Realisatieplan SSC ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Realisatieplan SSC ICT"

Transcriptie

1 MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Realisatieplan SSC ICT (Concept) onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 25 januari 2005 Versie 14

2 Realisatieplan SSC ICTdoc Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Inleiding 7 21 Doel van dit document 7 22 Opzet van het plan 8 23 Begrenzing van het plan 9 24 Beheer van het plan 9 3 Uitgangspunten en randvoorwaarden Uitgangspunten Randvoorwaarden 11 4 Projectbesturing, overdracht en overbrugging Start kwartiermaakfase Start transitiefase Start transformatiefase Escalatie 15 5 De kwartiermaakfase Opbouwactiviteiten Voorbereiden transitie Start onderzoek tranche De transitiefase Starten ICT-service delivery Inregelen regiefuncties Feitelijke overdracht Communicatie 26 7 De transformatiefase Aanpak van de transformatie Transformatie netwerk management services Transformatie datacenter services Transformatie system management services Transformatie gegevensopslag services Transformatie beveiliging services Transformatie uitwijk services Transformatie werkplekbeheer services Transformatie aansluitings services 39 Pagina 2 van 46

3 Realisatieplan SSC ICTdoc 710 Transformatie printing services 39 8 Planning Financiële planning Realisatiefase van tranche Financiële planning Onderzoeks- en ontwerpfase tranche Planning doorlooptijd 42 A Inventarisatie tranche-1 Startgroep 44 B Detailplanning personele kosten 45 Pagina 3 van 46

4 Realisatieplan SSC ICTdoc 1 Managementsamenvatting Het realisatieplan voor het shared service center ICT van de gemeente Amsterdam (SSC ICT) geeft een overzicht van de wijze waarop het SSC ICT - na positieve besluitvorming over de businesscase - tot stand zal komen Het beschrijft de organisatie van de realisatie ondermeer in termen van aanpak, fasering en activiteiten en besturing De streefdatum voor de formele start van het SSC ICT Amsterdam is 1 januari 2006 Die formele start begint met de daadwerkelijke overdacht van de ICT-activiteiten uit tranche-1 (mensen, middelen en contracten) van de deelnemende diensten in de startgroep De praktijk van de realisatie moet vooral pragmatisch zijn De realisatie van de inrichting wordt onderverdeeld in de volgende drie deels overlappende fases: 1 Kwartiermaakfase In de kwartiermaakfase wordt de bovenkant van de nieuwe SSC ICT-organisatie opgebouwd en worden de voorbereidingen getroffen om het SSC ICT van start te kunnen laten gaan en voor een snelle en efficiënte eerste transitie In deze fase worden ondermeer de interne en externe regiefuncties ingericht, de raamcontracten en SLA s opgesteld Belangrijk is dat in deze fase de ICT-architectuur wordt afgerond Daarnaast wordt in deze fase de uitwerking van tranche-2 voor de startgroep ter hand genomen 2 Transitiefase De transitiefase betreft de feitelijke administratieve en organieke overdracht van mensen en middelen van de deelnemende diensten naar het SSC ICT, voor zover behorend tot tranche-1 (zie de notitie ICT-infrastructuur) Tijdens de transitie worden de service management processen op gang gebracht, het (eventuele) contractmanagement overgedragen en een begin gemaakt met de professionalisering 3 Transformatiefase In de transformatiefase worden de organisatie van het SSC ICT en ICT zelf gestroomlijnd, waarbij mogelijke uitbesteding wordt onderzocht De organisatorische stroomlijning betreft onder meer de besturing, primaire en secundaire processen De ICT-technische stroomlijning betreft de hardware, software en datacommunicatie Deze ICT-technische stroomlijning kan in eigen beheer worden uitgevoerd, maar kan ook worden uitbesteed Tijdens de transformatiefase zal per geval daarover moeten worden besloten De eerste transitie vindt in 2005 plaats en de transformatie gaat in de eerste helft van 2006 van start Randvoorwaarden Bij het opstellen van het Realisatieplan zijn, gebaseerd op de uitgangspunten, de volgende randvoorwaarden gesteld: formele start van het SSC ICT op 1 januari 2006; goedkeuring van de businesscase SSC ICT door Stuurgroep BRI uiterlijk in januari 2005; een besluit door het College en Raad over het instellen van een SSC ICT vóór 1 maart 2005; overeenstemming met de bonden en ondernemingsraden van de betrokken diensten over het overgaan van medewerkers van deze diensten naar het SSC ICT, geflankeerd en ondersteund door een Sociaal Plan (uiterlijk juni 2005); Pagina 4 van 46

5 Realisatieplan SSC ICTdoc goede en betrouwbare voorlichting aan de betrokken toekomstige medewerkers van het SSC ICT waardoor zij een compleet en getrouw beeld hebben van de werkelijkheid die zij kunnen verwachten bij het SSC ICT; geen grote verstoringen tijdens het kwartiermaken, de transitie en de transformatie door vakantieperiodes; een afgerond sociaal plan ten behoeve van de ombuigingsoperatie; vroegtijdige benoeming/aanstelling van een functionaris belast met het ontwerp van een gemeentebrede ICT-architectuur; Vroegtijdige instelling en inrichting van een gemeentebrede voorziening voor de externe regie van ICT-uitbestedingen Projectbesturing en overdracht De drie verschillende fases uit het Realisatieplan kennen ieder een eigen opzet, een eigen karakteristiek en besturing Gaandeweg ontstaan momenten van formele overdracht van budget en verantwoordelijkheden De kwartiermaakfase en de transitiefase moeten worden gezien als projecten en als zodanig worden aangestuurd Bij de start van de transitie verandert de besturing, omdat het bestuur en de lijnorganisatie van het SSC ICT dan is ontstaan Per het eind van de transitiefase houdt de projectorganisatie op te bestaan en gaat de verantwoordelijkheid voor de transformatie naar de reguliere lijnorganisatie van het SSC ICT over Kwartiermaken In de kwartiermaakfase worden de opbouwactiviteiten voor het SSC ICT uitgevoerd, wordt de transitie voorbereid en wordt het onderzoek van tranche-2 ter hand genomen Belangrijk is, dat alle keuzes die tijdens het kwartiermaken gemaakt worden, schaalbaarheid toelaten om latere groei niet te belemmeren Bij de opbouwactiviteiten zijn zaken aan de orde zoals het opstellen van de convenanten, het benoemen van de Raad van Deelnemers (en het Dagelijks Bestuur), de werving en selectie van de directeur en de MT-leden van het SSC ICT, het inrichten van de (belangrijke!) HR-functie en het opstarten van de implementatie van de regiefuncties Verder omvatten deze opbouwactiviteiten oa het werven en selecteren van een ICTarchitect, het ontwerpen van een ICT-architectuur, het bepalen en kiezen van door het SSC ICT te hanteren methoden, technieken en systemen en het zoeken van geschikte huisvesting De voorbereiding van de transitie, die in de kwartiermaakfase plaatsvindt, zorgt dat de feitelijke transitie snel en efficiënt kan worden uitgevoerd De activiteiten die hier bij horen zijn het samenstellen van een transitieteam, het voorbereiden en plannen van de transitie, het opstarten van de in- en externe communicatie rond het SSC ICT etc Het voorbereiden van het SSC ICT omvat een aantal praktische zaken zoals oa de inrichting van het Backoffice, het afronden van de raamcontracten en het opstellen van de SLA s Tevens worden de interne en externe regiefuncties ingericht Belangrijk is dat in deze fase de ICT-architectuur wordt afgerond en aan het eind formeel wordt opgeleverd Verder wordt een onderzoek gedaan naar mogelijke quick wins Dit zijn potentiële en beleidsneutrale items in de ICT-infrastructuur waar door relatief eenvoudige en snelle ingrepen substantiële kostenbesparingen zijn te realiseren Tenslotte worden in 2005 voor de deelnemende diensten parallel aan elkaar uitgevoerd: de bovengeschetste kwartiermaakfase van tranche-1 (ICT-infrastructuur); de fase-1 (voorzonderzoek) en fase-2 (businesscase) voor tranche-2 (ICTfunctionaliteit) Pagina 5 van 46

6 De transitie Realisatieplan SSC ICTdoc De transitiefase bevat het uitvoeren van de feitelijke transitie en richt zich op de overdracht van mensen, middelen en contracten van de bestaande ICT-services naar het SSC ICT Bij aanvang van de transitie moeten worden opgestart: de service management processen, de feitelijke ICT-serviceverlening, en het (eventuele) contractmanagement Voorts moet een begin worden gemaakt met de professionalisering De transformatie De transformatie wordt bottom-up per deelnemende dienst opgepakt Bottom-up wil in dit verband zeggen dat de in de service portfolio genoemde diensten - technisch gezien - van onder af aan worden gestandaardiseerd en daarna geoptimaliseerd, te beginnen met het beheer van de (lokale) netwerken en zo via het beheer van servers en dataopslag doorwerkend naar de services rond ICT-werkplekken De ICT-technische stroomlijning kan in eigen beheer worden uitgevoerd, maar kan ook worden uitbesteed Tijdens de transformatiefase zal per geval daarover moeten worden besloten Per te transformeren ICT-services wordt een projectplan opgesteld, waarbij in een vroeg stadium wordt onderzocht of het wenselijk is op termijn deze ICT-service uit te besteden Daarbij wordt tevens gekeken of de transformatie dan onderdeel moet en kan zijn van de uitbesteding, danwel dat de transformatie dusdanig complex is dat deze op zich uitbesteed kan en moet worden Planning van de realisatie In dit stadium van de planvorming is alleen de kwartiermaakfase planbaar voor wat betreft doorlooptijd én benodigde middelen De doorlooptijd wordt begroot op 9 maanden De totale kosten voor de uitvoering van de kwartiermaakfase worden geraamd op 2,7 mln Begrippenlijst Voor een toelichting op sommige in dit document gehanteerde begrippen wordt verwezen naar het document a Begrippenlijst, V02, 6 december 2004 Pagina 6 van 46

7 Realisatieplan SSC ICTdoc 2 Inleiding 21 Doel van dit document Het realisatieplan voor het shared service center ICT van de gemeente Amsterdam (SSC ICT) geeft een overzicht van de wijze waarop het SSC ICT - na positieve besluitvorming over de businesscase - tot stand zal komen Het beschrijft de organisatie van de realisatie ondermeer in termen van aanpak, fasering en activiteiten en besturing In het plan van aanpak Project fase-2b wordt gesproken over de mijlpaaldocumenten Transitieplan en Transformatieplan ; deze twee zijn in dit realisatieplan samengebracht De realisatie van het SSC ICT is opgedeeld in de 3 opeenvolgende fases: 1 kwartiermaakfase Tijdens deze fase worden een aantal activiteiten uitgevoerd, te weten: direct na de besluitvorming inrichten van de bovenkant van de SSC ICT organisatie, dit betreft de besturing van het SSC ICT, het zoeken en benoemen van het managementteam en enkele andere sleutel -functionarissen; opzetten van de primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen; inrichten van de interne en externe regiefuncties, opstellen van de raamcontracten en SLA s, op gang brengen van de service management processen, overdragen van het (eventuele) contractmanagement en een begin maken met de professionalisering; voorbereiden van de eerste transitie- lichting ; ontwerpen en formeel opleveren van de initiële gemeentelijke ICT-architectuur; schetsen van een duidelijk beeld van mogelijke quick-wins ; uitvoeren van de kwartiermaakfase fase-1 (voorzonderzoek) en fase-2 (businesscase) voor tranche-2 (ICT-functionaliteit) voor de deelnemende diensten 2 transitiefase De transitie betreft de administratieve en organieke overdracht van mensen en middelen van de deelnemende diensten naar het SSC-ICT, voor zover behorend tot tranche-1 (zie de notitie ICT-infrastructuur) Hetgeen inzake de transitie tijdens de kwartiermaakfase is voorbereid, wordt geëffectueerd tijdens de transitiefase 3 transformatiefase In de transformatiefase worden de organisatie van het SSC ICT en de ICT zelf gestroomlijnd, waarbij mogelijkheden en wenselijkheden tot uitbesteding worden onderzocht Deze fase wordt projectgewijs uitgevoerd De organisatorische stroomlijning betreft onder meer de besturing, primaire en secundaire processen De ICT-technische stroomlijning betreft de hardware, software en datacommunicatie Deze ICT-technische stroomlijning kan in eigen beheer worden uitgevoerd, maar kan ook worden uitbesteed Tijdens de transformatiefase zal per project daarover moeten worden besloten door de deelnemende diensten Pagina 7 van 46

8 Realisatieplan SSC ICTdoc Planning In Figuur 1 is het bovenstaande samengevat en tijdsmatig weergegeven Het SSC ICT gaat formeel op 1 januari 2006 van start, de peildatum Gedurende een periode van ca 6 maanden moet de SSC ICT organisatie ontstaan en moeten alle benodigde voorbereidingen plaatsvinden om op formele te starten Aansluitend zal per de effectueringsperiode van ca 3 maanden starten, waarna het SSC ICT in staat zal zijn volwaardig te functioneren en opereren De volledige transitie voorbereiding plus effectuering - neemt dus 9 maanden in beslag De feitelijke transitie van de startgroep naar het SSC ICT start dus op 1 januari 2006 en wordt afgerond in het 1e kwartaal 2006 Uitzondering hierop vormt de feitelijke transitie inzake OGA; die wordt vanwege interne reorganisaties uitgesteld en geëffectueerd op 1 januari 2007??? NB: Waar nodig wordt administratief teruggewerkt tot Zie ook paragraaf 312 De transformatie kan starten zodra het SSC ICT een feit is, dus vanaf 1 april 2006 Realisatie SSC ICT tranche-1 startgroep Kwartiermaakfase Transitie (voorbereiding) Inrichten Back-office Implementeren regie Opstellen SLA s/slr s Administratief verhuizen: mensen, middelen en contracten Feitelijke Transitie Transformatie maand Figuur 1 Realisatie SSC ICT tranche-1 startgroep 22 Opzet van het plan Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgangspunten en randvoorwaarden die zijn gehanteerd bij het opstellen van dit realisatieplan Hoofdstuk 4 bevat de projectbesturing en de overdracht naar de nieuwe SSC ICT organisatie Verder is dit plan opgebouwd overeenkomstig de volgorde van activiteiten waarop de het SSC ICT in grote lijnen tot stand zal komen: kwartiermaakfase (initiële opbouw), transitie (overdracht van mensen en middelen), en transformatie (stroomlijning resp uitbesteding) In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste activiteiten die zijn voorzien in de kwartiermaakfase beschreven, terwijl hoofdstuk 6 het feitelijke transitieplan bevat In hoofdstuk 7 tenslotte wordt ingegaan op de transformatie Pagina 8 van 46

9 Realisatieplan SSC ICTdoc 23 Begrenzing van het plan Dit document beschrijft organisatie van de realisatie van het SSC ICT voor de startgroep (tranche-1) De volgende documenten bepalen de opzet en de kaders van het SSC ICT en bakenen daarmee het werkveld van het realisatieplan af: het mijlpaaldocument ondernemingsplan SSC ICT, versie 15, 9 november 2004; ICT-infrastructuur (projectdocument), versie 10, 15 oktober 2004; Tranches (projectdocument), versie 12, 29 september 2004; het mijlpaaldocument serviceportfolio SSC ICT versie 02, 25 oktober 2004; het mijlpaaldocument service quality plan SSC ICT, versie 05, 5 november 2004; het mijlpaaldocument service level agreement *format* (standaard SLA), versie 03, 25 oktober 2004 het mijlpaaldocument inrichtingsplan, versie 10, 17 november 2004 zie ook de minisite Shared Service Center 24 Beheer van het plan Dit document wordt beheerd door de projectgroep SSC ICT, terwijl het inhoudelijk beheer vooralsnog is belegd bij het projectteam SSC ICT Bij het van start gaan van het nieuwe SSC ICT (na afronding van de transitiefase) wordt het beheer overgedragen aan het management van het SSC ICT Pagina 9 van 46

10 Realisatieplan SSC ICTdoc 3 Uitgangspunten en randvoorwaarden 31 Uitgangspunten 311 Algemeen Alvorens het SSC ICT op 1 januari 2006 formeel van start gaat, wordt een periode van kwartiermaken ( kwartiermaakfase ) onderkend Hierin vinden de voorbereidingen van de start van het SSC ICT plaats, alsmede de voorbereidingen voor de eerste transitie Daarnaast worden de voorstellen inzake tranche-2 voor de deelnemende diensten verder uitgewerkt; Realisatie van het SSC ICT is onderdeel van de ombuigingsoperatie van de gemeente Amsterdam eerst transitie, dan transformatie Dit wil zeggen dat er niet eerder met de transformatie wordt begonnen voordat de transitie is afgerond en alle deelnemende diensten in de startgroep formeel hun (tranche-1) ICT-activiteiten aan het SSC ICT hebben overgedragen Uitzondering op deze regel vormen eventuele quick wins ; eerst startgroep, dan rest centrale stad, dan stadsdelen Hiermee is bedoeld dat de kwartiermaakfase, de transitie en transformatie van de diensten die het prestatie Manifest Amsterdam hebben ondertekend het voortouw nemen De overige diensten van de centrale stad komen later aan de beurt, waarna (mogelijk) de stadsdelen volgen Dit leidt tot 3 mogelijke scenario s voor de invoering van een SSC ICT die in de business case in financiële termen worden doorgerekend In het realisatieplan is uitsluitend scenario-1 (de Startgroep) uitgewerkt Volgende transities en transformaties zullen steeds groepsgewijs ( lichtingen ) plaats vinden Vanwege deze indeling in lichtingen is het dus mogelijk dat een transformatie in uitvoering is, terwijl een nieuwe lichting deelnemers aan de transitie begint 312 Transitie en aanloop transitie startgroep wordt begin 2006 afgerond Eind december 2005 dienen alle voorbereidingen voor de transitie tranche-1 van de startgroep afgerond te zijn, zodat vanaf 1 januari 2006 met effectuering kan worden begonnen De effectuering zal in het 1 e kwartaal 2006 plaatsvinden en worden afgerond De transformatiefase gaat direct vanaf 1 januari 2006 van start Dit is noodzakelijk om het geplande besparingsniveau voor 2006 te kunnen realiseren alle ICT-activiteiten uit tranche-1 van de diensten van de startgroep verhuizen administratief en organiek op de zelfde peildatum: 1 januari 2006; gelijke monniken, gelijke kappen; conform het Prestatie Manifest Amsterdam; eenduidigheid De datum van het administratief en organiek overgaan van ICT-resources is voor alle deelnemende diensten gelijk Met deze overgangsdatum is bedoeld de datum met ingang waarvan de medewerkers, de budgetten voor ICT en de ICT-contracten van de deelnemende diensten formeel over gaan naar het SSC ICT, zie ook paragraaf 21 Pagina 10 van 46

11 Realisatieplan SSC ICTdoc Vanwege het bestuurlijk stelsel is er bij de realisatie van het SSC ICT qua inrichting van de besluitvorming een verschil tussen de diensten en de stadsdelen; De verantwoordelijkheden voor de realisatie ligt: tijdens de kwartiermaakfase en de transitie van de startgroep bij programmamanagement SSC (projectperiode); tijdens de overige transities en alle transformaties én inzake de ICT-architectuur bij het SSC ICT (zowel de projecten als ook voor de going concern) Tijdens de uitvoering van het realisatieplan zijn er dientengevolge twee organisaties: Een zelfstandige projectorganisatie die met de kwartiermaakfase start en ophoudt te bestaan aan het einde van de transitiefase; De nieuwe SSC ICT organisatie, die gaandeweg de transitiefase ontstaat en aan het einde van de transitiefase op eigen kracht voortgaat De kwartiermaakfase en de transitiefase vormen de opbouwfase van het SSC ICT De daarmee samenhangende kosten worden als éénmalige kosten aangemerkt 313 Uitgangspunten transformatie De initiële ICT-architectuur is gereed bij aanvang van de eerste transformatie; transformaties worden door het SSC ICT zelf gefinancierd; transformatieaanpak: eerst standaardiseren, dan optimaliseren; ICT-technische aanpak: bottom-up (= per ICT-service); transformatievolgorde: per service-layer / per dienst; eenvoudige transformaties doet het SSC zelf - complexe transformaties worden uitbesteed, tenzij vigerend beleid (bv veiligheid) dit niet toestaan voor iedere uitbesteding wordt, ten behoeve van de besluitvorming, een businesscase gemaakt 32 Randvoorwaarden Om de bovenstaande doelstelling van de realisatie van een SSC ICT met de bovengenoemde uitgangspunten te kunnen effectueren, moet aan de volgende randvoorwaarden zijn voldaan: goedkeuring van de businesscase SSC ICT uiterlijk in februari 2005 (BT 26 januari 2005), zo nodig met een overbruggingsbudget om te anticiperen op het benodigd Raadsbesluit; een besluit door het college over het instellen van een SSC ICT vóór 1 maart 2005; een afgerond sociaal plan ten behoeve van de ombuigingsoperatie; overeenstemming met de bonden en ondernemingsraden van de betrokken diensten over het overgaan van medewerkers van deze diensten naar het SSC ICT, geflankeerd en ondersteund door bovengenoemd sociaal plan (uiterlijk juni 2005); goede en betrouwbare voorlichting aan de betrokken toekomstige medewerkers van het SSC ICT waardoor zij een compleet en getrouw beeld hebben van de werkelijkheid die zij kunnen verwachten bij het SSC ICT; geen grote verstoringen tijdens het kwartiermaken, de transitie en de transformatie door vakantieperiodes; Pagina 11 van 46

12 Realisatieplan SSC ICTdoc vroegtijdige benoeming/aanstelling van een functionaris belast met het ontwerp van een gemeentebrede ICT-architectuur; Vroegtijdige instelling en inrichting van een gemeentebrede voorziening voor de externe regie van ICT-uitbestedingen; Bevoegdheid en budget om in overbruggende zin te anticiperen op het akkoord van de Raad, de bonden en de betrokken Ondernemingsraden Pagina 12 van 46

13 Realisatieplan SSC ICTdoc 4 Projectbesturing, overdracht en overbrugging De drie verschillende fases uit het realisatie plan kennen ieder een eigen opzet en een eigen karakteristieke besturing Gaandeweg ontstaan momenten van formele overdracht van budget en/of verantwoordelijkheden 41 Start kwartiermaakfase De kwartiermaakfase moet worden gezien als een project Voor de continuïteit verdient het nadrukkelijk aanbeveling de projectorganisatie uit fase-2 te handhaven (met zo mogelijk dezelfde spelers) De projectorganisatie ziet er als volgt uit: B&W Stuurgroep SSC Stuurgroep BRI projectorganisatie Projectteam SSC ICT Projectgroep SSC ICT Figuur 2 Projectorganisatie start kwartiermaakfase De rolverdeling is ten opzichte van fase-2 ongewijzigd: de Stuurgroep-BRI is opdrachtgever voor het SSC ICT, terwijl de Stuurgroep SSC het SSC-concept bewaakt De uitvoering is belegd bij het Projectteam SSC ICT, aangestuurd door een gedelegeerde opdrachtgever namens de Stuurgroep-BRI De Projectgroep SSC ICT vertegenwoordigt de deelnemende diensten Tijdens de eerste drie maanden van de kwartiermaakfase vinden er geen overdrachten plaats 42 Start transitiefase Bij de start van de feitelijke transitie per 1 januari 2006 verandert de besturing ingrijpend Immers, inmiddels zijn de Raad van Deelnemers en het Dagelijks Bestuur tot stand gekomen De Raad van Deelnemers wordt gevormd door de leden van de Stuurgroep-BRI die daadwerkelijk participeren in het SSC ICT Verder is rond die tijd de directie en het MT van het SSC ICT benoemd Pagina 13 van 46

14 De besturing tijdens de transitiefase ziet er dan als volgt uit: B&W Realisatieplan SSC ICTdoc Stuurgroep SSC Stuurgroep BRI RvD DB projectorganisatie lijnorganisatie Projectteam SSC ICT Projectgroep SSC ICT Directie SSC ICT SSC ICT Figuur 3 Besturing Transitiefase De directie begint met het opbouwen en aansturen van de reguliere SSC ICT organisatie in wording Zij wordt daarin krachtig bijgestaan door het Projectteam SSC ICT en de Projectgroep SSC ICT Dit is de periode waarin het SSC ICT daadwerkelijk ontstaat De transitiefase begint met de intake van mensen, middelen en contracten Deze overdrachten zijn echter gedurende de transitie à-formeel De formele overdracht ( cut over ) vindt plaats op 1 januari 2006, aan het einde van de transitiefase als alle acceptatietesten naar tevredenheid zijn uitgevoerd (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden) Indien nodig zal - bijvoorbeeld om begrotingstechnische redenen - de financiële overgang van budgetten voor mensen, middelen en contracten met terugwerkende kracht tot plaatsvinden Voor OGA zal dat nodig zijn, omdat daar effectuering van de transitie eerst op 1 juli 2006 inpasbaar is 43 Start transformatiefase Op 1 januari zie de planning - is de eerste transitielichting (startgroep) effectief en worden formeel alle mensen, middelen en contracten van de deelnemende diensten overgedragen aan het SSC ICT Zodra het project kwartiermaken/transitie tranche-1 startgroep is afgerond, zal dat project worden beëindigd en kan de nieuwe SSC ICT organisatie een begin maken met de transformatie-projecten Vanaf dat punt ziet de besturing er als volgt uit: Pagina 14 van 46

15 Realisatieplan SSC ICTdoc B&W Stuurgroep SSC Stuurgroep BRI RvD DB Directie SSC ICT SSC ICT Figuur 4 Reguliere organsiatie bij de start van de transformatiefase De projectorganisatie zal als integraal onderdeel van het SSC ICT - in stand worden gehouden, omdat wellicht een volgende transitielichting aan de orde kan komen Ook behoort uitbreiding van ICT-services met tranche-3 (systeemontwikkeling) tot de mogelijkheden 44 Escalatie Tijdens de kwartiermaakfase en de transities kunnen verschillen van inzicht ontstaan over de uitvoering Indien deze verschillen dreigen te leiden tot vertraging in de uitvoering van de plannen, wordt geëscaleerd naar de voorzitter van de Stuurgroep-BRI (Frans Kohlrautz, directeur DGBA) en naar de trekker van het SSC ICT in de Stuurgroep-BRI (Wim Schreuders, directeur DWI) Zij zullen in onderling overleg bepalen of en hoe vergaande escalatie nodig is Pagina 15 van 46

16 Realisatieplan SSC ICTdoc 5 De kwartiermaakfase In de kwartiermaakfase worden de opbouwactiviteiten van het SSC ICT uitgevoerd, wordt de transitie voorbereid en wordt de voorbereiding van tranche-2 ter hand genomen De praktijk van de realisatie moet pragmatisch zijn en wordt beperkt tot de ICT-activiteiten uit tranche-1 van de deelnemende diensten uit de Startgroep Belangrijk is, dat alle keuzes die tijdens het kwartiermaken gemaakt worden, schaalbaarheid toelaten om latere groei niet te belemmeren In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten voor deze fase beschreven De kwartiermaakfase is een projectmatige inspanning die onder leiding van een zeer ervaren projectleider wordt uitgevoerd 51 Opbouwactiviteiten 511 Verordening, convenant en raamcontracten Hier wordt verwezen naar het Inrichtingsplan De activiteiten met betrekking tot de raamcontracten hebben vooral betrekking op de juiste afbakening tussen de inhoud van convenanten, raamcontracten en SLA s ( wat staat waar? ) en de impact die deze documenten hebben op de service management processen 512 Oprichting Raad van Deelnemers Zo spoedig mogelijk nadat het instellingsbesluit door B&W is genomen, komen alle directeuren van de deelnemende diensten bijeen voor de oprichting van de Raad van Deelnemers (RvD) Deze raad is te vergelijken met de aandeelhouders van een vennootschap De RvD zal zich in de eerste bijeenkomst uitspreken over reglementering en de gang van zaken binnen de RvD zelf Bij uitbreiding van het aantal deelnemers in het SSC ICT wordt de RvD overeenkomstig uitgebreid met de resp directeuren van de diensten cq secretarissen van stadsdelen die alsdan instappen in het SSC ICT In principe komt deze raad (minimaal) twee maal per jaar bijeen Tijdens de ene bijeenkomst, die ten spoedigste na afsluiting van de jaarrekening van het SSC ICT wordt gehouden, legt de directie verantwoording af voor het gevoerde beleid en vraagt goedkeuring hiervoor In de volgende bijeenkomst wordt de begroting voor het volgende jaar gepresenteerd en ontvouwt de directie haar plannen voor het nieuwe jaar De Stuurgroep BRI zal geruime tijd tevens (kunnen) fungeren als de RvD 513 Kiezen Dagelijks Bestuur De leden van de RvD kiezen uit hun midden 3 leden voor het dagelijks bestuur (DB) Het DB SSC ICT is vergelijkbaar met de raad van commissarissen van een vennootschap De leden worden voor een periode van maximaal 4 jaar benoemd Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het bewaken van de gang van zaken van het SSC ICT en vormt de selectie- en adviescommissie voor het benoemen van de directie van het SSC ICT De wijze van benoeming zelf wordt in de verordening resp convenant geregeld Pagina 16 van 46

17 514 Werving en selectie directie en MT-leden en secretariaat Realisatieplan SSC ICTdoc Na de benoeming van de directeur worden de manager voor het relatiemanagement en het deliverymanagement geworven Dit gebeurt in samenspraak tussen het Dagelijks Bestuur en de directeur SSC ICT De directeur van het SSC ICT zorgt vervolgens voor de werving en selectie van de verdere bemensing voor het directiesecretariaat en andere te werven vaste SSC ICT medewerkers 515 Voorbereiden interne en externe regiefuncties In het kader van het SSC ICT zijn twee regiefuncties onderkend: Regiefunctie extern Regiefunctie ïntern externe leverancier SLA s contract service SLA s regie Mgmnt Mgmnt voerder eindgebruikers leverancier SSC afnemer Figuur 5 Regiefuncties De term regiefunctie wordt gebruikt voor het organiseren van aanbestedingen, de governance (beheersing) van het geregisseerde en het managen van contracten met ICTleveranciers Externe Regiefunctie De externe regie -functie in het SSC ICT regisseert de inkoop van ICT-services voor de deelnemende diensten Het SSC ICT sluit ten behoeve van hen contracten af met externe ICT-leveranciers Deze regiefunctie organiseert aanbestedingen, sluit contracten en bewaakt de uitvoering van die contracten Interne Regiefunctie Interne regie is van toepassing op ICT-services die door de in het SSC deelnemende diensten in hun rol als afnemers worden afgenomen van het SSC ICT Door de interne regiefunctie ontstaat bij de afnemers het demand-management De verantwoordelijkheid voor deze implementatie voor de betrokkenheid van het SSC ICT - wordt belegd bij de afdeling service management van het onderdeel relatiemanagement van het SSC ICT Tijdens de kwartiermaakfase zal het projectteam SSC ICT een concept profielschetsen opstellen voor de decentrale rollen regievoerder en demandmanager Het voorbereiden van deze decentrale regiefunctie en demandmanagement bij de afnemers omvat verder het identificeren en benoemen van een regievoerder en een demandmanager binnen iedere deelnemende dienst, mede aan de hand van deze profielschetsen In de kwartiiermaakfase zullen deze personen worden voorbereid op hun taak (opleidingen, procedures etc) terwijl ook de afbakening van hun rollen en taken in hun organisaties wordt vastgesteld In de transitiefase worden deze functies door de deelnemende organisaties in samenwerking met de afdeling service management van het SSC ICT(onderdeel van relatiemanagement binnen het SSC ICT) operationeel gemaakt Verder is het van belang maatregelen te treffen om er voor te zorgen dat de kennis over de bestaande ICT-activiteiten bij iedere dienst goed wordt vastgelegd ten behoeve van het toekomstige demandmanagement Er moet worden voorkomen dat door de transitie van medewerkers kennis weglekt uit de diensten Pagina 17 van 46

18 516 Inrichten HR-management Realisatieplan SSC ICTdoc Omdat de HR-aspecten vanwege de transitie en transformatie heel belangrijk zijn, dient zo vroeg mogelijk een begin te worden gemaakt met het inrichten van het personeelsmanagement Onderwerpen waaraan veel aandacht besteed moet worden zijn: positionering van medewerkers in het SSC ICT, professionalisering en het sociaal plan Zo zullen in deze fase de gedachten worden bepaald over het professionaliseringsplan 517 Werving en selectie ICT-architect Zo spoedig mogelijk moet een ervaren ICT-architect worden gezocht De persoon in kwestie moet beschikken over ruime ervaring in het opzetten van een ICT-architectuur in complexe en gedifferentieerde organisaties Hij/zij krijgt de opdracht om in nauwe samenwerking met de betrokken diensten: De bestaande ICT-architectuur in kaart te brengen; Een gemeentebrede ICT-architectuur te ontwerpen; Een uitgewerkt voorstel te doen aan de Stuurgroep-BRI rep het DB SSC ICT Die opdracht is welbeschouwd ook zonder het opzetten van een SSC ICT noodzakelijk! 518 Ontwikkelen ICT-architectuur Samen met vertegenwoordigers van de betrokken diensten ontwerpt de ICT-architect een gemeentebrede ICT-architectuur Omdat deze ICT-architectuur een gemeentebrede werking zal krijgen is het noodzakelijk dat in het ontwerpproces verder gekeken wordt dan alleen de diensten uit de Startgroep Onderdeel van het opstellen van de ICT-architectuur is het in kaart brengen van de vigerende ICT-infrastructuur bij de deelnemende diensten Omdat de nieuwe afdeling CO/IB de verantwoordelijkheid krijgt voor het ontwikkelen van een gemeentebreed informatiebeleid, zal dit onderdeel ook nauw betrokken moeten zijn bij het ontwerpproces Het ontwerp van de initiële gemeentebrede ICT-infrastructuur moet uiterlijk aan het einde van de kwartiermaakfase (1 januari 2006) gereed zijn, zo mogelijk eerder 519 Bepalen en kiezen systemen, methodes en technieken In zowel het Service Quality Plan (SQP) als in het Inrichtingsplan is aangegeven dat er ten behoeve van de primaire processen keuzes gemaakt moeten worden omtrent methodes, technieken en ondersteunende systemen 1 Te weten: een samenhangende methode voor het meten en bewaken van de kwaliteit van de ICT-serviceverlening; callmanager-telefoonsysteem ter ondersteuning van de Servicedesk; Configuration Managament Database (CMDB) tool, dat naadloos kan communiceren met het meldingenregistratiesysteem zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden; meldingenregistratiesysteem voor het vastleggen van de meldingen bij de servicedesk Dit tool werkt geïntegreerd met de CMDB; 1 Een aantal van deze keuzes zijn afhankelijk van de mate waarin mogelijk uitbesteed kan en zal worden Zo is bijvoorbeeld de keuze voor een call-manager systeem niet relevant indien de Service desk wordt uitbesteed Pagina 18 van 46

19 Realisatieplan SSC ICTdoc een kennissysteemapplicatie, teneinde de kennis in het SSC ICT te verzamelen, op te slaan en te ontsluiten; projectbeheersingsmethode voor het uitvoeren van projecten; softwaredistributietools voor het bewaken en onderhouden van softwareconfiguraties die op hardware zijn geïnstalleerd; tools voor technische monitoring van apparatuur; standaards en hulpmiddelen voor de opzet Het onderhoud en de distributie van documentatie Van belang is hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van best-practices die worden ingebracht door de deelnemers, zodat het selectieproces kort kan zijn en snel tot invoering binnen het SSC ICT kan worden overgegaan 5110 Uitwerken noodzakelijke procedures In de kwartiermaakfase worden alle - door het transitieteam te identificeren - noodzakelijke processen en procedures beschreven die bij de aanvang van de transitie nodig zijn De overige processen, procedures en documenten worden tijdens de transitiefase opgesteld: opstellen en beschrijven van instructies, werkprocessen, procedures en handboeken dossier afspraken en procedures (DAP) ten behoeve van het management van de leveranciers (externe regie); 5111 Selecteren en kiezen van huisvesting Er moet huisvesting voor het SSC ICT en het transitieteam worden gevonden De omvang van de huisvesting zal beperkt zijn en wordt gedimensioneerd op de initiële bezetting van het SSC ICT Wel zal de huisvesting schaalbaar moeten zijn voor de te verwachten toekomstige ontwikkelingen, ook en met name vanwege de geplande tranche Identificeren quick wins In de kwartiermaakfase wordt onderzocht of er mogelijke quick wins te identificeren zijn Met quick wins wordt bedoeld zaken op het gebied van ICT-Infrastructuur tranche-1 en/of die daar mee samenhangen, die de potentie voor grote besparingen hebben Daarbij valt ondermeer te denken aan: de standaard ICT-werkplek; een standaard LAN ; concentratie van IP-adressen en faciliteiten Voor ieder van de geïdentificeerde quick wins wordt versneld een Plan van Aanpak opgesteld 52 Voorbereiden transitie De transitie is de administratieve en organieke overdracht van mensen, middelen en contracten van de deelnemende diensten naar het SSC ICT Tijdens de kwartiermaakfase worden de benodigde voorbereidingen getroffen voor de eerste transitielichting: de deelnemende diensten in de startgroep Het doel van deze voorbereidingen is om de feitelijke transitie snel en efficiënt te kunnen effectueren De feitelijke transitie betreft de Pagina 19 van 46

20 Realisatieplan SSC ICTdoc feitelijke overdracht van mensen, middelen en contracten en de formele overdracht ( cutover ) van de ICT-activiteiten in tranche-1 van de deelnemende diensten in de startgroep naar het SSC ICT Voor de deelnemende diensten beperkt de transitiefase zich tot de overdracht van mensen, middelen en contracten naar het SSC ICT Voor de goede orde: deze overdracht ( verhuizing ) is alleen van administratieve en organieke aard Fysiek verandert er tijdens de transitiefase nog weinig of niets Zo dit al aan de orde is, komen de echte veranderingen projectgewijs pas in de transformatiefase, uitgezonderd mogelijke quick wins zie paragraaf Samenstellen transitieteam De projectleider en het MT van het SSC ICT stellen het projectteam samen dat de eerste transitie daadwerkelijk gaat voorbereiden en uitvoeren Hierbij worden de benodigde resources ondermeer gezocht in het potentieel dat in de transitie overgaat van de deelnemende diensten naar het SSC ICT Het transitieteam richt zich op de voorbereiding en op de effectuering van de transitie van de ICT-resources voor de primaire en van de ondersteunende processen Om de voortgang en professionele aanpak te verzekeren wordt dit team samengesteld uit 50% externe en 50% interne resources (mixed team) 522 Opstellen detailplanning Transitie Nadat het transitieteam is samengesteld, gaat zij de activiteiten voor de transitie (zie ook hoofdstuk 6) nader uitwerken en plannen Hierbij richt hun aandacht zich in de eerste plaats op de volgorde waarin en de ratio s waarmee de transitieactiviteiten - in relatie tot de deelnemende diensten - worden uitgevoerd Over deze uitwerking wordt door het MT van het SSC ICT en de projectleider besloten Nadat de activititeiten die in paragraaf 523 tot en met 525 zijn uitgevoerd, kan de definitieve planning voor de transitie worden opgesteld 523 Mensen Samenwerking draait om mensen, ook in het SSC ICT Daarom moet de transitie met grote zorgvuldigheid worden uitgevoerd Er is de gemeente, de deelnemende diensten en ook het SSC ICT veel aan gelegen de overgang van medewerkers van de deelnemende diensten naar het SSC ICT ongestoord en in een positieve sfeer te laten plaats vinden Alle hieronder beschreven activiteiten zullen dan ook op individueel niveau worden uitgevoerd 5231 Identificatie In overleg en samenwerking met de huidige leidinggevenden wordt van iedere beoogde SSC ICT-medewerker door de deelnemende dienst een uitgebreid overzicht opgesteld van zijn/haar huidige ICT-werkzaamheden (in relatie tot tranche-1), zijn/haar kennis, kunde, vaardigheden en ervaring Verder wordt alle relevante informatie toegevoegd die van belang kan zijn voor en/of bij het functioneren van de betrokken medewerker Daarmee wordt het overdrachtsdossier per medewerker opgebouwd 5232 Intake Na dat het bovengenoemde overzicht is opgesteld, wordt door de huidige P-adviseur, de P-adviseur van het SSC ICT een gesprek gevoerd met de betreffende medewerker Hij/zij wordt volledige inzage verleend in dit overzicht en in de gelegenheid gesteld er eventuele wijzigingen in aan te brengen Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de toekomstige functiemogelijkheden binnen het SSC ICT en de voorkeur van de betrokkene vastgesteld Tenslotte wordt onderzocht welke de professionele verbeteringsbehoeften van Pagina 20 van 46

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Inrichtingsplan SSC ICT

Inrichtingsplan SSC ICT MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Inrichtingsplan SSC ICT onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 15 december 2004 Versie 2.0 Inhoudsopgave Documentbeheer

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. Geachte leden, Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2005 20028 Onderwerp Stand van zaken outsourcing Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord Holland d.t.v. de Statengriffier, mw. mr. C.A. Peters Haarlem

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Agenda Voorstellen Waarom doen we het? Hoe ziet de verandering eruit? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? 2 Voorstellen

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson. Arkel

Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson. Arkel Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson in Arkel INTENTIEVERKLARING Ondergetekenden: 1. Gemeente Giessenlanden, gevestigd in het gemeentehuis Groeneweg 33, 4223 ME te Hoornaar, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen Checklist Audit voor Shared Service Centers 1 SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Stel vast dat een SSC als accountable eenheid georganiseerd is Grootboeknummer in boekhoudsysteem, er moet een budget

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Beleidsnotitie inkoopbesparing budgetbesparing

Beleidsnotitie inkoopbesparing budgetbesparing Beleidsnotitie inkoopbesparing budgetbesparing 1. Inleiding In het kader van de budgettaakstellingen bij haar opdrachtgevers wil Servicepunt71 de inkoopbesparingen maximaliseren. Teneinde dit te ondersteunen

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Inleiding In het kader van de vorming van RUD Zuid-Limburg gaat na de oprichtingsfase de inrichtingsfase van start. Onderdeel van

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1580., d.d. 12-1-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bedrijfsplan Grafisch Productie Centrum BESLUITEN 1. In te stemmen met het vooralsnog niet outsourcen (op afstand zetten) van het Grafisch

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Whitepaper M3. Inleiding. M3 Principes in het kort

Whitepaper M3. Inleiding. M3 Principes in het kort Whitepaper M3 Veel transities en bijbehorende migraties blijken uitermate complex. Door het toepassen van een gestructureerde methode kan deze complexiteit natuurlijk wel beheerst worden, zowel qua doorlooptijd

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Voorgestelde beslissing :

Voorgestelde beslissing : Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 74 Onderwerp : Liquidatie Gemeenschappelijke Regeling BWR Bijlage(n) : 1. Notitie Vorming

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen Transitieafspraken ICT Rijk van Inleiding In de periode dat de module ICT Rijk van gebouwd wordt is het van belang een aantal concrete afspraken vast te leggen over wat wel en niet is toegestaan voor de

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Deelprojectplan. Herontwerp Planning & Control

Deelprojectplan. Herontwerp Planning & Control Deelprojectplan Herontwerp Planning & Control Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van herinrichting van P&C-processen, taken en verantwoordelijkheden,

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Dit document is opgesteld met het doel om zorgaanbieders in het kader van de zorgzwaartebekostiging te informeren over de voorbereidingen die men kan treffen

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam In dit document wordt een toelichting gegeven op de projectbegroting van De Compagnie. 1. Voorbereidingskosten Het gaat bij dit onderdeel

Nadere informatie

Het stuurmodel voor een opdrachtgever

Het stuurmodel voor een opdrachtgever Het stuurmodel voor een opdrachtgever Ir. Derk K. Kremer 1. Inleiding In één van mijn eerdere artikelen heb ik al aangegeven dat de rol van opdrachtgever op zich geen moeilijke rol is. Voor een ervaren

Nadere informatie

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Kennismarkt Omgevingswet 11 oktober 2016 Ron Visscher De vier verbeterdoelen Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Samenhangende benadering

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Projectplan inrichting sociale uitvoeringsorganisatie

Projectplan inrichting sociale uitvoeringsorganisatie Projectplan inrichting sociale uitvoeringsorganisatie Naam van het project Inrichting sociale uitvoeringsorganisatie Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie