Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015"

Transcriptie

1 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1

2 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer mensen te verlangen Naar de eindeloze zee 2

3 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het schooljaar Hierin staat beschreven aan welke doelen we in het komend schooljaar willen werken. Deze doelen komen voort uit behaalde resultaten, het schoolplan, verbeterplannen, strategische keuzes vanuit de Stichting, kwaliteitsonderzoek, maar ook onze eigen observaties. Om doelen te behalen heb je een team nodig. Een team dat vanuit vertrouwen met elkaar kan samen werken; waarin geleerd mag worden. Dat is dan ook de reden waarom dit plan bewust begint met een teamambitieplan. Het team doet er toe! Zij zijn belangrijk. Na dit teamambitieplan leest u meer over de gekozen doelen voor het schooljaar 2014/2015. Het plan is niet een statisch, maar een dynamisch stuk. Er wordt regelmatig geëvalueerd, waardoor het stuk constant bijgewerkt wordt. Het is dan ook wel een borgboek te noemen. Doelstelling van het jaarplan De ambities die we met dit jaarplan willen bereiken zijn: Ambitie 1: Opbrengstgericht werken & activerende instructie model Ambitie 2: Coöperatief werken Ambitie 3: Handelingsgericht werken Ambitie 4: Profilering school Ambitie 5: Ateliers Ambitie 6: Visie op meer- en hoogbegaafdheid op t Baken Naast deze doelstellingen zullen we in dit schooljaar op directieniveau onder andere aan de slag gaan met: Activiteit Wanneer Het indienen van de meerjarenbegroting inclusief toelichting voor Oktober het volgende kalenderjaar, welke reeds ter informatie is voorgelegd aan de MR Het voeren van POP-gesprekken met alle medewerkers December Het opstellen van een resultatenanalyse M-toetsen Februari Formatiebesprekingen voor het volgende schooljaar met Februari en maart staffunctionaris en bestuur Het opstellen van de schoolgids voor het volgende schooljaar Mei Het opstellen van het formatieplan voor het volgende schooljaar, Mei inclusief bezetting Het opstellen en communiceren van het jaarverslag van het huidige Juni schooljaar Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan voor het Juni volgende schooljaar Het met het team bespreken van de taakverdeling voor het volgende Juni schooljaar en het ter instemming voorleggen ervan aan PMR Het opstellen en ondertekenen van de individuele Juli managementcontracten voor het volgende schooljaar Het opstellen van het scholingsbeleid voor het volgende schooljaar Juli Het voeren van functioneringsgesprekken met alle teamleden Juli Het opstellen van een resultatenanalyse E-toetsen, inclusief de Juli Eindtoets Het organiseren van een jaarvergadering met betrekking tot het huidige schooljaar Juli / september 3

4 SMART In onze jaarplannen vertalen we deze lange termijn doelen in kleinere stappen tot een SMART opgesteld uitvoeringsplan. SMART staat voor: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Per onderdeel wordt in de jaarplannen niet alleen het onderwerp weergegeven, maar ook het specifieke doel, de route om het doel te bereiken, het tijdspad waarbinnen het doel bereikt zal moeten worden en wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taken, die naar het doel zullen leiden. Tenslotte wordt aangegeven hoe we uiteindelijk gaan meten of het doel bereikt is. Aan het eind van het traject zal geëvalueerd worden of dit gelukt is. Door ontwikkeltrajecten SMART te formuleren, wordt zowel de uitvoering als de beoordeling van resultaten veel gemakkelijker. We weten vooraf specifiek wat we willen bereiken. We formuleren onze doelen realistisch. Er is draagvlak voor deze doelen bij de betrokken personen. We kunnen achteraf nagaan of het doel bereikt is, binnen een vooraf vastgestelde tijd. Ook stellen we vooraf vast welke succescriteria we hanteren om achteraf te kunnen vaststellen of het doel bereikt is. Door deze laatste toevoeging wordt het plan van aanpak niet alleen een instrument om kwaliteit te verbeteren, maar ook een instrument om kwaliteit te meten. Kwaliteitscyclus In onze plannen werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act. In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de kwaliteiten die we nu hebben en maken we plannen hoe we van de huidige situatie naar de gewenste situatie kunnen komen. Deze plannen worden SMART opgesteld, waarbij we er goed op letten ook tussentijdse evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot eventuele bijstelling, mocht de tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces vindt voortdurend trajectbewaking plaats, veelal door de directie van de school. Ook de medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol in. Trajectbewaking betekent, dat er voortdurend bewaakt wordt dat de verschillende fases van de kwaliteitsbewaking continu en cyclisch uitgevoerd worden. In de derde fase (Check) controleren we, via maandelijkse tussentijdse evaluaties, of we met onze planning nog wel op de goede weg zitten. Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de uitkomst van de Check-fase) een bijstelling in de planning. Daarmee zijn we dus automatisch weer uitgekomen bij fase 1 (de Plan-fase) en wordt de cyclus opnieuw doorlopen. 4

5 Verantwoording In onze jaarplannen evalueren wij per kwartaal de voortgang van de ontwikkelingen. Deze evaluaties worden steeds gedeeld met het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad. Aan het einde van het (school-)jaar evalueren wij in ons jaarplan of de door ons nagestreefde doelen zijn behaald. Ook deze evaluatie wordt gedeeld met het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad. Daarnaast evalueren we ook de citoresultaten met het team. Deze zullen we aan MR en aan het bestuur en de inspectie overhandigen. De uitslag van de citoresultaten heeft invloed op de keuzes die we maken. Dit kan per groep verschillend zijn, het kan ook de schoolambities beïnvloeden. Bijvoorbeeld het achterblijven van de resultaten op begrijpend lezen leidt er toe dat we een nieuwe methode gaan aanschaffen. In het nieuwe schooljaar 2014/2015 willen we met Integraal gaan werken als kwaliteitssysteem. 5

6 Teamambitieplan van t Baken Het team van t Baken wordt gekenmerkt door een groep hardwerkende leerkrachten. Het aanspreken op elkaars gedrag wordt over het algemeen wel als spannend ervaren. De bindende kracht is de juist opgestelde nieuwe visie (november 2013). Er is een grote behoefte om meer elkaars kwaliteiten te gaan zien en te benutten. Ook is er meer behoefte om mee te denken aan kwaliteitsverbeteringen en vernieuwingen. Afgelopen jaar heeft het team hard moeten werken aan het opruimen van frustraties en onzekerheden en nu lijkt de weg open om vanuit vertrouwen te werken aan die kwaliteit en vernieuwingen. Doelen voor schooljaar 2014/2015 De rol van het team is essentieel voor het slagen van de ambities, zoals omschreven in dit document. Voor dit schooljaar benoemen we als team de volgende ontwikkeldoelen: We zijn een goed samenwerkend en lerend team. We kennen onze kwaliteiten en maken adequaat gebruik van ieders kennis en vaardigheden. We zien het team als een groep, waarin met en van elkaar geleerd wordt. Extern profileren we onszelf helder en eenduidig, doordat we allemaal onze missie en visie goed kennen. Onze identiteit is versterkt. We spreken elkaar aan op gedrag en verantwoordelijkheden. We geven en accepteren kritiek op elkaar. We staan open voor onderlinge feedback. We hebben zicht op wat we willen bereiken en hoe we dat willen bereiken, zowel met het team als met de kinderen en bevorderen ons leren. Teamleden krijgen onderlinge verantwoordelijkheden en zorgen ook voor input in teamvergaderingen. Iedereen kan tenminste kwaliteiten benoemen van het team Wat is er nu al beschikbaar om de doelen te behalen? 2 specialisten op gedrag 1 leerkracht geschoold in VO onderwijs 1 leerkracht gespecialiseerd als intern begeleider. Leerkrachten gespecialiseerd in lichamelijke opvoeding Duidelijke heldere omschreven visie (november 2013) Mogelijke belemmeringen: In de waan van de dag bestaat het risico dat onze aandacht opgeslokt wordt door de dagelijkse gang van zaken. Hierdoor zou je kunnen vergeten dat we als team moeten blijven investeren in onszelf. Succescriteria: Het leren met en van elkaar is een onderwerp van gesprek in onze teamvergaderingen. Er is vertrouwen, teamleden nemen hun verantwoordelijkheid en mensen spreken elkaar aan op hun gedrag. 6

7 Doelen Hoe te realiseren Planning Door wie? We zijn een goed samenwerkend en lerend team. We kennen onze kwaliteiten en we maken adequaat gebruik van ieders kennis en vaardigheden. We kijken in de groep bij een ander We kijken op een andere school We vergaderen in elkaars groepen. Degene die ontvangt zorgt voor opening. Mei/juni& okt/nov Interne begeleider en directie stemmen af. Sept/okt 2014 Lopend schooljaar 2014 teamleden Extern profileren we onszelf helder en eenduidig, doordat we allemaal onze visie en missie goed kennen. Onze identiteit is versterkt We spreken elkaar aan op gedrag en verantwoordelijkheden. We geven kritiek en accepteren kritiek op elkaar. We staan open voor feedback. We hebben zicht op de resultaten en prestaties van zowel het team als de kinderen en we bevorderen deze resultaten. Tijdens teambijeenkomsten herhalen van de visie en elkaar bewust maken hoe we dat in onze praktijk vertalen. Een mysterie guest met onze visie in handen onze school laten bekijken. Voorbeeldgedrag van directie en teamleden Cursus geweldloze communicatie De interne begeleider heeft hier een belangrijke rol in door tenminste 2 keer per jaar resultaten met de teamleden door te spreken. Dit is een doorlopend proces. We zetten onze visie tenminste 1 keer per kwartaal op de agenda van onze teambijeenkomst Najaar 2014 Doorlopend proces Januari 2015 Feb/juni Directie Directie Directie/team Directie/team Interne begeleider Bevorderen van eigenaarsschap In voorjaar 2014 komt oud inspecteur Bonne van Dam onze school bekijken en voorzien van adviezen. Workshop covey Dit onderdeel sluit ook mooi aan bij Voorjaar 2014 Kennismaking Najaar 2014 Oud inspecteur directie 7

8 Elkaar blijven voeden met wat er in onderwijsland speelt coöperatief leren. Door middel van artikelen/tv uitzendingen Doorlopend. Elkaar stimuleren om hiervoor tijd in te ruimen in de teambijeenkomsten Directie/team 8

9 Ambities schooljaar 2014/2015 Deze verbeterplannen komen grotendeels voort uit het stuk De bakens verzetten. Omdat er sinds februari 2014 een nieuwe directeur is, kijken we wat er nu nodig is om de doelen zoals omschreven te behalen. Daarin zullen we keuzes moeten maken. Deze keuzes leg ik in dit stuk uit. Ambitie 1: Opbrengstgericht werken en model directe instructie Om tot betere resultaten te komen op t Baken moeten we ons meer focussen op de onderwijsbehoefte van het kind. Wat heeft dit kind nodig bij deze juf, op deze school, met deze ouders. Achtergrond: Tijdens het onderzoek van BMC (mei 2014) kwam o.a. naar voren dat we ons ten doel moeten stellen om gerichter feedback op het leerproces aan kinderen te geven. Niet in alle groepen werd volgens de ADI methode lesgegeven. Ook kregen we terug dat we ons tot doel moeten stellen kinderen meer betrokken te laten zijn bij het onderwijs; eigenaarschap meer bij kinderen zouden kunnen leggen. Dit vergroot de betrokkenheid van de kinderen bij hun ontwikkeling/prestaties. Activiteit Door wie Wanneer Klassenbezoeken om te oriënteren op beginsituatie Gina Februari/maart 2014 Terugkoppeling teamvergadering met Gina/IB April 2014 uitleg over ADI model Tweede ronde groepsbezoeken gericht op Teamleden(collegiale Sept-okt de kwaliteit van instructie en taakgerichtheid kinderen (differentiëren en werken aan zelfstandigheid van kinderen). consultatie) Terugkoppeling teamvergadering tweede teamleden Oktober 2014 ronde Kinderen zelf betrokken laten zijn bij hun Team/stuurgroep Februari 2015 leerproces; kwaliteit Kinderen kunnen hun eigen leerdoelen benoemen Kinderen zijn op de hoogte van hun leerresultaten. De leerkracht geeft hierover feedback op hun leer- en ontwikkelproces. Kinderen kunnen zelf controleactiviteiten uitvoeren Kinderen worden mede-eigenaar van het Stuurgroep kwaliteit Vanaf april 2015 leerproces Kinderen werken met dag-weekplanning op Stuurgroep kwaliteit Januari 2015 school. Daarbinnen is een opbouw te zien. Deze kan ook afgestemd zijn op het kind Voor excellerende kinderen is er een plan. Stuurgroep kwaliteit Januari 2015 Deze laat zich ook terug zien in de taakplanning van het kind Opstellen van meer- hoogbegaafdenplan Hanny September

10 Materialen voor meerbegaafden Hanny September 2015 Succescriteria: Vanuit de observaties heb ik gezien dat het team in staat is om te differentiëren. Je ziet dat er een basis-weer en een meergroep is. De meergroep werkt duidelijk aan een plan en er zijn extra materialen voor deze kinderen voor handen. Kinderen zijn meer eigenaar van hun leerproces, doordat ze met week-/dagplanningen werken. Elke leerkracht spreekt de kinderen op een positieve manier aan. In elke groep is sprake van een veilig pedagogisch klimaat. Leerkrachten hechten veel waarde aan relatie met het kind. Eerst relatie, dan prestatie is dan ook herkenbaar. Evaluatie juni 2014: Evaluatie december 2014: Evaluatie maart 2015: Eindevaluatie Juni

11 Ambitie 2: Coöperatief werken Achtergrond: Het team wil structureel coöperatief leren uitwerken in alle groepen en daarmee neemt het een belangrijke plek in binnen ons onderwijs. Interactie, samenwerking en een veelzijdige onderwijsstijl wordt door team en directie als een belangrijk doel ervaren. De begeleiding moet dicht op de huid zijn, zodat een optimaal succes voor alle leerkrachten mogelijk is. Hiervoor wordt naast intensieve trainingsbijeenkomsten gekozen voor Moment coaching en het werken in maatjes. Leren staat centraal, zowel voor leerlingen als voor leraren. Doelen: 1. Het team heeft door intensief te werken met coöperatief leren in de klas een goed inzicht in wat coöperatief leren inhoudt en wat het voor het onderwijs op t Baken betekent. Het team begrijpt wat structureel coöperatief leren en daarmee interactie betekent voor het leren 2. Coöperatief leren is een belangrijk onderwijsmiddel in het dagelijks lesgeven van de leraren geworden. Zij gebruiken coöperatieve structuren, energizers en coöperatief klassenmanagement om hun lessen vorm te geven. Dit houdt: Het baken heeft een coördinator aangesteld om het proces te ondersteunen (Tamara) Het team heeft een steeds groeiend inzicht in de betekenis van CL Ouders van de school zijn op de hoogte gebracht van de inzet van structureel coöperatief leren en wat dat betekent voor kinderen. Het team kan een vijftiental structuren makkelijk inzetten in de les. t Baken heeft een groeiend handboek CL samengesteld, waarin de afspraken en de toepassingen rond CL zijn vastgelegd. Door het werken met maatjes is er een regelmatige uitwisseling over inzet van CL in de school. Leraren hebben geleerd op een coöperatieve manier te werken, bestaande uit: het gebruiken van structuren, werken in teams en simultaan klassenmanagement. De directie gebruikt structureel coöperatief leren als uitgangspunt in de opzet van overleggen. Het team heeft theoretische achtergrond van CL. Zonder voorbereiding kunnen leerkrachten kansen voor een goede inzet van een CL zien en benutten. Structureel coöperatief leren vergroot het plezier in leren van leerlingen en leraren. Kinderen hebben geleerd op een coöperatieve manier te werken. Activiteit Wanneer Door wie Studiemiddag 13 maart 2014 Frank Coert Studiemiddag 27 mei 2014 Frank Coert Momentcoaching Najaar 2014 Frank Coert Studiemiddag Najaar 2014 Frank Coert 11

12 Studiemiddag Febr Frank Coert Ouderavond coöperatief werken Oktober 2014 Nog af te spreken Zie verder plan van aanpak coöperatief werken Succescriteria: Het coöperatief werken is integraal verbonden met onze manier van werken. We hebben een borgboek. Evaluatie Juni 2014: Evaluatie december 2014: Evaluatie Maart 2015: Eindevaluatie Juni 2015: 12

13 Ambitie 3: HGW Achtergrond: De groepsgesprekken hebben in februari/maart 2013 plaatsgevonden met de interne begeleider. Naar aanleiding van deze gesprekken en naar aanleiding van teaminventarisatie HGW zijn we tot inzicht gekomen, dat het kennisniveau van de verschillende leerkrachten nog erg uit elkaar ligt. De term onderwijsbehoefte behoeft verdere verdieping. Op basis daarvan zijn we tot de volgende opzet gekomen: Activiteit Wanneer Door wie Analyse tussenresultaten worden met het team Maart 2014 Hanny besproken. Hier worden nieuwe doelen uit gehaald. Analyse van de resultaten wordt met team Juni 2014 Hanny besproken. Het team maakt zelf de analyse. Hanny maakt het plan. Bespreken van onderwijsbehoefte naar Juni 2014 Hanny aanleiding van de groepsplannen We plannen de 7 stappen van HGW in bij Maart 2014 Hanny/Gina teamvergaderingen en lopen per stap de bedoeling nog eens na. december 2014 OPP kinderen Mei 2014 Hanny/Gina We bekijken de gesprekscyclus van t Baken die Juni 2014 Hanny/Gina we met ouders hebben We betrekken kinderen bij de 10 minuten Oktober 2014 Hanny/Gina gesprekken We bespreken de resultaten met de kinderen Januari 2015 Hanny/Gina door. Training communicatie kindgesprekken. November 2014 extern Zorgplan is aangepast Maart 2014 Hanny IB rol is helder voor het team Oktober 2014 Gina Parnassys is goed gebruikt door iedereen. We Februari 2015 Hanny gaan zoveel mogelijk af van papieren dossiers. Invoeren zien Oktober 2014 extern Digitaal rapport aanmaken Augustus 2014 Hanny/Gina Opstellen pedagogisch groepsplan vanuit HGW Januari 2015 Kady/Tamara Succescriteria: Teamleden kunnen samen met de interne begeleider de resultaten evalueren. Teamleden zijn eigenaar. Teamleden kunnen dat vertalen in didactische overzichten en groepsplannen, waarbij de omschrijving vanuit onderwijsbehoefte wordt gedaan. Teamleden gaan met kinderen in gesprek over hun resultaten. Evaluatie Juni 2014: Evaluatie December 2014: 13

14 Evaluatie Maart 2015: Evaluatie Juni 2015: 14

15 Ambitie 4: Profilering van school Achtergrond: Profileren van t Baken vraagt om continue aandacht. Zeker nu er minder kinderen in Wijk bij Duurstede zijn, is het goed dat ouders weten waarvoor ze kiezen, als ze naar t Baken gaan. Afgelopen maanden heeft het team hard gewerkt aan een duidelijke visie. Deze visie is in november 2013 vastgesteld. De website is helemaal aangepakt en er is een nieuwe huisstijl. Nu is het belangrijk dat ook nieuwe ouders in Wijk bij Duurstede weten welke koers t Baken ingeslagen is. Voor bestaande ouders blijft de interne communicatie een aandachtspunt. Ouders hebben middels een interne enquête (februari 2014) aangegeven behoefte te hebben aan de open inloopochtenden. Activiteitenschema: Activiteit Door Wie Wanneer Opstellen van nieuwsbrief Directie 1 keer per 2 weken Krantenberichten Directie/ouderraad 2 keer per maand Opstellen Directie/ouders/teamlid Nov communicatieplan Verhogen van Directie Continu ouderbetrokkenheid door het betrekken van kinderen in ouderavonden. Opkomst is minimaal 50% van de ouders. Open inloopochtenden Team 2 keer per jaar start najaar 2014 Ouders betrekken ateliers Team 2 keer per jaar ouders laten meekijken naar producten Succescriteria: De nieuwe ouders weten waar t Baken voor staat. Bestaande ouders zijn tevreden over de communicatie. Evaluatie Juni 2014: Evaluatie December 2014: Evaluatie Maart 2015: Evaluatie Juni 2015: 15

16 Ambitie 5: Ateliers Achtergrond: De ateliers blijken een succes te zijn op t Baken. Het team is hiermee gestart in januari Ondanks het meerwerk in voorbereidingen blijkt het voor de kinderen zo aan te slaan dat het ons enthousiasmeert om door te zetten. Doel is om in het komend schooljaar duidelijke leerdoelen te kunnen koppelen aan ateliers. Activiteitenschema: Activiteit Door wie Wanneer Het uitproberen van ateliers Team Januari- juni 2015 Het koppelen van leerdoelen aan atelier door Mathieu Bouwman Sept 2014 april 2015 middel van trainingen en coaching op de werkvloer Borgen van ateliers door aanleggen van Patricia/Gina September 2014 mappen Voorbereidingsformulieren verbeteren. Hierin Patricia/Gina September 2014 wordt onderscheid gemaakt van kennis- en vaardigheidsdoelen. Het team kan differentiëren binnen ateliers Patricia/Gina Januari 2015 Werken met portfolio binnen ateliers Patricia/Gina Oktober 2014 Kinderen hun eigen leerdoel laten benoemen Patricia/Gina Maart 2015 Ouders betrekken bij ateliers Patricia/Gina September 2014 Succescriteria: Leerkrachten kunnen leerdoelen noemen en begrijpen het effect van leerdoelen. De teamleden kunnen differentiëren binnen het atelier. Evaluatie december Evaluatie maart: Evaluatie juni: Eindevaluatie: 16

17 Ambitie 6 : Visie op meer- en hoogbegaafdheid op t Baken Achtergrond: Op t Baken starten we met een Explora groep voor hoogbegaafde kinderen. Dat betekent dat het van belang is dat we in de reguliere groepen weten wat hoogbegaafdheid is, wat we daarmee in de reguliere groepen kunnen. Een duidelijk visie hierop moet ontwikkeld worden evenals aanschaffen van materialen. Activiteitenschema: Activiteit Door wie Wanneer Visie meer- hoogbegaafdheid Hanny September 2014 Scholen team leren leren Team Februari 2015 Aanschaf materiaal meer/hoogbehaafdheid Hanny Januari 2015 met een ontwikkelingslijn Leren compacten/verrijken in reguliere Hanny Oktober 2014 groepen Standpunt over versnelling op t Baken Hanny Novermber

18 Vergaderschema: Datum Onderwerpen:

19 Aan Verbeteronderwerp 4 uit het plan De bakens verzetten,het Pedagogisch klimaat, is hard gewerkt. Hoewel je volgens mij nooit kan spreken dat iets helemaal klaar is, vind ik dat dit onderdeel voor nu geen prioriteit heeft. Ik heb gezien dat het met het pedagogisch klimaat goed zit. Dit werd later bevestigd door BMC. Tevens komt dit onderdeel ook terug in coöperatief leren. Daarnaast heeft het team uitgesproken een lerende organisatie te willen zijn. Dit houdt in dat ons eigen handelen daarmee ook constant centraal zal staan. In teambijeenkomsten wil ik dit dan ook regelmatig aan de orde stellen. Het onderzoek van Kady en Tamara gaat ons zeker helpen bij het zoeken naar hoe we het moeten aanpakken om een lerende organisatie te zijn. Wanneer we als team aan de slag gaan met geweldloze communicatie zal dit ook door de hele organisatie herkenbaar moeten zijn. Ten aanzien van verbeteronderwerp 6: Teamvorming. Dit heb ik op bladzijde 6 van dit document beschreven. Ten aanzien van verbeteronderwerp 7: ontwikkeling vakbekwaamheid van leerkrachten In de stichting zijn we hard aan het werk aan een integraal personeelsplan. Daarin wordt ook opgenomen welke formulieren we gaan gebruiken voor POP gesprekken. De eerste functioneringsgesprekken zijn geweest. In september zullen de eerste POP gesprekken gaan plaatsvinden, waarnaar iedereen in het team ook zijn POP gaat presenteren; dit om elkaar nog beter te kunnen helpen. Presentatie van de POP formulieren zal in november 2014 plaatsvinden. Verder zal de cyclus van gesprekken opgenomen worden in het IPB plan, waaraan iedere werknemer binnen OBS Wijk zich zal moeten houden. Verbeteronderwerp 9: Schoolleiding en management is nu niet meer van toepassing. Dat ging over werving van de nieuwe directeur. Die er nu is. 19

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

Léon Dingemans. Personeelsbeleid in de juiste versnelling

Léon Dingemans. Personeelsbeleid in de juiste versnelling Léon Dingemans Personeelsbeleid in de juiste versnelling Léon Dingemans Personeelsbeleid in de juiste versnelling Personeelsbeleid in de juiste versnelling is een van de producten van het Research & Developmentproject

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk Schooljaar 2014-2015 Planning-realisatie WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk 1. Inleiding Dit overzicht is een uitwerking van het schoolplan 2011-2015 voor het schooljaar 2014-2015. Omdat

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie