Wetterskip Fryslân. Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer. Projectplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetterskip Fryslân. Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer. Projectplan"

Transcriptie

1 Wetterskip Fryslân Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan

2

3

4

5 INHOUDSOPGAVE blz. 1. AANLEIDING EN DOEL Aanleiding Doel project Leeswijzer 2 2. DIJKVERSTERKING IJSSELMEERDIJK LEMMER Ligging en begrenzing plangebied Ligging Dijkringgebied Eigendom Beschrijving dijksecties Voortraject dijkversterking Gekozen variant Beschrijving van het voorgenomen plan Innovatie en ontwerpvrijheid damwanden Wijze van uitvoering Legger Beheer en onderhoud EFFECTEN EN MAATREGELEN DIJKVERSTERKING Bodem Water Landschap Cultuurhistorie Archeologie Natuur-Natura 2000-gebieden Natuur-Flora- en fauna Ecologische Hoofdstructuur Woon- en leefmilieu Belanghebbenden Financiële compensatie PROCEDURES, WET- EN REGELGEVING Verantwoording op basis van wet- en regelgeving Waterwet Keur Wetterskip Fryslân Verantwoording op basis van beleid Waterhuishoudingsplan provincie Friesland Waterbeheerplan Wetterskip Fryslân Grutsk op e Romte provincie Fryslân Vergunningen Planologische inpassing Benodigde vergunningen RECHTSBESCHERMING Crisis- en herstelwet Projectplan procedure (Coördinatiebesluit) Resultaten van de inspraak REFERENTIES 27

6 laatste bladzijde 27 BIJLAGEN aantal blz. I Kadastrale kaart 1 II Tekeningen dijkversterking 2

7 1. AANLEIDING EN DOEL 1.1. Aanleiding In de Waterwet is opgenomen, dat de veiligheid van de waterkeringen eens per zes jaar moet worden getoetst aan de veiligheidsvoorschriften (artikel 2.12 Waterwet). Bij de tweede veiligheidstoetsing (2007) van de IJsselmeerdijk nabij Lemmer is deze over twee trajecten afgekeurd. Het eerste traject (km 49,7 tot 50,7) is afgekeurd voor het faalmechanisme piping en het tweede traject (km 53,0 tot 54,7) voor het faalmechanisme stabiliteit bekleding (gras- en kleibekleding). Beide trajecten zijn opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijk is een primaire waterkering (categorie a) en maakt onderdeel uit van dijkringgebied 6 Friesland en Groningen (afbeelding 1.1). Afbeelding 1.1. Dijkringgebied 6 en locatie projectgebied Dijkringgebied 6 In de derde toetsronde (2011) zijn de aansluitende trajecten (km 50,7 tot 53,0 en km 54,7 tot 57,15) afgekeurd op voornamelijk stabiliteit bekleding. Dit projectplan betreft de versterking van secties 1, 2 en 3 (km 49,7 tot km 54,7). De overige twee dijksecties, sectie 4 en 5 (km 54,7 tot km 57,15) zitten niet in dit projectplan Doel project Het doel van het project is het sober en doelmatig integraal versterken van de primaire waterkering, zodat deze voldoet aan de wettelijk vastgestelde veiligheidsnorm gedurende de ontwerpperiode. Met deze doelstelling wordt het volgende beoogd: - sober en doelmatig: sobere uitvoering, waarbij na versterking de dijk weer 50 jaar voldoet; - integraal versterken: door alle relevante faalmechanismen in het kader van hoogwaterveiligheid te beschouwen; - wettelijke veiligheidsnorm: zoals verwoord in de Waterwet; - voldoen aan de veiligheidsnorm: door de versterkingsmaatregelen te ontwerpen conform de door de minister vastgestelde ontwerprichtlijnen (voornamelijk ENW en TAW); Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan 1

8 - gedurende de ontwerpperiode: door alle verwachte belastingssituaties gedurende een periode van 50 jaar te beschouwen, rekeninghoudende met klimaatveranderingen en onzekerheden Leeswijzer Dit projectplan gaat in op de voorgenomen dijkversterking. In hoofdstuk 2 worden de huidige situatie en de versterkingsmaatregelen beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de effecten, die de dijkversterking heeft op de omgeving. Maatregelen, die worden genomen om deze effecten te beperken, zijn hier eveneens toegelicht. Hoofdstuk 4 beschrijft de relevante wet- en regelgeving, die van belang is bij de dijkversterking en hoe het plan zich verhoudt tot het bestaande beleid. Hierbij wordt ook ingegaan op de procedures en het vergunningtraject die moeten worden doorlopen. In hoofdstuk 5 wordt de procedure van het projectplan beschreven. Hoofdstuk 6 bevat de literatuurlijst. 2 Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan

9 2. DIJKVERSTERKING IJSSELMEERDIJK LEMMER Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de planlocatie en de opdeling in secties. Daarnaast worden de werkzaamheden beschreven en wordt ingegaan op de planning van het project Ligging en begrenzing plangebied Ligging De waterkering is gelegen in de provincie Friesland (Fryslân), binnen de grenzen van de gemeente De Friese Meren. Aan de oostzijde van het verbeteringstraject ligt de plaats Lemmer. Ten noorden en westen zijn agrarische gronden gelegen rondom de waterkering. Ten zuiden is het IJsselmeer gelegen. Het traject behoort tot het stelsel van primaire waterkeringen van dijkringgebied 6. De ligging van het plangebied IJsselmeerdijk Lemmer is weergegeven in afbeelding 2.1. Afbeelding 2.1. Locatie IJsselmeerdijk Lemmer Dijkringgebied Dijkringgebied 6 (Friesland-Groningen) heeft volgens de Waterwet een gemiddelde overschrijdingskans van 1/4.000 per jaar. Dijkring 6 beschermt het binnendijks gelegen gebied tegen de invloed van de Eems, de Dollard, de Waddenzee en het IJsselmeer. In de provincie Friesland liggen zeventien kunstwerken. Langs het IJsselmeer liggen acht schutsluizen, twee gemalen en twee inlaatwerken. De lengte van het deel van dijkring 6 in de provincie Fryslân is circa 131 km. Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan 3

10 Dijktraject Het traject van km 49,7 tot 57,15 is afgekeurd in twee verschillende toetsrondes. Hierbij is de sectie-indeling, zoals weergegeven in afbeelding 2.2, gehanteerd. In dit project wordt m (de secties 1, 2 en 3 roodgekleurd) van de m versterkt. Deze zijn beschreven in dit projectplan. Afbeelding 2.2. Ligging secties Tabel 2.1. Kilometrering sectie van [km] tot [km] lengte [m] 1 49,70 50, ,70 53, ,00 54, Tabel 2.2. Overzicht secties sectie Eigendom van [km] tot [km] omschrijving 1 49,70 50,70 - afgekeurd op piping in de tweede toetsronde; - teensloot direct achter de dijk; - in particulier eigendom; 2 50,70 53,00 - afgekeurd op stabiliteit bekleding in derde toetsronde; - teensloot direct achter de dijk; - in pacht uitgegeven door Wetterskip Fryslân; 3 53,00 54,70 - afgekeurd op stabiliteit bekleding in de tweede toetsronde; - teensloot direct achter de dijk tussen km 53,25 en km 53,80; - in pacht uitgegeven door Wetterskip Fryslân; - inlaat Tacozijl (waterkerend kunstwerk) ter hoogte van circa km 53,25. Het project wordt uitgevoerd op gronden, die bij sectie 1 in eigendom zijn van een particulier. De gronden bij sectie 2 en 3 zijn in pacht uitgegeven door het Wetterskip Fryslân. 4 Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan

11 Na de dijkversterking, wordt het pachtcontract van sectie 2 en 3 herzien. Daarnaast heeft het Wetterskip Fryslân de intentie om de gronden bij sectie 1 in eigendom te verwerven Beschrijving dijksecties Sectie 1 Aan het begin van sectie 1 (noordwestzijde) ligt een uitgestrekt voorland. In zuidoostelijke richting versmalt het voorland tot km 50,7, waar de kapglooiing vlakbij de dijk ligt. Binnendijks loopt een teensloot. Het omringende land kenmerkt zich door grasland en akkerbouw. Ter plaatse van de dijk is geen verharding aanwezig (afbeelding 2.3). Binnendijks ter hoogte van km 49,7 bevindt zich een gemaaltje ten behoeve van de onderbemaling direct achter de dijk. Aan de IJsselmeerzijde van de dijk zijn waterpoelen gelegen. Afbeelding 2.3. Foto sectie 1 (buitenzijde) Sectie 2 Ter plaatse van sectie 2 is gedeeltelijk een voorland aanwezig van 150 à 250 m. Aan de waterkant bevindt zich een kapglooiing. Binnendijks is een teensloot aanwezig en op de binnenberm bevindt zich een weg. Op de splitsing van sectie 2 en sectie 3 bevindt zich (nabij de inlaat) aan de binnenzijde van de dijk een boerderij. Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan 5

12 Afbeelding 2.4. Foto sectie 2 (binnenzijde) Sectie 3 Ter plaatse van sectie 3 ligt een uitgestrekt voorland (200 à 500 m) met aan de waterkant kapglooiingen (afbeelding 2.5). Binnendijks loopt een teensloot. Het omringende land kenmerkt zich door grasland en akkerbouw. Binnendijks van de sectie bevindt zich een aantal huizen. Nabij de (westelijke) grens van sectie 3 bevindt zich de inlaat Tacozijl waar in de zomer water wordt ingelaten voor de doorspoeling en het op peil houden van de Friese boezem. Afbeelding 2.5. Foto sectie 3 (buitenzijde) 6 Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan

13 2.3. Voortraject dijkversterking Het realiseren van een dijk, die de komende 50 jaar voldoende sterk is, vraagt om het maken van keuzes om te komen tot een voorkeursalternatief (VKA). Het voortraject naar dit projectplan dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer is gestart in Op basis van een variantennota zijn met behulp van onderstaande visie verschillende alternatieven voor de dijkversterking onderzocht. De visie kent de volgende hoofdlijnen: - huidige dijk vormt het uitgangspunt voor de versterking; - versterking wordt toekomstgericht, sober en doelmatig uitgevoerd; - versterkingsmaatregelen worden zorgvuldig ingepast in de omgeving. Huidige dijk De huidige dijk en zijn ligging vormen het uitgangspunt voor de versterking. Het bestaande tracé van de dijk is het resultaat van de lange geschiedenis van de dijk. De visie van het Wetterskip Fryslân is dan ook dat de huidige dijk als uitgangspunt dient voor de versterking. Concreet betekent dit dat, tenzij er bijzondere aanleiding is om het anders te doen, de versterking bestaat uit maatregelen aan de huidige dijk, ofwel: - daar waar de waterkering nu bestaat uit een dijk, blijft de waterkering bestaan uit een dijk; - grootschalige dijkverleggingen worden niet in beschouwing genomen. Toekomstgericht Wanneer een sectie eenmaal moet worden versterkt, gebeurt dat zodanig dat binnen afzienbare tijd (binnen 50 jaar) in principe niet weer een versterking nodig is. Dit betekent dat niet alleen de in de toetsing geconstateerde problemen worden opgelost, maar dat de betreffende sectie integraal wordt versterkt. Ofwel: de dijk wordt voor alle faalmechanismen op ontwerpsterkte gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met de verwachte toekomstige ontwikkelingen en een marge voor onzekerheden daarin. Zo is bijvoorbeeld de verwachting dat de waterstand in het IJsselmeer stijgt en de golven in de toekomst zwaarder worden. Toekomstgericht betekent ook dat oplossingen in grond de voorkeur verdienen. Een oplossing in grond is: - toekomstvast: de grondoplossing blijft sterk, veelal in tegenstelling tot een constructieve oplossing, waarvan door veranderende materiaaleigenschappen de sterkte naar verloop van tijd vermindert; - robuust: een grondoplossing is flexibel en laat zich dus relatief makkelijk (en tegen relatief beperkte kosten) aanpassen en uitbreiden bij nieuwe inzichten of gewijzigde omstandigheden. Sober en doelmatig Een sobere en doelmatige dijkversterking is een van de randvoorwaarden, die door het Rijk, als belangrijkste financier van de dijkversterkingen, aan de waterschappen is opgelegd. Dit betekent: - dat het doel van de dijkversterking het op orde krijgen van de hoogwaterveiligheid is; - dat de kosten om het doel te bereiken zo laag mogelijk zijn. De te treffen maatregelen dienen zorgvuldig ingepast te worden. Zorgvuldige inpassing Bij de zorgvuldige inpassing staat de invloed op bestaande waarden centraal. De belangrijkste waarden hebben betrekking op het ruimtegebruik (zoals wonen, werken en recrea- Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan 7

14 tie), natuur, landschap en cultuurhistorie. Waarden moeten zoveel mogelijk ontzien en waar mogelijk versterkt worden. Ruimtegebruik De dijk kent grote samenhang met de functies, die op en om de dijk een plek hebben. Het zo veel mogelijk behouden van deze functies (zoals infrastructuur, woningen, bedrijven en natuur) is een uitgangspunt. Daarnaast wordt gekeken naar versterking van bepaalde functies. Specifiek gelden de volgende opgaven: - wonen en werken: uitgangspunt is om huidige woon- en werklocaties, waaronder ook het agrarisch areaal, zoveel mogelijk in het ontwerp in te passen; - recreatie: uitgangspunt is het behouden van de recreatieve functie van de dijk, bijvoorbeeld dat de strandjes naast de kapglooiing bereikbaar moeten blijven; - infrastructuur: uitgangspunt is dat de huidige infrastructuur wordt behouden of teruggebracht. De uitvoeringswerkzaamheden nemen enige tijd in beslag en hebben gevolgen voor de bereikbaarheid. Uitgangspunt voor de aanlegfase is dat woningen, bedrijven of percelen tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven. Wel ontstaat tijdens de werkzaamheden onvermijdelijk hinder. Natuur De dijk grenst aan verschillende natuurgebieden, met name buitenwaarts. Uitgangspunt is: - dat (niet tot geen) geen ruimtebeslag in Natura 2000-gebieden plaatsvindt; - dat bij voorkeur geen aanzienlijk ruimtebeslag in de ecologische hoofdstructuur en andere natuurgebieden plaatsvindt; - dat vernietiging en verstoring van (zwaar-) beschermde soorten (flora en fauna) of voor Natura 2000 kwalificerende soorten wordt voorkomen of gemitigeerd; - dat vernietiging en verstoring van niet beschermde bijzondere soorten en leefgemeenschappen (flora en fauna) zoveel mogelijk wordt voorkomen of gemitigeerd; - dat kansen voor verbetering van de natuurwaarden zoveel mogelijk benut worden. Landschap en cultuurhistorie De IJsselmeerdijk vormt een bijzonder element in het landschap. De dijk zelf heeft ook kenmerkende landschappelijke kwaliteiten en eigenschappen. Daarnaast heeft de dijk samenhang met verschillende cultuurhistorische waarden. Uitgangspunt is: - een eenduidige behandeling van de waterkering als geheel: zorg voor continuïteit qua hoogte, profiel en bekleding (samenhang), en houd bekleding zoveel mogelijk groen (gras) waar deze nu groen is; - in bijzondere gevallen kan van de eenduidigheid op onderdelen afgeweken worden, maar dan wel steeds volgens hetzelfde principe Gekozen variant Op basis van een effectbeoordeling is gekomen tot een voorkeursvariant. De onderscheidende effecten waren landschap, ecologie, beheer en onderhoud en uitvoering. Daarnaast is een kostenafweging gemaakt. Wetterskip Fryslân heeft uiteindelijk gekozen voor een volledig groene dijk. Voorkeursalternatief een volledig groene dijk Het voorkeursalternatief leidt tot een groene dijk met een flauw talud. Hiermee blijft het doorgaande groene karakter van de huidige dijk behouden en het historische tracé gerespecteerd. Ook voor de aansluitende natuurgebieden (deels Natura 2000) is het groene ka- 8 Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan

15 rakter en bij voorkeur een flauwe helling van belang als mogelijk graasgebied voor onder andere ganzen Beschrijving van het voorgenomen plan De voorgestelde dijkversterking sluit goed aan bij de huidige situatie, doordat gekozen is voor een groene dijk met een flauw buitentalud. Bij sectie 1 wordt de dijk voornamelijk naar de binnenzijde versterkt, omdat aan de buitenzijde onder andere waterpoelen met natuurwaarden aanwezig zijn. Door het aanbrengen van een onderhoudsberm met inspectieweg op het buitentalud komt het onderste deel buitentalud enkele meters (circa 3 m) naar buiten te liggen. Het bovenste deel van de buitentaludhelling volgt het huidige profiel. Sectie 2 wordt aan de buitenzijde versterkt, omdat binnendijks de gronden in particulier eigendom zijn. Bij sectie 3 wordt de dijk aan de buitenzijde versterkt en wordt een damwand over een lengte van circa 200 m in het binnentalud tussen de weg en de sloot geplaatst met een lengte van circa 5 m. Afbeelding 2.6. Ontwerp sectie 1 IJsselmeerzijde Landzijde Afbeelding 2.7. Ontwerp sectie 2 IJsselmeerzijde Landzijde Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan 9

16 Afbeelding 2.8. Ontwerp sectie 3 IJsselmeerzijde Landzijde Om de golfbelasting op het buitentalud te kunnen opvangen, is een kleilaag op het buitentalud van de dijk benodigd. Onder de grasbekleding is een kleilaag benodigd variërend van 0,8 m op de kruin tot 2,3 m bij de buitenteen. Het buitentalud wordt aangelegd onder een talud van 1:6, met een buitenberm van 4 m breed. Deze berm wordt aangebracht zodat de kruinverhoging beperkt wordt. De kruinhoogtes worden aangelegd met een toelaatbaar overslagdebiet van 0,1 l/m/s, zodat geen kleilaag aan de binnenzijde van de dijk nodig is. Hiermee worden de werkzaamheden binnenwaarts beperkt bij sectie 3. De benodigde kruinhoogtes 1 bedragen respectievelijk NAP +3,8 m, NAP +3,0 m en NAP +4,2 m voor secties 1, 2 en 3. De overgang tussen sectie 2 en sectie 3, ter hoogte van de inlaat Tacozijl, verloopt gelijkmatig. De lagere kruinhoogte van sectie 2 loopt in oostelijke richting door tot net over de inlaat Tacozijl in sectie 3. Daarna loopt de kruin op naar de hoogte van sectie 3. Bij sectie 1 wordt de dijk binnenwaarts versterkt door middel van een grondaanvulling, waardoor de huidige teensloot wordt gedempt. Een nieuwe teensloot wordt gegraven, ongeveer 20 m binnenwaarts van de huidige teensloot. Voor deze binnenwaartse versterking wordt grond aangekocht. Op het buitentalud van de dijk wordt een nieuwe kleilaag aangebracht en de dijk wordt opgehoogd tot ongeveer NAP +3,5 m. Op de buitenberm komt een inspectieweg te liggen. De dijk bij sectie 2 wordt buitenwaarts verlegd, door het gedeeltelijk afgraven van het binnentalud en het aanvullen van het buitentalud met grond en klei. De dijk komt hierdoor circa 12 m verder buitenwaarts te liggen. De hoogte van de dijk verandert nagenoeg niet. Op de binnenberm komt een nieuwe inspectieweg te liggen ter vervanging van de bestaande inspectieweg. De dijk in sectie 3 wordt opgehoogd en buitenwaarts wordt een nieuwe kleilaag aangebracht. Dit zorgt ervoor dat de dijk wordt opgehoogd naar ongeveer NAP +4 m. Door het breder worden van het profiel, wordt aan de eisen voor piping voldaan. Ten aanzien van het faalmechanisme afschuiven binnentalud is de dijk al sterk genoeg [ref. 3.]. Aan de westzijde van de inlaat bij Tacozijl is de geometrie van de dijk anders dan aan de oostzijde. Een damwand is nodig aan de westzijde van de inlaat om te voldoen aan de eisen voor binnenwaartse stabiliteit. Over een lengte van circa 200 m worden in het binnentalud tussen de weg en de sloot damwanden, met een lengte van circa 5 m, geplaatst. 1 Dit zijn de benodigde kruinhoogtes aan het einde van de ontwerpperiode. Om zettingen en bodemdaling gedurende de ontwerpperiode te compenseren, wordt de dijk hoger aangelegd. 10 Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan

17 2.6. Innovatie en ontwerpvrijheid damwanden In dit projectplan is een ontwerp uitgewerkt, waarin damwanden zijn opgenomen (zie tekeningen in bijlage II). Een innovatieve oplossing blijft echter mogelijk. De damwanden moeten worden gezien als een referentieoplossing, waarbij ruimte is om voor de damwanden andere oplossingen toe te passen. Overal waar in het voorliggend projectplan van damwanden gesproken wordt, dient dit gelezen te worden als referentieoplossing damwand. Indien andere constructie wordt toegepast, dan moet deze voldoen aan de volgende voorwaarden: - gelijke functionele eisen als de betreffende damwand met een vergelijkbare betrouwbaarheidsniveau, beschikbaarheid, beheer- en onderhoudsvraag, veiligheid en levensduur; - minder of gelijke effecten op de milieuaspecten als in de MER-beoordelingsnotitie is beschreven; - minder of gelijke hinder veroorzaken bij aanleg en gebruik (geluid, trillingen); - voldoen aan de hoofdvergunningen, die bij het projectplan dijkversterking zijn aangevraagd Wijze van uitvoering 2.8. Legger De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het aanbrengen van zand, klei, gras en een inspectieweg. Hoewel de precieze uitvoeringsmethode nog niet bekend is, is de verwachting dat de klei per schip wordt vervoerd naar een van de havens van Lemmer. Daar wordt de klei overgeslagen in vrachtwagens en vervoerd naar de plaats van verwerking. De toegankelijkheid van de havens bepaalt de grootte en diepgang van de in te zetten schepen. Vanuit de havens moet gebruik gemaakt worden van openbare wegen, waardoor vrachtwagens ingezet dienen te worden. In het stormseizoen (van 1 oktober tot 1 april) mag de veiligheid van de huidige dijk niet worden aangetast. Daarom kan pas op 1 april met graafwerkzaamheden worden begonnen en dienen de meeste werkzaamheden vóór 1 oktober afgerond te zijn. Voor de verlegging van de dijksloot, wordt door een graafmachine eerst een nieuwe sloot gegraven, waarna de bestaande dijksloot kan worden gedempt. De totale duur van de werkzaamheden bedraagt drie jaar. In deze drie jaar vinden twee jaar graafwerkzaamheden plaats voor het aanbrengen van zand en klei. Het laatste jaar wordt gebruikt om de dijk strak te profileren en in te zaaien met gras. Waar mogelijk worden deze activiteiten eerder uitgevoerd. De exacte wijze van uitvoering als de fasering wordt door de uitvoerende opdrachtnemer bepaald. Bij deze uitvoeringswijze dienen de voorwaarden, die zijn opgenomen in het contract, het projectplan en de vergunningen leidend te zijn. Na de uitvoering van de dijkversterking wordt de legger aangepast Beheer en onderhoud De geometrie en opbouw van de dijk wijzigt slechts beperkt, waardoor het beheer en onderhoud op huidige manier kan worden voortgezet. Hierbij worden de volgende verbeteringen aangebracht: - bij sectie 1 wordt een inspectieweg op de buitenberm aangelegd. Hierdoor wordt de sectie beter bereikbaar voor materieel en inspectie; - sectie 1 wilt het waterschap in eigendom verwerven. Hiermee wordt het dagelijks beheer en onderhoud verbeterd; Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan 11

18 - sectie 2 en 3 is momenteel in pacht uitgegeven. De eigenaar is hierdoor verantwoordelijk voor het dagelijks beheer, terwijl het Wetterskip Fryslân het groot onderhoud uitvoert. Na de dijkversterking, wordt het pachtcontract opnieuw omgezet naar een pachtcontract. Hiermee komt het dagelijks beheer in handen van het waterschap en is daardoor beter beheerbaar; - in de huidige situatie vindt beweiding plaats op de dijken. Na de dijkversterking blijft beweiding mogelijk, echter zal dit in de beginperiode niet mogelijk zijn vanwege het nieuwe gras dat aangelegd wordt. 12 Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan

19 3. EFFECTEN EN MAATREGELEN DIJKVERSTERKING 3.1. Bodem 3.2. Water De voorgenomen dijkversterking draagt bij aan een verbetering van de waterveiligheid. Het doel van de voorgenomen activiteit is het realiseren van de veiligheid tegen overstroming van het betreffende dijktraject op basis van de in de Waterwet vastgestelde veiligheidsnorm. Hiermee wordt de kans op maatschappelijk en economische schade als gevolg van overstroming op het hiervoor geldende wettelijk niveau gebracht. De effecten en maatregelen van de dijkversterking voor de uitvoering en het plan zijn op basis van beschikbaar materiaal en expert judgement kwalitatief bepaald. Hierbij zijn maatschappelijke doelstellingen en belanghebbenden betrokken. Voor de effecten van de dijkversterking zijn de volgende aspecten van belang: - bodem; - water; - landschap; - cultuurhistorie; - archeologie; - natuur-natura 2000-gebieden; - natuur-flora en fauna; - natuur-ecologische hoofdstructuur; - woon- en leefmilieu; - belanghebbenden. De voorgenomen dijkversterking leidt niet tot een verslechtering van de bodemkwaliteit. Het toe te passen materiaal is schoon van aard en moet voldoen aan de vigerende wetgeving (Besluit bodemkwaliteit), waarmee voorkomen wordt dat verontreinigingen optreden. Dit resulteert niet in een verslechtering van de gemiddelde bodemkwaliteit. In de realisatiefase geldt dat bij de gehele dijk gewerkt wordt met grond, die niet verontreinigd is en de bodemkwaliteit verbetert of in stand houdt. Mogelijk is een (tijdelijk) depot nodig in de omgeving voor grond, die aan- of afgevoerd wordt. Een bureauonderzoek heeft plaatsgevonden naar de bodemkwaliteit. Uit dit bodemonderzoek blijkt dat op de locatie geen specifieke verdachte deellocaties aangemerkt zijn. De drie dijksecties en de te dempen watergang binnendijks van dijksectie 1 zijn vooralsnog als onverdacht aangemerkt ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging. Voordat gestart wordt met de uitvoering vind een verkennend bodemonderzoek plaats om de exacte kwaliteit van de bodem vast te stellen. Effecten en verontreinigingen worden op basis van het bureauonderzoek niet verwacht met betrekking tot het aspect bodem tijdens de realisatiefase. Over nagenoeg de gehele lengte van het te verbeteren dijktraject bevindt zich een dijksloot of waterpartij achter de dijk. Met name in sectie 1 is sprake van bovenmatige kwel, wat resulteert in piping. Door de dijkversterking, welke bij sectie 1 gepaard gaat met het verleggen van de bestaande dijksloot, wordt het faalmechanisme piping weer op orde gebracht. Bij secties 2 en 3 levert de versterking geen noemenswaardige verandering van de grondwaterstand (en de kwel) binnendijks op. Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan 13

20 De buitendijkse poelen in sectie 1 worden gespaard. Significante effecten op de grondwaterhuishouding nabij de dijk zijn niet te verwachten. Het dempen van de teensloot in sectie 1 wordt gecompenseerd, door in die sectie langs het nieuwe dijkprofiel een nieuwe teensloot te graven, waarbij hetzelfde oppervlakte aan water wordt teruggebracht als in de oude situatie. Tijdens de aanlegfase worden geen effecten verwacht op het oppervlaktewatersysteem. Evenmin wordt invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht Landschap Het plangebied maakt deel uit van het Nationaal landschap Zuidwest-Fryslân. De belangrijkste elementen voor landschap in het plangebied zijn de structuur van de dijk, de rand van het land (de kapglooiing) en de Zijlroede (de vaarverbinding naar Sloten). Doordat bij de dijkversterking de herkenbare groene grasbekleding wordt gehandhaafd, wordt de landschappelijke beleving van de dijk nauwelijks aangetast. De dijk wordt opgehoogd, wat zorgt voor een sterkere beleving van de dijk vanuit het landschap. Ook blijft de glooiing in het landschap behouden. Tijdens de realisatiefase treedt verstoring van het zicht op, doordat bijvoorbeeld vrachtwagens of bulldozers op of nabij de dijk rijden om materiaal (voornamelijk klei) aan en af te voeren en te verwerken. Deze eventuele negatieve effecten zijn tijdelijk van aard Cultuurhistorie Vanuit cultuurhistorie zijn, volgens de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Friesland [ref. 4.], de belangrijkste kenmerken in het gebied de opstrekkende oost-west georiënteerde verkaveling (grootschalige regelmaat, binnendijks) en het rijksmonument Israëlitische begraafplaats bij Tacozijl. Bij sectie 1 wordt de dijk binnenwaarts versterkt en heeft de dijkversterking effecten op de binnendijks gelegen verkaveling. Het betreft hier echter een relatief smalle strook, en bovendien heeft dit geen invloed op de verkavelingsrichting, waardoor de effecten minimaal zijn. Bij secties 2 en 3 vindt buitenwaartse versterking plaats, waardoor hier geen effecten optreden op de binnendijkse waardevolle verkavelingspatronen en de Israëlitische begraafplaats bij Tacozijl. De verhoging van de dijk leidt vanuit cultuurhistorisch oogpunt tot een gering effect, welke goed past in de ontwikkelingsgeschiedenis van de dijk Archeologie Uit de archeologische verwachtingskaart van de provincie blijkt dat zich in vrijwel alle secties archeologische resten kunnen bevinden uit de periode ijzertijd-middeleeuwen, die zijn afgedekt door een dun veen- of kleidek. De conservering van eventueel aanwezige resten is nu nog goed, maar indien archeologische resten aanwezig zijn, dan zijn deze wel zeer kwetsbaar. Ten behoeve van de archeologische waarden is een bureaustudie archeologie uitgevoerd. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied bestaat uit een dijk die waarschijnlijk is aangelegd in de 13 e eeuw en is gelegen op een pleistoceen stuwwallen- en dekzandlandschap dat bedekt is met een veen- en kleidek. Op basis hiervan kunnen in het plangebied verschillende archeologische niveaus voorkomen uit verschillende archeologische perioden. Op basis van de verwachtingen van de provincie Fryslân kunnen op het veen vind- 14 Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan

21 plaatsen voorkomen die te maken hebben met het gebruik van het veenlandschap voor de landbouw. Ook kunnen sporadisch (kleine) woonterpen voorkomen. Het dijklichaam zelf heeft door de provincie Fryslân geen archeologische verwachtingswaarde opgelegd gekregen. Uit het bureauonderzoek blijkt dat deze dijk waarschijnlijk is aangelegd in de 13 e eeuw, ongeveer gelijktijdig met de stuw van Tacozijl. Van dijken met een dergelijke ouderdom is bekend dat deze zijn opgebouwd in verschillende fases. Bij graafwerkzaamheden bij Tacozijl bleek dit ook door de vondst van puinophogingen uit de 18 e eeuw in het dijklichaam. De Zeedijk vormt aldus een archeologische waarde uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Eventuele waarden kunnen verstoord worden door ophoging en gedeeltelijke afgraving. Uit het bureauonderzoek blijkt dat op verschillende niveaus archeologische waarden kunnen voorkomen. De verwachtingen op deze waarden lopen uiteen en bij de geplande ingrepen zijn de mogelijk aanwezige waarden niet overal in dezelfde mate aanwezig. Voorafgaand aan de uitvoering wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd in de gebieden met een redelijk of hoge verwachting. Op deze manier wordt voorkomen dat eventueel aanwezige archeologische waarden worden bedreigd Natuur-Natura 2000-gebieden Vanuit de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) is het nodig om te bepalen of effecten op Natura 2000-gebieden en beschermde Natuurmonumenten te verwachten zijn als gevolg van de voorgenomen dijkversterking. Het IJsselmeer is begrensd als Natura 2000-gebied. Op afbeelding 3.1 is het gehele dijktracé (secties 1 tot en met 5) en het Natura 2000-gebied weergegeven. Het plangebied grenst aan Beschermd Natuurmonument Friese IJsselmeerkust. Het te versterken dijktraject bevindt zich buiten de begrenzing van Beschermd Natuurmonument Friese IJsselmeerkust, waardoor directe aantasting van de BN-waarden niet plaatsvindt. Indirecte negatieve effecten worden ook niet verwacht, vanwege de beperkte omvang van de werkzaamheden en de ruime uitwijkmogelijkheden. Afbeelding 3.1. Dijktracé (rood) ten opzichte van Natura 2000-gebied (geel) Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan 15

22 Uit de uitgevoerde natuurtoets blijkt dat voor niet-broedvogels, habitatrichtlijnsoorten en habitattypen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen uitgesloten kunnen worden. Voor de broedvogelsoorten bontbekplevier, bruine kiekendief, porseleinhoen, rietzanger, roerdomp en snor kunnen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen echter niet bij voorbaat uitgesloten worden. Een verslechteringstoets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van negatieve effecten op bovengenoemde broedvogelsoorten, waarbij uitgegaan is van een worst-case scenario. Uit de verslechteringstoets blijkt dat de tijdelijke aantasting van het broedbiotoop van de bruine kiekendief, de porseleinhoen, de rietzanger, de roerdomp en de snor 5,85 % bedraagt van het totale areaal aan geschikt broedbiotoop. De tijdelijke aantasting van het broedbiotoop van de bontbekplevier bedraagt 6 % van het totale areaal aan geschikt broedbiotoop. Dit is de worst-case scenario, omdat bij deze beoordeling van uitgegaan is dat het gehele broedbiotoop langs de dijk tegelijkertijd verstoord wordt. De werkzaamheden aan secties 1 en 3 vinden niet in hetzelfde jaar plaats, waardoor de uiteindelijke verstoring voor de bruine kiekendief, de porseleinhoen, de rietzanger, de roerdomp en de snor kleiner is dan in de worst-case situatie is aangehouden (0,32 % bij sectie 1 en 5,53 % bij sectie 3). Voor de bontbekplevier is de uiteindelijke verstoring echter kleiner dan in de worst-case situatie aangehouden (3,7 % bij dijksectie 1 en 2,3 % bij dijksectie 3). Hoewel de werkzaamheden een negatief effect hebben op het behalen van het instandhoudingsdoel van de bontbekplevier, de bruine kiekendief, de rietzanger en de snor en het uitbreidingsdoel van roerdomp en porseleinhoen, is geen sprake van een significant negatieve effecten. Het verstoringseffect per dijksectie waarlangs geschikt broedbiotoop aanwezig is (secties 1 en 3) duurt slechts één jaar en is daarmee tijdelijk. In de eindfase is de situatie weer gelijk aan de huidige situatie. Het totale areaal aan broedbiotoop blijft gelijk. De genoemde soorten kunnen in het jaar na afronding van de werkzaamheden weer gebruik maken van het broedgebied Natuur-Flora- en fauna Ten behoeve van het project dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer is een natuurtoets uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten. Voor het dijkversterkingtraject dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van verschillende beschermde soorten. Overtreding van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet kan resulteren in het optreden van negatieve effecten voor beschermde dier- en plantensoorten. In het gebied zijn mogelijk broedende vogels aanwezig, waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn. Het verkrijgen van een ontheffing voor het verstoren van de broedende vogels in het plangebied is niet mogelijk. Behalve werken wanneer geen broedende vogels aanwezig zijn, wordt het verstoren van vogels voorkomen door de werkzaamheden vóór het broedseizoen in te zetten en dan continu door te werken, zodat vogels niet gaan broeden in het gebied waar gewerkt wordt. Uit de natuurtoets blijkt dat nadelige gevolgen van de dijkversterking op heikikker en bittervoorn niet uit te sluiten zijn. De aangetroffen populatie heikikkers op de hoek van de dijksecties 1 en 2 is naar verwachting klein en daardoor gevoelig voor negatieve invloeden. De gunstige staat van instandhouding van betreffende soorten komt door de relatief kleine ingreep niet in het geding, waardoor geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen. Wel dienen mitigerende en compenserende maatregelen genomen te worden. Om negatieve invloeden voor de heikikker te beperken, en daarmee tevens de populatie in de hoek tussen secties 1 en 2 te waarborgen, wordt voor deze soort nieuw leefgebied inge- 16 Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan

23 richt. Door het creëren van stapstenen (leefgebied) en het optimaliseren van het beheer van de bestaande stapstenen, kan het gehele buitendijkse (en bij dijksectie 5 binnendijkse) gebied zich ontwikkelen tot leefgebied voor de heikikker. Om doden en verwonden van aanwezige exemplaren ten tijde van de werkzaamheden te voorkomen, worden de volgende mitigerende maatregelen getroffen: - voorafgaand aan de migratie naar het voortplantingswater op de hoek bij secties 1 en 2 (februari) wordt dit water afgezet met behulp van amfibiewerende schermen. Ingegraven emmers aan de buitenzijde van deze schermen kunnen de migrerende dieren opvangen. Gevangen dieren worden verplaatst naar het nieuw buitendijks aangelegde leefgebied. Het uitgerasterde voortplantingswater op de hoek bij secties 1 en 2 wordt hierna leeggepompt, waarna eventueel overwinterende amfibieën kunnen worden gevangen en verplaatst; - voorafgaand aan de werkzaamheden, maar in het actieve seizoen, wordt geschikt landhabitat op en direct rond de dijk ongeschikt gemaakt, om dieren uit deze locaties te weren en eventueel aanwezige dieren weg te vangen. Om negatieve effecten op de bittervoorn te minimaliseren, worden aanwezige exemplaren vanuit de wateren, die worden gedempt en vergraven verplaatst naar aangrenzende watergangen die niet beïnvloed worden door de werkzaamheden. Hiervoor worden de betreffende watergangen afgedamd, wordt het waterpeil verlaagd en worden aanwezige vissen gevangen en verplaatst. Vervolgens wordt de watergang drooggelegd waarna de modderlaag gecontroleerd wordt op achtergebleven vissen en mosselen. Deze maatregelen worden uitgevoerd door een ter zake kundige. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld. In dit werkprotocol wordt aangegeven hoe ter plaatse omgegaan dient te worden met aanwezige flora en fauna en op welke manier de werkzaamheden uitgevoerd worden Ecologische Hoofdstructuur Uit de natuurtoets blijkt dat de dijk grenst aan het Natura 2000-gebied IJsselmeer, wat tevens onderdeel uitmaakt van de Ecologische hoofdstructuur (afgekort EHS). Een aantal percelen tussen het IJsselmeer en de dijk maakt tevens onderdeel uit van de EHS (overige natuur en water). De watergang (aanvoerwatergang inlaat Tacozijl), die door sectie 3 gekruist wordt, is aangewezen als natte Ecologische Verbindingszone (EVZ). Bij sectie 1 vindt geen ruimtebeslag in de EHS plaats door de versterkingsmaatregelen. Bij sectie 2 wordt de dijk buitenwaarts versterkt en vindt ruimtebeslag plaats richting het IJsselmeer. Bij sectie 2 reikt het ruimtebeslag echter niet tot de kustzone van het IJsselmeer, wat de grens is van het EHS-gebied. Bij sectie 3 is de rietkraag onderdeel van de EHS. De buitenwaartse versterking vindt niet plaats in deze rietkraag, waardoor geen ruimtebeslag is van de EHS Woon- en leefmilieu Wonen Op het gebied van wonen en werken zijn geen effecten te verwachten. Mogelijk ervaren de bewoners, die vlakbij de dijk wonen de nieuwe dijk als meer aanwezig. Dit effect is relatief klein, aangezien de dijk op dit moment al een belemmering oplevert voor het uitzicht. Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan 17

24 Landbouw De effecten op landbouw zijn met name in sectie 1 negatief, aangezien door het binnenwaarts versterken van de dijk en het verleggen van de dijksloot landbouwgrond verloren gaat. Het waterschap heeft de intentie om de landbouwgrond die verloren gaat, over te nemen van de huidige grondeigenaar. In secties 2 en 3 gaat de dijkversterking niet ten koste van landbouwgrond. Recreatie De routes, die op of langs de dijk lopen blijven behouden of worden in de eindsituatie teruggebracht. De ophoging van de dijk heeft hier geen invloed op, en ook wordt geen andere bekleding aangelegd, die de routes hindert. Wel is door de ophoging de dijk iets meer aanwezig in het landschap. Uitvoering Bewoners in de omgeving kunnen overlast ondervinden van de dijkversterking. Daarbij gaat het vooral om gevolgen van tijdelijke aard, zoals geluidsoverlast, tijdelijke zichtvervuiling, omleidingen et cetera. Als gevolg van de uitvoeringswerkzaamheden is een overschrijding van de geluidsnormen niet uit te sluiten. De geluidsemissie van de aanleg wordt bepaald door de omvang van de werkzaamheden, het te gebruiken materieel, de wijze van transport, de uitvoeringsduur en het moment waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. De mate waarin de omgeving de hinder ervaart, is primair afhankelijk van de aard en duur van de werkzaamheden. Gevolgen voor luchtkwaliteit in de omgeving worden niet verwacht vanwege de beperkte omvang van de voorgenomen dijkversterking, evenals de heersende achtergrondconcentraties in het gebied. Voor zowel recreatie en toerisme, als wonen en werken worden tijdens de realisatiefase routes en wegen mogelijk tijdelijk afgesloten. Ook is beweiding van schapen op de dijk tijdelijk niet mogelijk en wordt mogelijk landbouwgrond gebruikt voor bijvoorbeeld opslag van materiaal (tijdelijke depots) of als toegang tot een deel van de dijk. Deze effecten zijn tijdelijk, en vaak lokaal, van aard en beperkt in omvang. Indien dit plaats vindt, wordt dit met de betrokken bewoners tijdig afgestemd. Voordat wordt gestart met de uitvoering, worden er voorlichtingsavonden georganiseerd Belanghebbenden Voor het project dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer zijn verschillende belanghebbenden, die mogelijk (negatieve) effecten kunnen ondervinden van de uitvoering van de versterking. Hieronder wordt een opsomming gegeven van de belanghebbenden en waarom ze als belanghebbende beschouwd kunnen worden. Natuurorganisaties Ten zuiden van de IJsselmeerdijk ligt het Natura 2000-gebied IJsselmeergebied en daarnaast ligt de dijk in de ecologische hoofdstructuur. Natuurorganisaties/beheerders zoals Staatsbosbeheer en It Fryske Gea, die zich inzetten voor het behoud van de natuur, zijn betrokken bij dit project. Agrariërs Bij de IJsselmeerdijk Lemmer is de benodigde ruimte met name agrarisch in gebruik. De agrariërs, die deze gronden in eigendom/pacht hebben, zijn belanghebbenden in dit project. 18 Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan

25 Bij sectie 1 is binnenwaartse versterking voorzien, wat leidt tot een ruimtebeslag ten koste van de binnendijks gelegen gronden. In goed overleg met de eigenaar van deze grond, komt de grond mogelijk in eigendom van het Wetterskip Fryslân. De gronden, die bij secties 2 en 3 uitgegeven zijn in pacht worden opnieuw omgezet naar pachtcontracten. Bewoners In de directe nabijheid van de dijk liggen enkele woningen en/of erven, waaronder de boerderij bij Tacozijl. Tijdens de uitvoeringsfase kunnen deze bewoners en de bewoners van Lemmer hinder ondervinden van de werkzaamheden, die aan de dijk plaatsvinden. Tijdens de uitvoeringsfase worden negatieve effecten zoveel als mogelijk voorkomen op woningen en bewoners. Scheepvaart De gebruikers van de (jacht)haven van Lemmer kunnen, afhankelijk van de uitvoeringswijze, tijdelijk effecten ondervinden van de uitvoering van de dijkversterking. Afhankelijk van de uiteindelijke keuze van uitvoering kan de (jacht)haven tijdelijk enige hinder ontstaan tijdens de aanlegfase. Indien mogelijk hinder ontstaat, dan wordt dit tijdig gecommuniceerd met de omgeving. De toegankelijkheid en/of bereikbaarheid van de kades wordt voor de gebruikers van de (jacht)haven behouden. Gemeente De Friese Meren De versterking van de dijk vindt plaats in de gemeente De Friese Meren. De gemeente De Friese Meren is betrokken geweest in het voortraject en is daarnaast bevoegd gezag voor eventueel benodigde vergunningen/toestemmingen tijdens de uitvoering, bijvoorbeeld het bouwen van bouwwerken of het gebruiken van ligplaatsen in de haven. De gemeente is onder andere op deze wijze betrokken bij dit project. Provincie Friesland De versterking van de dijk vindt plaats in de provincie Friesland. De provincie Friesland is betrokken geweest in het voortraject en coördineert de coördinatieprocedure. Daarnaast is de provincie bevoegd gezag voor eventueel benodigde vergunningen/toestemmingen, zoals de Natuurbeschermingswetvergunning. De provincie is onder andere op deze wijze betrokken bij dit project. Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is beheerder van het IJsselmeergebied dat nabij de dijk ligt. Rijkswaterstaat is betrokken geweest in het voortraject en is daarnaast bevoegd gezag voor eventueel benodigde vergunningen/toestemmingen tijdens de uitvoering, bijvoorbeeld bij werkzaamheden, die hinder opleveren voor het scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat is onder andere op deze wijze betrokken bij dit project Financiële compensatie Voor eventueel financieel nadeel, dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de uitvoering van het projectplan, kan een benadeelde een beroep doen op artikel 7.14 van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene, die als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd. Het verzoek tot vergoeding van de Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan 19

26 schade bevat een motivering, alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. 20 Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan

27 4. PROCEDURES, WET- EN REGELGEVING 4.1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving Deze paragraaf geeft een onderbouwing op welke manier en in hoeverre het project dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer bijdraagt aan doelstellingen van relevante regelingen of beleidsstukken Waterwet De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De toepassing van de Waterwet is gericht op: 1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met; 2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en; 3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. Ad 1. Wetterskip Fryslân heeft zijn beleid conform zijn wettelijke taak gericht op het voorkomen en beperken van overstromingen. Deze versterking heeft ten doel om de veiligheid tegen overstroming van het betreffende dijktraject te verhogen tot de veiligheidsnorm van 1/4000 per jaar, zoals vastgelegd in de Waterwet. Hiermee wordt de kans op maatschappelijk en economische schade als gevolg van overstroming gebracht op het hiervoor geldende wettelijk niveau. De versterking van de dijk heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de versterking wordt voldaan aan alle faalmechanismen. De dijkversterking van secties 1, 2 en 3 worden gestart in 2015, met een mogelijke uitloop naar Het achterliggende gebied is met de huidige inzichten voor een periode van 50 jaar weer optimaal beschermd tegen overstromingen vanuit het IJsselmeer. De dijkversterking op het traject gaat gepaard met verlegging van een dijksloot, echter verandering van de grondwaterstand (en de kwel) binnendijks is niet aan de orde. Significante effecten op de grondwaterhuishouding nabij de dijk zijn dus niet te verwachten, waardoor geen wateroverlast optreedt. Ad 2. Bij dit project vinden geen emissies plaats van chemische stoffen. Chemische kwaliteit van het watersysteem is hier dan ook niet van toepassing. De chemische kwaliteit en ecologische kwaliteit van het watersysteem wordt niet significant beïnvloed door dit project. De materialen die gebruikt worden, voornamelijk klei en zand, zijn standaard materialen, die bij de waterbouw worden toegepast. Tevens dient de grond te voldoen aan de eisen uit het Besluit Bodemkwaliteit. Deze materialen gaan geen verbindingen aan met het water waardoor de chemische kwaliteit kan worden aangetast. Tijdens de aanlegfase worden geen effecten verwacht op het oppervlaktewatersysteem. Evenmin wordt invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht. Ad 3. In het genoemde project is rekening gehouden met andere ontwikkelingen nabij het plangebied. De huidige dijk wordt beweid. Een van de grondeigenaren laat zijn schapen de dijk Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan 21

28 begrazen. Door het toepassen van een geheel groen dijkontwerp bij de dijkversterking, blijft het mogelijk voor deze eigenaar om gebruik te maken van de dijk. Andere functies van het watersysteem worden niet nadelig beïnvloed als gevolg van de dijkverhoging. Conclusie toetsing doelstelling Waterwet De uitvoering van dit plan is in overeenstemming met de doelstellingen van de Waterwet Keur Wetterskip Fryslân De keur beoogt bescherming van regionale watersystemen, voor zover het waterschap met de zorg daarvoor is belast en daarin niet door hogere wet- of regelgeving is voorzien. Daarmee is de keur het sluitstuk van de regelgeving met betrekking tot watersystemen. De Keur bevat geboden en verboden, die het Wetterskip Fryslân helpen bij het goed laten functioneren van waterstaatswerken, zoals: waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Ze gelden voor iedereen, die activiteiten en werkzaamheden wil uitvoeren in, op en langs de dijken, kaden en wateren in het beheergebied van Wetterskip Fryslân. De dijkversterking is niet in strijd met de Keur van het Wetterskip Fryslân. Vanwege dit projectplan is een aparte watervergunning ingevolge de Keur niet nodig, tevens is de dijkversterking een taak van het waterschap Verantwoording op basis van beleid Deze paragraaf geeft een beschrijving op welke wijze het project dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer bijdraagt aan de doelstellingen uit beleid van de provincie Friesland en het Wetterskip Fryslân Waterhuishoudingsplan provincie Friesland In het Waterhuishoudingsplan is opgenomen hoe de provincie Friesland in de komende zes jaar om wil gaan met het oppervlaktewater, het grondwater en het toezicht op de veiligheid tegen overstromingen. Het Waterhuishoudingsplan is in nauw overleg met Wetterskip Fryslân opgesteld. De doelen van het Waterhuishoudingsplan ten aanzien van primaire waterkeringen zijn: - de primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Hierbij voeren de waterkeringbeheerders alle versterkingen zo uit dat deze bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Friesland; - de primaire keringen zijn klaar voor de toekomst; - in de ruimtelijke ordening is de primaire waterkering met het ruimtebeslag van toekomstige dijkversterkingen vastgelegd. De versterking van de IJsselmeerdijk draagt bij aan de doelen van het waterhuishoudingsplan en heeft geen negatieve invloed op de realisatie van de overige doelen in het waterhuishoudingsplan Waterbeheerplan Wetterskip Fryslân In dit Waterbeheerplan zijn op strategisch niveau voor de planperiode de maatregelen geformuleerd, die nodig zijn om de beleidsdoelen ten aanzien van de thema s Waterveiligheid, voldoende water en schoon water te realiseren. In het plan staat wat Wetterskip Frys- 22 Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan

29 lân in de planperiode als watersysteembeheerder voornemens is te gaan doen om in het beheergebied schoon water en droge voeten te houden. De doelen van het Waterbeheerplan ten aanzien van primaire waterkeringen zijn: - de primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Hierbij voeren de waterkeringbeheerders alle versterkingen zo uit, dat deze bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Friesland; - de primaire keringen zijn klaar voor de toekomst; - in de ruimtelijke ordening is de primaire waterkering met het ruimtebeslag van toekomstige dijkversterkingen vastgelegd. De versterking van de IJsselmeerdijk draagt bij aan de doelen van het waterbeheerplan en heeft geen negatieve invloed op de realisatie van de overige doelen in het waterbeheerplan Grutsk op e Romte provincie Fryslân In Grutsk op e Romte worden de landschappelijke en cultuurhistorische structuren van provinciaal belang in samenhang geanalyseerd en gewaardeerd. Voor de herkenbaarheid van Fryslân en de visualisatie van haar ontstaansgeschiedenis zijn tien kenmerken benoemd. Het stelsel van dijken als onderdeel van en voorwaarde voor het watersysteem en agrarische ontwikkeling van Fryslân is een van deze kenmerken. De dijken (als waterwerk en als complex), zowel de zeedijken als de binnendijken, liggen als snoeren in het landschap. De dijken tekenen letterlijk de continue actie en reactie uit van de menselijke activiteiten op de natuur en van de natuur op de menselijke activiteiten. Uit het advies, dat in Grutsk op e Romte is opgenomen, volgt dat indien aanpassing van de dijk noodzakelijk is, de kenmerken van de dijk gerespecteerd moeten worden zoals: het beloop, de hoogte, het profiel, het gebruikte bouwmateriaal inclusief de interne opbouw (archeologisch archief), de natuurlijke onderdelen, de bekleding en de met de dijk samenhangende elementen. De versterking van de IJsselmeerdijk is in lijn met Grutsk op e Romte en heeft geen negatieve invloed op de realisatie van de overige doelen in Grutsk op e Romte Vergunningen Planologische inpassing De dijkversterking past in het bestaande planologische beleid (bestemmingsplan Buitengebied 2010, vastgesteld d.d. 27 juni 2011, gemeente Lemsterland en bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld d.d. 2005, gemeente Gaasterlân-Sleat). Het betreft geen wijziging of uitbreiding van de functie en sluit aan bij de huidige functie, die voor deze gronden geldt. Aanpassing van het bestemmingsplan is niet aan de orde Benodigde vergunningen Aanvullend op dit projectplan zijn binnen de te doorlopen procedure voor de dijkversterking een aantal vergunningen nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Deze vergunningen doorlopen een gelijktijdige procedure (en terinzagelegging) als het projectplan op grond van de projectprocedure van paragraaf 5.2 van de Waterwet. De vergunningen worden hieronder benoemd. Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan 23

30 Omgevingsvergunning (Wabo) De omgevingsvergunning is nodig voor de activiteit bouwen. De activiteit bouwen is aangevraagd voor het bouwen van de waterkerende constructie in sectie 3. Natuurbeschermingswet vergunning Voor de uitvoering van dit project is een Natuurbeschermingswetvergunning noodzakelijk. Het plangebied van het project dijkversterking IJsselmeerdijk bij Lemmer is gelegen nabij een beschermd natuurgebied. Het betreft het Natura 2000-gebied IJsselmeer. De vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is aangevraagd aangezien de werkzaamheden kunnen leiden tot een tijdelijke verstoring van een beperkt areaal van het leefgebied van soorten in het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Ontheffing Flora- en faunawet De versterkingswerkzaamheden hebben effecten op beschermde dier- en plantensoorten. Voor negatieve effecten op zwaar beschermde diersoorten (tabel 3) is een ontheffing vereist van de Flora- en faunawet. Overige vergunningen Nadat het projectplan is vastgesteld en goedgekeurd vraagt de aannemer, die de versterking uitvoert vergunningen aan of doet een melding voor activiteiten die de uitvoering slechts indirect ondersteunen, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor de tijdelijke opslag van zand en of bouwmaterialen, een melding Activiteitenbesluit voor tijdelijke werkterreinen, een KLIC-melding voor het aanpassen/verleggen van kabels en leidingen, een ontheffing van de Scheepvaartwet, een melding Besluit lozen buiten inrichtingen, een Verkeersbesluit, een melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Deze vergunningen vallen niet binnen de coördinatie door de provincie op grond van de projectprocedure van afdeling 5.2 Waterwet. Ook wanneer de uiteindelijke uitvoering afwijkt van het projectplan, kan het noodzakelijk zijn dat vergunningen herzien moeten worden ofwel opnieuw moeten worden aangevraagd. 24 Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan

31 5. RECHTSBESCHERMING Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de procedure en mogelijkheden van beroep Crisis- en herstelwet Het projectplan is op grond van artikel 5.4, lid 1 van de Waterwet genoemd in de bijlage bij artikel 1.1 van de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet op het projectplan van toepassing zijn. In afdeling 2 zijn bepalingen opgenomen, die betrekking hebben op de voorbereiding van besluiten, de beperking van beroepsrecht, het passeren van gebreken, beroep en hoger beroep en vernietiging van besluiten. Zienswijze ontwerpfase Het ontwerp-projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben gedurende deze periode tegen het ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp kunnen indienen bij Wetterskip Fryslân. Na de inzagetermijn stelt het Wetterskip Fryslân het projectplan binnen twaalf weken vast. Binnen deze periode worden de eventuele zienswijzen beantwoord. Beroep na vaststelling Na vaststelling van het projectplan kan in afwijking van artikel 8.1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht een niet tot de centrale overheid behorende rechtspersoon, die krachtens publiekrecht is ingesteld of een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan geen beroep instellen tegen een besluit, indien dat besluit niet is gericht tot die rechtspersoon of tot een orgaan van die rechtspersoon, onderscheidenlijk tot dat bestuursorgaan of tot de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort Projectplan procedure (Coördinatiebesluit) Op grond van artikel 5.5 van de Waterwet is voor de dijkversterking van de IJsselmeerdijk de projectplanprocedure van de Waterwet van toepassing. Ingevolge artikel 5.8 van de Waterwet bevorderen Gedeputeerde Staten een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten, die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de coördinatie verplicht is voor alle besluiten, die betrekking hebben op de definitieve situatie. Meldingen en vergunningen des aannemers vallen hier niet onder. De wettelijke beslistermijnen van de vergunningen, die gecoördineerd worden, komen te vervallen. Artikel 5.9 van de Waterwet verklaart afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing op de besluiten die gecoördineerd worden voorbereid en beschrijft de procedure die gevolgd wordt. De beslistermijn van 26 weken, die in afdeling 3.4 Awb genoemd staat, is niet van toepassing. De procedure conform artikel 5.9 Waterwet is hieronder stapsgewijs weergegeven: 1. indiening vergunningaanvragen bij bevoegd gezag of coördinerend bevoegd gezag; 2. de ontwerpbesluiten worden binnen een door Gedeputeerde Staten te bepalen termijn toegezonden aan Gedeputeerde Staten; 3. Gedeputeerde Staten zorgt voor publicatie en ter inzage legging van de ontwerpbesluiten en het ontwerp-projectplan 1 ; 1 Het ontwerp-projectplan kan gelijktijdig met de ontwerp uitvoeringsbesluiten ter inzage worden gelegd. Dit is geen verplichting. Wel staat tegen het projectplan, het goedkeuringsbesluit en de uitvoeringsbesluiten in alle gevallen gelijktijdig beroep open. Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan 25

32 4. gedurende een termijn van zes weken liggen de ontwerp-besluiten en het ontwerpprojectplan ter inzage. Een ieder wordt gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen tegen de ontwerp-besluiten en ontwerp-projectplan; 5. behandeling zienswijzen door betreffende bevoegd gezag; 6. de definitieve besluiten worden genomen binnen een door het college van Gedeputeerde Staten te bepalen termijn en onverwijld toegezonden aan Gedeputeerde Staten; 7. Gedeputeerde Staten zorgt wederom voor publicatie en ter inzage legging van de definitieve besluiten en het goedgekeurde projectplan; 8. gedurende zes weken staat voor belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend, beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (beroep in één instantie). Het college van Gedeputeerde Staten kan, ingevolge artikel 5.8 van de Waterwet, andere bevoegde bestuursorganen, zoals de gemeente en het waterschap, verplichten om medewerking te verlenen aan de coördinatieregeling. Het college van Gedeputeerde Staten mag ingevolge artikel 5.11 Waterwet een besluit nemen in plaats van het bevoegd gezag indien het bevoegd gezag niet of niet tijdig een (ontwerp)besluit neemt dan wel indien het besluit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten wijziging behoeft. Deze bevoegdheid heeft Gedeputeerde Staten niet, indien een bestuursorgaan van het Rijk in eerste aanleg bevoegd is een besluit te nemen. Beroep tegen het projectplan en de goedkeuring van het projectplan staat pas open op het moment dat de uitvoeringsbesluiten bekend zijn gemaakt. De afdeling bestuursrechtspraak Raad van State is niet verplicht de beroepen tegen het projectplan en uitvoeringsbesluiten gelijktijdig in één procedure te behandelen. De Raad van State doet binnen zes maanden uitspraak (termijn van orde) Resultaten van de inspraak Het ontwerp-projectplan heeft met ingang van 14 mei 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingebracht bij het Wetterskip Fryslan. Het ontwerp-projectplan blijft ongewijzigd en wordt omgezet naar een definitief projectplan. 26 Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan

33 6. REFERENTIES 1. Witteveen+Bos (2013) Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer, Variantennota. 2. Witteveen+Bos (2013) Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer, Oplegnotitie variantennota. 3. Witteveen+Bos (2013) Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer, Ontwerprapport secties 1 en Provincie Friesland, Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE), Witteveen+Bos, LW289-2/ definitief 02 d.d. 15 juli 2014, Dijkversterking IJsselmeerdijk Lemmer Projectplan 27

34

35 BIJLAGE I KADASTRALE KAART Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport LW289-2/ d.d. 15 juli 2014

36 Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport LW289-2/ d.d. 15 juli 2014

37 Legenda: Kaden Eigenaren NAAM BANGMA DE GEMEENTE GAASTERLAN - SLEAT DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NIJ BEETS GEMEENTE LEMSTERLAND GOOT HARDSTAAL GROEP B.V. HARTSTRA MEER MOUS PROVINCIE FRYSLAN SMINK SMIT STAATSBOSBEHEER THOMASSEN A THUESSINK VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN WERF BAL00N 235 WETTERSKIP FRYSLAN LMR01D 130 ZUHORN BAL00N 232 BAL00N 1057 LMR01D 18 LMR01D 13 LMR01D 14 LMR01D 128 LMR01D 46 BAL00N 267 BAL00N 225 BAL00N 286 LMR01D 58 BAL00N 735 LMR01D 129 BAL00N 287 BAL00N 231 BAL00N 288 BAL00N 272 BAL00N 841 BAL00N 289 BAL00N 840 BAL00N 291 BAL00N 290 BAL00N 273 BAL00N 401 BAL00N 402 LMR01D 339 BAL00N 399 LMR01D 47 BAL00N 421 BAL00N 413 BAL00N 417 BAL00N 418 BAL00N 768 LMR01D 48 BAL00N 416 LMR01D 50 BAL00N 415 LMR01D 49 BAL00N 425 BAL00N 405 BAL00N 423 BAL00N 410 BAL00N 412 BAL00N 414 LMR01D 300 BAL00N 426 BAL00N 409 BAL00N 427 LMR01D 100 BAL00N 411 LMR01D 101 LMR01D 102 LMR01D 107 LMR01D 119 LMR01D 111 LMR01D 110 LMR01D 148 LMR01D 147 LMR01D 143 LMR01D 145 Dijkversterking Lemmer Eigenarenkaart Alle rechten voorbehouden aan Wetterskip Fryslân. De auteursrechten en databankenrechten van de ondergrond zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster, Emmen, schaal datum versienr. : : : 1: in opdracht van vervaardigd door : formaat : : P. van der Starre S. Beverwijk A0 liggend Postbus AA LEEUWARDEN (058) M:\GisData\00000_gis_projecten\data_aanvraag\2012\ P.vd Starre eigenarenkaart dijkversterking Lemmer LOK12241

Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Auteur Registratienummer Datum

Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Auteur Registratienummer Datum Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Toelichting bij het Auteur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Registratienummer 15.18021 Datum April 2015 1. AANLEIDING PEILBESLUIT Het dient herzien te worden vanwege

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Dijkversterking Omringkade Marken

Dijkversterking Omringkade Marken Dijkversterking Omringkade Marken Het ontwerp Projectgroep/klankbordgroep 19 juni 2012 Welkom! Doel van deze bijeenkomst: Toelichting geven op ontwerp dijkversterking Gedachten wisselen over dilemma s

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DATUM 30 april 2017 BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DEEL I VERVANGEN DAMWANDEN REGIONALE WATERKERING PLUUTHAVEN ZEEWOLDE 1. Aanleiding en doel Het waterschap is naar aanleiding van het AV besluit

Nadere informatie

Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen

Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen Opsteller: M. van Amelsvoort Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Realisatiefase 701806 Datum: 17 juni 2015 Kopie: Archief Projectleider

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Projectplan Waterwet (definitief besluit) Datum 08-09-2014 Projectnummer P2200C Onderwerp Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit

Nadere informatie

Bijlage A. Begrippenlijst

Bijlage A. Begrippenlijst Bijlage A. Begrippenlijst Begrippenlijst dijkverbeteringsplan Aanleghoogte Kruinhoogte van de dijk onmiddellijk na het gereedkomen ervan. Beheer Berm Beroep Beschoeiing Binnendijks Binnentalud Boezem Boezempeil

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A

Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? De Laakkades moeten voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland - 3OKT. 201^ Ontvangen. Par. 1 \2 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER ADRES ONDERWERP

WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland - 3OKT. 201^ Ontvangen. Par. 1 \2 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER  ADRES ONDERWERP PROVINCIE :: UTRECHT Aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland Ontvangen - 3OKT. 201^ Par. DATUM NUMMER UW BRIEF VAN

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Naar veilige Markermeerdijken

Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier versterkt 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Tijdens de toetsronde in 2006 zijn

Nadere informatie

Blad 2. Beoordeling verzoek

Blad 2. Beoordeling verzoek Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het dempen van een kadesloot en verbreden van watergangen in de Wergeastermarpolder Door het Wetterskip Fryslân is een

Nadere informatie

i t-,.."""""1 i ~ t--1r-~

i t-,..1 i ~ t--1r-~ Rijkswa terstaa t Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg Projectbureau Zeeweringen Postbus 1000 4330 ZW Middelburg Onderwerp Toezending besluit i.---------t-,.."""""1

Nadere informatie

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel Kader Keur Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub a en b is het verboden zonder vergunning van het

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verantwoording Titel : Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C1 Datum : 30-10-2012 Auteur(s) :

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit)

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit) Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Er wordt een nieuwe automatische stuw en een nieuwe zandvang aangelegd

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Opsteller: N. Verhoof-Schuil Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Voorontwerpfase 701700 Datum: 17-01-2013 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Definitief ontwerp 701581 Datum: 25 april 2012 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente Korendijk Waterschap Hollandse Delta 1 oktober 2013 definitief Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol Ecologisch werkprotocol Lommerrijk 23 Lelystad Locatie en werkzaamheden Lommerrijk 23 ligt aan de noordwestzijde van Lelystad, in de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. Het plangebied is aangegeven

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost

Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Ter inzage van 3 november tot en met 14 december 2015 Verantwoording Titel: Ontwerp-projectplan Waterwet

Nadere informatie

Busbaan langs de Kruisvaart

Busbaan langs de Kruisvaart Busbaan langs de Kruisvaart Onderzoek Flora en Fauna Opdrachtgever ITC Utrecht B.V. De heer P. van Sterkenburg Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. W.J. Arnold Kenmerk D83-WAR-KA-1200532 v1.0 - Versie

Nadere informatie

Memo. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Memo. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Aan Gemeente Horst aan de Maas Van drs. F.M. van Schie Telefoon 0302653276 RM193104 Toelichting bij aanvraag vergunningen dijkversterking Grubbenvorst Datum 13 mei 2016 Projectnummer Onderwerp Inleiding

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning

Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning Notitie Contactpersoon Hanneke Oudega (telefoon: +31 65 46 80 79 5 / email: hanneke.oudega@tauw.nl) Datum 21 februari 2012 Kenmerk N002-4798963OJT-evp-V03-NL Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Versie Omschrijving Auteur(s) Datum 1 D J Timmer 19-03-2013 2 Aanvullende tekst par 3.3.3

Versie Omschrijving Auteur(s) Datum 1 D J Timmer 19-03-2013 2 Aanvullende tekst par 3.3.3 COLOFON Opdrachtgever Project : Waterschap Rivierenland : Rivierverruiming Munnikenland Contractnummer : 110264 Status : Definitief Datum : 05-07-2013 Opsteller : D J Timmer Versie Omschrijving Auteur(s)

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Prins Hendrikzanddijk. Deze diavoorstelling duurt circa 10 minuten en start binnen 1 minuut

Prins Hendrikzanddijk. Deze diavoorstelling duurt circa 10 minuten en start binnen 1 minuut Prins Hendrikzanddijk Deze diavoorstelling duurt circa 10 minuten en start binnen 1 minuut Inloopavond 8 december 2016 Doel van de avond Toelichten van de plannen voor de Prins Hendrikzanddijk. De plannen

Nadere informatie

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Waterschap Vallei en Veluwe Van : Esther van den Akker Kopie : Dossier : BA7927-101-100 Project : KRW Bentinckswelle Betreft : Aanvulling op aanvraag watervergunning

Nadere informatie

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan Middelburg Loods Muidenweg Wijzigingsplan Wijzigingsplan Loods Muidenweg Middelburg identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0687.BPWBGMMUI ON01 23 02 2015 ontwerp projectnummer:

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Onderzoek flora en fauna 1. Conclusie Geconcludeerd wordt dat voor de beoogde functieveranderingen geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet vereist is. Hierbij dient wel gewerkt te worden

Nadere informatie

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis 3 april 2014 Zoon ecologie Colofon Titel Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 3 april

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen NOTITIE AAN Dienst Regelingen VAN Sara Zehenpfenning ONDERWERP Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen TER BESLUITVORMING TER INFORMATIE Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomst Verbetering Regionale Keringen Bredaseweg Terheijden

Verslag informatiebijeenkomst Verbetering Regionale Keringen Bredaseweg Terheijden Verslag informatiebijeenkomst Verbetering Regionale Keringen Bredaseweg Terheijden Datum: 12 januari 2016 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Café Ons Thuis, Bredaseweg 20 Terheijden Welkom door Leon van Rijthoven

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten. Ophogen. Dijkverbreding

Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten. Ophogen. Dijkverbreding Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT pagina 1 Van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschrijving

Nadere informatie

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Inhoud Toelichting op wijzigingsplan 1. Beschrijving van het plan 2. Beleidskader 3. Omgevingsaspecten

Nadere informatie

Omgevingswerkgroep Dijkversterking Beesel

Omgevingswerkgroep Dijkversterking Beesel Omgevingswerkgroep Dijkversterking Beesel 27 juni 2017 Met de omgeving, voor de omgeving Welkom Korte voorstelrondje Naam en adres Welk belang heeft u? 2 Programma 1) Welkom 2) Korte terugblik 3) Belangrijkste

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 3 juli 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, N.Landsman Telefoon 088 7972502 Email contractenbuffet@rws.nl

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Tabel 1 Verbetermaatregel kade verbetering (licht grijs geen onderdeel van deze kredietaanvraag) Verbetermaatregel. A Reitdiep

Tabel 1 Verbetermaatregel kade verbetering (licht grijs geen onderdeel van deze kredietaanvraag) Verbetermaatregel. A Reitdiep Tabel 1 Verbetermaatregel kade verbetering (licht grijs geen onderdeel van deze kredietaanvraag) Traject A Reitdiep A1 Verbetermaatregel Traject A1 betreft het balkgat en is afgekeurd op hoogte. Initieel

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 juli 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw,

- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw, Bureauonderzoek ecologie, wijzigingsplan IJsseldijk-West Ecologie Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015 a Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid September 2015 2 Inhoudsopgave I. Onderwerp... 5 II. Toelichting... 5 III. Zienswijzen en beantwoording... 6 IV.

Nadere informatie

Dijkversterking Hellevoetsluis VP-WAK-0016 Projectnota/Milieueffectrapportage

Dijkversterking Hellevoetsluis VP-WAK-0016 Projectnota/Milieueffectrapportage VP-WAK-0016 Projectnota/Milieueffectrapportage Projectmanager C.G. Bekker Datum : 5 maart 2013 PROJECTNOTA/MILIEUEFFECTRAPPORT DIJKVERSTERKING HELLEVOETSLUIS WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 5 maart 2013 076635743:C

Nadere informatie

Q&A s dijkverbetering Gorinchem Waardenburg

Q&A s dijkverbetering Gorinchem Waardenburg Maart 2016 Q&A s dijkverbetering Gorinchem Waardenburg Wat is de planning van deze dijkverbetering? De dijk moet eind 2022 veilig zijn en gereed om zijn taak uit te voeren. De afwerking zal doorlopen tot

Nadere informatie

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel blz. 10, 4 e alinea blz. 10, 5 e alinea, laatste zin blz. 19, 5 e alinea blz. 21, 2 e alinea blz. 21, 3 e alinea blz. 22, onder

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017.

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017. Watervergunning Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht Datum 16 juni 2017 Zaaknummer 13429 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634 57 00 post@hdsr.nl

Nadere informatie

Projectplan Waterwet Dubbele Wiericke west Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Projectplan Waterwet Dubbele Wiericke west Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Projectplan Waterwet Dubbele Wiericke west Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 12 maart 2015 Projectnr.: 421104 Documentnr.: DM918127 Verantwoording

Nadere informatie

Datum 16 april 2012 Onderwerp aanbieding ter goedkeuring van het vaststellingsbesluit projectplan Perkpolder

Datum 16 april 2012 Onderwerp aanbieding ter goedkeuring van het vaststellingsbesluit projectplan Perkpolder I lillil 11111111111111111111 1111111111 lillillil 1111 12009448 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres: Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting Inleiding Deze samenvatting hoort bij de rapportage Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) voor het project Dijkversterking Tiel Waardenburg en Rivierverruiming Varik - Heesselt. Werken

Nadere informatie

PROJECTPLAN VERVANGEN GEMAAL HERBAIJUM

PROJECTPLAN VERVANGEN GEMAAL HERBAIJUM PROJECTPLAN VERVANGEN GEMAAL HERBAIJUM (besluit tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk; artikel 5.4 Waterwet) Datum : 8 oktober 2014 Cluster : Projecten OW nummer : ow.25206 Auteur : Ir. T.J.

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen

Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet Datum: 03-12-2012 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse memo aan: van: OG ZAND/ZON/130372 c.c.: datum: 22 augustus 2013 betreft: Achterweg 48, Lisse INLEIDING Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden in en om

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 5 februari het college van Dijkgraaf en Heemraden, 26 februari 2013 SWS/PWB. 5 februari 2013 mw. M.

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 5 februari het college van Dijkgraaf en Heemraden, 26 februari 2013 SWS/PWB. 5 februari 2013 mw. M. V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 26 februari 2013 SWS/PWB S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 5 februari 2013 mw. M. Wolfs ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 15 Ecologisch

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

2 1 MRT_2014 ECTR. janagl 1GCTZHEERSIN 3 3ECRETARlMT TECHNSCH AA\GR 0MOEVINGSM.NAGER PROJECTSCCRETARIS

2 1 MRT_2014 ECTR. janagl 1GCTZHEERSIN 3 3ECRETARlMT TECHNSCH AA\GR 0MOEVINGSM.NAGER PROJECTSCCRETARIS - - - Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2 1 MRT_2014 Retouradres Postadres: Postbus 5014 4330 KA Projectbureau Zeeweringen Postbus 1000 4330 ZW Middelburg ECTR janagl 1GCTZHEERSIN

Nadere informatie

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Algemene regel 22 22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Een algemene regel vervangt de vergunningplicht voor bepaalde activiteiten of werken die in de Keur

Nadere informatie

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland Bijlage 3. Ecologie B3.1. Beleidskader Aanleiding en doel De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 31 woningen op een deels braakliggende kavel en delen van zeer diepe achtertuinen (zie ook paragraaf

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek locatie Woonpark Zeist

Verkennend natuuronderzoek locatie Woonpark Zeist Verkennend natuuronderzoek locatie Woonpark Zeist Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet Datum: 22-11-2012 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Werkprotocollen Definitief Waterschap Zuiderzeeland Grontmij Nederland bv Lelystad, 28 november 2007 Verantwoording Titel : Gedragscode Flora- en faunawet

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

Projectplan Stuwput Handellaan gemeente Westland

Projectplan Stuwput Handellaan gemeente Westland Projectplan Stuwput Handellaan gemeente Westland Opsteller: P. Jol Status: Concept Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701666 Datum: 29-04-2014 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl

E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl Agenda voor vanavond: 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Presentatie marker alternatief

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum

Ruimtelijke onderbouwing. behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum Ruimtelijke onderbouwing behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum Initiatiefnemer: IJsvereniging Samenwerking Marum-Nuis Aanvraagnummer:

Nadere informatie

Toelichting. 1 Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning. 1.1 Inleiding. Onderdeel Maaseikerweg

Toelichting. 1 Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning. 1.1 Inleiding. Onderdeel Maaseikerweg Toelichting Betreft Toelichting op vergunningaanvraag Sluitstukkaden Maasdal Cluster B: Grevenbicht Roosteren Onderdeel Maaseikerweg Ons kenmerk WRO115-OV2.0 Datum 16 december 2015 Behandeld door Kragten

Nadere informatie

BOUWSTENEN VOOR HET VERSTERKEN VAN EEN DIJK

BOUWSTENEN VOOR HET VERSTERKEN VAN EEN DIJK BOUWSTENEN VOOR HET VERSTERKEN VAN EEN DIJK Concept november 2016 Inhoud 1. INLEIDING...3 2. OVERZICHT BOUWSTENEN OM HOOGTEPROBLEEM OP TE LOSSEN...5 3. OVERZICHT BOUWSTENEN OM BINNENWAARTSE INSTABILITEIT/

Nadere informatie