het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;"

Transcriptie

1 Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2014, aanvang uur. Voorzitter Notulist mr. J.H. Schraven ("Voorzitter") : mw N. Dijkshoorn, Loyens & Loeff N.V. 1. Opening en mededelingen De Voorzitter opent de vergadering om uur, verwelkomt de aanwezige houders van certificaten van 7% cumulatief preferente en van gewone aandelen Unilever N.V. en deelt mede dat hij, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever N.V. (het "AK"), deze vergadering zal leiden. De Voorzitter deelt verder mede dat: het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; de heer H.M. van Dijk ("de heer Van Dijk") van SGG Netherlands N.V. ("SGG") aanwezig is om eventuele vragen van technische aard met betrekking tot de administratie van de certificaten te beantwoorden; prof. mr. M.W. den Boogert ("de heer Den Boogert"), de juridisch adviseur van het AK, aanwezig is; in de oproeping voor deze vergadering de agenda is opgenomen. Daarin is ook vermeld dat de relevante stukken op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en verkrijgbaar zijn gesteld; de vergadering bijeengeroepen is door middel van aankondigingen op 10 september 2014 in De Telegraaf, in Het Financieele Dagblad en op de website van het AK, derhalve voor de wettelijk en statutair voorgeschreven termijn; certificaathouders die in het verleden bij een certificaathoudersvergadering van het AK aanwezig zijn geweest en waarvan de gegevens bekend zijn, persoonlijk bij brief zijn geinformeerd en uitgenodigd deze vergadering bij te wonen; het aantal certificaten vertegenwoordigd in deze vergadering later, na telling, volgt; de gelegenheid bestaat om bij de bespreking van de agendapunten vragen te stellen en/of opmerkingen te maken; dms v4 1

2 ter wille van een ordelijk verloop van de vergadering wordt de aanwezigen verzocht vragen en opmerkingen steeds te beperken tot het aan de orde zijnde onderwerp; een gevolmachtigde van eon of meer certificaathouders of een vertegenwoordiger van een of meer certificaten houdende rechtspersonen, die het woord vraagt, wordt verzocht tevens de naam van de volmachtgevers of de betreffende rechtspersonen te noemen; van deze vergadering een bandopname wordt gemaakt en ten behoeve daarvan de aanwezigen wordt verzocht mobiele telefoons uit te schakelen. Mevrouw Dijkshoorn is aangewezen om de notulen van de vergadering te maken. Voordat wordt overgegaan tot punt 2 van de agenda geeft de voorzitter het woord aan de heer Olijslager. Vanmorgen is de rapportage van Unilever over het 3e kwartaal 2014 en over de eerste 9 maanden van 2014 ontvangen. Het leek het bestuur een goed idee om haar eerste indrukken over deze rapportage te delen. De heer A.A. Olijslager, bestuurslid AK ("de heer Olijslager"): Vanochtend is de 'trading statement' verschenen over het derde kwartaal 2014 en over de voorgaande kwartalen lk zal een aantal highlights noemen en zaken die ons in het oog springen. Het belangrijkste is een omzetgroei in het derde kwartaal van 2,1% en over de eerste 9 maanden van 2014 van 3,2%. De resultaten in emerging markets zijn, vooral door China, wat tegengevallen. Er was omzet- en marktgroei in China, maar minder dan men had verwacht. De volumegroei was 0,3% en de prijsgroei was 1,8% en over de eerste negen maanden was dat 1,4% respectievelijk 1,8%. Een belangrijk punt zijn de valutaeffecten, die minder waren in het derde kwartaal. Over het derde kwartaal was dat effect 2,6% negatief en in de eerste drie kwartalen was dat effect 6,6% negatief. West-Europa lijkt de moeilijkste markt en dat bleef zo in de afgelopen kwartalen. Unilever heeft getracht hier een en ander aan te doen door investeringen in AMP (advertentie- en promotie) en die hebben ook gewerkt maar toch blijft Europa een zeer concurrerende omgeving. Als bijzondere categorie noem ik de spreads, waaronder margarine. Vorig jaar heeft Unilever gezegd te proberen lets te doen aan innovatie, AMP en margarine. Dat heeft gewerkt want er is belangrijk marktaandeel gewonnen in margarine maar niet genoeg om de daling in totaliteit van spreads te stoppen. Dit blijft een concurrerende, moeilijke markt. Wat ook opvalt zijn de Verenigde Staten, daar is men toch lets kritischer over de marktconcurrentie, die groter is dan voorheen. Unilever probeert daar ook het een en ander aan te doen door AMPuitgaven en door acties. Kortom in China is de groei wat minder dan verwacht en in Europa en de Verenigde Staten is sterkere concurrentie. Zichtbaar is dat personal care en refreshment - de categorieen in home care - groei laten zien en food minder of niet. Het concern heeft, zoals bijvoorbeeld in China, duidelijk gekozen om in die groeisegmenten de markten te gaan betreden. Wat er positief uitspringt is Latijns-Amerika. Daar heeft Unilever, alhoewel ook daar negatieve prijseffecten zijn, aardig gescoord. Wat het management van Unilever doet is intern zorgen dat de zaak goed op orde blijft, dus reorganiseren, kosten besparen en AMP-uitgaven verhogen. Het laatste punt is de outlook. Unilever zegt twee dingen: men ziet uit naar een jaar van winstgevende volumegroei, beter dan de markt, die lijkt 'out performed', anderzijds verwacht men geen wezenlijke verbetering in de eigen markten voor de rest van het jaar. Dat is wel logisch.als je naar de dms v4 2

3 omgeving kijkt. Dan heb ik de punten die wat moeilijker gaan genoemd. Het management doet wat je mag verwachten en in zo'n groot concern, kan ik uit eigen ervaring zeggen, is het niet eenvoudig om intern echt flink 'grip' op de zaken te hebben, maar lijkt bij Unilever wel zo te zijn. Unilever presteert goed, maar heeft het in een aantal markten en categorieen niet eenvoudig. De Voorzitter bedankt de heer Olijslager voor zijn interpretatie op de gepubliceerde rapportage van Unilever. Het Bestuur heeft vanmorgen de resultaten van Unilever onderling besproken en heeft een aantal vragen over bijvoorbeeld het effect van de 'currency impact', op de marktaandelen in de verschillende markten (met andere woorden: hoe is het met de concurrentie) en nog een aantal andere punten. Het Bestuur heeft het voornemen deze te bespreken met de heer Polman volgende week. De Voorzitter stelt voor naar het tweede agendapunt te gaan. 2. Bespreking verslag en jaarrekening 1 juli juni 2014 De voorzitter meldt dat het jaarverslag vanaf de datum van oproeping van deze certificaathoudersvergadering ter inzage beschikbaar is geweest. Vervolgens stelt de Voorzitter de aanwezigen in de gelegenheid over het verslag het woord te nemen of vragen te stellen. De heer H. Rienks ("de heer Rienks"): Op uw website is het jaarverslag gepubliceerd waarvan de pagina's 2 en 3 missen. Moeten we daar iets achter zoeken? Daar hoeft u zeker niets achter te zoeken. Er zijn genoeg exemplaren hier aanwezig en deze worden nu rondgedeeld. De publicatie op de website zal zo spoedig mogelijk worden hersteld. De heer Rienks: In een vorige certificaathoudersvergadering is al eens gevraagd of het AK in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Unilever (AvA) stemt op door Unilever gehouden aandelen en of het aantal door het AK uitgebrachte stemmen juist is. Om na te kunnen rekenen op hoeveel 7% cumulatief-preferente aandelen en gewone aandelen het AK stem kan uitbrengen in de AvA mist er informatie. Er zijn drie groepen aandeelhouders: Unilever, de overige beleggers en twee grootaandeelhouders. Er zijn in totaal % cumulatief-preferente aandelen en er zijn certificaten. Wanneer ik van die drie groepen aandeelhouders weet welk percentage certificaten ze hebben weet je automatisch dat de rest gewone aandelen is. In het AK jaarverslag staat dat Unilever zelf geen dividend ontvangt op de door haar gehouden preferente financieringsaandelen en dat door het AK aan certificaathouders ,93 dividend is uitgekeerd. Met deze gegevens kom je er nog niet. Hoe zit het precies met de afdracht van de dividendbelasting in dit geval. Houdt Unilever dat in, of het AK of de bank? Zijn er misschien aandeelhouders die vrijstelling hebben, die het bruto-dividend uitgekeerd krijgen en andere die geen vrijstelling hebben? Wanneer ik dat dms v4 3

4 gegeven heb dan weet ik namelijk hoeveel certificaten Unilever heeft en dan kan ik eindelijk het sommetje voltooien. Wat is het doel van uw berekening? De heer Rienks: Als ik van die drie groepen aandeelhouders weet hoeveel certificaten ze hebben en hoeveel echte aandelen, dan kan ik het hele sommetje doorrekenen en dan weet ik of het correct is dat u op 714 cumulatief preferente aandelen heeft gestemd. Voor de uitslag van welke stemming dan ook in de afgelopen vergadering, zijn de door het AK op 714 cumulatief preferente aandelen uitgebrachte stemmen irrelevant geweest.1 De vraag over de dividendbelasting en of Unilever dit inhoudt is een relevante vraag. lk stel de vraag aan de heer Van Dijk. De heer Van Dijk: lk begrijp van de heer Rienks dat hij een vraag heeft over het stemmen op de aandelen Unilever en dat hij heeft gekeken naar dividendbelasting, omdat hij denkt dat op die manier de vraag beantwoord kan worden. lk denk eerlijk gezegd dat via dividendbelasting die vraag niet beantwoord kan worden. U krijgt het zonder inhouding van dividendbelasting, maar er zijn natuurlijk grote aandeelhouders waar het anders werkt met dividendbelasting. Wat hier in het versiag staat: Unilever ontvangt geen dividend, dat mag volgens de wet ook niet, dat staat daar los van. lk denk eerlijk gezegd dat dit uitgezocht moet worden. De vraag met betrekking tot het stemmen op aandelen welke door Unilever zelf worden gehouden is uitgezocht en het antwoord hierop is dat dit niet gebeurt. De heer Rienks: Mijn volgende vraag is: hoe gaat het met Unilever? De informatie van vanmorgen had ik nog niet maar wel het halfjaarbericht en dan krijg ik de indruk dat het niet zo slecht gaat. Het bestuur van Unilever neemt kennelijk toch wel verstandige beslissingen in het algemeen. De heer Olijslager: lk denk dat die conclusie klopt. Unilever heeft bevestigd dat op de AvA door het AK is gestemd op onderaandelen van 7% cumulatief preferente aandelen, waarbij een onderaandeel gelijk is aan 1/100 aandeel. Door het AK is derhalve gestemd op onderaandelen van 7% cumulatief preferente aandelen. dms v4 4

5 De heer Rienks: Wat willen wij daar dan als invloed op uitoefenen? Het lijkt me een interessant onderwerp om toch even over te filosoferen. Wat zou je het bestuur van Unilever kunnen vragen of adviseren om het beter te doen? lk weet eigenlijk niet wat ik de heer Polman zou adviseren als ik volgende week op bezoek ging. lk denk dat ik hem zou feliciteren met de resultaten. Kunt u zeggen waar het wel zinvol is om hem over te spreken? De valutakoersen en effecten daarvan, daar kan hij weinig aan doen en wanneer hij op grote schaal valuta's in gaat dekken dan gaat hij weer andere risico's nemen. lk denk dat hij dat beter niet kan doen, want het is nu toch een aardige mix van kosten en opbrengsten per valuta hetgeen ongeveer op elkaar aansluit. De heer Olijslager: lk wil niet op de stoel van de raad van bestuur van Unilever gaan zitten en feliciteren lijkt me wat teveel van het goede. Wat niet in dit bericht staat en waar wij denk ik vragen over zullen stellen is: hou je in al die landen en markten je marktaandeel overeind? Dat is voor een merkartikelenbedrijf een van de meest belangrijke indicatoren. Dat mag, in mijn optiek, ook wel eens ten koste gaan van een stukje winstgevendheid. Wanneer je het marktaandeel weet te handhaven in al die producten en markten, dan komt dat op lange termijn weer naar je toe. Op basis van het verleden denk ik dat ze dit wel doen omdat ook meer aan AMP is uitgegeven. Dus meer in de markt investeren, om het marktaandeel overeind te houden. Een paar weken geleden kon je bij Albert Heijn 's-morgens als je voor uur boodschappen deed, een ontbijtbox krijgen met daarin Becel en Lipton tea. Dat is een promotionele actie die geld kost en wordt gedaan voor het marktaandeel. Een van onze belangrijkste vragen zal zijn of dat lukt. Als dat lukt moet een merkartikelenbedrijf dat vooral doen. Verder doet Unilever ook aan kostenreductie en stoten ze verliesgevende activiteiten af, zoals nu bijvoorbeeld Slimfast. Het valutabeleid van Unilever is dat zij niet hedgen, hetgeen ons verstandig lijkt. Wij denken dat Unilever met de goede dingen bezig is. Certificaathouder: U bent in feite een soort van beschermingsconstructie. Het gaat er niet om wat u de heer Polman vraagt, maar wat de heer Polman u vertelt zodat u vertrouwen heeft om bij de volgende aandeelhoudersvergadering te stemmen zoals Unilever graag wil. Of zie ik dat verkeerd? Dat ziet u dan toch verkeerd. We zitten daar als vertegenwoordigers van de certificaathouders en dat betekent dat wij zowel vragen zullen stellen om beter geynformeerd te zijn over hoe wij ons stemrecht zullen uitoefenen, nog steeds in het belang van de certificaathouders en geen ander belang, en we zullen hem ook aan het woord laten om, voor zover hij daartoe in staat is, uit te leggen wat de positie is op dit moment. U weet dat wij eigenlijk institutionele beleggers zijn, met andere woorden, wij krijgen geen informatie die niet bekend is aan andere aandeelhouders en certificaathouders, maar we proberen wel natuurlijk om toch - dat overleg vindt ook piaats op andere plaatsen tussen beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers - een goed dms v4 5

6 idee te krijgen van hoe Unilever gepositioneerd is. Het voorbeeld dat de heer Olijslager noemde, de concurrentie in de verschillende categorieen, is een interessant gegeven. In China is een afname van de vraag. Hoe is dat bij anderen en wat is de marktpositie van Unilever in de gekozen categorie? Daar hebben we het vanmorgen over gehad en de heer Olijslager heeft ons uitgelegd dat Unilever heeft gekozen de Chinese markt te bewerken, met name op het punt van personal care, eerder dan voedsel. We proberen om een indruk te krijgen van hoe Unilever is gepositioneerd, niet alleen globaal, maar ook in de verschillende markten, de grote markten als China en India, maar ook markten als Europa en Noord-Amerika waar minder groei is en grote concurrentie, waar Unilever zich moet handhaven jegens zijn concurrenten. Daar krijgen we op die manier hopelijk toch een beter idee van. Het effect van valutaschommeling, aangegeven in percentages bijvoorbeeld zowel voor de eerste negen maanden als voor het derde kwartaal, begrijpen wij niet helemaal en daar zullen we de heer Polman dus naar vragen. U moet onze positie goed begrijpen; wij zitten daar voor u. De heer D.M. Tomic, ("de heer Tornio") Vereniging van Effectenbezitters (de "VEB'): Allereerst dank voor de toelichting naar aanleiding van de derde kwartaal rapportage van vanochtend. Dat was heel snel en er waren een aantal leuke punten die u noemde, bijvoorbeeld de valuta-impact en hoe om te gaan met de uitdaging in de verschillende landen. U noemde de marktaandelen vooral, dat geeft wat extra licht en wat extra kleur aan uw positie, dus dat stellen wij op prijs. Dank daarvoor. Een tweede puntje dat ik zou willen aankaarten is het verslag, daar ontbrak bij mij inderdaad ook pagina 2 en 3 en ik dacht dat daar niet zo heel veel aanvullende informatie zou staan ten opzichte van vorig jaar. Maar dat blijkt toch wat anders te liggen want u voegt daar twee alinea's aan de tekst toe zoals hij vorig jaar luidde waarin u een heel expliciet onderscheid maakt tussen certificaathouders met een korte termijnvisie en een lange termijnvisie. U zegt vervolgens in de laatste zin van de nieuwe alinea: "Het is vooral daarom dat de statuten meebrengen dat de Stichting zelf in voorkomende gevallen tot een oordeel moet komen over wat in het belang van de certificaathouders is. lk zou graag twee vragen aan u willen voorleggen: Wat bedoelt u precies met het onderscheid? Hoe maakt het AK dan een afweging en heeft ze dat bijvoorbeeld in de laatste aandeelhoudersvergadering op die manier al gedaan? In de eerste plaats: over de korte en lange termijn, dat is niets nieuws. Wij hebben al eerder gezegd als het gaat over het belang van de certificaathouders, de nadruk bij ons ligt op de langere termijn. We kunnen de korte termijn natuurlijk niet buiten beschouwing laten, dus we moeten dat wel van kwartaal tot kwartaal volgen, ofschoon kwartaalberichten natuurlijk toch alleen maar een fotografische opname zijn en niet zo duidelijk de trends geven die je wel krijgt in een vergelijking van het volledige jaar, of althans van een langere periode dan alleen een enkel kwartaal. Hoe die afweging in de praktijk gebeurt hangt heel sterk of van het onderwerp. De ene certificaathouder kan veel meer belang hebben bij een quick win op de beurs en een andere (institutionele belegger) kan weer een belang hebben op de wat langere termijn. Wij realiseren ons dat er verschillende categorieen van certificaathouders zijn en zullen elke keer als zich een situatie voordoet opnieuw een afweging maken. lk verwijs u naar de notitie over het stembeleid op de website, naar de dms v4 6

7 inleiding onder de titel 'Kader voor het stembeleid van stichting administratiekantoor', waarin wij proberen uit te leggen hoe wij het belang van de certificaathouder zien, namelijk dat het geen eenduidig begrip is, alleen al omdat er veel meer certificaathouders zijn. Wij hebben een keer een heel specifieke situatie gehad - de beoordeling van het inkoop bod voor de 4% preferente aandelen - waarin wij toen, zoals u weet, tot de conclusie kwamen dat we er verstandig aan deden om ons van stemming te onthouden en dat hebben we toen gedaan. Niettemin lijkt het mij lastig om dat onderscheid te maken. U vertegenwoordigt in die vergadering de niet-aanwezige certificaathouders. Dan zou u zich dus eigenlijk een oordeel moeten vormen over de mensen die er niet zijn en hoe de groep verdeeld is in korte en lange termijn? Dat lijkt me een opgave die bijna niet te doen is. Dat is lastig maar dat heeft u ook waarschijnlijk, VEB heeft ook verschillende aandeelhouders waar u rekening mee moet houden. De heer Olijslager: U haalt een stuk tekst uit ons jaarverslag aan maar er staat wel het woord 'bijvoorbeeld' voor. U hebt het alleen over korte en lange termijn alsof dat echt benadrukt wordt, maar dat is niet zo. Er staat heel expliciet 'bijvoorbeeld' voor. Jawel, maar die toevoeging zal niet voor niets zijn gemaakt. Mijn oog viel er wel op, juist vanwege het feit dat het belangrijke implicaties kan hebben. Laat ik een voorbeeld noemen, de laatste aandeelhoudersvergadering, ik weet niet of dit punt bij u toen al een rol speelde, de voordracht van KPMG als accountant en de heer Sijbesma die als non-executive toetreedt terwijl hij ook al een zware CEO-functie heeft. Zijn dat dingen die u dan in het achterhoofd houdt, die korte en lange termijn, want dat onderscheid zou hier een rol kunnen spelen? Een ander, wellicht beter, voorbeeld is dat het Bestuur al een paar keer in het overleg met de voorzitter van de board, de heer Treschow, heeft gevraagd bij de samenstelling van de board rekening te houden met de aard van de kernactiviteiten van Unilever. Dat was met name een punt toen er eigenlijk geen mensen zaten die verstand hadden van 'fast moving consumer goods'. Voor de ontwikkeling van Unilever, niet op korte termijn maar op lange termijn, is zij beter gediend met meer mensen die daar verstand van hebben. Dat is ter harte genomen destijds en heeft toen geleid tot een aantal voordrachten van mensen die daar verstand van hadden. Daar gaat niet meteen het volgende kwartaal van omhoog maar is beter voor Unilever voor de langere termijn. lk vertel dit om te illustreren dat het elke keer opnieuw moet worden afgewogen en daarom zijn we ook met vier bestuursleden zodat ook onderling hierover kan worden gesproken. dms v4 7

8 Het punt inderdaad van de 'fast moving consumer good'-achtergrond daar hebben we in de vorige certificaathoudersvergadering over gesproken. lk denk dat dit een uitstekend punt was, dat u kennelijk bij de heren Polman en Treschow heeft neergelegd. Daar zat duidelijk een hiaat in de samenstelling van de board. Ten aanzien van de heer Sijbesma kan ik me voorstellen dat er bij u ook andere afwegingen hebben meegespeeld die uiteindelijk tot uw voorstemmen hebben geleid. Hoe heeft u zijn kandidatuur afgewogen? Het gaat erom of de board naar behoren is samengesteld. De heer Sijbesma heeft DSM tot op heden uitstekend geleid en is met name een hele goede aanwinst als het gaat om de hele research en innovatieparagraaf. Een ander punt dat de heer Olijslager noemt is het punt van de duurzaamheid waar DSM ook het een en ander heeft laten zien. Unilever en DSM zitten ook samen in de coalitie van een aantal grote bedrijven in Nederland die duurzaamheid als kern, of althans onderdeel van hun strategie in hun beleid hebben opgenomen Door al deze overwegingen hebben wij in ieder geval geen bezwaar gehad tegen de benoeming van de heer Sijbesma. De heer Olijslager: Dat duurzaamheidsaspect is heel wezenlijk maar waar wij ook naar kijken is of iemand voldoende tijd beschikbaar heeft om dit waar te maken. Eigenlijk zou je op de vergadering van DSM moeten zijn en zien wat daar de spelregels zijn tussen de raad van commissarissen en de heer Sijbesma. Meestal is het gebruikelijk dat iemand in die positie eon zwaar commissariaat kan doen. Wij zijn daar positief over geweest. Het feit dat hij CEO is en nu als commissaris in de board zit, dat zou je als twee kunnen tellen. lk heb dat in de aandeelhoudersvergadering ook even als voorbeeld genoemd. Het tijdsbeslag heeft voor u dus wel een rol gespeeld, maar u ziet het niet als een bezwaar om de functie uit te oefenen? De governance code heeft op dat punt ook een regel die luidt dat je niet meer dan twee toezichthoudende functies kan uitoefenen als je zelf een volledige dagtaak hebt. Wat dat betreft zit er ook in de regelgeving al een indicatie dat je je moet beperken. lk heb zelf geen aanleiding om te veronderstellen dat de heer Sijbesma niet de tijd kan vrijmaken die daarvoor nodig is omdat dat punt ongetwijfeld ook in de vergadering van de raad van commissarissen van DSM heeft gespeeld. Nog een vraag over het percentage aandelen dat het AK in de laatste aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigde. lk kon dat niet helemaal rijmen met wat Unilever zelf in de notulen noemt. U schrijft op pagina 7 dat het om 39,95% ging en Unilever noemt in de notulen een percentage van 35,95%. dms v4 8

9 Dat zou ik aan de notaris moeten vragen. Het AK heeft op geen enkel punt een beslissende stem gehad in de stemmenverhouding die toen gold voor de laatste algemene vergadering.2 Wanneer we de oplossing hebben vermelden we het in het verslag van deze vergadering. De heer Ph.F. Korthals Altes ("de heer Korthals Altes"): lk wilde iets naar voren brengen over de financiering van Unilever. Als beursgenoteerde onderneming heb je verschillende mogelijkheden om te financieren. Je kan financieren met aandelen, je kan financieren met obligaties en bij aandelen heb je nog gewone aandelen en cumprefaandelen. Het is het natuurlijk belangrijk om de goedkoopste financieringen aan te trekken in verhouding tot de activiteit. In de jaren dertig is Unilever tot de conclusie gekomen dat de cumprefaandelen op dat moment de beste optie was voor een uitbreiding van het kapitaal voor de investeringen die ze wilden doen en dat geldt dan voor met name voor de 6%- en de 7%-aandelen, omdat het risico in die tijd voor de financier ook wat groter was dan dat vandaag de dag zou zijn. In de jaren veertig en vijftig, is nog een keer gekozen voor cumpref aandelen en toen met een percentage van 4%. Bovendien was daarin opgenomen dat die cumpref's a pari afgelost konden worden. Dat was niet het geval met de 6% en 7% cumpref's. Een financiering heeft maar een beperkte tijdspanne. De aandeelhouder van zowel gewone aandelen als cumprefaandelen heeft de verplichting om het belang van de vennootschap primair te stellen. Een obligatiehouder heeft een andere positie dan een aandeelhouder. Een aandeelhouder moet wel degelijk rekening houden met vervangende financieringsmogelijkheden of alternatieven die voor de vennootschap als geheel en voor aile aandeelhouders aantrekkelijk zouden kunnen zijn. In de jaren zeventig was de rente nog relatief hoog in Nederland, toen zaten we op 6, 7, 8% en dat is eigenlijk pas in de jaren tachtig geleidelijk afgenomen. Dat zou ook een moment zijn geweest om te kijken naar die cumprefaandelen die nog steeds uitstonden en die eigenlijk door de inhoudingen van de winst, toekomend aan de gewone aandeelhouders, niet meer zoals destijds 20 of 30% van het eigen vermogen vertegenwoordigden in jaren dertig of veertig maar 1 of 2% omdat het eigen vermogen enorm was gegroeid door de inhouding van de gewone aandelen en dat is toch een aspect dat naar mijn mening onvoldoende tot uiting komt in de discussies die er in de afgelopen jaren over de cumprefaandelen zijn geweest, dat er dus geen rekening wordt gehouden a) met de positie van Unilever nu ten opzichte van de jaren dertig en veertig als debiteur en b) van het felt dat een cumprefhouder als aandeelhouder ook verplicht is om het belang van de vennootschap primair te stellen tegenover de andere aandeelhouders. lk wilde dat naar voren brengen omdat ik heb nagedacht als effectenman over wat de mogelijkheid zou zijn voor de aflossing van de nog uitstaande 6%- en 7%-cumprefaandelen. Het is namelijk zo dat als je die zou doen op basis van de economische waarde, dan is de economische waarde minder dan 1% van het eigen vermogen dus dat zou betekenen dat het jaarlijkse dividend van ongeveer 4 miljoen terug zou vallen naar Dat is natuurlijk een enorme teruggang voor de houders van die aandelen vandaar dat ik heb gekeken of er niet een oplossing is voor een ruil in gewone aandelen waarbij de inkomstenstroom gehandhaafd zou blijven op hetzelfde niveau zodat op die manier zowel de gewone aandeelhouders als de cumprefhouders daar hun belang aan inkomstenstroom op peil zouden kunnen houden. Daar is tegengeworpen dat dit een aantasting zou zijn van de rechten van de houders van de 7% cumpref's. Daarom breng ik naar voren dat die rechten zijn ontstaan in een 2 Het juiste percentage blijkt 35,95% te zijn. dms v4 9

10 periode dat Unilever in een hele andere situatie verkeerde dan thans het geval is. Dat is hetgeen ik hier naar voren wilde brengen, gekoppeld aan het feit dat ik ook van mening ben dat het aan de aandeelhouders is om daarover te stemmen We hebben de oplossing gehad van de 200% contante uitkoop bij Aegon, dat vond ik als effectenman een ongehoord hoge prijs tegen deze achtergrond. Er is nu een andere mogelijke oplossing en ik vind eigenlijk dat de aandeelhouders zich daarover moeten uitspreken. Dank u wel meneer Korthals Altes. Wij zijn er ons van bewust dat u de financiering van Unilever door middel van de bestaande cumprefaandelen aan de orde heeft gesteld en dat daarover een zowel schriftelijke als een mondelinge discussie heeft plaatsgevonden. De materie van de cumulatieve preferente aandelen is een zaak tussen Unilever en de houders van die aandelen. Wij hebben ons laten adviseren over wat ik dan noem de constellatie van cumulatief preferente aandelen of dat in strijd is met het recht of dit anderszins als onjuist is aan te merken. Dat is niet het geval. Met andere woorden het is volstrekt in overeenstemming, zoals wij geadviseerd zijn, met de wet en andere regelgeving. Omdat het AK eigenlijk verder buiten de verhouding staat tussen deze cumprefaandeelhouders en het bestuur van Unilever vinden wij ook dat wij hierin geen initierende rol zouden moeten spelen. Dan kom ik ook weer op het punt van de houders van de verschillende soorten gecertificeerde aandelen die zijn of kunnen contrair zijn. Wij hebben in een brief aan u laten weten, dat wij daarin geen rol willen spelen en ik ga daar verder ook niet meer op in. U heeft onlangs nog een brief van mij ontvangen waarin ik u dit nog een keer duidelijk maak. lk wil u wel accommoderen, als dat het juiste woord is, om onze juridische adviseur lets te laten zeggen over de vraag of aandeelhouders zouden mogen stemmen en ook over de status van de cumprefs en de eventuele intrekking daarvan. Daar heeft u een mening over op basis van uw interpretatie van het recht. Wij hebben ons laten adviseren dat uw opvatting onjuist is. Misschien zou de heer Den Boogert dat nog een keer kunnen bevestigen of uitleggen. De heer Den Boogert (juridisch adviseur van het AK): Wat interessant is dat meneer Korthals Altes nu weer een toelichting geeft die toch weer wat anders is dan wat ik in de eerdere correspondentie heb gelezen en dat geeft misschien ruimte om elkaar beter te begrijpen. lk denk dat terecht meneer Korthals Altes zegt dat je dat op dit moment en ook in de afgelopen jaren, zo niet meer zou doen. Als je preferente aandelen uitgeeft als onderneming dan zorg je ervoor dat je die kunt intrekken wanneer het dividendrecht wat daaraan kleeft ongunstig is gegeven de financiele verhoudingen in de markt zoals die zich ontwikkelen. We weten allemaal dat nog niet zo lang geleden het heel gebruikelijk was voor beursvennootschappen om te werken met series van preferente financieringsaandelen, maar daar stond dan altijd in de statuten - op basis van de wet - dat de vennootschap de mogelijkheid had om die preferente financieringsaandelen terug te halen bij besluit van de vennootschap zelf, dus zonder de medewerking van de houders van die stukken. Die kon je dus uit de handen van de beleggers trekken wanneer de condities te ongunstig zouden zijn geworden. Die 6% en die 7%, dat zijn nude preferente aandelen. Toen heeft men daar kennelijk nog niet over nagedacht. Het kan best zo zijn dat zelfs die mogelijkheid in de wet toen nog helemaal niet gegeven was en dat is dus de bron van het probleem. Bij de 4% preferente financieringsaandelen was het anders, die konden wel uit handen van de beleggers worden getrokken en dat is ook gebeurd. Gegeven het ontbreken van die mogelijkheid heb je nu dms v4 10

