Realisatieplan SSC ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Realisatieplan SSC ICT"

Transcriptie

1 MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Realisatieplan SSC ICT (Concept) onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 25 januari 2005 Versie 14

2 Realisatieplan SSC ICTdoc Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Inleiding 7 21 Doel van dit document 7 22 Opzet van het plan 8 23 Begrenzing van het plan 9 24 Beheer van het plan 9 3 Uitgangspunten en randvoorwaarden Uitgangspunten Randvoorwaarden 11 4 Projectbesturing, overdracht en overbrugging Start kwartiermaakfase Start transitiefase Start transformatiefase Escalatie 15 5 De kwartiermaakfase Opbouwactiviteiten Voorbereiden transitie Start onderzoek tranche De transitiefase Starten ICT-service delivery Inregelen regiefuncties Feitelijke overdracht Communicatie 26 7 De transformatiefase Aanpak van de transformatie Transformatie netwerk management services Transformatie datacenter services Transformatie system management services Transformatie gegevensopslag services Transformatie beveiliging services Transformatie uitwijk services Transformatie werkplekbeheer services Transformatie aansluitings services 39 Pagina 2 van 46

3 Realisatieplan SSC ICTdoc 710 Transformatie printing services 39 8 Planning Financiële planning Realisatiefase van tranche Financiële planning Onderzoeks- en ontwerpfase tranche Planning doorlooptijd 42 A Inventarisatie tranche-1 Startgroep 44 B Detailplanning personele kosten 45 Pagina 3 van 46

4 Realisatieplan SSC ICTdoc 1 Managementsamenvatting Het realisatieplan voor het shared service center ICT van de gemeente Amsterdam (SSC ICT) geeft een overzicht van de wijze waarop het SSC ICT - na positieve besluitvorming over de businesscase - tot stand zal komen Het beschrijft de organisatie van de realisatie ondermeer in termen van aanpak, fasering en activiteiten en besturing De streefdatum voor de formele start van het SSC ICT Amsterdam is 1 januari 2006 Die formele start begint met de daadwerkelijke overdacht van de ICT-activiteiten uit tranche-1 (mensen, middelen en contracten) van de deelnemende diensten in de startgroep De praktijk van de realisatie moet vooral pragmatisch zijn De realisatie van de inrichting wordt onderverdeeld in de volgende drie deels overlappende fases: 1 Kwartiermaakfase In de kwartiermaakfase wordt de bovenkant van de nieuwe SSC ICT-organisatie opgebouwd en worden de voorbereidingen getroffen om het SSC ICT van start te kunnen laten gaan en voor een snelle en efficiënte eerste transitie In deze fase worden ondermeer de interne en externe regiefuncties ingericht, de raamcontracten en SLA s opgesteld Belangrijk is dat in deze fase de ICT-architectuur wordt afgerond Daarnaast wordt in deze fase de uitwerking van tranche-2 voor de startgroep ter hand genomen 2 Transitiefase De transitiefase betreft de feitelijke administratieve en organieke overdracht van mensen en middelen van de deelnemende diensten naar het SSC ICT, voor zover behorend tot tranche-1 (zie de notitie ICT-infrastructuur) Tijdens de transitie worden de service management processen op gang gebracht, het (eventuele) contractmanagement overgedragen en een begin gemaakt met de professionalisering 3 Transformatiefase In de transformatiefase worden de organisatie van het SSC ICT en ICT zelf gestroomlijnd, waarbij mogelijke uitbesteding wordt onderzocht De organisatorische stroomlijning betreft onder meer de besturing, primaire en secundaire processen De ICT-technische stroomlijning betreft de hardware, software en datacommunicatie Deze ICT-technische stroomlijning kan in eigen beheer worden uitgevoerd, maar kan ook worden uitbesteed Tijdens de transformatiefase zal per geval daarover moeten worden besloten De eerste transitie vindt in 2005 plaats en de transformatie gaat in de eerste helft van 2006 van start Randvoorwaarden Bij het opstellen van het Realisatieplan zijn, gebaseerd op de uitgangspunten, de volgende randvoorwaarden gesteld: formele start van het SSC ICT op 1 januari 2006; goedkeuring van de businesscase SSC ICT door Stuurgroep BRI uiterlijk in januari 2005; een besluit door het College en Raad over het instellen van een SSC ICT vóór 1 maart 2005; overeenstemming met de bonden en ondernemingsraden van de betrokken diensten over het overgaan van medewerkers van deze diensten naar het SSC ICT, geflankeerd en ondersteund door een Sociaal Plan (uiterlijk juni 2005); Pagina 4 van 46

5 Realisatieplan SSC ICTdoc goede en betrouwbare voorlichting aan de betrokken toekomstige medewerkers van het SSC ICT waardoor zij een compleet en getrouw beeld hebben van de werkelijkheid die zij kunnen verwachten bij het SSC ICT; geen grote verstoringen tijdens het kwartiermaken, de transitie en de transformatie door vakantieperiodes; een afgerond sociaal plan ten behoeve van de ombuigingsoperatie; vroegtijdige benoeming/aanstelling van een functionaris belast met het ontwerp van een gemeentebrede ICT-architectuur; Vroegtijdige instelling en inrichting van een gemeentebrede voorziening voor de externe regie van ICT-uitbestedingen Projectbesturing en overdracht De drie verschillende fases uit het Realisatieplan kennen ieder een eigen opzet, een eigen karakteristiek en besturing Gaandeweg ontstaan momenten van formele overdracht van budget en verantwoordelijkheden De kwartiermaakfase en de transitiefase moeten worden gezien als projecten en als zodanig worden aangestuurd Bij de start van de transitie verandert de besturing, omdat het bestuur en de lijnorganisatie van het SSC ICT dan is ontstaan Per het eind van de transitiefase houdt de projectorganisatie op te bestaan en gaat de verantwoordelijkheid voor de transformatie naar de reguliere lijnorganisatie van het SSC ICT over Kwartiermaken In de kwartiermaakfase worden de opbouwactiviteiten voor het SSC ICT uitgevoerd, wordt de transitie voorbereid en wordt het onderzoek van tranche-2 ter hand genomen Belangrijk is, dat alle keuzes die tijdens het kwartiermaken gemaakt worden, schaalbaarheid toelaten om latere groei niet te belemmeren Bij de opbouwactiviteiten zijn zaken aan de orde zoals het opstellen van de convenanten, het benoemen van de Raad van Deelnemers (en het Dagelijks Bestuur), de werving en selectie van de directeur en de MT-leden van het SSC ICT, het inrichten van de (belangrijke!) HR-functie en het opstarten van de implementatie van de regiefuncties Verder omvatten deze opbouwactiviteiten oa het werven en selecteren van een ICTarchitect, het ontwerpen van een ICT-architectuur, het bepalen en kiezen van door het SSC ICT te hanteren methoden, technieken en systemen en het zoeken van geschikte huisvesting De voorbereiding van de transitie, die in de kwartiermaakfase plaatsvindt, zorgt dat de feitelijke transitie snel en efficiënt kan worden uitgevoerd De activiteiten die hier bij horen zijn het samenstellen van een transitieteam, het voorbereiden en plannen van de transitie, het opstarten van de in- en externe communicatie rond het SSC ICT etc Het voorbereiden van het SSC ICT omvat een aantal praktische zaken zoals oa de inrichting van het Backoffice, het afronden van de raamcontracten en het opstellen van de SLA s Tevens worden de interne en externe regiefuncties ingericht Belangrijk is dat in deze fase de ICT-architectuur wordt afgerond en aan het eind formeel wordt opgeleverd Verder wordt een onderzoek gedaan naar mogelijke quick wins Dit zijn potentiële en beleidsneutrale items in de ICT-infrastructuur waar door relatief eenvoudige en snelle ingrepen substantiële kostenbesparingen zijn te realiseren Tenslotte worden in 2005 voor de deelnemende diensten parallel aan elkaar uitgevoerd: de bovengeschetste kwartiermaakfase van tranche-1 (ICT-infrastructuur); de fase-1 (voorzonderzoek) en fase-2 (businesscase) voor tranche-2 (ICTfunctionaliteit) Pagina 5 van 46

6 De transitie Realisatieplan SSC ICTdoc De transitiefase bevat het uitvoeren van de feitelijke transitie en richt zich op de overdracht van mensen, middelen en contracten van de bestaande ICT-services naar het SSC ICT Bij aanvang van de transitie moeten worden opgestart: de service management processen, de feitelijke ICT-serviceverlening, en het (eventuele) contractmanagement Voorts moet een begin worden gemaakt met de professionalisering De transformatie De transformatie wordt bottom-up per deelnemende dienst opgepakt Bottom-up wil in dit verband zeggen dat de in de service portfolio genoemde diensten - technisch gezien - van onder af aan worden gestandaardiseerd en daarna geoptimaliseerd, te beginnen met het beheer van de (lokale) netwerken en zo via het beheer van servers en dataopslag doorwerkend naar de services rond ICT-werkplekken De ICT-technische stroomlijning kan in eigen beheer worden uitgevoerd, maar kan ook worden uitbesteed Tijdens de transformatiefase zal per geval daarover moeten worden besloten Per te transformeren ICT-services wordt een projectplan opgesteld, waarbij in een vroeg stadium wordt onderzocht of het wenselijk is op termijn deze ICT-service uit te besteden Daarbij wordt tevens gekeken of de transformatie dan onderdeel moet en kan zijn van de uitbesteding, danwel dat de transformatie dusdanig complex is dat deze op zich uitbesteed kan en moet worden Planning van de realisatie In dit stadium van de planvorming is alleen de kwartiermaakfase planbaar voor wat betreft doorlooptijd én benodigde middelen De doorlooptijd wordt begroot op 9 maanden De totale kosten voor de uitvoering van de kwartiermaakfase worden geraamd op 2,7 mln Begrippenlijst Voor een toelichting op sommige in dit document gehanteerde begrippen wordt verwezen naar het document a Begrippenlijst, V02, 6 december 2004 Pagina 6 van 46

7 Realisatieplan SSC ICTdoc 2 Inleiding 21 Doel van dit document Het realisatieplan voor het shared service center ICT van de gemeente Amsterdam (SSC ICT) geeft een overzicht van de wijze waarop het SSC ICT - na positieve besluitvorming over de businesscase - tot stand zal komen Het beschrijft de organisatie van de realisatie ondermeer in termen van aanpak, fasering en activiteiten en besturing In het plan van aanpak Project fase-2b wordt gesproken over de mijlpaaldocumenten Transitieplan en Transformatieplan ; deze twee zijn in dit realisatieplan samengebracht De realisatie van het SSC ICT is opgedeeld in de 3 opeenvolgende fases: 1 kwartiermaakfase Tijdens deze fase worden een aantal activiteiten uitgevoerd, te weten: direct na de besluitvorming inrichten van de bovenkant van de SSC ICT organisatie, dit betreft de besturing van het SSC ICT, het zoeken en benoemen van het managementteam en enkele andere sleutel -functionarissen; opzetten van de primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen; inrichten van de interne en externe regiefuncties, opstellen van de raamcontracten en SLA s, op gang brengen van de service management processen, overdragen van het (eventuele) contractmanagement en een begin maken met de professionalisering; voorbereiden van de eerste transitie- lichting ; ontwerpen en formeel opleveren van de initiële gemeentelijke ICT-architectuur; schetsen van een duidelijk beeld van mogelijke quick-wins ; uitvoeren van de kwartiermaakfase fase-1 (voorzonderzoek) en fase-2 (businesscase) voor tranche-2 (ICT-functionaliteit) voor de deelnemende diensten 2 transitiefase De transitie betreft de administratieve en organieke overdracht van mensen en middelen van de deelnemende diensten naar het SSC-ICT, voor zover behorend tot tranche-1 (zie de notitie ICT-infrastructuur) Hetgeen inzake de transitie tijdens de kwartiermaakfase is voorbereid, wordt geëffectueerd tijdens de transitiefase 3 transformatiefase In de transformatiefase worden de organisatie van het SSC ICT en de ICT zelf gestroomlijnd, waarbij mogelijkheden en wenselijkheden tot uitbesteding worden onderzocht Deze fase wordt projectgewijs uitgevoerd De organisatorische stroomlijning betreft onder meer de besturing, primaire en secundaire processen De ICT-technische stroomlijning betreft de hardware, software en datacommunicatie Deze ICT-technische stroomlijning kan in eigen beheer worden uitgevoerd, maar kan ook worden uitbesteed Tijdens de transformatiefase zal per project daarover moeten worden besloten door de deelnemende diensten Pagina 7 van 46

8 Realisatieplan SSC ICTdoc Planning In Figuur 1 is het bovenstaande samengevat en tijdsmatig weergegeven Het SSC ICT gaat formeel op 1 januari 2006 van start, de peildatum Gedurende een periode van ca 6 maanden moet de SSC ICT organisatie ontstaan en moeten alle benodigde voorbereidingen plaatsvinden om op formele te starten Aansluitend zal per de effectueringsperiode van ca 3 maanden starten, waarna het SSC ICT in staat zal zijn volwaardig te functioneren en opereren De volledige transitie voorbereiding plus effectuering - neemt dus 9 maanden in beslag De feitelijke transitie van de startgroep naar het SSC ICT start dus op 1 januari 2006 en wordt afgerond in het 1e kwartaal 2006 Uitzondering hierop vormt de feitelijke transitie inzake OGA; die wordt vanwege interne reorganisaties uitgesteld en geëffectueerd op 1 januari 2007??? NB: Waar nodig wordt administratief teruggewerkt tot Zie ook paragraaf 312 De transformatie kan starten zodra het SSC ICT een feit is, dus vanaf 1 april 2006 Realisatie SSC ICT tranche-1 startgroep Kwartiermaakfase Transitie (voorbereiding) Inrichten Back-office Implementeren regie Opstellen SLA s/slr s Administratief verhuizen: mensen, middelen en contracten Feitelijke Transitie Transformatie maand Figuur 1 Realisatie SSC ICT tranche-1 startgroep 22 Opzet van het plan Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgangspunten en randvoorwaarden die zijn gehanteerd bij het opstellen van dit realisatieplan Hoofdstuk 4 bevat de projectbesturing en de overdracht naar de nieuwe SSC ICT organisatie Verder is dit plan opgebouwd overeenkomstig de volgorde van activiteiten waarop de het SSC ICT in grote lijnen tot stand zal komen: kwartiermaakfase (initiële opbouw), transitie (overdracht van mensen en middelen), en transformatie (stroomlijning resp uitbesteding) In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste activiteiten die zijn voorzien in de kwartiermaakfase beschreven, terwijl hoofdstuk 6 het feitelijke transitieplan bevat In hoofdstuk 7 tenslotte wordt ingegaan op de transformatie Pagina 8 van 46

9 Realisatieplan SSC ICTdoc 23 Begrenzing van het plan Dit document beschrijft organisatie van de realisatie van het SSC ICT voor de startgroep (tranche-1) De volgende documenten bepalen de opzet en de kaders van het SSC ICT en bakenen daarmee het werkveld van het realisatieplan af: het mijlpaaldocument ondernemingsplan SSC ICT, versie 15, 9 november 2004; ICT-infrastructuur (projectdocument), versie 10, 15 oktober 2004; Tranches (projectdocument), versie 12, 29 september 2004; het mijlpaaldocument serviceportfolio SSC ICT versie 02, 25 oktober 2004; het mijlpaaldocument service quality plan SSC ICT, versie 05, 5 november 2004; het mijlpaaldocument service level agreement *format* (standaard SLA), versie 03, 25 oktober 2004 het mijlpaaldocument inrichtingsplan, versie 10, 17 november 2004 zie ook de minisite Shared Service Center 24 Beheer van het plan Dit document wordt beheerd door de projectgroep SSC ICT, terwijl het inhoudelijk beheer vooralsnog is belegd bij het projectteam SSC ICT Bij het van start gaan van het nieuwe SSC ICT (na afronding van de transitiefase) wordt het beheer overgedragen aan het management van het SSC ICT Pagina 9 van 46

10 Realisatieplan SSC ICTdoc 3 Uitgangspunten en randvoorwaarden 31 Uitgangspunten 311 Algemeen Alvorens het SSC ICT op 1 januari 2006 formeel van start gaat, wordt een periode van kwartiermaken ( kwartiermaakfase ) onderkend Hierin vinden de voorbereidingen van de start van het SSC ICT plaats, alsmede de voorbereidingen voor de eerste transitie Daarnaast worden de voorstellen inzake tranche-2 voor de deelnemende diensten verder uitgewerkt; Realisatie van het SSC ICT is onderdeel van de ombuigingsoperatie van de gemeente Amsterdam eerst transitie, dan transformatie Dit wil zeggen dat er niet eerder met de transformatie wordt begonnen voordat de transitie is afgerond en alle deelnemende diensten in de startgroep formeel hun (tranche-1) ICT-activiteiten aan het SSC ICT hebben overgedragen Uitzondering op deze regel vormen eventuele quick wins ; eerst startgroep, dan rest centrale stad, dan stadsdelen Hiermee is bedoeld dat de kwartiermaakfase, de transitie en transformatie van de diensten die het prestatie Manifest Amsterdam hebben ondertekend het voortouw nemen De overige diensten van de centrale stad komen later aan de beurt, waarna (mogelijk) de stadsdelen volgen Dit leidt tot 3 mogelijke scenario s voor de invoering van een SSC ICT die in de business case in financiële termen worden doorgerekend In het realisatieplan is uitsluitend scenario-1 (de Startgroep) uitgewerkt Volgende transities en transformaties zullen steeds groepsgewijs ( lichtingen ) plaats vinden Vanwege deze indeling in lichtingen is het dus mogelijk dat een transformatie in uitvoering is, terwijl een nieuwe lichting deelnemers aan de transitie begint 312 Transitie en aanloop transitie startgroep wordt begin 2006 afgerond Eind december 2005 dienen alle voorbereidingen voor de transitie tranche-1 van de startgroep afgerond te zijn, zodat vanaf 1 januari 2006 met effectuering kan worden begonnen De effectuering zal in het 1 e kwartaal 2006 plaatsvinden en worden afgerond De transformatiefase gaat direct vanaf 1 januari 2006 van start Dit is noodzakelijk om het geplande besparingsniveau voor 2006 te kunnen realiseren alle ICT-activiteiten uit tranche-1 van de diensten van de startgroep verhuizen administratief en organiek op de zelfde peildatum: 1 januari 2006; gelijke monniken, gelijke kappen; conform het Prestatie Manifest Amsterdam; eenduidigheid De datum van het administratief en organiek overgaan van ICT-resources is voor alle deelnemende diensten gelijk Met deze overgangsdatum is bedoeld de datum met ingang waarvan de medewerkers, de budgetten voor ICT en de ICT-contracten van de deelnemende diensten formeel over gaan naar het SSC ICT, zie ook paragraaf 21 Pagina 10 van 46

11 Realisatieplan SSC ICTdoc Vanwege het bestuurlijk stelsel is er bij de realisatie van het SSC ICT qua inrichting van de besluitvorming een verschil tussen de diensten en de stadsdelen; De verantwoordelijkheden voor de realisatie ligt: tijdens de kwartiermaakfase en de transitie van de startgroep bij programmamanagement SSC (projectperiode); tijdens de overige transities en alle transformaties én inzake de ICT-architectuur bij het SSC ICT (zowel de projecten als ook voor de going concern) Tijdens de uitvoering van het realisatieplan zijn er dientengevolge twee organisaties: Een zelfstandige projectorganisatie die met de kwartiermaakfase start en ophoudt te bestaan aan het einde van de transitiefase; De nieuwe SSC ICT organisatie, die gaandeweg de transitiefase ontstaat en aan het einde van de transitiefase op eigen kracht voortgaat De kwartiermaakfase en de transitiefase vormen de opbouwfase van het SSC ICT De daarmee samenhangende kosten worden als éénmalige kosten aangemerkt 313 Uitgangspunten transformatie De initiële ICT-architectuur is gereed bij aanvang van de eerste transformatie; transformaties worden door het SSC ICT zelf gefinancierd; transformatieaanpak: eerst standaardiseren, dan optimaliseren; ICT-technische aanpak: bottom-up (= per ICT-service); transformatievolgorde: per service-layer / per dienst; eenvoudige transformaties doet het SSC zelf - complexe transformaties worden uitbesteed, tenzij vigerend beleid (bv veiligheid) dit niet toestaan voor iedere uitbesteding wordt, ten behoeve van de besluitvorming, een businesscase gemaakt 32 Randvoorwaarden Om de bovenstaande doelstelling van de realisatie van een SSC ICT met de bovengenoemde uitgangspunten te kunnen effectueren, moet aan de volgende randvoorwaarden zijn voldaan: goedkeuring van de businesscase SSC ICT uiterlijk in februari 2005 (BT 26 januari 2005), zo nodig met een overbruggingsbudget om te anticiperen op het benodigd Raadsbesluit; een besluit door het college over het instellen van een SSC ICT vóór 1 maart 2005; een afgerond sociaal plan ten behoeve van de ombuigingsoperatie; overeenstemming met de bonden en ondernemingsraden van de betrokken diensten over het overgaan van medewerkers van deze diensten naar het SSC ICT, geflankeerd en ondersteund door bovengenoemd sociaal plan (uiterlijk juni 2005); goede en betrouwbare voorlichting aan de betrokken toekomstige medewerkers van het SSC ICT waardoor zij een compleet en getrouw beeld hebben van de werkelijkheid die zij kunnen verwachten bij het SSC ICT; geen grote verstoringen tijdens het kwartiermaken, de transitie en de transformatie door vakantieperiodes; Pagina 11 van 46

12 Realisatieplan SSC ICTdoc vroegtijdige benoeming/aanstelling van een functionaris belast met het ontwerp van een gemeentebrede ICT-architectuur; Vroegtijdige instelling en inrichting van een gemeentebrede voorziening voor de externe regie van ICT-uitbestedingen; Bevoegdheid en budget om in overbruggende zin te anticiperen op het akkoord van de Raad, de bonden en de betrokken Ondernemingsraden Pagina 12 van 46

13 Realisatieplan SSC ICTdoc 4 Projectbesturing, overdracht en overbrugging De drie verschillende fases uit het realisatie plan kennen ieder een eigen opzet en een eigen karakteristieke besturing Gaandeweg ontstaan momenten van formele overdracht van budget en/of verantwoordelijkheden 41 Start kwartiermaakfase De kwartiermaakfase moet worden gezien als een project Voor de continuïteit verdient het nadrukkelijk aanbeveling de projectorganisatie uit fase-2 te handhaven (met zo mogelijk dezelfde spelers) De projectorganisatie ziet er als volgt uit: B&W Stuurgroep SSC Stuurgroep BRI projectorganisatie Projectteam SSC ICT Projectgroep SSC ICT Figuur 2 Projectorganisatie start kwartiermaakfase De rolverdeling is ten opzichte van fase-2 ongewijzigd: de Stuurgroep-BRI is opdrachtgever voor het SSC ICT, terwijl de Stuurgroep SSC het SSC-concept bewaakt De uitvoering is belegd bij het Projectteam SSC ICT, aangestuurd door een gedelegeerde opdrachtgever namens de Stuurgroep-BRI De Projectgroep SSC ICT vertegenwoordigt de deelnemende diensten Tijdens de eerste drie maanden van de kwartiermaakfase vinden er geen overdrachten plaats 42 Start transitiefase Bij de start van de feitelijke transitie per 1 januari 2006 verandert de besturing ingrijpend Immers, inmiddels zijn de Raad van Deelnemers en het Dagelijks Bestuur tot stand gekomen De Raad van Deelnemers wordt gevormd door de leden van de Stuurgroep-BRI die daadwerkelijk participeren in het SSC ICT Verder is rond die tijd de directie en het MT van het SSC ICT benoemd Pagina 13 van 46

14 De besturing tijdens de transitiefase ziet er dan als volgt uit: B&W Realisatieplan SSC ICTdoc Stuurgroep SSC Stuurgroep BRI RvD DB projectorganisatie lijnorganisatie Projectteam SSC ICT Projectgroep SSC ICT Directie SSC ICT SSC ICT Figuur 3 Besturing Transitiefase De directie begint met het opbouwen en aansturen van de reguliere SSC ICT organisatie in wording Zij wordt daarin krachtig bijgestaan door het Projectteam SSC ICT en de Projectgroep SSC ICT Dit is de periode waarin het SSC ICT daadwerkelijk ontstaat De transitiefase begint met de intake van mensen, middelen en contracten Deze overdrachten zijn echter gedurende de transitie à-formeel De formele overdracht ( cut over ) vindt plaats op 1 januari 2006, aan het einde van de transitiefase als alle acceptatietesten naar tevredenheid zijn uitgevoerd (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden) Indien nodig zal - bijvoorbeeld om begrotingstechnische redenen - de financiële overgang van budgetten voor mensen, middelen en contracten met terugwerkende kracht tot plaatsvinden Voor OGA zal dat nodig zijn, omdat daar effectuering van de transitie eerst op 1 juli 2006 inpasbaar is 43 Start transformatiefase Op 1 januari zie de planning - is de eerste transitielichting (startgroep) effectief en worden formeel alle mensen, middelen en contracten van de deelnemende diensten overgedragen aan het SSC ICT Zodra het project kwartiermaken/transitie tranche-1 startgroep is afgerond, zal dat project worden beëindigd en kan de nieuwe SSC ICT organisatie een begin maken met de transformatie-projecten Vanaf dat punt ziet de besturing er als volgt uit: Pagina 14 van 46

15 Realisatieplan SSC ICTdoc B&W Stuurgroep SSC Stuurgroep BRI RvD DB Directie SSC ICT SSC ICT Figuur 4 Reguliere organsiatie bij de start van de transformatiefase De projectorganisatie zal als integraal onderdeel van het SSC ICT - in stand worden gehouden, omdat wellicht een volgende transitielichting aan de orde kan komen Ook behoort uitbreiding van ICT-services met tranche-3 (systeemontwikkeling) tot de mogelijkheden 44 Escalatie Tijdens de kwartiermaakfase en de transities kunnen verschillen van inzicht ontstaan over de uitvoering Indien deze verschillen dreigen te leiden tot vertraging in de uitvoering van de plannen, wordt geëscaleerd naar de voorzitter van de Stuurgroep-BRI (Frans Kohlrautz, directeur DGBA) en naar de trekker van het SSC ICT in de Stuurgroep-BRI (Wim Schreuders, directeur DWI) Zij zullen in onderling overleg bepalen of en hoe vergaande escalatie nodig is Pagina 15 van 46

16 Realisatieplan SSC ICTdoc 5 De kwartiermaakfase In de kwartiermaakfase worden de opbouwactiviteiten van het SSC ICT uitgevoerd, wordt de transitie voorbereid en wordt de voorbereiding van tranche-2 ter hand genomen De praktijk van de realisatie moet pragmatisch zijn en wordt beperkt tot de ICT-activiteiten uit tranche-1 van de deelnemende diensten uit de Startgroep Belangrijk is, dat alle keuzes die tijdens het kwartiermaken gemaakt worden, schaalbaarheid toelaten om latere groei niet te belemmeren In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten voor deze fase beschreven De kwartiermaakfase is een projectmatige inspanning die onder leiding van een zeer ervaren projectleider wordt uitgevoerd 51 Opbouwactiviteiten 511 Verordening, convenant en raamcontracten Hier wordt verwezen naar het Inrichtingsplan De activiteiten met betrekking tot de raamcontracten hebben vooral betrekking op de juiste afbakening tussen de inhoud van convenanten, raamcontracten en SLA s ( wat staat waar? ) en de impact die deze documenten hebben op de service management processen 512 Oprichting Raad van Deelnemers Zo spoedig mogelijk nadat het instellingsbesluit door B&W is genomen, komen alle directeuren van de deelnemende diensten bijeen voor de oprichting van de Raad van Deelnemers (RvD) Deze raad is te vergelijken met de aandeelhouders van een vennootschap De RvD zal zich in de eerste bijeenkomst uitspreken over reglementering en de gang van zaken binnen de RvD zelf Bij uitbreiding van het aantal deelnemers in het SSC ICT wordt de RvD overeenkomstig uitgebreid met de resp directeuren van de diensten cq secretarissen van stadsdelen die alsdan instappen in het SSC ICT In principe komt deze raad (minimaal) twee maal per jaar bijeen Tijdens de ene bijeenkomst, die ten spoedigste na afsluiting van de jaarrekening van het SSC ICT wordt gehouden, legt de directie verantwoording af voor het gevoerde beleid en vraagt goedkeuring hiervoor In de volgende bijeenkomst wordt de begroting voor het volgende jaar gepresenteerd en ontvouwt de directie haar plannen voor het nieuwe jaar De Stuurgroep BRI zal geruime tijd tevens (kunnen) fungeren als de RvD 513 Kiezen Dagelijks Bestuur De leden van de RvD kiezen uit hun midden 3 leden voor het dagelijks bestuur (DB) Het DB SSC ICT is vergelijkbaar met de raad van commissarissen van een vennootschap De leden worden voor een periode van maximaal 4 jaar benoemd Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het bewaken van de gang van zaken van het SSC ICT en vormt de selectie- en adviescommissie voor het benoemen van de directie van het SSC ICT De wijze van benoeming zelf wordt in de verordening resp convenant geregeld Pagina 16 van 46

17 514 Werving en selectie directie en MT-leden en secretariaat Realisatieplan SSC ICTdoc Na de benoeming van de directeur worden de manager voor het relatiemanagement en het deliverymanagement geworven Dit gebeurt in samenspraak tussen het Dagelijks Bestuur en de directeur SSC ICT De directeur van het SSC ICT zorgt vervolgens voor de werving en selectie van de verdere bemensing voor het directiesecretariaat en andere te werven vaste SSC ICT medewerkers 515 Voorbereiden interne en externe regiefuncties In het kader van het SSC ICT zijn twee regiefuncties onderkend: Regiefunctie extern Regiefunctie ïntern externe leverancier SLA s contract service SLA s regie Mgmnt Mgmnt voerder eindgebruikers leverancier SSC afnemer Figuur 5 Regiefuncties De term regiefunctie wordt gebruikt voor het organiseren van aanbestedingen, de governance (beheersing) van het geregisseerde en het managen van contracten met ICTleveranciers Externe Regiefunctie De externe regie -functie in het SSC ICT regisseert de inkoop van ICT-services voor de deelnemende diensten Het SSC ICT sluit ten behoeve van hen contracten af met externe ICT-leveranciers Deze regiefunctie organiseert aanbestedingen, sluit contracten en bewaakt de uitvoering van die contracten Interne Regiefunctie Interne regie is van toepassing op ICT-services die door de in het SSC deelnemende diensten in hun rol als afnemers worden afgenomen van het SSC ICT Door de interne regiefunctie ontstaat bij de afnemers het demand-management De verantwoordelijkheid voor deze implementatie voor de betrokkenheid van het SSC ICT - wordt belegd bij de afdeling service management van het onderdeel relatiemanagement van het SSC ICT Tijdens de kwartiermaakfase zal het projectteam SSC ICT een concept profielschetsen opstellen voor de decentrale rollen regievoerder en demandmanager Het voorbereiden van deze decentrale regiefunctie en demandmanagement bij de afnemers omvat verder het identificeren en benoemen van een regievoerder en een demandmanager binnen iedere deelnemende dienst, mede aan de hand van deze profielschetsen In de kwartiiermaakfase zullen deze personen worden voorbereid op hun taak (opleidingen, procedures etc) terwijl ook de afbakening van hun rollen en taken in hun organisaties wordt vastgesteld In de transitiefase worden deze functies door de deelnemende organisaties in samenwerking met de afdeling service management van het SSC ICT(onderdeel van relatiemanagement binnen het SSC ICT) operationeel gemaakt Verder is het van belang maatregelen te treffen om er voor te zorgen dat de kennis over de bestaande ICT-activiteiten bij iedere dienst goed wordt vastgelegd ten behoeve van het toekomstige demandmanagement Er moet worden voorkomen dat door de transitie van medewerkers kennis weglekt uit de diensten Pagina 17 van 46

18 516 Inrichten HR-management Realisatieplan SSC ICTdoc Omdat de HR-aspecten vanwege de transitie en transformatie heel belangrijk zijn, dient zo vroeg mogelijk een begin te worden gemaakt met het inrichten van het personeelsmanagement Onderwerpen waaraan veel aandacht besteed moet worden zijn: positionering van medewerkers in het SSC ICT, professionalisering en het sociaal plan Zo zullen in deze fase de gedachten worden bepaald over het professionaliseringsplan 517 Werving en selectie ICT-architect Zo spoedig mogelijk moet een ervaren ICT-architect worden gezocht De persoon in kwestie moet beschikken over ruime ervaring in het opzetten van een ICT-architectuur in complexe en gedifferentieerde organisaties Hij/zij krijgt de opdracht om in nauwe samenwerking met de betrokken diensten: De bestaande ICT-architectuur in kaart te brengen; Een gemeentebrede ICT-architectuur te ontwerpen; Een uitgewerkt voorstel te doen aan de Stuurgroep-BRI rep het DB SSC ICT Die opdracht is welbeschouwd ook zonder het opzetten van een SSC ICT noodzakelijk! 518 Ontwikkelen ICT-architectuur Samen met vertegenwoordigers van de betrokken diensten ontwerpt de ICT-architect een gemeentebrede ICT-architectuur Omdat deze ICT-architectuur een gemeentebrede werking zal krijgen is het noodzakelijk dat in het ontwerpproces verder gekeken wordt dan alleen de diensten uit de Startgroep Onderdeel van het opstellen van de ICT-architectuur is het in kaart brengen van de vigerende ICT-infrastructuur bij de deelnemende diensten Omdat de nieuwe afdeling CO/IB de verantwoordelijkheid krijgt voor het ontwikkelen van een gemeentebreed informatiebeleid, zal dit onderdeel ook nauw betrokken moeten zijn bij het ontwerpproces Het ontwerp van de initiële gemeentebrede ICT-infrastructuur moet uiterlijk aan het einde van de kwartiermaakfase (1 januari 2006) gereed zijn, zo mogelijk eerder 519 Bepalen en kiezen systemen, methodes en technieken In zowel het Service Quality Plan (SQP) als in het Inrichtingsplan is aangegeven dat er ten behoeve van de primaire processen keuzes gemaakt moeten worden omtrent methodes, technieken en ondersteunende systemen 1 Te weten: een samenhangende methode voor het meten en bewaken van de kwaliteit van de ICT-serviceverlening; callmanager-telefoonsysteem ter ondersteuning van de Servicedesk; Configuration Managament Database (CMDB) tool, dat naadloos kan communiceren met het meldingenregistratiesysteem zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden; meldingenregistratiesysteem voor het vastleggen van de meldingen bij de servicedesk Dit tool werkt geïntegreerd met de CMDB; 1 Een aantal van deze keuzes zijn afhankelijk van de mate waarin mogelijk uitbesteed kan en zal worden Zo is bijvoorbeeld de keuze voor een call-manager systeem niet relevant indien de Service desk wordt uitbesteed Pagina 18 van 46

19 Realisatieplan SSC ICTdoc een kennissysteemapplicatie, teneinde de kennis in het SSC ICT te verzamelen, op te slaan en te ontsluiten; projectbeheersingsmethode voor het uitvoeren van projecten; softwaredistributietools voor het bewaken en onderhouden van softwareconfiguraties die op hardware zijn geïnstalleerd; tools voor technische monitoring van apparatuur; standaards en hulpmiddelen voor de opzet Het onderhoud en de distributie van documentatie Van belang is hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van best-practices die worden ingebracht door de deelnemers, zodat het selectieproces kort kan zijn en snel tot invoering binnen het SSC ICT kan worden overgegaan 5110 Uitwerken noodzakelijke procedures In de kwartiermaakfase worden alle - door het transitieteam te identificeren - noodzakelijke processen en procedures beschreven die bij de aanvang van de transitie nodig zijn De overige processen, procedures en documenten worden tijdens de transitiefase opgesteld: opstellen en beschrijven van instructies, werkprocessen, procedures en handboeken dossier afspraken en procedures (DAP) ten behoeve van het management van de leveranciers (externe regie); 5111 Selecteren en kiezen van huisvesting Er moet huisvesting voor het SSC ICT en het transitieteam worden gevonden De omvang van de huisvesting zal beperkt zijn en wordt gedimensioneerd op de initiële bezetting van het SSC ICT Wel zal de huisvesting schaalbaar moeten zijn voor de te verwachten toekomstige ontwikkelingen, ook en met name vanwege de geplande tranche Identificeren quick wins In de kwartiermaakfase wordt onderzocht of er mogelijke quick wins te identificeren zijn Met quick wins wordt bedoeld zaken op het gebied van ICT-Infrastructuur tranche-1 en/of die daar mee samenhangen, die de potentie voor grote besparingen hebben Daarbij valt ondermeer te denken aan: de standaard ICT-werkplek; een standaard LAN ; concentratie van IP-adressen en faciliteiten Voor ieder van de geïdentificeerde quick wins wordt versneld een Plan van Aanpak opgesteld 52 Voorbereiden transitie De transitie is de administratieve en organieke overdracht van mensen, middelen en contracten van de deelnemende diensten naar het SSC ICT Tijdens de kwartiermaakfase worden de benodigde voorbereidingen getroffen voor de eerste transitielichting: de deelnemende diensten in de startgroep Het doel van deze voorbereidingen is om de feitelijke transitie snel en efficiënt te kunnen effectueren De feitelijke transitie betreft de Pagina 19 van 46

20 Realisatieplan SSC ICTdoc feitelijke overdracht van mensen, middelen en contracten en de formele overdracht ( cutover ) van de ICT-activiteiten in tranche-1 van de deelnemende diensten in de startgroep naar het SSC ICT Voor de deelnemende diensten beperkt de transitiefase zich tot de overdracht van mensen, middelen en contracten naar het SSC ICT Voor de goede orde: deze overdracht ( verhuizing ) is alleen van administratieve en organieke aard Fysiek verandert er tijdens de transitiefase nog weinig of niets Zo dit al aan de orde is, komen de echte veranderingen projectgewijs pas in de transformatiefase, uitgezonderd mogelijke quick wins zie paragraaf Samenstellen transitieteam De projectleider en het MT van het SSC ICT stellen het projectteam samen dat de eerste transitie daadwerkelijk gaat voorbereiden en uitvoeren Hierbij worden de benodigde resources ondermeer gezocht in het potentieel dat in de transitie overgaat van de deelnemende diensten naar het SSC ICT Het transitieteam richt zich op de voorbereiding en op de effectuering van de transitie van de ICT-resources voor de primaire en van de ondersteunende processen Om de voortgang en professionele aanpak te verzekeren wordt dit team samengesteld uit 50% externe en 50% interne resources (mixed team) 522 Opstellen detailplanning Transitie Nadat het transitieteam is samengesteld, gaat zij de activiteiten voor de transitie (zie ook hoofdstuk 6) nader uitwerken en plannen Hierbij richt hun aandacht zich in de eerste plaats op de volgorde waarin en de ratio s waarmee de transitieactiviteiten - in relatie tot de deelnemende diensten - worden uitgevoerd Over deze uitwerking wordt door het MT van het SSC ICT en de projectleider besloten Nadat de activititeiten die in paragraaf 523 tot en met 525 zijn uitgevoerd, kan de definitieve planning voor de transitie worden opgesteld 523 Mensen Samenwerking draait om mensen, ook in het SSC ICT Daarom moet de transitie met grote zorgvuldigheid worden uitgevoerd Er is de gemeente, de deelnemende diensten en ook het SSC ICT veel aan gelegen de overgang van medewerkers van de deelnemende diensten naar het SSC ICT ongestoord en in een positieve sfeer te laten plaats vinden Alle hieronder beschreven activiteiten zullen dan ook op individueel niveau worden uitgevoerd 5231 Identificatie In overleg en samenwerking met de huidige leidinggevenden wordt van iedere beoogde SSC ICT-medewerker door de deelnemende dienst een uitgebreid overzicht opgesteld van zijn/haar huidige ICT-werkzaamheden (in relatie tot tranche-1), zijn/haar kennis, kunde, vaardigheden en ervaring Verder wordt alle relevante informatie toegevoegd die van belang kan zijn voor en/of bij het functioneren van de betrokken medewerker Daarmee wordt het overdrachtsdossier per medewerker opgebouwd 5232 Intake Na dat het bovengenoemde overzicht is opgesteld, wordt door de huidige P-adviseur, de P-adviseur van het SSC ICT een gesprek gevoerd met de betreffende medewerker Hij/zij wordt volledige inzage verleend in dit overzicht en in de gelegenheid gesteld er eventuele wijzigingen in aan te brengen Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de toekomstige functiemogelijkheden binnen het SSC ICT en de voorkeur van de betrokkene vastgesteld Tenslotte wordt onderzocht welke de professionele verbeteringsbehoeften van Pagina 20 van 46

Inrichtingsplan SSC ICT

Inrichtingsplan SSC ICT MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Inrichtingsplan SSC ICT onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 15 december 2004 Versie 2.0 Inhoudsopgave Documentbeheer

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

1.1. Inrichtingsplan

1.1. Inrichtingsplan 1.1 Inrichtingsplan ICT rijk van Nijmegen 02-6-2015 DOCUMENT GEGEVENS Samenvatting Naam Inrichtingsplan ICT Rijk van Nijmegen (IRvN) Verantwoordelijke Anton van Gemert (ICT RvN) Actuele versie 1.1 Status

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Referentiemodel tactische regie Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Versie 1.0 Datum 14 september 2010 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Concept Referentiemodel tactische regie 14 september

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie