Haagse Effekten. Jaargang 11 september 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haagse Effekten. Jaargang 11 september 2006"

Transcriptie

1 Haagse Effekten Jaargang 11 september 2006 Met een afnemende groei en een inflatie die over het hoogtepunt heen lijkt te zijn, vertoont de Amerikaanse economie het in de vorige nieuwsbrief geschetste beeld. Nadat in de afgelopen jaren de rente 17 maal met 0,25% verhoogd is, heeft de centrale bank bij een recente bijeenkomst besloten de rente niet verder te verhogen. Het debat over de Amerikaanse rente lijkt dus beslist. In Europa daarentegen hebben we nog te maken met een proces van renteverhogingen, waarvan er dit jaar nog twee te verwachten zijn. Met een economische groei van 2,6% op jaarbasis beleeft Europa de hoogste groei in 6 jaar tijd en over het tweede kwartaal was de groei zelfs hoger dan die van de VS. Blijft de groei echter zo robuust? Er zijn namelijk factoren die volgend jaar voor tegenwind kunnen gaan zorgen. De BTW zal in Duitsland verhoogd gaan worden van 16% naar 19%. Tegelijkertijd zullen besparingen plaatsvinden op overheidsuitgaven. Dit alles met als doel weer terug te komen binnen de normen van het stabiliteitspact die Duitsland de afgelopen jaren meermalen overschreden heeft. Daarnaast zal een afname van de Amerikaanse economische groei een negatief effect hebben op de Europese export. Indicatoren die het vertrouwen meten van Europese producenten en consumenten laten een lichte verslechtering zien. Tenslotte zullen de nog te verwachten renteverhogingen van de ECB een drukkend effect hebben op de groei. Een vertraging van de groei in 2007 lijkt ons dan ook waarschijnlijk, maar het effect zal beperkt zijn. Duitsers hebben de afgelopen jaren voldoende gespaard om de kosten van een hogere BTW gedeeltelijk op te vangen. De positieve ontwikkelingen van binnenlandse vraag en investeringen beginnen een grotere rol te spelen, het belang van export voor de groei hiermee verkleinend. Vertrouwens-indicatoren waren gestegen tot onrealistisch hoge niveaus waardoor de recente terugval niet onrustbarend is. Het beeld lijkt hiermee de komende tijd voor de meeste beleggingen niet ongunstig. Het Haags Effektenkantoor B.V. Javastraat AN s-gravenhage Tel: Fax: Voor belangrijke gegevens over het gebruik van in deze publicatie opgenomen informatie, zie de laatste pagina. Haagse Effekten, september

2 Akzo Nobel (EUR 45,-) Akzo Nobel heeft activiteiten op het gebied van chemie, coatings en farmacie. Recent is bekendgemaakt dat het bedrijf zal worden opgesplitst in twee delen, te weten Akzo Nobel N.V. (chemie en coatings) en Organon Biosciences (OBS, farma). Vervolgens zal AKZO 20% tot 30% van haar belang in OBS afstoten waarvoor in 2007 een aparte beursnotering zal worden aangevraagd. In de jaren daarna wordt het resterende belang verkocht. De exacte timing is deels afhankelijk van de voortgang van de ontwikkeling bij een aantal medicijnen die zich in verschillende fases bevinden (de pijplijn). Belangrijk hierbij is de verwachte toestemming van de FDA in het voorjaar van 2007 om Asenapine, een psychotherapeutisch medicijn en een potentiële blockbuster dat ontwikkelt wordt in samenwerking met Pfizer, toe te laten tot de Amerikaanse markt. Bij de presentatie van de tweede kwartaalcijfers bleek dat de gang van zaken bij coatings tot tevredenheid stemt. Akzo blijft in staat de hogere grondstoffenprijzen door te geven aan haar afnemers. Ter vergelijking, de beurskoers van DSM had recent te lijden onder het gegeven dat deze onderneming hier juist niet toe in staat bleek. Daarnaast viel Organon, onderdeel van de farmadivisie, in positieve zin op. De huidige wereldwijde economische groei is goed voor de coatings- en chemieactiviteiten van het concern. De beslissing om de farmadivisie af te splitsen, waarmee gehoor wordt gegeven aan een jarenlange wens van aandeelhouders, lijkt op een gunstig moment te komen. OBS is een relatief kleine speler met een op dit moment goede pijplijn. Dat is in het verleden wel anders geweest. Kleine spelers leggen het op termijn af tegen grote bedrijven vanwege de enorme kosten die het ontwikkelen van nieuwe medicijnen met zich meebrengt. Door de afsplitsing wordt aansluiting bij een farmareus op termijn eenvoudiger. Akzo heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen om alle divisies meer winstgevend te maken. Daarin lijkt de onderneming geslaagd. Wij verwachten de komende jaren mede vanwege de wereldwijd aantrekkende economie een dubbelcijferige winstgroei. Met de huidige koers/winstverhouding van 13 biedt dit mogelijkheden tot een hogere koers. Daarnaast maakt de afsplitsing het aandeel koopwaardig. Akzo gaat een deel van de opbrengst gebruiken om zich de komende jaren te richten op een verdere uitbouw van de coatingsactiviteiten waarmee zij trouwens de grootse speler ter wereld is. Haagse Effekten, september

3 Aalberts Industries (EUR 92,80) Het aandelengedeelte van de portefeuille belegt Het Haags Effektenkantoor overwegend in individuele Europese aandelen en in beleggingsfondsen. Small en midcaps worden nauwelijks in portefeuille opgenomen, onder meer omdat over dit soort fondsen minder informatie beschikbaar is en omdat vanwege de mindere liquiditeit de beweeglijkheid van de koersen groot is. Daarnaast zijn wij zoals u in onze laatste nieuwsbrief kon lezen van mening dat small- en midcaps de komende tijd minder zullen presteren dan grote fondsen. Echter, met deze bespreking van midcapper Aalberts Industries maken we hierbij een uitzondering op de zelf opgelegde regel om slechts in grote fondsen te beleggen. Aalberts is actief op twee gebieden; Industrial Services en Flow Control Systems. Industrial Services vervaardigt hoogwaardige en zeer specifieke eindproducten voor onder andere de medische- en luchtvaartindustrie. Bij Flow Control Systems maakt men toepassingen voor de distributie en het reguleren van vloeistoffen en gassen. In 2005 bedroeg de omzet van Aalberts ruim 1 mld. Naast autonome groei weet Aalberts al jaren middels een strategie van kleinere en middelgrote overnames, een forse groei van omzet en resultaten te realiseren. Zo werd eerder dit jaar het Franse Comap (omzet mln) aangekocht. De onderneming bekleedt inmiddels leidende posities in verschillende Europese nichemarkten. Recent uitgebrachte kwartaalcijfers bevestigden het positieve beeld. De omzetgroei bedroeg 40%, waarvan 10% aan autonome groei was toe te rekenen en de rest middels overnames tot stand kwam. De winst lag met 2,08 per aandeel ruim boven de verwachting van analisten. Vorig jaar bedroeg de winst per aandeel over het eerste half jaar 1,56. De hoge economische groei in Europa zal gepaard gaan met aantrekkende investeringen, hetgeen ook de komende tijd een gunstig klimaat zal vormen voor een onderneming als Aalberts die het voor een groot deel van de investeringsbereidheid van het bedrijfsleven moet hebben. Zijn er ook risico s? Een bron van onzekerheid vormt de vraag hoe lang CEO Jan Aalberts nog aan het roer zal staan. Hij is tenslotte verantwoordelijk geweest voor de succesvolle expansie. Daarnaast zal een eventuele scherpe vertraging van de economische groei in Europa een fonds als Aalberts waarschijnlijk meer dan gemiddeld raken. Belegt u slechts in een beperkt aantal individuele aandelen dan is Aalberts hierdoor een minder geschikt fonds. Haagse Effekten, september

4 Nestlé (CHF 422,-) Het Haags Effektenkantoor heeft reeds meerdere keren aandacht besteed aan Nestlé, het grootste voedingsmiddelen-concern van de wereld. In onze nieuwsbrief van maart wezen wij onder andere op de sterke autonome groei die het bedrijf weet te realiseren en de mogelijkheden voor margeexpansie. Brabeck op het realiseren van financiële targets werpt haar vruchten af, hetgeen blijkt uit de toename van de winstmarge. Met name de margeverbetering van in de pure voedingsactiviteiten springt in het oog aangezien hiermee een langere trend van dalende marges in deze tak gekeerd lijkt te zijn. Ondanks dat de producent van Perrier, KitKat en Nescafé te kampen heeft met moeilijke marktomstandigheden, is uit de recente halfjaarcijfers gebleken dat zij deze goed het hoofd weet te bieden. De gevolgen van de hoge energie- en grondstofprijzen zijn dankzij het succesvol inzetten van grondstoftermijncontracten binnen de perken gebleven en vanwege een sterk productenpalet weet Nestlé de grillige consument ondanks de heftige concurrentiestrijd goed te vinden. De autonome omzetgroei over de eerste zes maanden is uitgekomen op 6,4% en Nestlé verwacht dat dit cijfer over heel 2006 aan de bovenkant van de range 5%-6% uit zal komen, een doelstelling die ons inziens goed haalbaar is. De moeilijke omstandigheden op de Europese markt weet Nestlé te compenseren in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld in opkomende landen. Niettemin is het groeicijfer in Europa met 2,5% de grootste stijging die sinds 2002 gerealiseerd is. De focus van topman Ook de belangen die Nestlé heeft in contactlenzenmaker Alcon (meer dan 80% van de aandelen) en L Oreal (27% van de aandelen) dragen positief bij aan de winstontwikkeling. Hoewel de koers van het aandeel Nestlé sinds begin dit jaar met 8% is opgelopen, lijkt een verdere appreciatie van de koers op basis van bovenstaande aannemelijk. De koers/winstverhouding van het aandeel ligt op basis van de geprognosticeerde winst voor dit jaar rond de 16. Ter vergelijking, het aanmerkelijk minder goed draaiende Unilever, heeft een koers/winstverhouding van ongeveer 15. Wanneer bij Nestlé de belangen in Alcon en L Oreal buiten beschouwing worden gelaten en de koers/winstverhouding wordt berekend over de pure voedingsmiddelenactiviteiten dan bedraagt de waardering circa 13,5, hetgeen een korting impliceert van 15% ten opzichte van het sectorgemiddelde. Haagse Effekten, september

5 JP Morgan Europe Strategic Value Fund (EUR 13,43) JPM Europe Strategic Value Fund Niet iedere belegger heeft voldoende middelen ter beschikking om een brede spreiding over verschillende aandelen in portefeuille aan te brengen. Voor deze beleggers is het mogelijk om door middel van beleggingsfondsen een grotere spreiding aan te brengen. Voor Europese aandelen maakt Het Haags Effektenkantoor onder andere gebruik van het Threadneedle European Select Growth Fund, Comgest Europe en sinds kort ook van het JPM Europe Strategic Value Fund. Al deze fondsen hebben een verschillend karakter en zullen dan ook een van elkaar afwijkend rendementsverloop laten zien. Hierbij aandacht voor het JPM Europe Stategic Value Fund. Zoals de naam al aangeeft wordt geïnvesteerd in waarde aandelen. Het beleggingsproces gaat uit van de theorie van behavioural finance. Behavioural finance maakt beleggingsgedrag inzichtelijk en tracht rekening te houden met voorspelbare vergissingen die beleggers nogal eens plegen te maken. Dit gaat dus tegen de gebruikelijke markttheorie in waarbij wordt verondersteld dat de belegger een homo economicus is en altijd een volstrekt rationele keuze maakt. Voorbeelden van inefficiënt gedrag zijn bijvoorbeeld het te lang vasthouden van verliesgevende posities en het verkeerd inschatten van mogelijke kansen. JPM tracht met een modelmatig beleggingsproces uit te sluiten dat dergelijke fouten worden gemaakt. Uit een grote groep van Europese aandelen komt het fonds op waarderingsbasis tot een selectie van 600 aandelen. Vervolgens wordt gekeken naar nieuwsstromen (onder andere via Bloomberg alsmede IBES-cijfers) waarna na een fundamentele check rond de 300 aandelen in portefeuille overblijven. Met name de laatste twee checks zijn van belang, immers een aandeel kan op basis van waardering goedkoop zijn, maar vaak is daar ook een reden voor die het aandeel niet koopwaardig maakt. Dat het beleggingsproces werkt blijkt uit de gerealiseerde resultaten. Sinds de oprichting van het fonds begin 2000 bedraagt het gemiddelde rendement 9,5% jaarlijks ten opzichte van 0,5% voor de FTSE World Europe Index. Onafhankelijk beoordelaar van beleggingsfondsen S&P Funds kent het fonds de een na hoogste rating toe van AA. Haagse Effekten, september

6 Disclaimer De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Het Haags Effektenkantoor betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Het Haags Effektenkantoor niet instaan. Het Haags Effektenkantoor geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het Haags Effektenkantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze publicatie dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te kopen of te verkopen. De opinies en aanbevelingen in deze publicatie zijn generiek van aard en houden geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de opinies en aanbevelingen uit deze publicatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of een waardepapier dat in deze publicatie aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de opinies en aanbevelingen in de publicatie overeenstemmen met zijn of haar doelrisicoprofiel. Het is mogelijk dat Het Haags Effektenkantoor ten behoeve van haar cliënten posities aanhoudt in effecten die worden genoemd in deze publicatie. Medewerkers van Het Haags Effektenkantoor hebben geen positie in effecten die genoemd worden in deze publicatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst Haagse Effekten, september

Haagse Effekten Jaargang 13 augustus-september 2008

Haagse Effekten Jaargang 13 augustus-september 2008 Haagse Effekten Jaargang 13 augustus-september 2008 In de vorige nieuwsbrief behandelden wij het negatieve effect van de fors gestegen olieprijs op de koersen van aandelen en obligaties. De boosdoener

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

2e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Voorkeur voor aandelen, ondanks de toegenomen volatiliteit op de beurzen

2e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Voorkeur voor aandelen, ondanks de toegenomen volatiliteit op de beurzen 2e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Voorkeur voor aandelen, ondanks de toegenomen volatiliteit op de beurzen Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de annexatie van de Krim, de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt Vooruitblik

Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt Vooruitblik Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt 2013 gaat de boeken in als het jaar waarin beurzen wereldwijd in het algemeen goed presteerden ondanks externe

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 oktober 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN DSM behaalt in 2013 naar verwachting verbeterde resultaten. De bedrijfsresultaten zijn in de afgelopen drie jaar relatief

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

CE Credit Management B.V.

CE Credit Management B.V. CE Credit Management B.V. 8% Senior gesecureerde, winstdelende Obligaties 2012-2017 9 september 2013 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl Resultaten 1H2013 en prognoses

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call

Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call Beleggers zitten op dit moment in een moeilijk pakket. Veilige obligaties leveren nauwelijks iets op, aandelen en obligaties van de Emerging Markets staan

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE JUNI 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Internationale marktontwikkelingen In de Verenigde Staten bleek de krimp van het bbp in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q1 2014 11.04.2014 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 0205312116 Geachte Belegger, Graag willen we u informeren over

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

ECB Refi rate (%) 0.05 0.05 0.05 0.25 Fed Funds rate (%) 0.25 0.25 0.25 0.25

ECB Refi rate (%) 0.05 0.05 0.05 0.25 Fed Funds rate (%) 0.25 0.25 0.25 0.25 20 april 2015 drs. Rogier Crijns +31 (0)20 527 6337 r.crijns@gilissen.nl BOND MARKET MONITOR (Slot)koers 20-4-15-1 week - 3 maanden - 1 jaar EONIA (%) -0.07-0.07-0.08 0.22 USD LIBOR overnight (%) 0.12

Nadere informatie

Preflight Ahold 2013

Preflight Ahold 2013 Preflight Ahold 2013 Online en Offline winkelen zal steeds meer worden geïntegreerd, Ahold kan hiervan profiteren. drs. Jan-Gerben Postma MajorOak The joy of understanding. 2 MajorOak Investment Solutions

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie