moment aangelegd en zijn in 2001 gereed. Verdere doelgroepstroken, bijvoorbeeld het doortrekken van de strook op de A20 behoort tot de mogelijkheden. betrokken partners Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, Rijkswaterstaat, gemeenten. effecten Een verbeterde doorstroming van het vrachtverkeer. medegebruik busbanen denkbeelden in de regio Onder strikte voorwaarden (veiligheid, doorstroming) is het medegebruik van busbanen een mogelijkheid om de doorstroming van het goederenverkeer te verbeteren. concrete maatregelen De doelgroepstroken langs de N213 zijn een voorbeeld van medegebruik van busbanen. betrokken partners Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, gemeenten. effecten Betere doorstroming vrachtverkeer, verminderde doorstroming OV. WitteveenBos 13

18 groepsvervoer van goederen denkbeelden in de regio Voor de Bloemenveiling Holland wordt ongeveer 80-90% per collectief vervoer naar de veilingen aangevoerd. Bij de groenteveiling is dit 25%, hier zijn dus nog mogelijkheden tot het verbeteren van de logistiek van de aanvoer en daarmee tot verminderen van het aantal vrachtritten. concrete maatregelen Invoeren en uitbreiden van het groepsvervoer naar de veilingen. betrokken partners Bloemenveiling Holland, Greenery (groenteveiling), Stadsgewest Haaglanden. effecten Ondanks vele activiteiten die nu reeds in uitvoering zijn, kan er nog een reductie van lokaal vrachtverkeer geboekt worden. Het aandeel in het totale vrachtverkeer in het Westland is echter gering. modal shift denkbeelden in de regio Vooral voor het vervoer op de langere afstand kunnen andere vervoersmodaliteiten dan de weg een oplossing zijn. concrete maatregelen Realiseren van een overslagpunt voor goederen van de weg naar rail en/of water. Aanhaken bij Effort projecten. Eventueel, maar verder in de tijd gelegen, ander modaliteiten, zoals ondergronds en lucht (Zeppelin). betrokken partners Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, bedrijven. effecten Er moet onderscheid gemaakt worden in lokale of regionale effecten en landelijke effecten. Een overslagcentrum kan goed zijn voor het reduceren van vrachtautobewegingen op landelijk niveau, maar regionaal en lokaal voor een toename zorgen. De locatie van een overslagcentrum kan er voor zorgen, dat er in plaats van minder juist extra infrastructuur nodig is. Vanuit het bedrijfsleven en uit de proef met railvervoer Amsterdam-Milaan is gebleken dat er behoefte is aan dit soort mogelijkheden van overslag. dynamische route informatie denkbeelden in de regio Door chauffeurs bij de aanvang van de rit of tijdens het rijden te informeren over files en alternatieve routes, kan de capaciteit van de weg beter benut worden en de bereikbaarheid worden vergroot. concrete maatregelen In augustus 1999 is er een paneel bij de Bloemenveiling geopend waardoor er op dynamische wijze een routeadvies wordt gegeven; de chauffeur die in oostelijke richting rijdt kan kiezen om via de A20 of de A13 te rijden. Op het paneel wordt aangegeven wat de momentane reistijd per route is. Na een jaar wordt deze proef geëvalueerd. Ook bij andere bedrijven en bedrijventerreinen is zo n route-informatiepaneel een optie. betrokken partners Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, gemeenten, bedrijven. 14 WitteveenBos

19 effecten De Dynamische route-informatie kan meehelpen de wegcapaciteit optimaal te benutten en daardoor files te vermijden of te verminderen. Verder kan de bereikbaarheid verbeterd worden door informatie te geven over de reistijd en daardoor de ritplanning beter te organiseren. WitteveenBos 15

20 16 WitteveenBos

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum mei 2013 Inhoud 1 Beschrijving gehanteerde verkeersmodel 3 1.1 Het Nederlands

Nadere informatie

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult Advies verkeersproblematiek Zuidtangent Heerhugowaard Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult 1. Inleiding De gemeente Heerhugowaard is voornemens voor de oplossing van de verkeersproblematiek

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink : D0802-02-001 : aanvullend verkeerskundig onderzoek : beoordeling verkeersafwikkeling IKEA Ekkersrijt Ons kenmerk

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong Oranjewoud

gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong Oranjewoud Memo nummer datum 14 juni 2013 aan Paul Weber Tanja Tuenter Paul Bakker Paul Pot gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong van Marijke Visser- Oranjewoud Poldervaart kopie Ernst Koomen Jeroen

Nadere informatie

Allereerst zal ingegaan worden op de huidige verkeersintensiteit. Daarna wordt de verkeersgeneratie van het initiatief gegegeven.

Allereerst zal ingegaan worden op de huidige verkeersintensiteit. Daarna wordt de verkeersgeneratie van het initiatief gegegeven. Memo Verkeersintensiteiten en verkeersgeneratie bij visie stadsentree Boekhorstlaan Aan: Mark Lorist / Martijn Koppert Van: Maarten Bosman / Mette Corsel Datum: 6 september 2015 1. Inleiding Een initiatiefnemer

Nadere informatie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie NOTITIE Onderwerp Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Project Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Opdrachtgever gemeente Schagen Projectcode SGN18-1 Status Definitief

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten Westlandse Zoom. Figuur 1.1: Overzicht bouwlocaties De Westlandse Zoom. Gemeente Westland. Kruispunt analyses

1 Inleiding. Verkeerseffecten Westlandse Zoom. Figuur 1.1: Overzicht bouwlocaties De Westlandse Zoom. Gemeente Westland. Kruispunt analyses Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

N33 Assen - Zuidbroek

N33 Assen - Zuidbroek N33 Assen - Zuidbroek Bijlage 5 Uitgangspunten bij de verkeersberekeningen Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

MOBILITEITSMANAGEMENT

MOBILITEITSMANAGEMENT In het kader van het WVVP Auteur(s) RBM / RO Datum 28-11-2006 Versie 1.0 Status Definitief Inhoudsopgave 1. Mobiliteitsmanagement...3 1.1. Inleiding...3 2. Beleid...3 2.1. Landelijk beleid...3 2.2. Regionaal

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico

Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol

Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol Datum 15 juni 2010 LSH023/Anf Kenmerk Eerste versie 1.1 Inleiding Schiphol bestaat uit een aantal deelgebieden. In het ROP Schiphol 2015

Nadere informatie

Koppeling op de Middenveldweg

Koppeling op de Middenveldweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Koppeling op de Middenveldweg Notitie n.a.v. de doorstroming op de kruispunten: Bedrijventerrein Toldijk-Middenveldweg en Toldijk-Middenveldweg te Hoogeveen 25 juni

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Bos. Witteveen. Projectbureau Hart van Dieren. Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport. water. infrastructuur. milieu. bouw

Bos. Witteveen. Projectbureau Hart van Dieren. Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport. water. infrastructuur. milieu. bouw Witteveen Bos + Projectbureau Hart van Dieren water infrastructuur milieu bouw Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 74 AE Deventer telefoon 57 69 79 11

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013 Memo Van : Leon Morauw Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made Datum : 20 november 2013 Onderwerp : Externe veiligheid Bestemmingsplan Hooipolderweg Route gevaarlijke stoffen rijksweg A4 en provinciale

Nadere informatie

- effecten uitbreiding transferium -

- effecten uitbreiding transferium - Ontsluitingsstructuur Haren - effecten uitbreiding transferium - Gemeente Haren projectnummer: 933 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1. Algemeen 1 1.2. Leeswijzer 2 2. Verkeersafwikkeling 3 2.1. Algemeen

Nadere informatie

Bijlage 15 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout

Bijlage 15 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Bijlage 15 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0151516 16 januari 2015 301111 Betreft Verkeersafwikkeling VRI

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Toelichting op vragen over het MER

Toelichting op vragen over het MER Bestuur Regio Utrecht (BRU) Toelichting op vragen over het MER Datum 20 november 2007 TMU054/Brg/0725 Kenmerk Eerste versie 1 Aanleiding Tijdens een werkbijeenkomst van de gemeenteraad van Bunnik op 1

Nadere informatie

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Kruispuntanalyse diverse varianten (versie 2.0) Opdrachtgever Opdrachtnemer Gemeente Zeist DTV Consultants B.V. Marcel Kant TRB-150035 Breda, 24 augustus 2015 Niets uit

Nadere informatie

Maatregelen ter verbetering van Bijlagen bij Inventarisatie van de externe veiligheid EV-risico s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen

Maatregelen ter verbetering van Bijlagen bij Inventarisatie van de externe veiligheid EV-risico s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen Maatregelen Bijlagen bij Inventarisatie ter verbetering van EV-risico s de bij externe het vervoer veiligheid van gevaarlijke stoffen hier in het klein de titel van de uitgave 2 3 Bijlage 5 bij Inventarisatie

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Brug Rhenen - Verbinding verbroken?

Brug Rhenen - Verbinding verbroken? Brug Rhenen - Verbinding verbroken? 16 februari 2011 bron: www.utrechtsarchief.nl 1 Brug Rhenen - Facts & figures 16 februari 2011 Ron Linschoten 2 Inhoud presentatie Meer dan 50 jaar Rijnbrug (sfeerbeelden)

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeersanalyse ontwikkeling Breukelen. McDonald s. 11 januari 2013 MCD022/Rhr/0150 26 november 2012

1 Inleiding. Verkeersanalyse ontwikkeling Breukelen. McDonald s. 11 januari 2013 MCD022/Rhr/0150 26 november 2012 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad Oranjewoud Ruimte en Mobiliteit OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie Uitgangspuntennotitie Datum 23 november 2009 OJW100/Gsa/0674 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Oranjewoud Ruimte & Mobiliteit

Nadere informatie

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de Prinsenlaan te Groenekan. Het is een van oorsprong agrarisch bedrijf, waar enkele jaren

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

Nut en noodzaak Parklaan

Nut en noodzaak Parklaan Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport Gemeente Ede Februari 2015 definitief Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport dossier : BD2436-100-100

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n figuur 1 f i g u u r 2 V e r k e e r s t o e d e l i n g I n l e i

Nadere informatie

Transport gevaarlijke stoffen N233 Veenendaal. en N230 Maarssen

Transport gevaarlijke stoffen N233 Veenendaal. en N230 Maarssen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Transport gevaarlijke stoffen N233 Veenendaal en N230 Maarssen Project : 06969 Datum : 14 augustus 2006 Auteur : ing. A.J.H. Schulenberg Status : concept

Nadere informatie

Onderzoek Externe Veiligheid Verbeekstraat 1-12. Opdrachtgever: Dhr. C. van Duijn NVG te Leiden

Onderzoek Externe Veiligheid Verbeekstraat 1-12. Opdrachtgever: Dhr. C. van Duijn NVG te Leiden Onderzoek Externe Veiligheid Verbeekstraat 1-12 Opdrachtgever: Dhr. C. van Duijn NVG te Leiden Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Onderzoek Externe Veiligheid Verbeekstraat

Nadere informatie

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets ten behoeve van Bestemmingsplan ASML 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Zalmhaventoren. Technische. informatiebijeenkomst. verkeer en parkeren. Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer

Zalmhaventoren. Technische. informatiebijeenkomst. verkeer en parkeren. Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer Technische informatiebijeenkomst Zalmhaventoren verkeer en parkeren Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer 23-6-2016 Index Verkeersstromen en verkeersafwikkeling - Inleiding verkeersmodel

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Toetsing verkeer BIJLAGE 3

Toetsing verkeer BIJLAGE 3 BIJLAGE 3 Toetsing verkeer Binnen het project Veluwetransferium Heerde is het voornemen om een sterkere scheiding aan te brengen tussen doorgaand verkeer en recreatief verkeer. Daarnaast is er gezocht

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersstudie oost-west verbinding

Verkeersstudie oost-west verbinding Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA3603-101-100 registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH20120098

Nadere informatie

Ons kenmerk C210/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C210/ Aantal bijlagen Aan de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 9162 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15

Economische belang doortrekking A15 Economische belang doortrekking A15 Drs. Paul Bleumink Managing Partner 6 september 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63 101 Fax :

Nadere informatie

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 A50 A50 Inhoud Samenvatting kruispunt 1, 2 en 3 5 1 Kruispunt 1, 2 en 3 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Observaties 1.3 Analyse 8 9 1.4 Maatregelen 11 1.5 Kosten 11 Bijlage

Nadere informatie

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Externe Veiligheid Deelrapport Stadsgewest Haaglanden mei 2007 MER Trekvliettracé Externe Veiligheid Deelrapport dossier : A7841-01.001 registratienummer : WN-ZH20070200

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Datum 2 mei 2012 Kenmerk HHW036/Mmj/0186

Nadere informatie

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager Reconstructie N213 Projectteam Patricia Rozenblad Projectleider Marc de Loos Geluiddeskundige Paul Bouman Technisch manager 1 Waar is het mee begonnen/doel Ondertekening plan van aanpak N213 Ontwerp reconstructie

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Een proef met fileinformatie. strand! november 2007

Een proef met fileinformatie. strand! november 2007 KIJK OP DE DIJK! Een proef met fileinformatie op het strand! november 2007 Inhoud Samenvatting 1. 2. De reistijden 3. Wat beweegt de strandbezoeker 4. Zomer 2007: Geen strandweer! 5. Ontwikkelingen 6.

Nadere informatie

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd:

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd: Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Door Ton Hesselmans Hoofd Leefomgeving & Milieu CROW Luchtkwaliteit, geluid en verkeer 1 Samen werken aan een succesvolle en duurzame openbare ruimte Schone lucht is cruciaal

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Imagine the result. Verschillende vormen van inpassing light rail

Imagine the result. Verschillende vormen van inpassing light rail Imagine the result Verschillende vormen van inpassing light rail Leidsestraat Amsterdam Inpassing light rail in stedelijk gebied Eén van de sterke punten van light rail is dat het een snelle openbaar vervoer

Nadere informatie

STAQ in HAAGLANDEN. PLATOS 11 maart 2015. Beeld plaatsen ter grootte van dit kader. Bastiaan Possel

STAQ in HAAGLANDEN. PLATOS 11 maart 2015. Beeld plaatsen ter grootte van dit kader. Bastiaan Possel STAQ in HAAGLANDEN Beeld plaatsen ter grootte van dit kader PLATOS 11 maart 2015 Bastiaan Possel 2 Introductie Bastiaan Possel Adviseur Verkeersprognoses bij het team Verkeersprognoses (20 medewerkers)

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg Onderzoeksrapportage Documentbeheer Fout! Fout! Fout! Verwijzingsbron Verwijzingsbron Auteur niet gevonden. niet gevonden. Verwijzingsbron Opmerkingen niet gevonden. 0.1 03-01-2008 Johan Feld Concept Bijlagen

Nadere informatie

Bijlagenrapport. Plan-MER Binckhorst. definitief concept. Gemeente Den Haag. juni 2008. definitief concept

Bijlagenrapport. Plan-MER Binckhorst. definitief concept. Gemeente Den Haag. juni 2008. definitief concept Bijlagenrapport Plan-MER Binckhorst definitief concept Gemeente Den Haag juni 2008 definitief concept Bijlagenrapport Plan-MER Binckhorst definitief concept dossier : B5039-01.001 versie : 1 Gemeente Den

Nadere informatie

1 Het tracé. Definitief ontwerp De Hoef. Gemeente Amersfoort. 21 november 2016 AMF182/Ldl/ augustus 2016

1 Het tracé. Definitief ontwerp De Hoef. Gemeente Amersfoort. 21 november 2016 AMF182/Ldl/ augustus 2016 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Adviesnota Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Datum: 7 april 2016 Versie: 3 Status: Definitief Revisie: Afdeling(en): Team(s): i.o.m.: Steller: Afdelingsmanager: Projectleider: Wethouder: Vastgoed en

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN HOOFDSTUK 3.1 INLEIDING 3Generiek Programma van Eisen Dit Programma van Eisen geldt voor het opnieuw in dienst stellen van de spoorverbinding tussen en zoals omschreven in hoofdstuk 2. Aan de hand van

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

N211 Wippolderlaan. voorbereidingsfase. Een verbeterde bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Haaglanden. Colofon

N211 Wippolderlaan. voorbereidingsfase. Een verbeterde bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Haaglanden. Colofon N211 Wippolderlaan voorbereidingsfase Een verbeterde bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Haaglanden De N211 (Wippolderlaan) ontsluit samen met de N222 (Veilingroute) de zuidzijde van de Haagse

Nadere informatie

RAPPORT. Verkeersproductie MAA 2015 en actualisatie 2015

RAPPORT. Verkeersproductie MAA 2015 en actualisatie 2015 RAPPORT Verkeersproductie MAA 2015 en 2025 actualisatie 2015 Klant: LievenseCSO Referentie: MO-MA20150127 Versie: 01/Concept Datum: 19 november 2015 Projectg ere lateerd % RoyaL HaskOning D HV HASKONINGDHV

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp. April 2002

Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp. April 2002 Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp April 2002 ....................... Colofon Uitgegeven door: Adviesdienst Verkeer en Vervoer Informatie: ir. H. Schuurman Telefoon: 010 282 5889 Fax:

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september 2013 077271127:0.1 - Concept B03204.000074.0100 Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Vraagstelling... 3 1.2 Achtergrond...

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009 Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314 Informatie-avond Presentatie 30 juni 2009 PRESENTATIE DIT IS EEN DOORLOPENDE PRESENTATIE De presentatie geeft informatie over de verkeerskundige aanleiding en

Nadere informatie

GOEDERENVERVOERBELEID

GOEDERENVERVOERBELEID als onderdeel van het WVVP Auteur(s) RBM / cluster verkeer en vervoer Datum 28-11-2006 Versie 1.0 Status Definitief 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Overheidsbeleid...4 2.1. Rijk...4 2.2. Stadsgewest...4

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 10 december 2015 Rian Snijder Inhoud van de presentatie - Aanleiding en doel - Samenvatting

Nadere informatie

Nieuwe ontsluiting autoverkeer

Nieuwe ontsluiting autoverkeer In het kader van het onderzoek naar ontsluiting is gekeken naar verkeerscijfers en bijzondere situaties bij veel verkeer vanaf Texel (zie bijlagen I en II). Ontsluiting autoverkeer De huidige situatie

Nadere informatie

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Opdrachtgever : Gemeente Deventer J.H.M. Bisseling Datum : 13 juni 2012 Auteur :

Nadere informatie

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO PROVINCIE NOORD-HOLLAND 27 februari 2014 077543708:B - Vrijgegeven D01011.000993.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 5 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie