peutz Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndfijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "peutz Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndfijk"

Transcriptie

1 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndfijk Rapportnummer Fl RA-004 d.d. 17 september 2014

2 peütz Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijnmjk opdrachtgever Vliko BV rapportnummer Fl RA-004 datum 17 september 2014 referentie PvV/PvV/CJ/FI RA-004 verantwoordelijke ir. P.P.A. van Vugt opsteller ir, P.P.A. van Vugt peutz bv, postbus 696,2700 ar zoetermeer, , opdrachten volgens 'De nieuwe regeling 2011' (DNR 2011) ingeschreven kvk onder nummer lid NL-ingenieurs, iso-9001:2008 gecertificeerd mook - zoetermeer - groningen - düsseldorf - dortmund - berlijn - leuven - parijs - lyon - sevilla I RA-004

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel 1.2 Initiatiefnemer en locatie 1.3 Bevoegd gezag 1.4 Tijdspad 1.5 Leeswijzer M.E.R.-(beoordelings) plicht 2.1 Wanneer is een voornemen m.e.r.-(beoordelings)plichtig 2.2 Is het voornemen m.e.r.-(beoordelings)plichtig 2.3 Procedure en inhoudelijke criteria m.e.r.-beoordeling 3 Motivatie en kenmerken 3.1 Motivatie initiatief 3.2 Kenmerken activiteit 3.3 Kenmerken omgeving 3.4 Bestemmingsplan Milieu-effecten Verkeer 4.2 Geluid 4.3 Luchtkwaliteit 4.4 Geur 4.5 Externe veiligheid 4.6 Natuur en ecologie 4.7 Water en bodem 4.8 Landschap en archeologie 4.9 Cumulatie met overige projecten in de omgeving Conclusie 16 Bijlage 1: Onderzoek geluid Bijlage 2: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 3: Onderzoek geur Bijlage 4: Onderzoek ecologie Bijlage 5: Archeologisch onderzoek Fl RA-004 3

4 i Inleiding 1.1 Aanleiding sn dos! Vliko B.V. is voornemens activiteiten te ontplooien aan de Industrieweg 24 te Zoeterwoude- Rijndijk. De geprojecteerde activiteiten komen min of meer overeen met de huidige activiteiten van Vliko B.V. aan de Achthovenerweg 17b te Leiderdorp. Het voornemen omvat innemen, sorteren, eventueel bewerken, opbulken en weer afvoeren van diverse (gevaarlijke) afvalstromen. De totale doorzet bedraagt circa ton op jaarbasis. De locatie in de omgeving is weergegeven in figuur 1. Voor de activiteiten is een omgevingsvergunning noodzakelijk. De activiteiten zijn inpasbaar binnen het vigerende bestemmingsplan. De activiteiten vallen onder categorie D18.1 van het Besluit m.e.r. Aldus is een m.e.r.- beoordeling aan de orde. De m.e.r.-beoordeling start met de indiening van een m.e.r.- beoordelingsnotitie. Voorliggende notitie is de m.e.r.-beoordelingsnotitie. Het doel van de aanmeldingsnotitie is het in beeld brengen van de aard en omvang van het voornemen en de omvang van de milieueffecten van het voornemen en of deze zodanig zijn dat een m.e.r.-procedure (waaronder het opstellen van een MER) een toegevoegde waarde heeft op de besluitvorming. Op basis hiervan kan het bevoegde gezag beoordelen of zij voor de benodigde omgevingsvergunning een m.e.r.-procedure nodig acht. 1.2 Initiatiefnemer en locatie De gegevens van de initiatiefnemer zijn: Vliko B.V. Achthovenerweg 17b 2351 AX LEIDERDORP contactpersoon: de heer G.P. Grundmann T: F: M: E: De gegevens van de locatie zijn (zie ook figuur 1 en 2): Industrieweg 24 Zoeterwoude-Rijnd ij k gemeente Zoeterwoude kadastraal: Zoeterwoude 01 Sectie B 04952GOOOO (gedeeltelijk) Zoeterwoude 01 Sectie B 04950G0000 (gedeeltelijk) Zoeterwoude 01 Sectie B 04951G0000 (gedeeltelijk)

5 1.3 Bevoegd gezag Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn het bevoegd gezag om een besluit te nemen over de mogelijke m.e.r.-plicht voor het voornemen. De Omgevingsdienst West-Holland is gemandateerd door GS. Het bevoegd gezag is geregeld in artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht. 1.4 Tijdspad De tijd waarop met de aanleg van het voornemen wordt gestart, hangt samen met het moment waarop de vergunningen onherroepelijk van kracht zijn. Naar verwachting start de realisatie op 1 maart De bouw zal circa tien maanden in beslag nemen. Daarna zal het voornemen van start gaan in de in deze aanmeldingsnotitie omschreven omvang. Er is geen zicht op een einddatum voor het voornemen. 1.5 Leeswijzer In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde: - De m.e.r.-(beoordelings)plicht en de inhoudelijke en procedurele vereisten (hoofdstuk 2); - Motivatie en kenmerken van het voornemen en de plaats van de activiteit (hoofdstuk 3); - Beoordeling van de milieu-effecten (hoofdstuk 4); - Conclusie (hoofdstuk 5).

6 M.E.R.-(beoordelings)p!icht 2.1 Wanneer is een voornemen m. e. r.-( beoo rdel i n g s) pi i ch t i g De verplichting voor een m.e.r.-procedure ontstaat als het voornemen is vermeld in onderdeel C van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (hierna te noemen het Besluit) en daarbij in omvang minimaal gelijk is aan de daarbij vermelde drempelwaarden. Daarnaast kan het voornemen m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn op basis van het Besluit. Dit is het geval wanneer het voornemen is vermeld in onderdeel D van de bijlage van het Besluit en het voornemen minimaal gelijk is aan de vermelde drempelwaarden. Het bevoegd gezag concludeert op basis van een aanmeldingsnotitie of er wel of geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden. Als blijkt dat aanzienlijke nadelige milieugevolgen niet zijn uit te sluiten is alsnog een m.e.r.-procedure noodzakelijk. 2.2 Is het voornemen m.e.r.-( beoo rdel i ngs ) p I i c h t i g Het voornemen van Vliko B.V. valt onder categorie D18.1 van de bijlage van het Besluit: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of'd In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een installatie met een capaciteit van 50 ton per dag of meer. Deze categorie gaat over verwijdering van afval. Qp basis van jurisprudentie is dat breder dan het begrip'afvalverwijdering' uit de Kaderrichtlijn Afvalstoffen en omvat ook voorbereiding op verwijdering (en zelfs nuttige toepassing). Vervolgens is er een drempelcapaciteit van 50 ton per dag. Het is aannemelijk dat deze grens kan worden overschreden bij realisatie van het voornemen. Aldus is een m.e.r.-beoordeling aan de orde. Het voornemen komt niet voor in onderdeel C van de bijlage van het Besluit. 2.3 Procedure en inhoudelijke criteria m.e.r.-beoordeling De m.e.r.-beoordeling dient plaats te vinden in een zo vroeg mogelijk stadium van de voorbereiding van het besluit (omgevingsvergunning) dat genomen dient te worden. In dit geval gaat het om een besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De m.e.r.- beoordeling vindt plaats voordat de definitieve vergunningaanvraag wordt ingediend. Op basis van voorliggende aanmeldingsnotitie kan het bevoegd gezag (Omgevingsdienst West-Holland) beoordelen of er sprake is van een m.e.r.-plicht. Het bevoegd gezag beslist binnen 6 weken na indienen van de aanmeldingsnotitie. De beslissing om al dan niet een volledige m.e.r.-procedure te doorlopen wordt opgenomen in de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Fi RA-004 6

7 Voor een m.e.r.-beoordeling geldt dat deze inhoudelijk in moet gaan op de criteria zoals genoemd in bijlage III van de Europese richtlijn inzake milieueffectbeoordeling (85/337/EEG zoals gewijzigd door de richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG): - de kenmerken van het project: omvang, productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder; - de plaats van het project (kwetsbaarheid van het omliggende milieu); - de kenmerken van de potentiële effecten in samenhang met de kenmerken en plaats van het project: het bereik/grootte van het effect. Fl RA-004 7

8 Motivatie en kenmerken 3.1 Motivatie initiatief Vliko B.V. is voornemens haar activiteiten te verplaatsen van de huidige locatie gelegen aan de Achthovenerweg in Leiderdorp naar een nieuwe locatie aan de Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndijk. Tevens worden de activiteiten van Kluivers Totaal Recycling en Vernietiging B.V. aan de Draadbaan 37b en 39 te Leiderdorp naar de nieuwe locatie verplaatst. De noodzakelijke bedrijfshallen op de nieuwe locatie dienen nog te worden gerealiseerd. Vliko B.V. komt hier mee tegemoet aan de wensen van de diverse gemeenten die tot het samenwerkingsverband Oude Rijnzone behoren. Om de huidige locatie van Vliko B.V. terug te kunnen geven aan het Groene Hart is uitplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie noodzakelijk. Door herlocatie naar bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk kan de afwikkeling van de verkeersbewegingen die onlosmakelijk met de activiteiten van Vliko B.V. zijn verbonden plaatsvinden over de grote regionale ontsluitingsroutes (N11/A4) in plaats van dwars door de dorpskernen van Leiderdorp en Koudekerk zoals nu het geval is. Gezien de activiteiten van Vliko B.V. moet worden gezocht naar een locatie van voldoende omvang, minstens even groot als het huidige terrein dat circa 2,5 hectare groot is. Ook dient de nieuwe locatie te beschikken over de juiste categorie indeling en moet ook bebouwino met hallen van minimaal de juiste hoogte toegestaan zijn. Na gedegen onderzoek naar geschikte locaties, zowel door Vliko B.V. als door de betrokken gemeenten en provincie Zuid-Holland is gebleken dat het voormalige 3M terrein op Industrieterrein Grote Polder aan deze eisen voldoet. Vliko B.V. gaat op haar nieuwe locatie dezelfde activiteiten uitvoeren als op het huidige terrein. Vliko B.V. zal op de nieuwe locatie ook de activiteiten van Kluivers Leiderdorp vestigen, hiervoor wordt een aparte hal ingericht waarin papier, karton en kunststoffen worden uitgesorteerd en gebaald voor inzet in de recycling van papier, karton en kunststoffen. Vliko B.V. bedient met haar activiteiten de regio groot Leiden en zamelt het afval van het overgrote deel van de afvalbrengstations van deze gemeenten in. Hierdoor verricht zij een regionaal belangrijke taak in de afvalketen.

9 3.2 Kenmerken activiteit Op de nieuwe locatie zal het ingezamelde afval worden verzameld in speciaal hiervoor te bouwen sortheerhallen, het afval wordt waar nodig grof voorgesorteerd in zogenaamde monostromen (hout, puin, ijzer, kunststof etc.) en wordt bij voldoende materiaal direct weer per vrachtwagen in bulk afgevoerd naar erkende verwerkers. Binnen de inrichting zal het afval in twee sorteerhallen worden gestort, grof voorgesorteerd, opgebulkt en vervolgens weer afgevoerd naar erkende verwerkers. Eén van de sorteerhallen wordt speciaal voor de schone monostromen als papier, karton, kunststof e.d. ingezet, hier wordt het materiaal op specifieke eigenschappen gescheiden en vervolgens in een balenpers samengeperst waarna het wordt afgezet aan de industrie. In de andere sorteerhal worden de mengstromen als het bedrijfsafval, industrieel afval, (grof) huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval gestort, dat zal worden grof voorgesorteerd tot bruikbare reststromen die vervolgens weer worden doorgezet naar bedrijven die hier een laatste bewerkingsstap mee doen teneinde tot zo hoog mogelijke nuttige toepassingsgraad te komen. In totaal wordt aangevraagd om ton afval per jaar op deze locatie te mogen ontvangen. Hiervan zal circa ton bestaan uit papier/karton en kunststof stromen. Ook particulieren kunnen hun stedelijk afval (niet zijnde grijs huishoudelijk afval) op deze locatie komen brengen. Hiervoor zal een specifiek deel van het terrein worden ingericht waarbij zoveel als mogelijk wordt voorkomen dat men zich tussen vrachtverkeer en terreinvoertuigen hoeft te begeven. De lay-out van het voornemen is weergegeven in figuur Kenmerken omgeving De ligging van het voornemen in de omgeving is weergegeven in figuur 1 en 4. Het voornemen is geprojecteerd op een bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is een gemengd bedrijventerrein met circa 130 bedrijven. Deze bedrijven zijn voornamelijk actief in sectoren groothandel, productie, transport, aannemerij en opslag. Ook zijn er enkele hoofdkantoren van multinationals op het bedrijventerrein aanwezig. Het bedrijventerrein is niet voorzien van een geluidzone maar ligt wel deels binnen de industriële geluidzone van industrieterrein Barrepolder. De locatie is gelegen binnen de geluidzone van de Rijksweg N11 (tot 400 m van de weg) en de spoorlijn Leiden-Alphen aan den Rijn (tot 600 m van het spoor). Op enige afstand zijn de woonkernen van Zoeterwoude-Rijndijk en Leiden gelegen. Als meest nabijgelegen geluidgevoelige bestemmingen kunnen de bedrijfswoningen op het bedrijventerrein aangeduid worden op ten minste circa 130 m van de terreingrens. Fl RA-004 9

10 Daarnaast bevinden zich woningen en een school aan de rand van de woonkern Zoeterwoude-Rijndijk op circa 300 m afstand en boerderijwoningen op meer dan 500 m afstand ten zuiden van de inrichting. In de omgeving is een aantal in het kader van natuur en ecologie relevante gebieden aanwezig namelijk Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide (afstand circa 9 km), Natura 2000-gebied De Wilck (afstand circa 2 km), beschermd natuurmonument Oeverlanden Braassemermeer (afstand ruim 9 km) en EHS-gebied Elfenbaan (afstand circa 50 meter). In paragraaf 4.6 wordt hier uitgebreid op ingegaan. 3.4 Bestemmingsplan Het vigerende bestemmingsplan is Bedrijventerrein Grote Polder 2012 (zie figuur 5). Het bestemmingsplan is 30 augustus 2012 vastgesteld en thans onherroepelijk en in werking. De enkelbestemming bedrijf is blijvend bestemd. Voor de dubbelbestemming archeologie wordt verwezen naar paragraaf 4.8 van deze notitie. De bestemming van de locatie van het voornemen heeft functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2'. De maximale goot- en bouwhoogte bedraagt 21 m. Het maximale bebouwingspercentage bedraagt 70% en wordt niet overschreden. Het voornemen is dus volledig inpasbaar binnen het vigerende bestemmingsplan.

11 Milieu-effecten 4.1 Verkeer Door herlocatie naar bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk kan de afwikkeling van de verkeersbewegingen die onlosmakelijk met de activiteiten van Vliko B.V. zijn verbonden plaatsvinden over de grote regionale ontsluitingsroutes (N11/A4) in plaats van dwars door de dorpskernen van Leiderdorp en Koudekerk zoals nu het geval is. Het voornemen genereert circa 700 voertuigbewegingen per etmaal, hiervan zal meer dan 95% afkomstig van het terrein direct rechtsaf over de Industrieweg naar de Burgemeester Smeetsweg gaan. Vanaf dit punt wordt vervolgens een splitsing verwacht van minstens 95% rechtsaf slaand verkeer richting de Nil. Verkeer dat op de Burgemeester Smeetsweg linksaf slaat richting Zoeterwoude-Rijndijk zal dit doen om klanten te bedienen aan de Rijnzijde. Doorgaand verkeer kiest altijd voor de route via de Nil. 4.2 Geluid In het kader van voorliggende aanmeldingsnotitie is een onderzoek verricht naar geluid in de omgeving ten gevolge van het voornemen. Doel van het onderzoek is om de geluidbelasting te bepalen en te toetsen aan reële en verdedigbare grenswaarden. Op basis van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is een voorstel gedaan voor mogelijk te hanteren grenswaarden. Het onderzoek is opgenomen in bijlage 1 bij deze notitie. Voor een uitgebreide omschrijving van de omgeving wordt verwezen naar paragraaf 3.3 van deze notitie. Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van het voornemen ter hoogte van de woningen die niet op het bedrijfsterrein zijn gesitueerd maximaal 42,41 en 35 db(a) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de voorgestelde grenswaarden. Ter hoogte van de bedrijfswoningen op het bedrijventerrein bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maximaal 46, 45 en 40 db(a) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, overeenkomend met 50 db(a)-etmaalwaarde. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de streefwaarde van 55 db(a)-etmaalwaarde. Het maximale geluidniveau (L Ama x) ten gevolge van de geprojecteerde vestiging van Vliko B.V. bedraagt maximaal 60 db(a) in de dag-, avond- en nachtperiode en zijn hiermee eveneens inpasbaar binnen de voorgestelde grenswaarden. Gezien het voorgaande wordt geconcludeerd dat het voornemen inpasbaar is en het effect op de omgeving zeer beperkt is.

12 4.3 Luchtkwaliteit In het kader van voorliggende aanmeldingsnotitie is een onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit in de omgeving. Het toetsingskader wordt gevormd door de luchtkwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet milieubeheer. Relevante verbindingen zijn stikstofdioxide (N0 2 ) en fijn stof (PM10 en PM 2, 5 ). Het onderzoek is opgenomen in bijlage 2 bij deze notitie. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ter hoogte van de beschouwde posities (woningen) de jaargemiddelde concentratie PM in het jaar 2014 inclusief de bijdrage van de geprojecteerde inrichting maximaal 24 ug/m 3 bedraagt. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 40 ug/m 3 (jaargemiddeld). Aan het maximaal aantal overschrijdingsdagen wordt eveneens voldaan. De bijdrage van het voornemen bedraagt maximaal 0,3 ug/m 3. De jaargemiddelde achtergrondconcentratie PM 2,5 in het onderzoeksgebied voor het jaar 2014 is ontleend uit de GCN-kaarten van het RIVM en bedraagt maximaal 14,4 ug/m 3. Uitgaande van een worst-case aanname dat de berekende bijdrage PM 10 ten gevolge van de geprojecteerde inrichting voor 100% uit PM 2 5 bestaat (derhalve maximaal 0,3 ug/m 3 ), kan de jaargemiddelde concentratie PM 2,. 5 ter hoogte van de beoordelingsposities worden afgeschat op maximaal 14,7 ug/m 3. Hiermee wordt eveneens ruimschoots voldaan aan de per 1 januari 2015 van kracht worden grenswaarden van 25 ug/m 3 (jaargemiddeld). De jaargemiddelde concentratie N0 2 ter hoogte van de beschouwde beoordelingsposities bedraagt in het jaar 2014 maximaal 29 ug/m 3. Hiermee wordt eveneens ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 40 ug/m 3. Ook ten aanzien van het maximaal aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie wordt voldaan aan de grenswaarde. De bijdrage van het voornemen bedraagt maximaal 3,9 ug/m 3. Ter hoogte van het onderzoeksgebied kan voor de overige in de Wet milieubeheer opgenomen stoffen zonder verder onderzoek worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de genoemde grenswaarden. Gezien het voorgaande wordt geconcludeerd dat het voornemen inpasbaar is en het effect op de omgeving zeer beperkt is. 4.4 Geur In het kader van voorliggende aanmeldingsnotitie is een onderzoek verricht naar de geurbelasting in de omgeving. In bijlage 3 van deze notitie is het volledige geurrapport opgenomen. Als toetsingskader is het geurbeleid van de provincie Zuid-Holland gehanteerd. Ter hoogte van aaneengesloten woonbebouwing (type 1) bedraagt de geurbelasting 0,4 als 98-percentiel en 2,7 als 99,99-percentiel. Ter hoogte van bedrijfswoningen en verspreid liggende woningen (type 2) bedraagt de geurbelasting 0,7 als 98-percentiel en 4,9 als 99,99- Fl RA

13 percentiel. Ter hoogte van het bedrijfsterrein (type 3) bedraagt de geurbelasting 1,4 als 98- percentiel en 6,4 als 99,99-percentiel. Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de geurbelasting als gevolg van Vliko gering is, de geurbelasting ter plaatse van type 1 en 2 bestemmingen is in alle gevallen lager dan de hindergrens. Geconcludeerd kan worden dat geurhinder ter plaatse van woningen als gevolg van de activiteiten van Vliko niet te verwachten is. Gezien het voorgaande wordt geconcludeerd dat het voornemen inpasbaar is en het effect op de omgeving beperkt is. 4.5 Externe veiligheid Opslag van gevaarlijke stoffen (brandstof voor het materieel etc.) vindt plaats conform de daarvoor geldende PGS richtlijnen. In onderstaande tabel is het overzicht opgenomen van binnen de inrichting aanwezige hulpstoffen. f4.1 Overzich t h ulpstoffen Stof Wijze van opslag Hoeveelheid Toepassing en locatie zuurstof, kooldioxide, acetyleen, gasflessen in gasflessenberging circa 6 stuks van elk 501 lassen (constructiewerkplaats) waterstof, propaan, argon dieselolie bovengrondse tank brandstofvrachtwagens dieselolie bovengrondse tank brandstof kranen/shovels diverse oliën (motorolie, vaten op lekbak en tanks onderhoud materieel (werkplaats) hydrauliekolie, kardanolie, transmissieolie etc) antivries vaten op lekbak 2201 onderhoud materieel (werkplaats) koelvloeistoffen vaten op lekbak 2201 onderhoud materieel (werkplaats) smeervetten vaten 100 kg onderhoud materieel (werkplaats) verf divers in PGS opslag 5001 onderhoud (constructiewerkplaats) oplosmiddelen divers in PGS opslag 1001 onderhoud (constructiewerkplaats) reinigingsmiddelen IBC containers wasplaats Ad blue tank onderhoud materieel (werkplaats) Het voornemen omvat geen activiteiten die leiden tot veiligheidsrisico's in de omgeving. Er worden geen Bevi-grenzen overschreden. Op basis van de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) kan worden geconcludeerd dat er geen externe veiligheidsrisico's zijn ter hoogte van de planlocatie ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Nil. Over de spoorlijn worden geen gevaarlijke stoffen vervoerd. Op meer dan 500 m afstand is een buisleiding aanwezig waarmee voldoende afstand aanwezig is tot de planlocatie. Fl RA

14 DEUG Gezien het voorgaande is het aspect externe veiligheid niet relevant. 4.6 Natuur en ecologie In de omgeving is een aantal in het kader van natuur en ecologie relevante gebieden aanwezig namelijk Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide (afstand circa 9 km), Natura 2000-gebied De Wilck (afstand circa 2 km), beschermd natuurmonument Oeverlanden Braassemermeer (afstand ruim 9 km) en EHS-gebied Elfenbaan (afstand circa 50 meter). Door Bureau Waardenburg B.V. is een uitgebreid onderzoek verricht naar de natuur en ecologie. In bijlage 4 is het resultaat van het onderzoek opgenomen. Gezien de aard van de ingreep en de afstand tot de Natura 2000-aebieden (Meijendel en Berkheide en De Wilck) en het beschermde natuurmonument Oeverlanden Braassemermeer kunnen effecten worden uitgesloten. De realisatie van de inrichting heeft geen invloed op het EHS-gebied De Elfenbaan. Voor een onderbouwing wordt verwezen naar bijlage 4. Een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is niet noodzakelijk. De oprichting leidt niet tot negatieve effecten op voorplantings-, rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten. Een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet hoeft niet te worden aangevraagd. Aangezien er geconstateerd is dat er geen negatieve effecten zijn op beschermde gebieden en hun waarden of op strikt(er) beschermde soorten kan er ook van cumulatie van effecten geen sprake zijn. 4.7 Water en bodem Recent is een verkennend bodemonderzoek verricht. Uit het onderzoek volgde dat er sprake is van een licht tot matig verhoogde concentratie barium van het grondwater (van natuurlijke oorsprong). In het grondwater zijn plaatselijk licht verhoogde concentraties zware metalen (nikkel en zink) aangetoond. In de ondergrond zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten zware metalen (kwik, lood, molybdeen en nikkel) aangetoond. De aangetroffen concentraties leveren geen milieuhygiënische risico's op voor de gebruikers of voor het milieu. Het terrein is daarmee van milieuhygiënisch oogpunt geschikt voor het vooringenomen industriële gebruik. De verharding in de sorteerhallen bestaat uit beton, het buitenterrein wordt voorzien van asfaltverharding. Ter hoogte van de locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden wordt een vloeistofdichte verharding toegepast. Voor het parkeren van personenwagens en bedrijfstransportmiddelen alsmede het afzetten van lege inzamelmiddelen (containersystemen) behoeven ingevolge de NRB 2012 geen aanvullende bodembeschermende voorzieningen en maatregelen getroffen te worden. Voor de bedrijfsactiviteiten in combinatie met de te realiseren bodembeschermende

15 voorzieningen en maatregelen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd. Voldaan wordt aan de eisen uit de Wet milieubeheer en de NRB Landschap en archeologie Het plangebied ligt niet in of nabij een Nationaal landschap. In juli 2014 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied. Hoewel op basis van het bureauonderzoek verwacht werd dat het plangebied op de stroomgordel van de Oude Rijn zou liggen, blijkt uit het veldonderzoek dat het plangebied in het komgebied ligt. Er zijn geen oeverafzettingen van de Oude Rijn aangetroffen. In het plangebied is een natuurlijke bodemopbouw van dekafzettingen al dan niet op Hollandveen al dan niet op getijden kreken aangetroffen. De natuurlijke afzettingen worden afgedekt door een recent opgebracht pakket. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumenten-zorg (AMZ) noodzakelijk geacht. In bijlage 5 is het archeologisch onderzoek opgenomen. 4.9 Cumulatie met overige projecten in de omgeving Voor wat betreft mogelijke cumulatie met overige (toekomstige) projecten in de omgeving kan het volgende worden aangegeven. Aangezien er geconstateerd is dat er geen negatieve effecten zijn op beschermde gebieden en hun waarden of op strikt(er) beschermde soorten kan er ook van cumulatie van effecten voor wat betreft natuur en ecologie geen sprake zijn. Op het bedrijventerrein zijn nog twee locaties die ontwikkeld kunnen worden, wat samen omstreeks 1900 m 2 watercompensatie zou vergen, waarvoor in het peilvak van het bedrijventerrein ruimte gevonden moet worden. Een en ander vereist toestemming van de Staat c.q. Zuid-Hollands Landschap, omleggen van het fietspad is voor de gemeente bespreekbaar. Aanlegvergunning voor water graven en een kade is verleenbaar, watercompensatie in de Elfenbaan zal kunnen aansluiten bij de natuurdoelstellingen voor het gebied. Fl RA

16 peuxz Conclusie Gezien de kenmerken van de milieu-effecten van het voornemen in combinatie met de kenmerken/gevoeligheid van de omgeving waarin deze optreden, is de impact van het plan op het milieu gering te noemen. Op grond van het ontbreken van mogelijke belangrijke nadelige effecten voor het milieu is de conclusie gerechtvaardigd dat een volledige m.e.r.-procedure, en daarmee het opstellen van een MER geen toegevoegde waarde heeft in de besluitvorming. Zoetermeer, Dit rapport bevat 16 pagina's 5 figuren. Bijlage 1 bevat 76 pagina's. Bijlage 2 bevat 43 pagina's. Bijlage 3 bevat 39 pagina's. Bijlage 4 bevat 9 pagina's. Bijlage 5 bevat 40 pagina's. Fl RA

17 Ligging Vliko en de globale ligging van het Bedrijventerrein Grote Polder en de meest nabijgelegen woonwijk (Zoeterwoude Rijndijk) peütz Fl RA Figuur 1

18 Kadastrale gegevens P.tPfOjtcter.'iFif I 3s53 Nie-j/A Vti^ rj V.*olrJ..tó«,^21TeZH:w«^e Ge^d En LIJCC.W.-Ï ii.li-'-l ii.., J : ijuj-j-fia-f :.j2-et.ci-.vj peutz Fl RA Figuur 2

19 Geprojecteerde terreinindeling van Vliko PWrajeclenWI 3533 Nieuwe Veüig'ng V,;ko Mdusliieweg 24 Te Zoüewoude Geluid Cn Luchlkwa- ie;t\iekcrvngemjl3s33s-2-ra-fig3-ee.di'.g peütz Fl RA Figuur 3

20 Ligging vliko ten opzichte van relevante gebieden en objecten in de omgeving TDkadaster Fl RA Figuur 4

21 ^ ^ Plangebied Legenda J ~ t Bedrijventerreinen Grote Polder 201; Enkelbestemmingen I **" I Bedrijf Groen Verkeer Verkeer - Verblijfsgebied Water Dubbelbestemmingen L-R Leiding - Riool I L-W Leiding - Water iim«ij Waarde - Archeologie LWSJW^I Waterstaat - Waterkering fstatus Goedgekeurd Vastgesteld Ontwerp Voorontwerp ^Concept Datum Tervisieleqqinq Getekend Verbeelding (globaal overzicht van) NUMRO.0638.BP00007-VAS1 EE ) Functieaanduidingen DE OS JËE Verklaring bedrijf tot en met categorie 2 bedrijf tot en met categorie 3.1 bedrijf tot en met categorie 3.2 bedrijf tot en met categorie 4.1 bedrijf tot en met categorie 4.2 Ondergrond GBKN [gjjjjj verkooppunt motorbrandstoffen met Ipg I IHI vulpunt Ipg Gebiedsaanduidingen geluidzone - industrie veiligheidszone - Ipg Schaal: 1:8000 P:\Projecten\F\FI 3833 Nieuwe Vestiging Vliko Industrieweg 24 Te Zoeterwoude Geluid En Vj.uchtkwaliteit\tekeningen\FI RA-Fig5-EE.dwg peutz Postbus AR ZOETERMEER Tel. (079) Fax (079) Internet Fl RA Figuur 5

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark Datum 7 februari 2012 Versie Definitief Opdrachtgever PolanenPark CV Opsteller Willie Fikken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg. Gemeente Horst aan de Maas

Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg. Gemeente Horst aan de Maas Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg Gemeente Horst aan de Maas Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg Gemeente Horst aan de Maas Rapportnummer: 211X06170 Datum: 8-7-2014 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Beemster Definitief Gemeente Beemster Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 17 januari 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

MER - Aanmeldingsnotitie

MER - Aanmeldingsnotitie MER - Aanmeldingsnotitie CRV BV Postbus 454 6800 AL ARNHEM Locatie: Brédyk 32 9088 BX WIRDUM Datum: 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens... 4 1.1. Naam en adres aanmelder... 4 1.2. Plaats

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 Sloegebied Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 1. Hoofdpunten van het MER De gemeenten Borsele en Vlissingen willen de bestemmingsplannen

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 17 april 2013 / rapportnummer 2712 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0.

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0. Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling Auteur J. Schaminée Registratienummer 13.49941 Versie 1.0 Status Definitief Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten Notitie Contactpersoon Niels Bronsgeest Datum 16 november 2012 Kenmerk N001-1211026NAB-ege-V02-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk Ontwikkeling KVL versus m.e.r.-regelgeving In het kader van het bestemmingsplan KVL dient getoetst te worden of er sprake is van verplichtingen

Nadere informatie

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 september 2012 / rapportnummer 2266 204 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere September 2013 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Verantwoording

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding

Nota van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding Nota van toelichting Algemeen 1. Inleiding Met deze wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit mer) wordt in de eerste plaats uitvoering gegeven aan het arrest van het Hof van Justitie

Nadere informatie

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Februari 2011 1. I N L E I D I N G U heeft Partners RO gevraagd of het realiseren van de uitbreiding van de jachthaven Wemeldinge

Nadere informatie

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1 MER Deel 1 Deel 1 1 EP200808228611 Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl Correspondentieadres Nederlandse Aardolie Maatschappij BV t.a.v. Herontwikkeling olieveld Schoonebeek

Nadere informatie