KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v AC Ap e ld o om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om"

Transcriptie

1 ko o pm a n s TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. K a n a a l N oo rd A M A p e l d oo rn P o s tb u s AC Ap e ld o om Te l e foo n Fa x a p e l d o o r ko o p m a n s. n l www. ko o pm a n s. n l B a n k , KvK Ve l uwo e n Twe n te I SO g ec e rt i fi c e e rd KO P E RS O PT I E L I J ST 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3 Da t u m 1 6 s e p te m b e r Refe re n t l e P roj e c t Wo n E n g t y p e 9 B e h a n d e l d d o o r T.G. V i n k e - B ro uwe r o

2 koopm a n s T B I b o uw I n h o u d ] n l e i d i n g K E U K E N T E G E LW E R K SA N I TA I R * * * * LO O D G I E T E R SW E R K* * * * C E N T RA L E VE RWA R M I N G E L E KT RA B O UWKU N D I G E VO O R Z I E N I N G E N BO UWK U N D I G E VO O R Z I E N ] N G E N (A F B O UW) * * * * D I VE R S E N Voo rwaa rd e n b ij de kope rs opt i e l fj st 25 B ij l a g e n : 1 I n d i cat ie l ij st m ee rwe r k i n sta l la t f e s t. b. v, uw ke u ke n 2 N u l te ke n i n g ke u ke n i n sta l l a t i e (vo l g t) 3 B ro c h u re b i n n e n d e u re n D e u r i d e e 4 B ro c h u re s a n i ta i r V i l le ro y & Boch os o o

3 ko o pm a n s T B I b o u w I n l e i d i n g E r i s m e t zo rg ee n ko pe rs o pt i e l ij st s a m e n ge s te l d, op ba s i s va n bo uwk u n d i g e e n i n s ta l l a t i e te ch n i s ch e m e e rwe r k o p t i e s, d i e va n to e p a s s i n g z i j n o p uw t o e ko m s t i g e wo n i n g. D e ze l ij s t b i e d t u d e m o g e l ij k h e i d uw wo n i n g a a n t e p a s s e n a a n e e n a a n t a t pe r so o n l ij ke we n s en. Uw ko p e rsb ege le i d e r za l u pe rsoo n l ij k be ge]e i d e n t ijde n s de bo uw. Ee n a fs p ra a k m a ke n m et de l ev e ra n ci e r s ( ke u ke n, sa n i ta J r e n t e g e lwe r k ) i s mo g e l ij k n adat u ee n g e s p re k heeft g e ha d m e t uw ko pe rs b e ge le i d e r. Ma a k uw keu ze U k u n t u i t b ij ga a n d e ko p e rsopt i e l ij st ee n ke u ze m a ke n. De opt i e s b i e de n u d e g e l eg e n he id om w ij z ig i nge n e n /o f u it b re id i n g e n aa n t e b re n g e n a a n i n s ta l l a t i e s e n a fwe r k i n g e n, m a a r o o k i n e n ke l e b o uwku n d i g e o p t i e s. Wa t i s we l l n i et m o g e l i j k? Uw w o n i n g m a a k t d e e l u i t va n e e n p roj e c tm a t i g e b o uw. O m d e b o uw va n d e d i ve rs e wo n i nge n op h e r p roje ct zo v oo r s poe d i g m o g e l ij k t e la te n ve r lo p en, heb be n w ij e n ke l e ' sta nd a a rd ' opt i e s u i t g e d a c h t. Dez e o pt i e s pa s s e n b i n ne n h et b o uwsyst eem e n d e b o uwp l a n n i n g. H e t ka n z ij n d a t i n d i v i d u e l e a a n p as s i n g e n n i e t b i n n e n h e t bo uws ysteem of b ij de p ro ce s m at i ge bo uwp l a n n i ng pa s s e n e n d e r ha l ve n i et u i tg evo e rd wo rd e n. He t i s b e l a ng r ij k d at u d e o p ti e s t ij d i g aa n o n s m e l d t. De sta n d va n de v oo rtga n g i n d e b o uw ka n a a n l e i d i n g z ij n o m be p a a l d e o f i n d i v i d u e l e w ij z i g i n g e n n i e t m e e r u i t te voe rem Let u d aa rom g o ed o p d e d ive rse s l u i t i n g s d ata va n de o p tj e s. D i t g e l d t oo k vo o r eve n t ue r e i n d i v id ue l e a a n pa s s i n ge n. He t i s mo ge] ij k da t w ij i nd i v i d ue le aa n p a s s i n g e n va nweg e te c h n i sch e e n /of o rg a n i s a to r i s ch e r e d e n e n s l e c h t s i n b epe r kte m ate doo rvoe re n. Dat h ee ft o nde r m ee r te ma ke n m et b epe r k i n ge n d ie wo rde n o p g el e g d va n u i t d e bo uwre g e lg ev i n g. Het i s t ij de n s de bo uw n i et to e g e staa n om ze l f ( o f doo r d e rde n ) wij z i g i n g e n u i t te vo e ren. U i te raa r d i s d i t na op leve fi ng we l m o ge l ij k. U d i e n t e r d a n ze l f vo o r te z o rg e n d a t d e wo n i n g vo l d o e t a a n d e b o uwre g e l g ev i n g. A l l e ze l fwe r kza a m h e d e n a a n uw wo n i n g (wa n d e n, v i o e re n, k oz ij n e n, i n s ta l l a t i e s, e n zovo o rt ) h e b b e n co n se q u e n t ie s he bbe n v oo r d e ga ra n t ie. D e ze ka n b e pe r kt wo rd e n, of ze l fs h e l e m a a l ve rva l l e n. D i t i s o o k v a n to e p a s s i n g o p b ij vo o rb e e l d ze l fwe r k za a m h e d e n a a n cas co opge]ev e rd e keu ke n, b a d kam e r en/of to i let r u im te (n). E r za l g ee n t oe stem m i n g g e geve n wo rd e n voo r h e r m a k e n v a n spa fi n g e n i n de v loe re n te n b e h oeve va n voo r be re i d i n g v a n roo kg a s ka n a l e n v oo r ee n la te r te p l a a t s e n o p e n h a a rd. Tev e n s za l e r g e e n to e s t e m m i n g g e g e ve n wo rd e n v o o r e e n afz u i g k ap m et mot o r en a fvo e r naa r b u i te n. Uw ko p e rs b e ge l e ide r i n fo rm e e rt u o ve r d i ve rse bove n staa n d e p u n te n i n het ko p e r s g e s p re k.

4 ko o pm a n s TB I bouw H o e ve rd e r n a d e a a n ko o p? U wo rd t u i tg e no d i gd d o o r uw ko pe r sb ege l e ide r d i e u i n ee n ge s p re k i n fo rm at ie g e e lt ove r uw wo n i n g e n d e p r o ce d u re s va n h e t m e e rwe r k. I n d i v i d u e l e we n s e n b e s p re e kt u d a n oo k me t uw kop e rsb eg e l e id e r. W ij v ra ge n u vo o ra fga a nde aa n het ge sp re k, deze ko p e r so p t [ e l ij st go e d d oo r t e n e m e n e n eve n t ue le v ra g e n e n opm e r k i n ge n a l v a st te n ote re n, z od a t d e ze t ij de n s h e r g e s p re k doo rge n om e n ku n n e n wo rd e n. N a h e t g e s p re k m e t d e ko p e rs b e g e l e i d e r z u l l e n uw g e g e ve n s a a n d e l eve ra n ci e r b e ke n d wo rde n g ema a kt. V66 r d e h ie ro nde r g e noe m de s l u i t i n g s d a t a bezoe kt u de [ ev e ra n cie rs e n stu u rt u d e g ewe n s te o p t i e s u i t d e ko p e rs o p t i e l ij s t o p n a a r : K o o p m a n s B o uw B.V. Af d e l i n g K o p e rs b e g e l e i d i n g A ntw o o rd n u m m e r V B A p e l d o o r n Uw k o p e rs b e g e l e i d e r s t u u rt u e e n o rd e r b e v e s t i g i n g va n h e t m e e rwe rk m e t e e n ko p e rso p t i e te ke n i n g l vo o r o n d e rte k e n i n g. Vo o r a l l e w e r kz a a m h e d e n, d i e d o o r u t i j d i g wo rd e n o pg e d rag e n vo o r o n d e rst a a n d e s l u i t i ng s data, i s de sta nd aa rd op l eve r i n g s p ro ce d u re m et g a ra n t ie s va n to e p a s s i ng. De opt ie s, wa a rvoo r u o p d ra ch t geefl, zu l l e n wo rd e n i n ge te ke nd op d e te ke n i ng v a n uw wo n i n g e n g ev e n ee n i n d i cat ie va n d e p la a ts waa r de z e a a n g e b ra ch t z u l [ en wo rde n. H e t bo uwp roce s i s ee n zee r b ewe r k e l ij k p ro ce s. O m d i t zo so e pe l en vo o r sp o e d i g m o g e l ij k te l a te n ve r lop e n w i l l e n w ij u ve rz o e k e n om de s l u i t i ng sd a tu m goe d i n de g a te n t e h ou de n. D i t ho ud t i n d a t u t ijd ig a l uw opt i e s aa n o n s ke nba a r d i e n t te m a k ke n, zo d a t e e n co r re cte en vo o rs po e d i g e b e han de] i n g ka n p l aa ts v i n de n. D i t v oo r ko m t t e le u rste l l i n g e n. N a d e s l u i t [ ng s da t a k u n n e n wij g e e n aa n v u l E i n ge n en/o f wij z ig i ng e n me e r i n b e h a nd e l i n g n e m e n. S l u i t i n g s d a ta De s l u [ t i n g sdata voo r h e t p roj e ct 1 6 wo n i n g e n Y Am H o me, fa se 3 z ij n : Casco : R uw b o uw : Af b o uw: c i rca 1 0 w e ken vo o r s ta rt bouw ( l eggen b eg a n e g rondv l oe r ) c i rc a s ta rt b o uw c i rc a 6 w e ke n n s ta rt b o uw We w i l [ e n u e r n ogm a a l s o p w ij ze n da t het v a n g root be la n g i s dat u t ijd ig uw ke u ze maa k t e n d o o rg e e ft. N a d e s l u i t [ ng sdata k u n ne n wij z i g i n g e n of ext ra]ve rva l [ e n va n o pt ie s n iet m ee r wo rde n u i t g evoe rd. Vo o r kom d aa r om te ] e u rste l ] in ge n a chte raf. H e e ft u n o g v ra g e n, d a n k u n t u c o n ta c t o p n em e n m e t uw k o p e rs b e g e l e i d e r te l e fo o n n u m m e r o f p e r e -m a i l TG, V i n ke B ro uw e Ko o p m a n s, n L o; o

5 ko opmans T B I b o uw B e ta l i n g s re g e l i n g m e e r - e n m i n d e rw e rk Al l e be d rage n, we l ke z ij n aa ng e g eve n i n de ko p e rsopt ie l ij st, z ij n in c l u s ief btw. Oo k de e ve n t ue l e i nd i v i d u e le ofe rte s, we l ke u a a nge bo d e n wo r de n, z u l l e n i ncl u s ief btw wo rd e n ve rm e l d. Zo d ra h e t m e e t- e n m i n d e rwe r k d efi n i t i e f i s, z a l h e t m e e rwe r k wo rd e n v e r r e k e n d i n twee te rm ij ne n, te we te n 25% b ij o p d ra ch t e n 7 5% b ij d e l aa ts te te rm ij n voo r de o p l eve r i n g. We r kza a m h e d e n d o o r d e rd e n We r kz aam h ede n doo r d e rd e n o f u ze l f wo rd e n a b so l u u t n i e t t o e ge sta a n t ij d e n s d e bo uw. N a o p l e ve r i ng k u nt u ze l f of doo r de rde n we r kza a m he d e n ve rri c h te n c. q, lat e n ve rr ich te n i n de wo n i ng. Ve rh u i z i n g e n / va ka n t i e s Wij ve rzo e k e n u v r i e n d e l ij k, wa n n e e r u ve r h u i s t, d i t t ij d i g s c h r i f e l ij k d o o r t e g ev e n a a n a l le b e t ro k ke n pa rt ij e n. I n d i e n u voo r ee n la nge re pe rio d e, b u i te n de b o uwv a k, op va ka nt fe g aat i s h e t h a nd i g om d i t doo r te g eve n i n ve r b a nd met de b e re i k ba a r h e i d. We w e n s e n u v ee l p l ez i e r m e t h e t k i eze n va n d e v o o r u g e s c h f k te o p t i e s.

6 ko o pm a n s T B I b o uw K E U K E N..... S t a n d a a rd i s uw wo n i n g n i e t vo o rz i e n va n e e n k e u k e n. D e ke u k e n i n s ta H a t i e s wo rd e n co n fo rm b ijgevoeg d e n u l te ke n i n g a fg e do pt. O m t o t e e n d efi n i t i e ve ke u ze va n uw ke u ke n te kom e n, h e e ft u d e m o g e l ij kh e i d te k ie z e n u i t de o nde rstaa n d e o pt i e s. l O O Ke u ke n v i a ke u ke n a h ow ro om Vo o r ee n b ezo e k a a n de do o r o n s ge koze n ke u ke n l ev e ranc i e r ve rzoe ke n wij u i n a l l e ge va l l e n voo r af te lefo n i sc h ee n a fs p raa k te ma ke n m e t : O fe rt e N a am s h ow ro o m Ad re s P l a a ts Te l efo o n n u m m e r : Ke u k e n h o m e Am e rsfo o rt BV : I n d u st riet e rre i n Ca l ve e n : Ast ro n a u t 8 F : Am e rsfoo rt : (0 3 3 ) U k i e s t b ij o n z e ke u ke n s h owro om e e n D e ko s t e n va n a a n k o o p e n p l a a ts e n va n d e ke u ke n wo r d e n d oo r o n ze ke u ke n s h owroom i n r e ke n i ng geb rach t. De u it b re i d i n g c. q. w ij z i g i n g va n de i n sta l l a t ie vo o r d e ge koze n ke u ke n wo rd t v ia de kope rso pt ie l ij s t i n re k e n i n g g e b ra ch t. H et p la a tse n va n d e ke u ke n doo r de ke u ke n s howroom g e s ch ie d t n & de o p l eve r i n g. O n ze ke u ke n s h owro o m za l d i t s am e n m e t u ov e r l e g g e n. He t i s vo E ge n s de r e ge l gev i n g b ij ee n g oede we r k i ng va n h e t m e c ha n i s che ve n t i l a t i e systee m n i et mo g e l ij k ee n a fz u i g ka p met m oto r e n a fvo e r i n de ke u ke n te p l a a t s e n. E e n a fz u i g ka p m e t m o t o r za l d e r h a l ve n i e t wo rd e n a a n g e s l o te n. D e g a ra n t i e o p d e m e c h a n i s ch e ve n t i l a t i e i n s t a l l a t i e k omt t e ve rva l l e n wa n n e e r e r n a d e o p l ev e r i n g to ch wo r d t g e koze n vo o r e e n a fz u i g ka p m e t m o t o r e n a fvo e r, Ee n zo g e n a am d e re ci r c u lat i e afz u i g ka p ma g we [ wo rd e n t o ege pa s t. De ze a fz u i g ka p pe n he b be n n a m e l ij k g e e n a fv o e r n o d i g e n we r ke n m e t k o o l s tofi l te rs. Het o ffe rtet raj e ct v a n de ke u ke n z iet e r a l s vo lg t u i t : U m aa kt ee n afsp raa k m e t de ke u ke n leve ra nci e r ( e e n aa n t a l we ke n v 66 r d e s l u it i ng sd a t u m ) ; U o n t va n g t ee n offe rte va n d e ke u ke n l eve r a n cie r va n d e sa m e n g e ste lde k e u ke n b i n n e n c i rca twee we ke n na uw bezo e k a a n d e k e u ke n l e v e ra n cie r. Deze offe rte i s, wa n n ee r d i t n od i g i s, i n c l u s ie f e e n g e s peci fi cee rd be d rag v oo r h et aa n pa s s en v a n d e s ta n d a a r d ke u ke n i n s ta l l a t i e ; U s t u u rt d e ofe rt e!o p d ra c h t b ev e s t i g i n g b i n n e n d e a a n g e g eve n s E u i t i n g s d a tu m o n d e rte ke nd retou r naa r de ke u ke n leve ra n c ie r, of u b re n g t no g eve n t ue le w ij z i g i nge n a a n. ( D e ze d i e n e n zove e l mo g e l ij k voo r ko me n te wo rd en.) Ko opm a n s o n tva n g t uw g e te ke n d e ofe rte, e n za l h er g e s pe ci fi ce e rde b ed rag vo o r h e t i n sta l ] a t i ewe rk o p d e late r d o o r u te o n d e rte ke n e n ko p e rsopt i e l ij st p l a a tse n. De me e rwe r k koste n va n d e ke u ke n (ma te riaa l e n a pp a rat u u r ) e n ext ra p la a t s i n g wo rde n se p a ra a t doo r de ke u ke n l eve ra n c i e r m et u a fg e r eke n d. Wa n n e e r u de ke u ke n i n sta l l at ie de rmate u i t laat b re i d e n e n e r de rmate ve e l a pa rte e le kt ra g ro e p e n b ij g ep la a ts t m oet e n wo rd e n, k a n he t z ij n d at de sta n d a a rd m et e r kast u i tg e b re i d m oet wo rd e n doo r m i dde l va n ee n ext ra a a rd le k - e n hoofd s c h a ke laa r. D i t i s oo k afha n ke E ij k va n uw ove r i g e ke uze s i n het me e t- e n m i n de rwe r k. Na s l u it i n g s d a t u m va n a l le o pt i e s kan het z ij n da t w ij u h ie rvoo r ext ra ko ste n i n re k e n i n g b r e n g e n,, U w ke u k e n wo rdt, i n ov e r l e g m e t d e k e u k e n l eve ra n c i e r, zo s p o e d [ g m o g e l ij k n d e op l eve ri n g ge leve rd, ge p l a a tst e n o p g e l eve rd doo r d e ke u k e n lev e ra ncie r. s o o

7 ko o pmans T B I bo uw l O Ke u ke n d o o r d e rd e n, i n sta l l a t i ewe rk v6 b r o p l e ve r i n g Wa n n e e r e r g e ko ze n i s vo o r e e n ke u ke n b ij ee n a nde re ke u ke n s h owroom, i s h et m o ge l ij k d at de l n sta l l at ie te n be hoeve va n d eze ke u ke n v65 r d e o p l e ve r i n g wo rd t g e re a l i s ee rd. I n d i t geva l d ie n t u 3 we k e n vo o r d e ca s co s l u i t i n g i ng sdatu m e e n ke u ke n te ke n i ng aa n te leve re n. H i e ro nd e r v [ n d t u ee n a a n ta l c r it e r ia w aa ra a n uw ke u k e n te ke n i ng moet v o ldoe n : Te ke n i n g e n d i e n e n o p schaa l e n j u i st gem aatvo e rd te z ij n ; Te ke n i n g e n wo rd e n aa ng e l eve rd m e t : wa n d aa n z i ch te n m e t a l lee n g e m aatvoe rd e i n s t a l l a t i e p u n te n ( l e n g t e e n h o o g t e ) va n u i t d e b o uwm u re n e n b o ve n a a n z i c h t e n. D e n k h i e r b ij o o k a a n d e ve r p l i c h t a a n te b re n g e n wa n d co n t a c td oz e n b ove n h e r a a n re ch t t. b. v. h u i s h o u d e l ij ke g e b ru i k e n d e m v - s ch a ke l a a r ; Re nvo o i va n i n sta ] l at i e p u n te n ( g e sp e c ificee rd m e t ap p a ra t u u r e n v e rmo g e n ) ; Te ke n i n g e n e n i n s t a l l a t i e l ij s t d i e n e n vo o r z i e n t e z ij n va n n a a m, b o uwn u m m e r e n ha n d te ke n i ng m e t d a tum ; Het m e cha n i sche v e n t i f a t ie p u n t v oo r d e afzu i g k a p ka n n i et ve rp la a tst wo rd e n. B ij gew ij z ig d e opste l p l aat s va n bet koo kge d ee lte d ie n t de afz u ig i n g na a r h e t MV-ve n t i e l om ko ke rd te wo rde n doo r de s howroom v a n de ke u ke n. O ffe de De i n s ta l lat iete k e n i n g e n va n uw k e u ke n d i e u ge koze n h eef b ij een de rd e k e u ke n s how roo m, d ie n e n va n ge l ij kwa a rd l ge kwa l i te i t te z ij n zo a l s de b ijgevo e g de n u l t e ke n i n g e n. De i n s t a l l a t i e ko ste n wo rde n ve rm e e rde rd met 1 75, = i n z a k e d e cos r d i na t ie ko ste n O p l e ve r i n g wo n i n g z o n d e r ke u ke n Le i d i n gwe r k wo rd t co n fo rm b ijg e vo egde n u l t e ke n i n g a a n g e b ra c h t en afge do pt. Wij z i g i n g e n d ie n t u ze l f na o p l e ve r i ng t e v e rzo r g e n. Wij z i ge n va n e n ext ra a an s l u it p u n ten i n de ke u ke n d ie ne n doo r uw ke u ke n rev e ra n ci e r, re s pe ct ieve l ij k z ij n i n sta l l a te u r, na de o p leve r i n g te w o rde n a a n g e b r ach t. P la a t s i ng va n uw ke u ke n i s mog e l ij k n a o p l e ve r i n g va n d e wa n i ng. S t a n d a a rd I n d i e n d e m e te r ( s ) v a n d e n u ts be d r ij v e n i n uw to e k oms t i g e wo n i n g p a s i n e e n l a t e r s ta d i um ka n ( k u n ne n ) wo rd e n aa ng e b ra ch t, z ij n de e v e n t u e r e e xt ra ko ste n vo o r uw re ke n i ng. ( Het kan z ij n d at h et wate rl e ve r i n g sb e d r ij f g ee n me ter w i l p l a a tse n wa n n e e r e r s p ra ke i s va n a l lee n a fg e do p t le i d i n gwe r k i n uw wo n i n g, d u s ca s co ke u ke n, to i le t ( te n ) e n ba d kam e r. ) O o

8 ko o pm a n s T B I b o uw * * * * T I= G E LW E RK * * * * He r sta n d aa rd t ege lwe rk best a a t u i t : Wa n d tege l : 25 x 3 3 cm, k l e u r wi t V lo e rte ge l : 30 x 30 cm, k l e u r a n t rac iet E r z ij n wa n d te g e l s m e t o n g e g ] az u u rd e z ij ka n t e n. I n d i e n g ewe n s t k u n t u t e g e n m e e rp r ij s p rofi e l e n u i tz o e ke n v o o r d e a fwe r k i n g va n u i twe n d i g e ho e ke n. Ve e r de v lo e r wo rd e n st a n daa rd g r ijze vo ege n to ege pa st e n voo r d e wa n d s ta n d a a rd w i tt e voe g e n. I n d ie n gew e n st k u n t u b ij d e te ge l l eve ra n cie r, t ege n m ee r p r ij s, oo k e e n an d e re k l e u r voo rd oe n i n zowe l te g e l s a l s vo ege n. k ieze n. Te g e n mee rp rij s ku n t u bet v l o e rte g e lwe rk d ia go n aa l of i n p a t ro o n la t e n u i tvoe re n Oo k w i l l e n w ij u e r n o g o p wij ze n dat e r zi ch k le u rafwij k i n g e n k u n ne n TO I L E T E Sta n d a a rd wa n d te g e l to i l et He t l ev e re n e n aan b re n g e n va n de sta n daa rd wa n d te g e l s i n d e to i l e t r u im te. Te ge l s v o l g e n s g e t o o n d e m o n s te rs b ij d e t e g e l s h owro om. Vo e g e n v a n d e wa n d - e n v l o e rt e g e l s wo rd e n n i e t s t ro ke n d (doo r lo pe nd) v e rwe r kt. S t a n d a a E S ta nda a rd w a n d teg e l to i l et tot p l a fo n d H et leve re n e n aa n b re n g e n v a n d e st a n d a a rd wa nd te ge l s i n de t o i l et r u i m te tot p la fo nd h o o g te. Te g e l s vo l g e n s g e too nd m o n ste r b ij de te g e l s howroom. Vo ege n wa n d e n v loedeg e ] s wo rd e n n iet s t ro ke n d ( doo r l o p e nd) ve rwe rkt. 24 0, D Sta n d a a rd v l o e rte g e l to i l e t He t l e v e re n e n aa n b re nge n va n de s t a n d aa rd v l o e rte g e l s i n d e to i le t r u i m te. Te ge l s vo l ge n s g e to o nd m o n ste r b ij de tege l s h owroom. Voe g e n wa n d - e n v lo e rt e ge l s n i e t st ro ke nd ( d o o r l o pe n d ) ve rwe r k t. S te n d a a rd Wa n d - e n v l o e rte g e l s vo l g e n s o f fe rte Vo o r ee n bezoe k c a n de doo r o n s g e koze n t ege l s how room v e rzoe ke n w ij u i n a l l e ge va l le n vo o ra f te l efo n i s c h e e n afsp r aa k te ma ke n me t : O fe rte N a am s h ow ro om : Ve rs a n Ad re s : Ka m p e rz ee d ij k 1 07 P l a a ts : G e n em u i d e n T e lefoo n n u m m e r : (0 38 ) H et leve re n e n a a n b ren g e n va n d e wa n d - e n v l o e rteg e [ s i n d e to i l e t r u im te vo l g e n s ofe d e v a n d e te g e l s h owro om. H et ofe rtet raje ct va n het te g e lwe r k z i et e r a l s vo lg t u it : U ma a kt ee n a fsp ra a k m et d e t eg e l s how roo m of wo rd t u i t ge n o d i g d. U d i e n t de t e ke n i n g e n ( b a d kam e r e n to i l et ( te n ) ) va n d e d oo r u g e te ke n de s a n i ta i rofe rte m e e t e n emen n a a r d e t e g e l s h ow roo m, zo d a t h i e rv a n e e n ofe rte g emaa k t ka n wo rd e n. B ij e e n w ij zi g i ng na d i en, d i e n t u d e j u i ste/laat ste te ke n i n g va n de s a n ita i rs h ow room a a n te leve re n c. q. m ee te n e me n n aa r d e te ge l s howroom. U o n tv a ngt ee n offe rte (m et te k e n i ng ) va n de teg e l s how ro o m va n het te g e lwe rk c i rca twee we ke n na uw bezoe k aa n d e te ge l s howro o m. U s t u u rt d e ofe rt e m e t te k e n i n g /o pd ra c h t b eve s t i g i n g b i n n e n d e a a n g e g eve n s l u i t i ng sda tu m o n de rte ke n d re to u r na a r de t ege l s how roo m. Koo p m a n s o n tv a n g t uw g e te ke n d e ofe rt e va n d e te g e l s h ow ro o m, e n z a l h e t g e s pe c i fi ce e rde bed rag vo o r het t eg e lwe r k op de l a te r d oo r u te o n de rt e k e n e n 8 o

9 ko o pm a n s T B I b o u w ko p e rsopt ie l ij s t p la a ts e n. V6 6 r d e o p l eve r i n g za l h e t t e g e lw e r k i n uw t o e ko m st i g e wo n i n g wo rd e n g e re a l i s e e rd Ve rva l l e n wa n d - en v l o e rteg e l s to i l et ru i m te H et la te n v e rv a l le n v a n h e t sta n d a a rd te g e lwe rk i n d e to i l et r u im te. H ie rb ij ko me n oo k h et s a n i ta i r e n het wa n d spu i twe rk. We l wo rd t h e t p r a fo n d s p u i twe rk, de do r pe l e n d e afwe r kv l o e r aa n g eb ra c h t. De i n s t a l l a t i e wo rd t op de sta n da a rd p l aats a fg edopt e n d e wa n de n wo rd e n " te g e l k l a a r" opg e leve rd. ( a l le e n mog e l ij k i n co m b i na t ie m et opt i e 3 23) , BA DKAM E R E Sta n d a a rd wa n d te g e l b a d kam e r Her l e ve re n e n a a n b re n g e n va n de s ta nda a rd wa n d teg e l s i n de b a d kam e r. Te g e l s vo l g e n s g eto o n d e m o n ste r s b ij de t ege l s howro o m. Vo e g e n v a n d e wa n d - e n v loe rt ege l s wo rde n n iet st ro ke nd ( d o o r lo pe n d ) v e rwe r kt. S t a n d a a D S ta n d a a rd v l o e rte g e l b a d k a m e r H et leve re n e n aa nb r e nge n va n d e standaa rd v ]oe rte ge l s i n d e ba d ka me r. T e g e l s vo lg e n s ge too nd mo n ste r b ij d e te g e l s howroom. Vo ege n wa n d - e n v lo e rte g e l s n iet st ro ke n d ( doo r l o pe n d ) ve rwe rkt. S ta n d a a rd Wa n d - e n v l o e rte g e l s vo l g e n s o ffe rte Vo o r e e n bezoe k aa n de doo r o n s g e koze n t e g e l s how reo m ve rzoe k e n wij u i n a l le ge va l ] e n voo ra f te l e fo n i s c h e e n a fs p ra a k te ma ke n m e t : O fe rte N aam show ro o m : Ve r s a n Ad re s : Kam p e rz eed Jj k P l aat s : Ge nem u i de n Te lefo o n n um m e r : (038 ) H et leve re n e n aa n b re nge n v a n de wa n d - e n v loe rte g e l s i n d e b a d ka m e r vo lge n s ofe rte va n d e te g e l s h owro om. H et ofe rt et raje ct va n h et te g e lwe r k z i e t e r a l s v o l g t u i t : U m a a kt ee n a fsp raa k me t d e te g e l s h ow roo m of wo rd t u it ge no d i g d. U d i e n t d e te k e n ing e n ( ba d kam e r e n to i let ( te n ) ) va n de d oo r u gete ke nde s a n i ta i rofe rte m e e te n em e n n aa r de te ge l s h ow room, zo da t h i e rva n ee n ofe rte g em aa kt ka n wo rde n. B ij ee n w ij z i g i n g na d ie n, d i e n t u d e j u i ste/laat ste t e k e n i n g v a n de sa n i ta i r s h ow room aa n te l eve re n c. q. m ee te ne m e n n a a r de tege l s how r oo m. U o n tva n g t ee n ofede (m e t te ke n i ng) va n d e tege l s howro om va n he t tege lwe rk c i rca twe e we k e n n a uw b e zo e k a a n d e te g e l s h ow ro om. U s t u u rt d e ofe rte m e t te k e n i n g /o p d rach t b ev est i g i n g b i n n e n d e a a n g e g eve n s l u i t i ng sd a tu m o nde rte ke n d reto u r n a a r de t e g e l sh ow ro o m. Koo pm a n s o n tva n gt uw g e te ke nde ofe rte va n de te g e ] s how room, e n za l het g e s p ecifi cee rde b e d ra g vo o r het te ge lwe r k o p d e lat e r do o r u te o nde rte kene n ko p e rso pt i e l ij st p laa t se n, Vb6 r de o p [ e v e r i n g za l h et te ge lwe r k i n uw toe ko m stige wa n i n g wo rde n g e rea l i se e rd Ve rva l l e n w a n d - e n v l o e rte g e l s b a d ka m e r H et lat e n ve rv a l le n v an h e t st a n d a a rd te g e lwe r k i n de ba d kame r. H i e r b ij kome n oo k h et s a n i ta i r, wa n d s p u i twe r k, d e d o r p e l e n d e a fwe r kv l o e r t e ve rv a l l e n. We l wo rdt d e ra d i a to r a a n g e b ra ch t. D e i n s ta l l a t i e wo rd t o p d e s ta n d a a rd p l a a t s a fg e d o p t e n d e wa n d e n wo rd e n " tege l k l aa r" opge lev e rd. (a l l ee n moge[ij k i n cam b i n a tie m e t o p t i e 33 3 ) , 0 0 os o o

10 koopma n s T B I b o uw SA N I TA I R* * * * Het s ta n d aa rd sa n i ta i r i n h et to i l e t b e staat u i t : Wa n d clo set, fab ri ka a t Vi l l e ro y & Bo c h, ty pe A rc h i te ct u ra F o n te i n co m b i n a t i e, fa b r i ka a t V i l l e ro y & B o ch, t y p e A rch i te c t u ra H a n s G ro he ko udwa te r k raa n H et sta n da a rd s a n i ta i r i n de b ad ka me r be s t aat u it : Wa n d clo s e t, fa b ri ka at V i l le roy & B och, t yp e A rch i t e ctu ra Wa sta fe l co m b i n a t ie, fab r i kaa t Vi l l e roy & 8 o c h, typ e A rch i t e ct u ra H a n s G ro h e wa sta fe ] me ng k raa n H a n s G ro h e d o u c h e com b i n a t i e P l a n ch e t e n s p i e g e l A TOI L E T Sta n d a a rd s a n i ta i r to i l e t He r l eve re n e n aa n b re nge n v a n b et sta nd a a rd s a n ita i r i n d e to i l e t r u i m te v o l ge n s d e ve r ko o pb ro c h u re, e n b ij g a a n de b ro ch u re Vi [ l e ro y e n B och type Arch i tect u ra. Sta n d aa rd S an i ta i r to i l e t vo l gens o ffe rte Vo o r ee n bezoe k a a n d e doo r o n s g e koze n s a n i ta i r s h ow room v e rzoe ke n w ij u i n a l le g e va l le n voo ra f te l efo n i s c h ee n afsp ra a k te ma ke n met : O fe de N aam s h owr oom : Ve rs a n Ad re s : Ka m p e rz eed ij k 1 07 P l a a t s : G e n em u i d e n Te l e foo n n u m m e r : (038 ) He t l eve re n e n aa n b re n ge n v a n h et s a n i t a i r i n h et to i l et vo l g e n s o ffe rte va n de sa n i ta i r s how roo m. H et ofe rtet raj e ct va n het sa n i t a k z iet e r a l s vo l g t u i t : U m aa kt ee n afsp ra a k m e t d e sa n i ta i r lev e r a n ci e r (m i n ima a l 6 we ke n voo r de s l u it i ng s dat u m ) U o n t va n gt ee n ofe rte va n d e sa n i ta i r l eve ra ncie r va n h et s am e n ge ste l de sa n it a i r b i n n e n ci rca 2 we ke n na uw be zoe k aa n de s a n i ta i r s howroom. Deze ofe rt e i s [ ncl u s i e f e ve n t u e [ e ext ra m o n ta g e - e n ve rp l a a ts i n g s ko ste n. B ij ee n w ij z i g i n g na d ie n, d ie n t u de j u i s te/l a a t s te t e ke n i n g v a n d e s a n i ta i rs h ow ro o m a a n te l ev e re n c + q. m e e t e n em e n n a a r de t e g e l s how room. U s t u u rt d e o ffe rte b i n n e n d e a a n g e g eve n s l u i t i n g s d a t u m o n d e r t e ke n d reto u r n a a r d e sa n i t a i r s h ow room Ko opma n s o n tva n g t uw g e te ke nde ofe rt e va n de sa n i te i rs how room e n za l het ge s p e c ifi ce e rde b e d rag v oo r het sa n i ta i r op de l a te r d oo r u te o nde rt e ke n e n o r d e rb e ve st i g i ng p laat se n. Wa n n e e r u i n d e ba d kam e r sa n i ta i re o nd e rde le n k i e st we l ke oo k a a n g e s l ote n m oete n wo rd e n op het l i c h t n et o f ze l fs op e e n apa rte e l e kt rag roep, d a n ka n het z ij n d a t d e sta n daa rd m ete rka st u i tg e b r e id m oet wo r de n d o o r m i dde l v a n ee n ext ra a a rd l e k - e n hoofd s ch a ke l aa r. D it i s oo k a fh a n k e l ij k va n uw o ve r i g e ke u ze s i n h et m ee t- e n m i n d e rwe r k. Vo o r d e o p l e ve r i n g za l het sa n ita[r i n uw to e ko m st ig e wo n i n g wo r de n ge p l aatst. Tot s lot wi l le n w ij be nad ru k k e n d at h et s ta n d aa rd s a n i ta i r p roje ctm at i g wo rd t i n g e ko c h t, wa a rd oo r k o rt i n g e n wo rd e n b e d o n g e n b ij d e l e ve ra n c i e r. D i t i s i n d e ve rko o p p r ij s va n d e wo n i n g ve rd i s co n t e e rd. A I s u b e s l u i t h e t a fwe r k i n g s n i ve a u n a a r p e rs oo n l ij ke we n s a a n te pas se n, d ie n t u e r re ke n i n g mee te ho u d e n dat h e t reto u rb e d rag v o o r het st a n d aa rd sa n i t a i r l a g e r i s d a n h etg e e n u a l s i nd i v id u betaa lt i n d e s h ow room. os o o

11 koop m a n s TB I b o u w Ve rva l l e n s a n i ta i r to i l e t H e r s a n i ta i r vo o r d e to i l e t ru i m te k o m t te v e rva l l e n. D e ko u d - e n d e r i o l e d n g s l e i d i n g e n z u l l e n o p d e aa ngeg eve n p l a a t se n wo rde n a fg edopt. De e l e k t ra l e i d i n g e n z u l le n a l s b e d ra d e l e i d i n g e n, vo o rz i e n va n a a n s l u i td o ze n m e t d e k s e l, o p d e aa n g e g eve n p l a a ts wo rd e n a a n g e b r a c h t. U cl i e n t ze l f zo rg te d rag e n vo o r h e t a a n s l u i te n va n d e wat e r-, e l e k t ra - e n r i o l e r i n g s l e i d i n g e n. D e v o o r z i e n i n g e n wo rd e n u i ts l u i t e n d a a n g e b ra c h t v o l g e n s d e ve r k o o p te ke n i n g e n k u n n e n n i e t g ewij z i g d wo rd e n. H e r p l a a t s e n va n h e t sa n i t a i r e n ev e n t u e l e i n s t a l lat i ew ij z ig i ng e n ka n n a op leve r i n g d o o r u wo rd e n ge rea l i se e rd. Deze o p t ie i s u i ts l u it e n d m o ge l Jj k met o pt i e , A BA D KAM E R S ta n d a a rd s a n i ta i r ba d ka m e r He t leve re n e n aa n b re nge n va n h et s t a n d aa rd sa n ita i r i n d e bad k a m er v o l g e n s d e v e rk o o p b ro c h u re, e n b U g a a n d e b ro ch u re V i l l e roy e n B o c h typ e A r ch i te ct u r a. S ta n d a a rd S a n i ta i r b a d ka m e r vo l g e n s o ffe rte Vo o r e e n b ezoe k a a n de doo r o n s ge koz e n s an i ta i r s h ow ro o m ve rzo e k e n w ij u i n a l l e g eva l le n vo o raf te l efo n i s c h e e n a fsp raa k te ma ke n m et : O ffe e N aam s howroom : Ve rs a n Ad re s : Ka m p e rze ed ij k 1 07 P l a a ts : G e n e m u i d e n Te I efo o n n u m m e r : ( ) He t l e v e re n e n aa n b r e nge n va n h et s a n i ta i r i n de ba d kam e r vo l ge n s ofe rte va n d e sa n i ta i rs h ow room. Het o ffe rt e t raje ct v a n he t sa n i t a i r z iet e r a l s vo lg t u it : U maa kt ee n afs p ra a k m e t d e sa n i t a i r l eve ra n cie r (m i n ima a l 6 we ke n voo r d e s l u i t i n g s d a t u m ) U o nt va ng t e e n ofe rt e va n de s an i t a i r l eve ra n ci e r v a n h et s a me n g e s te l d e sa n i t a i r b i n ne n c i rca 2 we ke n na uw bezo e k aa n de sa n it a i rs how room. De ze ofe rte i s i n c l u s i e f eve n tue le ext ra mo n tage- e n v e r p l aat s i ng s ko ste n. B ij ee n w ij z i g i ng na d i e n, d ie n t u d e j u i s t e/l aat s te te ke n i n g va n de s a n i t a i rs how ro o m a a n te leve re n c. q. m ee te n emen naa r d e te g e l s h ow ro om. U s tu u r t d e o ffe rt e b i n n e n d e a a n g e g eve n s l u i t i n g s d a t u m o n d e rtek e n d ret o u r n a a r d e s a n i ta i r sh owro o m Koo pma n s o n tv a n g t uw ge te k e n d e offe rte va n d e s a n i ta i rs how ro o m e n z a l her g e s pe c ifi cee rd e bed rag voo r het s a n i t a i r op de late r doo r u te o n de rte ke n e n o rd e r b e ve s t i g i n g p l a a ts e n. Wa n n e e r u i n d e ba d ka me r s a n ita i re o nde rd e le n k ie st we l ke oo k a a n g e s l o t e n mo e t e n wo rde n o p h et l i ch t n et of ze lfs op ee n a pa rte e le k t ra g roep, d a n k a n he t z ij n da t de s ta n d a a rd m e t e r k a s t u i t g e b re i d m o e t wo r d e n d o o r m i d d e l va n e e n ext ra a a rd l e k - e n h oofd s ch a ke l aa r. D i t i s oo k a fh a n ke l ij k va n uw ove r i g e ke u ze s i n h e t m ee r - e n m i n de rwe r k. Voo r de o p l ev e r i n g za l h e t s a n i ta i r i n uw toe kom s t i g e wo n i n g wo rd e n gep l aat s t. To t s l ot wi l l e n w ij b e nad r u k k e n da t het s ta n da a rd sa n i ta i r p roj e ctm a t ig wo rd t i n g e ko ch t, wa a rd o o r k o rt i n g e n wo rd e n b e d o n g e n b ij d e l eve ra n c i e r. D i t i s i n d e ve r ko op p r ij s va n d e wo n i n g v e rd i sco n tee rd. AI s u be s l u i t her afwe r k in g s n i vea u naa r pe rso o n l ij ke we n s aa n t e pa s s e n, d i e n t u e r re ke n i n g m e e t e h o u d e n d a t h e t ret o u r b e d ra g vo o r h e t s ta n d a a rd sa n ita i r lag e r i s d a n het g ee n u a l s i n d i v id u b e ta a l t in de s h ow room.

12 ko o pmans T B I b o u w Ve rva l l e n e a n i ta i r b ad ka m e r He t s a n i ta i r voo r de to i l e t r u i m te kom t te ve rva l l e n. D e ko u d - e n de r i o l e r i ng s le i d i ng e n z u l ] e n o p d e a a n g e g e ve n p l a a ts e n wo rd e n a fg e d o p t. D e e l e k l ra l e i d i n g e n zu l l e n a l s b e d ra d e l e i d i n g e n, vo o rz i e n va n a a n s l u i td o ze n m e t d e ks e l, o p d e a a n g e g e ve n p l aa ts wo rde n a a ng e b ra c h t. De afwe rkv loe r kom t te ve rva l le n, a l sm ede d e d o rp e l. D e rad iato r i n d e bad kame r wo rd t we l aa ngeb rach t. U d ie n t ze lf zo rg t e d rage n voo r h e t a a n s l u i t e n va n de wa te r -, e le kt ra- e n rio le ri n g s l e id i n g e n. D e voo rz ie n i ng e n wo rd e n u i ts l u ite n d a a n g e b ra ch t vo l g e n s d e v e r ko o p te ke n i n g e n k u n n e n n i e t g ew ij z i g d wo r d e n. H e t p l a ats e n va n h e t sa n i ta i r e n ev e n t ue l e i n sta l lat iew ij z i g i nge n ka n na o p leve ri ng doo r u wo rd e n ge rea l i s ee rd. D e ze op t ie i s u its l u i te n d m og e l ij k met o p tie , 0 0

13 ko o pma n s T B I b o uw * * * * LOO DG I ET E RSW E R K.... B u i ten k ra a n ach te rgeve l H er leve re n e n aa n b re n ge n va n ee n b u f te n k ra a n m et b e l uch t e r aa n de a ch te rgeve L Deze i s afs l u i t - en a f ap baa r i n d e m ete rk a st of i n de k r u i p r u i m te nab ij het k r u i p l u i k doo r m i d d e l va n e e n s t o p k ra a n m e t k ru k e n a fta p p u n t. H e t b e t refl e e n o p b o uw b u i te n k ra a n. De ze b u i te n k ra a n k rijg t e e n va ste p laat s e n wo rd t u i t e i n d e l ij k o p d e opt i ete ke n i ng a a n g e g e ve n. 294, , B u i ten k raan m et s ch ro b pu t a c h te rgeve l H er ] e ve re n e n a a n b ren g e n va n ee n bu i te n k raa n m et be l u ch te r e n sch ro b p u t aa n de a c h te rgeve l, De sch robp u t wo rd t aa n g e s lot e n op h et r ioo l en de k raa n i s afs l u it- e n aft ap ba a r i n de m ete r ka st of i n d e k r u ip ru [m t e na b ij b et k r u i p l u i k doo r m id de l va n ee n s to p k ra a n m et k ru k e n afta p. H e t bet reft e e n o p bo uw b u ite n k raa n. De ze b u i te n k ra a n k r ij g t e e n va s te p laat s e n wo rd t u i t e i n d e l ij k o p d e o p t i e t e k e n i n g a a n g e g eve n. 549, 0 0

14 ko o pm a n s T B I b o uw * C E N T RA L E VE RWA R M I N G * * * * V l o e rve rwa rm i ng a ls hoo fdve rwa rm i n g i nc l us i e f de op t i o ne le u i tbo uw van 1. 2 m l o p d e b e g a n e g ro n d H e t l e ve re n e n a a n b re n g e n v a n v l o e rv e rwa rm i n g a l s h o ofd ve rwa rm i n g o p d e g e h e l e be g a n e g ro n d, i ncl u s ief po m p m e t wa n d co n ta ctd oo s o nd e r d e t ra p. Al l e ra d iato re n kome n te ve rva l le n. De o pwa rm t ij d c. q. - s n e l he i d wo rd t n i e t g e h aa ld b ij d i t t ype ve rw a rm i n g, e n vo l doet daa rmee d a n n iet a a n de d aa rvoo r ge l d e n d e e i se n. A l lee n i n com b i n a t ie m et o pt i e 604. Ty p e 7, 9, 9. 1 : , 0 0 T y p e 7. 1 : , 0 0 O ffe d e A V l o e rve rwa rm i n g a l s h o o fd ve rwa rm i n g i n c l u s i ef d e o p t i o n e l e u i t b o uw va n 1. 8 m l o p d e b e g a n e g r o n d H e t l e ve re n e n a a n b re n g e n v a n v l o e rv e rwa rm i n g a l s h o ofd ve rwa rmi n g o p d e g e h e l e be ga n e g ro n d, i n c l u s ie f pom p m e t wa nd co n ta ctd oo s o n d e r d e t ra p. A l l e ra d iato re n kome n te ve rv a l le n. De o pwa rm t ij d c. q. - s n e l he i d wo rd t n i e t g e h a a ld b ij d i t t yp e ve rwa rm i n g, e n vo l d o e t d a a rm e e d a n n i e t a a n d e d a a rv o o r g e l d e n d e e i se n. A l l e e n i n co m b i n a t i e m e t o p t i e Ty p e 7, 9, 9. 1 : , 0 0 Ty p e 7. 1 : , B V i o e r ve rwa rm i n g a l s h o o fd ve rwa rm i n g b e g a n e g ro n d H et l eve re n e n aan b re n g e n va n v loe rve rwa rm i n 9 a l s hoo fdve rwa rm i n9 o p d e ge h e l e be g a n e 9 ro n d, i n c l u s ie f po m p m e t wa ndco n t aotdoo s o n d e r d e t rap. A l ia rad i ato re n kome n te ve rva l l e n. De opwa rm t ij d c. q. - sn e [ he i d wo rd t n i et g e ha a r d b ij d i t ty p e ve rwa rm i n9, en vo l d oet daa rm ee da n n iet aa n de d a a rvoo r g e ld e nde e i s e n. A l l e e n i n com b i n at ie m e t opt ic 604. Ty p e 7, 9, 9. 1 : , 0 0 Ty p e 7. 1 : , 00 O fe rte O fe d e V l o e rve rwa rm i n g a l s b ij ve rwa rm i ng op de b e ga ne g ro n d H et leve re n e n aa n b re n g e n va n v l oe rve rwa rm i n g op de b e ga n a g ro nd. Deze ve rwa rm i n9 g e l d t a l s b ij ve rwa rm i n9, de sta n d aa rd o m sch rev e n ra d iato re n b l ij ve n 9 e h a nd h aafd. De p om p met wa nd eo nta ctdoos wo rd t o n d e r d e t r a p gem e n tee rd. A I Fe e n i n ce m b i n at ie m et o p t ie , A V l o e rve rwa rm i ng a l s b ijve rwa rm i ng i nc l u s i e f d e o p t i o ne l e u i tb o uw va n 1, 2 m l op d e b e g a n e g ro n d Het leve re n e n aa n b re n g e n va n v loe rve rwa rm i n g op d e b ega ne g ro n d. Deze ve rwa rm i n9 g e ld t a l s b ijve rwa rm i n g, d e sta n da a rd o m s c h reve n ra d i a to re n b l ij ve n g e h a n d h a a fd. D e p om p m e t wa n d co n t a ctd o o s wo rd t o n d e r d e t ra p g em o n te e rd. A l l e e n i n co m b i n a t ie m et o pt ie B V l o e rve rwa rm i ng a ls b ij ve rwa rm i ng i nc l u s i ef d e o p t i o ne l e u i tb o uw va n 1, 8 m l o p d e b e g a n e g r o n d H e r l eve re n e n a a n b re n g e n v a n v l o e rve rwa rm i n g o p d e b e g a n e g ro n d. D eze ve rwa rm i ng g e ld t a l s b ij ve rwa rm i n g, d e stan da a rd o m s c h r e ve n ra d i a to re n b l ij ve n ge h and h aafd. De pom p m et wa n d co n t a ctdo o s wo rd t on d e r d e t rap 9emo n te e rd. A l l ee n i n com b i n at [ e m et o pt i e 604, , , Ve r p l a ats e n ra d i a t o r H e r v e r p l a a ts e n v a n d e s t a n d a a rd ra d i a to r b i n n e n d ez e l fd e ru imte. D i t t e r b e o o rd e l i n g va n d e i n sta l l a te u r. ( Deze ve rp l aats i n g i s n iet a lt ij d m oge l ij k i. v. m, de wa rm te h u i s ho ud i n g ) , 0 0

15 ko o pman s T B I b o uw 5 0 0, Ext ra m v -scha ke l a a r bad k a m e r Het l eve re n e n a a n b re n g e n v a n ee n ext ra m v - s ch a ke la a r i n de ba d kame r, zo d a t u de m e ch a n i s c he afz u ig i ng zowe l i n de ke u ke n a l s i n d e ba d kame r k u n t b ed ie ne n , Th e rm ost a at i n woon k am e r i. c. m, s tad sve rw a rm i ng H er le ve re n e n aa n b re nge n va n ee n t he rmo staat i n d e woo n k a m e r e n e e n ext ra k lep i n b e t s yst eem, zo d at de te m pe ra t u u r d a a r ce n t raa l g e re ge ld ka n wo rde n. St a nd aa rd d i e n t d e t e m p e r a t u u r p e r ve rwa rming s e l e m e n t g e re g e l d te wo rd e n d o o r m i d d e l va n t h e rm o sta t i s che ve rwa rm i n g s k ra ne n. H ie rb ij wo rd a n a l l e t he rmo s t a t i s che ve rwa rm i n g s k ra nen gew ij z i gd i n sta n da a rd v e rwa rm i ng s k ra ne n K l o k t h e rm o s ta a t i n wo o n k a m e r i. c.m, s ta d s ve rwa rm i n g H et l eve re n e n a a n b re n ge n v a n een k lo kt h e rm o staa t i n de woo n k a m e r e n ee n ext ra k le p i n h e r systeem, zo dat de tem pe rat u u r d a a r ce n t raa l g e re ge r d ka n wo rd e n. S t a n d a a rd d i e n t d e te m p e ra t u u r p e r ve rwa rm i n g s e l e m e n t g e re g e l d te wo rd e n d o o r m i d d e l va n t h e rm o sta t i s c he v e rwa rm i ng s k ra ne n. H ie r b ij wo rde n a l le t he rm o sta t i s ch e ve rwa rm i n g s k ra n e n g ewjj z i g d i n s t a n d a a rd ve rwa rm i n g s k ra n e n. 800, , 0 0

16 ko o pm a n s T B I b o u w E L E KT R A Ext ra d ubbe le wa n d c on tac tdoos i n betonwa n d H ot leve ren e n aa n b re nge n v a n een d u b be l e wa n d co n t aot doo s op d e s ta nda a rd h oo g t e i n d e b e t o nwa nd op d e doo r u a an ge geve n p laats op d e ko p e rsopt i e l ij s t. I nol u s i ef h er be n od ig d e b oo r- / fre e swe r k , E x t ra d u b b e l e wa n d c o n ta ctd o o s i n l i c h te s c h e i d i n g swa n d H e r l e v e re n e n a a n b re n g e n va n e e n d u b b e l e i n b o uwwa n d co n ta ct d o o s o p d e s ta n d a a rd ho o g te i n d e l i ch te s ch e i d i ng swa n d, o p d e d oo r u a a n g egeve n p laats op d e k o p e rso p t i e te ke n i n g. I n c l u s i e f h o t b e n o d i g d e bo o r- / fre e sw e r k , Ext ra wa n d c o n ta c t d o os t. b. v, v l o e rve rwa rm i n g Het le ve re n e n aa n b re n g e n va n ee n wa nd co n t a ctdo o s n a b ij d e o p ste l p l aa ts va n d e ve rd e l e r va n d e v ioe rve rwa rm i ng. Deze opt ie g e l d t a l t ij d i n com b i na t ie me t d e opt ie 505, o f , O O E x t ra w a n d l i c h t p u n t o p a p a rte e n ke l p o l i g e s c h a k e l a a r H ot leve re n e n aa n b re nge n v a n e e n e xt ra wa nd l i ch t p u n t i n ee n l i c h t e s ch e i d i n g swa n d ( n i e t i n b e to nwa nde n ) i n com b i nat ie m et ee n ext r a s cha ke laa r. I n cl u si e f h e t b e n o d i g d e bo o r - e n fre e swe r k , E x t ra wa n d l i c h t p u n t o p b e s ta a n d e e n ke l p o l i g e s c h a ke l a a r He t l e ve ren e n aan b renge n v a n een ext ra wa n d l i ch t p u n t in ee n l i c ht e s ch e i d i n g swa n d ( n i et in b eto nwa n d e n ) o p ee n bestaa n d e s c ha ke la a r. I n cl u s ief h ot b e n o d i g d e b oo r- e n fre e swe r k. 8 0, Wa n d c o n ta c t d o o s o p a p a rte g ro e p Het l e ve re n e n a a n b ren g e n va n ee n e n ke le wa n d co n t a ct d o o s i n ee n l i ch t e s ch e i d i n g swa n d o p e e n a p a rte g ro e p , E xt ra wa n d c o n t a ctd o o s o p a p a rte g roe p i n b es t aa n d e I oze l e i d i n g He t l eve re n e n a a n b re ng e n va n ee n e n ke le wa n d co n t a ct d o o s o p e e n apa rte g roe p i n be st aa n de Ioze le i d i n g , Ve rp l a a ts e n va n e e n e l e kt ra p u nt He t ve r p laa tse n va n ee n s ta n d aa r d e l e kt ra p u n t zo a l s e e n wa n d co ntactdoo s, Ioze l e i d i ng o f s cha ke l a a r va n de st a n d a a rd po s i t ie naa r ee n d o o r u a a n te ge ve n p l aa t s. H e t te ve rp laat s e n e le kt ra p u n t d i e n t i n d e ze l fd e r u i m te v e r p l aat st te wo rde n. D i t i n o ve r l eg m et d e ko p e rs b e g e l e i d e r. 4 0, D i m m e r i n p l a a ts va n e c h a ke l a a r H e r l e ve re n e n a a n b r e n g e n v a n e e n d i mm e r i n p l a a ts va n e e n sc h a ke l a a r. D e d i mmer i s g e sch i k t vo o r h a l o g e e n - e n g l o e i l a m p e n , A Loze l e i d i n g i n b e t o nwa n d H e r [ e ve re n e n aa n b re nge n v a n e e n Ioze [ e i d i ng va n u i t de m e te r ka s t naa r d e doo r u a a n g e g e ve n p l a a t s o p d e k o p e rs o p t i e te k e n i n g i n e e n b e t o nwa n d. D e ze l e id i n g wo rd t voo rz i e n van een co nt ro l ed raa d ( l e i d i n g i s o p e n ). De ze co n t ro l e d raa d m a g n iet a l s t re kd r a a d g e b ru i k t wo rd e n i n ve r b a n d m e t d e ka n s o p a fb re k e n v a n d e d ra a d. 8 5, 0 0 os o o

17 koopm a n s T B I b o u w B Loze l e i d i n g i n b i n n e n m u u r H et l e ve re n e n aan b re n ge n v a n e e n Ioz e l e i d i ng van u i t de m e te rka s t naa r d e doo r u aa n g ege ve n p l aa ts o p de ko p e rso p t i e t e ke n i ng i n e e n l i ch t e s c he id i n g swa n d. Deze le id i ng wo rd t vo o rz i e n va n ee n co n t ro l ed raa d ( le i d i ng i s o pe n ). Dez e co n t ro l e d raad m ag n i et a l s t r e kd ra a d g e b r u i kt wo rde n i n v e r ba n d m et d e ka n s op a fb re ke n va n de d raa d. 70, Te l efo o n a a n s l u i t i n g H e t l eve re n e n a a n b re n g e n va n e e n com p l e e t a fg e m o n te e r d e t e l e fo o n a a n s l u i t i n g ( I o ze l e i d i n g, b ed r ad i n g e n e i n ddoo s ). l n d e met e r k a st wo r d t d eze n i e t aa n g e s lo te n. 9 5, B e d ra d e n I o ze l e i d i n g tot te l e fo o n a a n s l u i t i n g H et b ed ra d e n va n e e n b e s taa nde I o ze l e i d i n g tot ee n te l efoo naa n s l u i t i n g. I n de m e te r k a s t wo r d t d e ze n i e t a a n g e s l o te n. 8 0, , H e t b e d ra d e n va n e e n I o z e l e i d i n g t o t tw i n U T P5 -a a n s l u i t i n g Het leve re n e n aa n b re nge n v a n e e n twi n UTP - 5 wa n d co n ta ctdoo s i n de m e te rka st e n ee n tw i n UT P - 5 wa n d co ntact doo s i n ee n be st aan de l oze l e i d i n g. Deze aa n s l u i t i n g i s be d oe ld vo o r zowe l i n te rn et- a l s t e lefoo n aa n s l u iti n g. C a i -a a n s l u i t i n g H e t l eve re n e n a a n b re n g e n va n e e n com p l e e t a fg emonte e r d e ca i - a a n s l u i t i n g ( t. b. v. coax kab e l ) op sta n d aa rd h oo g te e n op d e d oo r u aa n ge g eve n p l aats ( I oze l e i d i n g, be d rad i n g e n e i nd d oo s ). I n de met e r ka st wo r d t d eze n iet aa nge s lot e n. Be d rad e n I o ze l e i d i ng tot c a i -a a ns l u i ti ng H e r b e d ra d e n va n e e n b e s t a a n d e I o ze l e i d i n g t o t e e n ca i - a a n s l u i t i n g ( b e d ra d i n g e n e i n d d o o s ). I n d e m e te rk a s t wo rd t d eze n i e t a a n g e s l o te n. S p l i t te r e n b e d ra d e n va n twe e c a i -a a ns l u i t i n g e n He t leve re n e n aa n b re nge n v a n e e n sp l i tt e r i n d e me te rka s t i n cl u s ief b e d r a d e n va n twe e [oze le i d i n ge n to t ca i -aa n s l u i t i n g e n. D e I o ze l e i d i n g e n wo rd e n vo o rz ie n va n ca i - d raad e n a fg e mo n t e e rd i n d e e le kt ra i n bo uwd o e s e n ep d e sp l i tt e r, 1 2 5, , , , Ve rs te r ke r te n b e h o e ve va n c a i -a a n s l u i t i n g Het leve re n e n aa n b r e n g e n v a n ee n v e rste r k e r, i n c l u s i e f wa n d co n ta ct doo s i n d e m e te r ka s t te n b e h o eve va n d r i e o f m e e t ca i -a a n s l u i t i n g e n (m a x i m a a l ze s s t u k s ) o m e e n b e re t s ig n a a l o p a l l e a a n s l u i t p u n te n te g a ra n d e r e n , Loze l e i d i n g e n te n b e h o e ve va n a u d i o - i n s t a l l a t i e / h omec i n emaset ( d r i e I oze l e i d i n g e n ) H et leve re n e n aa n b re n g e n va n d r ie I oze l e i d i nge n d ie u i tk o m e n b ij het sta n da a rd ca i p u nt i n d e woo n ka m e r. Deze d ri e l e id ing e n z ij n te n be h o e ve va n d e s p ea ke rs. De v i e rd e sp e a ke r p laa t s h eef g ee n se pa rat e le id i n g no d ig aa n g ez ie n d eze b ij de Ioze l e i d i n g v a n he t ca i p u n t u i t kom t. De Ioze le i d i nge n kom e n u it de v l o e r, voo r de wa n d. D e pos i t ie s va n de Ioze le id i n g e n do o r u a a n te gev e n o p de kop e rso p t i e te ke n i n g. 1 55, A Loze l e i d i n g e n te n b e h o eve va n a u d i o - i n sta l l a t i e / h omeci n em a s et ( v i e r I oze l e i d i n g e n ) H e t leve re n e n aa n b r e n g e n v a n e e n v ie rt a l Ioze ] e i d i n g e n d i e a l le n u i t kome n b ij he t s ta n d a a r d ca i - p u n t i n d e wo o n k am e r. D e ze v i e r I oz e l e i d i n g e n z ij n t e n b e h o e v e va n d e sp ea ke rs, De v ij fd e s pea ke rp l aat s heeft gee n se p a rat e le i d i n g no d i g aa n g e z i e n deze b ij de Ioze le i d i n g van h et ca ip u n t u i t kom t. De Io ze l e i d i n ge n kom e n u i t de v l o e r, voo r de wa nd. De po s i t ie s v a n d e Ioze le i d i n g e n d oo r u a a n te g e v e n o p de kop e rs o p t i e t e ke n i n g , 0 1 o o

18 ko o pm a n s T B I b o u w B Loze l e i d i n g e n te n b e h o e ve va n a u d i o - i n s ta l l a t i e / h omeci ne m a s et ( 1 I oze l e i d i n g u i t d e v l o e r, vo o r de wa n d ) H e t l eve re n e n aa n b re n g e n va n e e n I o ze l e i d i n g o p e e n d o o r u a a n g e g eve n p os i t i e (2 stu ks) op de ko pe rs o pt iet e ke n i n g. De I oz e l e id i n g kom t u i t d e v lo e r, voo r d e wa n d. 8 5, E x t ra g ro e p te n b e h o e ve va n c o n d e n s d ro g e r H e t l e v e re n e n a a n b re n g e n v a n e e n ext ra g ro e p i n d e m e te r k a s t g e m a a k t t e n b e h o eve va n de co nde n s d ro g e r e n afg e mo n te e rd m et ee n e n k e le w a n d co n t a ct doo s. D e wa n d co n ta ctd oos wo rd t ge p laa tst n a b ij d e op ste l p ] aa t s va n de wa sma c h i n e vo l g e n s t e ke n i n g. S pa twa te r d i c h te wa n d c o nta c td o o s te r p l a a ts e va n b u i te n g eve l H e r leve re n e n aanb r eng e n va n ee n s p a twa te rd i ch te d ub b e l e wa nd co n t actd oo s ra n daa rd e a a n d e b u ite ng e ve l op ee n v a ste p laat s. V l o e r ve rw a rm i n g b a d kame r (e l e ktr i s c h ) a l s b i j ve rwa rm i n g H e t l eve re n e n a a n b re n g e n v a n e l e k t r i s ch e v l o e rve rwa rm i n g i n d e b a d k a m e r, i n c l u s i e f k l o k t h e rm o s t a a t n a b ij d e ] i ch t s ch a ke l a a r. H e r s t a n d a a rd omsch re ve n ve rwa rm i n g se l a m e n t b l ij ft h i e rb ij g e h a n d h a a fd e n k a n n i e t ko m e n t e ve rva l l e n i n ve r b a n d m e t d e be n o d i g de capacite i t. De ze v l o e rve rwa rm i n g i s rege l b aa r, zowe l op tem p e rat u u r a l s op t ij d , , 00 O fe rte

19 ko o pma n s T B I b o uw BO UWKU N D I G E VOO RZ I E N I N G E N ( r uw b o uw ) * * * * Ve r l e n g e n b e g a n e g ro n d m e t m m Ve r l e n g e n be g a n e g ro n d m e t m m, zo a l s om s ch rev e n i n d e te ch n i s c h e om s ch r ij v i ng e n gete ke n d op d e ve r k oopte ke n i n g. Afwe r k i n g v e r le ng d e b e ga n e g ro n d zoa l s vo o r de woo n kame r s ta a t om s ch re ve n i n d e te c h n i s c he o m s ch r ij v i ng. I n c l u s i ef h et ve r p l a a tse n e n /of ve rg ro te n capa c ite it rad i a to re n en h et a a npas se n va n de i n sta l lat ie vo l g e n s d e g e l d e n d e n o rm. L e t o p! H e r ka n z ij n i n d i e n u n i e t k i e s t vo o r e e n u i t b o uw e n uw b u re n we l, d a t d e h e l ft va n d e s p o uwm u u r va n d e b u re n g e d e e l te l ij k o p uw g ro n d kom t. D i t i s to ege st a a n e n i s o p ge no m e n i n uw leve r i n g s a kte a l s re c h t va n o ve rb o uw , A Ve r l e n g e n b e g a n e g ro n d m e t m m ( ty p e 7. 1 ) Ve r l e n g e n b e g a n e g r o n d m e t m m, zo a l s om s ch rev e n i n d e t e ch n i s c h e om s c h r ij vi ng e n g e te ke n d o p d e ve r k oopte ke n i n g. Afwe r k i n g v e r l e ng d e b e ga n e g ro n d zo a l s voo r d e woon k a m e r st aa t om s ch re ve n i n d e te c h n i s c he o m s ch r ij v i ng. I n cl u s i ef h et ve rp l aat s e n e n /of v e rg rote n ca pa c ite i t ra d i at o re n e n h e r a a n p a sse n va n de i n sta l lat ie vo l g e n s de ge]dende no rm. Le t op! H e t ka n z ij n i n d i en u n iet k ie st voo r ee n u i t b o uw e n uw b u re n we l, d a t d e h e l ft va n d e s p o uwm u u r va n d e b u re n g e d e e l te l ij k o p uw g ro n d kom t. D i t i s to ege st aa n e n i s o pge no m e n i n uw leve r i n g s a kte a l s rech t va n ov e r bo uw , Ve r l e n g e n b e g a n e g ro n d m et m m Ve r l e nge n b ega n e g ro nd m e t m m, zoa l s om sc h rev e n i n de t e ch n i s c h e om s c h rij v i n g e n g et e ke nd o p d e ve rk oo p te ke n i ng. Afwe r k i n g v e r l e ng d e be ga n e g ro nd zo a l s voo r d e woo n kam e r staa t om s ch re ve n i n d e te c h n i s c he o m s c h r ijv i ng. I n cl u s i ef h et ve rp laats e n e n /of v e rg rote n ca pa c ite i t ra d i a to re n e n h e t a a npas se n va n de i n st a l lat ie vo l g e n s d e ge lde n d e no rm. Le t op! Het ka n z ij n i n d i en u n iet k ie s t voo r ee n u i t b o uw e n uw b u r en w e l, dat d e he l ft va n d e s po uwm u u r va n d e b u re n g ede e l te l ij k o p uw g ro nd kom t. D i t i s to ege st a a n e n i s o p ge n om e n i n uw leve r i n g s a kte a l s rech t va n ov e r bo uw , A Ve r l e n g e n b e g a n e g r o n d m et m m ( ty p e 7. 1 ) Ve r l e nge n b e gane 9 ro n d met m m, zo a l s o m s ch reve n i n d e te ch n i sch e om s c h r ijv i ng e n g ete ke n d op d e ve r koopte ke n i ng. Afwe r k i ng ve rle ngde be g a ne g ro n d zoa r s vo o r d e woo n kame r staat o m s c h rev e n i n de te c h n i sch e o m s c h r ij vi n g. I n c [ u s ief he r ve rp l aa ts e n e n /of v e rg ro te n capaci te it rad i ato re n e n h et aa n pa s s e n va n d e i n sta l l a t i e vo l ge n s d e g e l dend e no rm. Let op! Het k a n z ij n i n d ie n u n i e t k i e st voo r e e n u i t b o uw e n uw b u re n we l, da t d e h e lft va n de sp o uwm u u r va n de b u re n g e d ee l te l ij k op uw g ro n d ko m t. D i t i s to e ge st aa n e n i s op g e n om e n i n uw l eve r i ng sa kte a l s re c ht va n ove rb o uw , O p e n s l a a n d e t u i n d e u re n Het l e ve re n e n aa n b ren g e n va n d ubb e l op e n s l a a nde t u i nde u re n i n d e ac h te rg ev e l. De ze d u b b e le de u re n wo rde n u i tg e v oe rd i n k u n s ts tof e n z ij n zowe l va n b i n nen a l s v a n b u i te n afs l u i tb aa r m e t e e n s l e u te l , O A D a k te r ra s o p o pt i o n e l e u i t b o uw va n m m H et c reb re n va n e e n da kte r ra s op de o pt io ne l e u i tbo uw va n m m. H i e rb ij wo rd t e r e e n to e g a n g g e c re e rd va n a f d e e e rst e ve rd i e p i n g d o o r m i d d e l va n e e n d e u r., wo r d e n e r te r a s steg e l s aa n g e b ra ch t o p h et d a kte r ra s e n wo rd t e r e e n h e kwe r k met le u n i ng ro n dom ge p l aatst. D eze o p t i e ka n u i t s l u i te n d ge ko ze n wo rd e n i n co m b i n a t i e met opt i e , 0 0 os o o

20 ko o pm a n s T B I b o u w 7 O O B Da k te rra s o p o p t i one le u i t b o uw va n m m (t ype 7, 1 ) Het c re ren v a n ee n d a k te rra s o p de o p t io a e le u i t bo uw v a n 1 200ra m. H i a rb ij wo rd t e r e e n to e g a n g 9 e cre e rd va n a f d e e e r s te ve rd i e p i n 9 d o o r m i d d e l va n e e n d e u r., wo rd e n e r t e r a s s te g e l s aa n g eb r ach t o p b e t d a kte rra s e n wo rd t e r e e n h e kwe r k m et le u n i n g ro n dom 9 ep l a a t st. De ze opt i e k a n u i t s l u i te nd g e ko ze n wo rd e n i n co m b i n a t i e m et opt i e , C Da kte rra s o p o pt i o n e l e u i t b o uw va n ra m , 00 H et cre re n v a n ee n d a k te r ra s o p de o pt io ne le u it bo uw v a n 1 800ram. H ie r b ij wo rd t e r e e n to e g a n g g e c re e rd va n a f d e e e rste ve rd i e p i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d e u r., wo rd e n e r t e ra s ste g e l s aa n g eb rach t o p h er d a kte rra s e n wo rd t e r ee n he kwe r k m et le u n i n g ro n dom g ep laatst. Deze opt i e ka n u its l u i te nd g e koze n wo rd e n i n co m b i n a t i e met opt ie B D a k te r ra s o p o p t i o n e l e u i t b o uw va n ra m ( t y p e 7. 1 ) H et cre re n v a n ee n d a kte rra s o p de o p t io ne le u it bo uw v a n 1 800ra m. H ie r b ij wo rd t e r ee n toe g a n g gecre e rd va naf de ee r ste ve rd iep i ng d o o r m idd e l va n e e n de u r., wo rde n e r t e ra s ste g e l s aa ng eb ra ch t op h er da kt e r ra s e n wo rd t e r ee n he kwe r k m et le u n i n g ro n dom g ep]aat st. Deze opt i e k a n u i ts l u i te nd g e koze n wo rd e n i n com b i n a t i e met o pt ie , Dakop b o uw k l e i n me t d a kte r ra s H et leve re n e n aa n b re n g e n va n ee n p refa b da ko pbo uw i ncl u s ief ee n st a n d aa rd v u re n ho u te n o p e n t ra p e n h et c re e re n va n ee n d a kte r ra s met sta l e n he kwe r k. Zoa l s o p ve r koopte ke n i n g a a n gegeve n. Da k o p b o uw g ro o t m e t d a kte r ras H e r l e v e re n e n a a n b re n g e n va n e e n p refa b d a ko p b o uw i n d u s i e f e e n s ta n d a a rd v u re n h o u t e n o pe n t ra p, ove r l oop e n ee n o n be no e mde r u im te. E n b e t c re6 re n va n ee n da kte r ra s me t st a le n he kwe r k. Zo a l s op ve rkoo pt e ke n i n g aa nge g eve n , , A C D G e ve l s te e n 1, k l e u r g e e l Het l e ve re n e n aa n b ren g e n va n g eve l st e e n k l e u r I voo r de g e he le wo n i ng. I n de ve r k oopb ro c h u re st aat d u i d e l ij k om s ch rev e n u i t we l ke k l e u re n u uw ke u z e k u n t m a ke n. De g e v e l s t e ne n wo rden t ijde n s he r ko pe rs ge s p re k bem o n te rd, B G eve l s te e n 2, k l e u r t o s c a n e H et leve ren e n aa n b re nge n v a n 9 eve l stee n k le u r 2 ve e r d e g e h e le wo n i ng. I n d e ve r ko o p b ro c h u re s ta a t d u i d e l ij k omsch re ve n u i t we l k e k l e u re n u uw k e u ze k u n t m a k e n. De geve l st e n e n wo rd e n t ij d e n s het ko pe rsge sp re k bemo n te rd, G eve l steen 3, k le u r o ra nj e ro o d H e r lev e re n e n a a nb r e nge n va n geve l s tee n k le u r 3 vo o r d e ge h e l e wo n i n g. I n d e ve rko o p b ro ch u re s ta a t d u id e l ij k o m s c h reve n u i t we l ke k l e u re n u uw ke u z e k u n t m a ke n. D e g eve l s te n e n wo rd e n t ij d e n s h e t ko p e rs g e s p re k b e m o n te rd, G e ve l ste e n 4, k l e u r p a a rs ro o d H e r l e ve re n e n a a n b re n g e n va n g eve l s t e e n k l e u r 4 vo o r d e g e h e l e wo n i ng I n d e ve rkoo p b roch u re s ta a t d u i d e l ij k om s c h reve n u i t we l ke k l e u re n u uw ke u z e k u n t m a ke n. D e geve l ste ne n wo rde n t ij d e n s h e r ko p e rs g e s p r e k b e mo nte r d, 0, 0 0 0, 0 0 0, 00 0, 0 0

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Min isterie van infrasmictuur en Mil ieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Min isterie van infrasmictuur en Mil ieu Inspectie Leefomgeving en Transport Min isterie van infrasmictuur en Mil ieu > Retouradres Postbus 575 2130 AN Hoofddorp T'enneT TS0 B.V. dhr. I. Hermans Projectmanager Randstad 380 Postbus 718 6800 AS

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

SPACE CAMP. Van 1 5 t/m 1 9 ju li

SPACE CAMP. Van 1 5 t/m 1 9 ju li SPACE CAMP 01 3 2013 Van 1 5 t/m 1 9 ju li 2 "Kom samen met ons échte raketten bouwen en lanceren. " 2013 SPACE CAMP M aan d ag 1 5 j u l i 0 9. 0 0 u u r S a m e n kom st i n vol ksste rre n wa ch t AstroLAB

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. T (algemeen) Roosendaal en Tilburg Behandeld door. Ons kenmerk Geachte mevrouw

Ministerie van Economische Zaken. T (algemeen)  Roosendaal en Tilburg Behandeld door. Ons kenmerk Geachte mevrouw Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL P ro e fs c h rift ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schmidt en volgens

Nadere informatie

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops:

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops: Computer Slechts 3, 50 23 17-31 oktober 2017 Vernieuwd Workshops: Nu nog leuker Autover: Zorgeloos back-uppen voor u getest Herfst Update Windows 10 opgefrist Problemen? App de FAQman! Nieuwe computer

Nadere informatie

F SC. Tennet TSO BV IFM Hermans Utrechtseweg AR ARNHEM

F SC. Tennet TSO BV IFM Hermans Utrechtseweg AR ARNHEM ge meente Burgemeester en wethouders van de gemeente gelezen de op 18 september 2012 ontvangen aanvraag van Tennet TSO BV IFM Hermans Utrechtseweg 310 6812AR ARNHEM Omgevingsvergunning voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt

Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt CON MOir OF O El Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt Rekenmodel warmtewet 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 7 augustus 2009 D 0 0 0 0 0 0 D In deze bijlage zijn de

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Media Plaza 4 november 2008 - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Introductie Introductie in SQL-Ledger ERP Koppelingen Live? Vragen 03-11-08 Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 2

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Metro E Den Haag Centraal - Slinge 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 4 Molenlaan - Marconiplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld (1888-1964) was betrokken bij het ontwerp

Nadere informatie

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Stadsregio Midden-Holland Wbv GWVlist Wst Gouderak 335 Stadsregio Rotterdam 1.085 Wst Samenwerking 239

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari 2017 www.ret.nl Bus 37 Alexander - Capelsebrug 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009

BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009 BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009 Be ste sc ha a kvrie nd e n, De Be lg isc he je ug d ka mpio e nsc ha ppe n 2008 zijn vo o r zo we l d e e lne me rs, o ud e rs, b e g e le id e rs a ls o rg a nisa

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

Eikendijk 14. Finantien NW Loon op Zand PG Loon op Zand RG Kaatsheuvel NW Loon op Zand. Finantien 4

Eikendijk 14. Finantien NW Loon op Zand PG Loon op Zand RG Kaatsheuvel NW Loon op Zand. Finantien 4 Achterste Hoeve 1 5171 RK Kaatsheuvel Achterste Hoeve 2 5171 RK Kaatsheuvel Baan 1 5171 NC Kaatsheuvel Baan 3 5171 NC Kaatsheuvel Baan 8 5171 NC Kaatsheuvel Baan 12 5171 NC Kaatsheuvel Baan 28 5171 NC

Nadere informatie

veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie M e e t m o m e nt 1 na ke rn 2

veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie M e e t m o m e nt 1 na ke rn 2 veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie M e e t m o m e nt 1 na ke rn 2 p r oto col lee s p r o b l e m en en dys l e xie voo r h et sbo veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie - m ee tm om ent 1 G ra fe

Nadere informatie

Ge e ffi e ts e n de ruim te!

Ge e ffi e ts e n de ruim te! Ge e ffi e ts e n de ruim te! Rapportage van e e n onde rzoe k naar h e t te k ort aan fi e ts e nre k k e n rond s tation H aarle m D oor RO O D, jong in de SP Afde ling H aarle m Inle iding H e t is

Nadere informatie

bestemmingsplan Buitengebied 2014

bestemmingsplan Buitengebied 2014 PEIE EIESUIIE RIKE FUCIEUIIE (ER) bi izo - ii. () i EKEESEIE RIKE viiizo - bvi. (b) pobij ic viiizo - p. (v) vbijci - ic - ic bij vijaizo -. (v) vpp b p - ic - ai vijaizo - obiop. (v) vp p ij FUCIEUIIE

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari 2017 www.ret.nl Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 47 Station Blaak via Noordereiland 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou?

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? OPLE ID IN G A l s zorgc oör dinato r De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? geef j e elke dag vorm aa n zor g i n het basiso nde rwij s Om j ou d eze taak goe d te he lpe

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport -

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2 Vsp 0 maa 04 M mwk va Mav Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va kus. L mj, o

Nadere informatie

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten Ecc aa a a ac aa B I 9 Aa B A c c A 20 Ba () Rc 21 Ba (ac) 24 Ba (a a a) 25 B / 26 Bca 30 Ba 2009 2012 31 B 32 Ba (aa) 33 B B Sc 35 B 38 BTW 38 CAO- 39 Cc 42 Cc 43 C ca 45 Da a acc- 48 Da a 52 Da ca aa

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 66 Zuidplein via Feijenoord 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december 2016 www.ret.nl Bus 601 Barendrecht - Beverwaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o

Nadere informatie

Vier basisscholen en een Pabo in beeld

Vier basisscholen en een Pabo in beeld Vier basisscholen en een Pabo in beeld 2 C o l o fo n Teksten: Peter van den Dool Wim van de Gri ft Fe rry de Rij cke L e ny Ta b a k Eindredactie en productie: S a n d e rs, Zeilst ra & Pa rt n e rs,

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie