Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 EZ / Dir. Financiering en Deelneming 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...8 Inhoud en structuur van het archief...9 Selectie en vernietiging...9 Verantwoording van de bewerking...9 GERAADPLEEGDE BRONNEN EN LITERATUUR...9 Ordening van het archief... 9 Verwant materiaal...10 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 A. ORGANISATIE X Diensten en instellingen behorende tot het departement...11 B. TAAKUITVOERING B , Economische aangelegenheden Industrie. Dienstverlening. Handel...12 a. Financiering van industrieën...12 b. Staatsdeelnemingen...22 B , Handel en ambacht. Internationale economische betrekkingen Binnenlandse Handel...38

4

5 EZ / Dir. Financiering en Deelneming 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Economische Zaken; Directie Financiering en Deelneming en taakvoorgangers Periode: merendeel Archiefbloknummer: E7 Omvang: 12,20 meter; 527 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Economische Zaken / Directie Financiering en Deelnemingen Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat stukken over de behandeling van zaken van financiële en financieeleconomische aard die verband houden met financiering door de staat waar het Ministerie van Economische zaken rechtstreeks of zijdelings bij betrokken is geweest. In het archief zijn series aangetroffen met betrekking tot ontwikkelingskredieten, garantiefondsen en financiering van industrieën.

6 6 EZ / Dir. Financiering en Deelneming Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Economische Zaken; Directie Financiering en Deelneming en taakvoorgangers, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, EZ / Dir. Financiering en Deelneming, , inv.nr....

7 EZ / Dir. Financiering en Deelneming 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Het instellingsjaar van de directie voor Financiering en Deelnemingen is De directie is belast met de taken betreffende het behandelen van zaken van financiële en financieel-economische aard die verband houden met financiering (in de vorm van kredietverlening, garantie of deelneming) door de staat, voor zover het ministerie daar rechtstreeks of zijdelings bij betrokken is. De taken van de directie bestaan uit: 1. Het ontwikkelen van beleid t.a.v. de financieringsproblematiek van het bedrijfsleven alsmede door het in samenwerking met anderen bijdragen aan het ontwerpen of wijzigen van nieuwe c.q. bestaande algemene financieringsvormen en/of daaraan verwante instrumenten; 2. Het behandelen van aangelegenheden in het kader van financieringsinstrumenten voor ondernemingen welke verband houden met financieringsaanvragen en - voorstellen, en met krediet- en garantieovereenkomsten en daaruit voortvloeiende rechten van de Staat; 3. Het behandelen van aangelegenheden in het kader van de verhouding Economische Zaken en aan haar gelieerde rechtspersonen zoals het beheren van staatsdeelnemingen en het uitoefenen van aandeelhoudersrechten voorzover deze bij Economische Zaken in handen zijn; 4. Het adviseren inzake de bij Economische Zaken ondergebrachte commissariaten; 5. Het vervullen van bestuursfuncties bij staatsdeelnemingen en andere aan Economische Zaken gelieerde rechtspersonen; 6. Het aangaan en beheren van krediet- en garantieovereenkomsten betreffende de passieve financiering van tussen Economische Zaken en het bedrijfsleven opererende intermediaire instellingen; 7. Het beheren van deelnemingen en de advisering terzake van commissariaten, welke bij Economische Zaken zijn ondergebracht. Dit houdt in de advisering en coördinatie van adviezen over punten, die in de Raad van Commissarissen, alsmede in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de orde komen en het inlichten van de Minister en andere belanghebbenden over voor hen van belang zijnde zaken, die in de betreffende ondernemingen spelen. Het ministerie had aandelenbeheer in de volgende bedrijven: Nederlands Congresgebouw te Den Haag, DAF, DSM, Hoogovens, Gasunie, Koninklijke Nederlandse Soda-Industrie, Koninklijke Nederlandse Textiel Unie, Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie, Nederlandse Pijpleidingmaatschappij, Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Daarnaast heeft Economische Zaken ook commissariaten bij de Nationale Investeringsbank( voorheen de Herstelbank), NMB en Fokker. Tenslotte is er een aantal rechtstreekse staatsdeelnemingen ontstaan en gefinancierd via de werkgelegenheidsgelden en Speerpuntgelden: bijvoorbeeld de Vries Robbé Ramen (ex- Nederhorst) en Transmissie B.V. 2 Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De structuur van het archief is niet eenduidig. Dit is het gevolg van het feit dat het archief bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds is er een werkarchief en anderzijds een algemeen secretariearchief. Het werkarchief is het resultaat van een jarenlange versnippering en versplintering van het 1 Staatsalmanak van het Koninkrijk der Nederlanden 1950 ('s Gravenhage 1950) 2 Centrale Archief Selectiedienst, Archiefbewerkingsplan voor de Directie Financiering en Deelneming en taakvoorgangers (Winschoten 2008)

8 8 EZ / Dir. Financiering en Deelneming ministerie van Economische Zaken over verschillende gebouwen. Hierdoor hield vrijwel elke afdeling een eigen archief bij. Beide archieven bestaan naast elkaar en zijn even belangrijk om de geschiedenis, taken en organisatie van de directie Financiering en Deelnemingen zo volledig mogelijk in beeld te brengen. Aan het werkarchief is geen (eenduidige) ordening toegekend, maar het is veelal geordend op basis van het onderwerp. Het algemeen secretariearchief is geordend op basis van het archiefplan voor het ministerie van Economische Zaken. Dit archiefplan bestaat uit onderwerpen waar het ministerie van Economische Zaken bemoeiing mee kan krijgen. De onderwerpen zijn systematisch bijeengebracht. Per onderwerp is een code toegekend met een nadere onderverdeling in decimale notaties. In het archief zijn series aangetroffen met betrekking tot ontwikkelingskredieten, garantiefondsen en financiering van industrieën. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

9 EZ / Dir. Financiering en Deelneming 9 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Voor de bewerking van het archief is gebruik gemaakt van de volgende selectielijsten: Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Economische Zaken, binnen het beleidsterrein Staatsdeelnemingen en Financiering Bedrijfsleven vastgesteld bij beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Economische Zaken, nr. R&B/OSTA/2000/1678 d.d. 20 september 2000 (Stcrt. 26 oktober 2000, nr. 208 / pag. 8) Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Economische Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode vastgesteld bij beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken, nr. C/S&A/05/1199 d.d. 5 juli 2005 (Stcrt. 16 december 2005, nr. 245 / pag. 25), rekening houdend met de publicatie in de staatscourant op 14 juni 2007 (nr. 112 / pag.10) Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Het ministerie van Economische Zaken heeft de Centrale Archief Selectiedienst opdracht gegeven het werkarchief en het algemene secretariearchief van de Directie Financiering en Deelnemingen in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen opdat dit archief kan worden overgebracht naar het Nationaal Archief. Dit archief beslaat de periode De reden voor het aanmerken van 1975 als eindcesuur ligt in het feit dat dit archief is bewerkt in het kader van het Project Wegwerken Archiefachterstand (PWAA). Het PWAA heeft als doelstelling al het archief van vóór 1976 prioriteit in de bewerking te geven opdat deze archieven voor 1 januari 2009 overgebracht kunnen worden naar het Nationaal Archief. GERAADPLEEGDE BRONNEN EN LITERATUUR GERAADPLEEGDE BRONNEN EN LITERATUUR Centrale Archief Selectiedienst, Archiefbewerkingsplan voor de Directie Financiering en Deelnemingen en taakvoorgangers (Winschoten 2008) Staatsalmanak van het Koninkrijk der Nederlanden 1950 ('s Gravenhage 1950) Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF De beschrijvingen in de deze inventaris zijn geordend op basis van het Archiefplan voor het ministerie van Economische Zaken. Deze code is toegespitst op die taken en onderwerpen waar het ministerie van Economische Zaken zich mee bezig houdt. Tijdens de bewerking kwam naar voren dat de door het ministerie toegekende code aan de dossiers niet altijd overeen kwam met de taken die de directie Financiering en Deelnemingen toentertijd had. Er is gekozen om te kijken naar welke taken de directie uitvoerde in de desbetreffende documenten en vervolgens zijn deze dossiers geordend onder de in het Archiefplan genoemde rubrieken en onder een nadere onderverdeling voor dossiers die betrekking hebben op de financiering van industrieën en staatsdeelnemingen. Voor deze nadere onderverdeling is afgeweken van de Archiefcode. Hier is voor gekozen om de inventaris overzichtelijk te houden en de dossiers met dezelfde onderwerpen bij elkaar te kunnen zetten. Deze aanpak geldt voor zowel het werkarchief als het algemene secretariearchief. Beide zijn geïntegreerd in de inventaris.

10 10 EZ / Dir. Financiering en Deelneming Verwant materiaal Verwant materiaal

11 EZ / Dir. Financiering en Deelneming 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A. ORGANISATIE X Diensten en instellingen behorende tot het departement A. ORGANISATIE X DIENSTEN EN INSTELLINGEN BEHORENDE TOT HET DEPARTEMENT 1-2 Stukken betreffende het voeren van overleg over het oprichten van de Stichting Nederlandse Herstructureringsmaatschappij (NEHEM), het bespreken van de plannen in de ministerraad en het voeren van overleg met de NEHEM over het te voeren beleid van de NEHEM pak en 1 omslag 1 Deel 1, Deel 2, , 1 pak

12 12 EZ / Dir. Financiering en Deelneming B. TAAKUITVOERING B , Economische aangelegenheden Industrie. Dienstverlening. Handel. a. Financiering van industrieën B. TAAKUITVOERING B , ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN INDUSTRIE. DIENSTVERLENING. HANDEL. A. FINANCIERING VAN INDUSTRIEËN 3 Stukken betreffende verslagen van werkzaamheden en de wijziging van de statuten van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling (NIV), bevat tevens het rapport van de Werkgroep inzake de Nederlandse Vliegtuigindustrie pak Stukken betreffende het toekennen van ontwikkelingskredieten aan ondernemers voor de uitvoering van projecten pakken en 19 omslagen 4-6 Groningen Arend Apparaten - en Machinefabriek Ter Apel NV te Ter Apel, Bevat 6 foto's. 5 Niël - Nikkel NV te Winschoten, , 1 omslag 6 Oldenhuis; Landbouwmechanisatiebedrijf te Ulrum, Friesland Koopmans Meelfabrieken BV te Leeuwarden, Stork - Friesland NV te Gorredijk, voorheen Volma NV, Overijssel B en S Bedrijven - v.d. Woerdt NV; Machinefabriek te Hengelo, Haaksbergen BV; Textielmaatschappij te Haaksbergen, Bevat 2 foto's Holec NV te Hengelo Pulssturing, Vacuümschakelaar Deel 1, Vacuümschakelaar Deel 2, , 1 omslag Bevat 3 tekeningen en 5 foto's. 14 Statenyxproject, Benzine - inspuitapparaat voor automobielmotoren, , 1 omslag 16 Geheel gesloten schakelinstallatie, 1973 Bevat 2 tekeningen en 2 foto's.

13 EZ / Dir. Financiering en Deelneming Hollandse Signaalapparaten (HSA) NV te Hengelo Deel 1, Deel 2, Bevat 3 foto's. 19 Deel 3, Horst, van der, later Van der Horst Europe NV; Ingenieursbureau Lemet Chromium te Zwolle, Nederlandse Textiel - Unie (KNTU) NV; Koninklijke te Enschede Deel 1, Deel 2, , 1 omslag 23 Stork NV; Koninklijke Machinefabriek te Hengelo, Bevat 16 tekeningen. 24 Wavin BV te Zwolle, Bevat 2 tekeningen en 1 foto. 25 Wormgoor, A. J. NV te Diepenheim, , 1 omslag Gelderland Aarding NV; Machine - en Metaalwarenfabriek te Nunspeet, Bevat 2 tekeningen. 27 Algemene Kunstzijde Unie NV (AKU) te Arnhem, , 1 omslag 28 Batavier NV, de, voorheen J. Willink en Paschen; Koninklijke Weverij te Winterswijk, Honingraat BV en Sandwich Paneel; Celbouw te Zelhem Deel 1, Deel 2, Bevat 1 tekening. 31 Koninklijke Metaalwarenfabrieken, voorheen J. N. Daalderop en Zonen NV te Tiel, Kronenburg BV; Gebr., te Hedel, Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO) te Ede, Bevat 4 foto's Smit Nijmegen NV; Electrotechnische Fabrieken te Nijmegen Deel 1, , 1 omslag Bevat 1 tekening. 35 Deel 2, , 1 omslag Bevat 1 tekening en 1 foto , 1 omslag Bevat 8 tekeningen.

14 14 EZ / Dir. Financiering en Deelneming Thomassen NV; Motorenfabriek te De Steeg, Verheijen NV; Machinefabriek te Nijmegen, Bevat 5 tekeningen Utrecht Alproca NV te Amersfoort, Florigo NV; Apparatenfabriek te Woerden, Godart NV te Bilthoven, Holvrieka Bedrijven NV; Verenigde te Utrecht Deel 1, , 1 omslag Bevat 1 tekening. 44 Deel 2, Ocriet Fabriek NV te Baarn Toekenning, Bijlagen, Noord - Holland Bruynzeel te Zaandam Deel 1, Deel 2, 1974 Bevat 13 tekeningen. 49 Burto NV te 's Graveland, Drukker, D. en Zn. NV te Amsterdam Deel 1, 1969 Bevat 2 tekeningen. 51 Deel 2, Bevat 2 foto's. 54 Langco NV; Machinefabriek te Blokker, , 1 omslag 55 Mercedes NV; Nederlandse Snelpersenfabriek te Amsterdam, Pielkenrood - Vinitex NV te Assendelft Cross Flow Interceptor (CFI), Bevat 8 tekeningen en 3 foto's. 57 Cross Flow Interceptor (CFI), , 1 omslag 58 Tilted Plate Separator (TPS), Bevat 2 tekeningen en 5 foto's. 59 Tilted Plate Separator (TPS), Bevat 5 tekeningen en 8 foto's.

15 EZ / Dir. Financiering en Deelneming Stork - Werkspoor NV te Amsterdam Ontzilten van water, Ontzilten van water, Bevat 2 tekeningen. 62 Ontzilten van water, Ontzilten van water, Ontzilten van water, TM V dieselmotor, TM V dieselmotor, , 1 omslag 67 Vicon H. Vissers NV; Landbouwwerktuigen - en Machinefabriek te Nieuw - Vennep, bevat ook toekenningen aan vennootschap onder firma Mulder Landbouwwerktuigenfabriek te Kampen en Termunten, , 1 omslag 68 Vicon NV te Nieuw - Vennep, Visno Metaalbedrijf te Haarlem, Bevat 7 tekeningen en 2 foto's Zuid - Holland Aviobridge NV te Papendrecht, later onderdeel van Fokker - VFW BV, Bevat 2 tekeningen en 6 foto's Baaij Aardgas Adviesbureau en Apparatenfabriek voor de Industrie NV (BAAI) te Alphen aan den Rijn, voorheen Baay - Tartarini NV Deel 1, Deel 2, Deel 3, Bevat 10 tekeningen. 74 Becker Delft NV; Instrumenten - en Apparatenfabriek te Delft, Blaak, De NV; Machinebouw te Heinenoord, De Oude Delft NV; Optische Industrie te Delft, Bevat 6 foto's. 77 Glasfabrieken (United Glassworks) NV; Vereenigde te Schiedam, Industrieele Handelscombinatie Holland NV te Rotterdam Toekenning, , 1 omslag 79 Bijlagen, Bevat 24 tekeningen. 80 Kalkman Machinefabriek en Handelsonderneming BV te Krimpen aan den IJssel,

16 16 EZ / Dir. Financiering en Deelneming Bevat 5 tekeningen. 81 Kalkman NV, Gebr.; Machinefabriek te Krimpen aan den IJssel, Bevat 3 tekeningen Mulder's Fabriek van Rollend Materieel NV te Boskoop Bevat 5 tekeningen Bevat 2 foto's. 84 NKF Groep NV te Rijswijk, Bevat 6 foto's. 85 Sas Machine- en Lierenfabriek, A.J. Fam.; Ingenieursbureau te Gouda, Bevat 1 tekening. 86 Schiedamse Werktuigen - en Machinefabriek BV te Schiedam, Bevat 3 tekeningen en 2 foto's Wilton - Fijenoord NV; Dok - en Werfmaatschappij te Schiedam Deel 1, Bevat 3 tekeningen. 88 Deel 2, Bevat 15 tekeningen Zeeland Bakker, J. J. de; Machinefabriek - Reparatiebedrijf te Hulst, Bevat 13 foto's Molenaar's Betonindustrie te Goes Deel 1, Deel 2, Smit en Bones BV; Motorenfabriek te Zierikzee, Bevat 1 foto Noord - Brabant Breda NV; Machinefabriek te Breda, Bevat 1 tekening. 94 Dinteloord GA; Coöperatieve Vlasfabriek te Steenbergen, George Dröge Textiel NV te Tilburg, Grasso's Koninklijke Machinefabrieken NV te 's - Hertogenbosch Vriesconcentreren Deel 1, Vriesconcentreren Deel 2, , 1 omslag 98 Vriesconcentreren Bijlagen 1, , 1 omslag

17 EZ / Dir. Financiering en Deelneming Vriesconcentreren Bijlagen 2, 1972, 1 omslag 100 Wormcompressor Deel 1, Bevat 6 tekeningen. 101 Wormcompressor Deel 2, Bevat 1 tekening. 102 Langen, H. J. en Zonen NV; Machinefabriek te Cuijk, Nederlandsche Machinefabriek NV voorheen E. H. Begemann; Koninklijke te Helmond, Ramaer NV te Helmond, Roestvrijstaal Apparatenfabriek NV te Raamsdonksveer, Bevat 4 tekeningen. 106 Stork - Brabant NV te Boxmeer, Bevat 11 tekeningen. 107 Zweegers, P. J. en Zonen Landbouwmachinefabriek NV te Geldrop, Bevat 2 foto's Limburg Ankersmit's Chemische Fabrieken te Maastricht, Bevat 1 tekening. 109 Boral BV te Venlo - Blerick, Bevat 11 tekeningen Indivers NV te Amsterdam, ten behoeve van Eldim NV te Arcen nov sep, juni mei, juni mei, Maastrichtse Machinefabriek NV te Maastricht, Oceani - Carmi NV te Hoensbroek, Bevat 11 tekeningen. 115 St Antonius Machinefabriek, Plaatwerkerij, Constructiebedrijf NV te Maasbracht, , 1 omslag Bevat 1 tekening Vekoma NV Konstruktie - Montagebouw; Machinefabriek te Vlodrop Deel 1, Bevat 6 tekeningen en 6 foto's. 117 Deel 2, Bevat 7 tekeningen en 1 foto. 118 Stukken betreffende het voeren van overleg met de Nederlandse Middenstandsbank NV (NMB) inzake de richtlijnen en uitvoeringsbepalingen voor de verlening van industriële kredieten voor kleine en middelgrote bedrijven. 1952, 1 pak 119 Stukken betreffende het voeren van overleg met het Ministerie van

18 18 EZ / Dir. Financiering en Deelneming Financiën, Nederlandsche Middenstandsbank NV (NMB) en met de Rijksnijverheidsdienst inzake de industriële kredieten voor kleine en middelgrote bedrijven en over de rol van de Economisch Technologische Instituten (ETI) bij het onderzoek naar het verlenen van industriële kredietverlening , 1 omslag 120 Stukken betreffende het voeren van overleg in de Eerste Kamer inzake het ontwerp van de Wet Houdende Machtiging tot het Geven van een Garantie voor de Betaling van Rente en Aflossing van Leningen ten Behoeve van Twee op te Richten Hiltonhotels in Respectievelijk Amsterdam en Rotterdam omslag Stukken betreffende de Stichting Industrieel Garantiefonds (SIG) pakken en 4 omslagen Oprichting Overleg, Akte van oprichting, Garantie - en Financieringsovereenkomst met Financieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds Amsterdam NV (FIGA), Notulen van vergaderingen van de SIG, nrs. 1-51, , 1 pak 125 Jaarverslagen, Afgewezen voorstellen tot deelnemingen, , 1 pak 127 Stukken betreffende het wijzigen van de statuten van de Stichting Nationaal Luchtvaartlaboratorium, die daarna Stichting Nationaal Lucht - en Ruimtevaartlaboratorium gaat heten omslag 128 Stukken betreffende het voeren van overleg met het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling (NIV) over de verslagen van werkzaamheden en de begrotingen van het NIV pak 129 Stukken betreffende het voeren van overleg over het afsluiten en wijzigen van een beheersovereenkomst tussen de Financieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds 's - Gravenhage NV (FIGG), de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel NV en de Stichting Industrieel Garantiefonds (SIG) omslag 130 Stukken betreffende het voeren van overleg binnen het eigen departmenten en met het Ministerie van Financien inzake de afwikkeling van reeds verleende hotelkredieten en het scheppen van een beperkte mogelijkheid tot participatie onder staatsgarantie in hotels en inzake de concept - Kredietbeschikking Toeristische Inrichtingen en concept - Richtlijnen Subsidies Toeristische Infrastructuur omslag Stukken betreffende het verlenen van financiële steun aan bedrijven pakken en 5 omslagen 131 Ago Lignostone NV te Ter Apel, bevat tevens Tweede Kamervragen

19 EZ / Dir. Financiering en Deelneming 19 van Wierenga over de werkgelegenheid en problemen bij Ago Lignostone en Grol's Kledingindustrie en in de drie noordelijke provincies, alsmede overleg in de ministerraad over bedrijfssluitingen in Oost - Groningen en de mogelijkheden om financiële steun te bieden aan de voornoemde bedrijven, Delnoz BV; Maastrichtse Machinefabriek te Maastricht, Financiële steun verleend onder de Regeling Bijzondere Financiering A. Vuyk en Zonen's Scheepswerven NV te Capelle aan den IJssel, Horn, ten Nederland NV; Machinefabriek te Veendam, bevat tevens Tweede Kamervragen van meerdere Tweede Kamerleden over de aanvraag tot surséance van betaling door dat bedrijf B I -, B II - en BIII - kredieten en beantwoording kamervragen, Garantie voor het verhogen van het rekening - courantkrediet, Verhoging eerder verleend krediet, Verhoging eerder verleend krediet, Milo BV; Confectie Industrie te Helmond Deel 1, Deel 2, Nederhorst (Nederhorst United) NV; Verenigde Bedrijven te Gouda Deel 1, , 1 omslag 141 Deel 2, Deel 3, Swagemakers - Bogaerts te Tilburg, Gelderman, H. P. en Zn. te Oldenzaal, 1966, 1 omslag 145 Gestel, van BV; Drukkerij te Eindhoven, Maatschappij tot Exploitatie van Jaarbeursgebouwen NV te Utrecht, , 1 omslag 147 Mol Simplonkleding BV; Gebroeders te Groningen, , 1 omslag Muller, S., en Co. NV en Herenkledingfabriek Groll; Herenkledingfabriek te Groningen, die samen de Groninger Kleding Unie NV (GKU) vormen, en de vestigingen van Grol's Kledingindustrie te Ter Apel en Nieuweschans Deel 1, Deel 2, Pronk Holding BV te Ede, , 1 omslag 151 Transburg voorheen Van Heek en Co Koninklijke Textielfabieken NV;

20 20 EZ / Dir. Financiering en Deelneming Textielbedrijf te Enschede, bevat tevens Tweede Kamervragen van Wieldraaijer en Masman over de moeilijkheden bij dat bedrijf, Stukken betreffende het beantwoorden van vragen uit de Staten - Generaal over de Zuid - Limburg - nota, Van Doorne's Automobielfabrieken BV (DAF) en de financieringsfaciliteiten voor Zuid - Limburg, alsmede het informeren van de ministerraad over het Industrieel Project Zuid - Limburg omslag Stukken betreffende het beantwoorden van Tweede Kamervragen pakken en 6 omslagen 153 Slotemaker de Bruine over de fusie van Dortmund - Hörder Hüttenunion AG en Hoesch AG en de industriële samenwerking van Hoogovens met deze nieuwe eenheid, alsmede algemene correspondentie over aandelen, winst -, bonus - en dividenduitkeringen en rentebetalingen, Tans en Oele over de eventuele toepassing van de regeling voor de kredietverlening onder staatsgarantie om zo bij te dragen aan de herstructurering van Zuid - Limburg naar aanleiding van het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen door de gemeente Heerlen, die herfinanciering mogelijk moeten maken van één van de in een faillissementsprocedure verwikkelde ondernemingen van het Vasco - complex, Wieldraaijer en Masman over de moeilijkheden bij de NV Twentse Textiel - Maatschappij (Tetem) en het voeren van overleg over een kredietverlening aan de NV Tetem met de Nationale Investeringsbank (NIB), Wieldraaijer en Masman over de vermeende afwijzing van een kredietaanvraag van Rinco Campingsport NV te Oldenzaal, die nu failliet dreigt te gaan, en over mogelijkheid tot het voeren van overleg met het bedrijf, de vakbonden en de gemeentelijke overheid om het voortbestaan van dit bedrijf te waarborgen, 1970, 1 pak 157 Barendregt over de bereidheid van de ministers van Sociale Zaken en Economische Zaken om kredietgaranties af te geven en zo de werkgelegenheid in stand te houden bij de in moeilijkheden verkerende Reineveld BV en Reineveld Spronk NV te Delft, , 1 pak 158 Hermsen over de voorgenomen fusie tussen Pelger BV te Emmen en een Engels bedrijf die niet zal plaatsvinden en welke financieringsmogelijkheden van overheidswege er bestaan om de werkgelegenheid voor 110 werknemers bij Pelger te kunnen waarborgen, Meerdere Tweede Kamerleden naar aanleiding van het bericht dat de Raad van Bestuur der Verenigde Machinefabrieken (VMF) zou overwegen honderden werknemers te ontslaan om de hervatting van het dividend mogelijk te maken en over de mogelijkheid tot het voeren van overleg over deelneming van staatswege in het risicodragend vermogen van VMF, 1973, 1 pak 160 Van Zeil over het besluit van de American Can Company om Schiecarton BV te Schiedam geleidelijk op te heffen, alsmede over de redenen voor de afwijzing door de ministers van Economische

21 EZ / Dir. Financiering en Deelneming 21 Zaken en Sociale Zaken van een eerder verzoek om hulp van Schiecarton en de bereidheid van de bewindslieden deze hulp alsnog te verlenen, Jansen over de overwegingen die ten grondslag liggen aan het al dan niet toewijzen van een achtergestelde lening en over de verwachtingen die kunnen worden gewekt over de uitvoering van het instrument van de achtergestelde lening, Stukken betreffende het verlenen van financiële steun aan het Rijn - Schelde - Verolme - concern pakken en 2 omslagen Algemeen mrt juni juni juni 29 - juli 29., 1 omslag juli 29 - aug. 28., 1 omslag Het voeren van overleg met meerdere belanghebbenden over de overheidsgarantie voor de financiering van dokprojecten van Verolme in het Nieuwe Waterweggebied, het verlenen van een renteoverbruggingskrediet en het instellen van een commissie die onder andere de mogelijkheden tot integratie van het Verolme - concern met andere bedrijven moet onderzoeken Algemeen Bijlagen, Het beantwoorden van Tweede Kamervragen Meerdere kamerleden over de financiële positie van het Verolme - concern, Partij van de Arbeid - fractie over de resultaten en prognoses van Verolme en het informeren van de Tweede Kamer over de procedure bij financiële hulp aan industriële ondernemingen, Van den Doel over andere risico's die de Staat op zich genomen zou kunnen hebben ten behoeve van Verolme, het beantwoorden van vragen gesteld door Nederhorst tijdens een interpellatie in een vergadering van de Tweede Kamer over de steun aan Verolme, Stukken betreffende het voeren van overleg met en verlenen van financiële steun aan de Koninklijke Nederlandse Textiel - Unie NV (KNTU) te Hengelo pakken en 3 omslagen juni dec feb mrt, feb. - juni.

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.03 Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, 1838-1940 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.07 Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam, 1904-1911 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Exploïtatiemaatschappij De Valk, (1892 ) (1959) (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van Exploïtatiemaatschappij De Valk, (1892 ) (1959) (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.16 Inventaris van het archief van Exploïtatiemaatschappij De Valk, (1892 ) 1906-1956 (1959) (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Nummer archiefinventaris: 2.19.169 Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Nummer archiefinventaris: 3.21.05 Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Auteur: G.C.A. van der Heiden Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: C.D.E.M. Vierling. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: C.D.E.M. Vierling. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.44.04 Inventaris van het archief van de Adviescommissies inzake het Aanschaffen van Machines, Gereedschapswerktuigen en Gereedschappen voor de Metaalbewerking en voor de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam,

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, Nummer archiefinventaris: 3.03.18.22 Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, 1812-1839 Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer

Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer Nummer archiefinventaris: 3.01.27.07 Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971)

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.02 Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, 1910-1961 (1971) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.09 Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, Nummer archiefinventaris: 2.12.48 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.22.35 Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, 1976-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie