. J.ou 7 bpf!jb. Politie Zuid-Holland-Zuid T.a.v. dhr. T. Kik Postbus BB DORDRECHT. Geachte heer Kik,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ". J.ou 7 bpf!jb. Politie Zuid-Holland-Zuid T.a.v. dhr. T. Kik Postbus 1070 3300 BB DORDRECHT. Geachte heer Kik,"

Transcriptie

1 . J.ou 7 bpf!jb ~ I I I Politie Zuid-Holland-Zuid T.a.v. dhr. T. Kik Postbus BB DORDRECHT Datum 7 april2006 Offertenr. Telefoon Fax OF0&-0087 Betreft: ANPR Geachte heer Kik, Naar aanleldlng van uw uitnodlglng tot prijsopgaaflb.v. een ANPR syteem hebben wij het genoegen u hlerbij onze offerte en leveringsvoorwaarden te doen toekomen. Mocht u hlerover nog vragen hebben dan kunt u uiteraard te allen tljde contact met ons opnemen. Wij vertrouwen u hiermee een passende aanbieding te hebben uitgebracht en zien uw verdere berichten met belangstelling tegernoet. Met vriendelijke groet, Honac Nederland b.v. u Pascal de Jongh Ve!Koop blnnendlenst Bijlagen: Offertelleveringsvoorwaarden

2 Verkoopofferte Honac Verkoopofferte OF06-G087 I 0 Pagina 2 van 3 I Rogel Artlkol Omachrtjvlng Badrag I 010/000/ A ANPR (voertulg onbekend) 1 c\ EUR ,92 per 1 st In deze offerte gaan we uit van een standaard montage zonder rekening te houden met reeds gemonteerde artikelen. Een definitieve opgave van de bewerklngen kan na doorspreken van uw voertuig aangegeven worden ,92 020/000/ A USB stick vingercontrolled 1GB 1 ~ EUR 548,33 per 1 st 548,33 030/000/ A 050/000/ A lnfraroodcamera +illuminator 1 c\ EUR 3.457,01 per 1 st Optionee!: Een extra 2e camera met lnfrarood Illuminator voor montage aan de achterzljde van uw voertuig GOOS GPS receiver 1 c\ EUR 493,86 per 1 st 3.457,01 493,86

3 ~.. Verkoopofferte Honac Veri<oopofferte OF0&-0087 I 0 Pagina 3 van 3 Leverlngsvoorwaarden: Op aile met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepasslng onze Algemene Leveringvoorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Zutphen. Deze voorwaarden llggen op ons kantoor ter lnzage en worden desgewenst ter hand gesteld dan wei toegezonden. Prijzen Levertijd Betaling Garantie Geldigheidsduur offerle : Netto exclusief BTW. : Montage in overfeg. : Binnen 30 dagen. : 12 Maanden. : 30 dagen na dagtekening. = Kortingspercentages op bruto prijs A= Netto

4 HONAC NEDERLAND (( Offerte ANPR Kenteken herkenningsysteem ten behoeve van Regiopolitie Zuid Holland Zuid

5 Offerteaanvraag Kentekenherkenningssysteem Gunningsrapportage Datum : 22 augustus 2006 Uitgevoerd door: Sandra Alting Slberg, lnkoper 8/C

6 lnhoudsopgave 1. lnleldlng 1.1 Aanleidlng en doel van de offerteaanvraag 1.2 Procedure 1.3 Uitvoerlng 2. Verloop selectieproces 3. Gunnlngscrlteria 4. Scores op gunnlngscriterla 4.1 Prljs 4.2 Kwalitelt 4.3 Technische bekwaamheid 4.4 Aftersales 5. Conclusle 6. Advles lnkoop/lnformatlemanagement 7.1mplementatie & Financiele schets 7.1 lmplementatie 7.2 Financliile schets u

7 1. lnleiding In dit eerste deel van de rapportage wordt kort de doelstelling van de aanbesteding offerteprocedure, de gevolgde procedure en de uitvoering van de procedure uiteengezet. 1.1 Aanlelding en doel van de offerteaanvraag Naar aanleiding van de pilotfase met een kentekenherkenningssysteem (ANPR) in 2005, opgestart in het district Hoeksche Waard, is begin 2006 door de districten Dordrecht/Zwijndrechtse Waard en AlblasserwaardNijfheerenlanden een aanvraag gedaan om een tweetal systemen aan te schaffen t.b.v. 2 surveillancevoertuigen in hun district. Als doel is gesteld om v66r het einde van 2006 de systemen ingekocht en geynstalleerd te hebben. Met inachtneming van 8 waken levertijd zal dit doel gerealiseerd kunnen worden. Het verzoek aan afdeling lnkoop & Contractmanagment is dan ook geweest om samen met de werkgroep ANPR m.b.t. dit onderwerp een offerteronde te houden om hiervoor een passende leverancier te vinden. Het onderdeel service/onderhoud op de apparatuur zal bij Honac Nederland b.v. worden ondergebracht aangezlen Politie ZHZ reeds een supportcontract bij Honac Nederland b.v. heeft. Honac zal derhalve tevens voor de inbouw van de apparatuur zorgdragen. 1.2 Procedure Voor daze offerteronde is een onderhandse procedure gehanteerd, hetgeen wil zeggen dat de offerteaanvraag nlet is gepubllceerd in de markt. Uit onderzoek door de werkgroep is namelijk gebleken dat slechts twee partijen een dergelijk systeem kunnen aanbieden. Derhalve zijn twee offertes gedaan door Honse Nederland b.v. en TEC Traffic Systems. In het Programma van Eisen is wei gesteld dat, indlen een opdrachtnemer anders dan Honac de opdracht gegund krijgt, zij Indirect via Honac, haar service aan Politie Zuid-Holland-Zuld (PZHZ) zal dienen te vertenen, aangezien PZHZ reeds een jaar een service- en beheerovereenkomst heeft afgesloten met Honac Nederland b.v. v.w.b. in-/opbouwen van diverse apparatuur in haar voertuigen. 1.3 Uitvoerlng In de uitvoerlng van het proces hebben tot op heden de volgende activiteiten plaatsgevonden: Vooroverleg m.b.t. de rolverdeling in het gehele inkoopproces t.b.v. opstellen Programma van Eisen: Rene de Korte, Klaas Bezemer, Otto van Tuyl (aspect kwaliteit: eisenlwensen hard-lsoftware); Hans van der Stel (eisen t.b.v. inbouwenlservice v.d. apparatuur); Sandra Alting Siberg (aspecten m.b.t. prijs, kwaliteit, aftersales, juridisch vlak en logisliek). Onderzoek d.m.v. het afleggen van een drietal bezoeken aan Politie Rotterdam-Rijnmond aangezien zij al enige jaren ervaring heeft m.b.t. het ANPR, alsmede aan de leveranciers Tee Traffic Systems te Nieuwegein en Honac Nederland b.v. te Apeldoorn door: Rene de Korte, Klaas Bezemer en Otto van Tuyl. Definitieve selectie van leveranciers aan wie gevraagd wordt een offerle uit te brengen; Indianan offertes; OffertebeoordeJing door lnformatiemanagement en lnkoop & Contractmanagement; Afronding offertebeoordeling en aansluitend hat inkoopadvies t.b.v. de gunning. 1

8 2. Verloop selectieproces Naar aanlelding van het eerdere vermelde onderzoek door de werkgroep is aan Honac Nederland b.v. en TEC Traffic Systems gevraagd een offerte te doen en uiterlijk 15 augustus 2006 in te leveren. Om beide partijen eenduidig met elkaar te kunnen vergelijken is door lnkoop in samenwerking met lnformatiemangement een prijsmodel opgesteld waarbij desbetreffende onderdelen ten behoeve het ANPR-systeem zijn vastgesteld en waarop de leveranciers een prijs konden aanbieden. 3. Gunningscriteria De opdracht wordt verleend aan de leverancier met de uit economisch oogpunt voordeligste aanbieding. Dit houdt in dat de gunning niet aileen plaats heeft gevonden op basis van prijs. Bij de offertebeoordeling is gewerkt met vooraf opgestelde gunningscriteria. De beoordeling heeft plaatsgevonden conform een vooraf vastgestelde puntenwaardering en bijbehorende wegingsfactoren. De volgende criteria zijn hiertoe opgenomen in de offertestukken. Criteria Weglngspercentage/ factor Prljs 30% Kwaliteit 35% - materie (hard- en software) - beschikbaarheid - veiligheid Technlsche bekwaamheld 30% - kwaliteit van dienstverlening Aftersales 5% - garantie 4. Scores op gunningscriteria In de hierna volgende paragrafen zal telkens een overzicht worden gegeven van de scores die door de offrerende leveranciers zijn behaald op het desbetreffende gunningscriterium. In de overzichtstabellen worden de leveranciers genoemd met daarachter de behaalde scores. 4.1 Prijs Gunningscriterium 1 Prijs Binnen dit eerste criterium is een maximale score te behalen van 30%. 2

9 In de tabel is te zien dat TEC Traffic een scherper tarief heeft geoffreerd t.o.v. Honac. Hieronder is het prijsmodel te zien waarop de beoordeling van het gunningscriterium 'prijs" tot stand is gekomen. Om de prijsmodellen 1:1 te kunnen vergelijken, is in overleg met lnformatiemanagement optie 2 van Honac vergeleken met de aangeboden totaalprijs van TEC Traffic. 3

10 '11 1,. ~,,.;,., J...,,,, offer1eaanvraag ;... r :.,. n:.... ~.J.t.... Finnanaam: Honac Nederland bv ANPR SYSTEEM Ntttop~J In N tttop~j In ( oni.btw lnci.btw Te leveren onderdelon: TormiJn Oplie 1: Honc ANPR ituio A nniit/ihn /1/eulf!nCittMfit voorzijde klourencamera.oril 25 zoom IYOOilf!de vc o<tugt AN~ ccmoutot B..rlotmgspanMl KeYboard GPS...ntomelrecolve< USIH!kll.;,.gorc:ontrolled St1pr1Js e _9agon OpUe2: Honc ANPR uto 8 r:omp/hi met kleurenc,.r voorz/jth en lnfflrood cmer chtorzl}do ldouroncameto OJnll 25. zoom ('ICCI"lijdt vo.rnog) ANPR ccmoull< Bedi~neel Ktytloafd Pon ron Lll..,.t WOt lnlt11100du1m81a aon de lduqjjde wrotood.'kt.uren...,...,.,.iiiun "''"' GPS-ant~ USB~~~~ 1GB Sotpri)a , n&.n 90daQen 90daQen 90dooen klouncamo<a..nl 2ft zoom (Ac/liOttJldo vorortulg) OOdll!lOn!pan and bll vconlonlnn l.b.v. camoro OGhlorzlld voeriurl OOdaoe n USB-sld v\nne rcontrotled I GO doocn lnlroroodcllmoro on tumlnlnr OOdagcn GPS M!tMiliiOC"'"ot dogcn V«vongingltem.,n voertulg Men:MI Vito 115COI ochlotna1 Onu t<varlnglln lot nu lot mol ttn Mercedn Volo Is dat d<t lnlmrood camera goede """"" '"" g.. lt mol alondoard In voerlulg aar-zigo ad:lttm>l n\11 lgatantie~ co onclenlotltn -";!.i'.i.j1... Totaal (~komn oplle 2. aangegewn door tnlonnllllemanaatment:! ~ ,12 I ~-.. ~:H'l.;y.;;: ':PJ:'' :; 11.na.r1 1 jaar 4.2 Kwallteit Gunningscriterium 2 Kwa/iteit ' '.u.:u lit,,,,,...,,," Ct."lt, 'til Itt. I : nl l."'tj\ 4

11 Bij het gunningscriterium Kwaliteit is een aantal minimale eisen (ME) gesteld waaraan leveranciers dienen te voldoen. Slechts gestelde wensen m.b.t. o.a. software- en hardware, automatische uitschakeling camera's zijn hier beoordeeld. De beantwoording op deze wensen zijn beoordeeld d.m.v. een score, te weten 1, 4, 7 en 10. Voor elk antwoord is omschreven wanneer het desbetreffende score ontvangt. Binnen dit onderdeel heeft Honac Nederland b. v. de hoogste score behaa/d. Met name de door PZHZ gestelde vraag m.b.t. het onderdee/ software; inlezen data. of het moge/ijk is de data die in het ANPR systeem moet worden ingelezen midde/s een draadloze verbinding kan p/aatsvinden waarbij gebruik kan worden gemaakt van het MOM0-5 systeem. Is e.e.a. door TEC Traffic niet goed onderzocht. 4.3 Technische bekwaamheid Gunningscriterium 3 Technische bekwaamheid Maximaal te behalen score binnen dit onderdeel is 30%. Hierbij zijn o.a. een aantal opgegeven referenten telefonisch benaderd door lnformatiemanagemenuinkoop. Aan referenten zijn vragen gesteld m.b.t. flexibiliteit van gegadigden, prijs/kwalitelt verhouding, aantal storingen en aftersales. Tevens zijn vragen gesteld aan gegadigden m.b.t. de wijze waarop zij omgaan met klachtenprocedures en op welke wijze zij de kwaliteit van haar product waarborgt en hoe haar innovatiekracht is uit te drukken. Blj dlt onderdeel is tevens gewerkt met scores van 1, 4, 7 en 10 punten waarbij bij elke gestelde vraag In het beoordelingsmodel is aangegeven wanneer men deze punten zou kunnen behafen. Ook bij dit gunningscriterium behaa/de Honac Nederland b. v. de hoogste score. Met name op het gebied van innovatie en complexe integratielhoge moei/ijkheidsgraad van systemen is bij het benaderen van de opgegeven referent Technolution Trajectcontrole aangegeven dat daze items niet de storkste kant vormen bij TEC Traffic. 4.4 Aftersafes Gunningscriterium 4 Aftersa/es 5

12 Maximaal te behalen score binnen dit onderdeel is 5%. De volgende pun ten zijn o.a. uitgevraagd in het Programma van Eisen: Leverancier dlende a an te geven op welke wijze zij, na aanschaf van de apparatuur, gebruikerslnstructies zal verstrekken t.b.v. de desbetreffende medewerkers van PZHZ; Op welke wijze Opdrachtnemer om zal gaan met het eventueel vervangen van onderdelen gedurende het gebruik van de apparatuur door PZHZ: In welke mate onderdelen direct leverbaar zullen zijn. Bij dit onderdeel is gewerkt met scores van 1, 4, 7 en 10 punten waarbij bij elke gestelde vraag in het beoordelingsmodel is aangegeven wanneer men deze punten zou kunnen behalen. Honac Nederland b. v. scoorde ook op dit onderdeel het hoogst. 5. Conclusie Op basis van de resultaten op de gunningscriteria, zoals zein het vorige hoofdstuk zijn geschetst, kan het volgende totaalbeeld gegeven worden: Elndscore ANPR 35.00% r~r.-wrr.ii'ilimw~~~~rrz::;-;c&-:::l 30,00% I I I ~ 25,00% I ~ 20,00% Honac ,00% OTecTraffic j ~ 10.00% I 5.00% 0,00% I Gunnln_g_sc_r_lt_er_la. j % Prijs 35% Kwalfteit 30'1. Tochnlsche bekwaamheid 5% Aftersales Deze offertebeoordeling heeft geleid tot de volgende rangschikking: Op basis van het hiervoor aangegeven totaalbeeld komt de leverancier Honac Nederland b.v. naar voren als het bedrijf die het best aansluit op de wensen en eisen zoals ze zijn geformuleerd in het Programma van Eisen. Voornamelijk de hoogste score bij de gunningscriteria kwaliteit en technische bekwaamheid heeft tot deze conclusie mogen leiden. 6. Advies lnkoop/lnformatiemanagement Advies lnkoop Het advies is om de opdracht te gunnen aan Honac Nederland b.v. op basis van de uitkomsten VaJl de beoordeling. Aangezien er minimaal verschil in prijs (zie prijsmodel hlerboven onder 4.1) is tussen TEC Traffic en Honac, zal hierover geen onderhandeling p/aatsvinden. Huidige marktprijs t.o. v. eerdere aanschaf van het ANPR-systeem in 2005 is reeel te noemen. 6

13 Het bedrag genoemd in de offerle v.w.b. de cursus "gebruikersinstructies" ad 595,00 exclusief BTW zal wei onderwerp van onderhandeling zijn. Afdeling lnkoop is van mening dat, gezien de jarenlange relatie met Honac Nederland b.v. en de lopende beheer- en serviceovereenkomst bij hun, dit bedrag aan PZHZ niet in rekening moet worden gebracht. Advles lnformatlemangement (R. de Korte) Aansluitend op bovenstaand advies wit ik de volgende zaken ter overweging meegeven. Allereerst is Honac de leverancier van regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, zodat wij bij samenwerking met deze regio over een zelfde systeem beschikken, waardoor hat eenvoudlg is om data uit te wisselen, zonder dat er allerlei omzettingen hoeven plaats te vinden. Daar tegenover staat echter hat felt dat er at een surveillancevoertuig rondrijdt, voorzien van hat Pagis systeem van de firma Tee-Traffic systems, zodat dit voordeel wegvalt, zolang dit voerluig nog in bedrijf blijft. Jmmers, de data zal voor dit systeem toch bewerkt moeten worden, zodat hat ook in hat systeem van Tee-Traffic systems ingeladen kan worden. Een punt van aandacht zal ook het gebruik van 1 monitor zijn. Er zal nader bekeken moeten worden of hat VDO-Dayton systeem inderdaad geschikt is om de data weer te geven, waarbij aangegeven wordt dat dit mogelijk zou moeten zijn, maar dat het gebruik slecht een systeem tegelijkerlijd toestaat. Het is dus niet mogelijk om het ANPR systeem te draa len en tegelijkerlijd bevragingen te doen op Mobipol. Gelet op de beoordeling van de offerle is mijn advies eveneens de opdracht te gunnen aan Honac Nederland b.v. 7. lmplementatie & Financiele schets In dit laatste hoofdstuk worden een aantal adviezen geformuleerd met betrekklng tot lmplementatie van hat contract. 7.11mplementatle Ten behoeve van daze lmplementatle dlenen met de opdrachtnemer nog een aantal zaken te worden besproken, nagevraagd en vastgelegd: vaststellen datum levering apparatuur; vaststellen data inbouwen van de systemen; definltlef maken opdrachtbevestiging; navraag omtrent: 1. Uitwerking officiele verklaring herkenning bromfietskentekenplaten ontbreekt in offerle. Is dit realiseerbaar voor een herkenningspercentage van 90%? 2. Onderzoek van de mogelijkheid van gebruik van 1 monitor. 7.2 Flnanclele schets Hat aangeschafte ANPR-systeem in 2005 door PZHZ bij TEC Traffic is uit strategisch belang voor dit bedrijf voor een prijs aangeboden die beneden de marktprijs lag. Echter, bij aanschaf van een dergelijk systeem z6nder strategisch belang/pilot project, zou de commerciele prijs in ,-- exclusief BTW bedragen. Het inverdieneffect op de nu aangeboden prijs door Honac Nederland b.v. (zie bovengenoemd prijsmodel onder4.1) ad E ,12 excluslef BTW, Is derhalve 3.246,88. lnstemming met gunningsadvies: P. Homminga, districtschef Hoeksche Waard Voor gezien: C. Korsman, chef Facilitair Bedrijf

14 Apparatuur voor Signalering, Communicatie & Ademanalyse Politie Zuid-Holland-Zuid T.a.v. Sandra Alting Siberg Vissersdijk-Beneden GW Dordrecht Datum 7 augustus 2006 Ons Kenmer1t RJ/kl/hc Betrott Offerte kentekenherkenningssysteem Hon~ c Nederland bv Nagetpoetweg 16 Post bus HB Apetdoorn Geachte mevrouw Alting Siberg, Naar aanleiding van de offerteaanvraag met het kenmerk inzake levering van kentekenherkennlngssysteem, hebben wij het genoegen u hierbij onze offerte te doen toekomen. De offerte ziet er als volgt uit: 1. Onderdeel 1 Formulier met gegevens van Honac Nederland bv 2. Onderdeel 2 Een algemene beschrijving c.q. introductle van onze organisatie; 3. Onderdeel 3 Verklaring instemming met offerte-aanvraag 4. Onderdeel 4 Gedragscode "zaken doen met Politie Zuld-Holland-Zuid". 5. Bijlage 1 Beantwoordingsmodel; 6. Bijlage 1A Non-failllssementsverklaring (uitsluitingscriterium); 7. Bijlage 18 Uittreksel Kamer van Koophandel (uitsluitingscriterium); 8. Bijlage 1 C Verklaringen van toeleverancier I fabrikant inzake bevestiging herkennlngspercentage (Europese) (bromfiets)kentekenplaten; T , f 1-w.honac.n\ I BAH Nl64ABNA05) IIW NL BOS Oo t nr""., tthp IJ SWIFT/IIC ABNANL2A KVK onzt It"'".. YO<rwurdtnv'" POSTIAHK totonl"9, tdtpottrd bij dt ~ l~ l plw:e...\al'lt!tisttjiutt Qft!lft" \061

15 Apparatuur voor Signalering, Communicatie & Ademanalyse 9. Bijlage 1 0 Kople ISO certificaat; 10. Bijlage 1E Klachtenbehandeling en Service (toevoeging aan beantwoordingsmodel) 11. Bijlage 1 F Documentatie 12. Bijlage 2 PrijsmodeVkostenmatrix Wij vertrouwen u hiermee een passende aanbledlng te hebben gedaan en vememen graag uw reactle.

16 Programma van eisen VVerkgroep A.N.P.R.

17 Programma van elsen Werkgroep A.N.P.R. Tltel Project Documentnummer Datum Versie Status Opdrachtgever Opsteller(s) Programma van elsen Werkgroep A.N.P.R. 2006_1_ANPRVul documentnummer in 12-mei Beoordeling P. Hommlnga R. de Korte, K. Bezemer en 0. van Tuyl In-pact organlsatle en lnformatleadvlseurs Datum: Verste: Vul datum In Vul versle tn

18 Programma van elsen Werlcgroep A.N.P.R. Inhoudsopgave 1 ACCEPTATIECRITERIA HISTORIE 1.1 Plaats document 1.2 Versle geschledenls 1.3 Goedkeurlng 1.4 Verspreldlng 2 PROGRAMMA VAN EISEN 2.1 Doel van dlt document 2.2 Productvereisten 2.3 Productwensen 2.4 Prestatienlveau 2.5 Nauwkeurigheld 2.6 Beschikbaarheid 2.7 Veillgheid 3 KOSTEN 3.1 Exploltatlekosten Informatlemanagement Datum: 12 mel 2006 Versle: 1.0 paglna 1

19 Programma van elsen Werl<groep A.N.P.R. 1 Acceptatiecriteria historie 1.1 Plaats document De bron van dlt document Is te vinden In: Document! 1.2 Versle geschiedenis Versledatum Veranderlnaen 12-mel-06 Eerste uitoave Markerlna/wiJzlalnaen 1.3 Goedkeuring Dit document is geldlg lndien goedgekeurd en ondertekend door: Naam Handtekenlng_ Functie P. Homminga Projectleider Datum Versie Verspreidlng Dlt document wordt gestuurd naar: Naam Functfe P. Homminga Projectleider J. Jansen Chef ICC district 1 0. van Tuyl Projectmedewerker K. Bezemer Projectmedewerker Datum Versle lnformatlemanagement Datum: 12 mel 2006 Versle: 1.0 paglna 2

20 Programma van elsen Werkgroep A.N.P.R. 2 Programma van eisen 2.1 Doel van dit document Het doel van dit document is het vroegtijdig vastleggen van een deflnltle, In meetbare grootheden, van wat er voor de klant opgeleverd moet worden om te voldoen aan zijn verwachtingen. 2.2 Productverelsten Het aan te schaffen product, alsmede de bijbehorende software dlent aan een aantal criteria te voldoen. Deze criteria zijn onderverdeeld in eisen en in wensen, waarblj de leverancler aan deze elsen zal moeten voldoen. De wensen zijn als extra opgenomen, omdat volgens ons oordeel deze wensen daadwerkelljk lets toevoegen aan het programma. Hieronder volgt, onderverdeeld in hardware en software de elsen die aan de producten gesteld worden: Software: Het backofflceprogramma dlent multi-user te zijn. Hetgeen wll zeggen dat meerdere gebruikers tegelljkertljd op het programma moeten kunnen werken, zonder dat dit verstorlngen op de database zal geven. Het programma dlent In een iogenaamde terminal-omgevlng te kunnen draalen. In onze regio wordt als termlnalomgeving de Microsoft Window based Terminal omgevlng gebruikt welke draait op Windows server In verband met de toekomst zal de software ook compatible moeten zljn met Windows server De keuze van de dellmeter In de CSV-bestanden mag nlet van lnvloed zijn op de database. Handleiding: Verder dient van dit programma van een duidelijke handleiding te zijn voorzien. Hardware: Storlngsgevoellgheld: De werking van het ANPR-systeem mag geen storende lnvloed hebben op de overlge elektronische apparatuur die In het voertulg aanwezlg Is. Camera: In het voertulg dienen twee ANPR-camera's te worden geinstalleerd. Een camera aan de voorzljde van het voertuig en een aan de achterzijde van het voertuig. De camera die aan de voorzljde gemonteerd wordt dlent beweegbaar te zijn, tenelnde de bedlenaar in staat te stellen de camera zowel op de voorzljde als op de zljkant te rlchten, zodat geparkeerde voertuigen ook gescand kunnen worden. Deze camera dient deugdelljk en redelljk trllllngsvrlj gemonteerd te worden, zodat lntensief gebruik mogelijk is. (polltiebestendig) Informatlemanagement Datum: 12 mel 2006 Versle: 1.0 paglna 3

21 Programma van elsen Werkgroep A.N.P.R. De camera's dlenen blj dag en nacht goed te functloneren. Hlerblj mag de kwalltelt van het Iicht nlet van lnvloed zljn op de werklng van belde camera's. De camera's moeten In staat zijn om Nederlandse kentekenplaten voor 98% te herkennen. De camera's moeten In staat zljn om de nieuwe bromflets kentekenplaten eveneens voor 90% te herkennen. Stroomverbrulk: Het systeem moet mlnlmaal 4 uur kunnen draalen blj een nlet draaiende motor. Uiteraard mag de capacitelt van de accu, welke nodig Is voor de baslsstroomvoorzlenlng van het voertuig nlet worden aangetast, zodat het voertuig altijd weer in staat is om de motor te starten. Tevens wordt gedacht aan het automatlsch uitschakelen van de camera's lndlen de sleutel uit het contactslot wordt verwljderd. Reden hiervan is dat de voertulgen worden ingezet in de noodhulp en de mogelljkheid bestaat dat men het voertulg plotsellng zal moeten verlaten, waarblj men vergeet de lnstallatle ult te zetten. De achter camera moet worden voorzien van een pan and tilt voorzlening welke bediend wordt middels het touch screen scherm. 2.3 Productwensen GPS-antenne: Het Is een wens om het voertuig te Iaten voorzlen van 1 GPS-antenne, waarbij de mogelljkheld onderzocht zal moeten worden of een gecomblneerde gps-antenne met het MOM0-5 systeem mogelljk is. Beeldscherm: Het Is een wens om de afhandelingen van het ANPR systeem op hetzelfde beeldscherm te Iaten plaatsvlnden als het Moblpol-systeem. (VDO-Dayton) Inlezen data: Het Is een ~ om te onderzoeken of het mogelljk Is om de data, die In het ANPR systeem In het voertulg moet worden ingelezen, mlddels een draadloze verbinding plaats te Iaten vinden, waarbij gebruik gemaakt kan worden van het MOM0-5 systeem. Herkennlng Europese kantekenplaten: Ultbreldlng van herkenning met Europese kentekens. De camera's moeten In staat kunnen zijn de Europese kentekens voor 85% te herkennen. 2.4 Prestatieniveau De software die op de unit In het voertuig draait dient stabiel te zljn, waarbij de software zodanlg geconflgureerd dlent te zijn dat de logbestanden nlet kunnen vollopen, wat het vastlopen van de software zou kunnen veroorzaken. lnformatlemanagement Datum: 12 mel 2006 Versle: 1.0 paglna 4

22 Programma van elsen Werf<groep A.N.P.R. 2.5 Nauwkeurigheid De camera's moeten in staat zijn om Nederlandse kentekenplaten voor 98% te herkennen. De camera's moeten in staat zljn om de nleuwe bromflets kentekenplaten eveneens voor 90% te herkennen. 2.6 Beschikbaarheld Het systeem moet minimaal4 uur kunnen draaien blj een niet draaiende motor. Uiteraard mag de capaclteit van de accu, welke nodig is voor de basls-stroomvoorzlenlng van het voertulg nlet worden aangetast, zodat het voertulg altljd weer In staat Is om de motor te starten. 2.7 Veiligheid Het systeem dient op een dusdanige wljze te worden ingebouwd, dat de veiligheld van de bestuurder en inzittenden van het voertuig nlet In gevaar wordt gebracht. De gegevens welke in de database van het voertuig aanwezig zijn dienen op adequate wljze beschermd te worden tegen ongewenst uitlezen door onbevoegden, zodat bij bijvoorbeeld een dlefstal van het voertulg de gegevens nlet kunnen worden geanalyseerd.!'-' lnformatlemanagement Datum: 12 mel2006 Versle: 1.0 paglna 5

23 Programma van elsen Werkgroep A.N.P.R. 3 Kosten 3.1 Exploitatlekosten Vooralsnog Is geen goede berekenlng te maken wat de de ultelndelljke exploltatlekosten zullen zljn. Dlt heeft te maken met het supportcontract dat afgesloten dlent te worden. Er zal een voorstel gemaakt dlenen te worden wat de reikwljdte van dlt contract zal zljn, waarbij vooral de responstljden voor het oplossen van eventuele problemen een wegende factor zullen zljn. Met het toeleverlngsbedrijf zullen hlerover afspraken gemaakt dlenen te worden. Indien de wens lngewllllgd kan worden met betrekking tot het draadloos inlezen van de database in het voertuig, zullen ook hieraan kosten verbonden zljn. Olt heeft onder andere te maken met de hoeveelheld data die verzonden wordt. lnformatlemanagement Datum: 12 mel 2006 Versle: 1.0 paglna 6

24 Apparatuur voor Signalering, Communicatie & Ademanalyse Onderdee/1 Formuller met gegevens van lnschrijver 1) Bedrilfsqeaevens Naam gegadigde Honac Nederland bv Vestigingsadres Nagelpoelweg 16 Postcode en plaats 7333 NZ Apeldoorn J Telefoonnummer Faxnummer Gegevens coordinerend contactpersoon J.D. Keuvelaar gedurende aanbestedlngsprocedure Functie contactpersoon -adres Product manager Telefoonnummer ) Is er sprake van een rechtspersoon? lndien ja, welke rechtsvorm? Ja, bes/oten vennootschap 4 u 3) Maakt gegadlgde deel ult van een holding/concem? lndien ja, dan organogram van de concemstructuur bij deze opgave indienen met vermelding van naam, adres en vestlgingsplaats van de holding-/concemmaatschappij. Tevens dient dan een verklarlng te worden bijgesloten, waaruit blijkt dat de holding of concemmaatschappij zich bij gunning garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen die uit de gesloten overeenkomst zullen voortvloeien. Ja, Plcrls Beheer BV, Postbus 601, 7300 AP Apeldoorn 13

25 .. I '- :J :J +-' (..) :J '- +-' en c '- Q) (..) c 0 (..) E ro '- C) 0 c ro C) '- 0

26 Apparatuur voor Signalering, Communicatie & Ademanalyse Politie Zuid-Holland-Zu!d T.a.v. Sandra Alting Siberg Vissersdijk-Beneden GW Dordrecht Datum: 7 augustus 2006 Betreft: garantieverklaring project kentekenherkenningssysteem Geachte mevrouw Alting Siberg, Onze 1 00% dochteronderneming Honac Nederland bv heeft zich aangemeld voor de aanbesteding ten behoeve van een kentekenherkenningssysteem. In het kader van de aanbesteding verklaren wij, de heer R.G.J. Jansen en mevrouw N.S. Jansen-Hemken, directie van Picris Beheer bv, dat deze vennootschap zich volledig verantwoordelijk stelt voor de realisatie van het project. ewenst zijn wij gaarne bere!d u nadere inllcht!ngen te verstrekken. N.S. Jansen-Hemken Honac Nederland bv Nagelpoelweg 16 Postbus HB Apeldoorn T , l 1 I IAN Nl64ABNA ITW Hl Op t lontt offrrtu cn..,~oponllj n SWifT/IIC ABNANLZA KYK onu t tgt Mtnovooo wuodcnnn POUlAN I( toumlnq. qtdtponerrd blj dt KvK Zucptlfn, " nd hff~iu tlt Mummtr t06t

27 Apparatuur voor Signalering, Communicatie & Adem analyse Onderdee/2 De offerte dient u te voorzien van een algemene beschrijving c.q. introductie van uw organisatie. Honac Nederland B. V. Honac Nederland B. V. Ievert en installeert apparatuur voor slgna/ering, ademana/yse, laser snelheldsmetlng en vldeoreglstratle, aan klanten zoa/s Pol/tie, Marechaussee en andere opsporlngsdlensten van de overheld. Organlsatles die vanwege hun verantwoorde/ijkheden compromisloos hoge eisen moeten stellen aan de lcwa/iteit, betrouwbaarheid en functlonele eigenschappen van de producten. Het nlveau van de technlek en techno/ogle staat daar nlmmer ter discuss/e. Om dat te waarborgen Is Honac exclus/ef /everancler van Whelen, Petards Provlda, lntoxlmeters, National Patent Analytical Systems en Laser Technology Inc. De tweede sterke pljler van Honac Is het uitgebrelde servicepakket Apparatuur wordt blj Honse In elgen hu/s geproduceerd en gebouwd door speclnek opgelelde elektronlcl. Deze toewljdlng, dlt speclal/sme, is een belangrljke reden voor klanten om te k/ezen voorhonac. Nog zo'n sterk argument Is dat we op maat servicecontracten kunnen aanbleden, helemaal afgestemd op de behoefte van het korps of de d/enst. Daarmee is het beheer van de materia/en voor de opdrachtgever een zorg minder, omdat Honac volgens overeengekomen schema's de apparatuur up-to-date houdt. En mocht er ter p/aatse hulp nodlg zljn, dan hebben we een snelle serv/cedlenst paraat. Sa men met de poll tie Rotterdam Rljnmond startte Honac In 2004 de ontwlkkel/ng van ANPR-systemen. Een voorbee/d waarblj nauwe samenwerklng tussen polltle en bedrljfsleven heeft ge/eld tot een gebru/kersvrlendelljk maar zeker ook zeer betrouwbaar kentekenherkennlngsysteem. Het Honac ANPR-systeem wordt lnmlddels gebrulkt door Polltle Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Midden en West Brabant, Brabant Noord, Brabant Zuldoost, IJssel/and, Rijksbe/astlngdlenst en gemeentelljke belastlngd/ensten. Het aantal personee/s/eden in de Honac organisatie bedraagt circa 45. Het opleldlngsnlveau van de betrokken technlsche medewerlcers aan dlt project Is mlnlmaa/ MTS-E/ectron/ca. Het opleldlngsnlveau van de project/elder en de commercle/e medewerlcers varieert van MBO tot HBO. Blnnen de organlsatle bestaat een op/eldingsplan waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog en actueel moge/ljk nlveau. Voor de ultvoerlng van deze opdracht Is de Product Manager uw contactpersoon: Naam: Algemeen telefoonnummer: Moblel telefoonnummer: Postadres: J.D. Keuvelaar Postbus 20089, 7302 HB APELDOORN A Is vervanger treedt op Hoofd Technische Dienst Naam: Algomeen telefoonnummer: Postadres: G. W.J. Methorst Postbus 20089, 7302 HB APELDOORN 14

1tJo7. 61~8/ / Programma van Eisen. Offerte-aanvraag Kentekenherkenningssysteem. 28 juli 2006 definitief Sandra Alting Siberg

1tJo7. 61~8/ / Programma van Eisen. Offerte-aanvraag Kentekenherkenningssysteem. 28 juli 2006 definitief Sandra Alting Siberg 1tJo7. 61~8/ / tj Programma van Eisen Offerte-aanvraag Kentekenherkenningssysteem Datum: Status: Auteur(s): 28 juli 2006 definitief Sandra Alting Siberg : 1.3 Opbouw van de offerte-aanvraag De offerte-aanvraag

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Kamer van Koophandel: Handelsregister Bedrijfsprofiel

Kamer van Koophandel: Handelsregister Bedrijfsprofiel pagina 1 van 5 Bedrijfsprofiel UITTREKSEL Dossiernummer: 20141699 Blad 00001 Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam Uittreksel https://server.db.kvk.nl/tst-bin/rb/rbwww06@?butt=23091843&jane=tw... Página 1 de 2 Dossiernummer: 23091843 Blad 00001 Uittreksel uit het van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

1 Reikwijdte van de werkzaamheden van PwC/ kosten werkzaamheden

1 Reikwijdte van de werkzaamheden van PwC/ kosten werkzaamheden Vertrouwelijk Gemeente Dalfsen t.a.v. de heer J. Westenenk Postbus 35 7720 AA Dalfsen PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus 513 8000 AM Zwolle Telefoon

Nadere informatie

Van: Verzonden: woensdag 10 januari 2007 16:18 Aan: Aanbesteding CoZa - DBOB Onderwerp: Vragen m.b.t aanbesteding 5433844/06/DBOB (2006/S 188-200063) Geachte Na bestudering van uw bestek betreffende de

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Handelsregisterhistorie. http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.

Bedrijfsprofiel. Handelsregisterhistorie. http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek. Bedrijfsprofiel UITTREKSEL Dossiernummer: 27117721 Blad 00001 Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam

Nadere informatie

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Openbare procedure Opdrachtgever Open Universiteit Datum 15 februari 2016 Kenmerk U2015/7006 Status Definitief blad: 2/7 Bestek Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP BOUWEND NEDERLAND

AANMELDING LIDMAATSCHAP BOUWEND NEDERLAND Lidmaatschapsnummer:...(in te vullen door de Service Afdeling) AANMELDING LIDMAATSCHAP BOUWEND NEDERLAND NAAMGEGEVENS VAN HET BEDRIJF 1. Volledige statutaire naam * 2. Handelsnaam * * Conform de naam op

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

1.3 Opdrachtgever: een natuurlijke (consument) of rechtspersoon, welke via de website van Smoeltjes Schoolfotografie een bestelling plaatst.

1.3 Opdrachtgever: een natuurlijke (consument) of rechtspersoon, welke via de website van Smoeltjes Schoolfotografie een bestelling plaatst. Algemene voorwaarden van SMOELTJES SCHOOLFOTOGRAFIE, gevestigd te Geertruidenberg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiernummer 50474340. 1.1 Smoeltjes

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER Onderdeel B van de Aanmelding dient uit onderstaande bijlagen te bestaan. In de eerste kolom vindt u de verwijzing naar het nummer in het Selectiedocument

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

Inkoop Concept Overeenkomst

Inkoop Concept Overeenkomst Inkoop Concept Overeenkomst UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage A Kenmerk 201500123.029.016 Betreft Europese

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Trustkantoren. kvv.nl n

Offerte-aanvraagformulier. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Trustkantoren. kvv.nl n Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Trustkantoren kvv.nl n 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Aanvraagformulier (Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering ZZP-er

Aanvraagformulier (Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering ZZP-er Aanvraagformulier (Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering ZZP-er 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de onderneming 1.2 Adres 1.3 E-mailadres 1.4 Website www. 1.5 Rechtsvorm 1.6 Datum van vestiging 1.7 KvK

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer 1 Instructie: teksten die cursief zijn gedrukt zijn optioneel (Datum: 28 oktober 2011) Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V.

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Versie 1.4, 9 juli 2015 (http://www.itslearning.nl/voorwaarden) 1. Begrippen Opdrachtnemer : De rechtspersoon

Nadere informatie

Partner Hoom - Vragenlijst

Partner Hoom - Vragenlijst Introductie Introductie Hoom zorgt ervoor dat particuliere woningeigenaren hun huis in drie eenvoudige stappen comfortabeler en duurzamer kunnen maken. Een vaste Hoom contactpersoon helpt bij iedere stap.

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's.

1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's. Advies 156 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's. 1.2. In het Pakket van Eisen Refurbished PC(*) is met betrekking

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT-ondernemingen

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT-ondernemingen Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT-ondernemingen > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Kamer van Koophandel: Handelsregister Bedrijfsprofiel

Kamer van Koophandel: Handelsregister Bedrijfsprofiel pagina 1 van 5 Bedrijfsprofiel Help UITTREKSEL Afdrukken pagina 2 van 5 Dossiernummer: 08165734 Blad 00001 Uittreksel uit het van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ MILIEUVERGUNNING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ MILIEUVERGUNNING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ MILIEUVERGUNNING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 4.20 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: (026)

Nadere informatie

:BESLOTEN VENNOOTSCHAP :MULTICHOOSE B.V. :VAASSEN :04-12-1990 :30-11-1990

:BESLOTEN VENNOOTSCHAP :MULTICHOOSE B.V. :VAASSEN :04-12-1990 :30-11-1990 09-09-1998 15:31:29 SIGNALERINGEN DATUM REGISTRATIE LAATSTE WIJZIGING :07-11-1996 DATUM LAATSTE WIJZIGING :16-11-1996 DIT DOSSIER VALT ONDER HET BEHEER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN DE VELUWE

Nadere informatie

Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1)

Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) De toepasselijkheid van de Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de vereniging

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN Periode: 15-04-2016 tot en met 14-04-2019 (Verlenging mogelijk: 2x 1 jaar t/m 14-04-2021) Veiligheidsregio Noord- Holland Noord gevestigd en

Nadere informatie

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag NED~ Groenendaal _ Bureau voor verkiezingen Betreft: Getekende contracten Beste Erna, Bijgaand de getekende contracten retour. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Inzien uittreksel - Feenstra Verwarming B.V. (39022746) Kamer van Koophandel, 23 oktober 2015-12:35

Inzien uittreksel - Feenstra Verwarming B.V. (39022746) Kamer van Koophandel, 23 oktober 2015-12:35 pagina 1 van 6 Inzien uittreksel - Feenstra Verwarming B.V. (39022746) Kamer van Koophandel, 23 oktober 2015-12:35 KvK-nummer 39022746 Rechtspersoon RSIN 003397749 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VAN ASSURANTIETUSSENPERSONEN. 1. a. Naam van kandidaat-verzekeringnemer

AANVRAAGFORMULIER VOOR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VAN ASSURANTIETUSSENPERSONEN. 1. a. Naam van kandidaat-verzekeringnemer AANVRAAGFORMULIER VOOR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VAN ASSURANTIETUSSENPERSONEN 1. a. Naam van kandidaat-verzekeringnemer Bij een v.o.f. of c.v. s.v.p. de namen van alle firmanten en beherende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

inzake : Mozaïek Meubels R-West B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3082 EC) Rotterdam aan de Maximiliaanstraat 30B.

inzake : Mozaïek Meubels R-West B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3082 EC) Rotterdam aan de Maximiliaanstraat 30B. Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOZAIEK MEUBELS R- WEST B.V. inzake : Mozaïek Meubels R-West B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Notarissen

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Notarissen Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Notarissen > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst Contractnummer:

Concept Raamovereenkomst Contractnummer: Concept Raamovereenkomst Contractnummer: 201600265.015.001 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door het ministerie van

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd.

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_650/35 Betreft zaak: B&U-sector / Beheermaatschappij P. Moll Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel (NL). t.a.v.:

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. van een medeverzekerde

Aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. van een medeverzekerde Aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in verband met opname van een medeverzekerde Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 003397749 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Lelystad Eerste inschrijving handelsregister 09-10-1968 Datum akte van oprichting 26-03-1968

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij VERGUNNINGVERLENING

BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij VERGUNNINGVERLENING BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij VERGUNNINGVERLENING Algemene vragen op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB 1. Rechtsvorm 1.1 De aanvrager is een Rechtspersoon, vul vraag 1.1a in Natuurlijk

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Octrooibureaus

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Octrooibureaus Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Octrooibureaus > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT-ONDERNEMINGEN

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT-ONDERNEMINGEN OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT-ONDERNEMINGEN Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en de daarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdrachtgever Bedrijfsnaam: m v / voor-/ achternaam: Straatnaam + huisnummer: Postcode + woonplaats:

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Vragenformulier BIBOB Model Rechtspersonen

Vragenformulier BIBOB Model Rechtspersonen Bouwen en Wonen Vragenformulier BIBOB Model Rechtspersonen Dit formulier zenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, Afdeling Bouwen en Wonen, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht De Wet

Nadere informatie

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw,

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw, Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Ons kenmerk: 2008008096 Onderwerp: Offerteaanvraag beheersysteem digitale bestemmingsplannen Contactpersoon: P. Bakker Leek, 11 december

Nadere informatie

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase BIJLAGE 1: AANMELDINGSFORMULIER Gegevens Gegadigde Naam (volgens Handelsregister) Rechtsvorm Contactpersoon Kantooradres Postadres Telefoonnummer E-mailadres Ingeschreven in het Handelsregister van de

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Acceptatievragen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Acceptatievragen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Acceptatievragen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Adviesbureaus Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Reclame-, Marketing- & Communicatieadviesbureaus

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Reclame-, Marketing- & Communicatieadviesbureaus Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Reclame-, Marketing- & Communicatieadviesbureaus > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer

Nadere informatie