INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING?"

Transcriptie

1 INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? Marketing: een reality check In de afgelopen decennia is de rol van marketing in organisaties ingrijpend veranderd. In veel organisaties staat nu de klant, en minder het product, centraal. Deze andere manier van denken komt tot uiting in de acceptatie van het marketingconcept: het denken en handelen vanuit het standpunt van afnemers. Ook sturen steeds meer organisaties op de bijdrage die individuele afnemers aan de winst en de waarde van de onderneming kunnen leveren. Als gevolg hiervan zijn tal van beslissingen in de loop der tijd onder de hoede van een marketingafdeling of een marketingfunctionaris gekomen. Daarbij is men zich ervan bewust dat marketing niet synoniem staat voor verkopen of adverteren. Marketing heeft betrekking op het herkennen en begrijpen van behoeften in de markt en het zo goed mogelijk hierop inspelen. Marketing heeft, als functie in een organisatie,hierbij de keuze om te reageren op door klanten geuite wensen de zogenaamde responsieve reactie maar kan ook proactief zijn. Daarmee wordt bedoeld dat men producten ontwikkelt en op de markt brengt die inspelen op (nog) niet zichtbare, ofwel latente, behoeften. In veel organisaties heeft marketing zich ontwikkeld tot een min of meer zelfstandige bedrijfsfunctie. Net zoals er een personeelsafdeling, een financiële afdeling en een productieafdeling is, zijn er marketingafdelingen ontstaan. In eerste instantie waren dit stafafdelingen, later werden het meer functionele eenheden en in tal van organisaties richtte men uiteindelijk alle activiteiten op het realiseren van marketingstrategieën. Zo ontstonden in de periode de Strategische Business Units (SBU s): als het ware kleine ondernemingen binnen de onderneming, waarbij marketing de rol van de punt in de aanval op markten vervulde. Vaak werden marketeers voorzitters van deze SBU s. 15

2 Het resultaat van deze ontwikkelingen kunnen we nu nog steeds waarnemen. Al in de jaren zestig en zeventig is marketing als functie in vele op consumentenmarkten gerichte bedrijven sterk opgekomen. In Nederland is Unilever een schoolvoorbeeld van een bedrijf dat traditioneel sterk op marketing gericht is. Maar ook sterk op technologische innovatie gerichte organisaties, Philips bijvoorbeeld, en op bedrijven gerichte organisaties, zoals DSM, zijn hier voorbeelden van. Marketing is ook niet beperkt gebleven tot organisaties die traditioneel marktgericht werken. Not-for-profitorganisaties, zoals de organisaties achter goede doelen (Kika, Oxfam Novib) en organisaties als de Consumentenbond, realiseren zich inmiddels terdege dat marketing ook voor hen een rol van betekenis kan spelen. Daarmee is marketing door de meeste organisaties omarmd. Ook in de wetenschap lijkt marketing een enorme slag te hebben gemaakt. Uit recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de Nederlandse marketingwetenschappers op de Verenigde Staten na het beste marketingonderzoek ter wereld realiseren. 1 Marketing is daarmee volwassen geworden, wordt door bedrijven goed begrepen en effectief toegepast. Of toch niet? Hoe volwassen is marketing werkelijk, meer dan vijftig jaar nadat marketing op de meeste business schools als vakgebied werd erkend? Om hier meer zicht op te krijgen heeft de Amerikaanse Marketing Hoogleraar Frederick Webster Jr. in samenwerking met collega s onderzoek verricht naar de huidige status van marketing. 2 Deze reality check bleek een duidelijke wake-up call te bevatten: het onderzoek bracht een aantal ontnuchterende conclusies aan het licht. Zo bleek dat in veel organisaties niet duidelijk is wat marketing nu eigenlijk betekent en is de marketingfunctie niet als zodanig herkenbaar. Nu zijn dit uitkomsten van Amerikaans onderzoek en de vraag is of deze uitkomsten ook voor Nederland opgeld doen. In een onderzoek naar de rol van marketing in Nederlandse ondernemingen werden de uitkomsten van Webster echter alleen maar bevestigd. Hoewel we in ongeveer 70 procent van de Nederlandse ondernemingen met meer dan tweehondervijftig werknemers een zelfstandige marketingafdeling aantreffen, is het beeld van een marketingafdeling die met de punt naar voren op markten opereert meer uitzondering dan regel. 3 MARKETING AAN DE TOP Nu hoeft dit geen probleem te zijn als de marketingfunctie adequaat door een andere afdeling, meestal de verkoopafdeling, wordt uitgevoerd. De vraag is echter of dit werkelijk gebeurt. In hoeverre zal de verkoopafdeling bijvoorbeeld proactief bezig zijn met het identificeren en analyseren van latente behoeften in een markt als ze tegelijk wordt beoordeeld op kortetermijnverkoopresultaten? Bovendien zien we dat door de opkomst van Customer Relationship Management (CRM) de macht van de verkoopafdeling is toegenomen en in lijn daarmee steeds meer middelen in organisaties naar de verkoopafdeling gaan. Nogmaals, er is niets mis mee als een verkoopafdeling zich over marketing ontfermt. Maar wanneer dit betekent dat de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de marketingfunctie niet wordt overgenomen dan is het heel goed 16

3 mogelijk dat de feitelijke en noodzakelijke functie van marketing ondergesneeuwd raakt en in het ergste geval geheel verdwijnt. PRAKTIJKKADER De invloed van marketing in de top van beursgenoteerde ondernemingen In een onderzoek zijn voor alle ondernemingen met een AEX- of AMX- (Midkap)- beursnotering de functies in de raden van Bestuur (RvB s), alsmede de achtergrond van de Raden van Bestuur onderzocht. De resultaten zijn beknopt samengevat in onderstaande tabellen: Functie Aantal malen dat de functie in de (207) bedrijven voorkomt Chief Executive Officer (CEO) 49 23,7 Chief Financial Officer (CFO) 46 22,2 Chief Operational Officer (COO) 8 3,8 Percentage INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? Chief Marketing Officer (CMO) 2 1,0 Overig ,3 Totaal TABEL 0.1 Onderzoek naar functies in RvB s. Achtergrond Aantal Percentage Algemeen 64 31,0 Financieel 60 29,0 Technisch 33 15,9 Marketing 23 11,1 Divers (medisch, vastgoed enz.) 27 13,0 Totaal TABEL 0.2 Functies en achtergronden in RvB s. We kunnen concluderen dat het aantal CMO s in de beursgenoteerde (Nederlandse) ondernemingen zeer laag is en dat het aandeel van de bestuurders van de RvB s met een marketingachtergrond slechts iets meer dan 10 procent is. 17

4 We zouden ons niet zoveel zorgen hoeven te maken over de vraag wie zich over de inhoudelijke verantwoordelijkheid van marketing ontfermt als dit niet zozeer op functioneel niveau in een organisatie, maar eerder op topniveau werd gewaarborgd. Maar is dat het geval? Niet volgens het onderzoek van Webster en collega s. Uit hun onderzoek blijkt namelijk dat marketingbeslissingen steeds vaker op het niveau van de SBU plaatsvinden, waar de manager zijn tijd moet verdelen over alle afdelingen. Veel SBU s werden in de beginjaren aangevoerd door marketeers. Maar in veel gevallen bleek dat deze marketeers niet goed in staat waren deze aanvoerdersrol te vervullen. Een goede strategische marketeer blijkt vaak niet goed met financiële gegevens uit de voeten te kunnen. Vaak blijkt hij geen goede personeelsfunctionaris te zijn en lukt het niet om de SBU winstgevend genoeg te maken. Ook het invoeren van de Chief Marketing Officer (CMO) in de Raden van Bestuur in bijna de helft van alle Fortune 1000-bedrijven biedt geen soelaas. De CMO blijkt gemiddeld minder dan 2 jaar op zijn post te zitten. Hij heeft bovendien beperkte formele bevoegdheden en een onduidelijk mandaat als het gaat om strategisch denken. Vaak heeft hij ook te kampen met een gebrek aan analytische vaardigheden en ontbreekt steun van de CEO en collega s. In een Nederlands onderzoek naar de rol van marketeers in Raden van Bestuur komen ze er nog bekaaider af dan in de zojuist geschetste Amerikaanse situatie. Zoals in het praktijkkader hiervoor is weergegeven komt de CMO nauwelijks voor in de Raden van Bestuur van Nederlandse ondernemingen met een AEX- of AMX-beursnotering. 4 Van 207 bestuurders van dit soort ondernemingen is ook de achtergrond vastgesteld. Het aandeel van bestuurders met een marketingachtergrond ligt iets boven de 11 procent. MARKETING AAN DE TOP We zien dat marketing aan inhoudelijke kracht inboet en haar competenties ziet afvlakken. We staan niet alleen in deze constatering. Zoals we in Hoofdstuk 1 nader zullen toelichten zijn er vanuit de praktijk en van onderzoekers veel kritische geluiden te horen over de rol van marketing. Marketeers als Kotler en Kumar onderkennen deze problemen ook. De vraag is nu: wat doen we met deze reality check? Leggen we ons erbij neer en laten we de verworvenheden van marketing verdampen? Of laten we deze reality check een wake-up call zijn? Wij denken dat het tijd is voor een wake-up call. Het is toch vreemd dat marketing steeds meer omarmd wordt en steeds succesvoller lijkt te zijn, terwijl aan de andere kant blijkt dat de daadwerkelijke functie van marketing steeds meer ondergesneeuwd raakt. Marketing wint terrein, maar lijkt tegelijkertijd aan invloed in te boeten. Om te kunnen begrijpen wat hier de oorzaken van zijn, moeten we eerst begrijpen wat de essentie van de marketingfunctie is. 18

5 De essentie van de marketingfunctie Het marktgericht denken kan worden gezien als een stap in de evolutie van een organisatie naar een volledig begrip van haar afzetmarkt. Marktgericht denken betekent anticiperen op wat er op de eigen markt gebeurt en hier effectief op inspelen. Het is een meer volwassen marktbenadering dan de product- of verkoopgerichte methode. De marketingfunctie wordt in veel organisaties al lang niet meer alleen door de marketingafdeling uitgevoerd. Afdelingen als verkoop, strategie, onderzoek en ont wikkeling (R&D), maar ook financiële afdelingen werken nu meer dan ooit mee aan het uit oefenen van de marketingfunctie. Marketing heeft daar zelf sterk aan meegewerkt. Als consequentie van het marktgericht denken en handelen stelde Brown dat iedereen in de organisatie een parttime marketeer zou moeten zijn. 5 De marketingfunctie waaierde daarmee uit over tal van andere afdelingen. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de marketingafdelingen steeds minder prominent aanwezig zijn in organisaties en hun greep op beslissingen die op marketinggebied genomen worden dreigen te verliezen. Dit is problematisch omdat marketing daarmee in een meer tactische dan strategische rol belandt. Hierdoor mist marketing in belangrijke mate inhoudelijke aansluiting met relevante ontwikkelingen op het gebied van strategie. En juist deze kunnen voor marketing en haar effectiviteit zeer ingrijpende consequenties hebben. Een betere analyse van wat de marketingfunctie is en hoe die zou moeten worden uitgeoefend zou wel eens de sleutel kunnen zijn tot het oplossen van veel problemen waarmee organisaties geconfronteerd worden. Daarom gaan we nu wat nader in op de marketingfunctie. INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? Om de ontwikkeling van de marketingfunctie in perspectief te kunnen plaatsen, is het van belang om te weten dat de marketingfunctie niet alleen betrekking heeft op één bepaald type activiteiten. We onderscheiden een viertal niveaus, waarop marketingactiviteiten plaatsvinden. 6 Ten eerste kan de marketingfunctie een belangrijk deel uitmaken van de organisatiecultuur. Een organisatie waarin de toegevoegde waarde voor klanten in alle functionele domeinen centraal staat is hier een voorbeeld van. Steeds meer bedrijven geven aan een dergelijke customer centric-benadering te hanteren. Ten tweede kan de marketingfunctie een belangrijke rol spelen bij de informatievoorziening. Marktgerichte organisaties kenmerken zich door het op systematische wijze verzamelen van informatie, het intern verspreiden ervan en het zowel responsief als proactief inspelen op deze informatie. Ten derde kunnen marketingactiviteiten op strategisch niveau worden onderscheiden. Hierbij staat de invloed van de marketingfunctie op het realiseren van duurzame concurrentievoordelen centraal. Ten slotte omvat het tactische niveau al die marketingactiviteiten die betrekking hebben op het (veelal op kortere termijn) succesvol opereren en concurreren binnen 19

6 bestaande product-marktcombinaties. De inzet van marketinginstrumenten staat hier centraal. Marketing in een tactische rol, en waarom dit slecht nieuws is De hiervoor genoemde verspreiding van de marketingfunctie over verschillende afdelingen laat zien dat marketing succesvol is geweest in het bijdragen aan een meer afnemersgerichte cultuur. Dat is heel positief. Maar het is niet voldoende. Het moet ook leiden tot gedrag, het moet tot uitdrukking komen in op de markt gerichte informatieprocessen, strategisch beleid gericht op waardecreatie voor afnemers en tactiek gericht op effectieve levering van die waarde. Wat zien we nu in praktijk? Allereerst dat de marketingafdelingen zich voornamelijk met tactische beslissingen bezighouden, zoals het voorbereiden en uitvoeren van reclamebeslissingen, het meten en verbeteren van klanttevredenheid en het managen van relatie- en loyaliteitsprogramma s. Verder blijkt uit onderzoek onder een dwarsdoorsnede van middelgrote en grote Nederlandse ondernemingen dat andere tactische beslissingen, zoals prijsbeslissingen en beslissingen over de service aan afnemers, vooral door de verkoopafdeling worden genomen. Het feit dat de verkoopafdeling marketingbeslissingen neemt hoeft niet verkeerd te zijn. Wanneer sales marktgericht is en de door marketing ontwikkelde tools hanteert en haar beslissingen goed coördineert met andere afdelingen, maakt het niet uit of prijs- en distributiebeslissingen door marketing of door sales worden genomen. Echter, een verkoopbenadering is iets anders dan een marketingbenadering. Bij een verkoopbenadering staat een push vanuit de organisatie centraal, terwijl het marketingconcept meer een pull vanuit de markt impliceert. Bij het verkoopconcept is het dan ook de vraag in hoeverre feitelijk op (latente) behoeften wordt ingespeeld. Recentelijk is de gebrekkige rol van marketing binnen supermarkten aan de orde gesteld, zie het kader hierna. PRAKTIJKKADER Supermarkt onttrekt zich aan marketingwetten MARKETING AAN DE TOP De marketeer, valt te constateren, is niet meer aan de bal. Hij heeft de slag verloren aan salesmensen. Maar the point of no return is nog niet bereikt, meent Frits Kremer, auteur van het boek Het Boodschappenbolwerk: Het is nooit te laat om te reageren. De fastmovingsector stond ooit te boek als de hogeschool van het marketingdenken. Die ontwikkeling is gestopt, want fabrikanten zitten volledig gevangen in het web van me too s en line extensions. Er is te weinig creativiteit. Er worden honderden miljoenen euro s geïnvesteerd in producten die vrijwel allemaal floppen. Fabrikanten 20

7 en supermarkten spelen te weinig in op de uitdagingen die de maatschappij biedt. Onderscheidend vermogen bouw je op meer dan alleen op de p van prijs. Dat staat in alle marketingwerkboeken. Zou die universele overtuiging dan niet op supermarkten van toepassing zijn? Dat lijkt me toch zeer onwaarschijnlijk. Bron: Hugo Schrameyer, Adformatie 17, 25 april 2008, p. 46 Doordat de marketingfunctie zich in de praktijk vooral op tactisch niveau sterk heeft gemanifesteerd dreigen belangrijke ontwikkelingen in de strategie haar te ontgaan. Eén van de belangrijke ontwikkelingen in het conceptueel denken van het strategisch management in de laatste tien jaar is de zogenaamde Resource Based Theory of the Firm. 7 Deze theorie houdt in dat organisaties door het op juiste wijze benutten van hun middelen in de markt succes kunnen creëren. Voor marketing betekent dit dat niet alleen de traditioneel centraal staande wijze van outside-in handelen, dat wil zeggen het inspelen op ontwikkelingen in de markt, maar dat ook het inside-out denken, het evalueren op welke wijze de eigen unieke middelen op de markt benut kunnen worden, een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren. Met andere woorden: een organisatie kan haar positie in de markt ontlenen aan een gat in de markt (outside-in) of aan de unieke middelen waarover zij beschikt (inside-out). De mate waarin dit leidt tot een aanbod dat ook daadwerkelijk door de potentiële afnemer wordt gewaardeerd komt tot uitdrukking in de gerealiseerde klantwaarde. Klantwaarde is in essentie de mate waarin de voordelen van een aanbod voor een afnemer de kosten ervan overtreffen. Dit concept mag overigens niet worden verward met de waarde van klanten, wat een financiële grootheid is die de contante waarde van toekomstige transacties met klanten weerspiegelt, zie Hoofdstuk 9 en 10. Meer specifiek kan klantwaarde gezien worden als de mate waarin een organisatie er in slaagt om de doelstellingen van een afnemer te realiseren. Bij zakelijke afnemers zal daarbij eerder sprake zijn van het realiseren van organisatiedoelstellingen. De essentie van marketing is in dit geval drieledig. Het op effectieve en winstgevende wijze identificeren van mogelijkheden tot waardecreatie, zowel vanuit mogelijkheden in de markt als vanuit mogelijkheden in de organisatie. Het kiezen van waardeproposities: welke waarde wordt aan welke klant geleverd? Richting geven aan waardelevering. INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? De organisatie staat nu voor twee uitdagingen. Enerzijds zal zij op effectieve wijze het outside-in- en inside-outproces moeten uitoefenen. Belangrijke input voor het outside-inproces is kennis over de afnemersmarkt. Belangrijke input voor het insideoutproces is een analyse van de competenties waarover de organisatie beschikt. Daarnaast zal zij de keuze voor een waardepropositie goed moeten afstemmen met de wijze van waardelevering. Dit vraagt om een goede afstemming tussen strategie (wat, 21

8 voor wie?) en tactiek (hoe?). De strategie geeft antwoord op de vraag welke positie de organisatie in de markt wil nastreven: waar liggen mogelijkheden voor duurzaam concurrentievoordeel? Zo claimt Philips dat het klanten belangrijke en doelmatige oplossingen voor dagelijks gebruik biedt die voor een ieder eenvoudig te begrijpen zijn. Dit is niet geloofwaardig als Philips in de wijze waarop zij deze waarde levert niet ook de belofte van sense en simplicity waarmaakt. Een ingewikkeld product met veel toeters en bellen zal als weinig consistent met de positionering van Philips als merk worden gezien. Een dergelijke tactische uitwerking van de p van product is niet in lijn met de strategische positioneringskeuze. Omdat het de feitelijke waardelevering is die klanten ervaren bij het kopen en gebruiken van het product of de dienst, moet deze naadloos aansluiten bij de op strategisch niveau gekozen waardepropositie. De kracht van marketing is dat zij op basis van haar kennis over de markt inzicht kan geven in kansrijke waardeproposities. Dit helpt om de middelen van de organisatie zo effectief mogelijk in te zetten en optimaal af te stemmen op de wensen en behoeften van afnemersgroepen. Met haar tactisch beleid zet de organisatie vervolgens haar waardepropositie concreet in de markt. Marketing heeft de kennis en instrumenten om dit effectief te doen. Organisaties waarbij de geleverde klantwaarde niet overeenkomt met de verwachtingen die de propositie schept worden snel afgestraft. Een bekend voorbeeld hiervan is de keuze van supermarktconcern Laurus enkele jaren geleden om met haar Konmar-winkels een positie in te nemen van hoge kwaliteit en een hoog serviceniveau. De waardelevering bleek lastig met de waardepropositie in lijn te brengen, omdat supermarkten die tot dan toe in het lage prijssegment concurreerden de nieuwe propositie moesten vertegenwoordigen. Het resultaat is alom bekend. 8 Problemen met marketing: een verkenning en agenda voor verandering De marketingfunctie heeft een belangrijke rol te spelen in het identificeren, kiezen en realiseren van klantwaarde als basis voor concurrentievoordeel. Door middel van haar oriëntatie, organisatie en gedrag wordt de effectiviteit van de organisatie beïnvloed. MARKETING AAN DE TOP Oriëntatie verwijst naar de dominante cultuur in een organisatie is deze bijvoorbeeld markt-/klantgedreven of vooral door technologie ingegeven en de marktstrategische keuzes die de organisatie maakt; zijn deze ingegeven door het centraal stellen van klantwaarde of domineren andere motieven? Hoe wordt er inhoud gegeven aan marktoriëntatie? Welke bronnen gebruikt men om uiteindelijk keuzes te maken en, in het bijzonder, welke bronnen en typen marktonderzoek gebruikt men? 22

9 Organiseren betekent vorm geven aan de marketingfunctie, de marketingafdeling, maar ook aan de samenwerking met stakeholders binnen en buiten de organisatie. Gedrag heeft betrekking op de concrete marketingactiviteiten, gericht op waardecreatie en waardelevering. Vanuit oriëntatie en een vormgegeven organisatie komt men tot creaties en, zo mogelijk, innovaties. Uiteindelijk worden maatstaven gekozen om keuzes, creaties en innovaties te meten en worden beslissingen genomen en uitgevoerd. Ten slotte wordt de winst van marketinginspanningen geoogst. Die winst kan weer gebruikt worden voor nieuwe oriëntaties, nieuwe keuzes en nieuwe investeringen. Omdat klantwaarde aan de basis van een duurzaam concurrentievoordeel ligt, zal de marketingfunctie een belangrijke rol moeten krijgen in de oriëntatie, organisatie en gedrag van het bedrijf. We zullen in dit boek daarom de aan de marketingfunctie gerelateerde problemen, de oorzaken ervan en mogelijke oplossingen ervoor bespreken aan de hand van deze driedeling. De specifieke activiteiten die hiermee samenhangen zijn weergegeven in Figuur 0.1 en vormen de leidraad van de bespreking in de rest van dit boek. INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? FIGUUR 0.1 Marketingactiviteiten: van oriënteren tot incasseren. 23

10 Marketing als functie staat onder druk, en daarmee de marketingfunctie in organisaties. Met welke problemen, of beter probleemvelden, worden marketeers anno 2008 geconfronteerd? De problemen die we tegenwoordig bij marketing tegenkomen hebben met elk van de stappen die in Figuur 0.1 zijn weergegeven te maken. Op basis van de marketingliteratuur en gesprekken met marketingmanagers classificeren we de problemen in tien groepen, onderverdeeld in oriëntatie, organisatie en gedrag. Oriëntatie 1. We zien dat er vraagtekens worden gezet bij de rol van marketing in de maatschappij en binnen organisaties. 2. Marketing heeft zijn leiderschap in veel organisaties verloren en wordt steeds meer gedwongen om op korte termijn winstbijdragen te realiseren. 3. De marktoriëntatie is in veel organisaties beperkt. 4. De markt wordt niet goed begrepen, mede omdat de kwaliteit van marktonderzoek onvoldoende is. Organisatie 5. De wijze waarop de marketingfunctie in bedrijven georganiseerd wordt roept vragen op: de ondersteuning voor de marketingfunctie kalft af. Daarbij laat de samenwerking met andere functionele gebieden als R&D, verkoop, financiën en productie te wensen over. 6. De organisatie heeft te weinig competenties en/of kan deze niet effectief genoeg benutten. Gedrag 7. Er worden vraagtekens gezet bij de creativiteit van marketeers. 8. De bijdrage van marketeers aan de innovatie van nieuwe producten is beperkt. 9. Marketeers kunnen de effecten van hun marketinginspanningen niet aantonen; er is een gebrek aan accountability. 10. Veel marketingactiviteiten leveren weinig of niets op. MARKETING AAN DE TOP Over dit boek We begonnen dit hoofdstuk met een bezinning op de rol van marketing en constateerden dat de reality check eerder het karakter van een wake up call had: speelt marketing wel voldoende mee aan de top? Marketing heeft tegenwoordig nog maar beperkt invloed op de organisatiecultuur, informatieprocessen en strategisch beleid. Gevolg is dat, zoals in de managementliteratuur expliciet wordt gesuggereerd, het topmanage- 24

11 ment een duidelijk begrip mist van de wijze waarop hun organisatie afnemerswensen vervult en hoe hun marketingstrategieën groei realiseren. 9 De focus van de organisatie dreigt hierdoor van klantwaarde weg te drijven. Met als gevolg dat haar markt- en concurrentiepositie sterk onder druk kan komen te staan. Genoeg reden dus om meer specifiek na te gaan waar mogelijke pijnpunten zitten en te werken aan oplossingen voor een meer effectieve rol van de marketingfunctie. Wij maken in dit boek gebruik van recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. We hanteren kaders met praktisch bruikbare instrumenten uit de theorie en voorbeelden uit de praktijk en sluiten ieder hoofdstuk af met een aantal praktische tips. De vraag welke hoofdstukken voor wie het belangrijkst zijn kan alleen door de lezer zelf beantwoord worden. Waar liggen de problemen in zijn of haar organisatie? Heeft dat bijvoorbeeld met het tekortschieten van marktonderzoek te maken, lees Hoofdstuk 4. Laat de samenwerking van marketing met andere afdelingen te wensen over, bekijk Hoofdstuk 5. Wordt er te weinig gelet op het meten van de resultaten van marketinginspanningen, dan is Hoofdstuk 9 van belang. Of heeft men te weinig kennis in huis over hoe marketing echt werkt, ga dan naar Hoofdstuk 10. INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? Dit boek is bedoeld om managers op ieder niveau inzicht te geven in de rol die marketing voor organisaties heeft en zou kunnen hebben. We gaan in op de vraag waarom marketing blijkbaar in veel gevallen teleurstelt en hoe dit tij gekeerd zou kunnen worden. Marketing heeft immers een potentieel belangrijke rol te spelen, maar waarom vindt zij haar weg naar de top van de organisatie dan zo weinig? Het is tijd om een aantal zaken op een rij te zetten. 25

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Wat is (marketing)strategie en waarom is het belangrijk? Wat is strategie? Ondernemingskoers Creëren van waarde voor stakeholders Eisen effectieve strategie (1/2) 1. Positie die

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Strategische marketing planning

Strategische marketing planning Marketing F-cluster Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te selecteren.

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing?

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing? 1. Wat is marketing? Marketing is afgeleid van het Engelse woord: to market. Dit betekent op de markt brengen. Om een product of dienst succesvol op de markt te brengen, moet een bedrijf rekening houden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:15 Elke brandingsituatie en -toepassing is uniek en vraagt om een kritisch onderzoek en grondige analyse. Effectief merkenmanagement

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Relatiemarketing

Hoofdstuk 8 Relatiemarketing Hoofdstuk 8 Relatiemarketing Leerdoelen Een definitie geven van waarde voor de klant en het belang ervan bespreken voor het creëren en meten van klanttevredenheid. De concepten waardeketens en waardeleveringssystemen

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

M Ondernemerschap en strategie in het MKB

M Ondernemerschap en strategie in het MKB M200609 Ondernemerschap en strategie in het MKB drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2006 Ondernemerschap en strategie in het MKB Vernieuwing staat niet hoog in het vaandel van ondernemers in het MKB.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Technologieontwikkeling in de wegenbouw

Technologieontwikkeling in de wegenbouw Technologieontwikkeling in de wegenbouw - Hoe de rollen van de overheid het projectresultaat beïnvloeden - NL- Samenvatting van promotieonderzoek dr.ir JC Caerteling Deze dissertatie levert een bijdrage

Nadere informatie

DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT

DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT 1. VOORSTEL NIEUW DOMEIN D MARKETING 1.1 Doel en inhoud Dit domein maakt de leerling vertrouwd met marketing en de functies daarvan. Marketing gaat over

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Brand Accountability creates better results

Brand Accountability creates better results Maatwerk voor je Merk! A: De Gouwe 4 3448 DM Woerden M: 06-551 21 575 W: www.merkcommissarissen.nl Brand Management: Accountability Door Leo van Sister / Me kcommissarissen Veel directies van middelgrote

Nadere informatie

Innoveren = Marktgericht communiceren

Innoveren = Marktgericht communiceren Innoveren = Marktgericht communiceren Inleiding Adviseurs bij Syntens constateren bij bedrijven vaak een gebrek aan aandacht voor de markt. Veel ondernemingen hebben een verstoorde marktdynamiek. Door

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13: MERKEN OP TERMIJN BEHEREN

HOOFDSTUK 13: MERKEN OP TERMIJN BEHEREN HOOFDSTUK 13: MERKEN OP TERMIJN BEHEREN 1 INTRODUCTIE H:13/1 Effectief merkenmanagement vraagt om proactieve strategieën die zijn ontworpen om, wanneer geconfronteerd veranderingen in de marketingomgeving,

Nadere informatie

ORGANISATIEDISSONANTIE

ORGANISATIEDISSONANTIE ORGANISATIEDISSONANTIE Hebben wij dat? Marianne Kok 2015 Marianne Kok Titel Organisatiedissonantie Ondertitel Hebben wij dat? ISBN 978-90-823911-0-7 Druk Eerste druk, 2015 NUR 801 management algemeen Trefwoorden:

Nadere informatie

Customer Insights Center CIC 2. Managementsamenvatting pag. 2. Theorie pag. 7

Customer Insights Center CIC 2. Managementsamenvatting pag. 2. Theorie pag. 7 Waarom marketingprojecten slagen of falen De mensfactor is cruciaal bij implementaties Drs. J.T. Bouma Rapport CIC 2009-01 ISBN 978-90-811191-7-7 Customer Insights Center CIC 2 Inhoud Managementsamenvatting

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Relatiemarketing is gericht op het ontwikkelen van winstgevende, lange termijn relaties met klanten in plaats van het realiseren van korte termijn transacties.

Nadere informatie

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Corporate Communicatie COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Deze les 14 mei 2007, COM2, corporate communicatie Toelichting lesprogramma Corporate Communicatie - elementen - context - historisch perspectief

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller. Thexton Armstrong netherlands

Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller. Thexton Armstrong netherlands Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller Thexton Armstrong netherlands Voelt u zich directeur of werknemer in uw bedrijf? thexton armstrong

Nadere informatie

BRAND REPORT CARD (Pag 162)

BRAND REPORT CARD (Pag 162) BRAND REPORT CARD (Pag 162) WAT IS DE WAARDE VAN UW MERK? De Brand Report Card (BRC) is een instrument om de sterktes van een merk te bepalen, om te identificeren waar verbeteringen nodig zijn en om inzicht

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE 1 INTRODUCTIE H:2 Waaraan kun je een effectieve merkenpositionering herkennen? Wat zijn de bronnen van klantgerichte merkmeerwaarde en welke effecten of voordelen

Nadere informatie

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek Auteurs: Jill Eekhart, Arjen Krom en Magiel Tak Eurogroup Consulting December 2013 NATIONAAL KLANTRETENTIE ONDERZOEK Loyale

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning De basis voor effectief en duurzaam functioneren 1 Wie is Hubé Maaike Huisman HR Business Coach Hubé zet mensen in hun kracht Van intuïtie tot intellect Van binnen naar

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 04

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 04 04 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Interne analysis op verschillende niveau s: F Strategieën kunnen op verschillende niveau

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Wat is marketingstrategie?

Wat is marketingstrategie? Noordhoff Uitgevers bv Wat is marketingstrategie?. Inleiding. Wat is strategie?. Strategische marketing. Strategisch marketingplan. Het business model. Tips Wat is (marketing)strategie en waarom is het

Nadere informatie

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode Openhartig Managen volgens de Montalto methode Managen van verbinding Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg I nleiding Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het primair onderwijs (PO). Onderwijskwaliteit staat voor

Nadere informatie

8. Nederlandse Samenvatting

8. Nederlandse Samenvatting 8. Nederlandse Samenvatting 164 Chapter 8: Nederlandse Samenvatting Marketeers hebben over het algemeen veel moeite met het verdedigen van de marketinguitgaven, ze ontbreken de kunde of de wil om de impact

Nadere informatie

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2. Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2. Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2 Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink 2.1 SUCCES IS NIET TE KOOP Succesfactoren van innovatieprojecten Het nieuwe product- gaat om de inschatting die klanten maken van

Nadere informatie

Customer Insights Center & VODW onderzoeksrapport CIC 2. Wat is Customer Intelligence (CI) en wat is het belang daarvan?

Customer Insights Center & VODW onderzoeksrapport CIC 2. Wat is Customer Intelligence (CI) en wat is het belang daarvan? Competing on analytics Status quo van Customer Intelligence in Nederland Prof.dr. P.C. Verhoef Prof.dr. J.C. Hoekstra Dr. H. van der Scheer Met ondersteuning van L. de Vries In samenwerking met VODW Marketing

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

8 Politieke processen: omgaan met macht

8 Politieke processen: omgaan met macht 8 Politieke processen: omgaan met macht Politieke processen: omgaan met macht 3 Inleiding 3 De organisatie: formeel en feitelijk 3 De academische organisatie 5 Tactische hulpmiddelen 5 Voorbereiding 6

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Selfservice = Extra service

Selfservice = Extra service Selfservice = Extra service Grote Nederlandse bedrijven overtuigd van winstgevendheid selfservice Dacht u ook dat bedrijven selfservice alleen maar inzetten om kosten te verlagen? En dat bedrijven selfservice

Nadere informatie

Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land.

Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land. Interview door Sandra Heuts en Cees Jorissen Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land. Egbert ten Cate is op het moment van dit gesprek zowel directeur van Bank Ten Cate & Cie als commissaris

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Goede klanten, slechte klanten

Goede klanten, slechte klanten 14-17_Thomassen_10_2005 19-09-2005 08:53 Pagina 14 WAARDERING Drs J-P. Thomassen is directeur van adviesbureau TQM Consult, Rotterdam (tqmconsult@euronet.nl). Rendementsvergroting door sturen op de waarde

Nadere informatie

HR: Uitvoerende afdeling of strategische partner?

HR: Uitvoerende afdeling of strategische partner? Inhoud Inleiding In hoeverre zijn bedrijven volgroeid op het gebied van het organiseren van personeel(sgegevens)? In hoeverre is de organisatie volgroeid op het gebied van HR? In hoeverre is de organisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introducing strategy

Hoofdstuk 1: Introducing strategy Hoofdstuk 1: Introducing strategy Wat is strategie? Definitie Porter: Concurrentiestrategie = verzameling van verschillende activiteiten kiezen om een unieke waardemix te brengen. Onderscheid tussen operationele

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Kaartspel EVC als strategische keuze

Kaartspel EVC als strategische keuze Kaartspel EVC als strategische keuze Doel van het kaartspel: Inzicht krijgen in waar je als EVC-aanbieder naar toe wilt gaan en hoe je perspectief voor de toekomst ontwikkelt. Ga je wel of niet door met

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing dr. Jasper Dekkers Afdeling Ruimtelijke Economie, vrije Universiteit amsterdam Korte introductie Economie Geo

Nadere informatie

Innovatie-management

Innovatie-management De Innovator Stage-Gate Hoe maak je innovatieprocessen beheersbaar? Innovatie-management Stage-Gate De Stage-Gate methode is een onderdeel van het innovatiemanagement; hiermee kunt u het hele innovatieproces

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Datadriven marketing in Automotive

Datadriven marketing in Automotive #remarketingevent Datadriven marketing in Automotive Frank de Beun Managing Partner EDM Almere, 25 maart 2014 Agenda The age of the customer Database Marketing Creatieve selecties Praktische tips Concurrentie

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Het uur van de waarheid

Het uur van de waarheid BDO ONDERZOEK VERANDERCAPACITEIT GEMEENTEN Het uur van de waarheid Integrale uitvoering Participatiewet bij SW/SD; hoe vergroot je de verandercapaciteit? Saar Spanjaard, algemeen directeur Avres Anton

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat?

Leiderschapsontwikkeling: Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat? Leiderschapsontwikkeling: 11 Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat? Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde NVP leiderschapscongres 31 oktober, 2013 Welkom! 2 3 vragen staan

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Marketingmanagement. De essentie

Marketingmanagement. De essentie Marketingmanagement De essentie Vierde editie Philip Kotler (Northwestern University) Kevin Lane Keller (Dartmouth College) Nederlandse bewerking: Henry Robben (Nyenrode Business Universiteit) Maggie Geuens

Nadere informatie

wetenschappelijk gevalideerde tool en leiderschaps- en managementkwaliteiten

wetenschappelijk gevalideerde tool en leiderschaps- en managementkwaliteiten De individuele feedforward analyse geeft u inzicht in uw management- en leiderschapskwaliteiten en hoe u deze verder verstevigt en inzet. U ontdekt hoe u met uw kwaliteiten nóg meer het verschil maakt

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen;

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen; Henk MassinkRubrics Ontwerpen 2012-2013 Master Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam Beoordeeld door Hanneke Koopmans en Freddy Veltman-van Vugt. Cijfer: 5.8 Uit je uitwerking blijkt dat je je zeker

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Inhoud Woord vooraf Ontstaan en achtergronden van het 'Praktijkboek Strategie' 5 Doelstellingen en uitgangspunten 5 Het gebruik van de

Nadere informatie

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten?

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Case 1: de fusie Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Twee regionale organisaties zijn samengegaan in een grotere, provinciegrens overlappende organisatie en de integratie verliep niet zo soepel

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid.

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid. Gedragsanalyses Haal meer uit je mensen Waarom functioneert de ene medewerker beter in een bepaalde functie dan de andere? Waarom voelt de ene medewerker zich thuis in zijn werkomgeving en is de ander

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 2 Beleid

Verandermanagement. Hoofdstuk 2 Beleid Verandermanagement Hoofdstuk 2 Beleid Beleid Beleid is het aangeven van de richting en de middelen waarmee het management de gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren. Het beleidsproces is het geheel

Nadere informatie

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp Samenvatting Inleiding In de huidige dynamische en complexe omgeving waarin veel organisaties opereren, wordt corporate entrepreneurship vaak gezien als een noodzaak. Het goed doorgronden van het ondernemend

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers

Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Strategisch belang van operationele sturing. Nationaal Ziekenhuiscongres 10 mei 2007 Prof.dr.ir. Guus de Vries

Strategisch belang van operationele sturing. Nationaal Ziekenhuiscongres 10 mei 2007 Prof.dr.ir. Guus de Vries Strategisch belang van operationele sturing Nationaal Ziekenhuiscongres 10 mei 2007 Prof.dr.ir. Guus de Vries Goede logistiek maakt het verschil tussen overwinning of ondergang Essentie van de krijgskunst:

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Marketingomgeving Deel 1 Strategische Marketing Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Strategische

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Omgevingsanalyse cruciaal voor duurzaam leveren van kwaliteit in een snel veranderende omgeving RK-Intelligence - Ruud

Nadere informatie