PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS"

Transcriptie

1 Bijlage 3 PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS Voor u ligt het Protocol M&C voor het collegejaar van Stichting Rechten Instituut. In dit protocol zijn alle richtlijnen en afspraken rondom M&C samengevoegd. Hierdoor biedt dit protocol een duidelijke handreiking aan alle bestuursleden hoe te komen tot de juiste promotie en partneracquisitie. Uitgangspunt bij M&C is dat de aangewezen bestuurder verantwoordelijk is voor de juiste naleving van dit protocol. Het doel van de commissie M&C is te komen tot een juiste promotie op de juiste plaats en daarvoor is het van belang dat M&C efficiënt en effectief te werk gaat. Ook is het van belang om de gemaakte afspraken met partners te waarborgen.

2 1 PRIVACY REGELS SOCIAL MEDIA Om naamsbekendheid voor het Stichting Rechten Instituut te genereren, wordt in grote getale gebruikt gemaakt van Social Media. De belangrijkste media zullen worden gevormd door Facebook, Twitter en een Youtube Channel. Belangrijk is dat de M&C alle posts voor deze groepen beheert. Dit betekent dat andere bestuursleden niet zelfstandig zullen posten, maar aan de commissaris M&C doorgeven welke posts zij geplaatst hebben. Dit voorkomt overmatig postgedrag en kenbaarheid van het wachtwoord. Deze paragraaf streeft de privacy te waarborgen van zowel (de leden van) Stichting Rechten Instituut (hierna: werkstudenten) alsmede haar cliënten en overige betrokken partijen. Stichting Rechten Instituut wil een prettig social media milieu creëren voor alle gebruikers, lezers en overige betrokken van de faciliteiten van Stichting Rechten Instituut (hierna: STICHTING RECHTEN INSTITUUT). Blogs en sociale netwerken die worden gepubliceerd onder naam van het STICHTING RECHTEN INSTITUUT moeten worden gebruikt op een manier die waarde toevoegt aan de bedrijfsdoelstellingen van het STICHTING RECHTEN INSTITUUT. Het moet eraan bijdragen dat jijzelf, collega s, klanten en partners hun werk beter kunnen doen en helpen bij het oplossen van problemen en het verbeteren van vaardigheden en kennis. Hoofdstuk 1. Inhoud; taalgebruik, grammatica, politieke statements en overige inhoudelijke facetten Artikel 1 Werkstudenten proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en het STICHTING RECHTEN INSTITUUT niet schaadt. Werkstudenten publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere merk gebonden informatie. Voor het publiceren van gesprekken wordt eerst toestemming gevraagd aan het hoofd van Marketing & Communications. Artikel 2 Werkstudenten mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over cliënten, partners of leveranciers zonder hun goedkeuring. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over het product en de persoon of het bedrijf. Artikel 3 Wees extra voorzichtig bij het publiceren over, of in discussie gaan met, een cliënt of concurrent. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor het STICHTING RECHTEN INSTITUUT. 2

3 Artikel 4 STICHTING RECHTEN INSTITUUT ondersteunt open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Vrijwilligers die publiceren op een website (of andere sociale media) anders dan die van het STICHTING RECHTEN INSTITUUT over een onderwerp dat wel te maken kan hebben met het STICHTING RECHTEN INSTITUUT, maken kenbaar of zij op persoonlijke titel publiceren. Als werkstudenten namens STICHTING RECHTEN INSTITUUT spreken, vermelden zij hun organisatie en functie: - Bestuurslid (functie) bij Stichting Rechten Instituut - Teamleider bij Stichting Rechten Instituut - Studentassociate bij Stichting Rechten Instituut - Redacteur bij Stichting Rechten Instituut Artikel 5 Werkstudenten, in het bijzonder bestuurders, en degene die namens de organisatie het beleid en de strategie uitdragen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van social media. Voor sommige functies geldt dat iemand altijd wordt gezien als STICHTING RECHTEN INSTITUUT er, ook als hij een privé-mening verkondigt. Op grond van hun positie moeten onze vrijwilligers nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen publiceren. Artikel 6 Werkstudenten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze, voor zover dat niet tot hun functie behoort, publiceren op blogs, wiki s, fora en andere media die gebaseerd zijn op user-generated content. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal zijn, met gevolgen voor hun privacy. Artikel 7 Werkstudenten hanteren bij hun berichten Algemeen Beschaafd Nederlands en worden daarbij tevens gewezen op een correcte wijze van het gebruik van de Nederlandse grammatica. Artikel 8 Onbeschaafd taalgebruik (o.a. scheldwoorden) worden niet getolereerd en per direct verwijderd, ook kunnen bepaalde uitlatingen worden verwijderd op grond van hun inhoud, bijvoorbeeld bij politiek gevoelige uitlatingen. Reacties op straffe van weigering of verwijdering zijn onder meer: 1. Copyright overtredingen: het ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. 3

4 2. Haatdragende, gewelddadige of stigmatiseren inhoud: directe bedreigingen, of aanzet tot discriminatie tegen personen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid / identiteit. 3. Afdeling inhoud: tekst en / of foto's met een kritische informatie, gevoelige informatie, ervaringen, operationele veiligheid, of enige andere inhoud die gerelateerd is aan bedrijf tactiek of strategie. 4. Politieke verklaringen: inhoud bedoeld om een besluit te kunnen beïnvloeden gemaakt voor of door STICHTING RECHTEN INSTITUUT, kortom lobbyen. 5. Pornografie of obsceniteit: inhoud die naaktheid bevat, seksueel grafisch materiaal, of materiaal dat anderszins wordt geacht expliciet van aard te zijn. 6. Spam / kwaadaardige code: ongevraagde commerciële berichten en kwaadaardige Software. 7. Niet-ondersteunde beschuldigingen: inhoud die personen of bedrijven beschuldigt zonder kennelijke grondslag. Hoofdstuk 2. Verwijzingen Artikel 9 Werkstudenten zijn verplicht correct te refereren naar de bronnen. Tevens dienen zij zorg te dragen voor de wetenschap wie de spreker is van het citaat in kwestie. Hoofdstuk 3. Foto s Artikel 10 Werkstudenten dienen zorg te dragen voor verantwoorde foto s, alvorens foto s worden geplaatst op de social media van STICHTING RECHTEN INSTITUUT dient toestemming te worden gevraagd aan het hoofd van Marketing & Communications. Indien foto s worden gemaakt van bijvoorbeeld een spreker dient er tevens toestemming gevraagd te worden aan deze spreker, voordat zijn of haar foto op de social media van STICHTING RECHTEN INSTITUUT mag worden geplaatst. 4

5 Hoofdstuk 4. Privacy Artikel 11 Werkstudenten dienen zorg te dragen dat geen informatie naar buiten wordt gebracht met betrekking tot lopende zaken en privézaken van de cliënt. Informatie met betrekking tot een gesloten zaak met interessante feiten, waar reeds uitspraak over is gedaan door de rechter, mag ter informatie worden geplaatst op de social media van STICHTING RECHTEN INSTITUUT, onder de voorwaarde dat de namen van de betrokken partijen worden geanonimiseerd. Hoofdstuk 5. Sancties Artikel 12 Wanneer een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ontspoort is, neem dan direct contact op met de verantwoordelijke afdeling/persoon en overleg over de te volgen strategie. Artikel 13 Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met het STICHTING RECHTEN INSTITUUT is het verstandig contact te zoeken met je leidinggevende of de daarvoor verantwoordelijke afdeling/persoon. Artikel 14 Indien gegevens, teksten of anderszins zijn gepubliceerd die niet verantwoord zijn zoals onder de hiervoor genoemde artikelen is weergegeven dan worden deze gegevens, teksten of anderszins verwijderd van de social media. Hoofdstuk 6. Vermeldingen Artikel Nieuwe artikelen van RI Magazine en Law Reviwe worden vermeld. 2. Nieuwe bestuursleden en werkstudenten worden met foto en een kort voorstelverhaaltje op de site gemeld. 3. Vacatures worden in de naam van de voorzitter geplaatst. 4. Onze partners hebben adverteerruimte. Hoofdstuk 7. Inloggegevens Artikel 16 Er kan op alle social media ingelogd worden: inloggegevens worden apart verstrekt. 5

6 Artikel 17 Youtubechannel: inloggegevens worden apart verstrekt. 6

7 7

8 2 Taakverdeling In deze paragraaf zal uitgelegd worden hoe de taakverdeling binnen M&C, in samenwerking met de overige bestuursleden en de teamleiders is vormgegeven. De Commissaris M&C: - Is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het Protocol M&C; - Is verantwoordelijk voor de agendapunten van de bestuursvergadering onderdeel M&C; - Is verantwoordelijk voor Social Media. - Is verantwoordelijk voor de aansluiting en van partners en relaties voor de leeromgevingen en houdt contacten met de partners van Rechten Instituut betreffende deze leeromgevingen; - Collegepraatjes. - Is tezamen met alle bestuursleden verantwoordelijk voor de organisatie van de constitutieborrel, pakjesavond en nieuwjaarsborrel. De commissaris M&C is het aanspreekpunt voor alle overige bestuursleden: alles wat de overige commissies willen bewerkstelligen (d.m.v. een Social Media outlet) zal door de commissaris M&C worden geregeld. Dit voorkomt postgedrag en openbaarmaking van het wachtwoord. 2.1 Marketing intern en extern De werkgroep M&C zal op een aantal manieren worden onderverdeeld. De eerste onderverdeling is intern en extern: 1. Marketing intern. De doelgroep van marketing ntern is studenten en het binnenhalen van partners en relaties t.b.v. de studenten. Dit is de taak van de commissaris M&C. 2. Marketing extern. Het doel van marketing extern is het binnenhalen van cliënten voor onze partner watzijnuwrechten.nl. De doelgroep is dus elke leek. Deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de studentassociates. 2.2 Sub-commissies (optioneel) De studentassociates worden actief betrokken bij de marketing van Stichting Rechten Instituut. Zo zullen zij meedenken over de volgende activiteiten: - Social Media en Actualiteiten De SUB-commissie SOCIAL MEDIA zal interessante posts verzinnen voor onze Social Media kanalen. Dagelijks dienen zij met ideeën te komen voor een post, deze dienen zij op te sturen naar de commissaris M&C, die deze vervolgens zal 8

9 posten. De posts dienen onder andere actualiteiten te betreffen omtrent studie of recht gerelateerde nieuws. -Promotie Deze SUB-commissie zal bij de universiteiten flyeren, posters ophangen en zorgen dat er genoeg geschriften van ons liggen. Ook houden zij collegepraatjes of zorgen ze dat onze filmpjes worden uitgezonden. De commissaris M&C zorgt dat zij de benodigde spullen op tijd krijgen. De commissaris M&C zal als bestuursverantwoordelijke fungeren voor een SUBcommissie. De commissaris M&C zal wekelijks contact houden met de teamleiders en zorgen dat de SUB-commissies hun werk goed doen. 2.3 Basenet Alle documenten betreffende M&C worden geplaatst in Basenet, toegankelijk voor de commissaris M&C. 2.4 Kantoorbezoeken en samenwerkingscontracten Samenwerkingscontracten staan in Basenet. Een samenwerkingscontract wordt getekend door de commissaris M&C. De commissaris M&C doet kantoorbezoeken, eventueel gaat de voorzitter mee. Er wordt geen kenbaarheid gegeven aan de samenwerking met een partner, alvorens er een samenwerkingscontract is getekend. 2.5 Communicatie Er zal goed moeten worden gecommuniceerd met de overige bestuursleden. Vragen als: hoeveel cliënten heb je binnengehaald? wat doe je om jezelf en wzur te promoten?, passeren de revue. 2.6 Binnenhalen van partners: ondersteuning en subsidie De commissaris M&C heeft tot taak partners binnen te halen, die naast het bieden van ondersteuning in juridische zaken, het onderwijsprogramma van Stichting Rechten Instituut mogelijk maken. Van de partners wordt verwacht dat zij de door Stichting Rechten Instituut aangeboden lezingen en leeromgevingen bieden (Rechtspraktijk 3). De locatie van deze cursussen is op het kantoor van de partner. Eventueel kunnen er lokalen bij de universiteit gehuurd worden; dit is de taak van de commissaris Studieondersteuning. Stichting Rechten Instituut biedt een aantal cursussen. Van de partners vragen wij een maandelijkse bijdrage van 50,- euro per maand. In ruil bieden wij ons marketingaanbod en zenden wij juridisch lastige zaken door naar de partner. 9

10 2.7 Samenwerking met commissaris Studieondersteuning Daarnaast zorgt de commissaris M&C voor leeromgevingen. Dit zijn meeloopdagen bij advocaten-, notaris- en gerechtsdeurwaarderskantoren. Het is de bedoeling dat partners de werkstudenten van het practicum meenemen in de praktijk. Bijvoorbeeld meeloopdagen met een deurwaarder: hoe wordt een dagvaarding betekend en hoe gaat een ontruiming in zijn werk? En bij een Notariskantoor: hoe wordt een BV opgericht. Of meeloopdagen bij de gemeente: bezwaar en beroep: bestuursrecht. Bedenk leuke partners! Raad v. State, Raad v.d Rechtspraak etc. De commissaris M&C houdt overleg met de commissaris Studieondersteuning betreffende de cursusdata, immers is het de bedoeling dat de sollicitatietrainingen gegeven worden door een partner. Er is een landelijke lijst met advocatenkantoren en incassobureaus en er is een lijst opgesteld met de grootste advocatenkantoren ter benadering. Het meest handig is om direct met de partners te overleggen welke cursussen ze willen aanbieden, en welke leeromgeving zij ter beschikking willen stellen. NB: Neem voor het kantoorbezoek altijd het marketingaanbod mee. 2.8 Constitutieborrel De constitutieborrel vindt plaats in september. Het nieuwe bestuur, partners, auteurs en studentassociates worden uitgenodigd ter gelegenheid van de bestuurswissel. De voorzitter zal het woord voeren en alle nieuwe bestuursleden voorstellen. Vervolgens zal het nieuwe bestuur het beleid van het aankomende collegejaar bespreken en dus zijn/haar beleid verdedigen, a.d.h.v. de beleidsplannen en protocollen. De constitutieborrel wordt aan het einde van elk collegejaar georganiseerd. 2.9 Pakjesavond en nieuwjaarsborrel In samenwerking met de voorzitter zorgt de commissaris M&C ervoor dat de teams pakjesavond vieren op een leuke locatie; de teamleider zal het e.e.a. mede organiseren. De nieuwjaarsborrel wordt georganiseerd in januari in samenwerking met de voorzitter. Overleg met de voorzitter over het kerstpakket Sluiting RI jaar en certificaatuitreiking Aan het einde van het RI- jaar wordt de certificaatuitreiking georganiseerd. Alle werkstudenten worden uitgenodigd op deze dag. Er wordt een praatje gehouden over de werkstudent en de succesvolle afsluiting wordt gevierd. Tevens wordt het getuigschrift uitgereikt. Partners en relaties worden ook uitgenodigd. De certificaatuitreiking wordt door de M&C commissaris georganiseerd en vindt plaats in juni/juli. Indien de werkstudent afwezig is ontvangt zij het certificaat per post, onder een begeleidend schrijven. 10

11 2.11 Class of 20** foto Er wordt een Class of 20** foto (groepsfoto) gemaakt van de studentassociates, en auteurs afzonderlijk op de certificaatuitreiking. NB: Het e.e.a. moet met de voorzitter worden overlegd t.b.v. de samenwerking. 11

12 3 MARKETING INTERN Zoals besproken zal de marketing intern zich richten op studenten en het binnenhalen van partners en relaties (universiteiten en eventueel hogescholen) t.b.v. de leeromgevingen en subsidies. Onderstaand tabel maakt duidelijk welke kanalen Stichting Rechten Instituut gebruikt voor de interne marketing: In de paragraaf 3 zal de marketing intern nader worden toegelicht. 12

13 3.1 Social Media Inloggen: - Twitter en Facebook: inloggegevens worden apart verstrekt Facebook. Stichting Rechten Instituut heeft een Facebook account. Voor de marketing wordt de facebookpagina van Stichting Rechten Instituut gebruikt. Daarnaast is Stichting Rechten Instituut lid van een aantal groepen, welke zichtbaar zijn op de startpagina aan de linker kant. Al deze groepen worden actief gebruikt voor promotie. Alle posts op Facebook en Twitter worden geplaatst door de commissaris M&C; als andere commissies iets willen plaatsen dienen zij de stukken aan te geven bij de commissaris M&C; dit omdat de manier van formuleren heel belangrijk is om aandacht te trekken. Ook indien er een cursus wordt gegeven, dan wordt hier ruchtbaarheid aan gegeven door de Facebookpagina en de van Stichting Rechten Instituut. Op zondag, maandag, woensdag en vrijdag zullen posts geplaatst worden op Facebook, door de bestuursverantwoordelijke van de werkgroep M&C. Als de SUB-werkgroepen zijn aangesteld zal de bestuursverantwoordelijke van de SUB-commissie Social Media en Actualiteiten hiervoor verantwoordelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan jurisprudentie, relevante nieuwsgeving, sollicitatieprocedures en vacatures. Als je iets post op Facebook zal dit een duidelijke stelling bevatten dat uitdaagt tot debat. Er kan niet worden volstaan met een zin of een verwijzing naar een NOS-filmpje. Alle bestuursleden kunnen hiervoor materiaal aanleveren bij de bestuursverantwoordelijke van M&C. Test je juridische kennis post wordt minimaal drie keer per week geplaatst om zo onze likers uit de dagen. De uitdaging wekt automatisch interesse waardoor we meer likes genereren (later wordt beschreven wat onder deze rubriek valt). Alle bestuursleden kunnen hiervoor materiaal aan leveren bij de bestuursverantwoordelijke van M&C. NB: Indien er belangrijk recht nieuws is, worden officiële bronnen aangehaald! Dus of (bijv. de tweede kamer heeft een wetsvoorstel ingediend of de eerste kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen). Dus niet een verwijzing naar de NRC of Volkskrant, maar de directe bron. Zo laten we zien dat we niet zomaar dingen aannemen uit het nieuws, en dat we zelf onderzoek doen: een must voor juristen. Gebruik voor de posts onderstaande bronnen: 13

14 https://www.advocatenorde.nl/74/advocaten/advocaten.html Op Facebook zal elke maand een aangesloten universiteit/partner centraal staan. Als wallpaper zal de groepsfoto van het bestuur geplaatst worden of de coverphoto van RI Magazine. Middels Facebook kunnen vooral studenten op de hoogte gehouden worden van onze acti viteiten Facebook Commissie Rechtsbijstand Zoals eerder vermeld staat dit collegejaar in het teken van het naar buiten brengen van Stichting Rechten Instituut als nieuwe organisatie. Hoe doe je dat? Test je juridische kennis! en Jurisprudentie Op maandag wordt er een selectie gemaakt van de interessante jurisprudentie, welke wordt geplaatst op Facebook, onder de rubriek: Test je juridische kennis! De te plaatsen jurisprudentie dient wel gekozen te worden uit verschillende rechtsgebieden, opdat er een stevige discussie kan ontstaan. Ook laten we dan onze kennis en discipline zien. NB: De rubriek Test je juridische kennis kan ook worden ingevuld met andere ideeën, of vragen. Vacatures Vacatures op Social Media worden geplaatst door de werkgroep M&C. Vacatures worden geleverd door de voorzitter of de hoofdredacteur. Vacatures staan in Basenet. 14

15 Bestuursleden moeten ook aangeven wanneer de vacature volledig is opgevuld, zodat deze weer kan worden weggehaald. In overleg met de hoofdredacteur zullen in RI Magazine ook vacatures worden geplaatst Facebook RI Magazine, Law review en nieuwsbrief Elke eerste van de maand wordt de nieuwsbrief op de Facebookpagina s gezet. Dit gebeurt in overleg met de hoofdredacteur. De commissaris M&C dient dus goed overleg te houden de hoofdredacteur omtrent de voortgang. Om de twee maanden komt RI Magazine uit, deze wordt dus geplaatst op Facebook. Ook artikelen van Law review worden op Facebook geplaatst. Alles wordt verzonden door gebruik van een no reply mailadres Facebook Boekenmarktplaats De Boekenmarktplaats is nieuw en uniek! Daarom is het van wezenlijk belang dat er goed ruchtbaarheid wordt gegeven aan de Boekenmarktplaats van Stichting Rechten Instituut. Alle Social Media kanalen van Stichting Rechten Instituut zullen worden benut voor Boekenmarktplaats en worden beheerd door M&C. Zorg dat je zo veel mogelijk over de Boekenmarktplaats publiceert. 3.2 Twitter Naast Facebook zal er regelmatig getweet worden. Ook hier zal het gaan om jurisprudentie, relevante nieuwsgeving, vacatures, Boekenmarktplaats/Standaardjurisprudentie/nieuwe partners ed. Belangrijk is om alle relevante twitteraccounts toe te voegen. Hierbij kan gedacht worden aan advocatenkantoren, tijdschriften en universiteitsverenigingen, partners. Twitter zal wel gebruikt kunnen worden voor simpele post aangezien er een 140-teken limiet is. Twitter account/app wordt geupload op de telefoon van de desbetreffende bestuursverantwoordelijke van M&C, zodat hij ten allen tijde relevant nieuws kan tweeten. 3.3 Youtubechannel De commissaris M&C zal zorgdragen voor de YouTube Channel. Hij zal in overleg met andere bestuurders zorgen dat er video s worden gemaakt en zal deze uploaden op YouTube. Diegene zal een mail moeten versturen met daarin vragen of er ideeën zijn voor leuke filmpjes, of iemand een goede camera ter beschikking kan stellen, of iemand wil filmen, of iemand kan bewerken en wanneer dit allemaal kan gebeuren. Er zal een filmschema moeten worden gemaakt, wanneer en wat er gefilmd wordt. 15

16 3.4 Marketingmiddelen In deze paragraaf worden een aantal handvatten uitgereikt om te komen tot de juiste promotie voor de doelgroep van M&C intern: studenten, partners en relaties. 1. Social Media - Facebook - Twitter - Linkedin 2. Juridisch Loesje - Juridisch Loesje. Deze wordt bedacht door het bestuur en wordt afgedrukt op kleine flyers en op posters. Ook wordt deze op Social Media geplaatst. - Bedenk per Juridisch Loesje waar je ruchtbaarheid aan wilt geven: nieuwe sa s? Boekenmarktplaats? Standaardjurisprudentie? Studieondersteuning? Op de flyers en posters staan onze Twitter/Facebook accounts gemeld. - Juridisch Loesje wordt wekelijks (250) neergelegd op de faculteit rechtsgeleerdheid nabij de UB/JB. NB: Het e.e.a. kan je door de sub-commissies uit te laten voeren. 3. Law Review Artikelen zullen altijd rechtgerelateerd zijn en over verschillende rechtsgebieden gaan. 4. Nieuwsbrief - Deadline nieuwsbrief: de laatste week van de maand. De logo s van Stichting Rechten Instituut en de banners en logo s van onze partners zullen worden vermeld. - Elke eerste van de maand wordt er g d met de nieuwsbrief. Alles wordt verzonden door gebruik van een no reply mailadres. 5. RI Magazine - De commissaris M&C zorgt samen met de hoofdredacteur voor advertenties van partners. Zie ook Marketingaanbod. Elke eerste van de maand wordt de nieuwsbrief g d. Alles wordt verzonden door gebruik van een no reply mailadres. 6. Posters - Installatiefoto op A3 formaat: deze dient aan het begin van het collegejaar (september) gemaakt te worden voor het jaar daarop en ook direct opgehangen te worden in de universiteien. Posters hangen het gehele collegejaar bij de universiteiten en studentenverenigingen. Op de flyers en posters staan onze 16

17 Twitter/Facebook accounts gemeld met. Ook de logo s van de partners worden vermeld. 7. Class of 20** foto Deze wordt op de certificaatuitreiking gemaakt en geplaatst op alle social media kanalen. 8. Partners & Relaties - Juridische Faculteitsverenigingen - Studieverenigingen. - Advertenties in samenvattingen van JOHO en JFV s. - Juridische studentenbladen. - Banners en logo s op sites van de partners (samenwerkingsverbanden). Hieronder volgen nog meer marketingmiddelen: 1. Youtube Channel Werkgroep M&C zal een Youtubechannel onderhouden. Hierop zullen wij filmpjes posten over de voortgang van Studieondersteuning, interviews met professoren of juristen over bepaalde recente zaken en onderwerpen die van belang zijn voor de studie Rechtsgeleerdheid. Hiervoor zullen wij hen een toestemmingscontract laten tekenen. Deze interviews zullen ook worden gehouden in samenwerking met publicaties. De Youtubechannel zal niet alleen gebruikt worden voor promotie en interviews maar ook voor filmpjes van de bestuursleden (voorstelfilmpje, vergaderingen etc.). 2. Aanwezigheid op Introductieweken (stands proberen te regelen)/stands. De werkgroep M&C en Studieondersteuning zullen als promotiemiddel aanwezig zijn op introductieweken van universiteiten en hogescholen met flyers, pennen, folders en posters over onze werkzaamheden. Deze flyers, pennen, folders en posters dienen een maand voor de introductiedagen te zijn ontworpen. 3. Opendagen, proefstudeerdagen (ook HBO). NB: niet dit collegejaar! Stichting Rechten Instituut zal aanwezig zijn op proefstudeerdagen van onder andere universiteiten en hogescholen met flyers, pennen, folders en posters over onze werkzaamheden. Deze flyers, pennen, folders en posters dienen een maand voor de introductiedagen te zijn ontworpen en opgestuurd naar de drukker. 17

18 4. Studentenverenigingen Wij zullen de studentenverenigingen binnen de studentensteden Nijmegen, Leiden, Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Maastricht en Amsterdam benaderen met de vraag of Stichting Rechten Instituut promotiemateriaal bij hen mogen neerleggen. Zo zullen wij veel bekendheid realiseren: het studentennetwerk behoort tot één van de snelste en grootste netwerken. 5. Pennen Wij zullen onder andere als promotiemateriaal pennen laten maken die wij uit kunnen delen binnen de juridische en universitaire bibliotheken. De pennen zullen worden uitgedeeld door de bestuursleden en studentassociates per universiteit. 6. Recht.nl/rechtennieuws.nl/Kluwer/Vermande/studenten.net 7. Middelbare scholen Informatiedagen over rechten, ook gelijk promotie maken voor studieondersteuning, zodat ze daar gelijk gebruik van gaan maken als ze gaan studeren. 8. Kranten etc.: M&C zal contact opnemen met de universiteitsbladen om toestemming te krijgen voor het plaatsen van artikelen over Stichting Rechten Instituut. De kranten en bladen worden benaderd door M&C. 18

19 3.5 Verhaal voor partners Zie standaardbrief. 3.6 Leeromgevingen: juridische spreekuren De commissaris M&C organiseert leeromgevingen. O.a. vrijwilligerswerk in daklozen- en weeshuizen, gevangenissen, of juridisch spreekuur (of allebei) etc. Het is de bedoeling dat de studentassociate zich een juridisch beeld kan aanmeten van de maatschappij. Naast het geven van rechtsadvies en het schrijven van dagvaardingen etc. is er nog een hele andere (juridische) werkelijkheid. Alle leeromgevingen worden ingevuld in het onderstaande schema. Het is de bedoeling dat de studentassociates minimaal eens per maand het werkveld induiken door juridische spreekuren te verzorgen voor non-profitorganisaties. De werkelijkheid is immers als geen ander leermeester. En wees creatief! 3.7 Marketingaanbod De Commissaris M&C neemt altijd een marketingaanbod mee en laat deze achter bij de partner. In het marketingaanbod staan o.a. de afmetingen ban de banners. 19

20 4 MARKETING EXTERN Zoals besproken zal de marketing extern zich richten op de acquisitie van clientèle in heel Nederland. De doelgroep van Stichting Rechten Instituut is studenten en cliënten van nonprofitorganisaties als daklozen- en vluchtelingentehuizen. Voor voormeld doelgroep is de rechtshulpverlening van kosteloos, hiervoor wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Stichting Rechten Instituut. Daarnaast behandelt Stichting Rechten Instituut juridische vraagstukken van haar partner, Wat zijn uw Rechten? Wat zijn uw Rechten? rekent hiervoor een uurtarief van Euro per uur, excl. 21 % BTW en 5 % kantoorkosten en leges: kosten aangaande de rechtsgang zoals griffierecht en betekeningskosten. Deze paragraaf concentreert zich op de kosteloze rechtshulpverlening van Stichting Rechten Instituut aan studenten en cliënten van non-profitorganisaties. Onderstaand tabel maakt duidelijk uit welke onderdelen de marketing extern bestaat: In de paragraaf 4 zal de externe marketing nader worden toegelicht. 20

21 4.1 Clientèle De commissaris M&C is verantwoordelijk voor het werven van rechtsvragen van studenten (externe marketing). De RvC is verantwoordelijk voor het werven van rechtsvragen t.b.v. watzijnuwrechten.nl. De clientèle van Stichting Rechten Instituut valt uiteen in drie takken: 1. Studenten. Stichting Rechten Instituut Rechtsbijstand geeft kosteloos juridisch advies aan studenten, door studenten. 2. Cliënten van non-profit organisaties als daklozentehuizen. Dit zijn de leeromgevingen van Stichting Rechten Instituut. Deze organisaties zetten zich ook in voor de maatschappij. Stichting Rechten Instituut geeft op locatie juridisch advies (juridische spreekuren (js)). 3. Cliënten van Wat zijn uw Rechten? uit alle lagen van de bevolking. Wat zijn uw Rechten? Is partner van Stichting Rechten Instituut. De werkstudenten van Stichting Rechten Instituut worden ingezet t.b.v. zaken van Wat zijn uw Rechten? Deze rechtsbijstand is niet kosteloos. 21

22 4.2 Marketingmiddelen Marketing Stichting Rechten Instituut t.b.v. studenten. De groepen op Facebook zullen gebruikt worden om reclame voor Stichting Rechten Instituut Rechtsbijstand te maken. Ook ons juridische Loesje zal rechtsvragen van studenten aantrekken. 1. Law Review 2. Juridisch Loesje om rechtsvragen binnen te halen. Werkgroep M&C zal posters en flyers uitdelen en ophangen op de daarvoor aangewezen plaatsen op de universiteiten en hogescholen. De bestuursleden, teamleiders en studentassociates zullen dit promotiemateriaal verspreiden op universiteiten. NB: Sub-commissie Promotie zal hier bij helpen. Verder wordt er t.b.v. de studenten op studentendagen en introductieweken actief reclame gemaakt voor Stichting Rechten Instituut. 3. Juridische spreekuren Bij non-profitorganisaties als daklozen- en vluchtelingencentra: flyers en posters hangen/neerleggen. 4. Social Media 22

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik voor het Bornego College December 2011 Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik 1/11 De gedragscode computer-, internet-

Nadere informatie

Social Media Protocol

Social Media Protocol Social Media Protocol Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Uitgangspunten protocol... 4 Waarom... 4 Voor wie... 4 Bereik... 4 Introductie: Toepassing van social media... 5 Wat is social media...

Nadere informatie

Ronduit. Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs

Ronduit. Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs Wat verstaan we onder Social Media? Onder Social Media verstaan we o.a. Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn, YouTube, Glogster, Skype, gebruik digibord

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

1. Een leidraad met betrekking tot profilering van je school in de social media.

1. Een leidraad met betrekking tot profilering van je school in de social media. Social media beleid: Inleiding en visie: De wereld en onze samenleving veranderen door de massale inzet van ICT, social media en de vloedgolf aan laagdrempelige informatie. Ons leven en zeker ons werk,

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Sociale media praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Inhoud Netwerken via sociale media Twitteren tijdens de raadsvergadering Gemeentelijke communicatie via sociale media Burgers betrekken

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Effectieve internet marketing en social media voor verenigingen

Effectieve internet marketing en social media voor verenigingen Effectieve internet marketing en social media voor verenigingen 1 Het besturen van een vereniging vergt effectieve interne- en externe communicatie. Internet speelt daarbij een rol die steeds belangrijker

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Handleiding LinkedIn. Interim Intelligence

Handleiding LinkedIn. Interim Intelligence Handleiding LinkedIn Interim Intelligence Inhoud 1. Wat is LinkedIn? 2 2. Profiel 3 Registreren 3 Profiel aanmaken 3 Settings 5 Personaliseren en optimaliseren 5 3. Netwerk bouwen 7 Adresboek koppelen

Nadere informatie