Foto s omslag: kolgans, Gennep, Eindhoven, 24 juni 2015 Fotografie: Robert van der Velden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto s omslag: kolgans, Gennep, Eindhoven, 24 juni 2015 Fotografie: Robert van der Velden"

Transcriptie

1

2 Foto s omslag: kolgans, Gennep, Eindhoven, 24 juni 2015 Fotografie: Robert van der Velden

3 R.H. VAN DER VELDEN GSM: BETREFT NEDERLAND FORMULE (NLF) VERSIE 1.8 DATUM 17 AUGUSTUS 2015 Begrippen Abstinentie Onthouding; medische term, van middel, maar ook van handelen, behandeling. A.I.V.E. Academie Industriële Vormgeving Eindhoven, tegenwoordig Design Academy Eindhoven. Cannabinoïde Een stof die kan binden aan een cannabinoïdereceptor, waarvan er minstens 2 typen bestaan, CB1 en CB2. Er zijn lichaamseigen cannabinoïden, zoals anandamide en 2-arachidonylglycerol (2-AG), evenals cannabinoïden van plantaardige oorsprong. In hennep (cannabis) zijn diverse van deze botanische cannabinoïden aanwezig, waaronder tetrahydrocannabinol (THC) dat verantwoordelijk is voor de psycho-actieve werking van deze drug. Stimulatie van de CB1 receptor zorgt voor een eetluststimulerend effect, eetbuien zijn een bekend nevenverschijnsel van cannabisgebruik. In een publicatie in de Nature Reviews-Cancer stelt Dr. Manuel Guzman uit Madrid dat cannabinoïden de groei van tumoren in cel-culturen en muizen remmen. Dat doet de cannabinoïde door de sleutelcellen die de groei van kankercellen stimuleren te veranderen. Kankercellen hebben geen automatische groeistop zoals de meeste cellen in ons lichaam en missen dus de noodrem die de groei stopt. De cannabinoïde levert deze noodrem en stopt de groei van de cel zelf maar ook de bloedvaten naar de tumor worden actief afgebroken waardoor de tumor geen nieuwe voeding krijgt; hierdoor sterft de tumor uiteindelijk af. CBD (cannabidiol) Een niet psychoactieve cannabinoïde die voorkomt in cannabis. Het wordt niet door de plant geproduceerd maar is een oxidatieproduct van tetrahydrocannabinol (THC) en is er een isomeer van. CBD remt de afbraak van THC door de leverenzymen. CBD werkt bij proefdieren als antipsychoticum en sedativum (bewustzijnsverlagend, kalmerend middel). CBD is de enige cannabinoïde waarmee verschillende gecontroleerde experimentele studies evenals klinisch onderzoek bij mensen is uitgevoerd bij multiple sclerose, neuropathische pijn (neuropathie is het niet goed functioneren van een of meer zenuwen), schizofrenie, bipolaire stoornis, sociale fobie, slapeloosheid, ziekte van Huntington en epilepsie.

4 Cognitie Dit is een begrip uit de psychologie, filosofie en communicatiewetenschap dat zowel kan verwijzen naar kennis, het kenvermogen of de inhoud daarvan, zoals ideeën of overtuigingen. Het begrip wordt zeer algemeen gebruikt en kan daarom ook verwijzen naar bijna alle processen en functies, zoals gewaarwording, waarneming, voorstellingsvermogen, bewaren in en het opdiepen uit het geheugen, probleemoplossen en denken. Nog algemener kan cognitie beschreven worden als de processen die betrokken zijn bij het verwerven en verwerken van informatie. Het zelfstandig naamwoord cognitie, sinds 1650 in het Nederlands, is afkomstig van het Latijnse woord cognitio, wat het leren kennen door de zintuigen of door het verstand kan betekenen. In de eerste betekenis kan het daarom gaan om nadere kennismaking en in de tweede betekenis om kennis, inzicht, doorzicht. Daarnaast kunnen cognitiones (meervoud van cognitio) ook voorstellingen en begrippen van iets zijn. Binnen de rechtspraak had het de betekenis van gerechtelijk onderzoek en beslissing. Cognitio is afgeleid van het Latijnse werkwoord cognoscere met de overeenkomstige betekenissen als leren kennen, beseffen, vernemen met zowel door de zintuigen als door het verstand. De cognitieve psychologie ontstaat gedeeltelijk als reactie op het behaviorisme waarin gedrag wordt verklaard door voornamelijk te kijken naar de relatie tussen de omgeving aan de ene kant, de prikkels, en de reactie van het organisme op deze prikkels aan de andere kant, zonder dat er wordt gekeken naar de tussenliggende processen in het hoofd. Jerry Bruner en George Miller richten als belangrijke hoofdfiguren uit de cognitieve psychologie het Center for Cognitive Studies in 1960 op aan de Harvard-universiteit en gebruikte bij de naamgeving bewust het begrip cognitive/cognition om zich af te zetten tegen het behaviorisme. In de beginjaren was het echter nog niet voor iedereen meteen duidelijk wat met het begrip cognitive werd bedoeld, zoals voor de psycholoog Don Norman tijdens zijn aanstelling in de jaren 60, zoals hij later verhaalde. In de opvolgende jaren neemt het gebruik van het begrip cognitie/cognitief toe en verschijnen handboeken met overeenkomstige titels, zoals cognitive psychology in 1967 van de Amerikaanse psycholoog Ulrich Neisser. Naast dat het begrip het onderwerp vormt van de cognitieve psychologie en de cognitiewetenschap, wordt het begrip ook gebruikt binnen andere richtingen van de psychologie zoals de klinische psychologie (cognitieve therapie) of sociale psychologie (cognitieve dissonantie). Dolhuis In vroegere tijden een inrichting voor opvang van geesteszieken. Drone Hier in de betekenis als in de science fiction serie Star Trek, waarmee individuen worden bedoeld die deels mens, deels machine zijn. DSM-IV, DSM-V Vierde en vijfde editie van de Diagnostical and Statistical Manual, hèt handboek voor de psychiatrie, uitgegeven door de American Psychiatric Association.

5 Desiderius Erasmus (Rotterdam, 28 oktober 1466, 1467 of 1469 Bazel, 12 juli 1536) Erasmus was een Nederlandse priester, augustijner kanunnik, theoloog, filosoof, schrijver en humanist. Ervaringsdeskundigheid Nuttig aangewende kennis, opgedaan door gerijpte en doorleefde ervaring van tegenslag, ziekte, beperking, lotgeval of levensomstandigheid. De ervaringsdeskundige benut deze kennis door soortgelijke ervaringen van anderen te verhelderen, door lotgenoten te helpen, door als klankbord te dienen voor beleidswijzigingen of innovaties die gericht zijn op verbetering van het betreffende ervaringsdomein, of door te ondersteunen bij programma s. Escapisme Afkomstig van het Engelse escape : ontsnapping, lek, ontkoming, afleiding en escapism, gewoonte of neiging de werkelijkheid te ontvluchten. Het is de psychologische neiging of gewoonte om de zorgen van het alledaagse leven en de daarbij horende verplichtingen te vergeten. Iemand die lijdt aan escapisme trekt zich terug in een andere wereld, zoals fictie, amusement, hobby, theater, videospellen en film. Het begrip escapisme komt daarom voor in de mediapsychologie. Sommige onderzoekers geloven dat escapisme eigen is aan het hedendaagse technologische leven omdat het de mensen afleidt van hun biologische, normale leven. Mensen ontsnappen aan de sleur van het dagelijks leven door middel van fictie en geofictie (het ontwerpen van fictieve geografische eenheden zoals steden, landen en planeten) in de literatuur, film, televisie, rollenspellen, pornografie, religie, drugs, internet en videospelletjes. Vele activiteiten die een normaal deel van een gezond leven zijn (eten, sporten en seksualiteit) kunnen vormen van escapisme worden als ze overmatig worden beoefend. Formule Samenstelling of recept; opsomming van ingrediënten en hun verhoudingen waaruit een product bestaat. Dit kan over dranken of etenswaren gaan, maar ook over andere producten in de ruimste zin des woords. De formule is een lijst van benodigdheden (in de juiste hoeveelheden) en de manier waarop de benodigdheden dienen te worden samengevoegd om een van tevoren bepaald resultaat te krijgen. Michel Foucault Paul-Michel Foucault (Poitiers, 15 oktober Parijs, 25 juni 1984) was een Frans filosoof. Begin jaren 50 slaagde hij erin zowel in de filosofie als in de psychologie af te studeren. Hij werd bekend in 1966 toen zijn boek Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines (De woorden en de dingen. Een archeologie van de menswetenschappen) uitkwam. Foucaults colleges trokken vaak overvolle zalen. Hij zou die positie bekleden tot hij in 1984 aan de gevolgen van aids overleed. GZ-psycholoog Gezondheidszorg-psycholoog; in Nederland sinds een aantal jaren verantwoordelijk voor de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg, eerder eerstelijns GGZ genoemd.

6 Herstel Volledige normalisatie na een psychische aandoening. Veel gebruikt in plaats van genezing in de geestelijke gezondheidszorg, omdat biologische ziektes in de psychiatrie niet bestaan. Hypomanie Hypomanie is een lichte vorm van manie. Evenals bij een manie treden hyperactiviteit, overmatige vreugde, impulsiviteit of prikkelbaarheid op, maar het contact met de realiteit gaat niet verloren en er treden ook geen psychotische symptomen op (zoals wanen en hallucinaties). In lichte gevallen hoeft hypomanie niet eens als een aandoening gezien te worden, maar in combinatie met andere symptomen (met name depressiviteit) kan er wel sprake zijn van een stemmingsstoornis. DSM IV TR: Een duidelijk herkenbare periode met voortdurend verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming, die ten minste vier dagen duurt en die duidelijk verschilt van de gebruikelijke niet-depressieve stemming.tijdens de periode van de stemmingsstoornis zijn drie (of meer) van de volgende verschijnselen (vier als de stemming alleen prikkelbaar is) voortdurend en in belangrijke mate aanwezig: opgeblazen gevoel van eigenwaarde of grootheidsideeën afgenomen behoefte aan slaap (bijvoorbeeld voelt zich uitgerust na slechts drie uur slaap) spraakzamer dan gebruikelijk of spreekdrang gedachtenvlucht of de subjectieve beleving dat de gedachten jagen verhoogde afleidbaarheid (dat wil zeggen de aandacht wordt te gemakkelijk getrokken door onbelangrijke of niet ter zake doende, van buiten komende prikkels) toeneming van doelgerichte activiteit (ofwel sociaal, op het werk of op school ofwel seksueel) of psychomotorische agitatie zich overmatig bezig houden met aangename activiteiten waarbij grote kans bestaat op pijnlijke gevolgen (bijvoorbeeld betrokkene wordt gepreoccupeerd door een ongeremde koopwoede, seksuele indiscreties of zakelijk onverstandige investeringen) Hopelijk is het eenieder duidelijk, dat het hier hoofdzakelijk gaat om hoogst subjectieve waarnemingen, waarvoor geen harde bewijzen te vinden zijn. Implementatie Dit is de invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie. De term wordt onder andere gebruikt in de IT-wereld, in de bestuurskunde (implementatie van beleid) en in juridische context (implementatie van wetgeving). De term hoeft niet noodzakelijkerwijs te slaan op het totale systeem. Ook een deelsysteem kan worden geïmplementeerd. Insomnia Slapeloosheid. Als slapeloosheid langer dan een paar nachten duurt, kan de aandoening chronisch worden en kan het slaaptekort een zeer nadelige uitwerking op het welzijn hebben. Slapeloosheid verstoort het natuurlijke slaapritme, dat moeilijk te herstellen is. Sommige mensen die aan slapeloosheid lijden, verergeren onbedoeld de situatie door overdag of vroeg op de avond kort te slapen, waardoor s nachts de kwaal juist erger wordt. Sommigen proberen ondanks het gebrek aan slaap te blijven functioneren, wat ernstige lichamelijke en psychische problemen kan opleveren.

7 Innovatie Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.). Innovatie is meer dan alleen een technische verbetering. Innovatie kan ook in bijvoorbeeld management of marketing plaatsvinden. De gevolgen van het op een nieuwe wijze toepassen van een bestaand product kunnen even groot zijn als de gevolgen van de introductie van het product zelf. Zo is de komst van het internet een technische innovatie, die zonder de ontwikkeling van e-business-strategieën waarschijnlijk minder succesvol zou zijn geweest. Garcia en Calanone merken in dit kader op dat innovaties anders zijn dan uitvindingen. Een ontdekking die nooit uit het laboratorium komt, blijft een uitvinding. Pas als een ontdekking in productie genomen wordt en waarde voor de onderneming toevoegt, zelfs als dat in de vorm van kostenbesparingen is, kan het een innovatie genoemd worden. In deze laatste omschrijving kan innovatie niet los gezien worden van marketing; zonder succesvolle vermarkting - commercialisatie - bestaat er geen innovatie. Manie Ernstige stemmingsstoornis die wordt gekenmerkt door heftige gemoedsbewegingen. Ze gaat gepaard met overmatige vreugde, boosheid, hyperactiviteit en impulsiviteit en een sterke ongeremdheid in tal van psychische functies. Een manie is gewoonlijk een uiting van een bipolaire stoornis. Een lichte vorm van manie wordt hypomanie genoemd. Iemand in een manische toestand gedraagt zich sterk naar buiten gericht. Men uit zich wisselend uitgesproken opgewekt of erg prikkelbaar, is zeer ongeduldig en wordt snel boos. In ernstige gevallen kan er sprake zijn van hallucinaties of wanen en grenst het gedrag aan wat psychotisch wordt genoemd. Bij vrijwel iedereen die hieraan lijdt ontstaan er vroeg of laat conflicten met de omgeving. Megalomanie Dit is in de psychologie de wetenschappelijke naam van grootheidswaan of grootheidswaanzin. Wie megalomaan is, ziet zichzelf als belangrijker of machtiger dan zijn omgeving of schrijft zichzelf bijzondere talenten toe. Soms is megalomanie een uiting van een sterk gevoel van eigenwaarde, maar de oorzaak kan ook zijn dat iemand zichzelf eigenlijk minderwaardig, onbetekenend of onbelangrijk vindt. In dit geval is de megalomanie een verdedigingsmechanisme van de psyche. De megalomaan sublimeert dan zijn minderwaardigheidscomplex in het tegendeel daarvan. Vaak kan iemand met grootheidswaan in eerste instantie innemend en charmant zijn en de aandacht van zijn omgeving krijgen, maar later ebt de bewondering weg en maakt plaats voor irritatie. Als iemand die megalomaan is ernstige problemen ondervindt in het sociale verkeer, dan kan er sprake zijn van een psychische aandoening: bijvoorbeeld een waanstoornis of schizofrenie. In dit geval kan iemand zich inbeelden onverslaanbaar te zijn of een belangrijke maatschappelijke positie in te nemen, bijvoorbeeld speciaal adviseur van het staatshoofd.

8 Narcisme Freudiaanse term uit de psychologie. Het is een vorm van gedrag die wordt gekenmerkt door een obsessie met de eigen persoon (vaak het uiterlijk), egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen. Iemand die narcistisch gedrag vertoont, noemt men een narcist. De term narcisme werd als een van de eersten gebruikt door Sigmund Freud en door hem verder uitgewerkt en bekend gemaakt. Hij noemde het verschijnsel naar de figuur Narcissus uit de Griekse mythologie. Narcissus wees volgens het verhaal alle romantische avances af en werd als straf verliefd op zijn eigen spiegelbeeld. Freud doelde met narcisme vooral op vrouwen die hun energie te veel aan zichzelf en te weinig aan anderen besteden. Verliefd zijn op jezelf, te veel eigenliefde, anderen gebruiken om jou aan je trekken te laten komen, niet een ander beminnen maar vooral zelf bemind willen worden, daar ging het volgens Freud over. Deze nadruk op eigenliefde is altijd blijven bestaan maar in de loop der jaren zijn er heel veel kenmerken bijgekomen en is het accent naar mannen verschoven. In de psychoanalyse wordt narcisme beschouwd als een normale fase in de ontwikkeling van kinderen. Het wordt secundair narcisme genoemd wanneer het optreedt na de puberteit. Sigmund Freud ( ) Narcissus door Caravaggio ( ), gemaakt in 1598/1599

9 P.A.A.Z. Psychiatrische Afdeling Academisch Ziekenhuis. Pionier Iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt, zodat hij daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen. Kenmerkend voor het werk van een pionier (het zogenaamde pionieren) zijn de ontberingen die men ondergaat en de grote inspanning die men zich moet getroosten omdat allerlei voorzieningen nog ontbreken. Het werk van een pionier gaat vaak gepaard met vele mislukkingen en tegenslagen, omdat de pionier nog niet kan beschikken over methodes die zich in de praktijk bewezen hebben. Het werk van een pionier is wel erg belangrijk, omdat anderen erop kunnen voortbouwen. Sommige personen zijn van nature een pionier. Zochten pioniers in oudere tijden een nieuwe en onbekende omgeving op, later waren zij bijvoorbeeld degenen die een nieuw bedrijf opstarten. Een echte pionier functioneert minder goed in een compleet gevestigde omgeving. Ook: geniesoldaat, schansgraver; benaming voor padvinders boven 17 jaar. Psychose Op afspraken gebaseerde omschrijving van een geestestoestand die zich kenmerkt door wanen en hallucinaties. Psychose NAO Diagnose uit het DSM IV handboek voor de psychiatrie, die een psychose betekent die nergens anders in het boek beschreven is. NAO is Niet Anders Omschreven. Schizofrenie Diagnose, die is samengesteld uit twee Griekse woorden; het betekent zoveel als gespleten geest, maar dit heeft niet direct iets te maken met de tegenwoordige geestestoestand. Het is een psychische aandoening binnen het schizoïde spectrum. Het wordt gekenmerkt door een verslechtering van denkprocessen en door slecht emotioneel functioneren. Deze aandoening openbaart zich meestal als gehoorshallucinatie, paranoïde of bizarre wanen of onsamenhangend denken en spreken en gaat samen met slecht functioneren op sociaal vlak. Net als alle andere diagnoses uit de DSM wordt de diagnose op basis van afspraken gemaakt en is er geen biologisch bewijs voor te vinden. Het woord schizofrenie werd in 1908 voorgesteld door Eugen Bleuler; hij wilde hiermee de scheiding weergeven tussen de verschillende functies van persoonlijkheid, denken, geheugen en waarneming. Bleuler omschreef de belangrijkste symptomen als de 4 A s: vlak Affect, Autisme, verstoorde Associatie van ideeën en Ambivalentie. Bleuler besefte dat de aandoening geen vorm van dementie was omdat sommige van zijn patiënten opknapten in plaats van achteruitgingen en stelde daarom de term schizofrenie voor.

10 S.P.V. Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Stigma Een stigma is een schandvlek of brandmerk dat aan een bepaald persoon, een groep personen of aan een zaak wordt gekoppeld. Een stigma kan ook een vooroordeel zijn dat leeft bij een bevolkingsgroep. In het Nederlands kent men het afgeleide werkwoord stigmatiseren. Synoniem hieraan is het brandmerken. Deze woorden worden gebruikt in overdrachtelijke zin. Als men een bepaalde groep brandmerkt/stigmatiseert, dicht men die groep als geheel een bepaald negatief kenmerk toe. Het is voor de gestigmatiseerde groep, zoals het voor een gebrandmerkte onmogelijk is van het merkteken af te komen, zeer moeilijk om een stigma kwijt te raken. Stigmatisering vindt vooral plaats op het vlak van conflicten tussen bevolkingsgroepen. Nederlanders hebben het stigma gierig te zijn, Belgen zouden dom zijn, allochtonen profiteurs. Aan genoemde voorbeelden is te zien, dat stigmata soms ironisch, dikwijls echter kwaadaardig zijn. Taxandrië Voormalige gouw tussen Maas en Dender waar de stamvader van het geslacht van Rode, waar het geslacht van der Velden uit voortkomt, Arnold van Rode (ca ), de gouwgraaf van was. De gouw is ontstaan tijdens de Merovingische dynastie van Frankische koningen. Taxandria had tot in de 10de eeuw nog natuurlijke grenzen die werden gevormd door de Maas in het noorden en het Peelgebied in het noord-oosten; vanaf Kessenich de rivier de Maas in het zuid-oosten, de rivieren de Jeker en de Demer in het zuiden en de rivieren de Nete en de Striene in het westen. Na de Sint-Elisabethsvloed bestond de Striene niet meer. W.S.N.P. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Zelfzorg Zorg door een individu zelf geleverd. Deze zorg kan een buitengewone kwaliteit hebben, die onbekend is bij de reguliere zorg, bijvoorbeeld door ervaringsdeskundigheid, een hoge begaafdheid of door slim gebruik te maken van wat nieuwe media als internet aan mogelijkheden te bieden hebben.

11 Definitie Hieronder volgt de definitie van de Nederland Formule, zoals deze door mij is bedacht en uitgewerkt. De eerste versie van deze definitie dateert van omstreeks , toen de eerste versie van wat nu de Nederland Formule heet, ontstond. Ervaringsdeskundigheid De Nederland Formule is het resultaat van onder meer gedurende 20 jaren ( ) opgebouwde ervaringsdeskundigheid binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg en van gedurende 28 jaren ( ) opgebouwde ervaringsdeskundigheid omtrent geestelijke problemen in mijn directe nabijheid. Ontwikkeling Deze deskundigheid heb ik op waardevolle wijze kunnen opdoen als gevolg van onder meer twee jaren studie sociale wetenschappen aan de universiteit van Nijmegen - sociologie en politicologie - en 5,5 jaar studie aan de Design Academy Eindhoven, voorheen A.I.V.E., alsmede de nodige ontwikkeling op autodidactische en autonome wijze opgedaan. Ook het feit dat ik 13 jaren zelfstandig ondernemer ben geweest (ontwerpbureau Lab 4), 10 jaar voorzitter en enig bestuurslid van een stichting (Stg. Nieuw Taxandrië) en gedurende meer dan 7 jaren actief ben geweest in de bestrijding van criminaliteit (2008-heden) heeft sterk bijgedragen aan mijn specifieke ontwikkeling tot informatie- en innovatiearchitect. Van dit laatste, door mijzelf ontwikkelde beroep is de eerder genoemde ervaringsdeskundigheid een essentieel onderdeel. Dit is recentelijk nog doorgenomen met de Nederlandse Bond voor Architecten, waarvan ik toestemming kreeg deze beroepen te hanteren. Omschrijving Het is een stelsel van wetenschappelijk onderbouwde feiten, innovatieve ontwerpen en culturele normen en waarden, dat bij correcte implementatie en realisatie door een samenleving - bij voorkeur in samenwerking met nationale en internationale overheden - leidt tot aanzienlijke innovatie betreffende de volksgezondheid van de wereldbevolking. De formule wordt als eerste gepresenteerd aan de Nederlandse overheden, opdat hier de innovatie als eerste kan geschieden, om daarna in zijn geheel of gedeeltelijk te kunnen worden geëxporteerd naar andere staten. Het is echter mogelijk dat de informatie via internet internationaal uitlekt. De hoop is erop gevestigd, dat de Nederlandse staat dit grotendeels weet te voorkomen. Zoniet, dan is er sprake van enorme kapitaalvernietiging, waar de Nederlandse staat hoofdzakelijk verantwoordelijk voor is; er is immers alles aan gedaan om de politiek volledig te informeren. Pionierschap Onbewust en intuïtief ben ik dit onderzoek gestart als pionier, door mezelf tot proefkonijn te maken van de psychiatrie. Mijn weg naar herstel is voornamelijk op autonome en autodidactische basis gevonden, eerder ondanks dan dankzij de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Wel heeft hoogleraar in de psychiatrie Prof. Dr. Jim van Os twee keer (2004, 2014) een belangrijke en richtinggevende rapportage afgegeven.

12 Achtergrond Ontstaan Ik heb deze ervaringsdeskundigheid opgebouwd, nadat ik in 1987 lijdzaam moest toezien hoe mijn eerste grote liefde door tussenkomst van haar ouders werd opgenomen op een gesloten P.A.A.Z.- afdeling van een lokaal hospitaal. We hielden allebei van cannabis en psychedelische muziek in die tijd. De verwarring was groot na de opname; blowen was cultureel gezien iets tamelijk onschuldigs, toch? Het kan toch niet alleen daardoor veroorzaakt zijn dat ze s-nachts niet meer in slaap kon komen en niet meer wilde eten? In die tijd ontstonden de vragen waar ik nu, achtentwintig jaren later, de antwoorden op heb gevonden. Voor die liefde is dat te laat gebleken, maar hopelijk voor haar en de wereld niet. Ook in die tijd merkte ik aan mijn vriendin, dat vertoeven in een natuurlijke omgeving haar goed deed en rust bracht. Ik ging met haar een aantal keren op vakantie in de Ardennen en we kwamen steeds met hernieuwde energie en frisse moed weer terug. Circa tien jaar later kwam aan de oppervlakte dat een verkrachting op 14-jarige leeftijd door haar eerste vriend haar leven ernstig en langdurig gedestabiliseerd had en uiteindelijk de voornaamste oorzaak bleek van de ontregeling op haar 21e. Neerwaartse spiraal De relatie met deze vriendin is daarna nooit meer dezelfde geweest. De psychiatrische interventie had voorgoed een kloof geslagen tussen ons. Toch hebben we die in totaal een jaar of negen volgehouden, tot Toen werd ik genoodzaakt mijn opleiding aan de Design Academy Eindhoven (toen A.I.V.E.) na vijf en een half jaar te staken zonder een diploma te hebben behaald. De inspiratie was, mede door de frustrerende relatie, opgedroogd. De afstudeerrichting die ik het meest interessant vond, mens en omgeving genaamd, had me na een jaar modules volgen - waarvan de eerste was behaald met goede resultaten - afgewezen, mijns inziens op dubieuze gronden, alhoewel er duidelijk studenten waren met meer aanleg voor het ruimtelijke vakgebied. Daarna heb ik nog een module bij mens en informatie behaald, maar na een maand of vijf was de koek echt op en kreeg ik geen studiefinanciering meer geregeld. Ik had in totaal 7,5 jaren gestudeerd, waarvan de eerste twee jaren sociale wetenschappen aan de universiteit van Nijmegen, nu Radbout Universiteit genaamd. Achteraf heb ik veel geleerd op deze opleidingen, maar door de nadruk die de samenleving vaak legt op het behalen van een diploma werd dit maar al te vaak ondergesneeuwd. Ontsporing Onbewust, maar moedwillig besloot ik daarna te ontsporen. Via het maken van experimentele rock n rollmuziek, kunst en design waren hier allerlei mogelijkheden voor aanwezig in de stad Eindhoven. Mijn gedrag werd door mijn sociale omgeving steeds vaker vreemd en beangstigend gevonden. Ik blowde en dronk flink. Wel had ik voldoende moreel besef en voorzichtigheid om niet over te gaan tot het gebruik van verboden middelen. Toch leidde mijn gedrag ook tot geldgebrek, zeker na het beëindigen van een baantje in een magazijn als uitzendkracht. Mede door dit geldgebrek sloeg de paniek toe; ik kreeg psychische klachten. Ik kon geen rust meer vinden en ontwikkelde wanen. De huisarts schreef het antipsychoticum Haldol voor. Enkele maanden later, in 1995, volgde de eerste gedwongen opname op een gesloten psychiatrische afdeling.

13 Diagnose Ik kreeg toen de diagnose schizofrenie, maar die werd mij pas drie jaar later, bij de tweede of derde opname medegedeeld. Psychiater Mark Scherders, die me behandelde, vertelde me destijds dat het om een ongeneeslijke ziekte ging, waarvoor levenslang gebruik van antipsychotica nodig zou zijn. Zijn mening zou gedurende de vijf jaren dat hij me behandelde niet wijzigen. De klap was groot na het te horen krijgen van die ernstige diagnose in Ik kreeg suïcidale ideeën als gevolg ervan en kon maandenlang niet veel meer dan op de bank liggen - ongetwijfeld vooral door de medicatie - en slechte TV-programma s kijken. Later leerde ik verhalen kennen van mensen die na het krijgen van de diagnose schizofrenie - een ervan twee weken erna - zelfmoord pleegden. Met een van hen was ik bevriend. Hij was moreel minder sterk dan ik, keek veel porno-video s, dronk veel bier en blowde te veel. Kortom, hij had een minder stevig pakket van normen en waarden dan ik meegekregen bij zijn opvoeding; ook was hij niet zo hoog opgeleid als ik. Opwaarts Gedurende de vijf jaren erna heb ik antipsychotica gebruikt, het middel Impromen. Ik was destijds onder behandeling van psychiater Mark Scherders. Ik had goede gesprekken met hem - onder meer over mijn gedrag - en kon in 1999 een cursus digitale vormgeving gaan doen. Ik kocht mijn eerste Apple pc en er was zo veel vraag naar mijn werk dat ik op 1 mei 2000 kon starten als zelfstandig ondernemer. Mèt diagnose schizofrenie waar mijn zakelijke contacten niets van wisten! Rond dezelfde tijd begon ik weer muziek te maken en startte een instrumentale band met vrienden en bekenden. Ik had ook vrienden die dezelfde diagnose hadden als ik; samen met een van hen, Menno van Heuven, en zijn vriend Atze de Vrieze heb ik rond 2000 de kortdurende videofilm Herstellen doe je zelf opgenomen. Er begonnen ideeën te ontstaan over de psychiatrie en hoogleraar Prof. Dr. Jim van Os kwam voor het eerst in beeld. Ik las Lof der Zotheid van Desiderius Erasmus en was getroffen door zijn rake kijk op mensen. Piek Rond 2001 begon ik voorzichtig weer te blowen. De band nam steeds serieuzere vormen aan en in 2002 werd een LP geproduceerd in mijn beheer. De live-concerten hielpen mij meer zelfvertrouwen te krijgen. Ook kreeg ik de prestigieuze opdracht voor het ontwerpen van de user interfaces van oce.com en de operating companies wereldwijd. Daardoor was er geld genoeg om de plaat te produceren en om interessante muziekapparatuur en gitaren aan te schaffen. Spannende tijd In 2003 was de opdracht van Océ Technologies succesvol afgerond. Toch was er in de relatie met mijn voornaamste contactpersoon bij Océ iets niet in de haak; hij liet me op een vervelende manier merken dat hij nu blij was van me af te kunnen komen. Er ontstond een spannende situatie: mijn inkomsten vielen sterk terug, ik blowde weer flink en de medicatie was afgebouwd. Er volgde weer een opname in een gesloten afdeling. Ik wist nog een stichting op te richten, later de Stichting Nieuw Taxandrië genoemd, waar ik de voorzitter van was en die tien jaar zou bestaan zonder financiële activiteit. De stichting hield zich onder meer bezig met genealogisch onderzoek naar voorouders in de mannelijke lijn en onderzoek naar wonen en werken in het rurale gebied; beiden voelden aan als heilzaam.

14 Weigering Bij de tweede opname in 2003 weigerde ik medicatie en geloofde niet meer in de diagnose. Ik werd twee weken opgesloten in een separeercel. Toch stabiliseerde ik net zo snel als ik deed mèt gebruik van antipsychotica; onthouding van cannabis deed waarschijnlijk zijn invloedrijke werk. Hieruit valt op te maken dat ik de antipsychotica nooit echt nodig heb gehad! Second opinion Op 26 juli 2004 gaf Prof. Dr. Jim van Os een second opinion af die de eerder gestelde diagnose schizofrenie ontkrachtte. Wel beschreef hij een kwetsbaarheid om met manische episoden te reageren. Over cannabis had hij niets opgeschreven. Schok Ik dacht toen dat ik van alle ellende verlost was. Ik werkte aan mijn gezondheid door te trimmen en stopte in 2005 met roken. Toen stuitte ik op ellendige toestanden in mijn sociale omgeving; het ging om een vermoeden van gedwongen prostitutie. Ik begon van de schok in 2006 weer te blowen, ondanks waarschuwende signalen van mijn vrienden. Vertrek In 2007 volgden twee opnames in de Grote Beek te Eindhoven. Ik wist de rechter ervan te overtuigen dat het om abusievelijke opnames ging. Mijn situatie in Eindhoven werd echter onder invloed van de zedenzaak steeds onhoudbaarder; ik raakte in een sociaal isolement en beleefde angstige momenten als gevolg van de dreiging van het louche milieu. Vanaf eind 2007 begon ik hierover meldingen te doen bij de lokale recherche van de politie te Eindhoven. Ik kreeg nog een tijd woonkostentoeslag ter compensatie van mijn benarde woonsituatie in een voormalige rosse buurt. Ook meldde ik het nodige aan de rechtspraak, omdat ik destijds toegelaten was tot de W.S.N.P.. Het mocht allemaal echter niet baten: eind 2009 werd de huurovereenkomst ontbonden van mijn riante huurwoning - die ik gebruikte als woonwerk-woning - in het centrum van Eindhoven en ik werd genoodzaakt te verhuizen. Westwaarts Ik besloot het avontuur op te zoeken en het vermoedelijke slachtoffer en de vermoedelijke dader achterna te gaan; ik verhuisde naar Gent (B), waar ik 40 dagen gewoond heb in het centrum. Ook daar heb ik de autoriteiten op de hoogte gebracht van de zedenzaak en was de dreiging voelbaar. Ik kon een huisje huren in Sas van Gent (NL), tegen de Belgische grens. Mijn opluchting was groot, omdat ik gemerkt had dat er in België geen sociale voorzieningen zijn zoals we die in Nederland kennen. Geen huurtoeslag, geen sociale huursector, een bijstand die honderden euro s lager is. Wel kon ik via een opleiding tot ADSL-installateur in België aan betaald werk komen. Mijn autonome werkzaamheden, onder meer in de bestrijding van zware criminaliteit, achtte ik echter van veel grotere waarde voor de maatschappij.

15 Zeeland Ik begon weer te blowen, nadat ik dit uit respect voor de Belgische wetgeving 40 dagen niet had gedaan. Ik ging door met het produceren van Engelstalige songs, iets waar ik rond 2004 mee begonnen was. Tot 2013 wist ik 7 hoofdzakelijk vocale albums op te nemen. Alleen de publiciteit was onder meer door de zedenzaak, die veelvuldig in de songteksten doorschemerde, een probleem, mede door de afgelegen woonwerksituatie waarin ik mij bevond; deze werd beperkt tot no budget publicatie op het web. Dit blowen resulteerde regelmatig in geldgebrek, waardoor mijn gedrag problemen begon op te leveren. Conflicten Rond de troonswisseling, eind januari 2013, liep de spanning met onder meer het in Sas van Gent aanwezige rosse milieu zo hoog op, dat er problematische conflicten ontstonden, ook met de politie. Er volgde een opname bij Emergis in Kloetinge. Ik werd er maar liefst twee maanden vastgehouden, overdreven lang naar mijn idee. Als ik medicatie had geweigerd was ik waarschijnlijk maanden vastgehouden op een gesloten afdeling, iets wat ik als een ernstige wantoestand beschouw. De geleverde zorg van psychiater Marc Servaes en sociaal psychiatrisch verpleegkundige Loubna Ouifak had overigens narcistische kenmerken en beviel niet erg. De communicatie in Kloetinge was bovendien ernstig onder de maat. Dhr. Servaes constateerde misbruik van cannabis en psychose NAO. Tijdens de afhandeling van een klacht tegen hem vertelde hij dat ik 5 jaren antipsychotica nodig zou hebben; ik heb dit langs diplomatieke weg weten te bekorten tot iets meer dan twee jaar. Literatuur Door de antipsychotica (Xeplion, Risperidon) kon ik de paar jaren hierna weinig meer dan lezen; ik heb dit dan ook veelvuldig gedaan: het complete oeuvre van John Irving, Arnon Grunberg, Philip Roth, Tomas Ross, Herman Koch en Stefan Hertmans heb ik verslonden, maar ook veel werken van Willem Frederik Hermans en Harry Mulisch en wat Russische romans van Lev Tolstoj en Fjodor Dostojevski. Het gezonde aan lezen van goede romans is de herkenning van veel ellende, waanzin en problemen bij de hoofdpersonages (en dus indirect de auteur), het ongezonde is het te weinig bewegen (vooral door de medicatie). Zorg in Zeeland In tegenstelling tot de psychiater en de S.P.V. bevielen de nieuwe huisarts, David de Backer (vanaf februari 2013), en de GZ-psycholoog Tom Hellemans (vanaf september 2013) uitstekend. Deze twee jonge, Vlaamse mannen - Servaes en Ouifak zijn ook Vlaams - hadden geen enkele moeite om mee te gaan in mijn eigenwijze visie op zorg en zagen mij vooral als een artistiek persoon, wat ik natuurlijk ook ben als alles goed gaat. Wel had een GZ-psycholoog destijds nog niet de wettelijke verplichting om een DSM-IV stoornis vast te stellen; dit maakt natuurlijk veel uit. Rapportage Op 9 mei 2014 volgde een tweede rapportage van Prof. Dr. Jim van Os. Hij contateerde dat ik ver gevorderd was in mijn herstel en dat ik boven de psychiatrische diagnose stond. Hij vond mijn verhaal indrukwekkend en vertelde me dat ik mijn herstel vooral aan mezelf te danken had.

16 Werkdruk Onder druk van maatschappelijk werk begon ik eind juli 2014 met vrijwilligerswerk. Het ging om lichamelijk zwaar verhuiswerk bij een onmogelijke man die hoogstwaarschijnlijk het grootste deel van zijn leven geld had verdiend met de zwarte handel in dieren. Ik heb dit werk gedaan totdat ik er slapeloze nachten - insomnia - van kreeg. Uiteindelijk ben ik na een buitengewoon onredelijke en dominante opstelling van deze man weggegaan. Ik heb zijn gedrag bij agogisch en maatschappelijk werk gerapporteerd, maar weet tot op de dag van vandaag niet of ze mijn recherche-werk in deze context op waarde hebben geschat, of dat ze me beschouwen als werkschuw tuig; u begrijpt hopelijk dat dit tot het nodige wantrouwen heeft geleid bij maatschappelijk werk in Zeeland. Keuzes In september 2014 nam ik voorgoed afscheid van het blowen. Ik verhuisde begin november van Sas van Gent naar Boxtel en eind november stopte ik ook met roken, mede om de drempel naar de cannabis verder te verhogen. Doordat mijn vader afkomstig is uit Liempde, nu gemeente Boxtel, voelde ik me er al snel thuis. De maatschappelijk werker is beter dan die in Zeeland en heeft meer verstand van arbeidsethos. Voor alle zekerheid zocht ik psychische begeleiding. Een psycho sociaal coach uit het netwerk van mijn huisarts beviel niet. Ze luisterde niet goed en dacht ten onrechte dat het niet goed met me ging. Ik stapte medio december over naar GZ-psycholoog Bas van Dijk. Verplichting Eind 2014 ontving ik bericht van de gemeente Boxtel dat ik recht had op een bijstandsuitkering. Wel hoorde daar de verplichting bij tot behandeling door een psycholoog of psychiater. Hier heb ik met succes bezwaar tegen gemaakt. Op 22 april 2015 werd de verplichting opgeheven. Ondertussen heb ik de antipsychotica met succes afgebouwd en ben met ingang van maart 2015 volledig hiermee gestopt. Einde behandeling Dat opheffen van die verplichting was net op tijd, want ik had door gebrek aan vertrouwen de behandeling door Bas van Dijk gestaakt en was onder grote druk op zoek naar een vervanging van hem. Ook het vertrouwen in mijn huisarts Dhr. van Riel hield plotseling op. Tegen hem, Dhr. van Dijk en psycholoog Mw. Anjo van Lieshout heb ik klachten in moeten dienen. Bovendien heb ik de gang van zaken gemeld bij de Inspectie voor de GezondheidsZorg en het Landelijk Platform GGZ. Sinds april 2015 ben ik zonder behandeling door een psycholoog of psychiater, al heb ik wel een tweetal intake-gesprekken gehad. Alleen psycholoog Liduine Knubben wist dit te doen zonder ernstige miscommunicatie. Toch beviel ook zij niet, omdat ik niet genoeg vertrouwen in haar had.

17 Zelfzorg Ik ben dus per april volledig overgegaan op zelfzorg, niet omdat ik geen behandeling meer nodig had, maar omdat de reguliere zorg ontoereikend is gebleken waar de door mij op basis van ervaringsdeskundigheid ontwikkelde zelfzorg wel leverde en nog steeds levert. Ik beschouw mezelf per juni 2015 als zo goed als volledig hersteld en handhaaf de zelfzorg om problemen in de toekomst voortaan te vermijden. Ik denk dat ik hierin zal slagen, alhoewel er, net zoals bij iedereen, omstandigheden kunnen ontstaan waardoor ik in het nauw gedreven word. Cannabis Onthouding van cannabis is een belangrijke voorwaarde gebleken voor continuering van de genormaliseerde situatie. Dit houdt verband met mijn hoge begaafdheid en gevoeligheid, waardoor het nuttigen van cannabis een psycho-actieve werking heeft die meer funest is dan bij iemand anders, zo is gebleken. Deze gevoeligheid is niet altijd even sterk geweest. Vooral in 2014, aan het einde van mijn blow-periode ( met tussenpozen van een aantal jaren), werd ik al knetterstoned van een half jointje, terwijl ik ook jarenlang zonder psychische problemen een gram per dag rookte. Er zijn er echter meer met een hoge begaafdheid of gevoeligheid, waarbij veelvuldig gebruik van cannabis een desastreuze werking kan hebben. Sommigen stoppen er op tijd mee en komen niet in psychische problemen terecht, anderen kleuren graag buiten de lijntjes en worden afgevoerd; iets wat ik maar niet meer doe, dat buiten de lijntjes kleuren. Ik heb na twintig jaren psychische problemen opdoen en oplossingen hiervoor zoeken wel genoeg ontdekt. Overgewicht Momenteel werk ik aan het terugdringen van mijn overgewicht, dat zich heeft opgebouwd gedurende het gebruik van antipsychotica. Ook zal mijn cholesterolgehalte wel wat te hoog zijn, evenals het suikergehalte in mijn bloed. Wel lukt het al om voldoende te bewegen; ook dat kan nog beter.

18 Kenmerken van de Nederland Formule Psychiatrie Binnen het (pseudo)wetenschappelijk domein van de psychiatrie is de visie van Prof. Dr. Jim van Os in Nederland richtinggevend gebleken. Tot tweemaal toe heeft hij in circa een half uur tijd een beoordeling weten te geven van mijn psychische situatie die mijn herstel heeft bevorderd. Dat hij van mening is, dat ik mijn herstel vooral zelf heb veroorzaakt, geeft mij het vertrouwen om met deze formule voor de dag te komen. Toch ben ik hem natuurlijk zeer dankbaar voor zijn twee rapportages in 2004 en Zonder hem was de weg naar herstel veel moeilijker aan te leggen geweest. Hij is de wetenschappelijke opponent van de zogenaamde Utrechtse groep psychiaters, met daarin onder andere Prof. Dr. René Kahn, die stellen dat schizofrenie bestaat terwijl Jim van Os bewijst dat dat niet zo is. Als ervaringsdeskundige die zo goed als volledig hersteld is van de diagnose schizofrenie ben ik een van diegenen die het levende bewijs dat schizofrenie niet bestaat. De formule dient om dit wereldkundig te maken op een manier die mijn herstel ondersteunt, omdat de volksgezondheid van de wereldbevolking ermee gediend is. Prof. Dr. Jim van Os (1960) Niet alles wat Prof. Dr. Jim van Os verkondigt kan mijn goedkeuring wegdragen. Als ervaringsdeskundige, ontwerper, kunstenaar en schrijver ga ik regelmatig veel verder in het schetsen van strategische vergezichten dan van Os. Zo beweer ik bijvoorbeeld dat psychoses niet bestaan. Onlangs heb ik bedacht dat de stigmatiserende term psychose op te delen is in acht parameters: 1. desintegratie 2. ontregeling (decompensatie) 3. overgevoeligheid 4. identiteits-problemen 5. hyperbewustzijn (o.a. waanbelevingen en hallucinaties) 6. cognitieve problemen (o.a. aandacht, geheugen) 7. stemmingsproblemen (problematische neerslachtigheid en opgewektheid) 8. verval van het geweten (immoreel en delinquent gedrag vanuit verwardheid) Dit model behoeft ongetwijfeld verbetering, maar is in zijn nuance een duidelijke innovatie ten opzichte van de stigmatiserende vergaarbak die psychose is. Ik werk al jaren aan een vocabulaire die stigmatiserende psychiatrische diagnoses vermijdt. Zo heb ik ontdekt dat het beter is om te spreken over neerslachtigheid in plaats van depressiviteit, omdat de eerste term geen stigmatiserende psychiatrische diagnose is, waarbij medicatie hoort die slechts symptomen bestrijdt. Dit lijkt simpel en zorgmijdend, maar is een manier om de psychiatrie, die vaak meer kwaad doet dan goed, te omzeilen en toe te kunnen komen aan meer structurele en diepgaande zelfzorg. Zo is blues-muziek van oudsher ontstaan om gevoelens van neerslachtigheid op een heilzame wijze te kanaliseren. Of neem de oerhollandse smartlap, of tragische klassieke muziek. Het bestaan van deze uitingsvormen toont aan dat verdriet wel degelijk onderdeel is van onze cultuur en te belangrijk is om weg te proberen te moffelen achter een oppervlakkige, lang leve de lol mentaliteit of een te veel op bezit gericht systeem. Het is van groot belang om deze culturele uitingsvormen te herwaarderen.

19 Ontstaan van de psychiatrie Johann Christian Reil (Rhaude, 20 februari 1759 Halle, 22 november 1813) was een Duits arts, fysioloog, anatoom en psychiater. Reil introduceerde de term psychiatrie in In 1795 startte hij het eerste wetenschappelijke psychologische tijdschrift in het Duits: Archiv für die Physiologie. In 1810 werd hij op voordracht van Wilhelm von Humboldt in Berlijn benoemd tot de eerste hoogleraar psychiatrie. Naast psychiater was Reil onder andere de lijfarts van Johann Wolfgang von Goethe. Reil overleed in 1813 aan buiktyfus, die hij opliep bij het verzorgen van de gewonden in de Slag bij Leipzig, een van de zwaarste confrontaties van de napoleontische oorlogen.

20 Het ontstaan van schizofrenie Paul Eugen Bleuler (30 april juli 1939) was een Zwitserse psychiater. Hij werd vooral bekend als naamgever van de ziekte schizofrenie en zijn pionierswerk in de beschrijving van psychische aandoeningen. Zijn boek Lehrbuch der Psychiatrie was decennialang toonaangevend in de psychiatrie. Nog in 1983 verscheen een vijftiende druk. In 1898 werd hij directeur van zijn oude ziekenhuis Burghölzli, waar hij onder anderen Carl Gustav Jung, Franz Riklin en Karl Abraham in dienst had. Ook zijn zoon Manfred Bleuler heeft hier later als psychiater gewerkt. Eugen Bleuler ( ) Zoals gezegd is Bleuler beroemd geworden door de naam schizofrenie en de afgrenzing hiervan van andere psychiatrische ziektebeelden. Hij was een van de eersten die een systematische beschrijving en classificatie van geestesziekten gaf. De schizofrenie was door Emil Kraepelin eerder dementia praecox (vroegtijdige dementie) genoemd en beschreven als een ziekte die op jonge leeftijd ontstaat en tot geestelijk verval leidt. Bleuler constateerde echter dat er niet altijd dementie optrad. Hij publiceerde een nieuwe definitie van de ziekte en gaf deze ook een andere naam: schizofrenie (gespleten geest). Ook de term autisme is van Bleuler afkomstig. Hij doelde hiermee op het verstoorde emotionele contact met anderen dat hij bij schizofrenen waarnam. Het woord schizofrenie werd in 1908 voorgesteld door Eugen Bleuler; hij wilde hiermee de scheiding weergeven tussen de verschillende functies van persoonlijkheid, denken, geheugen en waarneming. Bleuler omschreef de belangrijkste symptomen als de 4 A s: vlak Affect, Autisme, verstoorde Associatie van ideeën en Ambivalentie. Bleuler besefte dat de aandoening geen vorm van dementie was omdat sommige van zijn patiënten opknapten in plaats van achteruitgingen, en stelde daarom de term schizofrenie voor. Interessant is dat Bleuler geheel tegen de visie van Kraepelin in geloofde dat er geen duidelijke grens is tussen een gezonde en een zieke geest. Hij nam bij mensen gedrag waar dat wel aan schizofrenie deed denken, maar niet ziekelijk genoemd kon worden. Hij beschouwde dit niet-ziekelijke gedrag meer als een persoonlijkheids- of karaktereigenschap (vergelijk bijvoorbeeld schizotypische persoonlijkheidsstoornis).

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

samen zoeken naar balans

samen zoeken naar balans LANDELIJKE DAG PSYCHISCHE GEZONDHEID, 10 OKTOBER 2006 B orderline B ulletin samen zoeken naar balans Van het ene uiterste in het andere een typisch geval van borderline Sommigen mensen menen precies te

Nadere informatie

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Project M55 Esther Pols Janneke Kessels Marjo Pouls Francien Fredriks Marieta Verhoeven Sandra

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2010

Nieuwsbrief najaar 2010 Nieuwsbrief najaar 2010 1 Belangrijke Telefoonnummers Stichting ~ Organisatie van familieleden en direct betrokkenen van psychiatrische patiënten 030-2546803 werkdagen van 10.00-12.30 Advies en Hulplijn:

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen?

remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen? remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen? van de redactie Helpt praten? Waar denkt u aan bij het thema geest en lichaam? De geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter vanuit bekeken Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter juni 2015 Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter Vanuit autisme bekeken Juni 2015 Colofon Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek

Nadere informatie

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Inleiding Dit werkstuk gaat over Bordeline-persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline genoemd: Een leven waarin alles van een leien dakje gaat, is eerder uitzondering

Nadere informatie

Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk. Annemarie Kolenberg

Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk. Annemarie Kolenberg Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk Annemarie Kolenberg COLOFON In opdracht van het LPGGz gemaakt. Financieel mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid Interviews, tekst en redactie:

Nadere informatie

Leven met een borderliner

Leven met een borderliner Paul Mason & Randi Kreger Leven met een borderliner Een praktische gids tweede editie Oorspronkelijke titel: Stop Walking on Eggshells: Taking Your Life Back When Someone You Care About Has Borderline

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?)

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Vanwege privacy van de personen, mag niets uit dit document gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming. Anja Trapman De Wezel 18 3972

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie