provincie limburg inaek. 2 5HOV Provincie Limburg PS DOCnr. CAS.-i! ID. 2014/67164 GRIF De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provincie limburg inaek. 2 5HOV. 2014 Provincie Limburg PS DOCnr. CAS.-i! ID. 2014/67164 GRIF De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid"

Transcriptie

1 provincie limburg 2014/67164 GRIF De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid Provincie Limburg PS DOCnr. inaek. 2 5HOV CAS.-i! ID. Cluster Faxnummer Ons kenmerk Bijlage(n) EZ (043) / Behandeld Doorkiesnummer Uw kenmerk S.J.E. Peusens Maastricht 25 november 2014 VERZONDEN 2 5N0V.20U Onderwerp Mededeling Geachte commissie, Conform de richtlijnen vergaderingen statencommissies d.d. 22 september 2003 (2003/42280), doen wij u hierbij een mededeling toekomen ten behoeve van de vergadering van de commissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid. De mededeling heeft betrekking op The Silicon Mine. 1. Aanleiding Aansluitend op het toenmalige economische beleid van de provincie Limburg (speerpunt zonne-energie) is via LlOF in 2004 de zonnecelproducent Solland Solar (indertijd gestart door dhr. Boxhoorn) gesteund met ca. 2 min. Dit leidde tot de bouw van een innovatieve en productieve fabriek (start productie in 2005) die tevens de eerste grensoverschrijdende vestiging was op het terrein Avantis. De verkoop van Solland aan energiebedrijf Delta leidde tot een opbrengst voor het LlOF van ca. 12 min (in 2 jaar tijd). Vanuit Solland (ook na de verkoop aan Delta bleef dhr. Boxhoorn directeur van Solland) is vervolgens ingezet op uitbreiding van de activiteiten in de productieketen, om daarmee schaal- en innovatievoordelen te behalen. Dit resulteerde in het plan om te komen tot The Silicon Mine (TSM) alwaar silicium geproduceerd zou gaan worden (grondstof voor de cellen). De beoogde locatie was Chemelot. De benodigde investeringen bedroegen ca. 500 min. 2014/66178 Bezoekadres: Limburglaan 10 NL-6229GA Maastricht Postbus 5700 NL-6202 MA Maastricht Tel Fax www limburg nl IBAN-nummer: Bereil<baar via: NL08FWBO Lijn 1 (richting De Heeg) BIC-code: RAB0NL2U

2 provincie limburg In 2007 was het initiatief nagenoeg gefinancierd en zou gestart kunnen worden. Door de bankcrisis is de financiering uiteindelijk niet doorgegaan. In leek een financier gevonden te zijn in de Al Manhal groep, maar uiteindelijk ging dat ook niet door. 2. Financiële inzet provincie Limburg en informatie naar PS De financiële bijdrage van de provincie aan TSM bedraagt in totaal 4,25 min. Deze is onderverdeeld in twee leningen via LlOF aan TSM en subsidie: 1. de eerste lening van 1 min is verstrekt op 7 augustus 2007; 2. de tweede lening van 1,5 min op 9 juni 2008; 3. een subsidie van 1,5 min op 9 oktober Deze subsidie is verlengd tot en met 31 december De provincie Limburg heeft ca. 10% van de aandelen in TSM via het innovatiefonds om niet verkregen. Daarnaast zijn vanuit het innovatiefonds leningen verstrekt voor een totaal van 0,25 min. Gezien de onzekerheden en risicovolle aard van het project heeft uw staten bij de eindejaar vaststelling in besloten de aan TSM verstrekte leningen voor 100% te voorzien en hiermee ten laste te brengen van het provinciale resultaat in. De inzet van provinciale middelen (dus ook vanuit het innovatiefonds) was dus reeds 100% voorzien De zijn doorlopend geïnformeerd over de stand van zaken bij TSM, zie bijgevoegd overzicht. 3. Recente ontwikkelingen Door de ontwikkeling van het productieproces kan minder gebruik worden gemaakt van de relatief goedkope stroom op Chemelot en is deze locatie geen haalbare optie meer. Ook zorgen de aangescherpte milieunormen ervoor dat het TSM productieproces moeilijk inpasbaar is. Momenteel onderzoekt TSM de mogelijkheden buiten Limburg, in het bijzonder de locatie Delfzijl. Het bedrijf moet fors afschrijven op de planvorming die op de locatie Chemelot gebaseerd was, en is daarom tot een vergelijk gekomen met haar aandeelhouders en financiers. Voor de provinciale leningen (2,5 min verstrekt via LlOF en 0,25 min verstrekt via het innovatiefonds) is op gelijke basis aangesloten bij de overeenkomsten die andere kredietverstrekkers overeengekomen zijn. De aandelen die het innovatiefonds heeft in TSM zijn in januari 2014 voor een symbolisch bedrag aangeboden, dit is ook door DSM gebeurd omdat zowel provincie als DSM aandeelhouder waren vanwege de locatie Chemelot. Nu dat geen haalbare optie meer is, zien DSM en Provincie geen reden om risicodragend in TSM te blijven participeren en de met een dergelijke participatie samenhangende verdere bijdragen te verstrekken om de start elders mogelijk te maken. De aan TSM verstrekte subsidie (1,5 min) is vastgesteld op nihil op 7 oktober 2014, omdat de voorziene arbeidsplaatsen niet gerealiseerd zijn. Hiermee is de subsidie volgens het publiekrechtelijke spoor correct afgehandeld. 2014/66178

3 provincie limburg Het daadwerkelijk en onmiddellijk terugvorderen van de subsidie zou leiden tot een faillissement van TSM en daarmee tot het einde van het initiatief waardoor de kans op terugbetaling aan zowel de provincie als ook de andere financiers verdwijnt. GS hebben daarom op 7 oktober 2014 besloten dat zij de leningen (2,75 min) en subsidie (1,5 min) aan TSM kwijtschelden in ruil voor een terugbetalingsregeling, die een deel van deze financieringen terugbetaald als TSM alsnog een succes zou worden. Dit is een regeling die geldt voor alle lening verstrekkers en tevens voor het personeel en de dienstverleners. Deze overeenkomst tussen provincie en TSM inzake de terugbetalingsregeling van de subsidie ligt onder oplegging van geheimhouding ter inzage bij de griffie, inclusief een kort toelichtend memo wat ook onder de geheimhouding valt. Gedeputeerde van Limbujg namens dezen, drs. A 2014/66178

4 Bijlage 11nformatie van en naar PS inzake The Silicon Mine Actieve informatieverstrekking is gearceerd Nr. Datum besluit PS 30 mei november mei juni 1 oktober 12 november 17 december Document Gremium Inhoud 2007 Programmabegroting Voortgangsrapportage Programmabegroting Eindejaar bijstelling 24 juni 2013 Mededeling Ad hoe commissie De lening van 1 min. is Financieringen. De leningen ( 2,5 min) zijn Financieringen De leningen zijn Financieringen De leningen zijn Financieringen Melding van 50% voorziening vanwege moeizamer financieringsklimaat en uit voorzichtigheidsprincipe Melding van 50% voorziening vanwege moeizamer financieringsklimaat en uit voorzichtigheidsprincipe Besluitvorming van PS over vormen van een 50% risicovoorziening TSM. Verlenging van de subsidie ad. 1,5 min. 30 juni september Mededeling (IS niet door commissie Economie & De leningen (incl. de getroffen 50% voorziening) zijn Financieringen zijn via mededeling

5 11 16 december staten op de agenda gezet van betreffende commissievergadering!) juni november 2012 Eindejaar bijstelling Begroting november ; Mededeling december Informerende notitie 2012 Bestuur staten comm issie Economie & Bestuur Provincie Limburg Ter kennisgeving aangenomen geïnformeerd over het verhogen van de voorziening van 50% naar 100% risicovoorziening TSM en over de redenen waarom dat nodig geacht werd: Nog steeds geen investeerder gevonden die instapt Aanpassen plan en aanscherpen rijk milieunormen waardoor vergunbaarheid onduidelijk werd Besluitvorming van over vormen van een 100% risicovoorziening TSM. TSM is Financieringen. Pagina 283. TSM is Financieringen. Pagina 109. Verlening leningen waarbij aangegeven is dat deze volledig voorzien zijn Stand van zaken business case: TSM is nog in gesprek met mogelijke investeerders Alle financiers hebben hun leningen verlengd We willen TSM een kans blijven

6 geven Naast Chemelot worden ook andere locaties onderzocht Indien locatie buiten Limburg zal provincie haar geld terugvragen. Techniek van voorziening: Financiering van 4,25 min. in detail toegelicht Toegelicht dat de financiering 100% voorzien is en welke financieel technische spelregels hiervoor gelden 16 3 juni TSM is Financieringen november 2013 Begroting 2014 TSM is Financieringen februari 2014 (17 januari 2014 geagendeerd, behandeling doorgeschove n naar ) Mededeling commissie Economie & Bestuur Gelet op het einde van de subsidielooptijd is TSM gevraagd op reeds aan te geven of de arbeidsplaatsen gerealiseerd zijn. Ook is aangegeven dat de subsidie verlengd was, maar dat dit eenmalig was. hebben op (toen sprake was van een Arabische investeerder die substantieel in TSM zou gaan participeren) een motie aangenomen waarbij zij Gedeputeerde oproepen de financiering van TSM met een positieve grondhouding en spoedig op te pakken.

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Behandeld door: dhr. L.M. Willering E-mail: Maarten.Willering@ommen-hardenberg.nl Onderwerp:

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Nadere informatie inzake besluitvormingsproces uitvoering toekomststrategie Essent

Nadere informatie inzake besluitvormingsproces uitvoering toekomststrategie Essent Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

2* : 1 2 NOV 2014. K. ê j&iïiii lc n si ê T. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/5JOI U/Qjb Met vriendelijke groet,

2* : 1 2 NOV 2014. K. ê j&iïiii lc n si ê T. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/5JOI U/Qjb Met vriendelijke groet, Van: Bijlagen: SIS Postbus Brief quickscan Externe inhuuroverijssel.pdf; Quickscan Externe inhuur Overijssel.pdf; Persbericht Rekenkamer Oost - quickscan Externe inhuur Overijssel.pdf Van: Suzan Mathijssen

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels vastgesteld 12 juli 2011 college 26 september 2011 raad gemeente Leeuwarden Inclusief wijzigingen als gevolg van: de door het college vastgestelde evaluatie

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Samenvatting van het voorgestelde besluit. Aan Provinciale Staten

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Samenvatting van het voorgestelde besluit. Aan Provinciale Staten Statenvoorstel nr. PS/2013/335 Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 16.04.2013 2013/0111954 ir. J.C. Walman-Mostert, telefoon 038 499 75 41 e-mail JC.Walman@overijssel.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie