VERENIGING ACHMEA. Gevestigd te Utrecht JAARVERSLAG 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING ACHMEA. Gevestigd te Utrecht JAARVERSLAG 2007"

Transcriptie

1 VERENIGING ACHMEA Gevestigd te Utrecht JAARVERSLAG maart 2008

2 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Verslag van de Ledenraad 4 Samenstelling van de Ledenraad 6 Samenstelling van Bestuur en Directie 8 Pagina Jaarrekening Balans 9 Staat van baten en lasten 10 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 11 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 15 Toelichting op de staat van baten en lasten 17 Overige gegevens Bestemming van de winst 18 Accountantsverklaring Pagina 1

3 BESTUURSVERSLAG Statutaire doelstelling van Vereniging Achmea De Vereniging stelt zich ten doel: zo veel mogelijk als in haar vermogen ligt de continuïteit van de Achmea Groep en de met haar verbonden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eureko B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en hun respectieve groepsmaatschappijen te waarborgen. Onder de Achmea Groep wordt in de statuten verstaan het geheel van (1) de Vereniging, (2) de met de Vereniging in een groep verbonden rechtspersonen, (3) Eureko B.V. voornoemd, (4) de met Eureko B.V. in een groep verbonden rechtspersonen en (5) de onderlinge waarborgmaatschappijen die lid zijn van de Vereniging; het behartigen van de belangen van personen die een verzekeringsovereenkomst hebben gesloten met een lid van de Achmea Groep; het behartigen van de belangen van de leden van de Vereniging; het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het financieren van en het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, het instaan voor schulden van anderen; al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Statutaire colleges Vereniging Achmea Vereniging Achmea is via de Stichting Administratiekantoor Achmea de grootste aandeelhouder in Eureko B.V. Vereniging Achmea kent als statutaire colleges de Vergadering van Leden, de Ledenraad en het Bestuur van de Vereniging. Bestuursvergaderingen Het Bestuur van Vereniging Achmea kwam in het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen. Behandeld werden onder meer de jaarrekeningen 2006 van Vereniging Achmea en van Eureko B.V., de financiële ontwikkelingen, de ontwikkeling van Eureko, de samenwerking met RABO, de ontwikkeling rondom de participatie van Eureko B.V. in het Poolse PZU en de fusie met Agis. Wijzigingen in de samenstelling van het Bestuur Volgens het rooster van aftreden zijn in het verslagjaar afgetreden de heren ing. A.J. Mulder, J. Nijland, A. Ooms, L.G.L.M. Poell, H.J. Slijkhuis en prof. mr. H.J. Snijders. De heer J. Nijland heeft te kennen gegeven niet meer voor herbenoeming beschikbaar te zijn. De overige bestuursleden zijn op 11 april 2007 door de Ledenraad herbenoemd. De heer Nijland is aan het einde van de vergadering van de Ledenraad op 11 april 2007 afgetreden. Op 14 december 2007 is de heer J. Jardim Gonçalves afgetreden. Vereniging Achmea is de heren Nijland en Jardim Gonçalves veel dank verschuldigd voor de grote bijdragen die zij gedurende vele jaren hebben geleverd. In de vergadering van 14 december heeft de Ledenraad, in het kader van de afspraken rond de fusie met Agis, de benoeming goedgekeurd van de heren R.G. Boekhoven en Pagina 2

4 J.F. Buurmeijer, tot lid van het Bestuur. Deze benoemingen zijn ingegaan na de daadwerkelijke effectuering van de fusie van Agis met Vereniging Achmea, per 1 januari Directie Overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 23.1 van de statuten heeft de Vereniging een directie waarvan de leden door het Bestuur worden benoemd. Het Bestuur heeft besloten de functie van directeur voorlopig niet in te vullen. Pagina 3

5 VERSLAG VAN DE LEDENRAAD Ledenraad De Ledenraad vertegenwoordigt de leden van Vereniging Achmea en vormt een afspiegeling van de klantenbestanden van de afhankelijke maatschappijen van Achmea Holding N.V., van Eureko B.V. en andere verbonden instellingen. De Ledenraad vergaderde in 2007 driemaal. Onderwerp van bespreking en besluitvorming waren onder meer goedkeuring van de jaarrekening van Vereniging Achmea, de samenwerking tussen Eureko en RABO en de fusie van Vereniging Achmea met Agis. Op 13 juni 2007 werd een voorlichtingsbijeenkomst voor leden van de Ledenraad en het Bestuur gehouden. Deze maal als gast van de Divisies Pensioenen en Sociale Zekerheid in De Meern. Het programma stond voor een belangrijk deel in het teken van Eureko in Europa en de huisvesting van de bedrijven en over de plannen daarbij voor de toekomst Vergadering van Leden De leden van Vereniging Achmea benoemen in de Vergadering van Leden de leden van de Ledenraad. De Vergadering van Leden van Vereniging Achmea kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen. Volgens het rooster van aftreden zijn in het verslagjaar afgetreden als vertegenwoordigers van rechtspersonen, de heren R. van den Berg, mr. G.B.J. Dommering, drs. A. van der Gaag, mr. S. de Leeuw, mr. A.J. Ooyen, drs. N. Suesan en drs. F.F. Waller. Afgetreden als natuurlijke personen zijn mevrouw drs. C.H. Oudijk en de heren P.E. Jansen en Ing. C.J. Willems. De heer drs. F.F. Waller heeft bij deze gelegenheid te kennen gegeven het lidmaatschap van de Ledenraad te willen neerleggen. Vereniging Achmea dankt de heer Waller voor zijn betrokkenheid, ook bij de met de vereniging verbonden bedrijven. De overige leden van de Ledenraad zijn op 11 april 2007 door de Ledenraad herbenoemd. Wijzigingen in de samenstelling van de Ledenraad Op 18 januari 2007 is, op 62 jarige leeftijd, mevrouw B.D.M.M. Schellart overleden. Zij was sinds maart 2002 lid van de Ledenraad, aanvankelijk als Directeur Personeel en Organisatie bij de Gemeente Rotterdam en later op persoonlijke titel. De Vereniging zal aan haar de herinnering bewaren van een betrokken bestuurder en een sociaal bewogen en beminnelijk mens. De Vergadering van Leden heeft op 11 april 2007 de heer dr. G.L. Sporre, oud-voorzitter Directie Achmea Zorg, de heer drs. J.P. Kranendonk, Corporate Directeur HR Maxeda en de heer J.W. Menkveld, manager Sociaal Beleid DSM benoemd tot lid van de Ledenraad. De heer Kranendonk heeft de plaats ingenomen van mevrouw drs D.H. Oldenhof, die Maxeda heeft verlaten en zich om die reden heeft teruggetrokken uit de Ledenraad van Vereniging Achmea. De heer Menkveld is zowel bij DSM als bij de Ledenraad van Vereniging Achmea de heer Gotjé opgevolgd, die in mei 2006 overleed. Pagina 4

6 Op 14 december 2007 heeft de Vergadering van Leden de heren drs C. Bangma, Group Treasurer & Director Corporate Finance van Corporate Express NV en drs G.J. Haveman, Director Human Resources bij Corus benoemd tot leden van de Ledenraad. De heer Bangma is de opvolger van de heer Waller die hiervoor lid was namens de rechtspersoon Corporate Express. De heer Haveman vertegenwoordigt de rechtspersoon Corus. Pagina 5

7 SAMENSTELLING VAN DE LEDENRAAD Naar de stand per 31 december 2007 Onderlinge Waarborgmaatschappijen lid van Vereniging Achmea: Onderlinge Waarborgmaatschappij De heer L.C. Giebels Molest-Risico W.A., Amsterdam Rechtspersonen: Koninklijke Verbond van Grafische Ondernemingen, Amstelveen RSDB Holding, Hilversum UN Foods Unilever, Rotterdam VEA, Nederlandse Vereniging van Communicatie- Adviesbureaus, Amsterdam Corporate Express N.V., Amsterdam TBG Europe N.V., Amstelveen Stichting Pensioenfonds Horeca en Catering, Zoetermeer Algemene Bond Uitzendondernemingen, Badhoevedorp Corus Group, IJmuiden Solvay Pharmaceuticals, Weesp Erasmus Universiteit, Rotterdam N.V. Nuon, Amsterdam Thieme Grafimedia Groep, Delft Vereniging Koninklijke Metaalunie, Nieuwegein KLM, Luchthaven Schiphol Friesland Foods, Meppel Maxeda BV, Amsterdam Randstad Groep Nederland B.V., Amsterdam DSM Nederland B.V., Geleen NV Nederlandse Spoorwegen, Utrecht WE International B.V., Utrecht Campina B.V., Zaltbommel Drs. F.J. Bakkes, Directeur R. van den Berg Directeur Human Resources L. Boogaard National HR Director / HR Director Mr. F.F. Blanchard, Directeur Drs. C. Bangma MBA Director Corporate Finance & Group Treasurer Mevrouw mr. drs. C.E.M. Carlier, Legal Counsel Mr. G.B.J. Dommering Voorzitter Drs. A. van der Gaag Directeur Drs. G.J. Haveman Director Human Resources Ir. H.J.M. Hanstede, Algemeen directeur G. Hoogsteder, Directeur P&O Drs. C.J. van der Horst, Adviseur Raad van Bestuur Mr. M. van der Kallen, Algemeen directeur Mr. H. Keijer, Directeur Drs. W.E. Kooijman, Directeur P&O J.H. Krabbenbos RA, Director Corporate Finance Accounting Drs. J.P. Kranendonk Corporate Directeur HR Mr. S. de Leeuw Directeur Sociale en Juridische Zaken J.W. Menkveld Manager Sociaal Beleid Drs. M. Niggebrugge, Directeur Financiën Drs. G. van Noord, Financieel directeur Mr. A.J. Ooijen Corporate Director Human Resources Pagina 6

8 Vereniging VACO, Leiden TNO Bedrijven B.V., Delft Jos van Boxtel Lease B.V., Middelrode Pensioenfonds Metalektro, Schiphol Zuidoost BASF Nederland B.V., Arnhem ODS, Barendrecht Miele Nederland B.V., Vianen Connexxion Holding N.V., Hilversum Natuurlijke personen: Mevrouw M.A.M. Agterberg C.J.M. van Arendonk Drs. J.C.J. Asselbergs L. Atsma E.G.J. Beltman A. den Bleker Mevrouw J.L.A. Boogerd-Quaak Ing. J. Bosma Ing. H. Bouhuys Ir. M.A.E. Calon G. Cnossen J.J. Dée K. Dijk Ing. K. Dijkstra P.T.W. van Duinen J. van Duyvenbode J.C. Dwarswaard A. van den Ende G. Esselink J. Essing R.F. van Esveld Drs. L. de Graaff Tj. Hepkema P.E. Jansen Mr. H.J. Keetell J.H. Klinkenberg Ir. J.Th.G.M. Koolen A.W.A. Kuijpers R.J.L. Spuijbroek Algemeen secretaris Drs. N. Suesan Directeur Mevrouw E.J.M. Verhoeven-van Boxtel, Directeur R. van Vliet Voorzitter H.H. de Vries, Commissaris W.A. van Vugt, Gevolmachtigde E.R. van der Wolde, Algemeen directeur Mr. drs. P.P. Witte Directeur HRM W.R. van der Kwast Drs. P. de Lange D.J. van der Leij Drs. A. Meij R.J. Moeke Drs. C.J. Moolenburgh Mevrouw drs. C.H. Oudijk A.C. van Pelt A. Regeer Mevrouw G.Z. Reinds-Vos Ing. J.H.M. Robben R.H. Roggema E. Rottink W. Rumph Drs. L. Schouten Mevrouw mr. N. Schuylenburg M. Sol Dr. G.L. Sporre Drs. B.J.C.J. Terstegge Mevrouw R. van Twisk-Havik H.Th.J. Vulto Mevrouw J.J. van der Waaij E.J. Westra Ing. C.J. Willems T.F. Wiltjer J. Witvoet J. Wolthuis In de Ledenraad zijn op 31 december vacatures. SAMENSTELLING VAN BESTUUR EN DIRECTIE Naar de stand per 31 december 2007 Bestuur van Vereniging Achmea: Pagina 7

9 G.J. Swalef (voorzitter) J. de Veer (vice-voorzitter) prof. dr. A.H.C.M. Walravens (vice-voorzitter) mevrouw M.S.C. Mous ing. W.H. Bakker H.J. Bierma ir. B. Bijvoet (waarnemer) H.A.D. van den Boogaard ing. D. Duijzer (waarnemer) drs. I.A. van de Graaff S. Kloosterman T.J. Koek drs. E.A.J. van de Merwe drs. F. Moerman ing. A.J. Mulder A. Ooms mr. P.F.M. Overmars L.G.L.M. Poell drs. Th.J. Schooneman H.J. Slijkhuis prof. mr. H.J. Snijders Jhr. mr. J.P.E. Teding van Berkhout Prof.dr.ir. M. Tielen (waarnemer) B.J. van der Weg H. Wiegel drs. P. Wijnmaalen B.Y. Yntema Directie Vacant Secretariaat drs. J.P. Rompa (algemeen secretaris) mevrouw mr. A.R.M. Wychgel-Slagmulder (plaatsvervangend secretaris) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2007 (na winstbestemming) (x 1 mln) Toelichting Pagina 8

10 Activa Deelnemingen (1) 4.856, ,3 Vorderingen (2) 12,3 1,5 Effecten (3) 0,6 0,6 Liquide middelen (4) 52,9 36, , ,7 Passiva Reserves (5) 4.921, ,1 Kortlopende schulden (6) 0,8 2, , ,7 JAARREKENING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2007 (x 1 mln) Toelichting Baten Pagina 9

11 Resultaat deelnemingen (7) 532,3 509,1 Intrest (8) 1,9 0,3 Lasten Bedrijfskosten (9) 2,2-2,2- Interest en soortgelijke kosten -- 4,0- Resultaat voor belastingen 532,0 503,2 Belastingen (10) Resultaat na belastingen 532,0 503,2 JAARREKENING TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN ALGEMEEN Alle bedragen in de jaarrekening zijn in miljoenen euro's tenzij anders vermeld. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Pagina 10

12 Vereniging Achmea is niet een commerciële vereniging zoals bedoeld in artikel 360 lid 3 BW 2. Op grond daarvan zijn de bepalingen van BW 2 Titel 9 over de jaarrekening en het jaarverslag niet van toepassing op de vereniging. Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. In de staat van baten en lasten worden de baten en lasten verantwoord die gedurende het boekjaar voortvloeien uit de activiteiten, met uitzondering van posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt. DEELNEMINGEN Deelnemingen worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde, waarbij de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming worden gevolgd. VORDERINGEN Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. RESULTAAT DEELNEMINGEN Onder resultaat deelnemingen wordt verantwoord het aandeel in het resultaat van de onder financiële vaste activa opgenomen deelnemingen, waarbij de methoden van resultaatbepaling van de desbetreffende deelneming wordt gevolgd. Het resultaat wordt berekend met inachtneming van het gewogen belang binnen het boekjaar. TOELICHTING OP DE BALANS 1. DEELNEMINGEN Per 31 december 2007 heeft de Vereniging Achmea (31 december 2006: ) certificaten van gewone aandelen Eureko B.V. Daarnaast bezat de Vereniging Achmea per 31 december gewone aandelen, verkregen uit de fusie met de Verenigingen voormalige ziekenfondsen. Deze aandelen zijn bij notariële akte van 15 februari 2007 omgewisseld in certificaten van gewone aandelen. Door de uitkering van stockdividend is in mei 2007 een aantal van certificaten van aandelen ontvangen. Door de fusie tussen Vereniging Agis en Vereniging Achmea per 31 december 2007 heeft Vereniging Agis certificaten van aandelen ingebracht. Pagina 11

13 Uit hoofde van het Eureko/Achmea aandelenoptieplan zijn in certificaten van aandelen geleverd aan werknemers van Achmea Holding N.V. en haar afhankelijke maatschappijen, Achmea Personeel B.V. en Eureko B.V. De desbetreffende certificaten van aandelen worden in 2008 teruggeleverd. In de jaarrekening is deze transactie als verkoop verantwoord. Het totale belang vertegenwoordigt 54,37% (2006: 51,70%) van de stemgerechtigde gewone aandelen. Daarnaast bezit de Vereniging Achmea één zogenaamd A-aandeel. Dit aandeel is eveneens gecertificeerd. Dit aandeel geeft het recht om bepaalde besluiten van de aandeelhoudersvergadering te blokkeren. De certificaten van aandelen zijn uitgegeven door de Stichting Administratie-Kantoor Achmea (STAK). In artikel 12 van de administratievoorwaarden is bepaald dat STAK alle aan de aandelen verbonden rechten uitoefent, zoals het stem- en claimrecht. In artikel 13 van de administratievoorwaarden is bepaald dat ontvangen dividend op de aandelen Eureko B.V. onverwijld aan de certificaathouders beschikbaar wordt gesteld. In artikel 7 van de statuten van STAK is geregeld dat de bestuurders van STAK worden benoemd door Vereniging Achmea, al dan niet uit hun midden. Aan het bestuur van de Vereniging Achmea komt tevens de bevoegdheid toe een door hen benoemde bestuurder te ontslaan. Het verloop van de rekening Deelnemingen is als volgt: Stand per 1 januari 4.233, ,2 Uitbreiding aandelenbezit 579,4 107,7 Afboeking goodwill 143,5-26,1- Aandeel in resultaat 532,3 509,1 Ontvangen (stock) dividend Eureko 178,1-272,7- Mutaties inzake (kapitaal)transacties Eureko B.V.: Herwaardering beleggingen 429,0-234,6 Overige mutaties 261,7 185,5- Mutaties deelnemingen 167,3-49,1 Stand per 31 december 4.856, ,3 Pagina 12

14 De uitbreiding van het aandelenbezit is ontstaan door een fusie met Vereniging Agis. Bij de verwerving van deze aandelen is goodwill ontstaan ter grootte van 143,5 miljoen. Dit bedrag is ten laste van de reserves gebracht. 2. VORDERINGEN Overige vorderingen 12,3 1,5 Stand per 31 december 12,3 1,5 Hierin is ultimo 2007 een vordering op Eureko B.V. opgenomen in verband met de afrekening van de fusie met Vereniging Agis. 3. EFFECTEN Beleggingsfondsen 0,6 0,6 Stand per 31 december 0,6 0,6 De beleggingsfondsen betreffen participaties in Levob huisfondsen en zijn gewaardeerd tegen marktwaarde. 4. LIQUIDE MIDDELEN Deposito s 50,2 34,0 Banksaldi 2,7 2,3 Stand per 31 december 52,9 36,3 De uitstaande bedragen aan deposito s hebben een resterende looptijd van minder dan drie maanden. De banksaldi staan ter vrije beschikking van de Vereniging. 5. RESERVES Stand per 1 januari 4.269, ,7 Verwerving u.h.v. fusie Agis 430,0 -- Mutaties deelnemingen 167,3-152,3 Onverdeelde winst 532,0 503,2 Goodwill 143,5-26,1- Overige mutaties 0,8 2,0- Pagina 13

15 Stand per 31 december 4.921, ,1 Voor nadere toelichting op de goodwill wordt verwezen naar de toelichting bij Deelnemingen. Onder overige mutaties is de definitieve afwikkeling begrepen van een arbitrageprocedure. 6. KORTLOPENDE SCHULDEN Schuld aan Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. -- 2,0 Rekening courant met Achmea Holding N.V. 0,3 0,6 Overige schulden 0,5 -- Stand per 31 december 0,8 2,6 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Inzake Eureko Bij de fusieovereenkomst inzake Eureko B.V. is overeengekomen tussen Eureko B.V., Vereniging Achmea en BCP enerzijds en Gothaer (voorheen Parion), LF Group en Swiss Mobiliar anderzijds dat laatstgenoemde partijen desgewenst het recht hebben om, ingeval een beursnotering van Eureko B.V. voor 1 januari 2003 niet is gerealiseerd, de door laatstgenoemde partijen gehouden aandelen Eureko B.V. tegen de op het moment van aanbieding geldende actuele waarde aan te bieden aan eerstgenoemde partijen. In 2006 is besloten dat BCP geen partij meer is in de uitvoering van deze fusieovereenkomst. De contractueel overeengekomen maximale omvang van aan te kopen aandelen Eureko, indien alle optiehouders per jaareinde 2007 gebruik zouden maken van hun recht tot verkoop van hun aandelen Eureko aan de Vereniging Achmea, is bereikt en bedraagt ca 110 miljoen. Ultimo 2006 was dit een bedrag van 162 miljoen. In 2005 is een overeenkomst gesloten met een derde partij, waarbij de Vereniging zich verplicht een cash settled derivaten-transactie af te sluiten, indien deze derde partij aandelen of certificaten van aandelen Eureko B.V. verwerft uit hoofde van overeenkomsten met een aantal minderheidsaandeelhouders van Eureko B.V. Pagina 14

16 Bij verkoop door de derde partij van deze stukken komt de eerste 10% van het waardeverschil ten gunste of ten laste van de Vereniging. Naar de situatie van eind 2007 is het maximale belang voor de Vereniging ca. 27 miljoen. Inzake aandelenoptieplan Ten gevolge van het Eureko/Achmea-aandelenoptieplan voor de werknemers van Achmea Holding N.V. en haar afhankelijke maatschappijen, Achmea Personeel B.V. en Eureko B.V. heeft Vereniging Achmea een latente verplichting tot levering van gecertificeerde aandelen Eureko B.V. aan deze werknemers, waarbij tevens een terugkoopplicht bestaat. De lasten van het Achmeaaandelenoptieplan worden verantwoord bij respectievelijk Achmea Holding N.V. en Eureko B.V. In 2007 zijn gecertificeerde aandelen aan werknemers geleverd, in 2008 vindt teruglevering plaats. Inzake Achmea Bepaalde verzekerden van Achmea Schadeverzekeringen N.V. hebben bij ontbinding van Achmea Schadeverzekeringen N.V. jegens Vereniging Achmea rechten zoals nader omschreven in artikel 27 van de statuten van Vereniging Achmea. Bepaalde verzekerden van Avéro Pensioenverzekeringen N.V. en Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen hebben bij ontbinding van Vereniging Achmea rechten zoals nader omschreven in artikel 28 van de statuten van Vereniging Achmea. Niet nader omschreven instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid hebben bij ontbinding van Vereniging Achmea respectievelijk het beëindigen van zorgactiviteiten, rechten zoals omschreven in artikel 29 van de statuten van Vereniging Achmea. Vereniging Achmea heeft een voorwaardelijke garantie verstrekt aan Avéro Pensioenverzekeringen N.V. (AVPV), waarmee de Vereniging Achmea zich verbindt om de verplichtingen van AVPV ten aanzien van de voorwaardelijke waardevastheid met betrekking tot bepaalde verzekeringsovereenkomsten van AVPV te voldoen, tot maximaal het eigen vermogen per 31 december 1997, verminderd door dividenduitkeringen na 31 december Inzake PZU PZU is een Poolse deelneming van Eureko B.V. In 2006 heeft de Vereniging juridische stappen ondernomen in Polen om haar positie jegens de Staat Polen te waarborgen en is in Nederland een procedure gestart tegen de Poolse Staat. Achtergrond van de procedure is dat de waarde van de Eureko aandelen hoger geweest zou zijn als de Poolse Staat haar verplichtingen onder de overeenkomsten met Eureko was nagekomen. Partijen hebben in het bevoegdheidsincident van de procedure diverse keren schriftelijke stukken uitgewisseld. Naast Vereniging Achmea treden Stichting Administratie-kantoor Achmea en een aantal andere Eureko aandeelhouders gezamenlijk op als eisers. Pagina 15

17 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 7. RESULTAAT DEELNEMINGEN Hieronder is opgenomen het aandeel van Vereniging Achmea in het resultaat van Eureko B.V. 8. INTEREST Dit betreft de interest over de overige financiële vaste activa en de liquide middelen. 9. BEDRIJFSKOSTEN Personeelskosten 1,4 1,3 Bijdrage Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving 0,5 0,5 Overig 0,3 0,4 2,2 2,2 Ter ondersteuning van het Bestuur en de Directie zijn 4,8 fte (in 2006: 4,8 fte) werkzaam. Alle betrokkenen zijn in dienst van Achmea Personeel B.V. De personeelskosten worden doorbelast. De bezoldiging van het Bestuur en de Ledenraad bedragen respectievelijk 0,5 miljoen (2006: 0,4 miljoen) en 0,3 miljoen (2006: 0,3 miljoen). 10. BELASTINGEN Vereniging Achmea is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De belastingvordering uit hoofde van fiscale verliezen is niet tot waardering gebracht. Zeist, 13 maart 2008 Het Bestuur van Vereniging Achmea 11. OVERIGE GEGEVENS Pagina 16

18 Bestemming van de winst De statutaire winstbestemmingsregeling is opgenomen in artikel 24 lid 5 van de statuten van Vereniging Achmea en luidt als volgt: De winst, zoals die uit de jaarrekening blijkt, zal worden gereserveerd. In deze jaarrekening is het resultaat toegevoegd aan de reserve van Vereniging Achmea. Pagina 17

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen Jaar verslag 28 Jaarverslag 28 ZLM verzekeringen INHOUD Advies van de Raad van Commissarissen Kerncijfers Personalia Verslag van de directie Financiële resultaten Risicomanagement Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst Jaar verslag 2001 JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE drs. F.Th.J. Arp RA (1954) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst getreden als directeur. In de periode 1991 tot en met 30 juni 1997

Nadere informatie