peutz Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndfijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "peutz Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndfijk"

Transcriptie

1 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndfijk Rapportnummer Fl RA-004 d.d. 17 september 2014

2 peütz Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijnmjk opdrachtgever Vliko BV rapportnummer Fl RA-004 datum 17 september 2014 referentie PvV/PvV/CJ/FI RA-004 verantwoordelijke ir. P.P.A. van Vugt opsteller ir, P.P.A. van Vugt peutz bv, postbus 696,2700 ar zoetermeer, , opdrachten volgens 'De nieuwe regeling 2011' (DNR 2011) ingeschreven kvk onder nummer lid NL-ingenieurs, iso-9001:2008 gecertificeerd mook - zoetermeer - groningen - düsseldorf - dortmund - berlijn - leuven - parijs - lyon - sevilla I RA-004

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel 1.2 Initiatiefnemer en locatie 1.3 Bevoegd gezag 1.4 Tijdspad 1.5 Leeswijzer M.E.R.-(beoordelings) plicht 2.1 Wanneer is een voornemen m.e.r.-(beoordelings)plichtig 2.2 Is het voornemen m.e.r.-(beoordelings)plichtig 2.3 Procedure en inhoudelijke criteria m.e.r.-beoordeling 3 Motivatie en kenmerken 3.1 Motivatie initiatief 3.2 Kenmerken activiteit 3.3 Kenmerken omgeving 3.4 Bestemmingsplan Milieu-effecten Verkeer 4.2 Geluid 4.3 Luchtkwaliteit 4.4 Geur 4.5 Externe veiligheid 4.6 Natuur en ecologie 4.7 Water en bodem 4.8 Landschap en archeologie 4.9 Cumulatie met overige projecten in de omgeving Conclusie 16 Bijlage 1: Onderzoek geluid Bijlage 2: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 3: Onderzoek geur Bijlage 4: Onderzoek ecologie Bijlage 5: Archeologisch onderzoek Fl RA-004 3

4 i Inleiding 1.1 Aanleiding sn dos! Vliko B.V. is voornemens activiteiten te ontplooien aan de Industrieweg 24 te Zoeterwoude- Rijndijk. De geprojecteerde activiteiten komen min of meer overeen met de huidige activiteiten van Vliko B.V. aan de Achthovenerweg 17b te Leiderdorp. Het voornemen omvat innemen, sorteren, eventueel bewerken, opbulken en weer afvoeren van diverse (gevaarlijke) afvalstromen. De totale doorzet bedraagt circa ton op jaarbasis. De locatie in de omgeving is weergegeven in figuur 1. Voor de activiteiten is een omgevingsvergunning noodzakelijk. De activiteiten zijn inpasbaar binnen het vigerende bestemmingsplan. De activiteiten vallen onder categorie D18.1 van het Besluit m.e.r. Aldus is een m.e.r.- beoordeling aan de orde. De m.e.r.-beoordeling start met de indiening van een m.e.r.- beoordelingsnotitie. Voorliggende notitie is de m.e.r.-beoordelingsnotitie. Het doel van de aanmeldingsnotitie is het in beeld brengen van de aard en omvang van het voornemen en de omvang van de milieueffecten van het voornemen en of deze zodanig zijn dat een m.e.r.-procedure (waaronder het opstellen van een MER) een toegevoegde waarde heeft op de besluitvorming. Op basis hiervan kan het bevoegde gezag beoordelen of zij voor de benodigde omgevingsvergunning een m.e.r.-procedure nodig acht. 1.2 Initiatiefnemer en locatie De gegevens van de initiatiefnemer zijn: Vliko B.V. Achthovenerweg 17b 2351 AX LEIDERDORP contactpersoon: de heer G.P. Grundmann T: F: M: E: De gegevens van de locatie zijn (zie ook figuur 1 en 2): Industrieweg 24 Zoeterwoude-Rijnd ij k gemeente Zoeterwoude kadastraal: Zoeterwoude 01 Sectie B 04952GOOOO (gedeeltelijk) Zoeterwoude 01 Sectie B 04950G0000 (gedeeltelijk) Zoeterwoude 01 Sectie B 04951G0000 (gedeeltelijk)

5 1.3 Bevoegd gezag Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn het bevoegd gezag om een besluit te nemen over de mogelijke m.e.r.-plicht voor het voornemen. De Omgevingsdienst West-Holland is gemandateerd door GS. Het bevoegd gezag is geregeld in artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht. 1.4 Tijdspad De tijd waarop met de aanleg van het voornemen wordt gestart, hangt samen met het moment waarop de vergunningen onherroepelijk van kracht zijn. Naar verwachting start de realisatie op 1 maart De bouw zal circa tien maanden in beslag nemen. Daarna zal het voornemen van start gaan in de in deze aanmeldingsnotitie omschreven omvang. Er is geen zicht op een einddatum voor het voornemen. 1.5 Leeswijzer In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde: - De m.e.r.-(beoordelings)plicht en de inhoudelijke en procedurele vereisten (hoofdstuk 2); - Motivatie en kenmerken van het voornemen en de plaats van de activiteit (hoofdstuk 3); - Beoordeling van de milieu-effecten (hoofdstuk 4); - Conclusie (hoofdstuk 5).

6 M.E.R.-(beoordelings)p!icht 2.1 Wanneer is een voornemen m. e. r.-( beoo rdel i n g s) pi i ch t i g De verplichting voor een m.e.r.-procedure ontstaat als het voornemen is vermeld in onderdeel C van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (hierna te noemen het Besluit) en daarbij in omvang minimaal gelijk is aan de daarbij vermelde drempelwaarden. Daarnaast kan het voornemen m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn op basis van het Besluit. Dit is het geval wanneer het voornemen is vermeld in onderdeel D van de bijlage van het Besluit en het voornemen minimaal gelijk is aan de vermelde drempelwaarden. Het bevoegd gezag concludeert op basis van een aanmeldingsnotitie of er wel of geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden. Als blijkt dat aanzienlijke nadelige milieugevolgen niet zijn uit te sluiten is alsnog een m.e.r.-procedure noodzakelijk. 2.2 Is het voornemen m.e.r.-( beoo rdel i ngs ) p I i c h t i g Het voornemen van Vliko B.V. valt onder categorie D18.1 van de bijlage van het Besluit: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of'd In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een installatie met een capaciteit van 50 ton per dag of meer. Deze categorie gaat over verwijdering van afval. Qp basis van jurisprudentie is dat breder dan het begrip'afvalverwijdering' uit de Kaderrichtlijn Afvalstoffen en omvat ook voorbereiding op verwijdering (en zelfs nuttige toepassing). Vervolgens is er een drempelcapaciteit van 50 ton per dag. Het is aannemelijk dat deze grens kan worden overschreden bij realisatie van het voornemen. Aldus is een m.e.r.-beoordeling aan de orde. Het voornemen komt niet voor in onderdeel C van de bijlage van het Besluit. 2.3 Procedure en inhoudelijke criteria m.e.r.-beoordeling De m.e.r.-beoordeling dient plaats te vinden in een zo vroeg mogelijk stadium van de voorbereiding van het besluit (omgevingsvergunning) dat genomen dient te worden. In dit geval gaat het om een besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De m.e.r.- beoordeling vindt plaats voordat de definitieve vergunningaanvraag wordt ingediend. Op basis van voorliggende aanmeldingsnotitie kan het bevoegd gezag (Omgevingsdienst West-Holland) beoordelen of er sprake is van een m.e.r.-plicht. Het bevoegd gezag beslist binnen 6 weken na indienen van de aanmeldingsnotitie. De beslissing om al dan niet een volledige m.e.r.-procedure te doorlopen wordt opgenomen in de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Fi RA-004 6

7 Voor een m.e.r.-beoordeling geldt dat deze inhoudelijk in moet gaan op de criteria zoals genoemd in bijlage III van de Europese richtlijn inzake milieueffectbeoordeling (85/337/EEG zoals gewijzigd door de richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG): - de kenmerken van het project: omvang, productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder; - de plaats van het project (kwetsbaarheid van het omliggende milieu); - de kenmerken van de potentiële effecten in samenhang met de kenmerken en plaats van het project: het bereik/grootte van het effect. Fl RA-004 7

8 Motivatie en kenmerken 3.1 Motivatie initiatief Vliko B.V. is voornemens haar activiteiten te verplaatsen van de huidige locatie gelegen aan de Achthovenerweg in Leiderdorp naar een nieuwe locatie aan de Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndijk. Tevens worden de activiteiten van Kluivers Totaal Recycling en Vernietiging B.V. aan de Draadbaan 37b en 39 te Leiderdorp naar de nieuwe locatie verplaatst. De noodzakelijke bedrijfshallen op de nieuwe locatie dienen nog te worden gerealiseerd. Vliko B.V. komt hier mee tegemoet aan de wensen van de diverse gemeenten die tot het samenwerkingsverband Oude Rijnzone behoren. Om de huidige locatie van Vliko B.V. terug te kunnen geven aan het Groene Hart is uitplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie noodzakelijk. Door herlocatie naar bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk kan de afwikkeling van de verkeersbewegingen die onlosmakelijk met de activiteiten van Vliko B.V. zijn verbonden plaatsvinden over de grote regionale ontsluitingsroutes (N11/A4) in plaats van dwars door de dorpskernen van Leiderdorp en Koudekerk zoals nu het geval is. Gezien de activiteiten van Vliko B.V. moet worden gezocht naar een locatie van voldoende omvang, minstens even groot als het huidige terrein dat circa 2,5 hectare groot is. Ook dient de nieuwe locatie te beschikken over de juiste categorie indeling en moet ook bebouwino met hallen van minimaal de juiste hoogte toegestaan zijn. Na gedegen onderzoek naar geschikte locaties, zowel door Vliko B.V. als door de betrokken gemeenten en provincie Zuid-Holland is gebleken dat het voormalige 3M terrein op Industrieterrein Grote Polder aan deze eisen voldoet. Vliko B.V. gaat op haar nieuwe locatie dezelfde activiteiten uitvoeren als op het huidige terrein. Vliko B.V. zal op de nieuwe locatie ook de activiteiten van Kluivers Leiderdorp vestigen, hiervoor wordt een aparte hal ingericht waarin papier, karton en kunststoffen worden uitgesorteerd en gebaald voor inzet in de recycling van papier, karton en kunststoffen. Vliko B.V. bedient met haar activiteiten de regio groot Leiden en zamelt het afval van het overgrote deel van de afvalbrengstations van deze gemeenten in. Hierdoor verricht zij een regionaal belangrijke taak in de afvalketen.

9 3.2 Kenmerken activiteit Op de nieuwe locatie zal het ingezamelde afval worden verzameld in speciaal hiervoor te bouwen sortheerhallen, het afval wordt waar nodig grof voorgesorteerd in zogenaamde monostromen (hout, puin, ijzer, kunststof etc.) en wordt bij voldoende materiaal direct weer per vrachtwagen in bulk afgevoerd naar erkende verwerkers. Binnen de inrichting zal het afval in twee sorteerhallen worden gestort, grof voorgesorteerd, opgebulkt en vervolgens weer afgevoerd naar erkende verwerkers. Eén van de sorteerhallen wordt speciaal voor de schone monostromen als papier, karton, kunststof e.d. ingezet, hier wordt het materiaal op specifieke eigenschappen gescheiden en vervolgens in een balenpers samengeperst waarna het wordt afgezet aan de industrie. In de andere sorteerhal worden de mengstromen als het bedrijfsafval, industrieel afval, (grof) huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval gestort, dat zal worden grof voorgesorteerd tot bruikbare reststromen die vervolgens weer worden doorgezet naar bedrijven die hier een laatste bewerkingsstap mee doen teneinde tot zo hoog mogelijke nuttige toepassingsgraad te komen. In totaal wordt aangevraagd om ton afval per jaar op deze locatie te mogen ontvangen. Hiervan zal circa ton bestaan uit papier/karton en kunststof stromen. Ook particulieren kunnen hun stedelijk afval (niet zijnde grijs huishoudelijk afval) op deze locatie komen brengen. Hiervoor zal een specifiek deel van het terrein worden ingericht waarbij zoveel als mogelijk wordt voorkomen dat men zich tussen vrachtverkeer en terreinvoertuigen hoeft te begeven. De lay-out van het voornemen is weergegeven in figuur Kenmerken omgeving De ligging van het voornemen in de omgeving is weergegeven in figuur 1 en 4. Het voornemen is geprojecteerd op een bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is een gemengd bedrijventerrein met circa 130 bedrijven. Deze bedrijven zijn voornamelijk actief in sectoren groothandel, productie, transport, aannemerij en opslag. Ook zijn er enkele hoofdkantoren van multinationals op het bedrijventerrein aanwezig. Het bedrijventerrein is niet voorzien van een geluidzone maar ligt wel deels binnen de industriële geluidzone van industrieterrein Barrepolder. De locatie is gelegen binnen de geluidzone van de Rijksweg N11 (tot 400 m van de weg) en de spoorlijn Leiden-Alphen aan den Rijn (tot 600 m van het spoor). Op enige afstand zijn de woonkernen van Zoeterwoude-Rijndijk en Leiden gelegen. Als meest nabijgelegen geluidgevoelige bestemmingen kunnen de bedrijfswoningen op het bedrijventerrein aangeduid worden op ten minste circa 130 m van de terreingrens. Fl RA-004 9

10 Daarnaast bevinden zich woningen en een school aan de rand van de woonkern Zoeterwoude-Rijndijk op circa 300 m afstand en boerderijwoningen op meer dan 500 m afstand ten zuiden van de inrichting. In de omgeving is een aantal in het kader van natuur en ecologie relevante gebieden aanwezig namelijk Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide (afstand circa 9 km), Natura 2000-gebied De Wilck (afstand circa 2 km), beschermd natuurmonument Oeverlanden Braassemermeer (afstand ruim 9 km) en EHS-gebied Elfenbaan (afstand circa 50 meter). In paragraaf 4.6 wordt hier uitgebreid op ingegaan. 3.4 Bestemmingsplan Het vigerende bestemmingsplan is Bedrijventerrein Grote Polder 2012 (zie figuur 5). Het bestemmingsplan is 30 augustus 2012 vastgesteld en thans onherroepelijk en in werking. De enkelbestemming bedrijf is blijvend bestemd. Voor de dubbelbestemming archeologie wordt verwezen naar paragraaf 4.8 van deze notitie. De bestemming van de locatie van het voornemen heeft functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2'. De maximale goot- en bouwhoogte bedraagt 21 m. Het maximale bebouwingspercentage bedraagt 70% en wordt niet overschreden. Het voornemen is dus volledig inpasbaar binnen het vigerende bestemmingsplan.

11 Milieu-effecten 4.1 Verkeer Door herlocatie naar bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk kan de afwikkeling van de verkeersbewegingen die onlosmakelijk met de activiteiten van Vliko B.V. zijn verbonden plaatsvinden over de grote regionale ontsluitingsroutes (N11/A4) in plaats van dwars door de dorpskernen van Leiderdorp en Koudekerk zoals nu het geval is. Het voornemen genereert circa 700 voertuigbewegingen per etmaal, hiervan zal meer dan 95% afkomstig van het terrein direct rechtsaf over de Industrieweg naar de Burgemeester Smeetsweg gaan. Vanaf dit punt wordt vervolgens een splitsing verwacht van minstens 95% rechtsaf slaand verkeer richting de Nil. Verkeer dat op de Burgemeester Smeetsweg linksaf slaat richting Zoeterwoude-Rijndijk zal dit doen om klanten te bedienen aan de Rijnzijde. Doorgaand verkeer kiest altijd voor de route via de Nil. 4.2 Geluid In het kader van voorliggende aanmeldingsnotitie is een onderzoek verricht naar geluid in de omgeving ten gevolge van het voornemen. Doel van het onderzoek is om de geluidbelasting te bepalen en te toetsen aan reële en verdedigbare grenswaarden. Op basis van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is een voorstel gedaan voor mogelijk te hanteren grenswaarden. Het onderzoek is opgenomen in bijlage 1 bij deze notitie. Voor een uitgebreide omschrijving van de omgeving wordt verwezen naar paragraaf 3.3 van deze notitie. Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van het voornemen ter hoogte van de woningen die niet op het bedrijfsterrein zijn gesitueerd maximaal 42,41 en 35 db(a) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de voorgestelde grenswaarden. Ter hoogte van de bedrijfswoningen op het bedrijventerrein bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maximaal 46, 45 en 40 db(a) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, overeenkomend met 50 db(a)-etmaalwaarde. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de streefwaarde van 55 db(a)-etmaalwaarde. Het maximale geluidniveau (L Ama x) ten gevolge van de geprojecteerde vestiging van Vliko B.V. bedraagt maximaal 60 db(a) in de dag-, avond- en nachtperiode en zijn hiermee eveneens inpasbaar binnen de voorgestelde grenswaarden. Gezien het voorgaande wordt geconcludeerd dat het voornemen inpasbaar is en het effect op de omgeving zeer beperkt is.

12 4.3 Luchtkwaliteit In het kader van voorliggende aanmeldingsnotitie is een onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit in de omgeving. Het toetsingskader wordt gevormd door de luchtkwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet milieubeheer. Relevante verbindingen zijn stikstofdioxide (N0 2 ) en fijn stof (PM10 en PM 2, 5 ). Het onderzoek is opgenomen in bijlage 2 bij deze notitie. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ter hoogte van de beschouwde posities (woningen) de jaargemiddelde concentratie PM in het jaar 2014 inclusief de bijdrage van de geprojecteerde inrichting maximaal 24 ug/m 3 bedraagt. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 40 ug/m 3 (jaargemiddeld). Aan het maximaal aantal overschrijdingsdagen wordt eveneens voldaan. De bijdrage van het voornemen bedraagt maximaal 0,3 ug/m 3. De jaargemiddelde achtergrondconcentratie PM 2,5 in het onderzoeksgebied voor het jaar 2014 is ontleend uit de GCN-kaarten van het RIVM en bedraagt maximaal 14,4 ug/m 3. Uitgaande van een worst-case aanname dat de berekende bijdrage PM 10 ten gevolge van de geprojecteerde inrichting voor 100% uit PM 2 5 bestaat (derhalve maximaal 0,3 ug/m 3 ), kan de jaargemiddelde concentratie PM 2,. 5 ter hoogte van de beoordelingsposities worden afgeschat op maximaal 14,7 ug/m 3. Hiermee wordt eveneens ruimschoots voldaan aan de per 1 januari 2015 van kracht worden grenswaarden van 25 ug/m 3 (jaargemiddeld). De jaargemiddelde concentratie N0 2 ter hoogte van de beschouwde beoordelingsposities bedraagt in het jaar 2014 maximaal 29 ug/m 3. Hiermee wordt eveneens ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 40 ug/m 3. Ook ten aanzien van het maximaal aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie wordt voldaan aan de grenswaarde. De bijdrage van het voornemen bedraagt maximaal 3,9 ug/m 3. Ter hoogte van het onderzoeksgebied kan voor de overige in de Wet milieubeheer opgenomen stoffen zonder verder onderzoek worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de genoemde grenswaarden. Gezien het voorgaande wordt geconcludeerd dat het voornemen inpasbaar is en het effect op de omgeving zeer beperkt is. 4.4 Geur In het kader van voorliggende aanmeldingsnotitie is een onderzoek verricht naar de geurbelasting in de omgeving. In bijlage 3 van deze notitie is het volledige geurrapport opgenomen. Als toetsingskader is het geurbeleid van de provincie Zuid-Holland gehanteerd. Ter hoogte van aaneengesloten woonbebouwing (type 1) bedraagt de geurbelasting 0,4 als 98-percentiel en 2,7 als 99,99-percentiel. Ter hoogte van bedrijfswoningen en verspreid liggende woningen (type 2) bedraagt de geurbelasting 0,7 als 98-percentiel en 4,9 als 99,99- Fl RA

13 percentiel. Ter hoogte van het bedrijfsterrein (type 3) bedraagt de geurbelasting 1,4 als 98- percentiel en 6,4 als 99,99-percentiel. Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de geurbelasting als gevolg van Vliko gering is, de geurbelasting ter plaatse van type 1 en 2 bestemmingen is in alle gevallen lager dan de hindergrens. Geconcludeerd kan worden dat geurhinder ter plaatse van woningen als gevolg van de activiteiten van Vliko niet te verwachten is. Gezien het voorgaande wordt geconcludeerd dat het voornemen inpasbaar is en het effect op de omgeving beperkt is. 4.5 Externe veiligheid Opslag van gevaarlijke stoffen (brandstof voor het materieel etc.) vindt plaats conform de daarvoor geldende PGS richtlijnen. In onderstaande tabel is het overzicht opgenomen van binnen de inrichting aanwezige hulpstoffen. f4.1 Overzich t h ulpstoffen Stof Wijze van opslag Hoeveelheid Toepassing en locatie zuurstof, kooldioxide, acetyleen, gasflessen in gasflessenberging circa 6 stuks van elk 501 lassen (constructiewerkplaats) waterstof, propaan, argon dieselolie bovengrondse tank brandstofvrachtwagens dieselolie bovengrondse tank brandstof kranen/shovels diverse oliën (motorolie, vaten op lekbak en tanks onderhoud materieel (werkplaats) hydrauliekolie, kardanolie, transmissieolie etc) antivries vaten op lekbak 2201 onderhoud materieel (werkplaats) koelvloeistoffen vaten op lekbak 2201 onderhoud materieel (werkplaats) smeervetten vaten 100 kg onderhoud materieel (werkplaats) verf divers in PGS opslag 5001 onderhoud (constructiewerkplaats) oplosmiddelen divers in PGS opslag 1001 onderhoud (constructiewerkplaats) reinigingsmiddelen IBC containers wasplaats Ad blue tank onderhoud materieel (werkplaats) Het voornemen omvat geen activiteiten die leiden tot veiligheidsrisico's in de omgeving. Er worden geen Bevi-grenzen overschreden. Op basis van de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) kan worden geconcludeerd dat er geen externe veiligheidsrisico's zijn ter hoogte van de planlocatie ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Nil. Over de spoorlijn worden geen gevaarlijke stoffen vervoerd. Op meer dan 500 m afstand is een buisleiding aanwezig waarmee voldoende afstand aanwezig is tot de planlocatie. Fl RA

14 DEUG Gezien het voorgaande is het aspect externe veiligheid niet relevant. 4.6 Natuur en ecologie In de omgeving is een aantal in het kader van natuur en ecologie relevante gebieden aanwezig namelijk Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide (afstand circa 9 km), Natura 2000-gebied De Wilck (afstand circa 2 km), beschermd natuurmonument Oeverlanden Braassemermeer (afstand ruim 9 km) en EHS-gebied Elfenbaan (afstand circa 50 meter). Door Bureau Waardenburg B.V. is een uitgebreid onderzoek verricht naar de natuur en ecologie. In bijlage 4 is het resultaat van het onderzoek opgenomen. Gezien de aard van de ingreep en de afstand tot de Natura 2000-aebieden (Meijendel en Berkheide en De Wilck) en het beschermde natuurmonument Oeverlanden Braassemermeer kunnen effecten worden uitgesloten. De realisatie van de inrichting heeft geen invloed op het EHS-gebied De Elfenbaan. Voor een onderbouwing wordt verwezen naar bijlage 4. Een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is niet noodzakelijk. De oprichting leidt niet tot negatieve effecten op voorplantings-, rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten. Een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet hoeft niet te worden aangevraagd. Aangezien er geconstateerd is dat er geen negatieve effecten zijn op beschermde gebieden en hun waarden of op strikt(er) beschermde soorten kan er ook van cumulatie van effecten geen sprake zijn. 4.7 Water en bodem Recent is een verkennend bodemonderzoek verricht. Uit het onderzoek volgde dat er sprake is van een licht tot matig verhoogde concentratie barium van het grondwater (van natuurlijke oorsprong). In het grondwater zijn plaatselijk licht verhoogde concentraties zware metalen (nikkel en zink) aangetoond. In de ondergrond zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten zware metalen (kwik, lood, molybdeen en nikkel) aangetoond. De aangetroffen concentraties leveren geen milieuhygiënische risico's op voor de gebruikers of voor het milieu. Het terrein is daarmee van milieuhygiënisch oogpunt geschikt voor het vooringenomen industriële gebruik. De verharding in de sorteerhallen bestaat uit beton, het buitenterrein wordt voorzien van asfaltverharding. Ter hoogte van de locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden wordt een vloeistofdichte verharding toegepast. Voor het parkeren van personenwagens en bedrijfstransportmiddelen alsmede het afzetten van lege inzamelmiddelen (containersystemen) behoeven ingevolge de NRB 2012 geen aanvullende bodembeschermende voorzieningen en maatregelen getroffen te worden. Voor de bedrijfsactiviteiten in combinatie met de te realiseren bodembeschermende

15 voorzieningen en maatregelen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd. Voldaan wordt aan de eisen uit de Wet milieubeheer en de NRB Landschap en archeologie Het plangebied ligt niet in of nabij een Nationaal landschap. In juli 2014 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied. Hoewel op basis van het bureauonderzoek verwacht werd dat het plangebied op de stroomgordel van de Oude Rijn zou liggen, blijkt uit het veldonderzoek dat het plangebied in het komgebied ligt. Er zijn geen oeverafzettingen van de Oude Rijn aangetroffen. In het plangebied is een natuurlijke bodemopbouw van dekafzettingen al dan niet op Hollandveen al dan niet op getijden kreken aangetroffen. De natuurlijke afzettingen worden afgedekt door een recent opgebracht pakket. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumenten-zorg (AMZ) noodzakelijk geacht. In bijlage 5 is het archeologisch onderzoek opgenomen. 4.9 Cumulatie met overige projecten in de omgeving Voor wat betreft mogelijke cumulatie met overige (toekomstige) projecten in de omgeving kan het volgende worden aangegeven. Aangezien er geconstateerd is dat er geen negatieve effecten zijn op beschermde gebieden en hun waarden of op strikt(er) beschermde soorten kan er ook van cumulatie van effecten voor wat betreft natuur en ecologie geen sprake zijn. Op het bedrijventerrein zijn nog twee locaties die ontwikkeld kunnen worden, wat samen omstreeks 1900 m 2 watercompensatie zou vergen, waarvoor in het peilvak van het bedrijventerrein ruimte gevonden moet worden. Een en ander vereist toestemming van de Staat c.q. Zuid-Hollands Landschap, omleggen van het fietspad is voor de gemeente bespreekbaar. Aanlegvergunning voor water graven en een kade is verleenbaar, watercompensatie in de Elfenbaan zal kunnen aansluiten bij de natuurdoelstellingen voor het gebied. Fl RA

16 peuxz Conclusie Gezien de kenmerken van de milieu-effecten van het voornemen in combinatie met de kenmerken/gevoeligheid van de omgeving waarin deze optreden, is de impact van het plan op het milieu gering te noemen. Op grond van het ontbreken van mogelijke belangrijke nadelige effecten voor het milieu is de conclusie gerechtvaardigd dat een volledige m.e.r.-procedure, en daarmee het opstellen van een MER geen toegevoegde waarde heeft in de besluitvorming. Zoetermeer, Dit rapport bevat 16 pagina's 5 figuren. Bijlage 1 bevat 76 pagina's. Bijlage 2 bevat 43 pagina's. Bijlage 3 bevat 39 pagina's. Bijlage 4 bevat 9 pagina's. Bijlage 5 bevat 40 pagina's. Fl RA

17 Ligging Vliko en de globale ligging van het Bedrijventerrein Grote Polder en de meest nabijgelegen woonwijk (Zoeterwoude Rijndijk) peütz Fl RA Figuur 1

18 Kadastrale gegevens P.tPfOjtcter.'iFif I 3s53 Nie-j/A Vti^ rj V.*olrJ..tó«,^21TeZH:w«^e Ge^d En LIJCC.W.-Ï ii.li-'-l ii.., J : ijuj-j-fia-f :.j2-et.ci-.vj peutz Fl RA Figuur 2

19 Geprojecteerde terreinindeling van Vliko PWrajeclenWI 3533 Nieuwe Veüig'ng V,;ko Mdusliieweg 24 Te Zoüewoude Geluid Cn Luchlkwa- ie;t\iekcrvngemjl3s33s-2-ra-fig3-ee.di'.g peütz Fl RA Figuur 3

20 Ligging vliko ten opzichte van relevante gebieden en objecten in de omgeving TDkadaster Fl RA Figuur 4

21 ^ ^ Plangebied Legenda J ~ t Bedrijventerreinen Grote Polder 201; Enkelbestemmingen I **" I Bedrijf Groen Verkeer Verkeer - Verblijfsgebied Water Dubbelbestemmingen L-R Leiding - Riool I L-W Leiding - Water iim«ij Waarde - Archeologie LWSJW^I Waterstaat - Waterkering fstatus Goedgekeurd Vastgesteld Ontwerp Voorontwerp ^Concept Datum Tervisieleqqinq Getekend Verbeelding (globaal overzicht van) NUMRO.0638.BP00007-VAS1 EE ) Functieaanduidingen DE OS JËE Verklaring bedrijf tot en met categorie 2 bedrijf tot en met categorie 3.1 bedrijf tot en met categorie 3.2 bedrijf tot en met categorie 4.1 bedrijf tot en met categorie 4.2 Ondergrond GBKN [gjjjjj verkooppunt motorbrandstoffen met Ipg I IHI vulpunt Ipg Gebiedsaanduidingen geluidzone - industrie veiligheidszone - Ipg Schaal: 1:8000 P:\Projecten\F\FI 3833 Nieuwe Vestiging Vliko Industrieweg 24 Te Zoeterwoude Geluid En Vj.uchtkwaliteit\tekeningen\FI RA-Fig5-EE.dwg peutz Postbus AR ZOETERMEER Tel. (079) Fax (079) Internet Fl RA Figuur 5

Besluit beoordeling mer-plicht. Vliko BV, Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndijk

Besluit beoordeling mer-plicht. Vliko BV, Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndijk Besluit beoordeling mer-plicht van 28 oktober 2014 Besluit beoordeling mer-plicht, Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndijk De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 18 september 2014 een aanmeldingsnotitie

Nadere informatie

Beschrijving van aangevraagd bouwkundig object binnen de inrichting van Gebr. van der Lee v.o.f. te Lelystad

Beschrijving van aangevraagd bouwkundig object binnen de inrichting van Gebr. van der Lee v.o.f. te Lelystad Beschrijving van aangevraagd bouwkundig object binnen de inrichting van Gebr. van der Lee v.o.f. te Lelystad Onderdeel van omgevingsvergunningsaanvraag nummer 1338079 opdrachtgever G e b r. V a n d e r

Nadere informatie

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen Onderdeel van het bestemmingsplan Rapportnummer F 20571-2-RA-003 d.d. 22 januari 2015 Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein

Nadere informatie

M.E.R. beoordelingsbesluit

M.E.R. beoordelingsbesluit 1 1 NOV 1014 r. OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.E.R. beoordelingsbesluit Schenk Recycling B.V. Bolderweg 22, 1332 AV Almere rd" 11111. OMGEVINGSDIENST FLrvoLArmo 6 GOOI EN Vr.-. TTTTTT

Nadere informatie

Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden.

Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden. Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden. Invloed geplande nieuwbouw op de windvang van de direct omliggende molens. Rapportnummer O 15453-2-RA-001 d.d. 20 december 2013

Nadere informatie

Rutte Groep te Amsterdam; beschrijving van de milieuneutrale wijziging van de inrichting aan de Santoriniweg 29 te Amsterdam

Rutte Groep te Amsterdam; beschrijving van de milieuneutrale wijziging van de inrichting aan de Santoriniweg 29 te Amsterdam Rutte Groep te Amsterdam; beschrijving van de milieuneutrale wijziging van de inrichting aan de Santoriniweg 29 te Amsterdam Onderdeel van de vergunningaanvraag voor het veranderen van de inrichtingen

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Rapportnummer FP 15508-2-RA-001 d.d. 23 februari 2015 Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening

Nadere informatie

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138 Nr. 14032525 Casenr. 2014-07033 Harderwijkerweg 138 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 6 Inleiding Achter op het perceel aan de Harderwijkerweg 138 is een verzoek ingediend om een bedrijfshal en een

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk

Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk Nadere toelichting in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan Stadweiden-Kruithuis Rapportnummer ZK 286-3-RA d.d. 29

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht HA 3591-1-RA Datum: 7 december 2009 Ref.: FK/TKe/KS/HA 3591-1-RA

Nadere informatie

Besluit op aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling. Provincie Gelderland datum: 23 december 2015 Nummer: OW2015EAM0003

Besluit op aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling. Provincie Gelderland datum: 23 december 2015 Nummer: OW2015EAM0003 Besluit op aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Provincie Gelderland datum: 23 december 2015 Nummer: OW2015EAM0003 1. AANLEIDING Op 19 oktober 2015 hebben wij van Coops Mengvoeders BV te Halle (hierna

Nadere informatie

Aanmeldnotitie Besluit Mer

Aanmeldnotitie Besluit Mer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Aanmeldnotitie Besluit Mer Geerlings Metaalrecycling BV te Venlo Zaaknummer 2012-0164 d.d. 5 april 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 4 2.1

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

150/20 kv-transformatorstation De Weel. Akoestisch onderzoek

150/20 kv-transformatorstation De Weel. Akoestisch onderzoek 150/20 kv-transformatorstation De Weel Akoestisch onderzoek Rapportnummer F 20469-2-RA-002 d.d. 20 december 2013 150/20 kv-transformatorstation De Weel Akoestisch onderzoek o p d r a c h t g e v e r Reddyn

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Pascalkwartier te Rotterdam fase 2; onderbouwing geluid 3 november 2015 EdB/ TvD/ CJ/ FB NO-001

Pascalkwartier te Rotterdam fase 2; onderbouwing geluid 3 november 2015 EdB/ TvD/ CJ/ FB NO-001 Notitie betreft: Pascalkwartier te Rotterdam fase 2; onderbouwing geluid datum: 3 november 2015 referentie: EdB/ TvD/ CJ/ FB 17628-1-NO-001 1 Inleiding Door de gemeente Rotterdam is ten behoeve van de

Nadere informatie

AANMELDNOTITIE MER RIVIERENLAAN 281, PURMEREND

AANMELDNOTITIE MER RIVIERENLAAN 281, PURMEREND AANMELDNOTITIE MER RIVIERENLAAN 281, PURMEREND Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding en doel... 2 1.2 Beoordelingskader... 2 1.3 Procedure... 2 1.4 Vormvrije m.e.r.-beoordeling... 2 1.5 Opzet van de

Nadere informatie

Geluid in de omgeving ten gevolge van IHC Smit B.V. na wijziging van bebouwing

Geluid in de omgeving ten gevolge van IHC Smit B.V. na wijziging van bebouwing 3 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Geluid in de omgeving ten gevolge van IHC Smit B.V. na wijziging van bebouwing FN 17692-1-RA Datum: 9 maart 2012 Ref.: AKo/AKo/CJ/FN

Nadere informatie

Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen. Luchtkwaliteitsonderzoek

Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen. Luchtkwaliteitsonderzoek Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer FC 18625-3-RA d.d. 8 november 2013 Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen Luchtkwaliteitsonderzoek o p d r a c h t g e v e r

Nadere informatie

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Behandeld door 5 oktober 2010 20101628-03 ir. P. van der Wal/MVD 1 Inleiding In

Nadere informatie

Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling

Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling 13 september 2006 / rapportnummer 1796-11 Advies voor de m.e.r.-beoordeling Wijziging van de Inrichting

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid Rapportnummer O 15571-1-RA-001 d.d. 8 april 2015 Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid opdrachtgever Gemeente Westland (Gemeentekantoor

Nadere informatie

Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen. Vormvrije Mer beoordeling

Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen. Vormvrije Mer beoordeling Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen Datum : 17 september 2013 Onderwerp : Vormvrije Mer beoordeling Opsteller : Arie Johannes Vormvrije Mer beoordeling Inleiding Op 2 september 2013 is een aanvraag

Nadere informatie

Notitie. DNS Planvorming bv

Notitie. DNS Planvorming bv DNS Planvorming bv Van: Ronald Dekker Datum: 29 november 2017 Project De Nieuwe Tuinderij Oost, Zuidoostbeemster Betreft: Aanmeldingsnotitie 1. Aanleiding Op grond van de Wet milieubeheer is het verplicht

Nadere informatie

E115J11ij ( 55.

E115J11ij ( 55. Omgevingsdienst Zuid-Holland Z PrAO PAP / A r A Gemeente Papendrecht t.a.v. de heer B. Seelen Postbus 11 3350 AA PAPENDRECHT 11 1 1 0 E115J11ij111111111 ( 55. OPD 31.05.2013 0721 1 _ - -arkgst CNV 31 i'1/44ei

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een kunstwerk

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Notitie. TKe/ TKe/ KS/ O NO-001

Notitie. TKe/ TKe/ KS/ O NO-001 Notitie b e t r e f t : Woningbouwplan Bergwijkpark te Diemen Geuraspecten industrieterrein Verrijn Stuart d a t u m : 28 januari 2015 r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ O 15481-1-NO-001 1 I n l e i d

Nadere informatie

TOELICHTING. op het wijzigingsplan Dwarsweg 17, behorende bij het bestemmingsplan Horstermeer van de gemeente Wijdemeren

TOELICHTING. op het wijzigingsplan Dwarsweg 17, behorende bij het bestemmingsplan Horstermeer van de gemeente Wijdemeren TOELICHTING op het wijzigingsplan Dwarsweg 17, behorende bij het bestemmingsplan Horstermeer van de gemeente Wijdemeren Inleiding Door de raad van de toenmalige gemeente Nederhorst den Berg, welke tegenwoordig

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 15 oktober 2012 20121724-06 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 15 oktober 2012 20121724-06 J. van Rooij Notitie 20121724-06 Nieuwbouw Sligro Willem Alexanderweg Maastricht Inventarisatie geur omliggende bedrijven Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 15 oktober 2012 20121724-06 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Uitbreiding Da Vinci College, Kagerstraat 7, sectie P3356, Leiden. Invloed geplande uitbreiding op de windvang van de direct omliggende molens.

Uitbreiding Da Vinci College, Kagerstraat 7, sectie P3356, Leiden. Invloed geplande uitbreiding op de windvang van de direct omliggende molens. Uitbreiding Da Vinci College, Kagerstraat 7, sectie P3356, Leiden. Invloed geplande uitbreiding op de windvang van de direct omliggende molens. Rapportnummer O 15453-1-RA-001 d.d. 20 december 2013 Uitbreiding

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland

Milieudienst West-Holland Correspondentie-adres: Postbus 159 2300 AD Leiden Bezoekadres: Schipholweg 128 2316 XD Leiden Telefoon: 071 408 36 00 Fax: 071 408 36 01 www.mdvvh.nl Gemeente Nieuwkoop t.a.v. de heer W. de Bruijr Postbus

Nadere informatie

Zalmhaven Rotterdam. Bezonningsonderzoek

Zalmhaven Rotterdam. Bezonningsonderzoek Zalmhaven Rotterdam Bezonningsonderzoek Rapportnummer HG 2812-2-RA-001 d.d. 24 juni 2015 Zalmhaven Rotterdam Bezonningsonderzoek opdrachtgever Zalmhaven CV rapportnummer H G 2 8 1 2-2- R A - 0 0 1 datum

Nadere informatie

Windpark Vianen externe veiligheid

Windpark Vianen externe veiligheid Windpark Vianen externe veiligheid Rapportnummer F 20562-1-RA-002 d.d. 3 juni 2014 Windpark Vianen externe veiligheid o p d r a c h t g e v e r E c o f y s N e t h e rlands B. V. r a p p o r t n u m m

Nadere informatie

Theo Beheer BV. Kenmerken project. Groenafval en uitbreiding veegvuil. Verwerkingslocatie Lelystad

Theo Beheer BV. Kenmerken project. Groenafval en uitbreiding veegvuil. Verwerkingslocatie Lelystad Theo Beheer BV Kenmerken project Groenafval en uitbreiding veegvuil Verwerkingslocatie Lelystad Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Huidige bedrijfsactiviteiten 3 3 Relatie vigerende omgevingsvergunning 3 4

Nadere informatie

Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht. Invloed van de nieuwbouw op de omgeving

Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht. Invloed van de nieuwbouw op de omgeving Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht Invloed van de nieuwbouw op de omgeving Rapportnummer GA 17485-2-RA-001 d.d. 26 februari 2015 Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein

Nadere informatie

M.E.R. BEOORDELINGSBESLISSING INGEVOLGE WET MILIEUBEHEER (art. 7.2 lid 4) Besluit Boekelerdijk LV Alkmaar

M.E.R. BEOORDELINGSBESLISSING INGEVOLGE WET MILIEUBEHEER (art. 7.2 lid 4) Besluit Boekelerdijk LV Alkmaar M.E.R. BEOORDELINGSBESLISSING INGEVOLGE WET MILIEUBEHEER (art. 7.2 lid 4) Besluit 853569 Ingediend door: Locatie: Sortiva B.V. Boekelerdijk 13 1812LV Alkmaar Sortiva B.V. Boekelerdijk 13 1812LV Alkmaar

Nadere informatie

Advies geurhinder in relatie tot bestemmingsplan Watertoren 14 december 2011, Ewald Korevaar Kenmerk:

Advies geurhinder in relatie tot bestemmingsplan Watertoren 14 december 2011, Ewald Korevaar Kenmerk: Milieudienst Midden-Holland Advies geurhinder in relatie tot bestemmingsplan Watertoren 14 december 2011, Ewald Korevaar Kenmerk: 201127434 Aanleiding De gemeente Gouda is bezig met het opstellen van een

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. het in gebruik nemen van een nieuwe voorbreker ter vervanging van de huidige. milieuneutraal veranderen van een inrichting

OMGEVINGSVERGUNNING. het in gebruik nemen van een nieuwe voorbreker ter vervanging van de huidige. milieuneutraal veranderen van een inrichting OMGEVINGSVERGUNNING voor: het in gebruik nemen van een nieuwe voorbreker ter vervanging van de huidige. activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Berger Recycling B.V. locatie:

Nadere informatie

Rapport. Geluidaspecten horecagelegenheid Delftse Hout. Beschouwing ten behoeve van vaststelling van bestemmingsplan Delft-Oost (Delftse Hout)

Rapport. Geluidaspecten horecagelegenheid Delftse Hout. Beschouwing ten behoeve van vaststelling van bestemmingsplan Delft-Oost (Delftse Hout) 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Geluidaspecten horecagelegenheid Delftse Hout Beschouwing ten behoeve van vaststelling van bestemmingsplan Delft-Oost (Delftse Hout) Rapportnummer O 15366-1-RA-003

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Uitbreiding. Notitie / Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Planning & Strategy

Uitbreiding. Notitie / Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Planning & Strategy Notitie / Memo Aan: De heer J. Twigt Van: Ramon Nieborg Datum: 10-Dec-15 Kopie: De heer A.J.M. Kroon Ons kenmerk: P&SBD6831-100-151N001F01 Classificatie: Open HaskoningDHV Nederland B.V. Planning & Strategy

Nadere informatie

Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te Zwolle

Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te Zwolle Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te Zwolle Rapportnummer E 1063-1-RA d.d. 28 mei 2015 Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te

Nadere informatie

Rapport. Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid. Datum: 11 februari 2013. RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA. 1. Afvalstoffenlijst

Rapport. Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid. Datum: 11 februari 2013. RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA. 1. Afvalstoffenlijst 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid FA 17040-17-RA Datum: 11 februari 2013 Ref.: RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA 1. Afvalstoffenlijst

Nadere informatie

Pagina 1 van 49 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 49 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Ontwerpbeschikking van Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende op de op 11 juli 2016 bij hen ingekomen aanvraag van J.P. Hendriks te

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017 OMGEVINGSVERGUNNING voor: het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen van derden en op- en overslaan van gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 50 ton.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

ADVIES VOOR DE M.E.R.-BEOORDELING OVER DE PRODUCTIE VAN PRIMAIR ALUMINIUM BIJ ALUMINIUM DELFZIJL 28 MEI 2001 INHOUDSOPGAVE

ADVIES VOOR DE M.E.R.-BEOORDELING OVER DE PRODUCTIE VAN PRIMAIR ALUMINIUM BIJ ALUMINIUM DELFZIJL 28 MEI 2001 INHOUDSOPGAVE ADVIES VOOR DE M.E.R.-BEOORDELING OVER DE PRODUCTIE VAN PRIMAIR ALUMINIUM BIJ ALUMINIUM DELFZIJL 28 MEI 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...1 2. ADVIES VAN DE COMMISSIE OVER DE M.E.R.-BEOORDELING...2 2.1

Nadere informatie

Inbev Nederland N.V. Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding volgoedmagazijn inclusief plaatsing luifel Dommelsche Bierbrouwerij

Inbev Nederland N.V. Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding volgoedmagazijn inclusief plaatsing luifel Dommelsche Bierbrouwerij Inbev Nederland N.V. Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding volgoedmagazijn inclusief plaatsing luifel Dommelsche Bierbrouwerij INHOUDSOPGAVE blz. 1. ALGEMEEN 1 1.1. Gegevens aanvrager 1 1.2. Gegevens

Nadere informatie

The British School of Amsterdam

The British School of Amsterdam The British School of Amsterdam Akoestisch onderzoek inzake vergunning W01/0565 2005 d.d. 2 mei 2006; wijziging aan achterzijde van stenen hoofdgebouw Rapportnummer SB 625-1-RA-001 d.d. 30 oktober 2015

Nadere informatie

Besluit m.e.r.-beoordeling aanmeldingsnotitie. Knipscheer Infrastructuur, Installatieweg Dronten

Besluit m.e.r.-beoordeling aanmeldingsnotitie. Knipscheer Infrastructuur, Installatieweg Dronten Besluit m.e.r.-beoordeling aanmeldingsnotitie Knipscheer Infrastructuur, Installatieweg 11-17 Dronten Aanvraagnummer: HZ_MER_BT-52994 Overdijk Bestemmingsplan- en Milieuadvies De heer S. Overdijk Wierumerwei

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde

Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde Extern Advies Bevoegd gezag : Datum : 07-04-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 36401, 36402, 36403, 36205,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Hondenschool Kommisjewei 7 te Opeinde Ruimtelijke onderbouwing voor oprichting hondenschool Kommisjewei 7 te Opeinde 1 Ruimtelijke onderbouwing voor oprichting hondenschool Kommisjewei

Nadere informatie

Burg. J.G. Legroweg 98 te Eelde

Burg. J.G. Legroweg 98 te Eelde Burg. J.G. Legroweg 98 te Eelde Projectgebied 2 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied, huidige situatie... 4 2.2 Geldende planologische situatie... 5 De overkapping is zowel in strijd met

Nadere informatie

Professor Schoemakerplantage te Delft. Bezonningsonderzoek

Professor Schoemakerplantage te Delft. Bezonningsonderzoek Professor Schoemakerplantage te Delft Bezonningsonderzoek Rapportnummer HB 3345-10-RA-001 d.d. 19 november 2014 Professor Schoemakerplantage te Delft Bezonningsonderzoek o p d r a c h t g e v e r O n t

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

Cooltoren te Rotterdam. Bezonningsonderzoek

Cooltoren te Rotterdam. Bezonningsonderzoek Cooltoren te Rotterdam Bezonningsonderzoek Rapportnummer O 15736-1-RA-001 d.d. 11 oktober 2016 Cooltoren te Rotterdam Bezonningsonderzoek opdrachtgever Gemeente Rotterdam - Stadsontwikkeling rapportnummer

Nadere informatie

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE Notitie bedrijven en milieuzonering Bosschebaan 37 te Heesch in de gemeente Bernheze Opdrachtgever RO Connect Graafsebaan

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, deelplan 3 e Zandwijkje 8 te Hollandscheveld

WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, deelplan 3 e Zandwijkje 8 te Hollandscheveld GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, deelplan 3 e Zandwijkje 8 te Hollandscheveld Vastgesteld 1 maart 2011 Voorschriften 3 e Zandwijkje 8 Hollandscheveld 1 maart 20111 Pagina

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting aanvraag milieuneutrale verandering RAI Amsterdam B.V.

Bijlage 1 Toelichting aanvraag milieuneutrale verandering RAI Amsterdam B.V. Notitie Contactpersoon Rosalie Geerlinks Datum 16 november 2015 Kenmerk N001-1232547RGE-los-V01-NL Bijlage 1 Toelichting aanvraag milieuneutrale verandering RAI Amsterdam B.V. In deze notitie wordt de

Nadere informatie

Bestemmingsplan Spuikwartier Den Haag

Bestemmingsplan Spuikwartier Den Haag Bestemmingsplan Spuikwartier Den Haag Bezonningsonderzoek Rapportnummer OB 15383-1-RA d.d. 21 oktober 2014 Bestemmingsplan Spuikwartier Den Haag Bezonningsonderzoek opdrachtgever Gemeente Den Haag - Dienst

Nadere informatie

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp Prov incie h øis lüesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo.tc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt n (o592) j6 t7 77 pror.tinci renthe Assen, 17 januari2013 VERZONDEN 21JAiI.2O13 Ons kenmerk

Nadere informatie

Ontwerp besluit UV

Ontwerp besluit UV Ontwerp besluit UV 20160070 Aanvraag en verzoek Op 3 mei 2016 is voor het adres Aan 't Ven 6 te Nederweert ingekomen: 1. Een omgevingsvergunning aanvraag voor het veranderen van een pluimveehouderij (OBM)

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

3. Gewenste ontwikkeling Milieu Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Gewenste ontwikkeling Milieu Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Gewenste ontwikkeling 4 4. Milieu 4 5. Planbeschrijving 6 6.

Nadere informatie

Transformatie kantoren naar woningen Kortenaerkade Den Haag. Ventilatie stallingsgarage

Transformatie kantoren naar woningen Kortenaerkade Den Haag. Ventilatie stallingsgarage Transformatie kantoren naar woningen Kortenaerkade Den Haag Ventilatie stallingsgarage Rapportnummer H 4937-1-RA d.d. 5 maart 2014 Transformatie kantoren naar woningen Kortenaerkade Den Haag Ventilatie

Nadere informatie

Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht

Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht NOTITIE datum 8 maart 2012 aan betreft Ad Bogers, gemeente Woensdrecht Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht Bezoekadres: Bovendonk 27 Roosendaal tel. (0165)

Nadere informatie

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE Notitie bedrijven en milieuzonering Vinkelsestraat 99/101 te Heesch in de gemeente Bernheze Opdrachtgever Dhr. F. van

Nadere informatie

Piet Hein Buildings Booking.com. Toelichting brandveiligheidsconcept

Piet Hein Buildings Booking.com. Toelichting brandveiligheidsconcept Piet Hein Buildings Booking.com Toelichting brandveiligheidsconcept Rapportnummer GG 15634-1-RA d.d. 18 december 2015 Piet Hein Buildings Booking.com Toelichting brandveiligheidsconcept o p d r a c h t

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wateringse Veld - Noord te Den Haag

Bestemmingsplan Wateringse Veld - Noord te Den Haag Bestemmingsplan Wateringse Veld - Noord te Den Haag Bezonningsonderzoek dakopbouwen. Rapportnummer OI 15414-1-RA d.d. 10 november 2015 Bestemmingsplan Wateringse Veld - Noord te Den Haag Bezonningsonderzoek

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

2 AANGEVRAAGDE ACTIVITEITEN EN BEOORDELING M.E.R PROCEDURE

2 AANGEVRAAGDE ACTIVITEITEN EN BEOORDELING M.E.R PROCEDURE NOTITIE Onderwerp M.e.r. beoordelingsplicht Project Vergunningprocedure OOC Terminals BV Opdrachtgever Gemeente Oss Projectcode OS33-22 Status Definitief Datum 27 juli 2016 Referentie OS33-22/16-013.245

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning UV

Ontwerp omgevingsvergunning UV Ontwerp omgevingsvergunning UV 20150044 Aanvraag Op 13 april 2015 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een rundveehouderij op het adres Stokershorst 5 te Nederweert-Eind.

Nadere informatie

Rapport Zoetermeer Mook Groningen Düsseldorf, Bonn Paris, Lyon London Leuven Zoetermeer

Rapport Zoetermeer Mook Groningen Düsseldorf, Bonn Paris, Lyon London Leuven Zoetermeer Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Havenkwartier te Lisse, 8 herenhuizen type A; Geluidbelasting op de gevels ten gevolge van wegverkeer Rapportnummer G 15950-3B d.d. 7 juli 2009 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Figuur 1 Weergave voornemen 1 / 7

Notitie. 1 Inleiding. Figuur 1 Weergave voornemen 1 / 7 Notitie Project: Bestemmingsplan Valkenweg 9 te Holten Onderwerp: Milieukundige onderzoeken Referentie: 15J102.R003 Datum: 15 april 2015 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano LLB Bestemd voor: De heer Hofman

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Aanvullend bezonningsonderzoek bestemmingsplan Spuikwartier.

Aanvullend bezonningsonderzoek bestemmingsplan Spuikwartier. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Aanvullend bezonningsonderzoek bestemmingsplan Spuikwartier. O 15383-5-RA Datum: 24 juni 2013 Ref.: OO/OO/KS/O 15383-5-RA

Nadere informatie

Aanvullend bezonningsonderzoek bestemmingsplan Spuikwartier.

Aanvullend bezonningsonderzoek bestemmingsplan Spuikwartier. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Aanvullend bezonningsonderzoek bestemmingsplan Spuikwartier. O 15383-5-RA Datum: 24 juni 2013 Ref.: OO/OO/KS/O 15383-5-RA

Nadere informatie

tômgevingsd/msŕ jc Midden- ca Wts-t-Brabaat

tômgevingsd/msŕ jc Midden- ca Wts-t-Brabaat tômgevingsd/msŕ jc Midden- ca Wts-t-Brabaat Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant c2ļ2223073472392 Van Gansewinkel Milieutechniek BV, Middenweg 15 te Moerdijk. t9mgevingsdí'm.sŕÿ Midden-

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 februari RJ/AKo/DSm/FA RA. 1. Geschiedenis

Rapport. Datum: 12 februari RJ/AKo/DSm/FA RA. 1. Geschiedenis 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Toelichting bij de aanvraag namens Bouwstoffenhandel "De Rivierendriesprong Papendrecht B.V." Noordhoek 35 te Papendrecht voor

Nadere informatie