Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt"

Transcriptie

1 Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie.

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Achtergrond Aanleiding Plan van Aanpak Doel Op te leveren producten Mijlpaal 1 juli Randvoorwaarden, scope en uitgangspunten Risico s en knelpunten Fasering Planning Organisatie Kosten en exploitatie Projectkosten Exploitatiekosten (per jaar) Financiering Bijlage 1 Case Asbestverwijdering Bijlage 2 Business Process Modelling Notation 2

3 1 INLEIDING 1.1 Achtergrond Asbest is vooral na 1945 op grote schaal in de handel gebracht en gebruikt in fabrieken, woningen en schuren in gebruik in de land- en tuinbouw, schepen, treinen en als wegverharding. Ook is er asbesthoudend materiaal in puin en bodem terechtgekomen. Vanaf het moment dat bekend werd dat werken met asbest zeer ernstige risico s voor de gezondheid met zich mee kan brengen wordt gepoogd om asbest op een verantwoorde manier uit het (leef)milieu te verwijderen. Volgens de huidige wet- en regelgeving moeten professionele asbestwerken gemeld worden en uitgevoerd worden door daarvoor gecertificeerde bedrijven en personen. Het gaat om ongeveer meldingen van werken waarbij ongeveer 75 inventarisatie bedrijven, 350 asbestverwijderaars en een twintigtal laboratoria betrokken zijn. Het toezicht en de handhaving op de werkzaamheden in de keten geschiedt door verschillende instanties, (Ministerie VROM, gemeenten, Certificerende Instellingen en Arbeidsinspectie). De laatste spendeert ongeveer mensuren aan de inspectie van ongeveer locaties per jaar. Gezien de vele organisaties die betrokken zijn bij voorbereiding en uitvoering van asbestwerken alsmede de daarmee samenhangende vergunningverlening, controle en handhaving is eenduidige informatievoorziening een noodzaak. Deze noodzaak heeft ertoe geleid dat er door verschillende partijen een aantal onafhankelijke initiatieven zijn ontplooid. Zo heeft SCA ervoor gezorgd dat het centrale certificaten register via het internet te raadplegen is, en streeft de Arbeidinspectie naar een on-line meldingen systeem voor asbest werken. In het kader van het SZW Vast programma wordt gewerkt aan een online instrument om de voorbereiding van asbestverwijderingswerken te verbeteren (risico-classificering en technische werkplanelementen). De tot nu toe opgedane ervaringen hebben geleid tot een behoefte aan verdere invulling van een eenduidige en efficiënte wijze van informatievastlegging en -uitwisseling. De constateringen zoals hierboven genoemd hebben bij Stichting Certificatie Asbest geleid tot de behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden om, zonder een onnodige verzwaring van administratieve inspanningen voor betrokken partijen, te komen tot een centraal asbestketen 3

4 informatiesysteem dat partijen van informatie voorziet op basis van hun functie en rol binnen de keten. Het Asbest Informatie Punt zoals dat door SCA wordt voorgesteld geeft hiervoor een eerste aanzet. Gezien het belang van de verlaging (waar mogelijk) van administratieve inspanningen zal het onderzoek zich moeten richten op de mogelijkheid van hergebruik van beschikbare gegevens, waarbij het in de gehele informatieketen duidelijk moet zijn wie welke toegang- en eigendomsrechten heeft op bepaalde gegevens. De gedachten gaan dientengevolge uit naar een informatiepunt dat enerzijds nauwkeurig te autoriseren is en dat anderzijds de uitwisseling van gegevens met andere systemen mogelijk maakt via eenduidige mechanismen. De constatering dat de gedachten zoals die bij SCA leven in lijn zijn met het vanuit de centrale overheid opgestarte Project Generieke Infrastructuur GEIN en het daarop aansluitende project Ketenherinrichting, heeft geleid tot het in onderling uitwerken van dit voorstel om te komen tot een pilot versie van een Centraal Asbest Informatiepunt (CAI). In de volgende hoofdstukken wordt een project gepresenteerd dat streeft naar een snelle dekking door een relatief licht systeem dat later uitgebouwd kan worden tot een systeem dat qua informatie meer volledig is. De reden hiervoor is dat op deze wijze relatief snel draagvlak kan worden gecreëerd en de gebruikers kunnen ervaren dat informatie op een vertrouwelijke manier gedeeld kan worden. Hierdoor kan de kritische massa worden bereikt die noodzakelijk is voor de acceptatie van het CAI als leidende bron van waardevolle informatie. 1.2 Aanleiding In de periode van oktober 2005 tot maart 2006 heeft de Taskforce Ketenherinrichting, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de contouren geschetst van een programma Ketenherinrichting, dat zich richt op herontwerpen van de ketens van informatie-uitwisseling tussen bedrijven en overheden. Doel hiervan is om te komen tot substantiële verlaging van de kosten van deze informatie-uitwisseling voor zover die plaats vindt op grond van wet- en regelgeving. In dit kader, heeft een analyse plaatsgevonden naar het proces van asbestverwijdering. Daartoe zijn interviews gehouden met personen van de meesten betrokken organisaties uit de keten. Hieruit is een duidelijk beeld naar voren gekomen van het verloop van het proces en geconstateerde punten voor verbetering. In een presentatie binnen de Raad van Deskundigen, waar de meeste ketenspelers in vertegenwoordigd zijn, is vanuit GEIN een beeld geschetst van een mogelijk te ontwikkelen Centraal Asbest Informatiepunt dat de keten kan ondersteunen en de informatie in de keten beter op elkaar afstemt. Dit beeld is met enthousiasme ontvangen. Een dergelijke ondersteuning ziet men graag gerealiseerd. Binnen het project Ketenherinrichting is behoefte aan de uitvoering van een casus om het gedachtegoed dat leeft om ketens te ondersteunen en het daarmee ondernemers makkelijker te maken in de praktijk uit te voeren en om aan te tonen dat dit de gewenste resultaten oplevert. Binnen de Arbeidsinspectie (AI) is men gestart met het project EFFORT om de melding die de asbestverwijderaar dient te doen aan de AI te ondersteunen middels een elektronisch formulier. De ontwikkelingen die er bij de verschillende partijen bestaan zijn aanleiding geweest om dit projectplan samen te stellen en een gezamenlijke doelstelling te formuleren. 4

5 2 PLAN VAN AANPAK 2.1 Doel De doelstellingen van het project kunnen als volgt worden geformuleerd: De realisatie van een Centraal Asbest Informatiepunt waarbij: o o o De bij het project betrokken partijen optimaal gebruik maken van reeds beschikbare informatie bij het doen van wettelijke verplichte meldingen en vorming van elektronische dossiers. (administratieve lastenverlichting). De bij het project betrokken overheidsinstanties beschikken over een goede audittrail van de in hun interventiegebied uitgevoerde asbesttrajecten. (verbetering controle). De bij het project betrokken partijen beschikken over een informatie die de planning en voorbereiding van hun werkzaamheden ondersteunt. (verbetering planning). Aangetoonde meerwaarde van een ketenondersteuning als voorbeeldcasus voor mogelijk andere uit te voeren casussen. Het project is een casus in het EZ programma Ketenherinrichting. Binnen dit programma wordt ernaar gestreefd dat professionals in bedrijven en overheden zélf het initiatief gaan nemen om te komen tot ketenherinrichting. Met dat oogmerk worden zij ondersteund door o.m. een toolbox en een ketenlab. In de aanvangsfase van het programma worden vanuit de programma-organisatie zelf een viertal casussen uitgevoerd, die beogen te laten zien: Dát keten herinrichting kan. Hóe keten herinrichting kan. De met deze casussen verkregen inzichten zullen worden verwerkt in de door het programma te ontwikkelen generieke aanpak. Op grond daarvan worden aanvullend op de primaire doelen, de volgende subdoelen nagestreefd: de eindresultaten dienen te voldoen aan eisen vanuit het programma om gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheid te bereiken (GEIN); de resultaten dienen zodanig te zijn, dat derden van de in het project opgedane kennis en ervaring, als voorbeeld, gebruik kunnen maken. 2.2 Op te leveren producten Het project zal de volgende (deel) producten opleveren: Inhoudelijk Procesbeschrijvingen Geoperationaliseerde omschrijving van informatiebehoeften van de processen die binnen het bereik vallen van het project. Geaccordeerde autorisatieprofielen voor alle betrokken partijen Keten gerelateerd Geïnstrueerde gebruikers Monitoring gegevens m.b.t. gebruik Geanalyseerde feedback door gebruikers 5

6 Beheer van het Centraal Asbest Informatiepunt Beschrijving van definitieve beheersstructuur IT-gerelateerd Geconfigureerde workflow in Business Process Management (BPM) systeem Geconfigureerde webdatabase voor context en inhoudelijke informatie Werkende koppeling tussen BPM systeem en webdatabase Werkend web-ontsloten Centraal Asbest Informatiepunt XML interface voor aanleveren van meldingsinformatie aan het CAI XML interface voor het opvragen van meldingsinformatie uit het CAI 2.3 Mijlpaal 1 juli 2007 Op 1 juli 2007 is de kwartiermakersfase afgerond en worden de volgende producten opgeleverd: Go of No-Go op het project. Duidelijk is of de keten gezamenlijk wil investeren in een ketenondersteunend system om ondernemen te vereenvoudigen. Analyse van de SOLL-situatie op detailniveau. Aansluitend kan gestart worden met de realisatie indien een Go wordt gegeven op het project. Projectplan voor de Realisatiefase. 2.4 Randvoorwaarden, scope en uitgangspunten De eerste versie van het Centraal Asbest Informatiepunt (CAI), zoals die binnen dit project zal worden gerealiseerd, zal een beperkt bereik hebben. In de bijlage is de procesbeschrijving opgenomen van de toekomstige situatie. De scope van de eerste versie richt zich minimaal op: Aanmelden van een nieuwe inventarisatie Beschikbaar stellen van elektronisch inventarisatierapport door inventarisatiebedrijf aan CAI Aanmaken van vergunningaanvraag Melden van verwijderen asbest aan instanties Afmelden van verwijderen Binnen het CAI wordt de volgende informatie opgeslagen: Proces informatie (begin/eind van fase, status) Context informatie (welke partijen, personen en locaties) Inhoudelijke informatie op metaniveau (referenties naar documenten en certificaten) In een eerste versie zal het CAI geen archieffunctie hebben. (Hier zijn wel ideeën over om zodoende controles deels op afstand te kunnen uitvoeren. Dit impliceert echter een centraal archief). Binnen de Raad van Deskundigen is gesteld dat dit project alleen succesvol is als iedere betrokken partij gebruik maakt van het Centraal Asbest Informatiepunt. Het gebruik ervan wordt dan als verplicht bestempeld. In dit project wordt dit als uitgangspunt gehanteerd. Bij realisatie zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande hulpmiddelen en software. Het proces wordt momenteel op een aantal punten al ondersteund door software. Dit zal waar mogelijk worden (her)gebruikt. Hierbij wordt met name gedacht aan het elektronisch meldingenformulier, 6

7 2.5 Risico s en knelpunten De volgende risico s en knelpunten worden momenteel onderkend: Bewaken van de scope van het project. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van het proces en een mogelijke SOLL-situatie is geschetst. Binnen het project bestaat het risico dat de scope van het project gaat groeien. Om dit risico te beperken wordt in de startfase van het project een workshop georganiseerd met de ketenspelers om de gewenste functionaliteit af te bakenen. De ketenspelers in de sector zullen een redelijke tijdsinspanning dienen te leveren om wensen t.a.v. functionaliteit in te brengen, te toetsen bij hun achterban, het systeem te testen, opleiding te volgen en het systeem te gebruiken. Deze tijd dient vrijgemaakt te worden. Het SCA dient hierin te stimuleren en te ondersteunen. Voorgesteld wordt om de vergunningaanvraag bij de gemeente te ondersteunen. Hiervoor is medewerking van de gemeenten nodig zodat zij een elektronische aanvraag ondersteunen. Mocht dit niet lukken dat kan in eerste instantie de vergunning aanvraag nog worden geprint. De ondernemer heeft dan alsnog het voordeel dat de vergunningaanvraag deels wordt ondersteund en geen dubbele informatie behoeft te worden ingevoerd. Uitgangspunt van de Raad van Deskundigen is dat iedereen het systeem moet gaan gebruiken. Deze Raad vertegenwoordigd de gehele keten echter dit is nog geen garantie dat iedereen het systeem gaat gebruiken. De Raad zal hiertoe haar achterban dienen in te lichten en commitment te vragen. Eventueel bestaat nog de mogelijkheid het verplicht gebruik op te nemen in de Certificering voorwaarden. 2.6 Fasering Om de doelstellingen te realiseren wordt onderstaande fasering voorgesteld. Deze bestaat uit twee delen. De Kwartiermakers fase en de Uitvoeringsfase. In de Kwartiermakersfase wordt de voorbereiding getroffen voor de Uitvoering. Met name wordt in de keten draagvlak gecreëerd voor de realisatie van een CAI en wordt de financiering geregeld. KWARTIERMAKER (tot 1 juli 2007) Fase Omschrijving FUNDING ANALYSE Zorgen voor draagvlak in de keten en het regelen van commitment voor de financiering Volledige uitwerking van de procesinformatiebehoefte van de verschillende partijen die een rol spelen in de asbestketen Fase FUNDING Regelen van draagvlak binnen de keten en verkrijgen van commitment voor de financiering. Een eerste presentatie voorde Raad van Deskundigen en een bijeenkomst bij EZ heeft reeds plaatsgevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat er sterke behoefte is aan ketenregie en een ondersteunend systeem. In deze fase zal de focus komen te liggen op het verder regelen van de financiering. De mogelijkheden voor exploitatie van het systeem zullen nader onderzocht worden. In deze fase zal tevens een convenant worden gesloten waarin het commitment door de deelnemers wordt bevestigd. 7

8 Fase ANALYSE Volledige uitwerking van de procesinformatiebehoefte van de verschillende partijen die een rol spelen in de asbestketen. Hiertoe zijn met een aantal partijen reeds inventariserende gesprekken gevoerd. In het kader van het project Ketenherinrichting is het proces reeds in kaart gebracht. In deze fase wordt de detail informatiebehoefte in kaart gebracht en worden besluiten genomen over de daadwerkelijke invulling van de functionaliteit. UITVOERING (van 1 juli juli 2008) Fase Omschrijving REALISATIE (tot 1/1/08) AANSLUITING De realisatie van het CAI en gebruiksklaar opleveren Aansluiting van de partijen voor wie de informatiebehoefte duidelijk is en waarvan de invulling door andere partijen akkoord is GEBRUIK De aangesloten partijen gebruiken het systeem gedurende een periode van 6 EVALUATIE maanden Evaluatie van gebruiksfase Fase REALISATIE De projectgroep zal tezamen met een gebruikersgroep het CAI realiseren. Gebruik zal worden gemaakt van een iteratieve manier van ontwikkelen. Aangezien procesondersteuning voor de partijen nog nieuw is dienen de gebruikers zich een beeld te gaan vormen hoe dit er in de praktijk uit komt te zien. Door iteratief te bouwen wordt telkens een deel van de functionaliteit gerealiseerd en besproken met de gebruikersgroep. Zo verkrijgt men een goed beeld en kan men de applicatie de gewenste vorm geven. In eerste instantie wordt gestreefd naar een operationeel CAI zonder dat er inhoudelijke gegevens worden vastgelegd. Concreet houdt dit in dat er slechts procesinformatie wordt opgeslagen, aangevuld met de identificatiegegevens van relevante partijen, individuen en locaties (contextgegevens). Voor elke fase wordt het begin- en eindtijdstip vastgelegd en partijen worden automatisch geïnformeerd van de stappen in het proces. Op basis van de verzonden informatie moeten de ontvangers in staat zijn om de inhoudelijke gegevens via de traditionele weg op te vragen dan wel terug te vinden. Uitwerking gedocumenteerde XML interfaces ten behoeve van derden die langs elektronische weg gegevens naar het CAI willen zenden of informatie uit het CAI willen opvragen. Een en ander vindt vanzelfsprekend plaats binnen de kaders van de geldende autorisatieprofielen en in overleg met de partijen. Fase AANSLUITING Aansluiting van de partijen voor wie de informatiebehoefte duidelijk is en waarvan de invulling door andere partijen akkoord is. In principe is gesteld dat uiteindelijk iedereen verplicht het CAI dient te gebruiken. In eerste instantie zal worden gestart met een pilotgroep. Fase GEBRUIK De aangesloten partijen gebruiken het systeem gedurende een periode van 6 maanden. Fase EVALUATIE Evaluatie van gebruiksfase. Een evaluatierapport wordt opgesteld en beschikbaar gesteld aan de stuurgroep. Besloten zal worden op welke wijze zal worden verder gegaan. Dit zal afhankelijk zijn van de evaluatie resultaten. 8

9 2.7 Planning Benodigde capaciteit in dagen van de verschillende rollen in de verschillende fasen: KWARTIERMAKER UITVOERING Projectmanager Procesanalist 20 3 Procesengineer 18 Softwareengineer 63 Writer 12 De projectmanager zorgt voor projectleiding en regelt commitment in de keten en de financiering. De procesanalist stelt het procesontwerp op voor de SOLL situatie. De procesengineer implementeer het BPMS. De softwareengineer bouwt de database de XML-koppelingen en de webportel en zorgt voor de aansluiting. De writer schrijft de helpteksten en de handleiding. 2.8 Organisatie Voorgesteld wordt de oprichting van een Stichting, die de werknaam Stichting Centraal Asbest Informatiepunt krijgt. Deze Stichting is een neutrale rechtspersoon die tot taak heeft het realiseren, beheren en in stand houden van het Centraal Asbest Informatiepunt. 9

10 Bestuur Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 partijen, te weten: VVTB: Branchevereniging Asbestverwijderaars VOAM: Branchevereniging Asbestinventarisatiebedrijven AEDES: Branchevereniging van woningcorporaties CI: De Certificerende Instanties In het bestuur is dan de opdrachtgever vertegenwoordigd (AEDES), de ondernemers (VVTB en VOAM) en een toezichthouder (CI). Onder het bestuur functioneert het secretarieel management (Bureau CAI), dat wordt ingehuurd. In de fase REALISATIE zal het bestuur worden vormgegeven en zal een projectgroep door het bestuur worden aangesteld om de realisatie van de pilot uit te voeren. De realisatie van het systeem zal worden uitbesteed. Raad van Advies Naast de Stichting wordt een Raad van Advies ingesteld die de beleidskaders kan vaststellen waarbinnen het CAI zich dient te ontwikkelen en die zorg draagt voor organisatorisch draagvlak binnen de keten. In de Raad van Advies neemt zitting: Ministerie EZ: waarbij de doelstellingen v.w.b. de ondernemers worden geborgd Ministerie SZW: waarbij toezicht op Arbeidsomstandigheden wordt geborgd LOM: waarbij toezicht en handhaving op het milieu binnen de sector wordt geborgd (indirect is hier dan ook o.a. VROM en Justitie betrokken) Gebruikersgroep Bevat van elke ketenspeler één vertegenwoordiger die mandaat heeft om besluiten te nemen rondom functionaliteit en zorgt voor een gedragen besluit bij de achterban. Van de leden van de 16

11 gebruikersgroep wordt gedurende de Realisatie fase een inzet verwacht van gemiddeld 1 á 2 dagen per maand. Na de evaluatie fase en bij continuering kan gedacht worden aan de vorming van een Stichting waar de belangen van de partijen en de activiteiten kunnen worden ondergebracht. In de evaluatiefase dient hier een vorm voor bepaald te worden. 2.9 Kosten en exploitatie Onderstaand zijn de kosten opgenomen tot en met de evaluatie fase. Tevens zijn de exploitatiekosten opgenomen om het CAI operationeel te houden. De kosten voor het verkrijgen van draagvlak en funding zijn buiten de projectkosten gehouden Projectkosten Kostensoort (Menstijd) Inspanning in Bedrag ( ) dagen Ontwikkelkosten ƒ Technisch Ontwerp ƒ Inrichting BPMS ƒ ƒ ƒ ƒ Inrichting database Bouw Webportal XML Interfaces Onvoorzien Leveren expertise door gebruikersgroep 12 p.p. pm Documentatie en handleidingen Projectmanagement Subtotaal Bedrag Licenties BPMS Datheon Database Totaal Exploitatiekosten (per jaar) Kostensoort (Menstijd) Kwaliteitsbeheer. Controle op autorisatieprofielen en monitoring gebruik en gebruikerstevredenheid Inspanning in dagen Bedrag In lijn met bestaande mantelcontracten is een gemiddeld dagtarief van 1.100,- gehanteerd. 2 Business Process Management Systeem 17

12 Support 1 e lijn 120 uur 2 e lijn 40 uur Management Kostensoort (Materieel) Bedrag Hosting (database, webserver) Licenties Totaal (Onderhoudsfee) Financiering Er zal gedurende een half jaar worden geëvalueerd. In de initiële begroting is een half jaar exploitatiekosten opgenomen. De totale projectkosten excl. BTW bedragen daarmee ,-. Dit is ,- incl. BTW. Om de realisatie van het CAI te financieren wordt een start financiering gevraagd van: EZ AI / VVTB VROM LOM AEDES Totaal is er dan een startkapitaal van ,-. Deze bedragen worden gezien als een eenmalige startsubsidie om van start te kunnen gaan en het CAI te realiseren en voor een half jaar in pilot te kunnen draaien. Na dit half jaar dient de sector zich uit te spreken of het systeem in die vorm in gebruik wordt genomen. Op dat moment start een exploitatiefase. De kosten voor exploitatie worden gedekt door een bijdrage per procesgang van de deelnemers te vragen. Daarmee worden de lasten evenredig verdeeld over de gebruiksintensiteit. Kostensoort Bedrag per jaar Initiële Kosten bestuur, oprichting, inschrijving Initiële Administratiekosten Onderhoudsbedrag voor adaptief onderhoud Exploitatiekosten Totaal Inkomsten Bijdrage x 5, De kosten van instandhouding en beheer bedragen jaarlijks ,-. De eerste versie zal zeker nog niet een definitieve versie zijn. Derhalve wordt een jaarlijks budget van ,- opgenomen om het systeem te kunnen wijzigen (adaptief onderhoud). De gebruiksgroep bepaalt welke wijzigingen aangebracht dienen te worden. Jaarlijks wordt er ca gemeld aan CI, AI e.d. De kosten voor de administratieve ondersteuning in de keten bedragen per proces (van inventarisatie t/m verwijdering) daarmee 5,-. Voorstel is de exploitatie op deze wijze door te voeren en gebruikers te belasten naar rato van gebruik en dus per proces. 18

13 Gebruiker Opdrachtgever (AEDES) Voordeel Minder adm. lasten bij indienen van vergunningaanvragen. Snellere afhandeling incidenten. Inzicht in status proces. Tracking en Tracing is geregeld. Asbestinventarisatiebedrijven (VOAM) Asbestverwijderingsbedrijven (VVTB, VAVB) Melding aan de CI Meldingen aan AI,CI, Gemeente (VI) Certificerende Instellingen (VOC ) Arbeidsinspectie (AI) VROM inspectie (VI, Gemeenten) Afmelding gemeente Beter toezicht Beter toezicht, Electr melding. Krijgt melding. Beter toezicht, electr. Melding en afmelding In het kader van gesloten toezichtsfront Voorgesteld wordt dat een deelnemende partij in beginsel een bijdrage levert van 1,- per procesgang. Door gebruik te maken van een Business Proces Management Systeem (BPMS) is het mogelijk een afrekening op basis van gebruik te hanteren. Een BPMS houdt namelijk een administratie bij v.w.b. het gebruik. Een nader te nemen besluit is of de Stichting de deelnemers individueel factureert of dat aan een branchevereniging of koepelorganisatie wordt gefactureerd die op haar beurt haar leden weer doorbelast. Per jaar kan gekeken worden naar de kosten en gebruik. De Stichting bouwt door de bijdrage ook middelen op om toekomstige wijzigingen in het CAI aan te kunnen brengen. Per jaar kunnen de kosten per proces vastgesteld worden. Gebruikers kunnen de kosten doorbelasten naar hun eindgebruiker. In principe dienen de kosten voor de eindgebruiker uiteindelijk te dalen aangezien het CAI zorg draagt voor een efficiëntere afhandeling van het proces en beter toezicht mogelijk maakt. 19

14 BIJLAGE 1 CASE ASBESTVERWIJDERING In deze bijlage is de rapportage opgenomen, die eerder is vervaardigd ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Taskforce Ketenherinrichting. Inleiding Asbest is vooral na 1945 op grote schaal in de handel gebracht en gebruikt in fabrieken, woningen en schuren in gebruik in de land- en tuinbouw, schepen, treinen en als wegverharding. Ook is er asbesthoudend materiaal in puin en bodem terechtgekomen. Vanaf het moment dat bekend werd dat werken met asbest zeer ernstige risico s voor de gezondheid met zich mee kan brengen wordt gepoogd om asbest op een verantwoorde manier uit het (leef)milieu te verwijderen. Volgens de huidige wet- en regelgeving moeten professionele asbestwerken gemeld worden en uitgevoerd worden door daarvoor gecertificeerde bedrijven en personen. Gezien de vele organisaties die betrokken zijn bij voorbereiding en uitvoering van asbestwerken alsmede de daarmee samenhangende vergunningverlening, controle en handhaving is eenduidige informatievoorziening een noodzaak. Deze noodzaak heeft ertoe geleid dat er door verschillende partijen een aantal onafhankelijke initiatieven zijn ontplooid. Zo heeft de SCA (Stichting Certificatie Asbest) ervoor gezorgd dat het centrale certificaten register via het internet te raadplegen is, en streeft de Arbeidinspectie naar een online meldingen systeem voor asbest werken. In het kader van het SZW Vast programma wordt gewerkt aan een online instrument om de voorbereiding van asbestverwijderingswerken te verbeteren (risico-classificering en technische werkplanelementen). De tot nu toe opgedane ervaringen hebben geleid tot een behoefte aan verdere invulling van een eenduidige en efficiënte wijze van informatievastlegging en -uitwisseling. Aan het verzoek vanuit EZ om in het kader van het project Ketenherinrichting medewerking te verlenen aan de opzet van een casusbeschrijving werd met enthousiasme gehoor gegeven. In het kader van dit onderzoek zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van: Asbestinventarisatiebedrijf Asbestverwijderingsbedrijf Certificerende Instantie Laboratorium Gemeente Zoetermeer Arbeidsinspectie Ministerie van SZW Stichting Certificatie Asbest Er is binnen de Raad van Deskundigen, waarin alle spelers van de keten vertegenwoordigd zijn, een presentatie gehouden over de ketenbenadering. Hierbij is dit proces van Asbestverwijdering besproken en zijn de ideeën voor verbetering getoetst. Hierop is unaniem zeer positief gereageerd en is verzocht z.s.m. met het project een aanvang te maken. 20

15 Huidig proces asbestverwijdering Onderstaande beschrijving is een weergave van het huidig procesverloop. Product en dienst Het product asbest is in het verleden veelvuldig toegepast in bouwmaterialen en isolatie materiaal. Er zijn veel bouwwerken waar asbest in verwerkt is. Het professioneel verwijderen van asbest vindt sedert 1994 onder certificatie plaats. Dit proces draagt zorg voor het professioneel inventariseren en verwijderen van asbest. Dit proces ondersteunt de werkwijze en procedure volgens het van het asbestverwijderingsbesluit. Processturing en kenmerken Het proces kent de volgende kenmerken: Kenmerk Aantallen Asbestinventarisatiebedrijven Circa 70 Asbestverwijderingsbedrijven 300 Aantal inventarisatie trajecten per dag (schatting) 75 Aantal vergunningaanvragen Aantal meldingen 3 bij Arbeidsinspectie Aantal inspectie uitgevoerd door Arbeidsinspectie Aantal audits door Certificerende Instelling per jaar per jaar 600 per jaar 6 keer per jaar per bedrijf Wettelijke gezien dient een inventarisatiebedrijf of verwijderingbedrijf 14 werkdagen voor de daadwerkelijk inventarisatie of verwijdering een melding te doen de Certificerende Instelling en/of Arbeidsinspectie. Actoren In dit proces zijn de volgende partijen betrokken: De aanvrager van een vergunning Het inventarisatiebedrijf (AIB) Het verwijderingsbedrijf (AVB) De gemeente De arbeidsinspectie (AI) De certificeringsinstantie (CI) De VROM inspectie (VI) Laboratorium (LAB) In het proces zijn de taken voor de betrokken opgenomen. Dit proces start bij het inschakelen van een inventarisatiebedrijf en eindigt bij het verwijderen van de asbest. Transport en opslag is in deze beschrijving nog niet meegenomen. Er is dus een additioneel proces Transport en opslag. Binnen de certificeringinstantie wordt een auditproces doorlopen. Een inspectie van de AI kan leiden tot een sanctie. Het deelproces Sanctie wordt dan doorlopen. Deze gerelateerde processen zijn verder niet uitgewerkt. 3 Dit zijn meldingen van de geplande datum van verwijderen van asbest of mutaties van de geplande datum. 21

16 Procesflow hoofdproces Asbestsloop Procesbeschrijving In bovenstaand schema is een overzicht 4 gegeven van het procesverloop van het hoofdproces Asbestsloop. Het hoofdproces kent verschillende subprocessen. Deze subprocessen zijn met een + aangegeven en zijn nader gedetailleerd in de subproces beschrijvingen. De aanvrager, die mogelijk asbest heeft aangetroffen in een in eigendom zijnde object, verstrekt de opdracht voor nadere inspectie aan een gecertificeerd inventarisatie bedrijf (AIB). Deze AIB voert een inventarisatie uit en rapporteert terug aan de aanvrager. De aanvrager vraagt vervolgens een vergunning aan bij de gemeente. De gemeente behandelt de vergunningaanvraag. Vervolgens kan de aanvrager opdracht verstrekken aan een gecertificeerde asbest verwijderbedrijf (AVB). Deze AVB zal voorbereiding treffen en vervolgens de asbest verwijderen. De AVB zal vervolgens rapporteren aan de aanvrager waarmee het proces is beëindigd. (NB Het transport en verwijderen van asbest is in het proces nog niet opgenomen). 4 Voor het beschrijven van de processen wordt gebruik gemaakt van een open processtandaard: Business Process Modelling Notation (BPMN). Voor een toelichting op de gehanteerde symbolen wordt verwezen naar bijlage 1 inzake BPMN. 22

17 Procesflow deelproces Asbestinventarisatie Procesbeschrijving De aanvrager verstrekt een opdracht aan een gecertificeerd inventarisatiebedrijf (AIB). Deze meldt de inventarisatie aan de certificerende instelling die hierop mogelijk een audit uitvoert. Het AIB zal de inventarisatie uitvoeren en monsters versturen aan een geaccrediteerd laboratorium. Deze zal de monsters onderzoeken op asbest en rapporteren. Het AIB zal een eindrapportage opstellen aan de aanvrager. Taken van Aanvrager Verstrek opdracht Een opdracht wordt verstrekt aan een gecertificeerd inventarisatie bedrijf. Constatering asbest Aanvraag voor inventarisatie Ontvang rapport Het eindrapport van de inventarisatie wordt ontvangen. Rapport AIB Keuze voor verwijder methode Taken van AIB Ontvang opdracht 23

18 Een opdracht wordt ontvangen voor inventarisatie. Aanvraag inventarisatie Planning voor inventarisatie Volgnummer 12 Melden inventarisatie Een melding aan de CI wordt gedaan zodat een eventuele audit kan worden uitgevoerd. Planning inventarisatie Melding Uitvoeren inventarisatie De inventarisatie van asbest wordt uitgevoerd. Planning inventarisatie - Verstuur monster Een of meerdere monsters worden naar het Lab verstuurd. Het gaat hierbij veelal om enkele monsters. Gegevens LAB Opdracht voor analyse Ontvang resultaat De resultaten van het Lab worden ontvangen. Aangeven wordt o.a. welk soort asbest er is aangetroffen. Rapportage analyse, geg. opdrachtgever Ontvangen labresultaten Opstellen rapport en versturen Het inventarisatierapport wordt opgesteld en aan de aanvrager verzonden. Rapportage analyse, geg. aanvrager Rapport, begeleidende brief Taken van CI Ontvang melding De melding tot inventariseren wordt ontvangen. Melding Planning controle 24

19 Taken van Lab Ontvang monster De monsters en formulieren worden ontvangen. Opdracht analyse monster Planning analyse Analyse en verstuur resultaat De monsters worden geanalyseerd en de resultaten verstuurd. Het aantal parameters dat gemeten wordt is beperkt. Planning analyse, geg. AIB Rapportage analyse Procesflow deelproces Behandel vergunningaanvraag Procesbeschrijving De aanvrager heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Bij deze vergunning dient het inventarisatierapport gevoegd te zijn. De gemeente zal de vergunning in behandeling nemen en de vergunning verlenen of weigeren. Bij verlenen van de vergunning wordt aangegeven dat verwijderen dient te geschieden door een gecertificeerd bedrijf en dat een melding gegeven dient te worden wanneer verwijderen gaat plaatsvinden. 25

20 Deze taken zijn verder niet uitgewerkt aangezien deze voor de casus minder relevant zijn. Procesflow deelproces Verwijderen asbest Procesbeschrijving De aanvrager verstrekt opdracht aan een gecertificeerd verwijderingbedrijf (AVB) om het asbest te verwijderen. Tevens wordt opdracht verstrekt aan een geaccrediteerd laboratorium om na het verwijderen een eindmeting uit te voeren. Het AVB zal een werkplan opstellen en een melding doen aan gemeente, AI, CI (en eventueel de VI) wanneer het verwijderen is gepland. De handhavinginstanties besluiten ieder voor zich of op die dag een inspectie gaat plaatsvinden. Indien het verwijderen gereed is kan de eindmeting plaatsvinden. Het AVB doet een afmelding bij de gemeente. Het laboratorium rapporteert de eindmeting aan de aanvrager. Taken van Aanvrager Verstrekken opdracht Lab De opdracht aan een gecertificeerde lab wordt verstrekt om te meten of het object asbestvrij is. NB Deze opdracht wordt ook vanuit de verwijderaar aan het lab verstrekt. Constatering of vermoeden dat asbest aanwezig is. Opdrachtverstrekking 26

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Een helder marktmodel voor klant en energiesector

Een helder marktmodel voor klant en energiesector Een helder marktmodel voor klant en energiesector Inhoudsopgave 1 Voorstel op hoofdlijnen 3 2 Uitwerking Leveranciersmodel 7 3 Uitwerking Metermarkt 12 4 Bewaking administratieve kwaliteit energiebranche

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Formulieren en administratieve lasten. een onderzoek in opdracht van Actal. st/8c_209.25/070

Formulieren en administratieve lasten. een onderzoek in opdracht van Actal. st/8c_209.25/070 Formulieren en administratieve lasten een onderzoek in opdracht van Actal st/8c_209.25/070 Formulieren en administratieve lasten een onderzoek in opdracht van Actal Utrecht 8 april 2005 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1

CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1 CONCEPT JA, IK WIL Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1 Versie 1, d.d. 7 februari 2005 0. Samenvatting, Leeswijzer en Beslispunten... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie