Visie op Hernieuwbaar Gas Hernieuwbaar gas; de schakel naar een Bio-Based Economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op Hernieuwbaar Gas Hernieuwbaar gas; de schakel naar een Bio-Based Economie"

Transcriptie

1 Visie op Hernieuwbaar Gas Hernieuwbaar gas; de schakel naar een Bio-Based Economie Advies voor het energierapport 2015 Gerd van de Logt Algemeen directeur St. Groen Gas Nederland Ulco Vermeulen Voorzitter St. Groen Gas Nederland Vier Handreikingen ( monomest, grasraffinage, vergassing, aquatische biomassa) om te groeien naar 10 bcm hernieuwbaar gas ( ¼ van duurzame energie in NL) in combinatie met bio based toepassingen voor de industrie.

2 Visie op hernieuwbaar gas. In 2050 is de energievoorziening klimaatneutraal en is de biobased economy werkelijkheid geworden. Zon en wind zijn in omvang sterk gegroeid ten opzichte van nu; er is fors energie bespaard. Ook de vraag naar biomassa is sterk gestegen, als belangrijke grondstof voor zowel energietoepassingen als industriële producten. Een substantieel deel van die biomassa wordt ingezet in de vorm van hernieuwbaar gas 1. Hernieuwbaar gas vormt in 2050 een belangrijke flexibele schakel tussen biomassa als grondstof en de hoog waardige toepassingen in de biobased economy en de duurzame energie voorziening. In de energievoorziening wordt hernieuwbaar gas, zowel gebruikt voor hoge temperatuurwarmte in de industrie, lage temperatuurwarmte in delen van de gebouwde omgeving, productie van elektriciteit en warmte in bio WKK installaties, als brandstof voor zwaar transport. De verwachting is dat in 2050 minimaal een markt van 10 miljard m 3 aeq (ruim 300 PJ) hernieuwbaar gas zal bestaan, als onderdeel van de totale vraag naar duurzame biomassa. Die hoeveelheid biomassa is nu nog niet beschikbaar als elk land overschakelt naar een duurzame economie. Ook zijn er betere conversieroutes naar hernieuwbaar gas nodig. De ontwikkeling van biomassastromen en het verbeteren van conversieroutes kost tijd. Het is zaak om daar nú al op in te zetten, bij voorkeur op ontwikkelingen die meervoudige waarde bieden voor zowel de duurzame energievoorziening, de biobased economy als voor andere maatschappelijke vraagstukken (bv. duurzame melkveehouderij). De uitdagingen zijn: 1. Verbeterde conversietechnieken: de beschikbare biomassa efficienter omzetten voor energie en industrietoepassingen. 2. Duurzame ontwikkeling biomassastromen: de hoeveelheid binnenlandse biomassa beter benutten en ontwikkelen van importstromen waarbij Nederland waarde toevoegt en inzet op meervoudige toepassingen. Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om de verdere ontwikkeling van hernieuwbaar gas ter hand te nemen. Nederland is een geavanceerd gasland en heeft internationale duurzame leiders als AkzoNobel, DSM en FrieslandCampina die inzetten op een bio based economie waarbij 1 Onder hernieuwbaar gas wordt in deze notitie verstaan: alle gas uit hernieuwbare bronnen zoals biogas, biogas opgewerkt tot aardgas (groen gas), syngas en bio-lng. 3 Mei 2015 Visie op Hernieuwbaar Gas van nu naar 2030 en 2050

3 hernieuwbaar gas een rol kan spelen. Het is daarom logisch dat juist in Nederland wordt ingezet op de ontwikkeling van het potentieel van hernieuwbaar gas en op de versnelling daarvan. De ontwikkeling ziet er als volgt uit: Lange termijn (tot 2050) De energievoorziening is geheel klimaatneutraal en de biobased economie is werkelijkheid geworden. Ten opzichte van nu is de vraag naar duurzame biomassa sterk toegenomen en als onderdeel daarvan de vraag naar hernieuwbaar gas. Vergisting, vergassing en (bio)raffinage zijn gemeengoed, de benodigde biomassa komt zowel uit Nederland als uit import, en is afkomstig van allerlei reststromen en van aquatische teelt. Middellange termijn (tot 2030) Door betere conversietechnieken te ontwikkelen om biomassa om te zetten in gas waarbij zo mogelijk de biomassa eerst als grondstof wordt gebruikt voor de industrie, productie van biomassa in zoet en zoutwater, productie en raffinage van gekweekte gewassen kan het gebruik van biomassa worden gemaximaliseerd. Dat geldt niet alleen in Nederland maar ook elders, hetgeen exportkansen oplevert. Nabije toekomst (tot 2020) De hernieuwbare gassector heeft vier handreikingen om een structurele brug te vormen met de bio based economie. 1. Een cruciale stap is opschaling ( zgn. Jumpstart) van kleinschalige mono mestvergisting om het potentieel aan mest beter en meer duurzaam te benutten. Boerderijen kunnen zelfvoorzienend worden en methaanuitstoot kan fors reduceren. 2. Nederland zet ook goede stappen met vergassing van biomassa. Dit is in de fase van opschaling naar industriële demonstratie en eerste commerciële uitrol. 3. Er worden serieuze stappen gemaakt met grasraffinage waarbij ook eiwitten worden gewonnen. 4. Nederland kan koploper worden in verduurzaming door in te zetten op aquatische biomassa waarbij grootschalig eiwitten en biogas wordt geproduceerd. Dit is een mogelijke game changer goed passend bij de intrinsieke competenties van Nederland. Hier is fundamenteel onderzoek gestart dat rond 2020 kan leiden tot eerste commerciële activiteiten. Waar gaan we naar toe? In 2050 zal de economie voor een belangrijk deel circulair en biobased zijn, en de energievoorziening duurzaam. Daarbij wordt sterk ingezet op energieefficiëntie én wordt het aandeel hernieuwbare energie fors verhoogd. 4 Mei 2015 Visie op Hernieuwbaar Gas van nu naar 2030 en 2050

4 De precieze uitwerking zal er voor elke sector anders uitzien, vanwege verschillen in de aard van het energiegebruik en vanwege verschillen in de beschikbare alternatieven. Zie ook de tabel verderop in deze paragraaf. Dit is eigen aan transities: er is niet één blauwdruk. Er is ook niet één silver bullet techniek die alle vraagstukken oplost. In de verschillende scenario s die zowel nationaal als internationaal zijn gemaakt zijn echter wel enkele robuuste kenmerken terug te vinden, zoals: Biomassa wordt een belangrijke bron voor zowel energie als voor grondstoffen voor de industrie Het aandeel biomassa in de duurzame mix zal naar verwachting oplopen tot >50% Er kan nog niet precies voorspeld worden welke sector welke hoeveelheden biomassa zal vragen en in welke vorm. Dit is onder andere afhankelijk van marktprijsontwikkeling van zowel biomassa als van de alternatieven. Flexibiliteit in het systeem is belangrijk. Er is naar verwachting in 2050 een markt van miljard m 3 aeq hernieuwbaar gas voor al deze opties bij elkaar, mede omdat gas die flexibiliteit kan geven. Voor 2030 is een aandeel van > 5 miljard m 3 aeq ambitieus, maar haalbaar. De beschikbare binnenlandse hoeveelheid biomassa, inclusief reststromen, is te klein om in al die claims uit de verschillende sectoren te voorzien. Import en/of door Nederland ontwikkelde teelt van biomassa is noodzakelijk. Vraag naar hernieuwbaar gas in 2050 We verwachten in 2050 een vraag naar hernieuwbaar gas in Nederland die minimaal miljard m 3 aeq (10 20 bcm) bedraagt. De marktvraag is afhankelijk van het gevoerde beleid, en van de prijs van hernieuwbaar gas; er zijn immers alternatieven voor de meeste toepassingen. De omvang van bcm is mede ontleend aan scenariostudies voor Netbeheer Nederland. Het aandeel biomassa in de totale energie voorziening varieert daarin van PJ. Uitgedrukt in gaseenheden levert dat een range op van bcm. Een deel daarvan zal daadwerkelijk als hernieuwbaar gas worden ingezet. Tussen 2030 en 2050 zal het aandeel biomassa en daarbinnen de omvang aan hernieuwbaar gas verder groeien. Aanvullende informatie is: - In een klimaatneutrale gebouwde omgeving zal een deel van de gebouwen met hernieuwbaar gas worden verwarmd, de vraag bedraagt 1 12 bcm, afhankelijk van de prijs. - De huidige aardgasvraag van de industrie voor feedstock bedraagt 3 4 bcm, waarvan een substantieel vervangen kan worden door hernieuwbaar gas. Daarnaast zal vraag in de (chemische) industrie ontstaan naar biomassa, waarvan deels hernieuwbaar gas, voor bio WKK en voor vervanging van andere fossiele grondstoffen. - In de transportsector ontstaat een vraag naar hernieuwbaar gas ( incl. LNG), in het bijzonder voor zwaar(der) transport over weg en water van 1 7 bcm in 2050, waarvoor weinig alternatieven zijn. - Tot slot is er een afzetmarkt voor flexibele elektriciteitsproductie. Al met al is een marktomvang van tenminste bcm voor hernieuwbaar gas in 2050 zeker niet te ruim geschat. 5 Mei 2015 Visie op Hernieuwbaar Gas van nu naar 2030 en 2050

5 Derhalve kunnen we het volgende constateren: Het is van belang om nieuwe biomassastromen te ontwikkelen, aangezien de geschetste ontwikkelingen ook gelden voor het buitenland. Flexibiliteit in het systeem wordt gefaciliteerd door in te zetten op conversieroutes die de biomassa omzetten naar een vorm die: o Breed inzetbaar is in de verschillende toepassingssectoren. o Met lage kosten getransporteerd kan worden. o En gemakkelijk kan worden opgeslagen. Hernieuwbaar gas heeft die systeemeigenschappen en vormt daardoor een belangrijke schakel in de toekomstige economie en energievoorziening. Dit geldt zowel voor binnenlands transport en distributie, als voor transport uit en naarhet buitenland. Hernieuwbaar gas kan geleidelijk het aardgas (deels) vervangen. De verschillende toepassingen van biomassa verschillen in toegevoegde waarde voor de samenleving. Cascadering is daarom een belangrijk onderdeel van elke strategie. Daarbij worden eerst hoogwaardige stoffen zoals eiwitten uit de biomassa gehaald, en wordt het restant stap voor stap steeds verder verwerkt, waarbij efficiënte verwerking de voorkeur heeft. Het is daarom van belang om in te zetten op de ontwikkeling van conversieroutes die aan dit principe voldoen. Door de in Nederland aanwezige kennis met betrekking tot gas en de wijdvertakte fysieke gasinfrastructuur heeft Nederland belangrijke comparatieve voordelen bij het ontwikkelen van kennis en technologie op het gebied van hernieuwbaar gas. Hier liggen kansen voor exportmarkten. Energietransitie is ook werk en bedrijvigheid De energietransitie is niet alleen goed voor het klimaat en de energiezekerheid, maar ook goed voor werkgelegenheid en voor de bedrijvigheid in Nederland. Twee voorbeelden: 1. De biobased economy in Nederland was in 2011 goed voor een toegevoegde waarde van circa 3 miljard euro. De biobased delen van de materialen, energie en chemiesectoren in Nederland boden in 2011 samen arbeidsplaatsen. 2. Een energietransitie in de gebouwde omgeving zou tot het tussenjaar 2030 jaarlijks 2,3 miljard euro aan additionele investeringen vergen, wat resulteert in +0,7% BBP, een bruto werkgelegenheidstename met arbeidsjaren in de periode tot 2030, en 20 miljard euro minder energie import in dezelfde periode. In de volgende tabel staat het toekomstbeeld per sector geschetst met daarbij de belangrijke veranderingen ten opzichte van het heden, plus de specifieke waarde van hernieuwbaar gas in het toekomstbeeld. 6 Mei 2015 Visie op Hernieuwbaar Gas van nu naar 2030 en 2050

6 Toekomstbeeld per sector en specifieke waarde van hernieuwbaar gas Gebouwde omgeving: productie lage temperatuur warmte Industrie: productie hoge temperatuur warmte Elektriciteit Transport Industriële Grondstoffen Beeld 2050 Specifieke waarde hernieuwbaar gas Forse vermindering van warmtevraag (efficiency) Meer warmtelevering en warmtepompen Geen aardgas, wel hernieuwbaar gas Piekvoorziening Gasnet ligt er al Kans voor bio wijk WKK in stedelijk gebied Oplossing voor gebieden waar andere opties te duur zijn Vermindering van warmtevraag (efficiency) Mix: Vaste biomassa, Hernieuwbaar gas, Fossiel + CCS Piekvoorziening Gasnet ligt er al Goedkoop energietransport Toename aanbodgestuurde bronnen (zon, wind). Flexibiliteit in vraag en aanbod steeds belangrijker. Mix: Zon, wind, water, biomassa, fossiel + CCS, kern Piekvoorziening mogelijk Flexibiliteit van gascentrales Goedkoop energie transport Licht transport: betere efficiency, en elektrisch Zwaar transport: duurzame biofuels en bio LNG Een van de weinige serieuze opties voor klimaatneutraal zwaar transport Grotendeels biomassa in plaats van fossiele brandstoffen als grondstof t.b.v. biobased chemie Goedkoop transport Gasnet ligt er al Flexibel in inzet kan syngas als secundair product naar andere sectoren afzetten Hoe komen we daar? De benutting van het potentieel van hernieuwbaar gas vergt ontwikkel projecten op de volgende twee sporen: Spoor 1: verbeteren van conversie. Dit betreft het ontwikkelen en marktrijp maken van conversieroutes voor hernieuwbaar gas. Het gaat daarbij concreet om vergisting, waarbij voor de kortere termijn de grootste kansen liggen bij het vergroten van gasproductie uit GFT en rioolslib en mono mestvergisting. Voor de iets langere termijn liggen er grote kansen voor vergassingstechnieken en raffinage van biomassa, bijvoorbeeld van gewassen zoals gras. Vergassing is een techniek waarbij droge biomassa omgezet wordt in gas door verhitting. Raffinage is een techniek om eerst hoogwaardige stoffen zoals eiwitten uit de biomassa te winnen, waarna het restant verder kan worden verwerkt, bijvoorbeeld tot hernieuwbaar gas (cascadering). Spoor 2: ontwikkeling van nieuwe biomassastromen. Het ontwikkelen van nieuwe en optimaliseren van bestaande biomassastromen voor hernieuwbaar gas is belangrijk omdat biomassa schaars wordt, er zijn immers veel potentiele gebruikers. Het is zaak hierbij in ieder geval het nationale deel te maximaliseren. Optimalisatie van grasteelt voor bio energie en voor biochemie toepassingen past in dit spoor. Daarnaast is er ook een groot toekomstig potentieel aan aquatische biomassa nodig, zoals (macro) algen, ter invulling van de grote toekomstige vraag naar biomassa. 7 Mei 2015 Visie op Hernieuwbaar Gas van nu naar 2030 en 2050

7 In onderstaande kaders staan vier handreikingen benoemd die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het potentieel van hernieuwbaar gas met een brug naar de bio based economie. Mono mestvergisting Mest is de grootste biomassabron (2030: 30 PJ) om te benutten voor de productie van hernieuwbaar gas en de gelijktijdige ontwikkeling van een biobased economy. Door mestvalorisatie zijn er additionele grondstoffen te winnen. Kleinschalige mono mestvergisting is een cruciale ontwikkeling om deze groei binnen milieukaders en een circulaire economie mogelijk te maken. Mono mestvergisting op boerderijschaal, is het produceren van biogas zonder inzet van co substraten. Er is geen transport van met biomassa nodig en door vergisting van dagverse mest zijn de energieopbrengsten hoger en kan de uitstoot van methaan sterk reduceren. Er is tevens reductie van stikstof en ammoniakuitstoot. Mono mestvergisting is marktrijp, maar vergt nog verdere ontwikkeling om de techniek breder toepasbaar te maken. Grasraffinage Uit geteelde gewassen, zoals gras, kunnen eerst de eiwitten worden gewonnen. Vervolgens kan het restproduct verder worden benut, bijvoorbeeld door vergisting of vergassing tot hernieuwbaar gas. De eiwitten kunnen worden ingezet in de foodsector, maar ook worden geraffineerd tot andere hoogwaardige chemische grondstoffen. Vergisting is een bewezen techniek, de winning en vooral de raffinage van eiwitten is in het ontwikkelstadium. Vergassing Op dit moment is het meest grootschalige gebruik van biomassa het bij en meestoken van houtpellets in elektriciteits centrales. Door de biomassa eerst te vergassen wordt niet alleen het potentiële rendement van het biomassagebruik groter, maar wordt de biomassa ook veel flexibeler inzetbaar: als hernieuwbaar gas voor de productie van warmte en elektriciteit; als biobased syngas, grondstof voor de chemische industrie; als Bio LNG, transportbrandstof. De techniek is bewezen in een pilot van 4 MW, voor verdere ontwikkeling is opschaling nodig.. Aquatische biomassa Door de vele claims vanuit erschillende sectoren op biomassa in combinatie met de beperkte beschikbaarheid van land voor landbouw dreigt op termijn op land een battle for biomass. In dat geval biedt de oceaan een interessante optie. Grootschalige teelt van macro algen is mogelijk in de oceaan en daar waar de zee gemiddeld 20 o C is. Met een groeitempo van 6% per dag is er grootschalige productie van bijvoorbeeld eiwitten en biogas mogelijk. Dit zijn potentiele game changers van de biobased economy en kunnen bijdragen aan ecologische verbetering van de zee.. De verwachting is dat, als de technische en ecologische haalbaarheid van deze optie in de praktijk is bewezen, de economische haalbaarheid zeer goed is. De techniek is in het stadium van fundamenteel onderzoek. De ontwikkeling betreft technieken die in verschillende technologische fases zitten. De teelt van macro algen bevindt zich nog in het onderzoekstadium, terwijl mono mestvergisting marktrijp is. De twee andere genoemde ontwikkelsporen vergassing en grasraffinage zitten daar tussenin. 8 Mei 2015 Visie op Hernieuwbaar Gas van nu naar 2030 en 2050

8 Welke stappen zijn nu nodig? Er zijn nieuwe beleidskaders nodig om meervoudige verwaarding en strategische posities in de bio based economie te borgen. De volgende principes kunnen daarbij het verschil maken: In de huidige (SDE) stimulering is maximalisatie van energieproductie dominant, er is bredere (slimmere) waardering nodig. Begin vandaag met het voorbeeld monomestvergisting. Mono mest vergisting heeft veel meer duurzame voordelen dan covergisting, door kleinere schaalgrootte van mono mest past dit nog onvoldoende in ons systeem voor verduurzaming; Innoveer met meer focus ( Must Win Battles). De huidige TKI regeling(en) hebben beperkte mogelijkheden om game changers als aquatische biomassa te stimuleren. Dergelijke game changers hebben een grotere Valley of Death te overbruggen. De onderzoeksgelden en SDE+gelden dienen in de komende decennia meer actief gericht te zijn op het verbeteren van de conversietechnieken enerzijds en het vergroten van biomassastromen met meervoudige benutting anderzijds; Kaders voor hernieuwbare energie en grondstoffen zodanig veranderen dat ze structureel de voorkeur krijgen boven fossiele brand /grondstoffen en ze op termijn veel internationale bedrijvigheid genereren in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld door serieuze beprijzing van CO2 uitstoot en/of oplopende bijmengverplichting voor hernieuwbaar gas in het huidige aardgas. 9 Mei 2015 Visie op Hernieuwbaar Gas van nu naar 2030 en 2050

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Groengas in verkeer en vervoer

Groengas in verkeer en vervoer Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Rotterdam, 26 oktober 2012 Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Koen Vervoort Rutger Beekman Marten

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Wageningen UR Livestock Research

Wageningen UR Livestock Research Wageningen UR Livestock Research Partner in livestock innovations Rapport 505 Kansen en bedreigingen voor mestvergisting en groengasproductie in de Gelderse landbouw Een eerste verkenning September 2011

Nadere informatie

Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS

Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS ^ * Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS * Heldergroen gas Een visie op de duurzaamheid van groen gas Inhoud Waarom deze visie? 5 Samenvatting 6 1. Wat is groen gas? 9 1.1 Groen

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Rol en positie van het onderzoeksprogramma BioSolar Cells in de energietransitie Lucien Hanssen Huib de Vriend Nijmegen / Driebergen Juni

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem Samenvatting juli 2014 ECN-O-14-010 Joode, J. de ECN Beleidsstudies Postbus 1 1755 ZG Petten T: +31 88 515 8250 dejoode@ecn.nl ecn.nl

Nadere informatie

Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020. Rapportage in opdracht van SenterNovem EINDVERSIE

Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020. Rapportage in opdracht van SenterNovem EINDVERSIE Rapportage in opdracht van SenterNovem EINDVERSIE Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020 Auteurs: Ir. Jaap Koppejan, Procede Biomass BV Dr. Ir. Wolter Elbersen, WUR-AFSG

Nadere informatie

Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten

Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Inschatting werkgelegenheidseffecten in 2020 Rapport Delft, juni 2013 Opgesteld door: M. (Marit) van Lieshout G.E.A. (Geert) Warringa G.C. (Geert) Bergsma

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Een duurzame brandstofvisie met LEF

Een duurzame brandstofvisie met LEF De belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland Titel te positioneren voor foto zodanig dat deze goed leesbaar is De belangrijkste uitkomsten uit het

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

MeLKVeeHOUDerIJ, bron Van DUUrzaMe energie energy

MeLKVeeHOUDerIJ, bron Van DUUrzaMe energie energy MELKVEEHOUDERIJ, bron van duurzame energie energy colofon Energy Dairy 2025 Melkveehouderij, bron van duurzame energie Drs. P.M. Leltz (Syncera Milieu) Dr. J.M. Vroom (Syncera Milieu) Met bijdragen van:

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie