De kwaliteitseisen voor telefonische triage Roeland Drijver en Paul Giesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kwaliteitseisen voor telefonische triage Roeland Drijver en Paul Giesen"

Transcriptie

1 De kwaliteitseisen voor telefonische triage Roeland Drijver en Paul Giesen 1. Inleiding Telefonische triage vormt een essentieel, maar kwetsbaar onderdeel van de patiëntenzorg op de huisartsenpost (HAP). Triage is geen doel op zich, het is een middel om met beperkte capaciteit spoedzorg te organiseren. In de kern betekent triage dat binnen enkele minuten met beperkte gegevens een beslissing wordt genomen over hoe snel de patiënt dient te worden beoordeeld. In Nederland gebeurt de telefonische triage door doktersassistenten en verpleegkundigen onder supervisie van huisartsen. Er is veel aandacht voor de opleiding van triagisten. De NHG- TriageWijzer en de Nederlandse Triage Standaard (NTS) zijn op de HAP s landelijk geaccepteerde triagesystemen. Om de kwaliteit van de triage van de individuele triagist te beoordelen zijn er diplomering, accreditatie en diverse observatie- instrumenten ontwikkeld die elkaar deels overlappen, maar die ook eigen accenten kennen. Om de kwaliteit van de triage te monitoren is het wenselijk te komen tot één algemeen geaccepteerd observatie- instrument, waarbij huisartsenposten ook met elkaar worden vergeleken. Dit biedt de mogelijkheid tot interne toetsing en externe verantwoording. Het is thans niet helder aan welke kwaliteitseisen en voorwaarden telefonische triage dient te voldoen. De Vereniging Huisartsenposten Nederland heeft Roeland Drijver en Paul Giesen daarom gevraagd een notitie op te stellen over de kwaliteitseisen voor telefonische triage. Uitgangspunt in deze notitie is de NHG- TriageWijzer als algemeen geaccepteerde standaard. 2. Visie op triage Triage is het dynamische proces van urgentie bepalen én vervolgtraject indiceren. Veilige triage wil zeggen dat er geen risico is genomen, doelmatige triage dat er efficiënt wordt omgegaan met de capaciteit. Triage is risicomanagement. Honderd procent veiligheid is bij voorbaat uitgesloten. Veiligheid en doelmatigheid staan op gespannen voet. Het vergroten van de veiligheid heeft een verlaging van de doelmatigheid tot gevolg en visa versa. Goede triage houdt in dat er bewust een risico wordt genomen, zij het met een zo groot mogelijke mate van veiligheid. Deskundigen schatten dat bij vakkundige telefonische triage achteraf blijkt dat zo n 10 tot 15 procent onnodige consulten normaal is. Welke mate van onveiligheid en ondoelmatigheid acceptabel is, valt niet te zeggen. Het vormt voortdurend onderwerp van maatschappelijke, juridische en medische discussie. Nota bene: de uitkomst van triage wordt niet alleen bepaald door het triagesysteem. Ook de context van de patiënt, de competenties van de triagist en aspecten van de organisatie zoals spoedpost of de aanwezigheid van een regiearts, beïnvloeden het resultaat. En zeker in de afweging van veilig versus doelmatig.

2 Urgentie is geen diagnose Triage is denken in toestandsbeelden, niet in diagnoses. Het toestandsbeeld is de omschrijving van de conditie van een patiënt aan de hand van klachten en symptomen zonder te focussen op een diagnose. Het denken in toestandsbeelden komt van de ABCDE- benadering in de urgentiegeneeskunde en is inmiddels gemeengoed in de keten acute zorg. Voor een goed overleg tussen triagist en huisarts is het noodzakelijk dat beiden denken in toestandsbeelden en urgenties. De uitkomst van triage is dus de urgentie en vervolgactie, maar geen diagnose. Een goed triagesysteem ondersteunt het bepalen van medische zorgbehoefte. Maar het inschatten van de context van de patiënt en de wijze waarop de triagist zijn triage uitoefent, zijn een kwestie van training. Zie bijlage 1 voor achtergrondinformatie. Patiëntperspectief Sommige patiënten met ernstige problemen bellen laat en hebben de neiging hun klachten te bagatelliseren. Er zijn ook veel patiënten die hun klachten als urgent beleven, maar hun klachten zijn het medisch gezien niet. Angst, onrust, behoefte aan informatie en toegankelijkheidsproblemen tot de zorg spelen hierbij een belangrijke rol. Een deel van de patiënten heeft uit onzekerheid de neiging hulpverlening op hoog niveau in de schakelen, hoewel dit medisch niet noodzakelijk is. Dit leidt tot onnodige en kostbare druk op de ambulancezorg, spoedeisende hulp en huisartsenposten. Onnodige inzet van hulpverleners, organisaties en middelen leidt tot kostbare zorg, medicalisering en afhankelijk makende zorg. Het uitgangspunt op de HAP is dus: Zelfzorg waar het kan, huisartsenzorg als het moet en specialistische zorg als het écht moet. Kwaliteit van triage De kwaliteit kan worden beschreven vanuit verschillende invalshoeken: - professionele normen zoals de NHG- TriageWijzer - normen vanuit patiëntperspectief, zoals patiëntveiligheid, aansluiten bij de hulpvraag, afstemming met de patiënt, serviceniveau - organisatorische normen bijvoorbeeld doelmatigheid en gepast gebruik. In dit document ligt de focus vooral op professionele normen, veiligheid en doelmatigheid. Deze kwaliteit kan worden beoordeeld via structuurvoorwaarden, procesaspecten en/of resultaten (uitkomstniveau). Zie bijlage Gebruik van de richtlijn Een goede, algemeen geaccepteerde triagerichtlijn is één, betrouwbaar gebruik is een tweede. Het is evident dat de triagemethodiek en het interpreteren van de inhoud eenduidig en betrouwbaar horen te zijn. Hoewel de kwaliteit van de telefonische triage op HAP s dankzij veel training en diplomering is verbeterd, staat systematische triage nog in de kinderschoenen. Systematische triage houdt in dat bij elk gesprek of contact, triage gebeurt volgens vaste methodiek. Het gebruik van digitale applicatie (clinical decision support system) lijkt een krachtige ondersteuning voor veilige en betrouwbare beslissingen. De methodiek staat beschreven in de TriageWijzer (bijlage 2). Digitale triage realiseert bovendien een enorme verbetering van de kwaliteit en betrouwbaarheid van het verslag. Zoals bij bijna alle triageaspecten ontbreekt wetenschappelijk onderzoek en bewijs.

3 Het gesprek Een goed triagegesprek behelst meer dan het uitvragen alleen. In het triagegesprek zijn zeven facetten te onderscheiden die soms door elkaar lopen: intake (1-4), de triage met het bepalen van het vervolg (2-7), de afronding van het contact (8). 1 NAW- gegevens opnemen/verifiëren 2 De ABCDE- (in)stabiliteit beoordelen 3 Reden van het contact en de hulpvraag vaststellen 4 De ingangsklacht vaststellen die de urgentie bepaalt 5 Urgentie bepalen 6 Een vervolgactie bepalen en organiseren 7 Advies geven (overbrugging, zelfzorg en/of contactadvies) 8 Resultaat afstemmen met de beller De uitkomst Triage draait om het vaststellen van urgentie. Bepalend zijn specifieke triagecriteria per ingangsklacht. De (steun)vragen in de NHG- TriageWijzer zijn slechts een hulpmiddel. Het is dus niet belangrijk of de triagist deze steunvragen allemaal stelt, het gaat om het oordeel over de criteria. Dikwijls kan dit worden opgemaakt uit het telefoongesprek zonder dat de triagist steunvragen stelt. Hetzelfde geldt voor het beoordelen van levensbedreigende situaties. Na het bepalen van de urgentie bepaalt de triagist het vervolg: wordt het een telefonisch advies, consult of een visite. En wie is de juiste hulpverlener? De huisarts of is andere hulp nodig zoals ambulance of SEH. De NHG- TriageWijzer geeft per ingangsklacht en urgentie het advies voor de juiste hulpverlener. De triagist beoordeelt zelf of het een (telefonisch) consult of visite wordt, want landelijke aanwijzingen hiervoor ontbreken. Registratie Triagisten en huisartsen dienen volgens dezelfde systematiek (SOEP- indeling) te werken via de methode Adequate Dossiervorming met het Elektronisch Patiënten Dossier (ADEPD). Normen voor het registreren van de triage ontbreken, maar zijn wel wenselijk. Wat, waar en hoe noteert de triagist gegevens en conclusies van de triage? Wat heeft de superviserende huisarts nodig om de urgentie en gegeven adviezen te fiatteren? Ook hierbij helpt een digitale applicatie, maar dikwijls is het voor triagist en huisarts onduidelijk aan welke eisen de verslaglegging dient te voldoen. Dit wringt omdat voor het fiatteren van de triage een volledige en betrouwbare registratie noodzakelijk is. Registratie is niet alleen van groot belang voor de superviserende huisarts, maar ook voor de continuïteit. Grofweg dient het verslag de volgende informatie te bevatten: Klacht en hulpvraag; De gekozen ingangsklacht(en) en het oordeel van de triagist, de triagecriteria; Urgentie en vervolgactie; Redenen van afwijken indien de triagerichtlijn is overruled; Gegeven adviezen; Context van de patiënt indien relevant voor urgentie, vervolgactie of advies.

4 4. Triagist Triagisten dienen te beschikken over medische kennis en goede communicatieve vaardigheden. Ze dienen ook te beschikken over de juiste persoonlijkheids- en gedragskenmerken zoals motivatie, potentie om te leren, standvastigheid, stressbestendig, flexibel, nieuwsgierig, initiatief tonen en openheid. Daarnaast dienen triagisten het triagegesprek te kunnen leiden en gericht te zijn op het leveren van kwaliteit en controle ervan. Aan werving en selectie van triagisten dient veel aandacht besteed te worden. Er zijn enkele landelijke criteria waaraan triagisten moeten voldoen: 1. Triagisten dienen minimaal de opleiding tot doktersassistent te hebben gevolgd. 2. Ervaring hebben in de huisartsenpraktijk of spoedzorg. Triagisten dienen de landelijke verplichte opleiding van 3 maanden te volgen en geregeld bijgeschoold te worden. 5. Regiearts Om de kwaliteit van de triage te verbeteren is de functie van een regiearts (ook wel telefoonarts genoemd) in het leven geroepen. Deze regiearts: - beoordeelt en accordeert alle door triagisten afgehandelde telefonische contacten; - geeft triagisten feedback over consultvoering en treedt bij twijfel corrigerend op door bijvoorbeeld opnieuw contact op te (laten) nemen met de patiënt; - is aanspreekbaar voor triagisten en neemt complexe gesprekken over; - beoordeelt samen met de triagist de urgentie en inzet visitearts; - bepaalt inzet van derden zoals ambulancevervoer of crisisdienst; - neemt waar nodig contact op met de visitearts of consultarts voor uitleg en mondelinge overdracht van gegevens, en is voor hen aanspreekbaar voor vragen; - bewaakt samen met de eerstverantwoordelijke assistente de voortgang van de consulten en visites; - is bevoegd en verantwoordelijk om de achterwachtarts bij extreme drukte op te roepen voor het spreekuur of visites; - is eerste aanspreekpunt voor de crisisdienst van de GGZ, apotheken, ziekenhuizen, ambulancevervoer en politie; - reageert in overleg met de eerstverantwoordelijke assistente op calamiteiten - (bijvoorbeeld uitval personeel, artsen, computers, telefoon); treedt bij grotere calamiteiten op volgens protocol, in overleg met het management en/of bestuur. De regiearts is vrijgesteld van consulten en visites en is continu beschikbaar op de belcentrale. Deze rol van regiearts is nieuw en vraagt specifieke vaardigheden en wordt algemeen beschouwd als een complexe, verantwoordelijke taak. Helaas ontbreekt het aan een verplichte, specifieke training voor regiearts en wordt deze taak wisselend ingevuld. Ook op kleine huisartsenposten zijn huisartsen niet continu beschikbaar omdat zij ondertussen consult en visite doen.

5 6. Voorwaarden Ruimte en tijd Goede triage vereist dat triagisten geconcentreerd en in een optimale omgeving hun werk kunnen doen. Ze dienen niet beïnvloed te worden door allerlei omgevingsruis zoals pratende collega s. Triagisten dienen zich ook zo min mogelijk te laten beïnvloeden door grote drukte op de post of vermoeide huisartsen die aandringen op meer restrictieve triage. De diensten moeten niet te lang zijn en op gezette tijden dienen triagisten pauze te houden om concentratie verlies te voorkomen. 7. Monitoren Kwaliteit kan worden gemonitord op het niveau van structuur, proces en uitkomst. Hier wordt vooral ingegaan op monitoring op uitkomstniveau. Structuur en proces zijn aandachtspunten bij HKZ- certificering. Er zijn verschillende bronnen om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de triage. Klachten, meldingen en incidentanalyses vormen een belangrijke input in het kwaliteitssysteem van elke HAP, maar zijn nauwelijks geschikt als basis voor vergelijking. Data uit het managementinformatiesysteem leveren relevante inzichten in de efficiëntie van het proces en het serviceniveau. Enquêtes onder patiënten kunnen duidelijk maken hoe zij triage ervaren. Enquêtes onder medewerkers en ketenpartners zijn van belang om het oordeel van professionals te kennen. Als bij het verzamelen van dergelijke data een uniforme systematiek wordt gebruikt, ontstaat een relevante bron van informatie om posten te vergelijken (benchmark). Hieronder wordt echter vooral gefocust op instrumenten die gebruikt worden bij de beoordeling van gesprekken en registraties. In Nederland zijn inmiddels meerdere observatie instrumenten ontwikkeld om de kwaliteit van de communicatie in de triage te monitoren. Eén landelijk instrument met meerdere modules die de werkelijke kwaliteit van triage meet, ontbreekt en zou zeker aanbevelingswaardig zijn. Bij deze modules kan gedacht worden aan de kwaliteit van het medisch handelen, verslaglegging, regiearts en randvoorwaarden. Dit instrument dient landelijk ontwikkeld te worden uit de bestaande instrumenten. Het observatie instrument dient de kwaliteit van de triage op een eenduidige, valide, betrouwbare en bruikbare wijze te meten. Het observatie instrument moet het vermogen hebben om onderscheid te maken tussen triagisten en tussen huisartsenposten. Huisartsenposten kunnen het observatie instrument voor interne scholing en kwaliteitsmetingen van alle of individuele triagisten gebruiken. Hierbij kan gebruik gemaakt wordt van eigen observanten. Naast deze interne metingen dienen landelijke metingen plaats te vinden, waarbij alleen huisartsenposten met elkaar worden vergeleken. Deze landelijke observaties dienen dan ongeveer een keer per één tot drie jaar volgens een vaste procedure en door onafhankelijke observatoren te worden uitgevoerd. Alle uitkomsten van deze metingen worden centraal, bij een onafhankelijk instituut opgeslagen. Van hieruit worden feedbackrapporten geschreven inclusief vergelijkingen met andere huisartsenposten. Aan de hand van de landelijke cijfers wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan, inclusief landelijke aanbevelingen. De landelijke cijfers en de cijfers per huisartsenposten worden transparant weergegeven en er wordt over gecommuniceerd met derden: patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en inspectie IGZ. Het observatie instrument is geen statisch geheel en dient, net als de NHG- TriageWijzer, regelmatig bijgesteld te worden. Bovendien bevat het instrument ook meerdere domeinen, die afhankelijk van knelpunten bij vorige observaties, flexibel kunnen worden ingezet bij met name interne kwaliteitsmetingen. Deze domeinen hebben dan meetinstrumenten op onderdelen zoals

6 communicatie, medisch handelen, veiligheid en doelmatigheid, verslaglegging, logistiek, overleg met de regiearts en patiëntervaringen. Een dergelijk instrument dient zo te zijn geconstrueerd dat zowel de competentie van de triagist als de kwaliteit van triage op een HAP duidelijk is. Het instrument dient aan te sluiten bij een te ontwerpen instrument voor de beoordeling van de fysieke triage. Triagetraining, gebruik van de NHG- TriageWijzer en de aanwezigheid van een superviserende telefoonarts worden als voorwaarde gesteld. Hoewel het aannemelijk is dat al deze aspecten een rol spelen, is er geen bewijs wat de waarde van elk van deze voorwaarde aantoont. Nadat de kwaliteitseisen voor goede triage zijn geformuleerd, moet worden nagegaan hoe de kwaliteit van triage kan worden vastgesteld. M.a.w. welke meetbare criteria horen bij de vastgestelde kwaliteitseisen? Bijlage 3 geeft het kader hiervoor aan. 8. Aanbevelingen voor de VHN Onderzoek naar kwalificatie triagist (functie, ervaring, eigenschappen) Ontwikkel een landelijk triage observatie instrument en deelinstrumenten met afspraken over doel en gebruik Maak landelijk afspraken over gebruik, monitoren en wetenschappelijk onderzoek met het triage observatie instrument Organiseer een invitational conference voor VHN, NHG en experts met als opdracht vaststellen kwaliteitseisen telefonische triage verbreden naar fysieke triage op de HAP vertalen in meetbare criteria taken en verantwoordelijkheid van de regiearts bij triage samenwerking tussen triagist en regiearts discussie urgentiegericht denken en/of diagnosegericht denken

7 Bijlage 1 De triage standaard De NHG- TriageWijzer is in de huisartsenzorg de algemeen geaccepteerde richtlijn voor telefonische triage, die tot stand kwam via evidence & concensus based medicine. De inhoud van de richtlijn wordt onderhouden door de NTS- redactieraad aan de hand van NHG- Standaarden en relevante richtlijnen van wetenschappelijk verenigingen, periodieke expert meetings en bijeenkomsten van triagisten, rapportages van (bijna) fouten en het raadplegen van wetenschappelijke verenigingen. De TriageWijzer bevat criteria voor telefonische en fysieke triage. Bij het wel of niet opnemen van een triagecriterium is gelet op de toegevoegde waarde van veiligheid, doelmatigheid en overzicht. Veiligheid: wat wordt zonder dit triagecriterium gemist, hoe erg is dat, zijn er andere triagecriteria die dit ondervangen? Doelmatigheid: wat betekent het opnemen van dit triagecriterium aan verlies van efficiency, hoe veel onnodige contacten komen erbij? Overzicht: een overdaad aan triagecriteria vermindert het overzicht en dus een goed gebruik. Acht tot tien triagecriteria per ingangsklacht lijken het maximum. De NHG- TriageWijzer doet ook de suggestie voor de vervolgactie: direct een ambulance sturen of meteen naar de SEH kan voor de patiënt beter zijn. Een derde belangrijk onderdeel is het advies: een overbruggingsadvies tot de ambulance of huisarts ter plaatse is, een zelfzorgadvies voor de patiënt in plaats van de huisarts spreken, of een contactadvies (wat zijn de alarmsignalen om weer contact op te nemen). Ten slotte bevat de richtlijn informatie over algemene triagecriteria, over het beoordelen van pijn en letsel, over levensbedreigende situaties, over triage in het algemeen en een bibliotheek met begrippen en ziektebeelden. De nagenoeg drempelloze toegang en de verkeerde- echelonproblematiek kunnen leiden tot een ondoelmatig gebruik van de (beperkt) beschikbare acute- zorgvoorzieningen. Ondoelmatigheid heeft niet alleen betrekking op een onjuiste inzet van hulpverleners, organisaties en middelen, maar ook op gezondheidsschade die optreedt door het niet op het juiste moment inzetten van de juiste behandeling door de juiste hulpverlener. Dit moet en kan anders. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Stichting Landelijke Ambulance Meldkamer Protocollen (LAMP), de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) hebben daarom de Nederlandse Triage Standaard ontwikkeld voor eenduidige triage en kwaliteitsborging. De NTS beschrijft deze eenduidig triage op basis van de medische zorgbehoefte en de context van de patiënt. Bij de totstandkoming van de NTS zijn de belangrijkste uitgangspunten: de zorgvraag en het perspectief van de patiënt; de zorg is zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd; ongeacht de toegangsweg die de patiënt kiest, is de uitkomst eenduidig; patiëntgerichtheid, kwaliteit van zorg, samenwerking en doelmatigheid verlangen een eenduidig systeem van triage en daarmee één taal; triage is het dynamisch proces van urgentie bepalen én het vervolgtraject indiceren; gebruik van een eenduidige triagemethodiek is essentieel; de methodiek selecteert de patiënten met de hoogste urgentie eerst en doet dat zonder enige veronderstelling over de diagnose (ABCDE- instabiel); het competentieprofiel, de training en een kwaliteitssysteem zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle invoering van triage.

8 In de NHG- TriageWijzer is het begrip triage beschreven. Triage is het dynamische proces van urgentie bepalen én vervolgtraject indiceren. In de definitie van triage is niet alleen het bepalen van de urgentie opgenomen, er is ook een functie aan toegevoegd: het indiceren van een vervolgactie. Dit varieert van een telefonisch zelfzorgadvies tot aanvullend onderzoek en/of behandeling op een afdeling SEH. Met dynamisch wordt aangegeven dat triage een in de tijd doorlopend proces kan zijn. Soms aan de telefoon als de patiënt voor een tweede maal belt, maar ook en wellicht vooral in de wachtkamer, waar bij lange wachttijden herhaling van de beoordeling noodzakelijk is. Verschil telefonische en fysieke triage Met name de contextuele factoren verschillen bij telefonische en fysieke triage. Een zieke patiënt in de wachtkamer is wezenlijk anders dan een zieke patiënt aan de telefoon. Wat betreft de triage betekent dit dat een telefonische beoordeling van de urgentie veel meer onzekerheid kent dan een face to face beoordeling. Dit heeft consequenties voor de veiligheid en doelmatig (telefonisch is de mate van zekerheid dat het veilig is af te wachten kleiner) en voor de vervolgactie (de grotere ruis in telefonische triage maakt het vaker nodig eerst de huisarts de patiënt laten te beoordelen in plaats van direct te kunnen vaststellen dat het doelmatiger is dat iemand gelijk naar de SEH gaat). Winst van de TriageWijzer en NTS Voor de huisartsenzorg betekent de structurele invoering van de ABCD- methodiek dat de veiligheid van vooral de hoogste urgentiecategorieën toeneemt. Bovendien faciliteert de NTS samenwerkingsafspraken met de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en ondersteunt de NTS de totstandkoming van een gemeenschappelijk triageloket met de MKA en ziekenhuizen. Telefonische versus fysieke triage In de NTS is ervoor gekozen om alle relevante medisch- inhoudelijke en waar mogelijk contextuele factoren te inventariseren. Op basis van deze uniforme content wordt vervolgens onderscheiden welke aspecten van belang zijn voor telefonische en welke voor fysieke triage. Voordeel van deze benadering is dat overal een uniform begrippenkader, uniforme urgentiecategorieën en eenzelfde triagemethodiek de basis zijn voor de in te zetten zorg. Met name de contextuele factoren verschillen bij telefonische en fysieke triage. Een zieke patiënt in de wachtkamer is wezenlijk anders dan een zieke patiënt aan de telefoon. Wat betreft de triage betekent dit dat een telefonische beoordeling van de urgentie veel meer onzekerheid kent dan een face to face beoordeling. Dit heeft consequenties voor de veiligheid en doelmatig (telefonisch is de mate van zekerheid dat het veilig is af te wachten kleiner) en voor de vervolgactie (de grotere ruis in telefonische triage maakt het vaker nodig eerst de huisarts de patiënt laten te beoordelen in plaats van direct te kunnen vaststellen dat het doelmatiger is dat iemand gelijk naar de SEH gaat). Urgentie is geen diagnose Triage is denken in toestandsbeelden, niet in diagnoses. Het toestandsbeeld is de omschrijving van de conditie van een patiënt aan de hand van klachten en symptomen zonder te focussen op een diagnose. In spoedeisende gevallen richt de beschrijving van klachten en symptomen zich in het bijzonder op de vitale functies en de bedreiging van organen of ledematen. Bedreiging ook vanuit de directe omgeving voor vitale functies, organen of ledematen worden meegenomen in de beoordeling van het toestandsbeeld. Het denken in toestandsbeelden komt van de ABCDE-

9 benadering in de urgentiegeneeskunde, en heeft in de afgelopen decennia zijn waarde bewezen. Huisartsen zijn opgeleid in diagnostisch denken. Triage betekent daarom een omschakeling in het denken. Voor een goed overleg tussen huisarts en triagist is het noodzakelijk dat beiden denken in toestandsbeelden en urgenties. De uitkomst van triage is dus een urgentie, geen diagnose. Hoe snel moet de arts de patiënt zien of hoeveel tijd mag het duren voor een dokter de patiënt beoordeelt? Het feit dat iemand bewusteloos is, bepaalt de snelheid van inzet, maar niet de oorzaak van de bewusteloosheid. Bij een ernstige diagnose zoals een melanoom, kan het bijvoorbeeld beter zijn rustig en gedegen te werk te gaan. Urgentiegericht denken roept bij veel huisartsen weerstand op en diagnostisch denken is niet per definitie fout verkeerd. Wel kent het diagnostisch denken tijdens de triage een aantal nadelen: het vraagt veel kennis en ervaring en is daarom moeilijk overdraagbaar aan een lager opleidingsniveau, diagnostisch denken kost meer tijd en is lastiger in een protocol onder te brengen.

10 Bijlage 2 Methodiek en werkwijze telefonische triage Methodiek Bij triage zijn verschillende methodische aspecten te onderscheiden. Het uitgangspunt is dat er een gemeenschappelijke triagemethodiek is, die zowel voor de telefonische als de fysieke triage geldt. Dit laat onverlet dat sommige triagecriteria meer specifiek zijn voor de telefonische triage, andere meer specifiek voor de fysieke triage. De methodiek is ontwikkeld om de triagist in staat te stellen een urgentie toe te kennen aan iedere patiënt. De methodiek selecteert de patiënten met de hoogste urgentie eerst en doet dat zonder enige veronderstelling over de diagnose. Als basis voor de triagemethodiek gelden: algemene triagecriteria; specifieke triagecriteria per ingangsklacht; uniforme urgentieclassificatie. Hierin zijn de volgende vijf stappen vastgesteld: het bepalen van levensgevaar via de ABCDE- methodiek; het bepalen van de ingangsklacht; het bepalen van de urgentie; het indiceren van het vervolgactie; het doorspreken van de triage en het advies met patiënt of diens omgeving. Intake Na het verifiëren van de gegevens (waar is de patiënt nu en op welk nummer is hij te bereiken?) is de eerste actie vaststellen of er direct levensgevaar is (ABCDE- instabiel?). Wanneer de patiënt ABCDE- stabiel lijkt, is er tijd voor meer triage: de inventarisatie van de klacht of het probleem. Vraagverheldering, het achterhalen van de hulpvraag, staat voorop (Wat is precies uw vraag?). In deze fase heeft de triagist vooral een luisterende en stimulerende rol. Zij doet dit door de patiënt op zijn gemak te stellen (Het is goed dat u hiervoor belt.). Ook het stellen van open vragen (Wat is de reden dat u nu belt?), het doorvragen naar de precieze aard van de klachten (Wat bedoelt u met benauwd?) en aandacht besteden aan angst of ongerustheid (Waar maakt u zich zorgen over?) zijn goede methoden. Vooral in de avond-, nacht- en weekenddienst spelen angst en bezorgdheid vaak een grote rol. Door hier expliciet naar te vragen kan de triagist tot de kern doordringen (Bijvoorbeeld: Ik ben bang dat mijn kind hersenvliesontsteking heeft). Vragen die meer duidelijkheid scheppen, zijn: Wat is de klacht? Wat is het probleem? Wat wilt u dat er gebeurt? Bent u ongerust? Kortom, door de hulpvraag goed te formuleren (Is uw vraag of u even langs kunt komen omdat u ongerust bent over de buikpijn?) stemmen patiënt en triagist vraag en actie op elkaar af. Checklist Wat is er aan de hand? Zijn er aanwijzingen voor een levensbedreigende aandoening? Hoe lang bestaan de klachten, zijn er andere klachten en hoe is het verloop: zijn de klachten verergerd, hetzelfde gebleven of misschien afgenomen? Zijn er andere ziekten, gebruikt de patiënt medicijnen? Wat is de hulpvraag, wat wil de patiënt? Is hij ongerust? Wat heeft hij zelf aan de klacht gedaan? Wanneer een ander dan de patiënt belt: kan de patiënt zelf aan de telefoon komen? Is dat niet het geval, waarom niet?

11 Triage Is er geen verdenking is op ABCDE- problematiek (vitale functies in gevaar), kiest de triagist de juiste ingangsklacht. Met andere woorden, wat bepaalt de urgentie? Dit kan soms lastig zijn, maar meestal bieden de gelinkte ingangsklachten ( Zie ook ) voldoende aanknopingspunten om de juiste ingangsklacht(en) te kiezen. In deze fase van het gesprek stelt de triagist een aantal gesloten, medisch inhoudelijke vragen. Aan de hand van de triagecriteria in de NHG- TriageWijzer schat de triagist de urgentie in waarmee de klacht door de huisarts moet worden beoordeeld. Hoe hoger de urgentie, hoe sneller de patiënt gezien moet worden. In de hoogste drie urgentiecategorieën ( ) moet de casus per direct worden overgedragen aan of besproken worden met de huisarts of indien zo afgesproken, met de ambulance of SEH. Ook bij twijfel volgt overleg met de huisarts. Vooral bij twijfel over het indelen in een hoge urgentiecategorie is dat van belang. Anders kan de patiënt niet gezien worden binnen de streeftijd die staat voor een bepaalde urgentiecategorie. Valkuilen Een valkuil is wanneer de triagist alleen gesloten vragen stelt, dat zij te snel interpreteert en dat zij adviezen geeft zonder dat het probleem of de hulpvraag helder is. Het kan tot misverstanden leiden en zelfs irritatie oproepen bij de patiënt als het advies niet aansluit bij de hulpvraag. Een enkele keer is het probleem snel duidelijk. Het komt echter vaker voor dat een patiënt door angst of ongerustheid de vraag of het probleem niet helder kan verwoorden. Dit kan zich uiten in eisend gedrag (de dokter moet komen) of juist in het tegenovergestelde (ik denk dat het misschien niet nodig is, maar toch bel ik even). In beide gevallen is het van belang de patiënt open te benaderen om het probleem en de hulpvraag te achterhalen. Een andere veel voorkomende valkuil is dat de triagist de diagnose van de patiënt overneemt, bijvoorbeeld: Ik bel omdat ik spit heb en... Een derde valkuil is de patiënt niet zelf aan de telefoon vragen wanneer een ander dan de patiënt belt. Wanneer je de patiënt zelf spreekt, geeft dat veel informatie over de ABCDE en mate van pijn en ziek zijn. Urgentie Over de snelheid waarmee de huisarts iets 'moet' beoordelen, bestaan nauwelijks wetenschappelijke onderzoeksgegevens. Ervaring en gezond verstand blijven de grondslag voor het handelen. Om tegemoet te komen aan de huidige kwaliteitseisen en als hulpmiddel bij het opstellen van triagecriteria heeft de Nederlands Triage Standaard een nieuwe urgentieclassificatie voor de keten acute zorg ontwikkeld. Let wel: de urgentieklasse zegt niets over het vervolg (huisarts, ambulance, SEH) of de plaats van handeling (consult, huisbezoek). De urgentie geeft de snelheid aan waarmee de huisarts iets moet beoordelen. De urgentieclassificatie kent zes urgentieklassen: U0 Reanimatie Ten minste een vitale functie is uitgevallen (bijvoorbeeld patiënt ademt niet meer). Meestal is de ambulance inmiddels gebeld. U1 Levensbedreigend Vitale functies zijn in gevaar. De assistente informeert de huisarts terstond. Deze onderbreekt onmiddellijk het werk en gaat naar de patiënt. Eventueel wordt de ambulancedienst tegelijkertijd gewaarschuwd. Voorbeelden zijn shock en bewusteloosheid.

12 U2 Spoed Er bestaat een reële kans dat de toestand van de patiënt op korte termijn verslechtert. De assistente informeert de huisarts meteen. Hij ziet de patiënt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een uur. Voorbeelden zijn instabiele angina pectoris en hypoglykemie. U3 Dringend Patiënten met klachten die binnen enkele uren moeten worden beoordeeld om medische of emotionele redenen. De assistente zorgt ervoor dat de patiënt binnen enkele uren contact heeft met de huisarts. Voorbeelden zijn pneumonie en verstopte katheter. U4 Niet dringend Er is geen tijdsdruk, de normale gang van zaken wordt gevolgd. De actie van de assistente bestaat uit een afspraak maken met de huisarts of een telefonisch overleg met de huisarts. U5 Advies In de overige, niet bij de triagecriteria genoemde situaties geeft de assistentie zelf voorlichting en advies. Context en alarmsignalen Behalve triagecriteria zijn er factoren die bepalen of de urgentie hoger () of lager (() uitvalt. Dit noemen we de algemene triagecriteria. Ze staan ook op de omslag. Alarmsignalen zijn: tweede keer contact met de praktijk of huisartsenpost hevige pijn, angst of onrust snelle verslechtering van de conditie niet- pluisgevoel van de triagist Risicogroepen hoge leeftijd leeftijd jonger dan drie maanden zwangerschap chronisch zieken verminderde weerstand, bijvoorbeeld door chemotherapie of aids recente operatie of opname inconsistent verhaal / verhaal klopt niet Contextuele factoren duur van de klachten en het verloop andere ziekten, medicijnengebruik communicatieproblemen of onduidelijke hulpvraag geen mantelzorg Als het verhaal onduidelijk of onsamenhangend is, kan het nodig zijn de urgentie zodanig aan te passen dat de patiënt in ieder geval wordt gezien door een arts. Soms is het te moeilijk om een klacht via de telefoon te beoordelen en moet de patiënt (en de verzorgers) worden gezien; dat is de veiligste optie. Het kan zijn dat alleen zo huiselijk geweld of kindermishandeling in beeld komt.

13 Vervolgactie De NHG- TriageWijzer doet bij alle ingangsklachten per urgentiecategorie een suggestie voor het vervolg en maakt onderscheid tussen telefonische of fysieke triage. Vervolgacties kunnen zijn: ambulance, SEH, huisarts, fast track, crisisdienst GGZ en advies. Deze suggesties zijn niet bindend, soms zijn er andere regionale afspraken. Als de suggestie Advies is, voert de triagist zelf de vervolgactie uit door advies en voorlichting te geven. Met fast track wordt bedoeld eenvoudige en geprotocolleerde verpleegkundige zorg. Wanneer die ontbreekt, kan de triagist de vervolgactie huisarts kiezen. Advies In alle situaties geeft de triagist voorlichting en advies. Op z n minst een contactadvies bij welke veranderingen weer contact moet worden opgenomen. Ook in geval van urgentie U1 t/m U4 geeft de triagist advies, maar dan in afwachting van het contact tussen patiënt en huisarts of ambulance. Afronding van het contact In het telefoongesprek toetst de triagist of de patiënt (of beller) zich kan vinden in de conclusie van de triage. Wanneer dit niet het geval is, vraagt ze naar de motivering van diens standpunt. Het antwoord levert mogelijkerwijs nieuwe gegevens op die tot bijstelling van de triage uitkomst leiden. Als er besloten is tot een contact met de huisarts, kan het nodig zijn voorlichting en advies te geven in afwachting van dat contact. Wanneer er geen contact nodig is met de huisarts, geeft de triagist voorlichting en advies. Ook vragen van organisatorische aard of verzoeken om herhalingsrecepten vallen onder haar taak. Een enkele keer wordt duidelijk dat de triagist niet kan ingaan op de hulpvraag. Het contact eindigt soms in een conflict. Ook dat is een belangrijke vaststelling. Veel triagisten vinden dit een lastige fase van het gesprek (Kunt u verder zo? Bent u zo tevreden? Was het hierom dat u belde? Bent u hiermee geholpen? Enzovoort). Toch blijkt dat wanneer een triagist een gesprek op deze wijze eindigt, patiënt en triagist tevredener zijn.

14 Bijlage 3 Kader meetbare criteria die horen bij de vastgestelde kwaliteitseisen Het observatie instrument bevat de volgende onderdelen. I Uitkomstparameters A. Medisch handelen A1. Veiligheid - beoordelen ABCD - beoordelen triagecriteria U1 en U2 bij consult/visite - beoordelen triagecriteria U3 bij U5 - inzet ambulance bij instabiele ABCD en U1 - inzet visite huisarts - verlagen urgentie - geven van contactadvies bij U5 - instructies bij U1 A2. Doelmatigheid - vaststellen hulpvraag - verhogen urgentie - juist hanteren van urgenties - vermijden van overbodige vragen, bijv. als de urgentie al duidelijk is - inzetten van juiste hulpverlener - inzet telefonische consult huisarts II Procesparameters B. Communicatie met patiënt - vaststellen klacht (reason for encounter) en hulpvraag - samenvatten - afstemmen resultaat C. Supervisie regiearts belast met supervisie en fiatteren (weekend, fulltime) III Structuurparameters D. Triagesysteem papier of systematische triage met digitale applicatie E. Verslaglegging - levensgevaar/abcd - reason for encouter en hulpvraag - context patiënt - urgentie - reden van verhogen of verlagen urgentie (motivatie van afwijken) gegeven adviezen - geen overbodige informatie F. Opleiding - diploma triagist - ervaring spoedzorg, kennis van ziekte en normaal beloop - vooropleiding DA of verpleegkundige niveau 4 - training regieartsen G. Logistiek

Visie en werkwijze NTS NTS. de ketenstandaard voor triage in de acute zorg

Visie en werkwijze NTS NTS. de ketenstandaard voor triage in de acute zorg Visie en werkwijze NTS NTS de ketenstandaard voor triage in de acute zorg Visie en werkwijze NTS Veelgestelde vragen Wat is de NTS? De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is een standaard voor triage in

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

Bijlage 1: GGz-triagewijzer

Bijlage 1: GGz-triagewijzer Bijlage 1: GGz-triagewijzer Voor deze generieke module is een GGz-triagewijzer ontwikkeld, op basis waarvan de voorwacht van de acuut psychiatrische hulpverlening in kan schatten welke hulpverlening een

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

Toolkit generieke module Acute Psychiatrie

Toolkit generieke module Acute Psychiatrie Toolkit generieke module cute Psychiatrie Inhoud 1. GGz-triagewijzer (bij voorkeur op 3 printen) voor gebruik door voorwacht crisisdienst bij binnenkomst melding 2. Drie verwijssituaties met per stap in

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289 Keuzedeel mbo Triage gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0289 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2016 2 van

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Nederlands Triage Standaard. Pieter Jochems Projectgroep NTS

Nederlands Triage Standaard. Pieter Jochems Projectgroep NTS Nederlands Triage Standaard Pieter Jochems Projectgroep NTS Bespreekpunten Uitgangspunten Resultaten wetenschappelijk onderzoek Implementatie ervaringen Het vervolg Uitgangspunten NTS Aanleiding tot de

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH)

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het St. Anna Ziekenhuis. Op deze afdeling zien we dagelijks dertig tot veertig patiënten. Een deel van deze patiënten

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

1. Introductie vragenlijst

1. Introductie vragenlijst 1. Introductie vragenlijst Allereerst bedankt dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. Uw mening is belangrijk. De onderzoekers willen benadrukken dat uw deelname een bijdrage levert aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

HANDLEIDING KERNSET KWALITEIT TELEFONISCHE TRIAGE OP HUISARTSENPOSTEN

HANDLEIDING KERNSET KWALITEIT TELEFONISCHE TRIAGE OP HUISARTSENPOSTEN HANDLEIDING KERNSET KWALITEIT TELEFONISCHE TRIAGE OP HUISARTSENPOSTEN 2015 COLOFON InEen, 16 januari 2015 Instrument voor het scoren van de communicatieve en medisch inhoudelijke kwaliteit van telefonische

Nadere informatie

De heer A Moerkamp Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS

De heer A Moerkamp Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS De heer A Moerkamp Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Betreft: Reactie van het NHG op de discussienota Acute zorg 2015 Kenmerk: 11-014/AT/AC/ty Utrecht, 21 januari 2011 Geachte heer Moerkamp,

Nadere informatie

Improviseren of organiseren?

Improviseren of organiseren? Surviving wachttijden op de SEH Improviseren of organiseren? Venticare congres, 28 mei 2010 J.S.K. Luitse en R.W. Rosmulder SEH Grote Stad: Improviseren of Organiseren! 60-70% zelfverwijzer 15-20% verwezen

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Valkuilen op de HAP Lessen uit incidenten. Sonja Oomkens kwaliteitsfunctionaris Primair Huisartsenposten

Valkuilen op de HAP Lessen uit incidenten. Sonja Oomkens kwaliteitsfunctionaris Primair Huisartsenposten Valkuilen op de HAP Lessen uit incidenten Sonja Oomkens kwaliteitsfunctionaris Primair Huisartsenposten Programma Voorstellen Een calamiteit uit 2008 Valkuilen op de HAP Bespreken van een calamiteit Iedereen

Nadere informatie

Focus triagist nog te veel op de diagnose

Focus triagist nog te veel op de diagnose Focus triagist nog te veel op de diagnose Alarmerende klachten van bescheiden bellers moeten scherp worden herkend De telefonische triage is het meest hachelijke onderdeel van de hulpverlening in een huisartsenpost.

Nadere informatie

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen:

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de ongeruste patiënt of ouder die voor de tweede keer in korte tijd of dezelfde dag naar de huisartsenpraktijk belt en het belang van registratie

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Doel Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Afkortingen AMHK : Advies- en meldpunt kindermishandeling/veilig thuis HAP : Huisartsenpost SEH : Spoed eisende hulp Indien

Nadere informatie

Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag

Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag Introductie projecten Model Melding en Model Vervoer Ontwikkelplein 4 november 2016 Inhoud presentatie 1. Aanleiding 2. Verbeteren

Nadere informatie

HANDLEIDING KERNSET VOOR MONITOREN KWALITEIT TELEFONISCHE TRIAGE OP HUISARTSENPOSTEN

HANDLEIDING KERNSET VOOR MONITOREN KWALITEIT TELEFONISCHE TRIAGE OP HUISARTSENPOSTEN HANDLEIDING KERNSET VOOR MONITOREN KWALITEIT TELEFONISCHE TRIAGE OP HUISARTSENPOSTEN FEBRUARI 2017 COLOFON InEen, 9 februari 2017 Handleiding Kernset, voor monitoren kwaliteit telefonisch triage op de

Nadere informatie

Dienstdoen op de post

Dienstdoen op de post Dienstdoen op de post Consultarts Kennis De aios is in staat het volgende te benoemen: Het verschil in morbiditeitpatroon bij huisartsgeneeskundige zorg binnen kantoortijden en tijdens het dienstdoen.

Nadere informatie

Spoedpost Zuid Kennemerland

Spoedpost Zuid Kennemerland Spoedpost Zuid Kennemerland 1 U bent gekomen naar de spoedpost Zuid Kennemerland (een samenwerkingsverband van het Spaarne Gasthuis en de Stichting Spoedposten Zuid Kennemerland). Naam patiënt: Datum en

Nadere informatie

Sepsis in de huisartsenpraktijk. Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc

Sepsis in de huisartsenpraktijk. Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc Sepsis in de huisartsenpraktijk Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Jaarverslag NTS 2013. Voorwoord. Alle neuzen dezelfde kant op

Jaarverslag NTS 2013. Voorwoord. Alle neuzen dezelfde kant op Jaarverslag NTS 2013 Jaarverslag NTS 2013 Voorwoord Alle neuzen dezelfde kant op Wie had dat gedacht in 2005? Dat de Nederlandse Triage Standaard (NTS) binnen 8 jaar de meest toonaangevende standaard in

Nadere informatie

Huisartsenposten. Triage

Huisartsenposten. Triage vergadering Netwerkbijeenkomst kwaliteit Huisartsenposten datum 18 november 2014 onderwerp Triage bijlagen spreker a Kernset b Namenlijst begeleiding ontwikkeling kernset en gebruiksinstructies c Gebruiksinstructies

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Korte Episode Zorg Colofon Expertgroep Korte Episode Zorg Prof. Dr. Patrick Bindels (voorzitter), hoogleraar huisartsgeneeskunde Drs. Marjolein

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Per jaar melden zich 28.000 mensen op de SEH voor een medische behandeling,

Nadere informatie

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR FEBRUARI 2017 COLOFON InEen, 9 februari 2017 Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken. Anderen kunnen daarvoor

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie

PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE

PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE De probleeminventarisatie is een overzicht van beperkingen en problemen op verschillende levensgebieden: lichamelijke gezondheid, emotioneel welbevinden,

Nadere informatie

Huub Schreuder Marjan Tenk

Huub Schreuder Marjan Tenk De menselijke maat Huub Schreuder Coördinator Netwerk palliatieve Zorg NWN Specialistisch Verpleegkundige oncologie/palliatieve zorg Marjan Tenk, Huisarts-consulent palliatieve zorg Waar willen we het

Nadere informatie

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Huisartsenkring Nijmegen e.o. en de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer

Nadere informatie

Op de Spoedpost en dan?

Op de Spoedpost en dan? Spoedeisende Hulp / Spoedpost Op de Spoedpost en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Samenwerking huisartsen en ziekenhuis... 3 Gang van zaken op de Spoedpost... 3 Aanmelding... 3 Eerste inschatting

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2012

Benchmarkbulletin 2012 1 / 10 Samenvattend beeld van de huisartsenposten in 2012 Dit benchmarkbulletin bevat de kerncijfers 2012 van de huisartsenposten in Nederland; de acute huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2011

Benchmarkbulletin 2011 Benchmarkbulletin 2011 Inleiding De landelijk benchmark 2011 van de huisartsenposten die lid zijn van de Vereniging Huisartsenposten Nederland, is in augustus 2012 afgerond. Dit bulletin geeft een overzicht

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

Samenwerken aan zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV

Samenwerken aan zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Samenwerken aan zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Samen een sprong voorwaarts Achtergrond Het logistieke proces van triage en inzet van zorg van de ambulancezorg en de huisartsenpost heeft vele

Nadere informatie

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden -

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doel workshop: Inspiratie opdoen Zichtbaar maken hoe het thema doelmatigheid van zorg binnen de opleiding vormgegeven kan worden

Nadere informatie

e-health op de HAP door de zorg voor de zorg Gert-Jo van Doornik Vera van Andel Ilva Schoorlemmer

e-health op de HAP door de zorg voor de zorg Gert-Jo van Doornik Vera van Andel Ilva Schoorlemmer e-health op de HAP door de zorg voor de zorg Gert-Jo van Doornik Vera van Andel Ilva Schoorlemmer Filmpje HAP Onderzoek IQ healthcare heeft onderzocht: 40% twijfelt óf men wel naar de dokter moet Ons devies:

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 1 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 Jaarbericht 2012 Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 De vraag naar medische zorg groeit substantieel in Nederland. Goede huisartsenzorg die dichtbij de patiënt wordt aangeboden is een

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

4 e Triagecongres; 9-4-2015 HOE VEILIG KAN/MOET TRIAGE ZIJN?

4 e Triagecongres; 9-4-2015 HOE VEILIG KAN/MOET TRIAGE ZIJN? 4 e Triagecongres; 9-4-2015 HOE VEILIG KAN/MOET TRIAGE ZIJN? 1 LEERDOELEN De ws-deelnemer is zich na afloop bewust van het feit dat optimale veiligheid absoluut een doel van triage is maar dat veiligheid

Nadere informatie

Benchmark psychiatrie: preklinische setting

Benchmark psychiatrie: preklinische setting November 2015 Inleiding In 2012 is er vanuit de focusgroep acute psychiatrie Limburg besloten om een benchmark psychiatrie uit te voeren. Doelstelling was: de toegankelijkheid van het GGZ loket in beeld

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende Hulp. Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten

Afdeling Spoedeisende Hulp. Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Afdeling Spoedeisende Hulp Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Inleiding U heeft zich gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Hoewel wij ons best doen de wachttijden zo kort mogelijk te

Nadere informatie

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht Wie ben ik? Hoofd Unit Zorginnovatie Wat houdt een innovatie

Nadere informatie

NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg

NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg Toelichting Het Standpunt Toekomstvisie Huisartsenzorg Huisarts en spoedzorg omvat de visie van het NHG op de huisartsgeneeskundige inbreng in de spoedzorg(keten), zowel

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Zorg coördinatie in 2020 Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Voorstellen Piet Huizinga RAV IJsselland Ambulance Oost Axira AZN MON Meldkamer Twente SOS Toegang

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 2 Gang van zaken op de SEH Bij het loket heeft u zich laten inschrijven en daarna heeft u plaatsgenomen in de wachtkamer. Hierna wordt u ontvangen door de triageverpleegkundige.

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten

Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp bij situaties met een spoedeisend karakter. In

Nadere informatie

Kindermishandeling & Huiselijk Geweld. Ilona Statius Muller

Kindermishandeling & Huiselijk Geweld. Ilona Statius Muller Kindermishandeling & Huiselijk Geweld Ilona Statius Muller Inhoud Kernpunten nieuwe (concept) LESA Hoe werkt een huisarts? Hulpmiddelen & informatie KNMG stappenplan kindermishandeling Kindcheck OKT &

Nadere informatie

Een andere huisarts kiezen

Een andere huisarts kiezen Een andere huisarts kiezen Aanleiding voor deze brochure Patiënten zijn doorgaans tevreden over hun huisarts. Maar Patiëntenfederatie NPCF krijgt wel regelmatig vragen en klachten van patiënten over het

Nadere informatie

Training. Dienstoverdrachte. Estafette in het ziekenhuis. Optimaliseren Dienstoverdra. Competenties. Arts-assistenten

Training. Dienstoverdrachte. Estafette in het ziekenhuis. Optimaliseren Dienstoverdra. Competenties. Arts-assistenten Training Optimaliseren Dienstoverdra Training Competenties Dienstoverdrachte Arts-assistenten Estafette in het ziekenhuis Dienstoverdracht: training voor arts-assistenten Dienstoverdracht: training voor

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp

Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp Kindermishandeling: horen, zien en (zorgvuldig) handelen eencasus 1 Omwiegaathet? 5 jarige jongen, cluster 4 onderwijs Zorgen

Nadere informatie

Handreiking. Belinstructies voor de bevalling. Versie voor verloskundigen

Handreiking. Belinstructies voor de bevalling. Versie voor verloskundigen Handreiking Belinstructies voor de bevalling Versie voor verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Maart 2011 Inhoudsopgave 1. Doel van deze handreiking 3 2. Motivatie voor

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage 2 bij VHN ALV/00.053.730

Bijlage 2 bij VHN ALV/00.053.730 Bijlage 2 bij VHN LV/00.053.730 Competentieprofiel van de triageassistent Samengesteld door de deelprojectgroep Competenties (Project Gecertificeerde Opleiding tot Triagist) Nederlands Huisartsen Genootschap

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Van Klacht naar Probleem

Van Klacht naar Probleem Thema Ma.1.B / Meeloopdag HAG Van Klacht naar Probleem a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Toetsingskader calamiteitenonderzoek Eerstelijns Acute Zorg

Toetsingskader calamiteitenonderzoek Eerstelijns Acute Zorg skader calamiteitenonderzoek Eerstelijns Acute Zorg Datum vaststelling 01-05-2017 Geldig tot 01-05-2018 Pagina 1 van 13 Inhoud Inleiding 3 1. De beschrijving van de calamiteit. 3 2. Het raadplegen van

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 17

Inhoud. Woord vooraf 17 Inhoud Woord vooraf 17 1 Triage 19 Wat is triage? 19 Hoe dit boek te gebruiken 20 Triage bij spoedgevallen 21 Hoe urgent is de hulpvraag? 22 Alarmsignalen, risicogroepen en contextuele factoren 24 Alarmsignalen

Nadere informatie

Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229. s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen

Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229. s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229 s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen Als medische hulp niet kan wachten Stel, het is weekend en uw kind wordt plotseling flink ziek. Of u

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Inleiding Deze rapportage is opgesteld in samenwerking tussen Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) en Huisartsenposten Rijnmond

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Whereplantsoen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Whereplantsoen zijn de afgelopen 2 jaren

Nadere informatie

Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd

Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd Inhoud Wat doet de crisisdienst GGZ? Wanneer vindt er overleg plaats met afdeling jeugd? Wanneer neemt de afdeling jeugd het over? Wat doet afdeling

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Shared Customer Service Center brengt vraagsturing dichterbij

Shared Customer Service Center brengt vraagsturing dichterbij Shared Customer Service Center brengt vraagsturing dichterbij Vraagsturing als leidend principe in de zorg Vraagsturing, de cliënt centraal, zou een leidend principe moeten zijn in de zorg. Maar het onoverzichtelijke

Nadere informatie