. J.ou 7 bpf!jb. Politie Zuid-Holland-Zuid T.a.v. dhr. T. Kik Postbus BB DORDRECHT. Geachte heer Kik,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ". J.ou 7 bpf!jb. Politie Zuid-Holland-Zuid T.a.v. dhr. T. Kik Postbus 1070 3300 BB DORDRECHT. Geachte heer Kik,"

Transcriptie

1 . J.ou 7 bpf!jb ~ I I I Politie Zuid-Holland-Zuid T.a.v. dhr. T. Kik Postbus BB DORDRECHT Datum 7 april2006 Offertenr. Telefoon Fax OF0&-0087 Betreft: ANPR Geachte heer Kik, Naar aanleldlng van uw uitnodlglng tot prijsopgaaflb.v. een ANPR syteem hebben wij het genoegen u hlerbij onze offerte en leveringsvoorwaarden te doen toekomen. Mocht u hlerover nog vragen hebben dan kunt u uiteraard te allen tljde contact met ons opnemen. Wij vertrouwen u hiermee een passende aanbieding te hebben uitgebracht en zien uw verdere berichten met belangstelling tegernoet. Met vriendelijke groet, Honac Nederland b.v. u Pascal de Jongh Ve!Koop blnnendlenst Bijlagen: Offertelleveringsvoorwaarden

2 Verkoopofferte Honac Verkoopofferte OF06-G087 I 0 Pagina 2 van 3 I Rogel Artlkol Omachrtjvlng Badrag I 010/000/ A ANPR (voertulg onbekend) 1 c\ EUR ,92 per 1 st In deze offerte gaan we uit van een standaard montage zonder rekening te houden met reeds gemonteerde artikelen. Een definitieve opgave van de bewerklngen kan na doorspreken van uw voertuig aangegeven worden ,92 020/000/ A USB stick vingercontrolled 1GB 1 ~ EUR 548,33 per 1 st 548,33 030/000/ A 050/000/ A lnfraroodcamera +illuminator 1 c\ EUR 3.457,01 per 1 st Optionee!: Een extra 2e camera met lnfrarood Illuminator voor montage aan de achterzljde van uw voertuig GOOS GPS receiver 1 c\ EUR 493,86 per 1 st 3.457,01 493,86

3 ~.. Verkoopofferte Honac Veri<oopofferte OF0&-0087 I 0 Pagina 3 van 3 Leverlngsvoorwaarden: Op aile met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepasslng onze Algemene Leveringvoorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Zutphen. Deze voorwaarden llggen op ons kantoor ter lnzage en worden desgewenst ter hand gesteld dan wei toegezonden. Prijzen Levertijd Betaling Garantie Geldigheidsduur offerle : Netto exclusief BTW. : Montage in overfeg. : Binnen 30 dagen. : 12 Maanden. : 30 dagen na dagtekening. = Kortingspercentages op bruto prijs A= Netto

4 HONAC NEDERLAND (( Offerte ANPR Kenteken herkenningsysteem ten behoeve van Regiopolitie Zuid Holland Zuid

5 Offerteaanvraag Kentekenherkenningssysteem Gunningsrapportage Datum : 22 augustus 2006 Uitgevoerd door: Sandra Alting Slberg, lnkoper 8/C

6 lnhoudsopgave 1. lnleldlng 1.1 Aanleidlng en doel van de offerteaanvraag 1.2 Procedure 1.3 Uitvoerlng 2. Verloop selectieproces 3. Gunnlngscrlteria 4. Scores op gunnlngscriterla 4.1 Prljs 4.2 Kwalitelt 4.3 Technische bekwaamheid 4.4 Aftersales 5. Conclusle 6. Advles lnkoop/lnformatlemanagement 7.1mplementatie & Financiele schets 7.1 lmplementatie 7.2 Financliile schets u

7 1. lnleiding In dit eerste deel van de rapportage wordt kort de doelstelling van de aanbesteding offerteprocedure, de gevolgde procedure en de uitvoering van de procedure uiteengezet. 1.1 Aanlelding en doel van de offerteaanvraag Naar aanleiding van de pilotfase met een kentekenherkenningssysteem (ANPR) in 2005, opgestart in het district Hoeksche Waard, is begin 2006 door de districten Dordrecht/Zwijndrechtse Waard en AlblasserwaardNijfheerenlanden een aanvraag gedaan om een tweetal systemen aan te schaffen t.b.v. 2 surveillancevoertuigen in hun district. Als doel is gesteld om v66r het einde van 2006 de systemen ingekocht en geynstalleerd te hebben. Met inachtneming van 8 waken levertijd zal dit doel gerealiseerd kunnen worden. Het verzoek aan afdeling lnkoop & Contractmanagment is dan ook geweest om samen met de werkgroep ANPR m.b.t. dit onderwerp een offerteronde te houden om hiervoor een passende leverancier te vinden. Het onderdeel service/onderhoud op de apparatuur zal bij Honac Nederland b.v. worden ondergebracht aangezlen Politie ZHZ reeds een supportcontract bij Honac Nederland b.v. heeft. Honac zal derhalve tevens voor de inbouw van de apparatuur zorgdragen. 1.2 Procedure Voor daze offerteronde is een onderhandse procedure gehanteerd, hetgeen wil zeggen dat de offerteaanvraag nlet is gepubllceerd in de markt. Uit onderzoek door de werkgroep is namelijk gebleken dat slechts twee partijen een dergelijk systeem kunnen aanbieden. Derhalve zijn twee offertes gedaan door Honse Nederland b.v. en TEC Traffic Systems. In het Programma van Eisen is wei gesteld dat, indlen een opdrachtnemer anders dan Honac de opdracht gegund krijgt, zij Indirect via Honac, haar service aan Politie Zuid-Holland-Zuld (PZHZ) zal dienen te vertenen, aangezien PZHZ reeds een jaar een service- en beheerovereenkomst heeft afgesloten met Honac Nederland b.v. v.w.b. in-/opbouwen van diverse apparatuur in haar voertuigen. 1.3 Uitvoerlng In de uitvoerlng van het proces hebben tot op heden de volgende activiteiten plaatsgevonden: Vooroverleg m.b.t. de rolverdeling in het gehele inkoopproces t.b.v. opstellen Programma van Eisen: Rene de Korte, Klaas Bezemer, Otto van Tuyl (aspect kwaliteit: eisenlwensen hard-lsoftware); Hans van der Stel (eisen t.b.v. inbouwenlservice v.d. apparatuur); Sandra Alting Siberg (aspecten m.b.t. prijs, kwaliteit, aftersales, juridisch vlak en logisliek). Onderzoek d.m.v. het afleggen van een drietal bezoeken aan Politie Rotterdam-Rijnmond aangezien zij al enige jaren ervaring heeft m.b.t. het ANPR, alsmede aan de leveranciers Tee Traffic Systems te Nieuwegein en Honac Nederland b.v. te Apeldoorn door: Rene de Korte, Klaas Bezemer en Otto van Tuyl. Definitieve selectie van leveranciers aan wie gevraagd wordt een offerle uit te brengen; Indianan offertes; OffertebeoordeJing door lnformatiemanagement en lnkoop & Contractmanagement; Afronding offertebeoordeling en aansluitend hat inkoopadvies t.b.v. de gunning. 1

8 2. Verloop selectieproces Naar aanlelding van het eerdere vermelde onderzoek door de werkgroep is aan Honac Nederland b.v. en TEC Traffic Systems gevraagd een offerte te doen en uiterlijk 15 augustus 2006 in te leveren. Om beide partijen eenduidig met elkaar te kunnen vergelijken is door lnkoop in samenwerking met lnformatiemangement een prijsmodel opgesteld waarbij desbetreffende onderdelen ten behoeve het ANPR-systeem zijn vastgesteld en waarop de leveranciers een prijs konden aanbieden. 3. Gunningscriteria De opdracht wordt verleend aan de leverancier met de uit economisch oogpunt voordeligste aanbieding. Dit houdt in dat de gunning niet aileen plaats heeft gevonden op basis van prijs. Bij de offertebeoordeling is gewerkt met vooraf opgestelde gunningscriteria. De beoordeling heeft plaatsgevonden conform een vooraf vastgestelde puntenwaardering en bijbehorende wegingsfactoren. De volgende criteria zijn hiertoe opgenomen in de offertestukken. Criteria Weglngspercentage/ factor Prljs 30% Kwaliteit 35% - materie (hard- en software) - beschikbaarheid - veiligheid Technlsche bekwaamheld 30% - kwaliteit van dienstverlening Aftersales 5% - garantie 4. Scores op gunningscriteria In de hierna volgende paragrafen zal telkens een overzicht worden gegeven van de scores die door de offrerende leveranciers zijn behaald op het desbetreffende gunningscriterium. In de overzichtstabellen worden de leveranciers genoemd met daarachter de behaalde scores. 4.1 Prijs Gunningscriterium 1 Prijs Binnen dit eerste criterium is een maximale score te behalen van 30%. 2

9 In de tabel is te zien dat TEC Traffic een scherper tarief heeft geoffreerd t.o.v. Honac. Hieronder is het prijsmodel te zien waarop de beoordeling van het gunningscriterium 'prijs" tot stand is gekomen. Om de prijsmodellen 1:1 te kunnen vergelijken, is in overleg met lnformatiemanagement optie 2 van Honac vergeleken met de aangeboden totaalprijs van TEC Traffic. 3

10 '11 1,. ~,,.;,., J...,,,, offer1eaanvraag ;... r :.,. n:.... ~.J.t.... Finnanaam: Honac Nederland bv ANPR SYSTEEM Ntttop~J In N tttop~j In ( oni.btw lnci.btw Te leveren onderdelon: TormiJn Oplie 1: Honc ANPR ituio A nniit/ihn /1/eulf!nCittMfit voorzijde klourencamera.oril 25 zoom IYOOilf!de vc o<tugt AN~ ccmoutot B..rlotmgspanMl KeYboard GPS...ntomelrecolve< USIH!kll.;,.gorc:ontrolled St1pr1Js e _9agon OpUe2: Honc ANPR uto 8 r:omp/hi met kleurenc,.r voorz/jth en lnfflrood cmer chtorzl}do ldouroncameto OJnll 25. zoom ('ICCI"lijdt vo.rnog) ANPR ccmoull< Bedi~neel Ktytloafd Pon ron Lll..,.t WOt lnlt11100du1m81a aon de lduqjjde wrotood.'kt.uren...,...,.,.iiiun "''"' GPS-ant~ USB~~~~ 1GB Sotpri)a , n&.n 90daQen 90daQen 90dooen klouncamo<a..nl 2ft zoom (Ac/liOttJldo vorortulg) OOdll!lOn!pan and bll vconlonlnn l.b.v. camoro OGhlorzlld voeriurl OOdaoe n USB-sld v\nne rcontrotled I GO doocn lnlroroodcllmoro on tumlnlnr OOdagcn GPS M!tMiliiOC"'"ot dogcn V«vongingltem.,n voertulg Men:MI Vito 115COI ochlotna1 Onu t<varlnglln lot nu lot mol ttn Mercedn Volo Is dat d<t lnlmrood camera goede """"" '"" g.. lt mol alondoard In voerlulg aar-zigo ad:lttm>l n\11 lgatantie~ co onclenlotltn -";!.i'.i.j1... Totaal (~komn oplle 2. aangegewn door tnlonnllllemanaatment:! ~ ,12 I ~-.. ~:H'l.;y.;;: ':PJ:'' :; 11.na.r1 1 jaar 4.2 Kwallteit Gunningscriterium 2 Kwa/iteit ' '.u.:u lit,,,,,...,,," Ct."lt, 'til Itt. I : nl l."'tj\ 4

11 Bij het gunningscriterium Kwaliteit is een aantal minimale eisen (ME) gesteld waaraan leveranciers dienen te voldoen. Slechts gestelde wensen m.b.t. o.a. software- en hardware, automatische uitschakeling camera's zijn hier beoordeeld. De beantwoording op deze wensen zijn beoordeeld d.m.v. een score, te weten 1, 4, 7 en 10. Voor elk antwoord is omschreven wanneer het desbetreffende score ontvangt. Binnen dit onderdeel heeft Honac Nederland b. v. de hoogste score behaa/d. Met name de door PZHZ gestelde vraag m.b.t. het onderdee/ software; inlezen data. of het moge/ijk is de data die in het ANPR systeem moet worden ingelezen midde/s een draadloze verbinding kan p/aatsvinden waarbij gebruik kan worden gemaakt van het MOM0-5 systeem. Is e.e.a. door TEC Traffic niet goed onderzocht. 4.3 Technische bekwaamheid Gunningscriterium 3 Technische bekwaamheid Maximaal te behalen score binnen dit onderdeel is 30%. Hierbij zijn o.a. een aantal opgegeven referenten telefonisch benaderd door lnformatiemanagemenuinkoop. Aan referenten zijn vragen gesteld m.b.t. flexibiliteit van gegadigden, prijs/kwalitelt verhouding, aantal storingen en aftersales. Tevens zijn vragen gesteld aan gegadigden m.b.t. de wijze waarop zij omgaan met klachtenprocedures en op welke wijze zij de kwaliteit van haar product waarborgt en hoe haar innovatiekracht is uit te drukken. Blj dlt onderdeel is tevens gewerkt met scores van 1, 4, 7 en 10 punten waarbij bij elke gestelde vraag In het beoordelingsmodel is aangegeven wanneer men deze punten zou kunnen behafen. Ook bij dit gunningscriterium behaa/de Honac Nederland b. v. de hoogste score. Met name op het gebied van innovatie en complexe integratielhoge moei/ijkheidsgraad van systemen is bij het benaderen van de opgegeven referent Technolution Trajectcontrole aangegeven dat daze items niet de storkste kant vormen bij TEC Traffic. 4.4 Aftersafes Gunningscriterium 4 Aftersa/es 5

12 Maximaal te behalen score binnen dit onderdeel is 5%. De volgende pun ten zijn o.a. uitgevraagd in het Programma van Eisen: Leverancier dlende a an te geven op welke wijze zij, na aanschaf van de apparatuur, gebruikerslnstructies zal verstrekken t.b.v. de desbetreffende medewerkers van PZHZ; Op welke wijze Opdrachtnemer om zal gaan met het eventueel vervangen van onderdelen gedurende het gebruik van de apparatuur door PZHZ: In welke mate onderdelen direct leverbaar zullen zijn. Bij dit onderdeel is gewerkt met scores van 1, 4, 7 en 10 punten waarbij bij elke gestelde vraag in het beoordelingsmodel is aangegeven wanneer men deze punten zou kunnen behalen. Honac Nederland b. v. scoorde ook op dit onderdeel het hoogst. 5. Conclusie Op basis van de resultaten op de gunningscriteria, zoals zein het vorige hoofdstuk zijn geschetst, kan het volgende totaalbeeld gegeven worden: Elndscore ANPR 35.00% r~r.-wrr.ii'ilimw~~~~rrz::;-;c&-:::l 30,00% I I I ~ 25,00% I ~ 20,00% Honac ,00% OTecTraffic j ~ 10.00% I 5.00% 0,00% I Gunnln_g_sc_r_lt_er_la. j % Prijs 35% Kwalfteit 30'1. Tochnlsche bekwaamheid 5% Aftersales Deze offertebeoordeling heeft geleid tot de volgende rangschikking: Op basis van het hiervoor aangegeven totaalbeeld komt de leverancier Honac Nederland b.v. naar voren als het bedrijf die het best aansluit op de wensen en eisen zoals ze zijn geformuleerd in het Programma van Eisen. Voornamelijk de hoogste score bij de gunningscriteria kwaliteit en technische bekwaamheid heeft tot deze conclusie mogen leiden. 6. Advies lnkoop/lnformatiemanagement Advies lnkoop Het advies is om de opdracht te gunnen aan Honac Nederland b.v. op basis van de uitkomsten VaJl de beoordeling. Aangezien er minimaal verschil in prijs (zie prijsmodel hlerboven onder 4.1) is tussen TEC Traffic en Honac, zal hierover geen onderhandeling p/aatsvinden. Huidige marktprijs t.o. v. eerdere aanschaf van het ANPR-systeem in 2005 is reeel te noemen. 6

13 Het bedrag genoemd in de offerle v.w.b. de cursus "gebruikersinstructies" ad 595,00 exclusief BTW zal wei onderwerp van onderhandeling zijn. Afdeling lnkoop is van mening dat, gezien de jarenlange relatie met Honac Nederland b.v. en de lopende beheer- en serviceovereenkomst bij hun, dit bedrag aan PZHZ niet in rekening moet worden gebracht. Advles lnformatlemangement (R. de Korte) Aansluitend op bovenstaand advies wit ik de volgende zaken ter overweging meegeven. Allereerst is Honac de leverancier van regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, zodat wij bij samenwerking met deze regio over een zelfde systeem beschikken, waardoor hat eenvoudlg is om data uit te wisselen, zonder dat er allerlei omzettingen hoeven plaats te vinden. Daar tegenover staat echter hat felt dat er at een surveillancevoertuig rondrijdt, voorzien van hat Pagis systeem van de firma Tee-Traffic systems, zodat dit voordeel wegvalt, zolang dit voerluig nog in bedrijf blijft. Jmmers, de data zal voor dit systeem toch bewerkt moeten worden, zodat hat ook in hat systeem van Tee-Traffic systems ingeladen kan worden. Een punt van aandacht zal ook het gebruik van 1 monitor zijn. Er zal nader bekeken moeten worden of hat VDO-Dayton systeem inderdaad geschikt is om de data weer te geven, waarbij aangegeven wordt dat dit mogelijk zou moeten zijn, maar dat het gebruik slecht een systeem tegelijkerlijd toestaat. Het is dus niet mogelijk om het ANPR systeem te draa len en tegelijkerlijd bevragingen te doen op Mobipol. Gelet op de beoordeling van de offerle is mijn advies eveneens de opdracht te gunnen aan Honac Nederland b.v. 7. lmplementatie & Financiele schets In dit laatste hoofdstuk worden een aantal adviezen geformuleerd met betrekklng tot lmplementatie van hat contract. 7.11mplementatle Ten behoeve van daze lmplementatle dlenen met de opdrachtnemer nog een aantal zaken te worden besproken, nagevraagd en vastgelegd: vaststellen datum levering apparatuur; vaststellen data inbouwen van de systemen; definltlef maken opdrachtbevestiging; navraag omtrent: 1. Uitwerking officiele verklaring herkenning bromfietskentekenplaten ontbreekt in offerle. Is dit realiseerbaar voor een herkenningspercentage van 90%? 2. Onderzoek van de mogelijkheid van gebruik van 1 monitor. 7.2 Flnanclele schets Hat aangeschafte ANPR-systeem in 2005 door PZHZ bij TEC Traffic is uit strategisch belang voor dit bedrijf voor een prijs aangeboden die beneden de marktprijs lag. Echter, bij aanschaf van een dergelijk systeem z6nder strategisch belang/pilot project, zou de commerciele prijs in ,-- exclusief BTW bedragen. Het inverdieneffect op de nu aangeboden prijs door Honac Nederland b.v. (zie bovengenoemd prijsmodel onder4.1) ad E ,12 excluslef BTW, Is derhalve 3.246,88. lnstemming met gunningsadvies: P. Homminga, districtschef Hoeksche Waard Voor gezien: C. Korsman, chef Facilitair Bedrijf

14 Apparatuur voor Signalering, Communicatie & Ademanalyse Politie Zuid-Holland-Zuid T.a.v. Sandra Alting Siberg Vissersdijk-Beneden GW Dordrecht Datum 7 augustus 2006 Ons Kenmer1t RJ/kl/hc Betrott Offerte kentekenherkenningssysteem Hon~ c Nederland bv Nagetpoetweg 16 Post bus HB Apetdoorn Geachte mevrouw Alting Siberg, Naar aanleiding van de offerteaanvraag met het kenmerk inzake levering van kentekenherkennlngssysteem, hebben wij het genoegen u hierbij onze offerte te doen toekomen. De offerte ziet er als volgt uit: 1. Onderdeel 1 Formulier met gegevens van Honac Nederland bv 2. Onderdeel 2 Een algemene beschrijving c.q. introductle van onze organisatie; 3. Onderdeel 3 Verklaring instemming met offerte-aanvraag 4. Onderdeel 4 Gedragscode "zaken doen met Politie Zuld-Holland-Zuid". 5. Bijlage 1 Beantwoordingsmodel; 6. Bijlage 1A Non-failllssementsverklaring (uitsluitingscriterium); 7. Bijlage 18 Uittreksel Kamer van Koophandel (uitsluitingscriterium); 8. Bijlage 1 C Verklaringen van toeleverancier I fabrikant inzake bevestiging herkennlngspercentage (Europese) (bromfiets)kentekenplaten; T , f 1-w.honac.n\ I BAH Nl64ABNA05) IIW NL BOS Oo t nr""., tthp IJ SWIFT/IIC ABNANL2A KVK onzt It"'".. YO<rwurdtnv'" POSTIAHK totonl"9, tdtpottrd bij dt ~ l~ l plw:e...\al'lt!tisttjiutt Qft!lft" \061

15 Apparatuur voor Signalering, Communicatie & Ademanalyse 9. Bijlage 1 0 Kople ISO certificaat; 10. Bijlage 1E Klachtenbehandeling en Service (toevoeging aan beantwoordingsmodel) 11. Bijlage 1 F Documentatie 12. Bijlage 2 PrijsmodeVkostenmatrix Wij vertrouwen u hiermee een passende aanbledlng te hebben gedaan en vememen graag uw reactle.

16 Programma van eisen VVerkgroep A.N.P.R.

17 Programma van elsen Werkgroep A.N.P.R. Tltel Project Documentnummer Datum Versie Status Opdrachtgever Opsteller(s) Programma van elsen Werkgroep A.N.P.R. 2006_1_ANPRVul documentnummer in 12-mei Beoordeling P. Hommlnga R. de Korte, K. Bezemer en 0. van Tuyl In-pact organlsatle en lnformatleadvlseurs Datum: Verste: Vul datum In Vul versle tn

18 Programma van elsen Werlcgroep A.N.P.R. Inhoudsopgave 1 ACCEPTATIECRITERIA HISTORIE 1.1 Plaats document 1.2 Versle geschledenls 1.3 Goedkeurlng 1.4 Verspreldlng 2 PROGRAMMA VAN EISEN 2.1 Doel van dlt document 2.2 Productvereisten 2.3 Productwensen 2.4 Prestatienlveau 2.5 Nauwkeurigheld 2.6 Beschikbaarheid 2.7 Veillgheid 3 KOSTEN 3.1 Exploltatlekosten Informatlemanagement Datum: 12 mel 2006 Versle: 1.0 paglna 1

19 Programma van elsen Werl<groep A.N.P.R. 1 Acceptatiecriteria historie 1.1 Plaats document De bron van dlt document Is te vinden In: Document! 1.2 Versle geschiedenis Versledatum Veranderlnaen 12-mel-06 Eerste uitoave Markerlna/wiJzlalnaen 1.3 Goedkeuring Dit document is geldlg lndien goedgekeurd en ondertekend door: Naam Handtekenlng_ Functie P. Homminga Projectleider Datum Versie Verspreidlng Dlt document wordt gestuurd naar: Naam Functfe P. Homminga Projectleider J. Jansen Chef ICC district 1 0. van Tuyl Projectmedewerker K. Bezemer Projectmedewerker Datum Versle lnformatlemanagement Datum: 12 mel 2006 Versle: 1.0 paglna 2

20 Programma van elsen Werkgroep A.N.P.R. 2 Programma van eisen 2.1 Doel van dit document Het doel van dit document is het vroegtijdig vastleggen van een deflnltle, In meetbare grootheden, van wat er voor de klant opgeleverd moet worden om te voldoen aan zijn verwachtingen. 2.2 Productverelsten Het aan te schaffen product, alsmede de bijbehorende software dlent aan een aantal criteria te voldoen. Deze criteria zijn onderverdeeld in eisen en in wensen, waarblj de leverancler aan deze elsen zal moeten voldoen. De wensen zijn als extra opgenomen, omdat volgens ons oordeel deze wensen daadwerkelljk lets toevoegen aan het programma. Hieronder volgt, onderverdeeld in hardware en software de elsen die aan de producten gesteld worden: Software: Het backofflceprogramma dlent multi-user te zijn. Hetgeen wll zeggen dat meerdere gebruikers tegelljkertljd op het programma moeten kunnen werken, zonder dat dit verstorlngen op de database zal geven. Het programma dlent In een iogenaamde terminal-omgevlng te kunnen draalen. In onze regio wordt als termlnalomgeving de Microsoft Window based Terminal omgevlng gebruikt welke draait op Windows server In verband met de toekomst zal de software ook compatible moeten zljn met Windows server De keuze van de dellmeter In de CSV-bestanden mag nlet van lnvloed zijn op de database. Handleiding: Verder dient van dit programma van een duidelijke handleiding te zijn voorzien. Hardware: Storlngsgevoellgheld: De werking van het ANPR-systeem mag geen storende lnvloed hebben op de overlge elektronische apparatuur die In het voertulg aanwezlg Is. Camera: In het voertulg dienen twee ANPR-camera's te worden geinstalleerd. Een camera aan de voorzljde van het voertuig en een aan de achterzijde van het voertuig. De camera die aan de voorzljde gemonteerd wordt dlent beweegbaar te zijn, tenelnde de bedlenaar in staat te stellen de camera zowel op de voorzljde als op de zljkant te rlchten, zodat geparkeerde voertuigen ook gescand kunnen worden. Deze camera dient deugdelljk en redelljk trllllngsvrlj gemonteerd te worden, zodat lntensief gebruik mogelijk is. (polltiebestendig) Informatlemanagement Datum: 12 mel 2006 Versle: 1.0 paglna 3

21 Programma van elsen Werkgroep A.N.P.R. De camera's dlenen blj dag en nacht goed te functloneren. Hlerblj mag de kwalltelt van het Iicht nlet van lnvloed zljn op de werklng van belde camera's. De camera's moeten In staat zijn om Nederlandse kentekenplaten voor 98% te herkennen. De camera's moeten In staat zljn om de nieuwe bromflets kentekenplaten eveneens voor 90% te herkennen. Stroomverbrulk: Het systeem moet mlnlmaal 4 uur kunnen draalen blj een nlet draaiende motor. Uiteraard mag de capacitelt van de accu, welke nodig Is voor de baslsstroomvoorzlenlng van het voertuig nlet worden aangetast, zodat het voertuig altijd weer in staat is om de motor te starten. Tevens wordt gedacht aan het automatlsch uitschakelen van de camera's lndlen de sleutel uit het contactslot wordt verwljderd. Reden hiervan is dat de voertulgen worden ingezet in de noodhulp en de mogelljkheid bestaat dat men het voertulg plotsellng zal moeten verlaten, waarblj men vergeet de lnstallatle ult te zetten. De achter camera moet worden voorzien van een pan and tilt voorzlening welke bediend wordt middels het touch screen scherm. 2.3 Productwensen GPS-antenne: Het Is een wens om het voertuig te Iaten voorzlen van 1 GPS-antenne, waarbij de mogelljkheld onderzocht zal moeten worden of een gecomblneerde gps-antenne met het MOM0-5 systeem mogelljk is. Beeldscherm: Het Is een wens om de afhandelingen van het ANPR systeem op hetzelfde beeldscherm te Iaten plaatsvlnden als het Moblpol-systeem. (VDO-Dayton) Inlezen data: Het Is een ~ om te onderzoeken of het mogelljk Is om de data, die In het ANPR systeem In het voertulg moet worden ingelezen, mlddels een draadloze verbinding plaats te Iaten vinden, waarbij gebruik gemaakt kan worden van het MOM0-5 systeem. Herkennlng Europese kantekenplaten: Ultbreldlng van herkenning met Europese kentekens. De camera's moeten In staat kunnen zijn de Europese kentekens voor 85% te herkennen. 2.4 Prestatieniveau De software die op de unit In het voertuig draait dient stabiel te zljn, waarbij de software zodanlg geconflgureerd dlent te zijn dat de logbestanden nlet kunnen vollopen, wat het vastlopen van de software zou kunnen veroorzaken. lnformatlemanagement Datum: 12 mel 2006 Versle: 1.0 paglna 4

22 Programma van elsen Werf<groep A.N.P.R. 2.5 Nauwkeurigheid De camera's moeten in staat zijn om Nederlandse kentekenplaten voor 98% te herkennen. De camera's moeten in staat zljn om de nleuwe bromflets kentekenplaten eveneens voor 90% te herkennen. 2.6 Beschikbaarheld Het systeem moet minimaal4 uur kunnen draaien blj een niet draaiende motor. Uiteraard mag de capaclteit van de accu, welke nodig is voor de basls-stroomvoorzlenlng van het voertulg nlet worden aangetast, zodat het voertulg altljd weer In staat Is om de motor te starten. 2.7 Veiligheid Het systeem dient op een dusdanige wljze te worden ingebouwd, dat de veiligheld van de bestuurder en inzittenden van het voertuig nlet In gevaar wordt gebracht. De gegevens welke in de database van het voertuig aanwezig zijn dienen op adequate wljze beschermd te worden tegen ongewenst uitlezen door onbevoegden, zodat bij bijvoorbeeld een dlefstal van het voertulg de gegevens nlet kunnen worden geanalyseerd.!'-' lnformatlemanagement Datum: 12 mel2006 Versle: 1.0 paglna 5

23 Programma van elsen Werkgroep A.N.P.R. 3 Kosten 3.1 Exploitatlekosten Vooralsnog Is geen goede berekenlng te maken wat de de ultelndelljke exploltatlekosten zullen zljn. Dlt heeft te maken met het supportcontract dat afgesloten dlent te worden. Er zal een voorstel gemaakt dlenen te worden wat de reikwljdte van dlt contract zal zljn, waarbij vooral de responstljden voor het oplossen van eventuele problemen een wegende factor zullen zljn. Met het toeleverlngsbedrijf zullen hlerover afspraken gemaakt dlenen te worden. Indien de wens lngewllllgd kan worden met betrekking tot het draadloos inlezen van de database in het voertuig, zullen ook hieraan kosten verbonden zljn. Olt heeft onder andere te maken met de hoeveelheld data die verzonden wordt. lnformatlemanagement Datum: 12 mel 2006 Versle: 1.0 paglna 6

24 Apparatuur voor Signalering, Communicatie & Ademanalyse Onderdee/1 Formuller met gegevens van lnschrijver 1) Bedrilfsqeaevens Naam gegadigde Honac Nederland bv Vestigingsadres Nagelpoelweg 16 Postcode en plaats 7333 NZ Apeldoorn J Telefoonnummer Faxnummer Gegevens coordinerend contactpersoon J.D. Keuvelaar gedurende aanbestedlngsprocedure Functie contactpersoon -adres Product manager Telefoonnummer ) Is er sprake van een rechtspersoon? lndien ja, welke rechtsvorm? Ja, bes/oten vennootschap 4 u 3) Maakt gegadlgde deel ult van een holding/concem? lndien ja, dan organogram van de concemstructuur bij deze opgave indienen met vermelding van naam, adres en vestlgingsplaats van de holding-/concemmaatschappij. Tevens dient dan een verklarlng te worden bijgesloten, waaruit blijkt dat de holding of concemmaatschappij zich bij gunning garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen die uit de gesloten overeenkomst zullen voortvloeien. Ja, Plcrls Beheer BV, Postbus 601, 7300 AP Apeldoorn 13

25 .. I '- :J :J +-' (..) :J '- +-' en c '- Q) (..) c 0 (..) E ro '- C) 0 c ro C) '- 0

26 Apparatuur voor Signalering, Communicatie & Ademanalyse Politie Zuid-Holland-Zu!d T.a.v. Sandra Alting Siberg Vissersdijk-Beneden GW Dordrecht Datum: 7 augustus 2006 Betreft: garantieverklaring project kentekenherkenningssysteem Geachte mevrouw Alting Siberg, Onze 1 00% dochteronderneming Honac Nederland bv heeft zich aangemeld voor de aanbesteding ten behoeve van een kentekenherkenningssysteem. In het kader van de aanbesteding verklaren wij, de heer R.G.J. Jansen en mevrouw N.S. Jansen-Hemken, directie van Picris Beheer bv, dat deze vennootschap zich volledig verantwoordelijk stelt voor de realisatie van het project. ewenst zijn wij gaarne bere!d u nadere inllcht!ngen te verstrekken. N.S. Jansen-Hemken Honac Nederland bv Nagelpoelweg 16 Postbus HB Apeldoorn T , l 1 I IAN Nl64ABNA ITW Hl Op t lontt offrrtu cn..,~oponllj n SWifT/IIC ABNANLZA KYK onu t tgt Mtnovooo wuodcnnn POUlAN I( toumlnq. qtdtponerrd blj dt KvK Zucptlfn, " nd hff~iu tlt Mummtr t06t

27 Apparatuur voor Signalering, Communicatie & Adem analyse Onderdee/2 De offerte dient u te voorzien van een algemene beschrijving c.q. introductie van uw organisatie. Honac Nederland B. V. Honac Nederland B. V. Ievert en installeert apparatuur voor slgna/ering, ademana/yse, laser snelheldsmetlng en vldeoreglstratle, aan klanten zoa/s Pol/tie, Marechaussee en andere opsporlngsdlensten van de overheld. Organlsatles die vanwege hun verantwoorde/ijkheden compromisloos hoge eisen moeten stellen aan de lcwa/iteit, betrouwbaarheid en functlonele eigenschappen van de producten. Het nlveau van de technlek en techno/ogle staat daar nlmmer ter discuss/e. Om dat te waarborgen Is Honac exclus/ef /everancler van Whelen, Petards Provlda, lntoxlmeters, National Patent Analytical Systems en Laser Technology Inc. De tweede sterke pljler van Honac Is het uitgebrelde servicepakket Apparatuur wordt blj Honse In elgen hu/s geproduceerd en gebouwd door speclnek opgelelde elektronlcl. Deze toewljdlng, dlt speclal/sme, is een belangrljke reden voor klanten om te k/ezen voorhonac. Nog zo'n sterk argument Is dat we op maat servicecontracten kunnen aanbleden, helemaal afgestemd op de behoefte van het korps of de d/enst. Daarmee is het beheer van de materia/en voor de opdrachtgever een zorg minder, omdat Honac volgens overeengekomen schema's de apparatuur up-to-date houdt. En mocht er ter p/aatse hulp nodlg zljn, dan hebben we een snelle serv/cedlenst paraat. Sa men met de poll tie Rotterdam Rljnmond startte Honac In 2004 de ontwlkkel/ng van ANPR-systemen. Een voorbee/d waarblj nauwe samenwerklng tussen polltle en bedrljfsleven heeft ge/eld tot een gebru/kersvrlendelljk maar zeker ook zeer betrouwbaar kentekenherkennlngsysteem. Het Honac ANPR-systeem wordt lnmlddels gebrulkt door Polltle Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Midden en West Brabant, Brabant Noord, Brabant Zuldoost, IJssel/and, Rijksbe/astlngdlenst en gemeentelljke belastlngd/ensten. Het aantal personee/s/eden in de Honac organisatie bedraagt circa 45. Het opleldlngsnlveau van de betrokken technlsche medewerlcers aan dlt project Is mlnlmaa/ MTS-E/ectron/ca. Het opleldlngsnlveau van de project/elder en de commercle/e medewerlcers varieert van MBO tot HBO. Blnnen de organlsatle bestaat een op/eldingsplan waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog en actueel moge/ljk nlveau. Voor de ultvoerlng van deze opdracht Is de Product Manager uw contactpersoon: Naam: Algemeen telefoonnummer: Moblel telefoonnummer: Postadres: J.D. Keuvelaar Postbus 20089, 7302 HB APELDOORN A Is vervanger treedt op Hoofd Technische Dienst Naam: Algomeen telefoonnummer: Postadres: G. W.J. Methorst Postbus 20089, 7302 HB APELDOORN 14

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem.

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Indien u als leverancier niet zelfstandig in staat bent om het totaal van

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Kenmerk GGDHVB-WCS-14232 Status Definitief Datum 8 oktober 2014 CPV code(s)

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Aan de heer/mevrouw. Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten. Geachte,

Aan de heer/mevrouw. Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten. Geachte, Aan de heer/mevrouw Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten Geachte, Hierbij bieden wij u het rapport aan van onze bevindingen verband houdende met het verzoek om u inzicht en toelichting

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD SELECTIEDOCUMENT EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT

EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT Versie: 1.6 Datum: 19 mei 2007 De sleutel tot succes? Voorwoord Ter afsluiting van onze studie EDP-audit aan de vrije Universiteit amsterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder Kenmerk NOP-WCS-14275 Status Definitief Datum 7 januari 2015 CPV code(s)

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie