Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015"

Transcriptie

1 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1

2 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer mensen te verlangen Naar de eindeloze zee 2

3 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het schooljaar Hierin staat beschreven aan welke doelen we in het komend schooljaar willen werken. Deze doelen komen voort uit behaalde resultaten, het schoolplan, verbeterplannen, strategische keuzes vanuit de Stichting, kwaliteitsonderzoek, maar ook onze eigen observaties. Om doelen te behalen heb je een team nodig. Een team dat vanuit vertrouwen met elkaar kan samen werken; waarin geleerd mag worden. Dat is dan ook de reden waarom dit plan bewust begint met een teamambitieplan. Het team doet er toe! Zij zijn belangrijk. Na dit teamambitieplan leest u meer over de gekozen doelen voor het schooljaar 2014/2015. Het plan is niet een statisch, maar een dynamisch stuk. Er wordt regelmatig geëvalueerd, waardoor het stuk constant bijgewerkt wordt. Het is dan ook wel een borgboek te noemen. Doelstelling van het jaarplan De ambities die we met dit jaarplan willen bereiken zijn: Ambitie 1: Opbrengstgericht werken & activerende instructie model Ambitie 2: Coöperatief werken Ambitie 3: Handelingsgericht werken Ambitie 4: Profilering school Ambitie 5: Ateliers Ambitie 6: Visie op meer- en hoogbegaafdheid op t Baken Naast deze doelstellingen zullen we in dit schooljaar op directieniveau onder andere aan de slag gaan met: Activiteit Wanneer Het indienen van de meerjarenbegroting inclusief toelichting voor Oktober het volgende kalenderjaar, welke reeds ter informatie is voorgelegd aan de MR Het voeren van POP-gesprekken met alle medewerkers December Het opstellen van een resultatenanalyse M-toetsen Februari Formatiebesprekingen voor het volgende schooljaar met Februari en maart staffunctionaris en bestuur Het opstellen van de schoolgids voor het volgende schooljaar Mei Het opstellen van het formatieplan voor het volgende schooljaar, Mei inclusief bezetting Het opstellen en communiceren van het jaarverslag van het huidige Juni schooljaar Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan voor het Juni volgende schooljaar Het met het team bespreken van de taakverdeling voor het volgende Juni schooljaar en het ter instemming voorleggen ervan aan PMR Het opstellen en ondertekenen van de individuele Juli managementcontracten voor het volgende schooljaar Het opstellen van het scholingsbeleid voor het volgende schooljaar Juli Het voeren van functioneringsgesprekken met alle teamleden Juli Het opstellen van een resultatenanalyse E-toetsen, inclusief de Juli Eindtoets Het organiseren van een jaarvergadering met betrekking tot het huidige schooljaar Juli / september 3

4 SMART In onze jaarplannen vertalen we deze lange termijn doelen in kleinere stappen tot een SMART opgesteld uitvoeringsplan. SMART staat voor: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Per onderdeel wordt in de jaarplannen niet alleen het onderwerp weergegeven, maar ook het specifieke doel, de route om het doel te bereiken, het tijdspad waarbinnen het doel bereikt zal moeten worden en wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taken, die naar het doel zullen leiden. Tenslotte wordt aangegeven hoe we uiteindelijk gaan meten of het doel bereikt is. Aan het eind van het traject zal geëvalueerd worden of dit gelukt is. Door ontwikkeltrajecten SMART te formuleren, wordt zowel de uitvoering als de beoordeling van resultaten veel gemakkelijker. We weten vooraf specifiek wat we willen bereiken. We formuleren onze doelen realistisch. Er is draagvlak voor deze doelen bij de betrokken personen. We kunnen achteraf nagaan of het doel bereikt is, binnen een vooraf vastgestelde tijd. Ook stellen we vooraf vast welke succescriteria we hanteren om achteraf te kunnen vaststellen of het doel bereikt is. Door deze laatste toevoeging wordt het plan van aanpak niet alleen een instrument om kwaliteit te verbeteren, maar ook een instrument om kwaliteit te meten. Kwaliteitscyclus In onze plannen werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act. In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de kwaliteiten die we nu hebben en maken we plannen hoe we van de huidige situatie naar de gewenste situatie kunnen komen. Deze plannen worden SMART opgesteld, waarbij we er goed op letten ook tussentijdse evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot eventuele bijstelling, mocht de tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces vindt voortdurend trajectbewaking plaats, veelal door de directie van de school. Ook de medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol in. Trajectbewaking betekent, dat er voortdurend bewaakt wordt dat de verschillende fases van de kwaliteitsbewaking continu en cyclisch uitgevoerd worden. In de derde fase (Check) controleren we, via maandelijkse tussentijdse evaluaties, of we met onze planning nog wel op de goede weg zitten. Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de uitkomst van de Check-fase) een bijstelling in de planning. Daarmee zijn we dus automatisch weer uitgekomen bij fase 1 (de Plan-fase) en wordt de cyclus opnieuw doorlopen. 4

5 Verantwoording In onze jaarplannen evalueren wij per kwartaal de voortgang van de ontwikkelingen. Deze evaluaties worden steeds gedeeld met het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad. Aan het einde van het (school-)jaar evalueren wij in ons jaarplan of de door ons nagestreefde doelen zijn behaald. Ook deze evaluatie wordt gedeeld met het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad. Daarnaast evalueren we ook de citoresultaten met het team. Deze zullen we aan MR en aan het bestuur en de inspectie overhandigen. De uitslag van de citoresultaten heeft invloed op de keuzes die we maken. Dit kan per groep verschillend zijn, het kan ook de schoolambities beïnvloeden. Bijvoorbeeld het achterblijven van de resultaten op begrijpend lezen leidt er toe dat we een nieuwe methode gaan aanschaffen. In het nieuwe schooljaar 2014/2015 willen we met Integraal gaan werken als kwaliteitssysteem. 5

6 Teamambitieplan van t Baken Het team van t Baken wordt gekenmerkt door een groep hardwerkende leerkrachten. Het aanspreken op elkaars gedrag wordt over het algemeen wel als spannend ervaren. De bindende kracht is de juist opgestelde nieuwe visie (november 2013). Er is een grote behoefte om meer elkaars kwaliteiten te gaan zien en te benutten. Ook is er meer behoefte om mee te denken aan kwaliteitsverbeteringen en vernieuwingen. Afgelopen jaar heeft het team hard moeten werken aan het opruimen van frustraties en onzekerheden en nu lijkt de weg open om vanuit vertrouwen te werken aan die kwaliteit en vernieuwingen. Doelen voor schooljaar 2014/2015 De rol van het team is essentieel voor het slagen van de ambities, zoals omschreven in dit document. Voor dit schooljaar benoemen we als team de volgende ontwikkeldoelen: We zijn een goed samenwerkend en lerend team. We kennen onze kwaliteiten en maken adequaat gebruik van ieders kennis en vaardigheden. We zien het team als een groep, waarin met en van elkaar geleerd wordt. Extern profileren we onszelf helder en eenduidig, doordat we allemaal onze missie en visie goed kennen. Onze identiteit is versterkt. We spreken elkaar aan op gedrag en verantwoordelijkheden. We geven en accepteren kritiek op elkaar. We staan open voor onderlinge feedback. We hebben zicht op wat we willen bereiken en hoe we dat willen bereiken, zowel met het team als met de kinderen en bevorderen ons leren. Teamleden krijgen onderlinge verantwoordelijkheden en zorgen ook voor input in teamvergaderingen. Iedereen kan tenminste kwaliteiten benoemen van het team Wat is er nu al beschikbaar om de doelen te behalen? 2 specialisten op gedrag 1 leerkracht geschoold in VO onderwijs 1 leerkracht gespecialiseerd als intern begeleider. Leerkrachten gespecialiseerd in lichamelijke opvoeding Duidelijke heldere omschreven visie (november 2013) Mogelijke belemmeringen: In de waan van de dag bestaat het risico dat onze aandacht opgeslokt wordt door de dagelijkse gang van zaken. Hierdoor zou je kunnen vergeten dat we als team moeten blijven investeren in onszelf. Succescriteria: Het leren met en van elkaar is een onderwerp van gesprek in onze teamvergaderingen. Er is vertrouwen, teamleden nemen hun verantwoordelijkheid en mensen spreken elkaar aan op hun gedrag. 6

7 Doelen Hoe te realiseren Planning Door wie? We zijn een goed samenwerkend en lerend team. We kennen onze kwaliteiten en we maken adequaat gebruik van ieders kennis en vaardigheden. We kijken in de groep bij een ander We kijken op een andere school We vergaderen in elkaars groepen. Degene die ontvangt zorgt voor opening. Mei/juni& okt/nov Interne begeleider en directie stemmen af. Sept/okt 2014 Lopend schooljaar 2014 teamleden Extern profileren we onszelf helder en eenduidig, doordat we allemaal onze visie en missie goed kennen. Onze identiteit is versterkt We spreken elkaar aan op gedrag en verantwoordelijkheden. We geven kritiek en accepteren kritiek op elkaar. We staan open voor feedback. We hebben zicht op de resultaten en prestaties van zowel het team als de kinderen en we bevorderen deze resultaten. Tijdens teambijeenkomsten herhalen van de visie en elkaar bewust maken hoe we dat in onze praktijk vertalen. Een mysterie guest met onze visie in handen onze school laten bekijken. Voorbeeldgedrag van directie en teamleden Cursus geweldloze communicatie De interne begeleider heeft hier een belangrijke rol in door tenminste 2 keer per jaar resultaten met de teamleden door te spreken. Dit is een doorlopend proces. We zetten onze visie tenminste 1 keer per kwartaal op de agenda van onze teambijeenkomst Najaar 2014 Doorlopend proces Januari 2015 Feb/juni Directie Directie Directie/team Directie/team Interne begeleider Bevorderen van eigenaarsschap In voorjaar 2014 komt oud inspecteur Bonne van Dam onze school bekijken en voorzien van adviezen. Workshop covey Dit onderdeel sluit ook mooi aan bij Voorjaar 2014 Kennismaking Najaar 2014 Oud inspecteur directie 7

8 Elkaar blijven voeden met wat er in onderwijsland speelt coöperatief leren. Door middel van artikelen/tv uitzendingen Doorlopend. Elkaar stimuleren om hiervoor tijd in te ruimen in de teambijeenkomsten Directie/team 8

9 Ambities schooljaar 2014/2015 Deze verbeterplannen komen grotendeels voort uit het stuk De bakens verzetten. Omdat er sinds februari 2014 een nieuwe directeur is, kijken we wat er nu nodig is om de doelen zoals omschreven te behalen. Daarin zullen we keuzes moeten maken. Deze keuzes leg ik in dit stuk uit. Ambitie 1: Opbrengstgericht werken en model directe instructie Om tot betere resultaten te komen op t Baken moeten we ons meer focussen op de onderwijsbehoefte van het kind. Wat heeft dit kind nodig bij deze juf, op deze school, met deze ouders. Achtergrond: Tijdens het onderzoek van BMC (mei 2014) kwam o.a. naar voren dat we ons ten doel moeten stellen om gerichter feedback op het leerproces aan kinderen te geven. Niet in alle groepen werd volgens de ADI methode lesgegeven. Ook kregen we terug dat we ons tot doel moeten stellen kinderen meer betrokken te laten zijn bij het onderwijs; eigenaarschap meer bij kinderen zouden kunnen leggen. Dit vergroot de betrokkenheid van de kinderen bij hun ontwikkeling/prestaties. Activiteit Door wie Wanneer Klassenbezoeken om te oriënteren op beginsituatie Gina Februari/maart 2014 Terugkoppeling teamvergadering met Gina/IB April 2014 uitleg over ADI model Tweede ronde groepsbezoeken gericht op Teamleden(collegiale Sept-okt de kwaliteit van instructie en taakgerichtheid kinderen (differentiëren en werken aan zelfstandigheid van kinderen). consultatie) Terugkoppeling teamvergadering tweede teamleden Oktober 2014 ronde Kinderen zelf betrokken laten zijn bij hun Team/stuurgroep Februari 2015 leerproces; kwaliteit Kinderen kunnen hun eigen leerdoelen benoemen Kinderen zijn op de hoogte van hun leerresultaten. De leerkracht geeft hierover feedback op hun leer- en ontwikkelproces. Kinderen kunnen zelf controleactiviteiten uitvoeren Kinderen worden mede-eigenaar van het Stuurgroep kwaliteit Vanaf april 2015 leerproces Kinderen werken met dag-weekplanning op Stuurgroep kwaliteit Januari 2015 school. Daarbinnen is een opbouw te zien. Deze kan ook afgestemd zijn op het kind Voor excellerende kinderen is er een plan. Stuurgroep kwaliteit Januari 2015 Deze laat zich ook terug zien in de taakplanning van het kind Opstellen van meer- hoogbegaafdenplan Hanny September

10 Materialen voor meerbegaafden Hanny September 2015 Succescriteria: Vanuit de observaties heb ik gezien dat het team in staat is om te differentiëren. Je ziet dat er een basis-weer en een meergroep is. De meergroep werkt duidelijk aan een plan en er zijn extra materialen voor deze kinderen voor handen. Kinderen zijn meer eigenaar van hun leerproces, doordat ze met week-/dagplanningen werken. Elke leerkracht spreekt de kinderen op een positieve manier aan. In elke groep is sprake van een veilig pedagogisch klimaat. Leerkrachten hechten veel waarde aan relatie met het kind. Eerst relatie, dan prestatie is dan ook herkenbaar. Evaluatie juni 2014: Evaluatie december 2014: Evaluatie maart 2015: Eindevaluatie Juni

11 Ambitie 2: Coöperatief werken Achtergrond: Het team wil structureel coöperatief leren uitwerken in alle groepen en daarmee neemt het een belangrijke plek in binnen ons onderwijs. Interactie, samenwerking en een veelzijdige onderwijsstijl wordt door team en directie als een belangrijk doel ervaren. De begeleiding moet dicht op de huid zijn, zodat een optimaal succes voor alle leerkrachten mogelijk is. Hiervoor wordt naast intensieve trainingsbijeenkomsten gekozen voor Moment coaching en het werken in maatjes. Leren staat centraal, zowel voor leerlingen als voor leraren. Doelen: 1. Het team heeft door intensief te werken met coöperatief leren in de klas een goed inzicht in wat coöperatief leren inhoudt en wat het voor het onderwijs op t Baken betekent. Het team begrijpt wat structureel coöperatief leren en daarmee interactie betekent voor het leren 2. Coöperatief leren is een belangrijk onderwijsmiddel in het dagelijks lesgeven van de leraren geworden. Zij gebruiken coöperatieve structuren, energizers en coöperatief klassenmanagement om hun lessen vorm te geven. Dit houdt: Het baken heeft een coördinator aangesteld om het proces te ondersteunen (Tamara) Het team heeft een steeds groeiend inzicht in de betekenis van CL Ouders van de school zijn op de hoogte gebracht van de inzet van structureel coöperatief leren en wat dat betekent voor kinderen. Het team kan een vijftiental structuren makkelijk inzetten in de les. t Baken heeft een groeiend handboek CL samengesteld, waarin de afspraken en de toepassingen rond CL zijn vastgelegd. Door het werken met maatjes is er een regelmatige uitwisseling over inzet van CL in de school. Leraren hebben geleerd op een coöperatieve manier te werken, bestaande uit: het gebruiken van structuren, werken in teams en simultaan klassenmanagement. De directie gebruikt structureel coöperatief leren als uitgangspunt in de opzet van overleggen. Het team heeft theoretische achtergrond van CL. Zonder voorbereiding kunnen leerkrachten kansen voor een goede inzet van een CL zien en benutten. Structureel coöperatief leren vergroot het plezier in leren van leerlingen en leraren. Kinderen hebben geleerd op een coöperatieve manier te werken. Activiteit Wanneer Door wie Studiemiddag 13 maart 2014 Frank Coert Studiemiddag 27 mei 2014 Frank Coert Momentcoaching Najaar 2014 Frank Coert Studiemiddag Najaar 2014 Frank Coert 11

12 Studiemiddag Febr Frank Coert Ouderavond coöperatief werken Oktober 2014 Nog af te spreken Zie verder plan van aanpak coöperatief werken Succescriteria: Het coöperatief werken is integraal verbonden met onze manier van werken. We hebben een borgboek. Evaluatie Juni 2014: Evaluatie december 2014: Evaluatie Maart 2015: Eindevaluatie Juni 2015: 12

13 Ambitie 3: HGW Achtergrond: De groepsgesprekken hebben in februari/maart 2013 plaatsgevonden met de interne begeleider. Naar aanleiding van deze gesprekken en naar aanleiding van teaminventarisatie HGW zijn we tot inzicht gekomen, dat het kennisniveau van de verschillende leerkrachten nog erg uit elkaar ligt. De term onderwijsbehoefte behoeft verdere verdieping. Op basis daarvan zijn we tot de volgende opzet gekomen: Activiteit Wanneer Door wie Analyse tussenresultaten worden met het team Maart 2014 Hanny besproken. Hier worden nieuwe doelen uit gehaald. Analyse van de resultaten wordt met team Juni 2014 Hanny besproken. Het team maakt zelf de analyse. Hanny maakt het plan. Bespreken van onderwijsbehoefte naar Juni 2014 Hanny aanleiding van de groepsplannen We plannen de 7 stappen van HGW in bij Maart 2014 Hanny/Gina teamvergaderingen en lopen per stap de bedoeling nog eens na. december 2014 OPP kinderen Mei 2014 Hanny/Gina We bekijken de gesprekscyclus van t Baken die Juni 2014 Hanny/Gina we met ouders hebben We betrekken kinderen bij de 10 minuten Oktober 2014 Hanny/Gina gesprekken We bespreken de resultaten met de kinderen Januari 2015 Hanny/Gina door. Training communicatie kindgesprekken. November 2014 extern Zorgplan is aangepast Maart 2014 Hanny IB rol is helder voor het team Oktober 2014 Gina Parnassys is goed gebruikt door iedereen. We Februari 2015 Hanny gaan zoveel mogelijk af van papieren dossiers. Invoeren zien Oktober 2014 extern Digitaal rapport aanmaken Augustus 2014 Hanny/Gina Opstellen pedagogisch groepsplan vanuit HGW Januari 2015 Kady/Tamara Succescriteria: Teamleden kunnen samen met de interne begeleider de resultaten evalueren. Teamleden zijn eigenaar. Teamleden kunnen dat vertalen in didactische overzichten en groepsplannen, waarbij de omschrijving vanuit onderwijsbehoefte wordt gedaan. Teamleden gaan met kinderen in gesprek over hun resultaten. Evaluatie Juni 2014: Evaluatie December 2014: 13

14 Evaluatie Maart 2015: Evaluatie Juni 2015: 14

15 Ambitie 4: Profilering van school Achtergrond: Profileren van t Baken vraagt om continue aandacht. Zeker nu er minder kinderen in Wijk bij Duurstede zijn, is het goed dat ouders weten waarvoor ze kiezen, als ze naar t Baken gaan. Afgelopen maanden heeft het team hard gewerkt aan een duidelijke visie. Deze visie is in november 2013 vastgesteld. De website is helemaal aangepakt en er is een nieuwe huisstijl. Nu is het belangrijk dat ook nieuwe ouders in Wijk bij Duurstede weten welke koers t Baken ingeslagen is. Voor bestaande ouders blijft de interne communicatie een aandachtspunt. Ouders hebben middels een interne enquête (februari 2014) aangegeven behoefte te hebben aan de open inloopochtenden. Activiteitenschema: Activiteit Door Wie Wanneer Opstellen van nieuwsbrief Directie 1 keer per 2 weken Krantenberichten Directie/ouderraad 2 keer per maand Opstellen Directie/ouders/teamlid Nov communicatieplan Verhogen van Directie Continu ouderbetrokkenheid door het betrekken van kinderen in ouderavonden. Opkomst is minimaal 50% van de ouders. Open inloopochtenden Team 2 keer per jaar start najaar 2014 Ouders betrekken ateliers Team 2 keer per jaar ouders laten meekijken naar producten Succescriteria: De nieuwe ouders weten waar t Baken voor staat. Bestaande ouders zijn tevreden over de communicatie. Evaluatie Juni 2014: Evaluatie December 2014: Evaluatie Maart 2015: Evaluatie Juni 2015: 15

16 Ambitie 5: Ateliers Achtergrond: De ateliers blijken een succes te zijn op t Baken. Het team is hiermee gestart in januari Ondanks het meerwerk in voorbereidingen blijkt het voor de kinderen zo aan te slaan dat het ons enthousiasmeert om door te zetten. Doel is om in het komend schooljaar duidelijke leerdoelen te kunnen koppelen aan ateliers. Activiteitenschema: Activiteit Door wie Wanneer Het uitproberen van ateliers Team Januari- juni 2015 Het koppelen van leerdoelen aan atelier door Mathieu Bouwman Sept 2014 april 2015 middel van trainingen en coaching op de werkvloer Borgen van ateliers door aanleggen van Patricia/Gina September 2014 mappen Voorbereidingsformulieren verbeteren. Hierin Patricia/Gina September 2014 wordt onderscheid gemaakt van kennis- en vaardigheidsdoelen. Het team kan differentiëren binnen ateliers Patricia/Gina Januari 2015 Werken met portfolio binnen ateliers Patricia/Gina Oktober 2014 Kinderen hun eigen leerdoel laten benoemen Patricia/Gina Maart 2015 Ouders betrekken bij ateliers Patricia/Gina September 2014 Succescriteria: Leerkrachten kunnen leerdoelen noemen en begrijpen het effect van leerdoelen. De teamleden kunnen differentiëren binnen het atelier. Evaluatie december Evaluatie maart: Evaluatie juni: Eindevaluatie: 16

17 Ambitie 6 : Visie op meer- en hoogbegaafdheid op t Baken Achtergrond: Op t Baken starten we met een Explora groep voor hoogbegaafde kinderen. Dat betekent dat het van belang is dat we in de reguliere groepen weten wat hoogbegaafdheid is, wat we daarmee in de reguliere groepen kunnen. Een duidelijk visie hierop moet ontwikkeld worden evenals aanschaffen van materialen. Activiteitenschema: Activiteit Door wie Wanneer Visie meer- hoogbegaafdheid Hanny September 2014 Scholen team leren leren Team Februari 2015 Aanschaf materiaal meer/hoogbehaafdheid Hanny Januari 2015 met een ontwikkelingslijn Leren compacten/verrijken in reguliere Hanny Oktober 2014 groepen Standpunt over versnelling op t Baken Hanny Novermber

18 Vergaderschema: Datum Onderwerpen:

19 Aan Verbeteronderwerp 4 uit het plan De bakens verzetten,het Pedagogisch klimaat, is hard gewerkt. Hoewel je volgens mij nooit kan spreken dat iets helemaal klaar is, vind ik dat dit onderdeel voor nu geen prioriteit heeft. Ik heb gezien dat het met het pedagogisch klimaat goed zit. Dit werd later bevestigd door BMC. Tevens komt dit onderdeel ook terug in coöperatief leren. Daarnaast heeft het team uitgesproken een lerende organisatie te willen zijn. Dit houdt in dat ons eigen handelen daarmee ook constant centraal zal staan. In teambijeenkomsten wil ik dit dan ook regelmatig aan de orde stellen. Het onderzoek van Kady en Tamara gaat ons zeker helpen bij het zoeken naar hoe we het moeten aanpakken om een lerende organisatie te zijn. Wanneer we als team aan de slag gaan met geweldloze communicatie zal dit ook door de hele organisatie herkenbaar moeten zijn. Ten aanzien van verbeteronderwerp 6: Teamvorming. Dit heb ik op bladzijde 6 van dit document beschreven. Ten aanzien van verbeteronderwerp 7: ontwikkeling vakbekwaamheid van leerkrachten In de stichting zijn we hard aan het werk aan een integraal personeelsplan. Daarin wordt ook opgenomen welke formulieren we gaan gebruiken voor POP gesprekken. De eerste functioneringsgesprekken zijn geweest. In september zullen de eerste POP gesprekken gaan plaatsvinden, waarnaar iedereen in het team ook zijn POP gaat presenteren; dit om elkaar nog beter te kunnen helpen. Presentatie van de POP formulieren zal in november 2014 plaatsvinden. Verder zal de cyclus van gesprekken opgenomen worden in het IPB plan, waaraan iedere werknemer binnen OBS Wijk zich zal moeten houden. Verbeteronderwerp 9: Schoolleiding en management is nu niet meer van toepassing. Dat ging over werving van de nieuwe directeur. Die er nu is. 19

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Plan van aanpak

Plan van aanpak Plan van aanpak 2015-2016 Aanleiding Aanleiding voor dit plan van aanpak is de analyse van de school door de interim- directeur in april 2015 en de zelfevaluatie van de school in juni 2015. We hebben geconstateerd

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

1. Leerlijn taal/spelling implementeren

1. Leerlijn taal/spelling implementeren Bijlage bij het schoolplan 2015-2019 Jaarplan 2017-2018 Voor 2017-2018 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein didactisch handelen: leerlijn taal/spelling implementeren

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie Planning verbeteractiviteiten Actiepunt indicator Doel (smart) 3.0 Tijd specificaties Wie (regie en actie) Tijd kwartaal rapportage Meten (meetbare effecten) Borgen (beschrijven) Middelen/ begeleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs 'De Klaroen'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs 'De Klaroen' RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK cbs 'De Klaroen' Plaats : Maarssen BRIN nummer : 10MX C1 Onderzoeksnummer : 292299 Datum onderzoek : 21 februari 2017 Datum vaststelling : 27 april 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Leeuwerik Plaats : Leiderdorp BRIN nummer : 04TD C1 Onderzoeksnummer : 290705 Datum onderzoek : 24 november 2016 Datum vaststelling : 14 februari

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Onderwijsproces. Iedere leerkracht heeft de. Uitgangspositie bepalen passend onderwijs. Iedere leerkracht heeft de Kennisnemen van het

Onderwijsproces. Iedere leerkracht heeft de. Uitgangspositie bepalen passend onderwijs. Iedere leerkracht heeft de Kennisnemen van het In het schoolplan staan de ambities voor onze school geformuleerd. Deze worden met jaarlijkse ontwikkelingsdoelstellingen gerealiseerd. Deze jaarlijkse doelstellingen worden medegevormd en bijgestuurd

Nadere informatie

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum In dit stuk vindt u informatie en instrumenten voor leraren/docenten, Ib-ers, taalcoördinatoren, directeuren en managers om het curriculum in te zetten voor

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Uitwerking doelen PDCA-cyclus Schooljaarplan 2015-2016

Uitwerking doelen PDCA-cyclus Schooljaarplan 2015-2016 Uitwerking doelen PDCA-cyclus Schooljaarplan 2015- Domein onderwijs en identiteit Doelen: In 2019 werken wij voor alle basisvakken vanuit (digitale) leerlijnen waardoor leerlingen op hun eigen niveau kunnen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Inleiding op implementatie HGW/1-Zorgroute De 1-zorgroute (1-ZR) is een project wat gericht is op zorg aan leerlingen in de groep, in school

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Eendracht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Eendracht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Eendracht Plaats : Hansweert BRIN nummer : 12RI C1 Onderzoeksnummer : 287626 Datum onderzoek : 1 februari 2016 Datum vaststelling : 30 maart 2016

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Analyse en beleid deel II

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Analyse en beleid deel II Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Analyse en beleid deel II 1. Domein Onderwijs Beeldvorming domein Onderwijs: Wat zien wij? Pedagogisch Handelen: Er ligt een stevig pedagogisch fundament, waarin

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2014-2015 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart Jaarplan 2016 2017 1. Kwaliteitszorg/opbrengsten Jaarplan 2016-2017: Doelen: 1.1 r worden meerdere relevante instrumenten ingezet voor het meten van de opbrengsten. 1.2 De inhoud en het gebruik hiervan

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening Jaarplan 2013 2014 Hoogbegaafden voorziening Gouda, september 2013 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven worden in het Schoolplan 2012-2016.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Casembroot

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Casembroot RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT basisschool De Casembroot Plaats : Sint-Annaland BRIN nummer : 18TS C1 Onderzoeksnummer : 291527 Datum onderzoek : 19 januari 2017

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Kwaliteitskader Basisonderwijs

Kwaliteitskader Basisonderwijs Kwaliteitskader Basisonderwijs Een Kwaliteitskader is een hulpmiddel om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs. Een Kwaliteitskader gaat uit van vier fasen van sturing: definiëren van kwaliteit: welke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs De Molenhoek Plaats : Uitgeest BRIN nummer : 07VV C1 Onderzoeksnummer : 292088 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 11 april 2017 Pagina

Nadere informatie

Jaarplannen 2015-2016.

Jaarplannen 2015-2016. Zonnehof 34 7772 GB Hardenberg tel.: 0523 270054 Hardenberg, juli 2015 Jaarplannen 2015-2016. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 ONDERWERP: Vormgeven aan onze identiteit.... 3 ONDERWERP: Realistisch inclusief

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2016-2017 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Het Balkon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Het Balkon RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS Het Balkon Plaats : Maassluis BRIN nummer : 11PN C2 Onderzoeksnummer : 290797 Datum onderzoek : 13 december 2016 Datum vaststelling : 25 januari 2017 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Octopus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Octopus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Octopus Plaats : Diemen BRIN nummer : 08EW C1 Onderzoeksnummer : 287701 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 9 mei 2016 Pagina

Nadere informatie

Pilots Toezicht Schoolbezoek met gezamenlijke observaties

Pilots Toezicht Schoolbezoek met gezamenlijke observaties Pilots Toezicht 2020 Schoolbezoek met gezamenlijke observaties Toezicht in verandering https://www.youtube.com/watch?v=-gu58xzdpvu 2 Meer info in de nieuwsbrief http://www.onderwijsinspectie.nl/nieuwsbrieven/2014/12/e-nieuwsprimair-onderwijs-2014.html#toezicht%20in%20transitie

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie