NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT 'BRANDVERTRAGEND BEHANDELEN VAN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT 'BRANDVERTRAGEND BEHANDELEN VAN HOUT EN HOUTPRODUCTEN"

Transcriptie

1 BRL 0602 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT 'BRANDVERTRAGEND BEHANDELEN VAN HOUT EN HOUTPRODUCTEN DOOR MIDDEL VAN DE VACUÜM EN DRUKMETHODE' Op 10 april 2002 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave: Certificatie-en attesteringsinstelling Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden

2 door middel van de vacuüm- en drukmethode, d.d Pagina 2 van 15 ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE Deze nationale beoordelingsrichtlijn is op 18 februari 2002 door de certificatie-instelling Stichting Keuringsbureau Hout SKH conform het SKH Reglement voor Productcertificatie 1988 bindend verklaard en zal per 10 april 2002 worden gehanteerd voor het uitgeven van een SKH- KOMO-productcertificaat " door middel van de vacuüm- en drukmethode". Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus AB Huizen Telefoon: (035) Fax: (035) Stichting Keuringsbureau Hout SKH Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd

3 door middel van de vacuüm- en drukmethode, d.d Pagina 3 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Procedure ter verkrijging van een productcertificaat Eisen te stellen aan het productieproces Eisen te stellen aan de grondstoffen Eisen te stellen aan het gerede product Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem van de certificaathouder Controle door de certificatie-instelling Eisen m.b.t. het merken, herkenbaarheid en traceerbaarheid Lijst van vermelde documenten Bijlage I: Toelichting hoofdstuk Bijlage II: Snelverweringstest voor brandvertragend behandeld hout toe te passen in risicoklasse

4 door middel van de vacuüm- en drukmethode, d.d Pagina 4 van INLEIDING 1.1 Onderwerp De in deze nationale beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een KOMO-productcertificaat " door middel van de vacuüm- en drukmethode". Onder de vacuüm- en drukmethode wordt in dit verband verstaan het inbrengen van een brandvertragend middel in hout conform de aan de methode gerelateerde voorschriften in NEN 2930 en BRL Algemeen Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stelt de certificatie-instelling aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het algemeen certificatiereglement van de betreffende instelling. De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO-productcertificaat. 2. PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN PRODUCTCERTIFICAAT 2.1 Toelatingsonderzoek De certificatie-instelling onderzoekt of de in het productcertificaat op te nemen uitspraken in overeenstemming zijn met de beoordelingsrichtlijn. Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het KOMOproductcertificaat, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, wordt verleend. 2.2 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager De certificatie-instelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager in overeenstemming is met hoofdstuk 6 van deze BRL. 2.3 Afgifte van het productcertificaat Het productcertificaat wordt in overeenstemming met de door de Harmonisatie Commissie Bouw vastgestelde modellen conform het algemeen reglement van de certificatie-instelling afgegeven wanneer de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager en de eisen zoals in de beoordelingsrichtlijn zijn geformuleerd in positieve zin zijn afgerond. 2.4 Externe kwaliteitscontrole Na afgifte van het productcertificaat wordt door de certificatie-instelling controle uitgeoefend zoals beschreven in hoofdstuk 7 van deze BRL. 3. EISEN TE STELLEN AAN HET PRODUCTIEPROCES 3.1 Algemeen De certificaathouder dient te beschikken over productiemiddelen, waarmee producten van een constante kwaliteit vervaardigd kunnen worden. Relevante algemene eisen met betrekking tot het productieproces zijn beschreven in NEN 2930 en BRL 0601 'Houtverduurzaming onder vacuüm en druk'. Indien klasse 1 in de bijdrage tot brandvoortplanting dient te worden gerealiseerd, bestaat het proces volgens welke het hout een brandvertragende behandeling dient te ondergaan, uit de volgende onderdelen: Voor-vacuümperiode: Verlaag de druk in de bereidingsautoclaaf tot een absolute luchtdruk van ten hoogste 20 kpa en houd deze drukverlaging gedurende ten minste 15 minuten aan. Vul hierna de autoclaaf volledig met de brandvertragende vloeistof. Persperiode:

5 door middel van de vacuüm- en drukmethode, d.d Pagina 5 van 15 Verhoog de druk op de vloeistof tot ten minste 900 kpa en handhaaf deze ten minste 2 uur. Verwijder na het persen de brandvertragende vloeistof uit de autoclaaf. Na-vacuümperiode: Verlaag de druk in de bereidingsautoclaaf tot een absolute druk van ten hoogste 20 kpa en houd de bereikte luchtdrukverlaging ten minste 15 minuten aan. De minimum concentratie van de werkvloeistof wordt per middel bepaald op basis van aantoonbare prestaties van het middel. Indien een lagere brandklasse (2 t/m 4) wordt verlangd kan door middel van: a. het verlagen van de concentratie van de werkvloeistof onder handhaving van het beschreven proces, of b. een aanpassing van voor-vacuümperiode en/of persperiode een lagere retentie worden gerealiseerd, e.e.a. in relatie tot de aantoonbare prestaties van het middel en in overleg met de certificatie-instelling. De eisen te stellen aan het vervaardigde product staan vermeld onder hoofdstuk Bedrijfsuitrusting De certificaathouder dient te beschikken over een vacuüm- en drukinstallatie zoals omschreven in Bijlage 5 van BRL 0601, met dien verstande dat bij een installatie die voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, te allen tijde voorkomen dient te worden dat onaanvaardbare menging optreedt van het brandvertragende middel met andere producten. Bij toepassing van meerder producten in een installatie dient de situatie ter beoordeling aan de certificerende instantie te worden voorgelegd. De bedrijfsuitrusting en procesvoering dienen te zijn afgestemd op het voorkomen van ongewenste concentraties aan schadelijke stoffen in de lucht van werkruimtes, een en ander conform de voorschriften van het ARBO-besluit. Dit geldt met name tijdens piekbelastingen zoals direct na het openen van een installatie waarin hout wordt behandeld. Ten behoeve van de grondstoffencontrole dient de certificaathouder te beschikken over: - een elektrische houtvochtmeter met inslagelektroden ter bepaling van het houtvochtgehalte. De houtvochtmeter dient instelbaar te zijn op de te meten houtsoort en corrigeerbaar voor wat betreft de houttemperatuur. De bepaling van het houtvochtgehalte met behulp van een elektrische vochtmeter dient te worden uitgevoerd overeenkomstig paragraaf van NEN 5461; - rolbandmaat voor het bepalen van de breedte, dikte en lengte van bezaagd hout en van de omtrek van rondhout; - kubeertabellen voor de inhoudsberekening van brandvertragend te behandelen rondhoutpalen, houtprofielen en houtconstructies; - apparatuur voor het bepalen van de sterkte van het in oplossing gebrachte brandvertragende middel zoals een refractometer en/of een areometer in combinatie met een thermometer. Ingeval van een areometrische bepaling is dit: - een maatcilinder waarin de areometer vrij kan drijven; - een areometer conform NEN-ISO 649-1/649-2; - een thermometer met een bereik van 0 o C - 30 o C. Ingeval van een refractometer is dit: - een refractometer conform NEN-EN Ten behoeve van de controle van het eindproduct dient de certificaathouder te kunnen beschikken over de middelen en methoden die aantoonbaar geschikt zijn. 3.3 Registratie Alle relevante gegevens betreffende het productieproces dienen schriftelijk vastgelegd te worden middels een automatische registratie. Ten behoeve van de traceerbaarheid moet iedere charge een uniek nummer hebben, terwijl door bundelnummering de traceerbaarheid gewaarborgd blijft tot het opheffen van de bundel. 4. EISEN TE STELLEN AAN DE GRONDSTOFFEN De certificaathouder dient vast te leggen waaraan grondstoffen dienen te voldoen. Aspecten van de grondstoffen die van

6 door middel van de vacuüm- en drukmethode, d.d Pagina 6 van 15 invloed zijn op procesparameters of eindproduct dienen te worden benoemd. 4.1 Hout - Het te behandelen hout moet vrij zijn van houtaantastende schimmels; - het te behandelen hout moet vrij zijn van verf of andere afwerklagen, die de behandeling negatief kunnen beïnvloeden; - het te behandelen hout moet zijn ontdaan van schors, bast en cambiumlaag; - het hout moet vrij zijn van vuil, ijs, sneeuw enz.; - het te behandelen hout moet vrij zijn van zaag- of schaafresten ter voorkoming van een ongewenste afvalstroom (sludge etc.); - het te behandelen hout dient te worden gedroogd tot een houtvochtgehalte dat passend is voor het beoogde toepassingsgebied. Bij tussentijdse opslag dient het hout zodanig onder dak te worden geplaatst dat het niet in aanraking kan komen met vloeibaar vocht. Voor de bepaling van het vochtgehalte is de meest vochtige plaats in het hout maatgevend. Als goedkeuringscriterium wordt kwaliteitsniveau 3 volgens NEN 5461 gehanteerd; - het hout dient vorstvrij te zijn; - geschaafd en bezaagd hout moet zijn opgelat om de toegankelijkheid van het middel te bevorderen. Indien een eventuele aftekening van de stapellat ongewenst is, mag per twee lagen worden opgelat (met de zichtzijden op elkaar); - alle bewerkingen aan het hout moeten zijn voltooid voordat tot behandeling wordt overgegaan. Indien onvermijdelijk, is na behandeling boren en afkorten beperkt toegestaan; - in één charge mag slechts hout van gelijke impregneerbaarheid worden behandeld. Voor de impregneerbaarheid van houtsoorten, zie NEN-EN Brandvertragend middel Met betrekking tot het brandvertragende middel gelden de volgende algemene eisen: - De producent van het brandvertragende middel dient te zijn gecertificeerd volgens ISO 9001 of te beschikken over een daaraan gelijkwaardige kwaliteitssysteem; - de certificaathouder dient te werken overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften van de producent en/of leverancier van het middel; - de certificaathouder dient in het bezit te zijn van een actueel, door de leverancier geautoriseerd, informatieblad (Material Safety Data Sheet), uitgegeven door de producent van het brandvertragende middel; - de certificaathouder moet van iedere levering van het middel een analyserapport beschikbaar hebben, waaruit blijkt dat de batch voldoet aan de specificaties van de producent; - de minimaal te behalen netto retentie van het middel is, gegeven de gevraagde klasse in de bijdrage tot brandvoortplanting en/of rookproductie, gebaseerd op de combinatie van houtsoort, middel en verkregen testresultaten (zie hoofdstuk 5). De netto retentie wordt uitgedrukt in g/m 2 ; - de in te stellen minimumconcentratie van het middel is, gegeven de gevraagde klasse(-n) in de bijdrage tot brandvoortplanting en/of rookproductie, gebaseerd op aantoonbare prestaties van het middel; - van de werkvoorraad van het brandvertragende middel dient minimaal 4 maal per jaar de samenstelling te worden geanalyseerd in opdracht van de certificaathouder. Bij regelmatige verstoringen van de samenstelling kan de bepalingsfrequenties door de certificatie-instelling worden verhoogd. Minimaal 1x per jaar zal het onderzoek naar de samenstelling van de werkvoorraad worden uitgevoerd door de certificatie-instelling; - de concentratie van het middel in de werkvoorraad dient dagelijks voor de eerste charge, en ook bij aanmaak van nieuwe oplossing, bepaald te worden. Zonodig dient de concentratie van de werkvoorraad op de voorgeschreven concentratie gebracht te worden; - de temperatuur van het middel dient in de installatie minimaal 5 o C te zijn. 5. EISEN TE STELLEN AAN HET GEREDE PRODUCT In de paragrafen 5.1 tot en met 5.8 en in Bijlage I worden de algemene eisen en de eventuele beoordelingsgrondslagen en normatieve referenties aangegeven. De prestaties van elk onderdeel worden opgenomen in de kwaliteitsverklaring. Met het 'gerede product' wordt in dit verband bedoeld het brandvertragend behandelde hout, teruggedroogd tot het vochtgehalte dat voor de toepassing is vereist. 5.1 Retentie De na het impregneerproces vastgestelde retentie mag niet lager zijn dan de voorgeschreven retentie.

7 door middel van de vacuüm- en drukmethode, d.d Pagina 7 van 15 De berekening van de retentie, die wordt weergegeven in g/m 2, wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende formule: E = (V 0 - V e ) * C A V 0 = Volume beginvoorraad (l) V e = Volume eindvoorraad (l) C = Concentratie van de oplossing (g/l) A = Oppervlak van het te behandelen hout (m 2 ) E = Retentie (g/m 2 ) Bij het niet behalen van de retentie, dient de partij andermaal (indien nodig meerdere malen) te worden geïmpregneerd tot de voorgeschreven retentie is bereikt. Een herhaling van het impregneerproces is niet noodzakelijk indien het in paragraaf 3.1 beschreven proces ter realisatie van klasse 1 in de bijdrage tot brandvoortplanting is uitgevoerd. 5.2 Houtvochtgehalte Het brandvertragend behandelde hout dient te worden teruggedroogd tot het houtvochtgehalte dat voor de toepassing is vereist. Indien de metingen met een elektrische houtvochtmeter als gevolg van de ingebrachte middelen niet betrouwbaar zijn, dient het houtvochtgehalte door middel van de droogstoofmethode te worden vastgesteld zoals beschreven in NEN-EN Brandgedrag Voor eisen te stellen aan het brandgedrag van het gerede product wordt verwezen naar het Bouwbesluit, waarin diverse houttoepassingen, functionele eisen en prestatie-eisen worden onderscheiden. Per toe te passen houtsoort wordt de bijdrage tot brandvoortplanting bepaald aan de hand van NEN 6065; van de bovenzijde van vloeren en trappen aan de hand van NEN Per toe te passen houtsoort wordt de rookproductie in besloten ruimten bepaald aan de hand van NEN Wanneer sprake is van vigerende Europese normen volgens welke brandvertragend behandeld hout is of wordt getest, zal een expertiseoordeel dienaangaande deel uitmaken van de procedure ter verkrijging van een productcertificaat. 5.4 Duurzaamheid van het hout De duurzaamheid van het toe te passen hout dient voldoende te zijn voor de omstandigheden waaronder het wordt toegepast, e.e.a. conform NEN-EN 460. De omstandigheden, ook wel aangeduid als risicoklassen voor biologische aantasting, zijn gedefinieerd in NEN-EN Wanneer de natuurlijke duurzaamheid van een houtsoort onvoldoende is voor het beoogde toepassingsgebied, kan een aan de brandvertragende behandeling voorafgaande houtverduurzamende behandeling (met inbegrip van fixatie en terugdrogen) uitsluitend plaatsvinden indien de combinatie van het brandvertragende middel en het houtverduurzamingsmiddel is beproefd zoals beschreven in paragraaf Duurzaamheid van de brandvertragende behandeling Afhankelijk van de toepassing van het gerede product kunnen omgevingsfactoren de werking van de brandvertragende behandeling nadelig beïnvloeden Luchtvochtigheid Bij toepassing van brandvertragend behandeld hout in risicoklasse 2, dient ten aanzien van het effect van de luchtvochtigheid te worden aangetoond dat het gerede product geen hygroscopisch gedrag vertoont. De hygroscopiciteit van het brandvertragend behandelde hout kan worden vastgesteld conform ASTM D320, met dien verstande dat de luchtvochtigheid in de testruimte 96% dient te bedragen en dat het evenwichtsvochtgehalte van de proefstukken na de testperiode de 28% niet mag overschrijden Slijtage

8 door middel van de vacuüm- en drukmethode, d.d Pagina 8 van 15 Slijtage als gevolg van mechanische belasting van het gerede product kan de werking van het brandvertragende middel negatief beïnvloeden. Indien aanleiding bestaat om het gerede product te voorzien van een afwerklaag, teneinde slijtage aan het houtoppervlak te voorkomen, dan mag deze afwerklaag de brandwerende behandeling niet negatief beïnvloeden. Behandeld hout met verschijnselen van slijtage dient te worden vervangen Verwering Wanneer het gerede product wordt toegepast in risicoklasse 3 dient aangetoond te worden dat de brandvertragende werking van het middel blijft voldoen aan de eisen van de beoogde brandklasse. Daartoe dient het brandvertragend behandelde hout een snelverweringstest te ondergaan, conform Bijlage II en te worden beproefd zoals aangeduid in paragraaf 5.2. In aanvulling op de snelverweringstest dient een buitenexpositie te worden uitgevoerd volgens de voorschriften van NEN-EN-ISO 2810 gedurende een periode van 6 jaar. Na de buitenexpositie dienen de proefstukken te worden beproefd zoals aangeduid in paragraaf 5.2. Wanneer sprake is van vigerende Europese normen inzake snelverwering volgens welke brandvertragend behandeld hout is of wordt getest, zal een expertiseoordeel dienaangaande deel uitmaken van de procedure ter verkrijging van een productcertificaat. 5.6 Afwerking van het brandvertragend behandelde hout Indien het gerede product wordt voorzien van een afwerklaag, dient het afwerksysteem te voldoen aan BRL 0801 of SKH Beoordelingsgrondslag voor de toepassing van verf op hout en dient de combinatie van het afwerksysteem met het gerede product de volgende testen te ondergaan: - uittreden van vluchtige inhoudsstoffen (bepaling droge hechting overeenkomstig ASTM 3359); - blarentest (overeenkomstig NEN-EN-ISO 4628/2); - droge en natte hechting (hechting visueel conform ASTM 3359). Wanneer de testen met goed gevolg zijn afgelegd, dient de combinatie van het gerede product en het afwerksysteem te worden beproefd zoals aangeduid in paragraaf 5.2. Indien een afwerksysteem wordt toegepast in risicoklasse 3 teneinde te voorkomen dat het brandvertragende systeem zijn werking verliest (bijv. als gevolg van uitloging), dient aanvullend de in paragraaf beschreven procedure te worden gevolgd. 5.7 Mechanische eigenschappen Toepassing in geveltimmerwerk Door middel van laboratoriumonderzoek moet worden aangetoond in welke mate de mechanische eigenschappen van brandvertragend behandeld hout afwijken van die van het oorspronkelijke hout. De volgende bepalingsmethoden dienen te worden uitgevoerd: - buigsterkte, bepaald volgens NEN-EN 408; - Janka hardheid, bepaald volgens ASTM D 143; - elasticiteitsmodulus, bepaald volgens NEN-EN Toepassing in dragende constructies Voor constructieve toepassingen moet worden vastgesteld in welke mate sprake is van verlies in sterkte ten opzichte van de oorspronkelijke waarden, conform NEN-EN Corrosiviteit Ten aanzien van de corrosiviteit dient te worden aangetoond dat het brandvertragende middel in het gerede product geen corrosieve uitwerking heeft op gangbare metalen. 5.9 Lijmbaarheid De brandvertragende behandeling dient uitsluitend te worden uitgevoerd nadat een eventueel gewenste verlijming van houten onderdelen (bijv. t.b.v. vingerlassen en/of lamineren) is voltooid. Bij de keuze van de lijmsoort dient rekening te worden gehouden met de effecten van het impregneerproces. 6. EISEN TE STELLEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE CERTIFICAATHOUDER 6.1 Interne kwaliteitszorg van de certificaathouder

9 door middel van de vacuüm- en drukmethode, d.d Pagina 9 van 15 In de navolgende paragrafen zijn eisen geformuleerd waaraan het kwaliteitssysteem van de certificaathouder dient te voldoen in het kader van een productcertificaat Algemeen Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor het fabricageproces van het product, voor de interne kwaliteitsbewaking en voor het gerede product ligt bij de certificaathouder Melding van veranderingen Alle veranderingen binnen het kwaliteitssysteem, zoals procedures, IKB-schema, productiewijze, etc., dienen vooraf schriftelijk aan de certificatie-instelling te worden gemeld Interne kwaliteitsbewaking De in het kader van het kwaliteitssysteem te volgen procedures voor keuring, beproeving en registratie moeten zijn vastgelegd in een intern Kwaliteitsbewakingsschema (IKB-schema). Dit IKB-schema dient te voldoen aan de in de paragraaf opgenomen eisen. 6.2 Directieverantwoordelijkheid Algemeen De verantwoordelijkheid voor het totale kwaliteitsbeleid berust bij de directie. De directie moet dientengevolge dit beleid en de kwaliteitsdoelstellingen omschrijven, alsmede de verplichtingen dienaangaande. Één en ander in overeenstemming met andere bedrijfsdoelstellingen Organisatie Van de medewerkers, die betrokken zijn bij de keuring en de beproevingen, dienen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de onderlinge verhoudingen en hun plaats binnen de organisatie (bijvoorbeeld in een organogram) te zijn omschreven. Zij dienen over een passende ervaring c.q. opleiding te beschikken. De bedrijfsvoering moet geschieden onder verantwoordelijkheid van een persoon, waarvan is aangetoond dat hij/zij vakbekwaam is. De vakbekwaamheid is ter beoordeling van het certificerende instituut Kwaliteitsfunctionaris Er dient een directievertegenwoordiger te worden aangewezen, die ongeacht zijn overige verantwoordelijkheden, welomschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft voor het bewerkstelligen van de invoering en het op peil houden van het kwaliteitssysteem Beoordeling van het kwaliteitssysteem Het kwaliteitssysteem, dat is opgezet met het doel een waarborg te verkrijgen dat producten van een constante kwaliteit worden geproduceerd, moet regelmatig door de kwaliteitsfunctionaris worden geëvalueerd en zo nodig, in overleg met de directie worden bijgesteld. Van de beoordeling dient een schriftelijke rapportage aanwezig te zijn die op verzoek beschikbaar is Behoud van eigenschappen van het product Productie, intern transport en opslag van gerede producten moeten op zodanige wijze beheerst plaatsvinden dat de meegegeven eigenschappen behouden blijven. Het externe transport moet zodanig plaatsvinden dat er geen beschadiging of blijvende vormveranderingen kunnen optreden. 6.3 Keuring en beproeving Kwaliteitssysteem Het kwaliteitssysteem met betrekking tot het voortbrengingsproces moet schriftelijk vastgelegde procedures omvatten voor de keuring en de uitvoering van de beproevingen, zoals vastgelegd in het IKB-schema Beheersing van documenten De beheersing van documenten moet bewerkstelligen, dat alleen geldige documenten bij de keuring en beproeving beschikbaar zijn.

10 door middel van de vacuüm- en drukmethode, d.d Pagina 10 van Registratie Van elke keuring of beproeving, zoals omschreven in het IKB-schema en uitgevoerd conform de vastgestelde procedures, dient een goede registratie te worden bijgehouden. Tevens dient een verificatie plaats te vinden aan de hand van reeds eerder uitgevoerde keuringen en beproevingen om na te gaan of aan de gestelde eisen wordt voldaan Kalibreren Keuringsmiddelen, meet- en beproevingsapparatuur dienen periodiek te worden gekalibreerd en onderhouden volgens een vastgesteld kalibreersysteem en op een toegankelijke wijze te worden geregistreerd Herkenbaarheid beproevingsmonsters Monsters, bedoeld voor keuring en beproeving, dienen duidelijk herkenbaar te zijn. Tevens dient, zo nodig, de beproevingsvolgorde herkenbaar te zijn Producten met tekortkomingen Producten met tekortkomingen dienen duidelijk gekenmerkt te zijn. Tevens dient men te beschikken over een procedure voor de behandeling van deze producten en een herkenbare (aparte) opslag respectievelijk een aanvullend registratiekenmerk (bijvoorbeeld in geval van foutieve fabricage). Zo nodig dienen corrigerende maatregelen te worden genomen Toelevering Grondstoffen, halfproducten en andere producten of bewerkingen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd conform het IKB-schema Laboratorium Voor het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden dient men te beschikken over een goed uitgeruste (aparte) ruimte en over de meet- en beproevingsapparatuur. Bij gebruikmaking van een extern laboratorium dient dit door de certificatie-instelling te zijn goedgekeurd Interne controle Als aanvulling op de keuringen en beproevingen van de toegeleverde producten, het productieproces en het gerede product dient aantoonbaar te zijn, dat alle vereiste keuringen zijn uitgevoerd. Men dient te beschikken over een passende en toegankelijke registratie van de uitgevoerde keuringen en beproevingen en deze op peil houden om aan de hand hiervan aannemelijk te kunnen maken, dat voldaan is aan de gestelde eisen. Daar, waar nodig, dienen statistische technieken te worden toegepast op de onderzoeksresultaten Externe controle De certificaathouder dient medewerking te verlenen aan de door de certificatie-instelling uit te voeren controlewerkzaamheden door toegang tot de fabriek te verlenen en desgevraagd inzage te verschaffen in alle relevante documenten. Zo nodig dienen monsters ter beschikking te worden gesteld Klachtenbehandeling De certificaathouder dient aantoonbaar te beschikken over een goede klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het product, waarop productcertificaat betrekking heeft. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld Interne Kwaliteitsbewaking De certificaathouder dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren, hierin dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: - een ingangscontrole op de grondstoffen; - werkplekinstructies; - controle op het eindproduct; - de controle op de meetapparatuur; - klachtenregistratie. 7. CONTROLE DOOR DE CERTIFICATIE-INSTELLING De certificatie-instelling controleer 4 x per jaar of de producten aan de technische specificaties voldoen, of de productie

11 door middel van de vacuüm- en drukmethode, d.d Pagina 11 van 15 in overeenstemming is met de door de certificaathouder vastgelegde en met de certificatie-instelling overeengekomen specificaties en of het interne kwaliteitsbewakingssysteem van de certificaathouder aan de in hoofdstuk 6. vastgelegde eisen voldoet. Zonodig kan, op advies van het College van Deskundigen, bovengenoemde controlefrequentie op grond van argumenten bijgesteld worden. 8. EISEN MET BETREKKING TOT HET MERKEN, HERKENBAARHEID EN TRACEERBAARHEID Brandvertragend behandeld hout moet ten behoeve van de herkenbaarheid en de traceerbaarheid worden gemerkt. Per order moet uit een aan te brengen merk kunnen worden opgemaakt: 1. dat het hout onder het KOMO-productcertificaat is geproduceerd. Op het merk moet het KOMO-beeldmerk of het KOMO-woordmerk worden opgenomen; 2. door welke certificaathouder het hout brandvertragend is behandeld d.m.v. het aanbrengen van het certificaatnummer van de certificaathouder; 3. op welke wijze het hout brandvertragend is behandeld. Dit kan geschieden door het aanbrengen van een uniek productie/chargenummer. Van elke charge wordt geadministreerd wat de daarbij behorende volgnummers zijn en met welke procesparameters het hout is behandeld; 4. in welke risicoklasse het behandelde hout kan worden toegepast door middel van een aanduiding van risicoklasse 1, 2 en/of 3; 5. met welk middel het hout brandvertragend is behandeld. 6. voor welke brandvoortplantingsklasse (volgens NEN 6065 of NEN 1775) en/of rookproductieklasse (volgens NEN 6066) het behandelde hout is bestemd. Per houten deel moet uit een aan te brengen merk kunnen worden opgemaakt : 1. met welk middel het hout brandvertragend is behandeld; 2. in welke risicoklasse het behandelde hout kan worden toegepast door middel van een aanduiding van risicoklasse 1, 2 en/of 3; 3. voor welke brandvoortplantingsklasse (volgens NEN 6065 of NEN 1775) en/of rookproductieklasse (volgens NEN 6066) het behandelde hout is bestemd; 4. in welk jaar het hout is behandeld.

12 door middel van de vacuüm- en drukmethode, d.d Pagina 12 van LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN ARBO Besluit: 2002 Gevaarlijke stoffen en biologische agentia Hoofdstuk 4, april 2002; ASTM D3201:1994 Standard Test Method for Hygroscopic Properties of Fire-Retardant Wood and Wood-Based Products; ASTM D3359:1997 Measuring Adhesion by Tape Test; BRL 0601:1999 Houtverduurzaming onder vacuüm en druk, juni 1999; BRL 0801:1999 Houten gevelelementen, november 1999; Bouwbesluit:2000 Bouwbesluit (Stb. 1991, 680; Stb. 1995, 295; Stb. 1996, 444; Stb. 1997, 34, 461, Stb. 1998, 531, 573; en Stb. 1999, 138, 439) en de Ministeriële regelingen Stcrt, 1992, 100, 104 en 188; Stcrt. 1993, 249; Stcrt. 1994, 44; Stcrt. 1995, 247; Stcrt. 1997, 157; Stcrt. 1998, 112, 138, 237 en 241; Stcrt. 1999, 140, 231; en Stcrt. 2000, 133, 238. NEN-EN 212:1988 Houtverduurzamingsmiddelen Algemene richtlijnen voor monsterneming en voorbereiding voor het onderzoek van houtverduurzamingsmiddelen en van behandeld hout; november NEN-EN 335-1:1992 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten Definitie van risicoklassen voor biologische aantasting Deel 1: Algemeen 1 e druk, december 1992; NEN-EN 338: 1996 Hout voor constructieve toepassingen Sterkteklassen, 1 e druk, juli 1996; NEN-EN 350-2:1994 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten. Natuurlijke duurzaamheid van massief hout. Deel 2: Richtlijn voor de natuurlijke duurzaamheid en behandelbaarheid van geselecteerde, voor Europa belangrijke, houtsoorten; oktober 1994; NEN-EN 408: 2000 (Ontw.) Houtconstructies Hout voor Houtconstructies en gelijmd gelamineerd hout Bepaling van een aantal fysische en mechanische eigenschappen, 1 e druk, juli 1996; NEN-EN 460: 1994 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten Natuurlijke duurzaamheid van massief hout Richtlijn voor de eisen aan de duurzaamheid van hout voor toepassing in risicoklassen, 1 e druk, september 1994; NEN-EN 12143:1996 EN Vruchten- en groentesappen - Bepaling van het gehalte aan oplosbare vaste bestanddelen - Refractometrische methode, oktober 1996; NEN 177: 1997 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren,, 2 e druk, november 1991, inclusief wijzigingsblad NEN 1775/A1, mei 1997; NEN 2930:1991 Houtverduurzaming Vacuüm- en drukmethode Behandeling met middelen anders dan creosootolie, januari 1991; NEN 5461:1999 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000). Gezaagd hout en rondhout - Algemeen gedeelte, 2 e druk 1999, maart 1999; NEN 6065: 1997 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties), 1 e druk, november 1991; NEN 6066: 1997 Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal (combinaties), 1 e druk, november 1991, inclusief aanvullingsblad NEN 6066/A1, mei 1997; ISO 9001: 2000 Kwaliteitesmanagementsystemen Eisen, december 2000; NEN-ISO 649-1: 1982 Laboratoriumglaswerk Areometers voor algemene doeleinden Deel 1: Eisen, maart 1982; NEN-ISO 649-2: 1982 Laboratoriumglaswerk Areometers voor algemene doeleinden Deel 2: Beproevingsmethoden en gebruik, maart 1982; NEN-EN-ISO 2810:1997 (Ontw.) Verven en vernissen Natuurlijke veroudering, juni 1997; NEN-EN-ISO :2000 (Ontw.) Verven en vernissen Beoordeling van kwaliteitsafname van verflagen Aanduiding van de intensiteit, hoeveelheid en omvang van algemeen voorkomende gebreken Deel 2: Aanduiding van de mate van blaarvorming, september 2000; SKH 97-04:2000 Beoordelingsgrondslag 'Houtsoorten voor toepassing in geveltimmerwerk; eisen en bepalingsmethoden', februari 2000; SKH 99-02:2001 Beoordelingsgrondslag voor de toepassing van verf op hout, september 2001.

13 door middel van de vacuüm- en drukmethode, d.d Pagina 13 van 15 BIJLAGE I TOELICHTING HOOFDSTUK Retentie De retentie wordt uitgedrukt in g/m 2. De basisretentie wordt afgeleid uit de resultaten van NEN 6065, NEN 1775 en NEN Met AQL10 (zoals omschreven in NEN 5461, tabel 24) als uitgangspunt, dient deze basisretentie vermenigvuldigd te worden met een factor 1,7. Aldus dient de gemiddelde retentie van een partij minimaal 1,7 x de basisretentie (g/m 2 ) te bedragen. Door middel van praktijkonderzoek kan desgewenst worden vastgesteld of de factor 1,7 dient te worden bijgesteld. Hiertoe dient per houtsoort van een vijftal charges een partij van 50 houten delen per charge voor en na het impregneren te worden gewogen, e.e.a in samenwerking met de certificatie-instelling. 5.2 Brandgedrag De testen conform NEN 6065, NEN 1775 en NEN 6066 dienen te worden uitgevoerd met de houtsoorten die in de praktijk worden toegepast. Als basispakket dient de volgende groep van houtsoorten: 1. vuren 2. grenen (spint en kernhout) 3. western red cedar 4. eiken 5. uit de groep van plaatmaterialen: Okoumé exterieur multiplex Wanneer een houtsoort niet is getest conform bovenvermelde normen, dan dient de houtsoort met de slechtste score als basis voor de bepaling van de basis- en praktijkretentie. Een betere benadering kan worden verkregen door een indicatieve test (met minder proefstukken dan de resp. normen voorschrijven) uit te voeren, e.e.a. in overleg met de certificatie-instelling. 5.3 Toepassing houtverduurzamingsmiddel in combinatie met brandvertragend middel Wanneer een combinatie van houtverduurzamingsmiddel en brandvertragend middel gewenst is, dient in beginsel van de houtsoorten grenen en vuren vastgesteld te worden in hoeverre sprake is van een verandering in brandgedrag. Indien geen significante verschillen worden vastgesteld, kan worden aangenomen dat deze waarneming ook van toepassing is op andere houtsoorten. Indien wel verschillen worden geconstateerd, zal, afhankelijk van de resultaten, door de certificatie-instelling worden besloten of dit verschil wordt verwerkt in de praktijkretentie van andere houtsoorten of dat afzonderlijke testen worden gevraagd. 5.4 Duurzaamheid van de brandvertragende behandeling Luchtvochtigheid Het hygroscopisch gedrag van het behandelde hout dient minimaal te worden getest op de houtsoorten western red cedar en grenen Slijtage Wanneer een afwerksysteem wordt aangebracht op brandvertragend behandeld hout teneinde slijtage aan het houtoppervlak te voorkomen, moet worden aangetoond dat de afwerklaag de brandwerende behandeling niet negatief beïnvloedt conform de testen die worden genoemd in 5.5 (evt ) en Verwering Om na te gaan of een brandvertragend middel (zonder aanvullende maatregelen, zoals het aanbrengen van een coating op het behandelde hout) geschikt is voor toepassing in risicoklasse 3, volstaat het om in eerste instantie alleen de houtsoort grenen te onderwerpen aan de snelverweringstest, zoals omschreven in deze BRL. Indien de proefstukken blijk geven van een significante achteruitgang in brandgedrag ten opzichte van proefstukken die geen versnelde verwering hebben ondergaan, dan is het middel ongeschikt voor toepassing in risicoklasse 3 zonder aanvullende maatregelen. Wanneer het brandvertragend geïmpregneerde hout uitsluitend in combinatie met een verfsysteem kan worden toegepast in risicoklasse 3, dan dient per hoofdgroep van de afwerksystemen (zie paragraaf 5.5) minimaal een middel op in ieder

14 door middel van de vacuüm- en drukmethode, d.d Pagina 14 van 15 geval brandvertragend behandeld grenen, te worden onderworpen aan de snelverweringstest. Een buitenexpositie met een duur van 6 jaar dient te worden uitgevoerd volgens de voorschriften van NEN-EN-ISO De afmetingen van de proefstukken dienen te zijn afgestemd op de in paragraaf 5.2 genoemde testen. Afhankelijk van de beoogde praktijktoepassing van het behandelde hout, dient een voor de praktijk relevant pakket van houtsoorten al dan niet in combinatie met een selectie uit de hoofdgroepen van afwerksystemen te worden samengesteld Afwerking De in paragraaf 5.5 genoemde testen dienen als basis voor de bepaling van de compatibiliteit van behandeld hout en verfsysteem. Het volstaat om per hoofdgroep minimaal één middel te testen op ten minste brandvertragend behandeld grenen. De hoofdgroepen zijn als volgt te onderscheiden: 1. alkydharsverven 2. acrylaatdispersies 3. high solids 4. producten op basis van lijnolie Voor toepassing van verfsystemen op brandvertragend behandeld hout in risicoklasse 3 wordt verwezen naar de snelverweringstest in paragraaf Mechanische eigenschappen De drie genoemde testen behoeven in eerste instantie op 1 houtsoort naar keuze te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de testresultaten dient in overleg met de certificatie-instelling te worden vastgesteld of ook andere, praktijkrelevante, houtsoorten dienen te worden getest Dragende constructies Voor dragende constructies dient de sterkteklasse volgens NEN-EN 338 te worden vastgesteld indien de resultaten van de in paragraaf genoemde testen hiervoor een aanleiding vormen.

15 door middel van de vacuüm- en drukmethode, d.d Pagina 15 van 15 BIJLAGE II SNELVERWERINGSTEST VOOR BRANDVERTRAGEND BEHANDELD HOUT, TOE TE PASSEN IN RISICOKLASSE 3 Voorafgaande aan brandproeven dient brandvertragend behandeld hout een snelverweringstest te ondergaan bestaande uit 6 cycli van: 1. 8 uur IR-bestraling (ruimtetemperatuur 40 0 C) uur beregening (ruimtetemperatuur 25 0 C) uur vriezen (ruimtetemperatuur C) 4. 8 uur beregening (ruimtetemperatuur 25 0 C) uur rustperiode (ruimtetemperatuur 25 0 C) 6. 8 uur IR-bestraling (ruimtetemperatuur 40 0 C) uur rustperiode (ruimtetemperatuur 25 0 C)

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES NL/SfB BRL 2901 d.d. 1998-10-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

"VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN"

VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN d.d. 01-05-1995 "VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN" Uitgever: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Huizermaatweg 29 1273 NA Huizen Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon: (035) 526 87 37 Fax:

Nadere informatie

NL/SfB R j4. BRL 2205 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUKTCERTIFICAAT VOOR "GIPSHOUTSPAANPLAAT"

NL/SfB R j4. BRL 2205 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUKTCERTIFICAAT VOOR GIPSHOUTSPAANPLAAT NL/SfB R j4 BRL 2205 d.d. 1995-04-27 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUKTCERTIFICAAT VOOR "GIPSHOUTSPAANPLAAT" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen SKH-PUBLICATIE 02-03 d.d. 2009-03-20 Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 59 6700 AD Wageningen Telefoon: 0317 453 425 Fax:

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

AFWERKEN HOUTEN GEVELELEMENTEN EN HOUTEN BUITENDEUREN OP BASIS VAN PRESTATIE-EISEN

AFWERKEN HOUTEN GEVELELEMENTEN EN HOUTEN BUITENDEUREN OP BASIS VAN PRESTATIE-EISEN HOUTEN BUITENDEUREN OP BASIS VAN PRESTATIE-EISEN Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 159 6700 AD WAGENINGEN Telefoon: (0317) 45 34 25 Fax: (0317) 41 26 10 E-mail:

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen SKH PUBLICATIE 02-03 d.d. 2003-03-01 Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon:

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d Wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d. 11-04-2011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20-05-2016 Pagina 1 van 7 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PROCESCERTIFICAAT LAMINEREN; NIET-DRAGEND, INTERIEUR

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PROCESCERTIFICAAT LAMINEREN; NIET-DRAGEND, INTERIEUR BRL M/05 d.d. 2002-01-15 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PROCESCERTIFICAAT LAMINEREN; NIET-DRAGEND, INTERIEUR Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk verboden Lamineren; niet-dragend, interieur,

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3300 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VLOERLUIKEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

BEOORDELING VAN AFDICHTMIDDELEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE

BEOORDELING VAN AFDICHTMIDDELEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE BEOORDELING VAN AFDICHTMIDDELEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 159 6700 AD WAGENINGEN Telefoon: (0317) 45 34 25 Fax: (0317) 41 26 10

Nadere informatie

BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR

BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GELIJMDE DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010 BRL 1706 d.d. 09-09-2010 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES" Techniekgebied:E8 Vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11

Wijzigingsblad d.d behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11 Wijzigingsblad d.d.13042015 behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies d.d. 1504

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied B3. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied B3. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 2339 d.d. 06-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN Techniekgebied B3 Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-06-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 0821 11-07-2012 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-04 -2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag MDF/HDF voor toepassing in geveltimmerwerk Eisen en bepalingsmethoden

Beoordelingsgrondslag MDF/HDF voor toepassing in geveltimmerwerk Eisen en bepalingsmethoden SKH-publicatie 02-04 d.d. 2002-15-07 Beoordelingsgrondslag MDF/HDF voor toepassing in geveltimmerwerk Eisen en bepalingsmethoden Uitgave: SKH Voorwoord De Europese norm NEN-EN 622-5 geeft onderzoeksmethode

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN BRL 0806 16-05-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN Vastgesteld door College van Deskundigend.d. 04-06-2012 Op 16-05-2013 aanvaard door

Nadere informatie

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9903 d.d. 10-10-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK

A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK Bepaling van de hechting van verf op hout : de HPK (HechtingsProefKit) versie 2015 1. Voorwoord Dit document is opgesteld door de Commissie Verf op Hout.

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN BRL 1708 26-01-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor een KWALITEITSVERKLARING voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. 31-10-2014

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op BRL 2302 05-01-2017 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 20-05-2016 Aanvaard

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

CE markering constructiehout. Peter de Graauw SKH Wageningen

CE markering constructiehout. Peter de Graauw SKH Wageningen CE markering constructiehout Peter de Graauw SKH Wageningen SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) Certificeerder in de hout- en bouwbranche Peter de Graauw projectleider: inspecteur: Waarom hebben we bij

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN KOMO -PRODUCTCERTIFICAAT GEMODIFICEERD HOUT

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN KOMO -PRODUCTCERTIFICAAT GEMODIFICEERD HOUT NL/SfB BRL 0605 d.d. 31-01-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO -PRODUCTCERTIFICAAT GEMODIFICEERD HOUT Op 31-01-2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9901 d.d. 27-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR TRIPLEX. Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR TRIPLEX. Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen BRL 1705 d.d. 2005-05-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TRIPLEX Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

Omschrijving van de wijziging

Omschrijving van de wijziging Wijzigingsblad d.d. 30082016 behorende bij BRL 0813 Laag Reliëfdorpels, Dorpels onder Houten Gevelelementen d.d. 11052005 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0703

Wijzigingsblad BRL 0703 Wijzigingsblad BRL 0703 Kunststof gevelelementen 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Kunststof Gevelelementen d.d. 31 december 2014.

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

Bepaling van de hechting van verf op hout

Bepaling van de hechting van verf op hout SKH Publicatie 05-01 d.d. 2005-10-10 Vervangt SKH Publicatie 03-02 Uitgave: SKH Postbus 159 6700 AD Wageningen Tel. 0317 45 34 25 Fax: 0317 41 26 10 Email: mail@skh.org Website: www.skh.org Pagina 2 van

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag voor geoptimaliseerd hout samengesteld uit een combinatie van verschillende houtsoorten en/of kwaliteiten en substraten

Beoordelingsgrondslag voor geoptimaliseerd hout samengesteld uit een combinatie van verschillende houtsoorten en/of kwaliteiten en substraten BGS-SKH-008 d.d. 15-07-2015 Beoordelingsgrondslag voor geoptimaliseerd hout samengesteld uit een combinatie van verschillende houtsoorten en/of kwaliteiten en substraten Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever:

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 BRL 0809 d.d. 15-5-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

VOOR HET VOOR. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 18 mei 2005

VOOR HET VOOR. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 18 mei 2005 BRL 0601 d.d. 16-05-2005 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMING Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 18 mei 2005 Aanvaard door de Harmonisatie

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn.

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn. Wijzigingsblad d.d. 01092015 behorende bij d.d. 15032004 d.d. 20052016 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring d.d.20052016. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Techniekgebied E6. Vastgesteld door College van Deskundigen Hout op

Techniekgebied E6. Vastgesteld door College van Deskundigen Hout op BRL 2908 d.d. 2005-10-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN DEUVELS Techniekgebied E6 Vastgesteld door College van Deskundigen Hout op. 30-03-2006 Aanvaard door

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMING. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 30-11-2012

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMING. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 30-11-2012 BRL 0601 d.d. 21-08-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMING Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 30-11-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw. van de Stichting Bouwkwaliteit

Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw. van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3802 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PREFAB METERKASTEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1010 Drooggeperste keramische wand- en vloertegels d.d. 03-10- 2008 en vervangt het wijzigingsblad d.d. 20-11-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 4702 d.d. 2002-06-19 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-procescertificaat voor Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen Op 08-07-2002 aanvaard door de

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

SKH PUBLICATIE d.d Panlatten. Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH. Nadruk verboden

SKH PUBLICATIE d.d Panlatten. Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH. Nadruk verboden SKH PUBLICATIE 03-01 d.d. 2005-01-01 Panlatten Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Nieuwe Kanaal 9c 6709 PA Wageningen Postbus 159 6700 AD Wageningen

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON BRL 2604 d.d. 2006-11-22 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN betreffende het KOMO-attest voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON Techniekgebied H5 Vastgesteld door het College van Deskundigen Bindmiddelen van

Nadere informatie

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 KOMO productcertificaat Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01 Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor DAWO

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies KOMO attest-met-productcertificaat Nummer x Vervangt x Uitgegeven XXXX-XX-XX d.d. xxxx-xx-xx Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Naam Certificaathouder VERKLARING VAN NAAM CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN STEIGERDELEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN STEIGERDELEN BRL 9923 d.d. 2004-10-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN STEIGERDELEN Techniekgebied E2 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 15 september 2004

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PREFAB METERKASTEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PREFAB METERKASTEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 3802 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PREFAB METERKASTEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5212

Wijzigingsblad BRL 5212 14-12-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 5212 d.d.22-05-2007 Wijzigingsdatum 14-12-2015 Vastgesteld door het College van deskundigen Dak en gevelbekleding van SKG-IKOB d.d.04-06-2015. Aanvaard door

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9205

Wijzigingsblad BRL 9205 Wijzigingsblad BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton 14 maart 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief Beton d.d. [dd maand jjjj]

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

SKH-Publicatie voor controle kozijnverbindingen in de timmerfabriek

SKH-Publicatie voor controle kozijnverbindingen in de timmerfabriek SKH-Publicatie 10-02 d.d.07-02-2011 SKH-Publicatie voor controle kozijnverbindingen in de timmerfabriek Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 159 6700 AD Wageningen

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat KOMO productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317)

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD BRL 9921 d.d. 17-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel

Nadere informatie

VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN)

VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN) BRL 2301 d.d. 2 februari 2010 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Garantiereglement De Vries Houtbewerking. Artikel 1 : Begripsomschrijvingen

Garantiereglement De Vries Houtbewerking. Artikel 1 : Begripsomschrijvingen Garantiereglement De Vries Houtbewerking Artikel 1 : Begripsomschrijvingen a. De Vries : De Vries Houtbewerking; b. Opdrachtgever : degene die de opdracht tot levering van de producten waarop de garantie

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GEOPTIMALISEERD HOUT VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GEOPTIMALISEERD HOUT VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN BRL 2902 d.d. 07-05-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GEOPTIMALISEERD HOUT VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN Vastgesteld door College van Deskundigen SKH d.d. 28-02-2014 Aanvaard

Nadere informatie

BDA Verklaring. Opdrachtnr. : 08-G-0026

BDA Verklaring. Opdrachtnr. : 08-G-0026 Opdrachtgever : J.F. Kennedylaan 59, NL-5555 XC Valkenswaard, Opdrachtnr. : 08-G-0026 Opdracht : Onderzoek naar de duurzame functionaliteit van 3Fpanel gevelpanelen en boeiboorddelen alsmede de kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Hout. Houteigenschappen 2013/12

Hout. Houteigenschappen 2013/12 2013/12 Hout Houteigenschappen Hout is een natuurproduct. Elke houtsoort heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen echter per soort enigszins variëren. Om tot optimaal gebruik en

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 BRL 1017 d.d. 2009-03-16 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Techniekgebied PBU Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 2009-04-01 Aanvaard door

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD. Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD. Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen BRL 1106 d.d. 2005-05-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen Vastgesteld door het College van

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag voor transparante filmvormende coatings op hout

Beoordelingsgrondslag voor transparante filmvormende coatings op hout Beoordelingsgrondslag voor transparante filmvormende coatings op hout Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: SKH Postbus 159 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 54 34 25 Fax: (0317) 41 26 10 Email: mail@skh.org

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN. Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d.

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN. Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d. BRL M/10 10-11-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d. 10-11-2014 Uitgave: Certificatie-instelling SKH

Nadere informatie

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x x. x x x. x x. x x. x x x. x x. Ministeriële regeling Inbraakwerendheid

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x x. x x x. x x. x x. x x x. x x. Ministeriële regeling Inbraakwerendheid Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 07-12-2012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 30-01-2013 Pagina 1 van 10 Dit wijzigingsblad is op 30-01-2013

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR FILMVORMENDE COATINGS VOOR TOEPASSING OP HOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR FILMVORMENDE COATINGS VOOR TOEPASSING OP HOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op BRL 0814 05-07-2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR FILMVORMENDE COATINGS VOOR TOEPASSING OP HOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 20-05-2016 Op 05-07-2016

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0512 01-07-2007 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor Krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Techniekgebied H7 Vastgesteld door het CvD Betonnen

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K Buizen van PE (Polyethyleen) voor het transport van drinkwater

Wijzigingsblad BRL K Buizen van PE (Polyethyleen) voor het transport van drinkwater Wijzigingsblad BRL K533-03 Buizen van PE (Polyethyleen) voor het transport van drinkwater Wijzigingsdatum 09-01--2004, vervangt wijzigingsblad d.d. 2002-06-01 Nieuwe titel: Buizen van PE (Polyethyleen)

Nadere informatie

BEPALING VAN DE WATERDOORLATENDHEID NA KRITISCHE DROGING EN VOLLEDIGE DROGING VAN VERF OP HOUT

BEPALING VAN DE WATERDOORLATENDHEID NA KRITISCHE DROGING EN VOLLEDIGE DROGING VAN VERF OP HOUT SKH PUBLICATIE 08-02 d.d. 20-08-2015 BEPALING VAN DE WATERDOORLATENDHEID NA KRITISCHE DROGING EN VOLLEDIGE DROGING VAN VERF OP HOUT Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem KOMO' attest- met-p rod uctce rtif icaat kiuna for progress Nummer K43A62 O1 Uitgegeven 2OO7-03-01 Vervangt d.d. R PflOOljITS RvA [ 002 Geldig tot Onbepaald Pagina 1van3 Hencovision systeem Henco Industries

Nadere informatie