11 een willige verkoper en een willige koper nodig om het probleem te kunnen oplossen en die willige koper en die willige verkoper die schijnen er niet te zijn. U kunt in deze vergadering uw bezwaren daartegen kenbaar maken, maar het gaat om het gedrag van de betrokken partijen die rechthebbenden zijn op die stukken en daar maakt u, vrees ik toch, een denkfout. U zegt dat een aandeelhouder primair het belang van de vennootschap zou moeten dienen. Dat is niet juist. De aandeelhouder mag met zijn aandeel zijn eigen belang nastreven en als hij vindt dat hij daarmee een mooie belegging in handen heeft, dan wil hij die belegging houden en dat staat hem volstrekt vrij. De aandeelhouder hoeft zich niet te laten aanspreken op basis van een verondersteld belang van de vennootschap om daarmee die voor hem interessante belegging prijs te geven. U verwart dat misschien met het beginsel dat ook bij besluiten van de vergadering van aandeelhouders wel degelijk het belang van de onderneming moet worden gewogen, maar dat is lets heel anders dan de individuele aandeelhouder. Voor hem geldt een dergelijk soort rechtsplicht niet en dat is het probleem wat zich hier voordoet. De houders van die 6%- en die 7%-preferente aandelen vinden dit een interessante belegging en hebben tot dusverre kennelijk niet een voorstel gekregen wat zij voldoende interessant vinden om daar afstand van te doen. U zegt ook daar gaan toch de aandeelhouders van Unilever als groep over, die kunnen daar een besluit over nemen. Nee, dat kunnen ze niet want er is helemaal geen bevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders. Uw straatgenoten kunnen ook niet gezamenlijk besluiten dat zij meneer Korthals Altes minder aardig vinden en dat hij maar moet vertrekken uit de straat, daar bent u echt zelf bij en u mag wat dat betreft uw eigen belang daar voorop stellen. Zo is het hier ook. Dan ga ik gelijk even in, voorzitter, als u dat goed vindt, op een punt dat ik gelezen heb in de van de heer Korthals Altes afkomstige stukken. U zegt dat in de statuten van Unilever ruimte is voor besluitvorming door aile aandeelhouders over het in stand blijven van deze preferente aandelen. Daar vergist u zich in, u leest die statuten verkeerd. U noemt de artikelen 38 en 43 van de statuten van Unilever maar die gaan over totaal verschillende onderwerpen. Artikel 38 is niets anders dan gewoon de grondslag voor het dividendrecht van de houders van deze preferente aandelen, dat moet in de statuten staan, dat je die 6% of dat je die 7% krijgt. Artikel 43 gaat over besluitvorming door aandeelhouders. Daarin staat de simpele regel dat wanneer er besluitvorming aan de orde is van aandeelhouders, waarbij rechten van houders van aandelen van een bepaalde soort dreigen te worden aangetast, er een aparte vergadering van houders van die soon moet worden gehouden en dat die met een driekwart meerderheid het daarmee eens moet zijn en anders gaat het dus gewoon niet door. Dus, het is een soort vetorecht in handen van houders van aandelen van de desbetreffende soort. Dat is ook volstrekt logisch. Als je aan nemers van aandelen van een bepaalde soort het vooruitzicht biedt dat zij een bepaald soort rendement op dat aandeel zullen hebben, een direct rendement in de zin van dividend en nog wel preferent en cumulatief ook, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat een meerderheid van houders van aandelen van een andere soort bij een beslissing die zij kunnen forceren ineens dat recht van je kunnen afpakken. Dat is wat er in artikel 43 staat en dat is een volstrekt normale bepaling. We kunnen lang en breed over die statuten praten maar het gaat om de essentie van wat u zegt op dit punt. U zegt: er is ruimte voor een aandeelhoudersbesluit om die rechten aan de houders van 6% en 7% prefs te ontnemen. Mijn antwoord daarop is: dat is er niet. Natuurlijk kan Unilever een statutenwijziging agenderen en daarbij voorstellen om dit 6% en 7% preferente dividendrecht van dms v4 11

12 de houders van de desbetreffende stukken af te nemen. Dat zal dan afstuiten op de regel van artikel 43 dat er een aparte vergadering moet worden gehouden van houders van de desbetreffende soort en die zullen daar tegen zijn. Wanneer u vindt dat ASR en ING daaraan zouden moeten meewerken, is dat een opvatting die u kunt hebben, maar die moet u verkondigen in de aandeelhoudersvergadering van ASR en van ING en niet in de aandeelhoudersvergadering van Unilever en zeker niet in de certificaathoudersvergadering. Hiermee zou ik willen volstaan want anders wordt de vergadering echt gedomineerd door een zaak die onze bevoegdheid te boven gaat. U kunt na deze vergadering met de heer Den Boogert over de statuten discussieren. lk sluit het onderwerp hiermee af. Is er nog een cumulatief preferente aandeelhouder die het woord wil voeren? De heer Rienks: lk zou van de heer Den Boogert nog een ding willen weten. lk heb namelijk altijd begrepen dat je niet alleen een dividendrecht niet kan afpakken totdat ze er zelf mee instemmen, maar dat dat ook gold voor het stemrecht. De heer Den Boogert: Dat is juist. Certificaathouder: lk ben als cumprefaandeelhouder heel blij met deze uitleg. Je hebt er een hoop plezier van op een dag als vandaag. lk lees op pagina 7 van het jaarverslag dat het AK op 714 7% cumulatiefpreferente aandelen stem heeft uitgebracht en dat de aantallen op de AvA door certificaathouders en door de houders van 7% cumulatief-preferente aandelen rechtstreeks uitgebrachte stemmen in 2014 relatief laag was. lk vind het een kritische zin. lk ga er vanuit dat ING en ASR er ook waren. Het overgrote gedeelte van uitstaande 7% cumprefs moet er geweest zijn. De heer Rienks: Zou ik het precieze percentage kunnen hebben van die 7% cumulatief preferente aandelen die rechtstreeks gestemd hebben? We zullen proberen dit na te gaan. Een aantal vragen nog over uw werkzaamheden in het verslagjaar waar we het over hebben. Hoe vaak heeft u met vertegenwoordigers van Unilever om de tafel gezeten? Wie waren daar namens Unilever bij aanwezig? Volgens mij was Polman daar vorig jaar niet bij of althans niet altijd. Is dat dms v4 12

13 nu wel zo geweest of wie verving hem dan als hij er niet bij was? De derde vraag is in het verlengde van waar we het vorig jaar hier ook over hebben gehad en dat is dat u schrijft dat er in het overleg met Unilever geen koersgevoelige informatie wordt uitgewisseld, tenzij voor specifieke voorstellen tijdelijke geheimhouding wordt overeengekomen. In wat voor gevallen, situaties, kan die geheimhouding worden overeengekomen? Over de business, gaat u in het verslag iets verder dan vorig jaar. Het is mooi dat u die handschoen heeft opgepakt. U noemt daar onder andere bedrijfsresultaten, dividend policy en concurrentiepositie. De dividend policy sprong in het oog. Waar moet ik aan denken in dit geval, wat u ten aanzien van het dividendbeleid aan de orde heeft gesteld? Over de concurrentiepositie heeft de heer Olijslager naar aanleiding van het derde kwartaal het al over gehad, dat lijkt mij een redelijke vraag die u ook bij Unilever bij het komende overleg weer aan de orde wilt stellen. De vragen die u al had tijdens het verslag, gingen die in op dezelfde punten, dus ook de balans vrij vertaald over de kortingen die worden gegeven, de AMP en de vraagstimulans die daaruit voortvloeit en hoe je dat in balans krijgt? Er zijn er in ieder geval twee ontmoetingen geweest. Altijd eon keer per jaar met de voorzitter van de board, de heer Treschow, als voorbereiding voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. De heer Treschow gaat over de vergadering van aandeelhouders en over governance in zijn algemeenheid. Daar spreken we afzonderlijk mee, dus niet samen met de heer Polman. Met de heer Polman spreken we voornamelijk over de business. Daar is de heer Treschow niet bij, dat is de heer Polman zelf, soms met de CFO en vaak ook met de investor relations man. Dat doen we een of twee keer per jaar, dit jaar hebben we dat twee keer gedaan. Dat was uw vraag geloof ik ten aanzien van het aantal vergaderingen en wie daarbij zijn, Ten aanzien van geheimhouding: in de tijd dat ik hier zit hebben we maar een keer het punt van de geheimhouding gehad, omdat Unilever toen graag iets wilde vertellen over de onderhandelingen die ze destijds voerden met de drie grote aandeelhouders van cumprefaandelen. Uiteindelijk was dat gewoon informatie waarvan Unilever zei: het is vertrouwelijk waar we daar op dat moment mee staan, want wij hadden ook op uw aandringen gevraagd om in ieder geval een serieuze poging te doen om die aandelen te kopen. Toen hebben we op verzoek van Unilever een geheimhoudingsverklaring getekend als bestuur zodat zij met ons vrijer konden spreken over de onderhandelingen die op dat moment nog werden gevoerd. Anders hebben wij geen gesprekken gehad onder geheimhouding. De dividend policy, misschien kan ik dat aan de heer Koopmans vragen? U noemt in uw verslag dat het bestuur van de stichting vragen heeft gesteld over de dividend policy in uw overleg met Unilever en de vraag was: waar moet ik aan denken, wat was voor u de aanleiding om dit punt op te brengen en wat concreet over tafel is gegaan. De heer Prof. em. dr. L. Koopmans, bestuurslid AK ("de heer Koopmans"): Wat je ziet, omdat de gang van zaken bij Unilever financieel gezien goed is, zowel in termen van nettowinst als beheersing van het werkkapitaal, is dat er een cumulatie gaat ontstaan van kasmiddelen en dan rijst de vraag: wat doe je? Ga je het dividend verhogen of bewaar je het voor dms v4 13

14 een acquisitie. Het grappige is dat hier het punt speelt waar u zo straks over sprak, namelijk sommige aandeelhouders of certificaathouders die zullen het prettig vinden dat ze een hogere dividenduitkering krijgen en dat is een belang dat ze op korte termijn hebben. Er zijn ook aandeelhouders die zeggen: nou nee, doe die acquisitie maar want dat geeft mede een garantie voor een goede winstontwikkeling op de langere termijn. Even als voorbeeld van zo'n afwegingsvraagstuk. De directe aanleiding voor een gesprek over dit punt met Unilever was de vraag: wat doe je met een opeenhoping van de kasmiddelen. Nu begrijp ik ook de vraag die de heer Olijslager in de aandeelhoudersvergadering stelde: Unilever is cash rich en wat ga je doen met dat geld. Is het antwoord dat daarop gegeven werd in de aandeelhoudersvergadering door de heer Polman inhoudelijk goed genoeg geweest voor u? De heer Koopmans: Waar het antwoord van de heer Polman op neerkwam was dat zij het niveau van de kasmiddelen per ultimo 2013 beschouwen als normaal nodig voor de bedrijfsvoering. Ze definieren het niet als overtollige cash. Er zijn verschillende zaken denkbaar: uitkeren, investeren, uitkeren door hoger dividend of aandeleninkoop, oppotten kan ook nog. Neemt u daar een positie in? Hoe kijkt u verder, meer de toekomst in, naar een geschikte bestemming van het kasgeld. De heer Koopmans: Wat u hier raakt -en dat illustreert de lastige positie waarin een bestuur als het onze verkeert- is dat we te maken hebben met twee soorten aandeelhouders. Namelijk, aandeelhouders welke graag extra cash zouden willen ontvangen en aandeelhouders die vinden dat een investering op langere termijn de voorkeur verdient. Dat lijkt mij als AK lastig te beoordelen, want ik denk niet dat een korte termijn aandeelhouder zich bij u meldt en een lange termijn aandeelhouder waarschijnlijk ook niet zegt: ik zie het liefst dit of dat gebeuren met het geld. Een aantal jaren geleden hebben wij wel duidelijk gezegd op een punt namelijk de beslissing van Unilever om het programma van inkoop van aandelen te beeindigen, dat wij dat konden billijken en ook in het belang van de groei van Unilever was. Tot nu toe is Unilever winstgevend gegroeid. U weet dat de doelstelling was om de omzet te verdubbelen van 40 naar 80 miljard euro. Dat gaat niet zo snel en de afgelopen een/twee jaar is er duidelijk een groeivertraging gekomen in vergelijking met de snelle groei van daarvoor. Het Bestuur heeft toen niet gezegd nu moet het dividend worden verhoogd omdat we de groeimogelijkheden niet meer zagen. Je moet ook het kwartaalverslag en de negen maanden goed bekijken. Het vertrouwen dat het bestuur van Unilever heeft voor de toekomst in de markten waarin ze opereren leidt er ook toe dat daarvoor kasmiddelen, financiering dms v4 14

15 nodig zal zijn. Tegen die achtergrond hebben wij geen uitdrukkelijk standpunt ingenomen, wij hebben geen bezwaar gemaakt tegen de strategie zoals die door Polman aan ons werd uitgelegd. Dat betekent in ieder geval het samenhouden van personal care en food neem ik aan? Dat is een wat ander hoofdstuk. Het aandeel van personal care groeit veel harder en is ook winstgevender dan dat van food. In het verleden is, zoals u weet, de zogenaamde splitsingsdiscussie geweest en toen hebben wij ons laten overtuigen dat er wel degelijk belangrijke synergievoordelen zijn om de verschillende categorieen bij elkaar te houden. Daarna is door het succes dat Unilever heeft gehad die discussie grotendeels verdwenen. Unilever lijkt nu te kiezen voor meer investeringen in personal care en er zijn ook verkopen geweest uit de voedingssector. Dus de vraag is rebel of Unilever, als het gaat om de toekomst, meer heil ziet in personal care en in welke markten dat dan zou gebeuren. Dat is iets wat nu weer actueel is geworden, naar aanleiding van de verkopen uit de food sector. Het is eigenlijk iets wat u opnieuw gaat aankaarten bij Unilever. Gaat u Unilever vragen het Bestuur te overtuigen waarom het nog bij elkaar zou moeten blijven? Nee, wij willen graag weten wat de strategie van Unilever op dat punt is zonder nu bij voorbaat al een standpunt in te nemen over splitsing of niet. Dat begrijp ik, maar u gaat in ieder geval ook op dat punt het gesprek aan. De heer Olijslager: Laten er geen misverstanden hierover bestaan. Gaat u hier niet weg met de gedachte dat wij eens even over splitsingen gaan discussieren met Unilever. Unilever heeft behoorlijk geinvesteerd in spreads. Dat heeft ook resultaat gehad en kunt u lezen in de berichtgeving. Dank u wel. Aanpalend is een bericht dat niet lang na de AvA verscheen. Dat er private equity partijen, mede misschien vanwege de cash rich situatie van Unilever, zouden overwegen een bod neer te leggen om het van de beurs te halen. lk vraag u niet of u het ook gehoord heeft of dat u het kan bevestigen, maar het is wel een discussie die kan gaan spelen kennelijk. Is dat ook iets wat u in het gesprek met de heer Polman mee gaat nemen? Kan dat een dreiging zijn of wellicht juist een kans? Wij weten niet meer dan wat u daarover weet. lk heb niet de indruk dat Unilever voornemens is om op dit soort van avances in te gaan of haar strategie te wijzigen. lk kan uw vraag op dit moment niet dms v4 15

16 beantwoorden maar misschien zouden wij dezelfde vraag kunnen stellen aan de board van Unilever. De enige reden dat ik het opbreng is dat de discussie zou kunnen gaan spelen en dat u daar als AK natuurlijk wel een rol in gaat krijgen en dat het in het kader van uw werkzaamheden een punt van aandacht kan zijn. De laatste vraag op dit moment is de valuta en de valuta-impact die toch zichtbaar zijn in de resultaten van Unilever. Niet gek voor een mondiaal concern. U zei en nam daar een standpunt over in: Unilever dekt het valutarisico niet of en dat lijkt ons verstandig of is verstandig. Mag ik daar van u nog een toelichting op. De heer Koopmans: In de eerste plaats is zo'n hedge heel duur. Het kost een hoop geld als je het zou willen doen en het is voor Unilever vrij zinloos vanwege de spreiding van activiteiten over de hele wereld. Per regio moet je bekijken hoe de kosten en opbrengsten in welke valuta die luiden. Unilever kijkt daar heel scherp naar en probeert per regio een evenwicht tussen de kosten en de opbrengsten in dezelfde valuta to bereiken. lk vind dat ze dat knap doen. Dat staat geloof ik ook in de notulen. Maar een punt in het verlengde daarvan is het bescherrnen van winstgevendheid van Unilever in lokale valuta. Het beschermen van de winstgevendheid lokaal is iets anders, dan heb je het over de natural hedge en ik weet niet of u daar nog een standpunt of een mening over heeft. Die vraag heb ik gesteld tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering en of ik heb hem niet goed gesteld, of de heer Polman begreep de vraag niet of wilde hem niet beantwoorden, want zijn antwoord was: we zijn mondiaal en dat is onze natuurlijke hedge, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als het beschermen van de winstgevendheid in de lokale landen. Door middel van valutadekking? Nou ja, kostenopbrengst in dezelfde valuta, dat scheelt dan al heel wat en de CFO, de heer Huet, heeft daar over gezegd dat dat juist beter kan en dat was ook destijds de achtergrond van mijn vraag, maar ik weet niet of dat bij u nog een punt is in het kader van valuta. Nee, maar de hele hedging problematiek bij Unilever is niet zo verschrikkelijk veel anders dan bij andere grote multinationale ondernemingen, die hedgen gewoon niet, ook niet per land. Dat is op zichzelf, ook door ervaring, de juiste strategie gebleken. Het is heel anders als je op een gegeven moment overexposed bent in een bepaald land en je rapporteert in een andere valuta zoals andere ondernemingen die niet echt multinationaal zijn. dms v4 16

17 De heer Rienks: Voorspellingen komen vaak niet uit. Je moet een positie innemen, je moet voorspellen of de Dollar gaat dalen of stijgen de komende maanden en daar op anticiperen door de juiste maatregelen te nemen. Als je voorspelling de plank helemaal misslaat ben je niet alleen je onkosten kwijt maar leg je er zelfs nog geld op toe. Dat de deskundigen niet constant goed kunnen voorspellen en er ook gewoon domweg naast kunnen zitten, al neem je de beste adviseurs, dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom je niet moet hedgen. Meestal is het zo dat je valutarisico's afdekt voor bepaalde transacties of bepaalde omzet. Wat u zegt komt eigenlijk neer op speculatie en dat moet je in ieder geval niet doen. We gaan wel een vraag stellen over het effect van de beweging tussen de Dollar en de Euro waarin wordt gerapporteerd, als het gaat om de omzetverandering die we nu hebben gezien. Het valutaeffect was 6.6% in de eerste negen maanden en loopt nu terug naar 2.2%. Het negatief valutaeffect wordt minder, maar is toch lets wat we niet helemaal begrijpen. De heer Korthals Altes: Er zijn van de board twee executive members, de CEO en de CFO. Voor degene die naar de jaarvergadering komen in Rotterdam is er de gelegenheid om de bestuursleden die daar aanwezig zijn te zien opereren en te spreken eventueel, na de vergadering. Dan valt mij op dat de CFO de afgelopen twee jaar niet is geweest. Dat vind ik toch wel jammer dat hij zijn gezicht eens per jaar niet kan laten zien aan de daar aanwezige aandeelhouders en certificaathouders. Uberhaupt valt me op dat de CEO meteen om 12 uur vertrekt vanwege de tweede vergadering. De CFO was er fysiek niet maar hij was wel middels de straalverbinding aanwezig. Formeel is hij wel degelijk aanwezig en kunnen vragen gesteld worden, die ook door hem zullen worden beantwoord als dat nodig is. Het is dus niet zo dat Unilever tekort schiet, u praat meer over courtesy dan over noodzaak of verplichting. Het hangt ook samen met de aanvangsdatum. We hebben wel begrip voor Unilever dat ze twee vergaderingen op twee locaties op een dag moeten doen. Dat is de reden waarom de CEO dan vertrekt, omdat hij naar Londen moet om daar de vergadering van de PLC te leiden. We hebben daar verschillende keren over gesproken. Hoe kun je beide groepen aandeelhouders, want het zijn natuurlijk niet de aandeelhouders alleen van de N.V., het zijn ook de aandeelhouders van de PLC, het beste bedienen. Er wordt zelfs gedacht over een gemeenschappelijke vergadering die dan per straalverbinding zou worden gehouden. Daar zitten ook nogal wat voetangels en klemmen aan, maar dit punt heeft onze aandacht. Unilever is deze gang van zaken zelf ook aan het evalueren. dms v4 17

18 De heer Korthals Altes: lk praat ook niet over tekort schieten, voorzitter. Het is natuurlijk wel zo dat het beantwoorden van een vraag via een scherm toch wat anders ligt dan als je er fysiek bent, maar ik denk dat het ook heel goed mogelijk zou zijn dat de CFO eens in de twee jaar wel fysiek aanwezig is. We zullen het vragen, maar het is nu eenmaal gebruikmaken van moderne technologie. Daar heeft u hopelijk toch geen bezwaar tegen, als dat mogelijk is? De heer Korthals Altes: Daar heb ik geen bezwaar tegen. Alleen bij een aandeelhoudersvergadering praat je met je eigenaren die je eens per jaar ziet en van wie je het vertrouwen hebt om de business te runnen en dan wordt fysieke aanwezigheid op prijs gesteld, ook voor een informeel deel. Kijk naar Shell, DSM of AkzoNobel, daar is er gelegenheid een uur of twee na de aandeelhoudersvergadering met de dames en heren dan aanwezig informeel te spreken. Uw opmerking zullen wij in overweging nemen. Het is overigens wel zo dat Unilever bij mijn weten, wanneer op een gegeven moment toegang tot iemand moet worden gecreeerd voor een specifieke reden, daar over het algemeen heel behoorlijk voor open staat. Er zit natuurlijk een zekere beperking vanwege de N.V.- en de PLC-structuur maar ik kon me toch niet aan de indruk onttrekken dat de vergadering enigszins gehaast verliep en onder tijdsdruk moest plaatsvinden. In die context zou het ook wat ons betreft echt het overwegen waard zijn om ofwel een gecombineerde vergadering te houden ofwel om ze op twee dagen te laten plaatsvinden, want het beperkt toch wel behoorlijk de discussie, en de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De heer mr P.P. de Koning, bestuurslid AK ("de heer De Koning"): Dat idee had ik ook in sterke mate, dat toch veel gericht was op tijdig weer in Londen aanwezig zijn. We hebben korte tijd geleden een gesprek gehad met mevrouw Tonia Lovell (Group Secretary van Unilever), waarin wij dit hebben gezegd. Zij zou kijken hoe de aandeelhoudersvergadering in 2015 beter zou moeten verlopen. lk begreep van haar dat Unilever niet negatief stond tegenover een wijziging van het systeem. Of dat tot iets leidt moeten we afwachten. Misschien is het een punt om toch nog even met de heer Polman te bespreken volgende week. De heer G.W.R. Fehrenbach, PGGM ("de heer Fehrenbach"): lk spreek hier vandaag namens onze klanten, waaronder pensioenfonds Zorg en Welzijn en ik heb ook een volmacht gekregen om te spreken namens MN. Allereerst willen wij u danken voor uw werkzaamheden in het afgelopen jaar, de verslaglegging daarover in het jaarverslag en hier ter vergadering. Naar aanleiding daarvan hebben wij geen specifieke vragen meer. lk had mijn vragen willen beginnen door te vragen naar uw positie ten aanzien van de sterker wordende roep om splitsing van het Unilever-concern, maar daar heeft u nou net op vragen van de VEB denk ik wel dms v4 18

19 aangegeven dat u op dit moment 1) nog geen positie heeft en 2) dat eerst verder wilt bespreken met Unilever. Niet zozeer de splitsing, maar meer wat de strategie is van Unilever ten aanzien van de vier categorieen die er nu zijn, waar gaan ze in de toekomst in investeren en of er categorieen zijn waar ze geen toekomst meer in zien. Tot nog toe hebben we daar geen aanwijzingen voor, maar we gaan gewoon vragen, wat de strategie is met name voor food. De heer Fehrenbach: Helder, die vraag is dan wat mij betreft beantwoord. lk heb nog wel wat vragen over een aantal zaken die zich na het verslagjaar hebben voorgedaan, waaronder de recente statutenwijziging en de wijziging van de administratievoorwaarden. Kunt u daar misschien een verdere toelichting op geven? De heer Den Boogert: lk kan u in algemene zin zeggen dat er geen ander motief is geweest om dit ter hand te nemen dan een periodiek onderhoud. Ook statuten en administratievoorwaarden zijn op een gegeven moment gedateerd en dan moet je daar wat kritisch naar kijken of het mogelijk is om dat wat meer up-todate te maken, te moderniseren en dat is gedaan. Het proces van het wijzigen van de administratievoorwaarden is nog gaande. De wijziging van de statuten is afgerond. De wijzigingen in de statuten hebben bijvoorbeeld te maken met het felt dat de moderne technische hulpmiddelen je in staat stellen, ook als bestuur van een rechtspersoon, op een andere manier te opereren dan in het verleden het geval was. Denk aan besluitvorming per en telefonische vergaderingen en wat dies meer zijn. Verder is er een inhoudelijk punt gewijzigd in de statuten, dat is de regeling met betrekking tot de vervulling van vacatures in het bestuur. Daar is in plaats van de oude regeling die inhield dat de certificaathoudersvergadering een aanbeveling zou kunnen doen wanneer er een vacature ontstaat, opgenomen dat elke certificaathouder een aanbeveling kan doen in die situatie. Dat heeft te maken met het feit dat, ook weer die moderne hulpmiddelen en het felt dat het AK een website heeft, het makkelijker maakt om melding te maken van het ontstaan van een vacature op het passende moment en dan worden certificaathouders uitgenodigd om, wanneer ze dat zouden willen, een aanbeveling te doen. Je kunt een vacature wel soms zien aankomen, namelijk wanneer die volgens het aftredingsrooster plaatsheeft, maar er kunnen ook vacatures op een ander moment ontstaan en dan zou het toch heel lastig zijn wanneer je voor dat doel nog een aparte certificaathoudersvergadering zou moeten bijeen roepen. Bovendien is het een verruiming. ledere certificaathouder kan die aanbeveling nu doen. Ten aanzien van de administratievoorwaarden geldt eigenlijk hetzelfde. Die administratievoorwaarden zijn nog gebaseerd op modellen die naar mijn herinnering door de Vereniging voor de Effectenhandel destijds zijn gemaakt, die toen een zekere toezichthoudende rol vervulden met betrekking tot de vorm van de effecten en de onderliggende condities, ook de inrichting van de beursvennootschappen. Dat is eigenlijk met de overheveling van die toezichtstaak van de Amsterdamse Beurs naar eerst de Stichting Toezicht Effectenverkeer en later de AFM, tussen wal en schip gevallen. In die zin dat AFM daar nooit wat mee heeft gedaan, daar niet aan is dms v4 19

20 begonnen. Dat betekent dat we nu nog steeds zitten met de administratievoorwaarden waar bijvoorbeeld in staat dat je bepaalde publicaties moet doen in een prijscourant, terwiji die prijscourant er niet meer is. Goedkeuring aan Euronext gevraagd moet worden voor een wijziging van de administratievoorwaarden maar Euronext zegt: daar willen we best in helpen, we begrijpen dat dat erin staat, daar zijn we zelf ook verantwoordelijk voor vanuit het verleden, maar we voeren helemaal geen beleid meer in dat opzicht. Dat is toch lastig en die discussie is nu aangegaan en is gericht op het eruit halen wat niet meer klopt, zoiets als een prijscourant. Verder wordt daarbij niet enige inhoudelijke wijziging nagestreefd ten opzichte van wat tot dusverre in die administratievoorwaarden is opgenomen en wat dus eigenlijk gebruikelijk is op basis van het in het verleden gehanteerde model. Zodra het Bestuur besloten heeft de administratievoorwaarden te wijzigen, zullen de certificaathouders hiervan in kennis worden gesteld. De heer Fehrenbach: Hartelijk dank voor uw toelichting. Voor certificaathouders is het prettig om te weten dat het zo ligt zoals u het nu net uitlegt. Wat dat betreft had iets meer toelichting op de website wel gepast, waardoor iets meer duidelijk wordt wat er nou precies gewijzigd is. Nu staat er alleen maar op dat ze gewijzigd zijn per een bepaalde datum en ook overigens is het lastig te achterhalen wat dan precies de wijzigingen zijn omdat het verschil met de voorgaande versie niet goed zichtbaar was. Gelukkig is dat verholpen door tussenkomst van het Bestuur waardoor een versie beschikbaar was waaruit dat zichtbaar werd. In zijn algemeenheid is het prettig voor certificaathouders iets meer van de achtergrond te weten. Een ding ten aanzien van de statutenwijziging is jammer en dat is het schrappen van de bepaling waar uitdrukkelijk uit blijkt dat het bestuur van het AK onafhankelijk is van de vennootschap. Nou weet ik wel dat dat ook elders geregeld is, maar het is altijd wel prettig om dat terug te lezen ook in de statuten omdat dan gewoon echt helder is dat dat een voorwaarde is en voor ons ook een uitdrukkelijke wens. Dan over de samenstelling van het bestuur. Misschien kunt u het nog even toelichten: u gaf zelf al aan dat er een vacature beschikbaar is. Is daar alleen sprake van op het moment dat onder het minimum gegaan wordt of is dat een beslissing van het Bestuur zelf dat er een vacature is? Want er is natuurlijk een minimum en een maximum aantal bestuursleden. Het bestuur bestaat nu uit vier personen dus wanneer is nou precies het moment dat er een vacature ontstaat? Daar kan ik wel op antwoorden. Helaas komt er een vacature volgend jaar door het aftreden van de heer Koopmans. In overeenstemming met de statuten is hij niet herbenoembaar. Wij zullen binnenkort op de website het profiel plaatsen van wat wij graag in een opvolger zouden zien, ook voor wat betreft de kennis en ervaring die nodig is. De heer Koopmans is onvervangbaar maar we doen ons best om zo dichtbij mogelijk te komen. We zullen er bij vermelden tot wanneer er gelegenheid bestaat om eventuele suggesties te doen voor personen die aan dat profiel beantwoorden. De heer Fehrenbach: Als ik u goed begrijp is het Bestuur van mening dat ten minste vier personen nu een gewenste omvang is? dms v4 20

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014 Stichting Administratiekantoor van aandelen Jaarstukken 2014 9 april 2015 /1 Inhoud Blad Jaarstukken 2014 3 Verslag 2014 van de stichting 4 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2014 10 Rekening van baten

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

oproeping tot het bijwonen van een vergadering van houders van (certificaten van) aandelen

oproeping tot het bijwonen van een vergadering van houders van (certificaten van) aandelen Aan de aandeel- en certificaathouders van Renpart Vastgoed Holding N.V. Den Haag, 13 augustus 2014 RVH/sh/14-393 Betreft: oproeping tot het bijwonen van een vergadering van houders van (certificaten van)

Nadere informatie

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur.

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur. Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot, gehouden op dinsdag 1 maart 2011 om 16.00 uur te s-hertogenbosch Aanwezig: het voltallige bestuur van de Stichting

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 De voorzitter, de heer Das: Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaats in te nemen want we gaan beginnen met de

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Voor 99,59% Raad van Bestuur (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de

Voor 99,59% Raad van Bestuur (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Aandeelhoudersvergadering TNT Express 10 april 2013 Datum AVA 10 april 2013, 11.00 uur Locatie Muziek gebouw aan t IJ, Amsterdam Woordvoerder Eumedion Carola van Lamoen, Robeco Volmacht om te spreken namens

Nadere informatie

Samenwerken met extra dimensie

Samenwerken met extra dimensie Samenwerken met extra dimensie Informatiebrochure participatieplan medewerkers Extra Dimensies Holding BV, Deventer 1 van 10 [ leeg ] 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. AANDEELHOUDER WORDEN EN

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders Statuten van Stichting ING Aandelen blz. 1 Naam Artikel 1. De naam van de stichting is: Stichting ING Aandelen. Zetel Artikel 2. De stichting is gevestigd te Amsterdam. Doel Artikel 3. Het doel van de

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer drs. P.C. van der Linden, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer drs. P.C. van der Linden, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag om 13.00 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade 71 te

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

30 oktober 2015, aanvang uur. : mr. J.H. Schraven ("Voorzitter") : mw N. Dijkshoorn, Loyens & Loeff N.V. Voorzitter Notulist

30 oktober 2015, aanvang uur. : mr. J.H. Schraven (Voorzitter) : mw N. Dijkshoorn, Loyens & Loeff N.V. Voorzitter Notulist Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 30 oktober 2015, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

Negen certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur.

Negen certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur. Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot, gehouden op dinsdag 4 maart 2008 om 16.00 uur te s-hertogenbosch Aanwezig: Het voltallige bestuur van de Stichting

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage F179/F694/31003017 Versie 10 februari 2014 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage Heden, ** tweeduizend veertien, is voor

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V., te houden op woensdag 12 mei 2010, aanvang om 14.30 uur, ten kantore

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V.

CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Koninklijke Ahold N.V. (de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

aanwezig is ten behoeve van de beantwoording van eventuele technische vragen met betrekking tot de administratie en de omwisseling van certificaten;

aanwezig is ten behoeve van de beantwoording van eventuele technische vragen met betrekking tot de administratie en de omwisseling van certificaten; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V~,gehouden te Rotterdam, Weena 690 op 2 oktober 2006 Voorzitter : mr. J.H, Schraven

Nadere informatie

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten:

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten: Beleid uitoefening aandeelhoudersrechten In overeenstemming met de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen ( Wet NLFI ) oefent NLFI haar aandeelhoudersrechten uit op een wijze

Nadere informatie