Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt"

Transcriptie

1 Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie.

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Achtergrond Aanleiding Plan van Aanpak Doel Op te leveren producten Mijlpaal 1 juli Randvoorwaarden, scope en uitgangspunten Risico s en knelpunten Fasering Planning Organisatie Kosten en exploitatie Projectkosten Exploitatiekosten (per jaar) Financiering Bijlage 1 Case Asbestverwijdering Bijlage 2 Business Process Modelling Notation 2

3 1 INLEIDING 1.1 Achtergrond Asbest is vooral na 1945 op grote schaal in de handel gebracht en gebruikt in fabrieken, woningen en schuren in gebruik in de land- en tuinbouw, schepen, treinen en als wegverharding. Ook is er asbesthoudend materiaal in puin en bodem terechtgekomen. Vanaf het moment dat bekend werd dat werken met asbest zeer ernstige risico s voor de gezondheid met zich mee kan brengen wordt gepoogd om asbest op een verantwoorde manier uit het (leef)milieu te verwijderen. Volgens de huidige wet- en regelgeving moeten professionele asbestwerken gemeld worden en uitgevoerd worden door daarvoor gecertificeerde bedrijven en personen. Het gaat om ongeveer meldingen van werken waarbij ongeveer 75 inventarisatie bedrijven, 350 asbestverwijderaars en een twintigtal laboratoria betrokken zijn. Het toezicht en de handhaving op de werkzaamheden in de keten geschiedt door verschillende instanties, (Ministerie VROM, gemeenten, Certificerende Instellingen en Arbeidsinspectie). De laatste spendeert ongeveer mensuren aan de inspectie van ongeveer locaties per jaar. Gezien de vele organisaties die betrokken zijn bij voorbereiding en uitvoering van asbestwerken alsmede de daarmee samenhangende vergunningverlening, controle en handhaving is eenduidige informatievoorziening een noodzaak. Deze noodzaak heeft ertoe geleid dat er door verschillende partijen een aantal onafhankelijke initiatieven zijn ontplooid. Zo heeft SCA ervoor gezorgd dat het centrale certificaten register via het internet te raadplegen is, en streeft de Arbeidinspectie naar een on-line meldingen systeem voor asbest werken. In het kader van het SZW Vast programma wordt gewerkt aan een online instrument om de voorbereiding van asbestverwijderingswerken te verbeteren (risico-classificering en technische werkplanelementen). De tot nu toe opgedane ervaringen hebben geleid tot een behoefte aan verdere invulling van een eenduidige en efficiënte wijze van informatievastlegging en -uitwisseling. De constateringen zoals hierboven genoemd hebben bij Stichting Certificatie Asbest geleid tot de behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden om, zonder een onnodige verzwaring van administratieve inspanningen voor betrokken partijen, te komen tot een centraal asbestketen 3

4 informatiesysteem dat partijen van informatie voorziet op basis van hun functie en rol binnen de keten. Het Asbest Informatie Punt zoals dat door SCA wordt voorgesteld geeft hiervoor een eerste aanzet. Gezien het belang van de verlaging (waar mogelijk) van administratieve inspanningen zal het onderzoek zich moeten richten op de mogelijkheid van hergebruik van beschikbare gegevens, waarbij het in de gehele informatieketen duidelijk moet zijn wie welke toegang- en eigendomsrechten heeft op bepaalde gegevens. De gedachten gaan dientengevolge uit naar een informatiepunt dat enerzijds nauwkeurig te autoriseren is en dat anderzijds de uitwisseling van gegevens met andere systemen mogelijk maakt via eenduidige mechanismen. De constatering dat de gedachten zoals die bij SCA leven in lijn zijn met het vanuit de centrale overheid opgestarte Project Generieke Infrastructuur GEIN en het daarop aansluitende project Ketenherinrichting, heeft geleid tot het in onderling uitwerken van dit voorstel om te komen tot een pilot versie van een Centraal Asbest Informatiepunt (CAI). In de volgende hoofdstukken wordt een project gepresenteerd dat streeft naar een snelle dekking door een relatief licht systeem dat later uitgebouwd kan worden tot een systeem dat qua informatie meer volledig is. De reden hiervoor is dat op deze wijze relatief snel draagvlak kan worden gecreëerd en de gebruikers kunnen ervaren dat informatie op een vertrouwelijke manier gedeeld kan worden. Hierdoor kan de kritische massa worden bereikt die noodzakelijk is voor de acceptatie van het CAI als leidende bron van waardevolle informatie. 1.2 Aanleiding In de periode van oktober 2005 tot maart 2006 heeft de Taskforce Ketenherinrichting, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de contouren geschetst van een programma Ketenherinrichting, dat zich richt op herontwerpen van de ketens van informatie-uitwisseling tussen bedrijven en overheden. Doel hiervan is om te komen tot substantiële verlaging van de kosten van deze informatie-uitwisseling voor zover die plaats vindt op grond van wet- en regelgeving. In dit kader, heeft een analyse plaatsgevonden naar het proces van asbestverwijdering. Daartoe zijn interviews gehouden met personen van de meesten betrokken organisaties uit de keten. Hieruit is een duidelijk beeld naar voren gekomen van het verloop van het proces en geconstateerde punten voor verbetering. In een presentatie binnen de Raad van Deskundigen, waar de meeste ketenspelers in vertegenwoordigd zijn, is vanuit GEIN een beeld geschetst van een mogelijk te ontwikkelen Centraal Asbest Informatiepunt dat de keten kan ondersteunen en de informatie in de keten beter op elkaar afstemt. Dit beeld is met enthousiasme ontvangen. Een dergelijke ondersteuning ziet men graag gerealiseerd. Binnen het project Ketenherinrichting is behoefte aan de uitvoering van een casus om het gedachtegoed dat leeft om ketens te ondersteunen en het daarmee ondernemers makkelijker te maken in de praktijk uit te voeren en om aan te tonen dat dit de gewenste resultaten oplevert. Binnen de Arbeidsinspectie (AI) is men gestart met het project EFFORT om de melding die de asbestverwijderaar dient te doen aan de AI te ondersteunen middels een elektronisch formulier. De ontwikkelingen die er bij de verschillende partijen bestaan zijn aanleiding geweest om dit projectplan samen te stellen en een gezamenlijke doelstelling te formuleren. 4

5 2 PLAN VAN AANPAK 2.1 Doel De doelstellingen van het project kunnen als volgt worden geformuleerd: De realisatie van een Centraal Asbest Informatiepunt waarbij: o o o De bij het project betrokken partijen optimaal gebruik maken van reeds beschikbare informatie bij het doen van wettelijke verplichte meldingen en vorming van elektronische dossiers. (administratieve lastenverlichting). De bij het project betrokken overheidsinstanties beschikken over een goede audittrail van de in hun interventiegebied uitgevoerde asbesttrajecten. (verbetering controle). De bij het project betrokken partijen beschikken over een informatie die de planning en voorbereiding van hun werkzaamheden ondersteunt. (verbetering planning). Aangetoonde meerwaarde van een ketenondersteuning als voorbeeldcasus voor mogelijk andere uit te voeren casussen. Het project is een casus in het EZ programma Ketenherinrichting. Binnen dit programma wordt ernaar gestreefd dat professionals in bedrijven en overheden zélf het initiatief gaan nemen om te komen tot ketenherinrichting. Met dat oogmerk worden zij ondersteund door o.m. een toolbox en een ketenlab. In de aanvangsfase van het programma worden vanuit de programma-organisatie zelf een viertal casussen uitgevoerd, die beogen te laten zien: Dát keten herinrichting kan. Hóe keten herinrichting kan. De met deze casussen verkregen inzichten zullen worden verwerkt in de door het programma te ontwikkelen generieke aanpak. Op grond daarvan worden aanvullend op de primaire doelen, de volgende subdoelen nagestreefd: de eindresultaten dienen te voldoen aan eisen vanuit het programma om gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheid te bereiken (GEIN); de resultaten dienen zodanig te zijn, dat derden van de in het project opgedane kennis en ervaring, als voorbeeld, gebruik kunnen maken. 2.2 Op te leveren producten Het project zal de volgende (deel) producten opleveren: Inhoudelijk Procesbeschrijvingen Geoperationaliseerde omschrijving van informatiebehoeften van de processen die binnen het bereik vallen van het project. Geaccordeerde autorisatieprofielen voor alle betrokken partijen Keten gerelateerd Geïnstrueerde gebruikers Monitoring gegevens m.b.t. gebruik Geanalyseerde feedback door gebruikers 5

6 Beheer van het Centraal Asbest Informatiepunt Beschrijving van definitieve beheersstructuur IT-gerelateerd Geconfigureerde workflow in Business Process Management (BPM) systeem Geconfigureerde webdatabase voor context en inhoudelijke informatie Werkende koppeling tussen BPM systeem en webdatabase Werkend web-ontsloten Centraal Asbest Informatiepunt XML interface voor aanleveren van meldingsinformatie aan het CAI XML interface voor het opvragen van meldingsinformatie uit het CAI 2.3 Mijlpaal 1 juli 2007 Op 1 juli 2007 is de kwartiermakersfase afgerond en worden de volgende producten opgeleverd: Go of No-Go op het project. Duidelijk is of de keten gezamenlijk wil investeren in een ketenondersteunend system om ondernemen te vereenvoudigen. Analyse van de SOLL-situatie op detailniveau. Aansluitend kan gestart worden met de realisatie indien een Go wordt gegeven op het project. Projectplan voor de Realisatiefase. 2.4 Randvoorwaarden, scope en uitgangspunten De eerste versie van het Centraal Asbest Informatiepunt (CAI), zoals die binnen dit project zal worden gerealiseerd, zal een beperkt bereik hebben. In de bijlage is de procesbeschrijving opgenomen van de toekomstige situatie. De scope van de eerste versie richt zich minimaal op: Aanmelden van een nieuwe inventarisatie Beschikbaar stellen van elektronisch inventarisatierapport door inventarisatiebedrijf aan CAI Aanmaken van vergunningaanvraag Melden van verwijderen asbest aan instanties Afmelden van verwijderen Binnen het CAI wordt de volgende informatie opgeslagen: Proces informatie (begin/eind van fase, status) Context informatie (welke partijen, personen en locaties) Inhoudelijke informatie op metaniveau (referenties naar documenten en certificaten) In een eerste versie zal het CAI geen archieffunctie hebben. (Hier zijn wel ideeën over om zodoende controles deels op afstand te kunnen uitvoeren. Dit impliceert echter een centraal archief). Binnen de Raad van Deskundigen is gesteld dat dit project alleen succesvol is als iedere betrokken partij gebruik maakt van het Centraal Asbest Informatiepunt. Het gebruik ervan wordt dan als verplicht bestempeld. In dit project wordt dit als uitgangspunt gehanteerd. Bij realisatie zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande hulpmiddelen en software. Het proces wordt momenteel op een aantal punten al ondersteund door software. Dit zal waar mogelijk worden (her)gebruikt. Hierbij wordt met name gedacht aan het elektronisch meldingenformulier, 6

7 2.5 Risico s en knelpunten De volgende risico s en knelpunten worden momenteel onderkend: Bewaken van de scope van het project. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van het proces en een mogelijke SOLL-situatie is geschetst. Binnen het project bestaat het risico dat de scope van het project gaat groeien. Om dit risico te beperken wordt in de startfase van het project een workshop georganiseerd met de ketenspelers om de gewenste functionaliteit af te bakenen. De ketenspelers in de sector zullen een redelijke tijdsinspanning dienen te leveren om wensen t.a.v. functionaliteit in te brengen, te toetsen bij hun achterban, het systeem te testen, opleiding te volgen en het systeem te gebruiken. Deze tijd dient vrijgemaakt te worden. Het SCA dient hierin te stimuleren en te ondersteunen. Voorgesteld wordt om de vergunningaanvraag bij de gemeente te ondersteunen. Hiervoor is medewerking van de gemeenten nodig zodat zij een elektronische aanvraag ondersteunen. Mocht dit niet lukken dat kan in eerste instantie de vergunning aanvraag nog worden geprint. De ondernemer heeft dan alsnog het voordeel dat de vergunningaanvraag deels wordt ondersteund en geen dubbele informatie behoeft te worden ingevoerd. Uitgangspunt van de Raad van Deskundigen is dat iedereen het systeem moet gaan gebruiken. Deze Raad vertegenwoordigd de gehele keten echter dit is nog geen garantie dat iedereen het systeem gaat gebruiken. De Raad zal hiertoe haar achterban dienen in te lichten en commitment te vragen. Eventueel bestaat nog de mogelijkheid het verplicht gebruik op te nemen in de Certificering voorwaarden. 2.6 Fasering Om de doelstellingen te realiseren wordt onderstaande fasering voorgesteld. Deze bestaat uit twee delen. De Kwartiermakers fase en de Uitvoeringsfase. In de Kwartiermakersfase wordt de voorbereiding getroffen voor de Uitvoering. Met name wordt in de keten draagvlak gecreëerd voor de realisatie van een CAI en wordt de financiering geregeld. KWARTIERMAKER (tot 1 juli 2007) Fase Omschrijving FUNDING ANALYSE Zorgen voor draagvlak in de keten en het regelen van commitment voor de financiering Volledige uitwerking van de procesinformatiebehoefte van de verschillende partijen die een rol spelen in de asbestketen Fase FUNDING Regelen van draagvlak binnen de keten en verkrijgen van commitment voor de financiering. Een eerste presentatie voorde Raad van Deskundigen en een bijeenkomst bij EZ heeft reeds plaatsgevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat er sterke behoefte is aan ketenregie en een ondersteunend systeem. In deze fase zal de focus komen te liggen op het verder regelen van de financiering. De mogelijkheden voor exploitatie van het systeem zullen nader onderzocht worden. In deze fase zal tevens een convenant worden gesloten waarin het commitment door de deelnemers wordt bevestigd. 7

8 Fase ANALYSE Volledige uitwerking van de procesinformatiebehoefte van de verschillende partijen die een rol spelen in de asbestketen. Hiertoe zijn met een aantal partijen reeds inventariserende gesprekken gevoerd. In het kader van het project Ketenherinrichting is het proces reeds in kaart gebracht. In deze fase wordt de detail informatiebehoefte in kaart gebracht en worden besluiten genomen over de daadwerkelijke invulling van de functionaliteit. UITVOERING (van 1 juli juli 2008) Fase Omschrijving REALISATIE (tot 1/1/08) AANSLUITING De realisatie van het CAI en gebruiksklaar opleveren Aansluiting van de partijen voor wie de informatiebehoefte duidelijk is en waarvan de invulling door andere partijen akkoord is GEBRUIK De aangesloten partijen gebruiken het systeem gedurende een periode van 6 EVALUATIE maanden Evaluatie van gebruiksfase Fase REALISATIE De projectgroep zal tezamen met een gebruikersgroep het CAI realiseren. Gebruik zal worden gemaakt van een iteratieve manier van ontwikkelen. Aangezien procesondersteuning voor de partijen nog nieuw is dienen de gebruikers zich een beeld te gaan vormen hoe dit er in de praktijk uit komt te zien. Door iteratief te bouwen wordt telkens een deel van de functionaliteit gerealiseerd en besproken met de gebruikersgroep. Zo verkrijgt men een goed beeld en kan men de applicatie de gewenste vorm geven. In eerste instantie wordt gestreefd naar een operationeel CAI zonder dat er inhoudelijke gegevens worden vastgelegd. Concreet houdt dit in dat er slechts procesinformatie wordt opgeslagen, aangevuld met de identificatiegegevens van relevante partijen, individuen en locaties (contextgegevens). Voor elke fase wordt het begin- en eindtijdstip vastgelegd en partijen worden automatisch geïnformeerd van de stappen in het proces. Op basis van de verzonden informatie moeten de ontvangers in staat zijn om de inhoudelijke gegevens via de traditionele weg op te vragen dan wel terug te vinden. Uitwerking gedocumenteerde XML interfaces ten behoeve van derden die langs elektronische weg gegevens naar het CAI willen zenden of informatie uit het CAI willen opvragen. Een en ander vindt vanzelfsprekend plaats binnen de kaders van de geldende autorisatieprofielen en in overleg met de partijen. Fase AANSLUITING Aansluiting van de partijen voor wie de informatiebehoefte duidelijk is en waarvan de invulling door andere partijen akkoord is. In principe is gesteld dat uiteindelijk iedereen verplicht het CAI dient te gebruiken. In eerste instantie zal worden gestart met een pilotgroep. Fase GEBRUIK De aangesloten partijen gebruiken het systeem gedurende een periode van 6 maanden. Fase EVALUATIE Evaluatie van gebruiksfase. Een evaluatierapport wordt opgesteld en beschikbaar gesteld aan de stuurgroep. Besloten zal worden op welke wijze zal worden verder gegaan. Dit zal afhankelijk zijn van de evaluatie resultaten. 8

9 2.7 Planning Benodigde capaciteit in dagen van de verschillende rollen in de verschillende fasen: KWARTIERMAKER UITVOERING Projectmanager Procesanalist 20 3 Procesengineer 18 Softwareengineer 63 Writer 12 De projectmanager zorgt voor projectleiding en regelt commitment in de keten en de financiering. De procesanalist stelt het procesontwerp op voor de SOLL situatie. De procesengineer implementeer het BPMS. De softwareengineer bouwt de database de XML-koppelingen en de webportel en zorgt voor de aansluiting. De writer schrijft de helpteksten en de handleiding. 2.8 Organisatie Voorgesteld wordt de oprichting van een Stichting, die de werknaam Stichting Centraal Asbest Informatiepunt krijgt. Deze Stichting is een neutrale rechtspersoon die tot taak heeft het realiseren, beheren en in stand houden van het Centraal Asbest Informatiepunt. 9

10 Bestuur Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 partijen, te weten: VVTB: Branchevereniging Asbestverwijderaars VOAM: Branchevereniging Asbestinventarisatiebedrijven AEDES: Branchevereniging van woningcorporaties CI: De Certificerende Instanties In het bestuur is dan de opdrachtgever vertegenwoordigd (AEDES), de ondernemers (VVTB en VOAM) en een toezichthouder (CI). Onder het bestuur functioneert het secretarieel management (Bureau CAI), dat wordt ingehuurd. In de fase REALISATIE zal het bestuur worden vormgegeven en zal een projectgroep door het bestuur worden aangesteld om de realisatie van de pilot uit te voeren. De realisatie van het systeem zal worden uitbesteed. Raad van Advies Naast de Stichting wordt een Raad van Advies ingesteld die de beleidskaders kan vaststellen waarbinnen het CAI zich dient te ontwikkelen en die zorg draagt voor organisatorisch draagvlak binnen de keten. In de Raad van Advies neemt zitting: Ministerie EZ: waarbij de doelstellingen v.w.b. de ondernemers worden geborgd Ministerie SZW: waarbij toezicht op Arbeidsomstandigheden wordt geborgd LOM: waarbij toezicht en handhaving op het milieu binnen de sector wordt geborgd (indirect is hier dan ook o.a. VROM en Justitie betrokken) Gebruikersgroep Bevat van elke ketenspeler één vertegenwoordiger die mandaat heeft om besluiten te nemen rondom functionaliteit en zorgt voor een gedragen besluit bij de achterban. Van de leden van de 16

11 gebruikersgroep wordt gedurende de Realisatie fase een inzet verwacht van gemiddeld 1 á 2 dagen per maand. Na de evaluatie fase en bij continuering kan gedacht worden aan de vorming van een Stichting waar de belangen van de partijen en de activiteiten kunnen worden ondergebracht. In de evaluatiefase dient hier een vorm voor bepaald te worden. 2.9 Kosten en exploitatie Onderstaand zijn de kosten opgenomen tot en met de evaluatie fase. Tevens zijn de exploitatiekosten opgenomen om het CAI operationeel te houden. De kosten voor het verkrijgen van draagvlak en funding zijn buiten de projectkosten gehouden Projectkosten Kostensoort (Menstijd) Inspanning in Bedrag ( ) dagen Ontwikkelkosten ƒ Technisch Ontwerp ƒ Inrichting BPMS ƒ ƒ ƒ ƒ Inrichting database Bouw Webportal XML Interfaces Onvoorzien Leveren expertise door gebruikersgroep 12 p.p. pm Documentatie en handleidingen Projectmanagement Subtotaal Bedrag Licenties BPMS Datheon Database Totaal Exploitatiekosten (per jaar) Kostensoort (Menstijd) Kwaliteitsbeheer. Controle op autorisatieprofielen en monitoring gebruik en gebruikerstevredenheid Inspanning in dagen Bedrag In lijn met bestaande mantelcontracten is een gemiddeld dagtarief van 1.100,- gehanteerd. 2 Business Process Management Systeem 17

12 Support 1 e lijn 120 uur 2 e lijn 40 uur Management Kostensoort (Materieel) Bedrag Hosting (database, webserver) Licenties Totaal (Onderhoudsfee) Financiering Er zal gedurende een half jaar worden geëvalueerd. In de initiële begroting is een half jaar exploitatiekosten opgenomen. De totale projectkosten excl. BTW bedragen daarmee ,-. Dit is ,- incl. BTW. Om de realisatie van het CAI te financieren wordt een start financiering gevraagd van: EZ AI / VVTB VROM LOM AEDES Totaal is er dan een startkapitaal van ,-. Deze bedragen worden gezien als een eenmalige startsubsidie om van start te kunnen gaan en het CAI te realiseren en voor een half jaar in pilot te kunnen draaien. Na dit half jaar dient de sector zich uit te spreken of het systeem in die vorm in gebruik wordt genomen. Op dat moment start een exploitatiefase. De kosten voor exploitatie worden gedekt door een bijdrage per procesgang van de deelnemers te vragen. Daarmee worden de lasten evenredig verdeeld over de gebruiksintensiteit. Kostensoort Bedrag per jaar Initiële Kosten bestuur, oprichting, inschrijving Initiële Administratiekosten Onderhoudsbedrag voor adaptief onderhoud Exploitatiekosten Totaal Inkomsten Bijdrage x 5, De kosten van instandhouding en beheer bedragen jaarlijks ,-. De eerste versie zal zeker nog niet een definitieve versie zijn. Derhalve wordt een jaarlijks budget van ,- opgenomen om het systeem te kunnen wijzigen (adaptief onderhoud). De gebruiksgroep bepaalt welke wijzigingen aangebracht dienen te worden. Jaarlijks wordt er ca gemeld aan CI, AI e.d. De kosten voor de administratieve ondersteuning in de keten bedragen per proces (van inventarisatie t/m verwijdering) daarmee 5,-. Voorstel is de exploitatie op deze wijze door te voeren en gebruikers te belasten naar rato van gebruik en dus per proces. 18

13 Gebruiker Opdrachtgever (AEDES) Voordeel Minder adm. lasten bij indienen van vergunningaanvragen. Snellere afhandeling incidenten. Inzicht in status proces. Tracking en Tracing is geregeld. Asbestinventarisatiebedrijven (VOAM) Asbestverwijderingsbedrijven (VVTB, VAVB) Melding aan de CI Meldingen aan AI,CI, Gemeente (VI) Certificerende Instellingen (VOC ) Arbeidsinspectie (AI) VROM inspectie (VI, Gemeenten) Afmelding gemeente Beter toezicht Beter toezicht, Electr melding. Krijgt melding. Beter toezicht, electr. Melding en afmelding In het kader van gesloten toezichtsfront Voorgesteld wordt dat een deelnemende partij in beginsel een bijdrage levert van 1,- per procesgang. Door gebruik te maken van een Business Proces Management Systeem (BPMS) is het mogelijk een afrekening op basis van gebruik te hanteren. Een BPMS houdt namelijk een administratie bij v.w.b. het gebruik. Een nader te nemen besluit is of de Stichting de deelnemers individueel factureert of dat aan een branchevereniging of koepelorganisatie wordt gefactureerd die op haar beurt haar leden weer doorbelast. Per jaar kan gekeken worden naar de kosten en gebruik. De Stichting bouwt door de bijdrage ook middelen op om toekomstige wijzigingen in het CAI aan te kunnen brengen. Per jaar kunnen de kosten per proces vastgesteld worden. Gebruikers kunnen de kosten doorbelasten naar hun eindgebruiker. In principe dienen de kosten voor de eindgebruiker uiteindelijk te dalen aangezien het CAI zorg draagt voor een efficiëntere afhandeling van het proces en beter toezicht mogelijk maakt. 19

14 BIJLAGE 1 CASE ASBESTVERWIJDERING In deze bijlage is de rapportage opgenomen, die eerder is vervaardigd ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Taskforce Ketenherinrichting. Inleiding Asbest is vooral na 1945 op grote schaal in de handel gebracht en gebruikt in fabrieken, woningen en schuren in gebruik in de land- en tuinbouw, schepen, treinen en als wegverharding. Ook is er asbesthoudend materiaal in puin en bodem terechtgekomen. Vanaf het moment dat bekend werd dat werken met asbest zeer ernstige risico s voor de gezondheid met zich mee kan brengen wordt gepoogd om asbest op een verantwoorde manier uit het (leef)milieu te verwijderen. Volgens de huidige wet- en regelgeving moeten professionele asbestwerken gemeld worden en uitgevoerd worden door daarvoor gecertificeerde bedrijven en personen. Gezien de vele organisaties die betrokken zijn bij voorbereiding en uitvoering van asbestwerken alsmede de daarmee samenhangende vergunningverlening, controle en handhaving is eenduidige informatievoorziening een noodzaak. Deze noodzaak heeft ertoe geleid dat er door verschillende partijen een aantal onafhankelijke initiatieven zijn ontplooid. Zo heeft de SCA (Stichting Certificatie Asbest) ervoor gezorgd dat het centrale certificaten register via het internet te raadplegen is, en streeft de Arbeidinspectie naar een online meldingen systeem voor asbest werken. In het kader van het SZW Vast programma wordt gewerkt aan een online instrument om de voorbereiding van asbestverwijderingswerken te verbeteren (risico-classificering en technische werkplanelementen). De tot nu toe opgedane ervaringen hebben geleid tot een behoefte aan verdere invulling van een eenduidige en efficiënte wijze van informatievastlegging en -uitwisseling. Aan het verzoek vanuit EZ om in het kader van het project Ketenherinrichting medewerking te verlenen aan de opzet van een casusbeschrijving werd met enthousiasme gehoor gegeven. In het kader van dit onderzoek zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van: Asbestinventarisatiebedrijf Asbestverwijderingsbedrijf Certificerende Instantie Laboratorium Gemeente Zoetermeer Arbeidsinspectie Ministerie van SZW Stichting Certificatie Asbest Er is binnen de Raad van Deskundigen, waarin alle spelers van de keten vertegenwoordigd zijn, een presentatie gehouden over de ketenbenadering. Hierbij is dit proces van Asbestverwijdering besproken en zijn de ideeën voor verbetering getoetst. Hierop is unaniem zeer positief gereageerd en is verzocht z.s.m. met het project een aanvang te maken. 20

15 Huidig proces asbestverwijdering Onderstaande beschrijving is een weergave van het huidig procesverloop. Product en dienst Het product asbest is in het verleden veelvuldig toegepast in bouwmaterialen en isolatie materiaal. Er zijn veel bouwwerken waar asbest in verwerkt is. Het professioneel verwijderen van asbest vindt sedert 1994 onder certificatie plaats. Dit proces draagt zorg voor het professioneel inventariseren en verwijderen van asbest. Dit proces ondersteunt de werkwijze en procedure volgens het van het asbestverwijderingsbesluit. Processturing en kenmerken Het proces kent de volgende kenmerken: Kenmerk Aantallen Asbestinventarisatiebedrijven Circa 70 Asbestverwijderingsbedrijven 300 Aantal inventarisatie trajecten per dag (schatting) 75 Aantal vergunningaanvragen Aantal meldingen 3 bij Arbeidsinspectie Aantal inspectie uitgevoerd door Arbeidsinspectie Aantal audits door Certificerende Instelling per jaar per jaar 600 per jaar 6 keer per jaar per bedrijf Wettelijke gezien dient een inventarisatiebedrijf of verwijderingbedrijf 14 werkdagen voor de daadwerkelijk inventarisatie of verwijdering een melding te doen de Certificerende Instelling en/of Arbeidsinspectie. Actoren In dit proces zijn de volgende partijen betrokken: De aanvrager van een vergunning Het inventarisatiebedrijf (AIB) Het verwijderingsbedrijf (AVB) De gemeente De arbeidsinspectie (AI) De certificeringsinstantie (CI) De VROM inspectie (VI) Laboratorium (LAB) In het proces zijn de taken voor de betrokken opgenomen. Dit proces start bij het inschakelen van een inventarisatiebedrijf en eindigt bij het verwijderen van de asbest. Transport en opslag is in deze beschrijving nog niet meegenomen. Er is dus een additioneel proces Transport en opslag. Binnen de certificeringinstantie wordt een auditproces doorlopen. Een inspectie van de AI kan leiden tot een sanctie. Het deelproces Sanctie wordt dan doorlopen. Deze gerelateerde processen zijn verder niet uitgewerkt. 3 Dit zijn meldingen van de geplande datum van verwijderen van asbest of mutaties van de geplande datum. 21

16 Procesflow hoofdproces Asbestsloop Procesbeschrijving In bovenstaand schema is een overzicht 4 gegeven van het procesverloop van het hoofdproces Asbestsloop. Het hoofdproces kent verschillende subprocessen. Deze subprocessen zijn met een + aangegeven en zijn nader gedetailleerd in de subproces beschrijvingen. De aanvrager, die mogelijk asbest heeft aangetroffen in een in eigendom zijnde object, verstrekt de opdracht voor nadere inspectie aan een gecertificeerd inventarisatie bedrijf (AIB). Deze AIB voert een inventarisatie uit en rapporteert terug aan de aanvrager. De aanvrager vraagt vervolgens een vergunning aan bij de gemeente. De gemeente behandelt de vergunningaanvraag. Vervolgens kan de aanvrager opdracht verstrekken aan een gecertificeerde asbest verwijderbedrijf (AVB). Deze AVB zal voorbereiding treffen en vervolgens de asbest verwijderen. De AVB zal vervolgens rapporteren aan de aanvrager waarmee het proces is beëindigd. (NB Het transport en verwijderen van asbest is in het proces nog niet opgenomen). 4 Voor het beschrijven van de processen wordt gebruik gemaakt van een open processtandaard: Business Process Modelling Notation (BPMN). Voor een toelichting op de gehanteerde symbolen wordt verwezen naar bijlage 1 inzake BPMN. 22

17 Procesflow deelproces Asbestinventarisatie Procesbeschrijving De aanvrager verstrekt een opdracht aan een gecertificeerd inventarisatiebedrijf (AIB). Deze meldt de inventarisatie aan de certificerende instelling die hierop mogelijk een audit uitvoert. Het AIB zal de inventarisatie uitvoeren en monsters versturen aan een geaccrediteerd laboratorium. Deze zal de monsters onderzoeken op asbest en rapporteren. Het AIB zal een eindrapportage opstellen aan de aanvrager. Taken van Aanvrager Verstrek opdracht Een opdracht wordt verstrekt aan een gecertificeerd inventarisatie bedrijf. Constatering asbest Aanvraag voor inventarisatie Ontvang rapport Het eindrapport van de inventarisatie wordt ontvangen. Rapport AIB Keuze voor verwijder methode Taken van AIB Ontvang opdracht 23

18 Een opdracht wordt ontvangen voor inventarisatie. Aanvraag inventarisatie Planning voor inventarisatie Volgnummer 12 Melden inventarisatie Een melding aan de CI wordt gedaan zodat een eventuele audit kan worden uitgevoerd. Planning inventarisatie Melding Uitvoeren inventarisatie De inventarisatie van asbest wordt uitgevoerd. Planning inventarisatie - Verstuur monster Een of meerdere monsters worden naar het Lab verstuurd. Het gaat hierbij veelal om enkele monsters. Gegevens LAB Opdracht voor analyse Ontvang resultaat De resultaten van het Lab worden ontvangen. Aangeven wordt o.a. welk soort asbest er is aangetroffen. Rapportage analyse, geg. opdrachtgever Ontvangen labresultaten Opstellen rapport en versturen Het inventarisatierapport wordt opgesteld en aan de aanvrager verzonden. Rapportage analyse, geg. aanvrager Rapport, begeleidende brief Taken van CI Ontvang melding De melding tot inventariseren wordt ontvangen. Melding Planning controle 24

19 Taken van Lab Ontvang monster De monsters en formulieren worden ontvangen. Opdracht analyse monster Planning analyse Analyse en verstuur resultaat De monsters worden geanalyseerd en de resultaten verstuurd. Het aantal parameters dat gemeten wordt is beperkt. Planning analyse, geg. AIB Rapportage analyse Procesflow deelproces Behandel vergunningaanvraag Procesbeschrijving De aanvrager heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Bij deze vergunning dient het inventarisatierapport gevoegd te zijn. De gemeente zal de vergunning in behandeling nemen en de vergunning verlenen of weigeren. Bij verlenen van de vergunning wordt aangegeven dat verwijderen dient te geschieden door een gecertificeerd bedrijf en dat een melding gegeven dient te worden wanneer verwijderen gaat plaatsvinden. 25

20 Deze taken zijn verder niet uitgewerkt aangezien deze voor de casus minder relevant zijn. Procesflow deelproces Verwijderen asbest Procesbeschrijving De aanvrager verstrekt opdracht aan een gecertificeerd verwijderingbedrijf (AVB) om het asbest te verwijderen. Tevens wordt opdracht verstrekt aan een geaccrediteerd laboratorium om na het verwijderen een eindmeting uit te voeren. Het AVB zal een werkplan opstellen en een melding doen aan gemeente, AI, CI (en eventueel de VI) wanneer het verwijderen is gepland. De handhavinginstanties besluiten ieder voor zich of op die dag een inspectie gaat plaatsvinden. Indien het verwijderen gereed is kan de eindmeting plaatsvinden. Het AVB doet een afmelding bij de gemeente. Het laboratorium rapporteert de eindmeting aan de aanvrager. Taken van Aanvrager Verstrekken opdracht Lab De opdracht aan een gecertificeerde lab wordt verstrekt om te meten of het object asbestvrij is. NB Deze opdracht wordt ook vanuit de verwijderaar aan het lab verstrekt. Constatering of vermoeden dat asbest aanwezig is. Opdrachtverstrekking 26

Casus Verwijdering asbest. Samen beter dan de som der delen

Casus Verwijdering asbest. Samen beter dan de som der delen November 2011 INHOUDSOPGAVE 1 Casus Verwijdering van asbest...3 1.1 Proces van asbestverwijdering... 3 1.2 Aanleiding voor de casus... 3 1.3 Een voorziening voor ketenregie... 4 2 Lessen uit de casus Verwijdering

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Toezicht op Asbest. Betrokken Partijen

Toezicht op Asbest. Betrokken Partijen Toezicht op Asbest Betrokken Partijen IenM SZW Ascert RvA Omgeving Examenin stellingen Aedes VIA RWS VOAM - VKBA Omgevings diensten Gemeenten Politie / OM Fenelab VVTB VAVB VERAS VOC / CKI s VOA RGD Vastgoed

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Asbestvolgsysteem voor Toezichthouders

Asbestvolgsysteem voor Toezichthouders Asbestvolgsysteem voor Toezichthouders Freerk Siegersma Projectleider gebruiksbeheer Asbestvolgsysteem Doel Asbestvolgsysteem Verbeteren van inzicht in de aanwezigheid van asbest Transparanter maken van

Nadere informatie

Instructiedocument Casus Factsheet

Instructiedocument Casus Factsheet Instructiedocument Casus Factsheet Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie.

Nadere informatie

nadere toelichting inzake artikelen van de Sc-530 en Sc-540:2011 versie 4 Algemeen

nadere toelichting inzake artikelen van de Sc-530 en Sc-540:2011 versie 4 Algemeen Postbus 154 3990 DD Houten Tel: 030 290 1623 Ascert nadere toelichting inzake artikelen van de Sc-530 en Sc-540:2011 versie 4 Algemeen Overstap van CKI A naar CKI B (art. 4.5.2) Bij een intrekking van

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Uitvoering van asbestsaneringen

Uitvoering van asbestsaneringen Uitvoering van asbestsaneringen Door: ir. Ingmar Scheiberlich In de uitvoeringsfase van een asbestsanering houdt de opdrachtgever of projectmanager, zich bezig met het bewaken van de contracten en de beheersing

Nadere informatie

Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM. Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector

Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM. Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector INTRODUCTIE Binnen de ambulancesector heeft het Coronel Instituut voor

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 1. Achtergrond en aanleiding De Rekenkamer Maastricht doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden Forum Standaardisatie Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden 16 februari 2016 Pagina 1 van 5 INLEIDING Aanleiding voor deze notitie Op 30 november 2015 heeft het ministerie

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst

Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR SANERING VAN ASBEST EN KERAMISCHE VEZELS EN KLACHTENREGELING

PROTOCOL VOOR SANERING VAN ASBEST EN KERAMISCHE VEZELS EN KLACHTENREGELING PROTOCOL VOOR SANERING VAN ASBEST EN KERAMISCHE VEZELS EN huurders- en verhuurderszaken maart 2001 Inhoud Toelichting I Inleiding II Uitgangspunten III Gebruik van de procedures IV Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Convenant Eenvormige Toetsing Gezondheidsonderzoek vanuit het Parelsnoer Instituut

Convenant Eenvormige Toetsing Gezondheidsonderzoek vanuit het Parelsnoer Instituut Convenant Eenvormige Toetsing Gezondheidsonderzoek De ondergetekenden: 1. Academisch Medisch Centrum Amsterdam... gevestigd aan... te..., vertegenwoordigd door... (hierna te noemen...) en 2...., gevestigd

Nadere informatie

DE ROL VAN GOEDE PRAKTIJKEN IN DE NEDERLANDSE ASBEST PRAKTIJK JODY SCHINKEL

DE ROL VAN GOEDE PRAKTIJKEN IN DE NEDERLANDSE ASBEST PRAKTIJK JODY SCHINKEL DE ROL VAN GOEDE PRAKTIJKEN IN DE NEDERLANDSE ASBEST PRAKTIJK JODY SCHINKEL ACHTERGROND Asbest wetgeving Asbest keten / betrokkenen Waarom veilige werkwijzen moeilijk hun weg vinden Hoe we veilige werkwijzen

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Asbest in gemeentelijke gebouwen Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Bezit uw gemeente gebouwen waarin asbest is verwerkt? Het kan voorkomen dat u als gemeentelijke gebouwbeheerder met asbest

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem 1. Preambule Leveranciers en Producenten van Afrekensystemen (hierna: Marktpartijen, zie ook bijlage 1 voor definities) en de Belastingdienst, (hierna

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Resultaten uitvoering gemeentelijke. asbesttaken 2007

Resultaten uitvoering gemeentelijke. asbesttaken 2007 Resultaten uitvoering gemeentelijke asbesttaken 2007 VROM-Inspectie Resultaten uitvoering gemeentelijke asbesttaken 2007 Inleiding Asbest is in het verleden in de bouw veel toegepast vanwege zijn gunstige

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP)

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) Vastgesteld door het CCvD: 22 januari 2015 Ingangsdatum: 22 januari 2015 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14-01: SNA 2015 sna.div.736-1 Inleiding De inspecties

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest

Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest Alleen gecertificeerde bedrijven en personen mogen met asbest werken. De certificatieeisen zijn verbeterd, waardoor de controle op de naleving

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 12/003

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 12/003 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201102354

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Checklist voor interviews en workshops

Checklist voor interviews en workshops 1 Bijlage 6 Checklist voor interviews en workshops Hoe komen we aan de nodige informatie over de vast te leggen processen en procedures? In deze bijlage beschrijven we waar informatie aanwezig is en hoe

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie