Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam"

Transcriptie

1 Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam in zijn hoedanigheid van regisseur van de stedelijke aanpak van huiselijk geweld en in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van Directie Publieke Gezondheid & Zorg; en Het bevoegd gezag van: Directie Welzijn & Activering Avant Sanare; Centrum voor Dienstverlening; Centrum voor Jeugd en Gezin Rotterdam; De Waag; Het Dok; MEE Rotterdam; Openbaar Ministerie parket Rotterdam-Rijnmond; Organisaties voor maatschappelijke dienstverlening verenigd in de Brede Organisatie Sociale Sector Rotterdam; Parnassia Bavo Groep; Politie Rotterdam-Rijnmond; Raad voor de Kinderbescherming, arrondissement Rotterdam; Reclassering Nederland, arrondissement Rotterdam; Stichting Arosa; Stichting Bouman GGZ; Stichting Bureau Jeugdzorg Rotterdam; Stichting Flexus Jeugdplein; In aanmerking nemende Wet maatschappelijke ondersteuning; Wet publieke gezondheid; Wet tijdelijk huisverbod; Politiewet; Wet op de jeugdzorg; Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst; Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; Wetboek van Strafrecht; Wetboek van Strafvordering; De Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; Het Actieprogramma Veilig Thuis, , Overwegende Dat een effectieve ketensamenwerking in de gemeente Rotterdam noodzakelijk is om:

2 Het versterken van een thuis waar kinderen veilig opgroeien en zich kunnen ontwikkelen en volwassenen geweldloos kunnen samenleven, mogelijk te maken; waarbij de volgende vijf uitgangspunten in acht worden genomen: 1. Bij geweld in huis is een kind altijd slachtoffer; 2. Niets doen is geen optie (melden wel); 3. Geweld stopt niet zonder hulp; 4. Slachtoffers en plegers zijn aanspreekbaar op hun rol als ouder/verzorger; 5. Alle (juridische) interventies passen in één gereedschapskist; Die als basis dienen voor de drie actielijnen: - Opsporen: eerder en beter signaleren - Oppakken: steviger en effectiever ingrijpen - Oplossen: werken aan een veilige toekomst Dat het voor deze effectieve ketensamenwerking gewenst is dat de partners hun samenwerkingsafspraken vastleggen; Dat de afspraken in dit Convenant zijn gebaseerd op het Actieprogramma Veilig Thuis ; Dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: dreigen met geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen: seksueel geweld, genitale verminking, eergerelateerd geweld en ouderengeweld.tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden; dat onder huiselijk geweld ook worden begrepen: kindermishandeling, partnergeweld, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, achterlating, geweld in verkeringsrelaties, vrouwelijke genitale verminking, oudermishandeling en ouderenmishandeling, Maken de volgende afspraken over hun samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de gemeente Rotterdam. I. DE SAMENWERKING TUSSEN DE PARTNERS Artikel 1 Doel en inhoud van de samenwerking 1. De samenwerking van de partners is gericht op een systeemgerichte en integrale aanpak van huiselijk geweld. 2. De systeemgerichte en integrale aanpak bestaat uit verschillende vormen van hulp, al dan niet in combinatie met het opleggen van een tijdelijk huisverbod en/of een strafrechtelijke reactie op het geweld al dan niet in de vorm van strafrechtelijk opgelegde daderhulpverlening.

3 3. Om te komen tot een systeemgerichte en integrale aanpak voeren de partners overleg met elkaar en stemmen zij hun interventies af op de interventies van de andere partners. 4. De partners informeren elkaar over de uitvoering en de resultaten van hun interventies voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren en volgen van de systeemgerichte en integrale aanpak. Artikel 2 Regiegroep Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Centrumgemeente Rotterdam 1. De Regiegroep Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Centrumgemeente Rotterdam (hierna: regiegroep) ziet toe op de realisatie/uitvoering van het actieprogramma Veilig Thuis, en ontvangt hiervoor de rapportage(s); 2. De regiegroep volgt nauwgezet de samenwerking tussen de partners, zoekt naar wegen om knelpunten in de samenwerking weg te nemen en neemt initiatieven om de samenwerking te optimaliseren, waarbij bijzondere aandacht uit gaat naar de afstemming van de strafrechtelijke aanpak met civiel- en bestuursrechtelijke aanpak in relatie tot de hulpverlening. 3. De regiegroep ziet toe op de naleving van het stedelijk samenwerkingsconvenant Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling, getekend op 12 december 2012; 4. De regiegroep overlegt op strategisch niveau en bestaat uit vertegenwoordigers van ketenpartners met beslissingsbevoegdheid; 5. In de regiegroep zijn de volgende ketenpartners vertegenwoordigd: Politie Rotterdam Rijnmond, Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam, Stichting ArosA 1, Reclassering Nederland, Openbaar Ministerie, CvD (CiT) 2, het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, Directie Veiligheid, cluster Jeugd, GGD Rotterdam Rijnmond en staat onder voorzitterschap van cluster PGZ, GGD Rotterdam -Rijnmond. Artikel 3 Verwerken van persoonsgegevens Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen in het kader van hun samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld, volgen de partners het Privacyreglement Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld Rotterdam. Dit privacyreglement is als bijlage 1 bij dit Convenant opgenomen en wordt geacht hiervan deel uit te maken. Artikel 4 Het doen van een melding De partners melden signalen van huiselijk geweld bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Rotterdam, bij het Lokaal Team Huiselijk Geweld of bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, voor zover deze signalen daar nog niet bekend zijn, conform de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en zij bevorderen 1 Stichting Arosa in verband met de Vrouwenopvang als voorziening in het centrumgemeentelijk gebied Rotterdam. 2 De crisisdienst van het CvD (Centrum voor Dienstverlening) in verband met de 24/7 bereikbaarheidsdienst door het CvD en de screening bij op te leggen huisverboden.

4 dat ook derden signalen van huiselijk geweld melden bij het Steunpunt, het Lokaal Team of het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. II. SPECIFIEKE TAKEN VAN DE PARTNERS Artikel 5 Gemeente Rotterdam en Directie Publieke Gezondheid & Zorg 1. Directie Publieke Gezondheid & Zorg maakt namens de gemeente Rotterdam afspraken met lokale partijen zoals huisartsen, verloskundigen, welzijnsorganisaties, scholen en maatschappelijk werk, over de aanpak van huiselijk geweld en de preventie daarvan. 2. Directie Publieke Gezondheid & Zorg bevordert dat alle instellingen en zelfstandig werkende beroepskrachten die binnen de gemeente betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling hanteren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 3. Directie Publieke Gezondheid & Zorg draagt zorg voor de inrichting van een crisisinterventieteam. Dit team biedt hulp bij en onmiddellijk na het opleggen van een tijdelijk huisverbod en draagt zorg voor kwalitatief en kwantitatief voldoende opvang voor betrokkenen bij huiselijk geweld en voor personen die uit huis zijn geplaatst op grond van de Wet tijdelijk huisverbod. 4. Directie Publieke Gezondheid & Zorg draagt namens de gemeente Rotterdam als centrumgemeente zorg voor structureel overleg met de besturen van de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Albrandswaard, Lansingerland, Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel. Artikel 6 Steunpunt Huiselijk Geweld 1. Het Steunpunt Huiselijk Geweld fungeert als advies- en meldpunt voor burgers en professionals bij (vermoedens van) huiselijk geweld. Daarnaast fungeert het Steunpunt als expertisecentrum op het terrein van huiselijk geweld, daaronder ook begrepen: eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, achterlating, geweld in verkeringsrelaties, oudermishandeling en ouderenmishandeling. Het Steunpunt bevordert vanuit deze expertise de deskundigheid van beroepskrachten op het terrein van (de aanpak van) huiselijk geweld. 2. Het Steunpunt Huiselijk Geweld oefent, in samenwerking met het Centrum voor Dienstverlening (Crisiscentrum Rotterdam), de frontoffice taken uit en is in dit verband, in samenwerking met dit Centrum, zeven dagen in de week 24 uur per etmaal telefonisch bereikbaar. 3. Het Steunpunt Huiselijk Geweld beoordeelt de meldingen die zij van de partners en van anderen ontvangt, taxeert de risico s, neemt de maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om de veiligheid van alle bij het geweld betrokken gezinsleden te garanderen en draagt er naar vermogen zorg voor dat zij de hulp krijgen die nodig is om het geweld te stopen, nieuw geweld te voorkomen en de gevolgen van het geweld te bestrijden.

5 4. In geval van een tijdelijk huisverbod op grond van de Wet tijdelijk huisverbod, heeft het Steunpunt Huiselijk Geweld, naast de taken omschreven in lid 1, 2 en 3 ook als taak om gedurende het tijdelijk huisverbod, op te treden als dossierhouder. 5. Het Steunpunt Huiselijk Geweld baseert zich, bij de uitoefening van zijn taken zoals omschreven in lid 2, 3 en 4, mede op de gegevens: - die de politie, het Openbaar Ministerie en de Stichting Reclassering Nederland aan het Steunpunt ter beschikking stellen omtrent de toepassing van het strafrecht ten aanzien van een of meer gezinsleden die bij het huiselijk geweld betrokken zijn; - die de gemeente Rotterdam (en in het bijzonder Directie Publieke Gezondheid & Zorg als onderdeel hiervan) verstrekt omtrent de toepassing van de Wet tijdelijk huisverbod ten aanzien van een of meer gezinsleden die bij het huiselijk geweld betrokken zijn. Artikel 7 Lokaal Team Huiselijk Geweld 1. Het Steunpunt Huiselijk Geweld zet een melding van huiselijk geweld door naar het Lokaal Team Huiselijk Geweld met het doel te komen tot een systeemgerichte aanpak van het geweld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld draagt er zorg voor dat het Lokaal Team Huiselijk Geweld ook wordt geïnformeerd over - de toepassing van het strafrecht ten aanzien van een of meer gezinsleden die bij het huiselijk geweld zijn betrokken; - de toepassing van de Wet tijdelijk huisverbod; - de inzet van AWARE, voor zover verstrekking van deze informatie noodzakelijk is voor het vaststellen van een integrale en systeemgerichte aanpak van het geweld. 2. Het Lokaal Team Huiselijk Geweld heeft als taken: - vaststellen van een systeemgerichte en integrale aanpak van het geweld; - aanwijzen van een dossierhouder die namens het Lokaal Team Huiselijk Geweld de uitvoering van de systeemgerichte en integrale aanpak van de partners volgt en zonodig stagnaties in de uitvoering er van wegneemt. 3. Het Lokaal Team Huiselijk Geweld bestaat uit vertegenwoordigers van convenantpartners en andere instellingen die hulp bieden aan (minderjarige en meerderjarige) slachtoffers, getuigen en plegers van huiselijk geweld. Artikel 8 Advies en Meldpunt Kindermishandeling 1. Het Advies en Steunpunt Kindermishandeling fungeert als advies- en meldpunt voor burgers en professionals bij (vermoedens van) kindermishandeling. Daarnaast fungeert het Advies en Meldpunt als expertisecentrum op het terrein van kindermishandeling en bevordert het, vanuit deze expertise, de deskundigheid van beroepskrachten op het terrein van (de aanpak van) kindermishandeling. 2. Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling is, via de crisisdienst van het Bureau Jeugdzorg, gedurende zeven dagen in de week 24 uur per etmaal bereikbaar. 3. Het Advies en Meldpunt beoordeelt de meldingen die zij van de partners en van anderen ontvangt, taxeert de risico s, doet onderzoek naar de signalen van kindermishandeling die worden gemeld en zet op basis van de uitkomsten van dit onderzoek de stappen in gang die redelijkerwijs nodig zijn om de veiligheid van alle

6 bij de kindermishandeling betrokken gezinsleden te garanderen en draagt er naar vermogen zorg voor dat zij de hulp krijgen die nodig is om de kindermishandeling te stoppen, nieuwe kindermishandeling te voorkomen en de gevolgen van de kindermishandeling te bestrijden. Artikel 9 Raad voor de Kinderbescherming 1. Indien het Bureau jeugdzorg van oordeel is dat hulpverlening aan of ten behoeve van een minderjarige in het vrijwillig kader niet toereikend is, doet zij een verzoek tot onderzoek bij de Raad Voor de Kinderbescherming. 2. De Raad Voor de Kinderbescherming onderzoekt of en zo ja welke kinderbeschermingsmaatregel passend en toereikend is en dient een verzoek daartoe in bij de rechtbank. In geval van een acuut en hoog veiligheidsrisico zet de raad een spoedprocedure in gang. Artikel 10 Casusoverleg Huiselijk Geweld Veiligheidshuis 3 1. In het casusoverleg Huiselijk Geweld dat is ondergebracht in het Veiligheidshuis, worden alle casus huiselijk geweld besproken waarbij het gedwongen kader van het strafrecht, het civiele recht en/of het bestuursrecht zou kunnen worden ingezet als een van de middelen om het geweld te stoppen, recidive te voorkomen en de gevolgen van het geweld te bestrijden. 2. Doel van het casusoverleg is om, zonodig in overleg met het Lokaal Team Huiselijk Geweld, te komen tot een systeemgerichte en integrale aanpak van het geweld. 3. Aan dit casusoverleg nemen deel vertegenwoordigers van Openbaar Ministerie, politie, Stichting Reclassering Nederland, Stichting Arosa, Bureau Jeugdzorg, GGD Rotterdam Rijnmond, het Centrum voor Dienstverlening en vertegenwoordigers van convenantpartners die plegerhulpverlening bieden. Artikel 11 Crisisinterventieteam Indien een huisverbod wordt opgelegd, draagt het crisisinterventieteam van het Centrum voor Dienstverlening er zorg voor dat een lid van dit team, op basis van het risicotaxatie -instrument huiselijk geweld, beoordeelt of, en zo ja, welke hulp de bij het huiselijk geweld betrokkenen dringend behoeven, om deze hulp vervolgens feitelijk te bieden, dan wel in gang te zetten. Indien ook minderjarigen zijn betrokken bij dit geweld, worden deze taken ten aanzien van deze minderjarigen uitgevoerd door het crisisinterventieteam van Bureau Jeugdzorg Rotterdam. Artikel 12 Aware 1. In geval van ernstige bedreiging of belaging van een betrokkene bij huiselijk geweld, kan het Steunpunt Huiselijk Geweld beslissen om deze betrokkene door te geleiden 3 De bepalingen van dit artikel spelen in op toekomstige ontwikkelingen die naar verwachting voor eind december 2011 zullen zijn gerealiseerd.

7 naar de Stichting Arosa die, op basis van een intakeprocedure, samen met de politie beoordeelt of het noodzakelijk is om het integrale preventieprogramma AWARE in te zetten. 2. Indien wordt besloten om AWARE in te zetten, wordt de betrokkene aangesloten op het AWARE-systeem waardoor de politie zeer snel ter plaatse kan komen in geval van bedreiging of belaging. Daarnaast wordt de betrokkene door AROSA hulp geboden mede gericht op het vergroten van de weerbaarheid. 3. De Stichting Arosa informeert het Steunpunt Huiselijk Geweld over de toepassing van AWARE en over de resultaten van deze toepassing. Artikel 13 Ketenregieteam Casusoverleg en weegploeg eergerelateerd geweld, 1. Het Ketenregieteam Eergerelateerd Geweld coördineert op tactisch strategisch niveau het beleid gericht op de aanpak van eergerelateerd geweld en bundelt de expertise op het terrein van eergerelateerd geweld. 2. Het Ketenregieteam Eergerelateerd Geweld bestaat uit vertegenwoordigers van Arosa, Bureau Jeugdzorg, politie en Directie Publieke Gezondheid & Zorg. 3. Het Casusoverleg Eergerelateerd Geweld, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de in lid 2 genoemde convenantpartners, eventueel aangevuld met beroepskrachten met een specifieke deskundigheid op het terrein van eergerelateerd geweld, analyseert op casusniveau de problematiek en de daarmee verbonden risico s en brengt interventies op gang gericht op het stoppen van het geweld en het beschermen van de slachtoffers. 4. De Weegploeg Eergerelateerd Geweld analyseert alle casus die worden aangemeld bij het Casusoverleg Eergerelateerd Geweld om te bezien of in een aangemelde casus feitelijk sprake is van eergerelateerd geweld. Indien dit het geval is, wordt in het Casusoverleg Eergerelateerd Geweld een systeemgerichte en integrale aanpak van het geweld vastgesteld en wordt de uitvoering daarvan door dit casusoverleg gevolgd. Indien de Weegploeg tot het oordeel komt dat er geen sprake is van eergerelateerd geweld, zendt de Weegploeg de casus aan het Lokaal Team Huiselijk Geweld opdat dit team een integrale en systeemgerichte aanpak vaststelt en de uitvoering daarvan volgt. Artikel 14 Stedelijk Team Ouderenmishandeling 1. Het Stedelijk Team Ouderenmishandeling biedt expertise aan de convenantpartners om zo hun kennis op het terrein van (de aanpak van) ouderenmishandeling te vergroten en biedt ondersteuning in geval van signalen van ouderenmishandeling. Deze ondersteuning bestaat uit advies, consult, gezamenlijke huisbezoeken en crisisinterventie. 2. Het Stedelijk Team Ouderenmishandeling bestaat uit 2 vertegenwoordigers van de politie Rotterdam-Rijnmond, 2 vertegenwoordigers van de BAVO, 1 ASHG medewerker ouderenmishandeling en 1 beleidsmedewerker ouderenmishandeling van directie Publieke Gezondheid & Zorg. Artikel 15 Servicepunt Ketensamenwerking Directie Publieke Gezondheid & Zorg

8 Het Servicepunt Ketensamenwerking Directie Publieke Gezondheid & Zorg biedt de convenantpartners en andere instellingen ondersteuning bij het ontwikkelen van een trainingsaanbod op het terrein van het signaleren van de verschillende vormen van huiselijk geweld en de omgang met de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. IV SLOTBEPALINGEN Artikel 16 Slotbepalingen 1. Dit Convenant treedt in werking op [aanvangsdatum] en blijft van kracht tot en met 31 december Uiterlijk op 30 september 2014 bepalen de partners, op basis van een evaluatie van de samenwerking en van de resultaten daarvan, of zij de samenwerking, ongewijzigd, dan wel gewijzigd, voort willen zetten. 3. Dit Convenant kan tussentijds worden gewijzigd of ingetrokken door een gezamenlijk besluit van de partners. 4. Over tussentijdse toetreding tot het Convenant door een nieuwe partner beslist het gemeentebestuur van Rotterdam. Deze toetreding geschiedt door middel van een toetredingsverklaring. 5. Tussentijdse opzegging van het Convenant door een partner geschiedt schriftelijk bij het gemeentebestuur van Rotterdam.Bij de opzegging wordt een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht genomen. 6. Dit Convenant kan worden aangehaald als Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en kindermishandeling Rotterdam. Rotterdam [datum vaststelling door ondertekening]

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van cbs Eben Haezer te Menaam, Overwegende

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Het college van Burgemeesters en Wethouders van Weert overwegende: dat de gemeente Weert verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo,

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Gelet op het bepaalde in art. 1.21 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam 2011/12 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam Inhoudsopgave Protocol meldcode... 3 1. De meldcode... 4 1.1. Waarom een meldcode?... 4 1.2

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam- Rijnmond is een stappenplan

Nadere informatie

Privacyreglement Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en kindermishandeling Gemeente Rotterdam

Privacyreglement Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en kindermishandeling Gemeente Rotterdam Privacyreglement Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en kindermishandeling Gemeente Rotterdam De partners van het convenant stedelijke aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam; In

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 2014000336 Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het College van Bestuur van Saxion Hogeschool Overwegende: dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer Regionale Meldcode aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer Ria Andrews 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING september 2013 Meldcode uit het Friese Basismodel Uitvoering: Alie Hooijer, Coördinerend IB er Vastgesteld met instemming van de GMR op 14 november 2013

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Catent, Overwegende - dat Catent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan leerlingen/hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Het College van Bestuur van de Marnix Academie, Overwegende dat de Marnix Academie verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting sociale teams Borger-Odoorn Overwegende dat Stichting sociale teams Borger-Odoorn verantwoordelijk is

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1. INLEIDING Waarom een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? De scholen van CVO Zuid-West Fryslân hebben als scholen voor voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling CSG Het Streek Vastgesteld op 30 oktober 2013 1 Het bevoegd gezag van CSG Het Streek te Ede, overwegende dat CSG Het Streek verantwoordelijk

Nadere informatie

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn;

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn; 1 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Gemeente Hengelo Het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo, Overwegende: dat het gemeentebestuur van Hengelo het, in verband met een effectieve en zorgvuldige

Nadere informatie

Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van. februari 2012

Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van. februari 2012 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling februari 2012 Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Voorwoord Het bevoegd gezag van Stichting INITIA Overwegende

Nadere informatie

Protocol en stappenplan Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol en stappenplan Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol en stappenplan Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Op de Vijf Sterren basisschool maken we gebruik van het protocolkindermishandeling van BJAA en AMK Amsterdam. Het protocol kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling Egelantierstraat 117, 1214 EC Hilversum, tel. 035-6218791, www.mallemolen.nl Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling September 2013 Peuterspeelzaal de Mallemolen 1 Het bevoegd

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting Het Assink Lyceum, Overwegende -verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen

Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen Onderdeel van: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang Branche Kinderopvang:

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling Het bevoegd gezag van TZM legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling: Overwegende - Dat TZM verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren

Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Dit protocol heeft tot doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling. Vademecum voor beleid nr. 20

Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling. Vademecum voor beleid nr. 20 Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling Vademecum voor beleid nr. 20 Pagina 2 van 7 Inhoud Inleiding... 4 Definities... 4 Stappenplan... 4 Individuele melding van een groepsleerkracht... 6 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Vastgesteld: 15 juni 2011 MR: 22 juni 2011 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Juni 2011 1. Inleiding Waarom een meldcode huiselijk geweld en

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING TYTSJERKSTERADIEL

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING TYTSJERKSTERADIEL MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING TYTSJERKSTERADIEL Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de Gemeente Tytsjerksteradiel

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT. Een veilig thuis, Regiovisie geweld in huiselijke kring en kindermishandeling

SAMENWERKINGSCONVENANT. Een veilig thuis, Regiovisie geweld in huiselijke kring en kindermishandeling SAMENWERKINGSCONVENANT Een veilig thuis, Regiovisie geweld in huiselijke kring en kindermishandeling Drechtsteden en Alblasserwaard / Vijfheerenlanden 2014-2016 Bijlage 1: Een veilig thuis, Regiovisie

Nadere informatie

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van Pieter de Hoochplaats 1-2951 SC Alblasserdam Tel.: 078-69 14 229 E-mail: info@loopplank-alblasserdam.nl Website: www.loopplank-alblasserdam.nl I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mondia scholengroep. Versie 2013 10 11

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mondia scholengroep. Versie 2013 10 11 ` Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Mondia scholengroep Versie 2013 10 11 1 Deze meld code heeft tot doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm van geweld of verwaarlozing passende hulp

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Overwegende dat de Stichting Het Rijnlands Lyceum verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING CvB14.143 25 november 2014, versie 1.1 PvB Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, def. versie vastgesteld CvB

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van de Rehobothschool te Geldermalsen, overwegende dat de Rehobothschool te Geldermalsen verantwoordelijk is voor een

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1. Inleiding In dit document is een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling opgenomen. Sinds 1 juli 2013 zijn

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD vastgesteld in vergadering CvB PCOU/Willibrord: 28-01-2013 In het najaar van 2008 kondigden de toenmalige staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en Jeugd en Gezin een wetsvoorstel aan dat

Nadere informatie

http://apwfg16/dks/document/document_content.asp?secid=3601366ba2f64228be9...

http://apwfg16/dks/document/document_content.asp?secid=3601366ba2f64228be9... pagina 1 van 5 Titel Volwassengeweld, huiselijk geweld en ouderproblematiek op de SEH Publicatiedatum 29-03-2014 Doel Beschrijving van werkwijze omtrent volwassenengeweld, huiselijk geweld en ouderproblematiek

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

openbare Cees Wilkeshuisschool

openbare Cees Wilkeshuisschool openbare Cees Wilkeshuisschool Deventer 2013 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er vermoedens

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. stappenplan. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling / stappenplan 1

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. stappenplan. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling / stappenplan 1 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling / stappenplan Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling / stappenplan 1 Toelichting Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Inleiding In het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Meldcode Meldcode/Richtlijn

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Meldcode Meldcode/Richtlijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat is misbruik en mishandeling? 3 Wat is huiselijk geweld? 4 Meldcode 5 Meldcode/Richtlijn 6 Wie gaat het gesprek voeren? 6 Mogelijke gevolgen Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld Hulp bij huiselijk geweld Beter voor elkaar 2 Huiselijk geweld Wat is huiselijk geweld? Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling STJJMH

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling STJJMH Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling STJJMH Colofon Basistekst: JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding Eindredactie: Anja Grootveld (wijzigingen voor STJJMH) Datum uitgave:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities.

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities. Samenleving Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door Olga Lemmen

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

MFAM meldprotocol. Inleiding

MFAM meldprotocol. Inleiding MFAM meldprotocol www.mfam.nu Inleiding Tot op heden geldt voor mediators evenmin als voor andere beroepsgroepen een wettelijke verplichting om kindermishandeling of huiselijk geweld te melden. Ook vallen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang Branche Kinderopvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Domein Kwaliteitszorg pagina 1 van 10 Het bevoegd gezag van SPO De

Nadere informatie

Meldcode bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling Verzorgenden en huishoudelijke hulpen Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

De Trinoom. Openbare basisschool. MELDCODE De Trinoom

De Trinoom. Openbare basisschool. MELDCODE De Trinoom Openbare basisschool De Trinoom MELDCODE De Trinoom Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderstaande punten gelden voor de medewerkers van De Trinoom:

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling

Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling Handreiking voor woningcorporaties Huiselijk geweld Huiselijk geweld komt in onze samenleving te vaak voor. Jaarlijks worden ongeveer 107.000

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Basisonderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Basisonderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Basisonderwijs Net als u vinden wij het belangrijk dat het goed gaat met uw kind. Daarom bespreken wij het met u als het gedrag van uw kind verandert of

Nadere informatie

Protocol bij vermoeden van: huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik

Protocol bij vermoeden van: huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik Protocol bij vermoeden van: huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik Inhoudsopgave - Voorwoord - Huiselijk geweld en kindermishandeling - Stroomdiagram - Stappenplan Stap 1: in

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Presentatie Huiselijk Geweld

Presentatie Huiselijk Geweld Definitie: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Deze meldcode is het voorbeeld voor alle scholen van de Lucasonderwijs

Deze meldcode is het voorbeeld voor alle scholen van de Lucasonderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is het voorbeeld voor alle scholen van de Lucasonderwijs

Nadere informatie

SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld

SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld 2013 SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld Van Wet Meldcode via SKIPOV-beleid naar concrete stappen op de werkvloer. Versie 1.0, 11-09-2013 Inhoudsopgave 1. Meldcode bij signalen van

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld Inleiding Tot op heden geldt voor mediators evenmin als voor andere beroepsgroepen een wettelijke verplichting om kindermishandeling of huiselijk geweld

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT

SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT Partijen De gemeenten: Aalburg, Alphen- Chaam, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten- Leur, Halderberge, Geertruidenberg, Moerdijk,

Nadere informatie

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding TRIAGE-INSTRUMENT VEILIG THUIS 0.6 - WERKDOCUMENT (voor de instructie zie de handleiding van het triage-instrument) 1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding Beschrijf de zorg die

Nadere informatie

Utrecht, 13 juni 2013. Prof.dr. R.J. van der Gaag Prof.dr. A.J. Beekman Dhr. Ir. P.M. van Rooij KNMG NVvP GGZ Nederland

Utrecht, 13 juni 2013. Prof.dr. R.J. van der Gaag Prof.dr. A.J. Beekman Dhr. Ir. P.M. van Rooij KNMG NVvP GGZ Nederland Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming De afspraken

Nadere informatie

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit:

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: vast te stellen de beleidsregel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Veilig Thuis Actieprogramma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling centrumgemeente Rotterdam 2011-2014

Veilig Thuis Actieprogramma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling centrumgemeente Rotterdam 2011-2014 Veilig Thuis Actieprogramma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling centrumgemeente Rotterdam 2011-2014 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Veilig Thuis 7 1.1. Probleemschets huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Swalm en Roer

Samenwerkingsverband Swalm en Roer Samenwerkingsverband Swalm en Roer Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling Basisonderwijs Deze meldcode voor

Nadere informatie