INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE"

Transcriptie

1 BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 4 oktober Bijwerking goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Aangepast naar aanleiding van de beslissing van de Raad van Bestuur op 27 oktober 2010 om het Benoemingscomité en het Remuneratiecomité samen te voegen. Vervolgens aangepast naar aanleiding van de beslissingen van de Raad van Bestuur op 6 februari 2012 en 14 mei 2012 Arseus NV Bijlage 4 bij het Corporate Governance Charter p. 1/13

2 Arseus NV Bijlage 4 bij het Corporate Governance Charter p. 2/13

3 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENSTELLING 2. BEVOEGDHEDEN 3. VERGADERINGEN 4. DIVERSEN BIJLAGEN 1. RICHTLIJN VOOR HET TOEZICHT OP FINANCIELE RAPPORTERING 2. RICHTLIJN VOOR DE EVALUATIE VAN DE DOELTREFFENDHEID VAN DE INTERNE AUDIT, DE INTERNE CONTROLE, DE SYSTEMEN VOOR RISICOBEHEER EN DE SYSTEMEN VOOR HET WAARBORGEN VAN DE COMPLIANCE 3. RICHTLIJN VOOR HET TOEZICHT OP DE BETREKKINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP MET DE COMMISSARIS EN CONTROLE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS 4. BELEID AANGAANDE HET VERSTREKKEN VAN NIET- AUDITDIENSTEN DOOR DE COMMISSARIS Arseus NV Bijlage 4 bij het Corporate Governance Charter p. 3/13

4 INLEIDING Dit intern reglement maakt deel uit van het CG-Charter van de Vennootschap. In dit intern reglement worden een aantal al dan niet met een hoofdletter geschreven begrippen gehanteerd die hierin niet zijn gedefinieerd. Deze begrippen hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de begrippenlijst opgenomen in artikel 1 van het CG-Charter. 1. SAMENSTELLING 1.1 De leden van het Auditcomité worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Bestuur. 1.2 Het Auditcomité is samengesteld uit minstens drie en maximum vijf leden, die allen niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur moeten zijn. Minstens de meerderheid van de leden van het Auditcomité is onafhankelijk. 1.3 Ten minste één onafhankelijk lid van het Auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit. Met deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit wordt een diploma bedoeld van hogere studies in economische of financiële wetenschappen of relevante beroepservaring in deze materies. 1.4 Het voorzitterschap van het Auditcomité wordt vervuld door één van de leden van het Auditcomité. Onverminderd artikel 526bis 3 W.Venn. mag de Voorzitter van de Raad van Bestuur geen voorzitter zijn van het Auditcomité. 1.5 De duur van het mandaat van een lid van het Auditcomité kan de duur van zijn of haar bestuursmandaat niet overschrijden. 1.6 De Secretaris van de Vennootschap treedt op als secretaris van het Auditcomité. De Secretaris van de Vennootschap kan zijn/haar taken uit hoofde van dit intern reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een plaatsvervanger die door hem benoemd wordt in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. 2. BEVOEGDHEDEN 2.1 Rol van het Auditcomité Het Auditcomité verleent de Raad van Bestuur ondersteuning bij het vervullen van zijn toezichtsopdracht met het oog op een controle in de ruimste zin. 2.2 Taken van het Auditcomité Het Auditcomité is het voornaamste aanspreekpunt van de interne auditfunctie (indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht) en de Commissaris. Onverminderd de wettelijke opdrachten van de Raad van Bestuur, is het Auditcomité Arseus NV Bijlage 4 bij het Corporate Governance Charter p. 4/13

5 belast met het uitwerken van een auditprogramma op lange termijn dat alle activiteiten van de Vennootschap omvat, en is in het bijzonder belast met: (a) Bepalen van de interne financiële rapportering aan de Raad van Bestuur Het Auditcomité houdt toezicht op en formuleert concrete voorstellen inzake de financiële rapportering aan de Raad van Bestuur. Het Auditcomité verzekert er zich van dat de financiële rapportering aan de Raad van Bestuur voldoende inzicht verschaft van de financiële situatie en de vooruitzichten van de Vennootschap, op business unit niveau. (b) Monitoring van het financieel verslaggevingsproces Het Auditcomité houdt toezicht op de integriteit van de financiële informatie die door de Vennootschap wordt aangeleverd: het Auditcomité verzekert er zich van dat de financiële rapportering een waarheidsgetrouw, oprecht en duidelijk beeld geeft van de situatie en de vooruitzichten van de Vennootschap, op enkelvoudige en op geconsolideerde basis. Bij de monitoring beoordeelt het Auditcomité in het bijzonder de relevantie en samenhang van de door de Vennootschap en haar groep toegepaste standaarden voor jaarrekeningen. Deze beoordeling omvat de criteria voor de consolidatie van de jaarrekeningen van de vennootschappen van de groep. Het Auditcomité controleert de nauwkeurigheid, de volledigheid en het consequent karakter van de financiële informatie. Deze taak omvat onder andere het verifiëren van de periodieke informatie alvorens deze openbaar wordt gemaakt, alsook het beoordelen van de relevantie en het consequent karakter van de gehanteerde boekhoudnormen, de impact van nieuwe boekhoudkundige regels, de behandeling van "schattingsposten" in de Jaarrekening, prognoses, werk van de interne auditfunctie (indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht) en de Commissaris terzake, enz. Het Auditcomité bespreekt de significante aangelegenheden inzake financiële rapportering met zowel het Directiecomité als met de Commissaris. Bijlage 1 bevat richtlijnen voor het toezicht door het Auditcomité op de financiële rapportering. (c) Monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de Vennootschap Het Auditcomité evalueert minstens éénmaal per jaar de systemen van interne controle en risicobeheer die door het Directiecomité werd geïnstalleerd. Zij dient zich ervan te verzekeren dat de voornaamste risico's behoorlijk geïdentificeerd, beheerd en haar ter kennis gebracht worden overeenkomstig het door de Raad van Bestuur goedgekeurde kader. De interne controle omvat ook een beoordeling en goedkeuring van de toelichting van de interne controle en het risicobeheer in de CG-Verklaring, en een evaluatie van de specifieke regelingen volgens welke personeelsleden van de Vennootschap in vertrouwen hun bezorgdheid kunnen uiten over mogelijke onregelmatigheden inzake financiële rapportering of andere aangelegenheden ( klokkenluidersregeling ). Het Auditcomité zal erop Arseus NV Bijlage 4 bij het Corporate Governance Charter p. 5/13

6 toezien dat dergelijke regeling ter kennis wordt gebracht aan alle werknemers van de Vennootschap en haar Dochtervennootschappen. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, zorgt het Auditcomité ervoor dat regelingen worden getroffen voor een onafhankelijk onderzoek en een gepaste opvolging van deze aangelegenheden in proportie tot de beweerde ernst ervan. (d) Monitoring van de interne audit en zijn doeltreffendheid Het Auditcomité oordeelt jaarlijks over de noodzaak of het in stand houden van de interne auditfunctie en adviseert de Raad van Bestuur over de jaarlijkse beoordeling van deze noodzaak door het Auditcomité. Indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht, ziet het Auditcomité erop toe dat zij de middelen en know-how tot haar beschikking heeft welke zijn aangepast aan de aard, de omvang en de complexiteit van de Vennootschap. Het Auditcomité keurt de eventuele aanstelling en het eventuele ontslag van de interne auditor goed, alsook het werkprogramma en het budget van de interne audit. Het evalueert de doeltreffendheid van de interne auditfunctie, rekening houdend met de complementaire rol van de interne en externe auditfuncties. Het Auditcomité ontvangt interne auditverslagen of een periodieke samenvatting ervan. De voorzitter van het Auditcomité is onbeperkt toegankelijk voor de interne auditor (indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht) om aangelegenheden betreffende de interne audit van de Vennootschap te bespreken. Bijlage 2 bevat een richtlijn voor de evaluatie door het Auditcomité van de doeltreffendheid van de interne audit (indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht), de interne controle, de systemen voor risicobeheer en de systemen voor het waarborgen van de compliance. (e) Monitoring van de wettelijke controle van de Jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de Commissaris. Onverminderd de wettelijke bepalingen die erin voorzien dat de Commissaris verslagen of waarschuwingen richt aan de organen van de Vennootschap, brengt de Commissaris bij het Auditcomité verslag uit over belangrijke zaken die bij de uitoefening van zijn wettelijke controle van de jaarrekeningen aan het licht zijn gekomen, en meer bepaald over ernstige tekortkomingen in de interne controle met betrekking tot de financiële verslaggeving. Het Auditcomité volgt het werkprogramma van de Commissaris op en ziet toe op de effectiviteit van het extern auditproces en de opvolging door het management van de aanbevelingen geformuleerd door de Commissaris in zijn managementbrief. Het Auditcomité ziet er op toe dat de audit zelf en de rapportering daarover de groep in haar geheel omvat. Arseus NV Bijlage 4 bij het Corporate Governance Charter p. 6/13

7 Het Auditcomité bepaalt de manier waarop de Commissaris wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten betreffende de Vennootschap, anders dan de Jaarrekening. Bijlage 3 bevat een richtlijn voor het toezicht door het Auditcomité op de betrekkingen van de Vennootschap met de Commissaris en controle op de onafhankelijkheid van de Commissaris. (f) Beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de Commissaris waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de Vennootschap Het Auditcomité doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur aangaande de selectie, de benoeming en de herbenoeming van de Commissaris en aangaande de voorwaarden voor zijn of haar aanstelling. Deze aanbevelingen worden overgemaakt aan de algemene vergadering. Het voorstel van het Auditcomité voor de benoeming van de Commissaris wordt op de agenda van de algemene vergadering van de aandeelhouders geplaatst. Dit geldt eveneens voor de hernieuwing van deze benoeming. De Commissaris: - bevestigt jaarlijks aan het Auditcomité schriftelijk zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de Vennootschap; - meldt jaarlijks alle voor de Vennootschap verrichte bijkomende diensten aan het Auditcomité; - voert overleg met het Auditcomité over de bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid en de veiligheidsmaatregelen die genomen zijn om deze bedreigingen in te perken, zoals door hen onderbouwd. Het Auditcomité houdt toezicht op de onafhankelijkheid van de Commissaris. Daartoe verschaft de Commissaris het Auditcomité een verslag met een omschrijving van alle banden van de onafhankelijk Commissaris met de Vennootschap en haar groep. Het Comité beoordeelt de doeltreffendheid van de externe audit, met inachtneming van de relevante regelgevende en professionele normen. Het Auditcomité monitort de aard en de reikwijdte van de bijkomende diensten die werden verricht door de Commissaris. Het Auditcomité legt aan de Raad van Bestuur een officieel beleidsplan voor dat het toepast, met vermelding van de bijkomende diensten die: - uitgesloten zijn; - toegelaten zijn na beoordeling door het Auditcomité; en - toegelaten zijn zonder verwijzing naar het Auditcomité, met inachtneming van de specifieke vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Arseus NV Bijlage 4 bij het Corporate Governance Charter p. 7/13

8 3. VERGADERINGEN 3.1 Leden van het Auditcomité kunnen deelnemen aan een vergadering door middel van een telefoonconferentie of een ander communicatiemiddel. 3.2 Een vergadering van het Auditcomité is slechts rechtsgeldig als tenminste de helft van de leden fysiek aanwezig is. 3.3 Besluiten van het Auditcomité worden genomen door een meerderheid van de leden. Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van het Comité doorslaggevend. De Voorzitter van de Raad van Bestuur en de CFO beschikt over een doorlopende uitnodiging om deel te nemen aan het Auditcomité tenzij het Auditcomité alleen wenst te vergaderen. Het Auditcomité nodigt naar keuze andere personen uit om zijn vergaderingen bij te wonen. 3.4 Van elke vergadering van het Auditcomité worden notulen gemaakt en deze zullen door de voorzitter van het Auditcomité worden gebruikt om de Raad van Bestuur te informeren. 3.5 Het Auditcomité zal tenminste 4 keer per jaar vergaderen en zo dikwijls als de voorzitter of 2 leden noodzakelijk acht. Regelmatig (en minstens om de twee tot drie jaar) herziet het zijn intern reglement, evalueert het zijn eigen doeltreffendheid en doet het aan de Raad van Bestuur aanbevelingen met betrekking tot de nodige wijzigingen. 3.6 De Commissaris zal minstens 3 keer per jaar verslag uit brengen (halfjaarcijfers, jaarcijfers en evaluatie interne controle). 3.7 Het Auditcomité zal altijd vergaderen vooraleer de definitieve (geauditeerde) halfjaarcijfers en jaarcijfers extern worden gecommuniceerd. 3.8 Er wordt een secretaris aangesteld van het Auditcomité. 3.9 De verslagen van het Auditcomité worden doorgestuurd naar de leden van het Auditcomité en tevens ook naar alle andere leden van de Raad van Bestuur Het Auditcomité heeft minstens tweemaal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en de interne auditor (indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht), om met hen te overleggen over materies die betrekking hebben op haar intern reglement, aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en over alle aangelegenheden die voortvloeien uit de audit. De Commissaris kan in voorkomende gevallen de voorzitter van het Auditcomité verzoeken om een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen Het Auditcomité is gerechtigd om alle informatie die zij nodig heeft tot uitoefening van haar taken spontaan te ontvangen van de Raad van Bestuur, het Directiecomité en de werknemers van de Vennootschap. Het Auditcomité kan van iedere leidinggevende of werknemer van de Vennootschap, de CEO, het hoofd van de interne auditfunctie (indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht), haar externe juridische adviseurs of de Commissaris verlangen dat deze Arseus NV Bijlage 4 bij het Corporate Governance Charter p. 8/13

9 een vergadering van het Auditcomité bijwoont of overlegt met leden of adviseurs van het Auditcomité Het Auditcomité kan op kosten van de Vennootschap extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die binnen haar bevoegdheid vallen, nadat de Voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan werd ingelicht Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en de bevoegdheid gesprekken te voeren met leidinggevenden en werknemers van de Vennootschap, voorzover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité Elk lid van het Auditcomité zal het Auditcomité in kennis stellen van: elk persoonlijk financieel belang (uitgezonderd als aandeelhouder) bij elke aangelegenheid waarover het Auditcomité beslist; of elk mogelijk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij vervult Vergaderingen van het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van het Auditcomité, in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité kan het Auditcomité laten bijeenroepen. Behalve in dringende gevallen (de voorzitter van het Auditcomité oordeelt hierover), wordt de agenda voor de vergadering ten minste twee kalenderdagen vóór de vergadering toegezonden aan de leden van het Auditcomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd. Indien alle leden aanwezig zijn (fysiek of per telefoonconferentie of via eender welk ander communicatiemiddel), kan het Auditcomité geldig beraadslagen en hoeft de bijeenroeping niet te worden verantwoord. 4. DIVERSEN 4.1 Het Auditcomité toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit intern reglement en haar eigen doeltreffendheid, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Bestuur en stelt daarbij zonodig wijzigingen voor. 4.2 De Raad van Bestuur kan dit intern reglement te allen tijde wijzigen en de bevoegdheden herroepen die aan het Auditcomité werden toegekend. 4.3 Dit intern reglement en de samenstelling van het Auditcomité worden op de website van de Vennootschap geplaatst. De samenstelling van het Auditcomité wordt elk jaar ook opgenomen in het Corporate Governance Verklaring van het Jaarverslag. Arseus NV Bijlage 4 bij het Corporate Governance Charter p. 9/13

10 BIJLAGE 1 RICHTLIJN VOOR HET TOEZICHT OP FINANCIELE RAPPORTERING (1) Bespreken met de Raad van Bestuur en de Commissaris en beoordelen van door de Commissaris gecontroleerde financiële jaarverslagen, inclusief mededelingen gedaan in management interviews, analyses e.d.; (2) Bespreken met de Raad van Bestuur en de Commissaris en beoordelen van de tussentijdse financiële rapportering voordat deze wordt gepubliceerd, inclusief de resultaten van een beoordeling door de Commissaris van de tussentijdse financiële rapportering; (3) Bespreken met de Raad van Bestuur en de Commissaris van significante items in de financiële verslaggeving en opmerkingen omtrent de opstelling van financiële berichten van de Vennootschap, inclusief de kwaliteit van de inkomsten, ingrijpende verschillen tussen geplande en feitelijke performance, ingrijpende wijzigingen in de selectie van of toepassing door de Vennootschap van boekhoudkundige principes, zaken betreffende de toereikendheid van de interne controlemechanismen van de Vennootschap en bijzondere stappen die zijn genomen in het licht van onvolkomenheden in de controle; (4) Beoordelen en bespreken van verslagen van de Commissaris over: (a) (b) (c) alle belangrijke onderdelen van het boekhoudkundig beleid en gebruikte methoden; elke afwijkende behandeling van financiële informatie binnen de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes die zijn besproken met de Raad van Bestuur of een van zijn leden, de consequenties van het gebruik van dergelijke afwijkende bekendmakingen of behandelingen, en de door de Commissaris gewenste behandeling; en andere belangrijke schriftelijke communicatie tussen de Commissaris en de Raad van Bestuur of een van zijn leden, zoals bijvoorbeeld management letters. (5) Bespreken met de Raad van Bestuur van (i) persberichten van de Vennootschap over haar inkomsten, inclusief het gebruik van informatie, die niet in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes, en (ii) plannen en beleid van de Vennootschap met betrekking tot door analisten en rating bureaus gegeven commentaar op financiële informatie en inkomsten; (6) Bespreken met de Raad van Bestuur en de Commissaris van de gevolgen van initiatieven op het gebied van wet- en regelgeving alsmede van "off-balance"- structuren voor de financiële verslaggeving van de Vennootschap; (7) Bespreken met de Raad van Bestuur van de belangrijkste financiële risico s waaraan de Vennootschap is blootgesteld en de door de Raad van Bestuur genomen stappen om de risico s te monitoren en beheersen, inclusief het risicobeoordelings- en risicobeheersingsbeleid. Arseus NV Bijlage 4 bij het Corporate Governance Charter p. 10/13

11 BIJLAGE 2 RICHTLIJN VOOR DE EVALUATIE VAN DE DOELTREFFENDHEID VAN DE INTERNE AUDIT, DE INTERNE CONTROLE, DE SYSTEMEN VOOR RISICOBEHEER EN DE SYSTEMEN VOOR HET WAARBORGEN VAN DE COMPLIANCE (1) Opvragen van documenten, verslagen, rapporten en andere relevante informatie met betrekking tot de interne audit (indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht), de interne controle, de systemen voor risicobeheer en voor het waarborgen van de compliance; (2) Bespreken met de werknemers in de Vennootschap verantwoordelijk voor de interne audit (indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht) en de interne controle teneinde bijkomende informatie en verduidelijking te kunnen verkrijgen, alsook hun verantwoording te noteren voor problemen, gebreken of fouten in de interne audit en de interne controle; (3) Bespreken met het Directiecomité verantwoordelijk voor de systemen voor risicobeheer teneinde bijkomende informatie en verduidelijking te kunnen verkrijgen, alsook hun verantwoording te noteren voor problemen, gebreken of fouten in de systemen voor risicobeheer; (4) Bespreken met de compliance officer van (i) de Regels ter voorkoming van marktmisbruik, (ii) de tekortkomingen in de Regels, (iii) eventuele inbreuken op de Regels; (5) Verkrijgen van verslagen van de Raad van Bestuur, de interne auditor (indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht) en de Commissaris dat de Vennootschap en haar Dochtervennootschappen zich houden aan toepasselijke weten regelgeving en interne regels van de Vennootschap; (6) Bespreken met de Raad van Bestuur en de Commissaris van correspondentie met regelgevende- en overheidsinstanties en van gepubliceerde rapporten waarin zaken van materiële betekenis staan vermeld omtrent de financiële berichten van de Vennootschap of haar boekhoudkundige beleid; (7) Bespreken met de relevante personen van de juridische afdeling van de Vennootschap van juridische zaken die van materiële invloed kunnen zijn op de financiële berichten of het beleid van de Vennootschap ten aanzien van naleving van wet- en regelgeving; (8) Bespreken met de Raad van Bestuur van de resultaten van het onderzoek naar de doeltreffendheid van de interne controle, de systemen voor risicobeheer en voor het waarborgen van de compliance en formuleren van voorstellen tot verbeteringen aan de Raad van Bestuur; (9) Adviseren van de Raad van Bestuur over beleid en procedures van de Vennootschap voor naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Arseus NV Bijlage 4 bij het Corporate Governance Charter p. 11/13

12 BIJLAGE 3 RICHTLIJN VOOR HET TOEZICHT OP DE BETREKKINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP MET DE COMMISSARIS EN CONTROLE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS (1) Beoordelen en evalueren van de Commissaris en de belangrijkste partner van het controleteam van de Commissaris; (2) Verkrijgen en beoordelen van een verslag van de Commissaris (ten minste éénmaal per jaar) met betrekking tot (i) de interne kwaliteitscontroleprocedures bij de Commissaris, (ii) zaken van materiële betekenis die zijn gesignaleerd bij de laatste beoordeling van de interne kwaliteitscontrole van het kantoor van de Commissaris of bij een vergelijking met branchegenoten, of bij enig onderzoek door de overheid of enige beroepsorganisatie in de laatste vijf maanden vanwege een of meer door het kantoor uitgevoerde revisorale controles, (iii) de stappen die zijn genomen om deze zaken te verbeteren, en (iv) alle betrekkingen tussen de Commissaris en de Vennootschap; (3) Beoordelen van de kwalificaties, het functioneren en de onafhankelijkheid van de Commissaris, beoordelen of de kwaliteitscontroles van de Commissaris toereikend zijn en of de levering van toegestane niet-auditdiensten verenigbaar is met de waarborging van de onafhankelijkheid van de Commissaris, waarbij de visie van de Raad van Bestuur en de interne auditfunctie in aanmerking dienen te worden genomen; (4) Toezien op het periodiek rouleren van de belangrijkste (of coördinerende) partner, die als eerste verantwoordelijk is voor de revisorale controle, en de partner die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de revisorale controle, alsmede andere leden van het kantoor van de Commissaris, met het oog op onafhankelijkheid van de Commissaris; (5) Beoordelen en jaarlijks bespreken van de interne richtlijnen en de onafhankelijkheid (zoals voorgeschreven bij wet- of regelgeving en het beleid van de Vennootschap inzake onafhankelijkheid van de Commissaris) van het controleproces met de Commissaris, de interne auditfunctie en de Raad van Bestuur; (6) Tevoren met de Commissaris bespreken van de planning, reikwijdte en personeelsinvulling van de revisorale controle; (7) Beoordelen van de benoeming en vervanging van de interne auditor (indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht); (8) Beoordelen van de belangrijkste rapportering aan de Raad van Bestuur die zijn opgesteld door de interne auditfunctie, en de reacties daarop van de Raad van Bestuur; (9) Met de Commissaris en de Raad van Bestuur bespreken van de verantwoordelijkheden van de interne auditfunctie, het budget en de personeelsinvulling, alsmede eventuele voorgestelde wijzigingen in de geplande reikwijdte van de interne revisorale controle. Arseus NV Bijlage 4 bij het Corporate Governance Charter p. 12/13

13 BIJLAGE 4 BELEID AANGAANDE HET VERSTREKKEN VAN NIET-AUDITDIENSTEN DOOR DE COMMISSARIS De Commissaris verstrekt een aantal niet-auditdiensten aan de Vennootschap. Elke opdracht moet vooraf goedgekeurd worden door de CFO. De niet-auditdiensten worden per semester toegelicht aan het Auditcomité. De one-to-one cap wordt hier strikt toegepast in het kader van de onafhankelijkheid van de Commissaris. Arseus NV Bijlage 4 bij het Corporate Governance Charter p. 13/13

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. USG People N.V.

Reglement Auditcommissie. USG People N.V. Reglement Auditcommissie USG People N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 31 augustus 2006 en laatstelijk gewijzigd december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenstelling... 3 3.

Nadere informatie

Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Reglement Audit Committee Versie 16 december 2011 1 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. TAKEN BETREFFENDE DE EXTERNE ACCOUNTANT...4 4. VERGADERINGEN...5 5. RAPPORTAGE AAN

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...4 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...4 5. DIVERSEN...4 2 2/5 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 Mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. TAKEN BETREFFENDE DE EXTERNE ACCOUNTANT...4 4. VERGADERINGEN...5 5. RAPPORTAGE AAN DE RVC...5 6. DIVERSEN...6

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Reglement Nomination Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Nomination Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...3 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...4 5. DIVERSEN...4 2/5 13 mei 2015 - Concept INLEIDING 0.1 Dit

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Reglement audit committee

Reglement audit committee Reglement audit committee Artikel 1. Vaststelling en wijziging reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 19 augustus 2013, gewijzigd op 2 december 2013 en laatstelijk

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 23 maart 2010. Aangepast naar aanleiding van

Nadere informatie

van de 11Commissarissen van LOYALIS N.V.

van de 11Commissarissen van LOYALIS N.V. REGLEMENT AU DIT- i iirisk COMMITTEE i Raad van de 11Commissarissen van LOYALIS N.V. De Raad van commissarissen Van Loyalis N.V. heeft besloten tot het instellen van een Audit- en Risk Committee en het

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement audit committee van de raad van commissarissen

Reglement audit committee van de raad van commissarissen Reglement audit committee van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016.

Nadere informatie

Reglement Selectie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A.

Reglement Selectie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Reglement Selectie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Bijlage F van het Reglement Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven

Nadere informatie

Samenstelling en takenpakket van het auditcomité. Het nieuw commissarisverslag en het verslag aan het auditcomité

Samenstelling en takenpakket van het auditcomité. Het nieuw commissarisverslag en het verslag aan het auditcomité Samenstelling en takenpakket van het auditcomité. Het nieuw commissarisverslag en het verslag aan het auditcomité Tom MEULEMAN Vice-President IBR-IRE 1 De rol van het auditcomité 2 Evolutie Auditcomités

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER NV SVK

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER NV SVK CORPORATE GOVERNANCE CHARTER NV SVK 1. Inleiding De raad van bestuur heeft besloten de Belgische corporate governance code 2009 aan te duiden als referentiecode inzake deugdelijk bestuur, raadpleegbaar

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

QRF COMM. VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

QRF COMM. VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER QRF COMM. VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INHOUDSTAFEL PAGINA 1. INLEIDING... 4 2. COMMANDITAIRE STRUCTUUR... 4 3. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR... 5 3.1. Bestuursstructuur... 5 3.2. Statutaire

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

Nadere informatie

Reglement Benoeming- en Remuneratiecommissie

Reglement Benoeming- en Remuneratiecommissie Reglement Benoeming- en Remuneratiecommissie Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Reglement Benoeming- en Remuneratiecommissie Stichting Philadelphia Zorg Aldus vastgesteld door de Raad van

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder

De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder Rutger Van Boven Directieadviseur IAB De externe accountant en de externe belastingconsulent zijn, gelet op hun professionele

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER OORSPRONKELIJK CHARTER WERD GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN 26 JANUARI 2006 UPDATE WERD GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN 14 JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE CORPORATE

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Inleiding Het beleid van Deceuninck NV wordt sinds jaren bepaald door hoge standaarden inzake integriteit, corporate governance, evenwichtige belangenbehartiging, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT 27 mei 2016 kenmerk: 3869804 (1) INLEIDING Dit Commissie Compliance en Integriteit Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd.

In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd. Dit intern reglement

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) :

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) : VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015 Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen

Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met

Nadere informatie

Raad van Bestuur -Huishoudelijk Reglement ELIA SYSTEM OPERATOR NV

Raad van Bestuur -Huishoudelijk Reglement ELIA SYSTEM OPERATOR NV Raad van Bestuur -Huishoudelijk Reglement ELIA SYSTEM OPERATOR NV Inhoud 1. Samenstelling 1.1. Leden 1.2. Belangenconflicten 1.3. Vertegenwoordigers van de federale regering 2. Voorwerp 3. Voorzitterschap

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Remuneratiecommissie. Reglement 2015

Remuneratiecommissie. Reglement 2015 Remuneratiecommissie Reglement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door RvT op: 10 april 2015 Inhoud Reglement Remuneratiecommissie van Woningstichting Het Grootslag... 3 1. Inleiding

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2016

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2016 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES Stichting VU-VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Geldig met ingang van 7 maart 2012 INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 15 lid 5 van de statuten van de Stichting VU- VUmc. Dit

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

Ecodis Corporate Governance Charter

Ecodis Corporate Governance Charter Ecodis Corporate Governance Charter Afkortingen en definities Algemene Vergadering: de algemene vergadering van de Vennootschap Auditcomité: het als zodanig in het Intern Reglement van het Auditcomité

Nadere informatie

IEP INVEST. Corporate Governance Charter

IEP INVEST. Corporate Governance Charter IEP INVEST Naamloze vennootschap Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen te Oostkaai 50, 8900 Ieper ondernemingsnummer 0448.367.256 (RPR Ieper) Corporate Governance Charter

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Inleiding Het beleid van Deceuninck NV wordt sinds jaren bepaald door hoge standaarden inzake integriteit, corporate governance, evenwichtige belangenbehartiging, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...6 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...6 5. DIVERSEN...6 2/7 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Audit- en Risk Management Commissie

Reglement Audit- en Risk Management Commissie Reglement Audit- en Risk Management Commissie - ARUBA 2016 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Het Reglement Audit en Risk management commissie is een reglement als bedoeld in artikel 16 lid 4

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Beluga erkent het belang en de noodzaak van de algemene principes inzake behoorlijk bestuur of corporate governance. Beluga streeft ernaar de aanbevelingen inzake corporate

Nadere informatie

Befimmo NV. Reglement van de interne audit

Befimmo NV. Reglement van de interne audit Befimmo NV Inhoud Article 1 - Opzet... 1 Article 2 - Opdracht, doelstellingen en activiteiten... 2 Article 3 - Jaarprogramma... 3 Article 4 - Rapportering... 3 Article 5 - Autoriteit... 4 Article 6 - Onafhankelijkheid...

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF

Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER. NV ROULARTA MEDIA GROUP Meiboomlaan 33 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE-0434.278.

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER. NV ROULARTA MEDIA GROUP Meiboomlaan 33 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE-0434.278. CORPORATE GOVERNANCE CHARTER NV ROULARTA MEDIA GROUP Meiboomlaan 33 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE-0434.278.896 Corporate Governance Charter Roularta Media Group - 1/31 laatste update

Nadere informatie

BIOCARTIS GROUP NV CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

BIOCARTIS GROUP NV CORPORATE GOVERNANCE CHARTER BIOCARTIS GROUP NV Naamloze vennootschap Generaal De Wittelaan 11 B, 2800 Mechelen, België Rechtspersonenregister 0505.640.808 (Antwerpen, afdeling Mechelen) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Versie: 28 april

Nadere informatie

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag RNCI sessie 26 oktober 2009 Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag 1 Inhoudsopgave bespreking wetsontwerp Bron: Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk

Nadere informatie

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2004/2 Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMITTEE Distributie Audit, Risk & Compliance Committee leden Raad van Commissarissen Kempen & Co Directie Kempen & Co N.V. Hoofd interne accountantsdienst Hoofd compliance

Nadere informatie

Corporate Governance Charter Cera

Corporate Governance Charter Cera Corporate Governance Charter Cera Laatst gewijzigd op 24 januari 2014 2 Inhoudstafel I. WOORD VAN DE VOORZITTER EN VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDERS VAN CERA BEHEERSMAATSCHAPPIJ NV, STATUTAIR ZAAKVOERDER

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2006 BUREAU De vergadering

Nadere informatie