FACTSHEET TRANSSEKSUEEL/TRANSGENDER/INTERSEKSUEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACTSHEET TRANSSEKSUEEL/TRANSGENDER/INTERSEKSUEEL"

Transcriptie

1 FACTSHEET TRANSSEKSUEEL/TRANSGENDER/INTERSEKSUEEL Transseksueel Transgender Travestiet Interseksueel Gaan uit van m/v ja nee ja varieert model Geboren als biologisch m/v ja meestal ja nee (tijdstip van ontdekking varieert) Concept van soms altijd nee soms sekse/gender tweedeling politiek betwist Zwaartepunt medisch politiek? (mogelijk medisch sociaal?) Voorkomen homoseksualiteit In eigen perceptie voor GAB: Moeilijk te zeggen In eigen perceptie na GAB: Waarschijnlijk meer dan aan behandelaars wordt gerapporteerd en meer dan in de algemene bevolking. In perceptie van meeste anderen voor GAB: De meeste anderen (incl. behandelaars) nemen als uitgangspunt het biologische geslacht van de betrokkene en zien vanuit die blik ook homoseksuelen onder nog onbehandelde transseksuelen. Over de percentages is weinig bekend. In perceptie van meeste anderen na GAB: Is weinig over bekend. Sommige transseksuelen rapporteren dat er in deze groep veel homo- en biseksuelen zijn, die dit niet aan hun behandelaars vertellen. Dit omdat de behandelaars de homoseksualiteit dan mogelijk als tegenargument tegen de diagnose transseksualiteit zouden gebruiken en daarom de behandelmogelijkheden zouden beperken. In eigen perceptie: Daar de m/v categorieën niet erkend worden, is het concept homoseksualiteit niet van toepassing. In perceptie van meeste anderen: Afhankelijk van hoe anderen de sekse van de betrokkene en diens partners waarnemen In eigen perceptie: Komt even veel voor als in algemene bevolking. In perceptie van meeste anderen: Komt even veel voor als in algemene bevolking. In eigen perceptie: Niet bekend (afhankelijk van hoe eigen sekse/gender wordt gezien) In perceptie van meeste anderen: NB:De categorie homoseksualiteit is in deze alleen van toepassing door interseksuelen toch als man of vrouw waar te nemen. Het is discutabel of dit passend is. Daar de meeste interseksuelen zich wel als man of vrouw presenteren (en mogelijk zien), wordt dit onderwerp hier toch opgenomen. Per type interseksconditie varieert het aandeel homoseksuelen. Bij sommige soorten komen meer lesbische vrouwen voor, bij andere soorten is het parallel aan de algemene bevolking. Er is weinig over bekend. Soms ondergaan interseksuelen een GAB. Dit heeft dan zijn weerslag in de perceptie van de seksuele geaardheid (mogelijk door de betrokkene zelf en waarschijnlijk zeker bij de meeste anderen)

2 Definities In deze factsheet gaat het om een viertal verschijnselen, die niet zozeer met seksuele oriëntatie maar met genderidentiteit te maken hebben. Bij travestie/transgender/ transseksualiteit kan men spreken van een continuüm, met variërende maten van een stoornis in de genderidentiteit. Voor dit verschijnsel bestaat tot op heden geen medische verklaring, en diagnose geschiedt vooralsnog aan de hand van zelfbenoeming. Bij interseksualiteit gaat het om een twintigtal bekende genetische, endocrinologische of fysieke tussenvormen tussen mannelijk en vrouwelijk (volgens de definities van de van Intersex Society of North America). Dit is een medische conditie, die volgens de gangbare diagnostische criteria zelfs een uitsluiting vormt voor de diagnose genderidentiteitsstoornis (GIS). Over interseksualiteit is weinig bekend in Nederland. De relatie tussen de verschillende condities staat hierboven in een matrix. Deze condities hebben met elkaar gemeen dat zij met genderidentiteit te maken hebben eerder dan met seksuele voorkeur. Daarnaast is er een nadrukkelijke relatie met homoseksualiteit. Veel van deze condities worden (door de buitenwereld maar ook door de betrokkenen zelf) verward met homoseksualiteit vanuit de gedachte dat er een gemeenschappelijke basis ligt in het verstoorde genderperspectief. Veel transseksuelen zijn hetzij voor hetzij na een geslachtsaanpassende behandeling (GAB) homoseksueel, al is dat een onderwerp waarover weinig bekend is. Het % mensen van wie de seksuele voorkeur gelijk blijft dan wel wisselt na de operatie is niet bekend. Waardoor ontstaat verwarring In het denken over gender dient een onderscheid te worden gemaakt tussen vier begrippen: genderidentiteit, genderrolgedrag, lichamelijk geslacht en seksuele oriëntatie. Mensen kunnen op al deze dimensies verschillende posities innemen en in de praktijk zijn tal van combinaties mogelijk. Er zijn zowel biologische als culturele factoren die bijdragen tot de wording van mannen en vrouwen met diverse seksuele voorkeuren. In de westerse wereld wordt al zeker sinds de 19 e eeuw vooropgesteld dat er een strikte tweedeling tussen de seksen zou bestaan bij een veronderstelde heteroseksualiteit. Deze strikte tweedeling is vooral een probleem voor mensen die om welke reden dan ook niet in dit patroon willen/kunnen passen. Vooral in de Verenigde Staten neemt het genderactivisme toe: mensen die zich niet aan een van de twee seksen willen conformeren. Analyse van de problematiek: Medisch Tot nu toe kan een GIS niet medisch worden vastgesteld: men gaat uit van zelfmelding 1. Bij de daaropvolgende diagnose speelt de DSM IV (1994) een belangrijke rol. De diagnose dient vooral om vast te stellen dat de vraag om behandeling NIET uit een psychologische stoornis en niet uit een medische conditie als interseksualiteit voorkomt. Daarnaast zijn er nog drie criteria voor vaststelling: een sterke en aanhoudende genderidentificatie met het andere geslacht, zich voortdurend niet op haar/zijn gemak voelen met zijn of haar sekse en/of het gevoel te hebben dat het niet juist is zich volgens deze sekse te gedragen. De stoornis veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of functioneren op andere belangrijke terreinen. Interseksualiteit is slechts onder specifieke omstandigheden bij de geboorte vast te stellen, nl. bij de geboorte van een kind met een zichtbare stoornis in de geslachtsdiffentiatie. Er is geen medisch protocol met betrekking tot de behandeling van deze kinderen; er is ook 1 Er zijn volgens de hersenbiologen ook hier aanwijzingen dat mogelijkerwijs sprake is van een biologische oorzaak van transseksualiteit, waar in de hersenen van enkele MV transseksuelen de seksueel dimorfe kern als die van vrouwen is gevonden. Transseksuelen schizofreen? Psychiater haalde hiermee het nieuws, maar het wordt niet uit onderzoek bevestigd. Transseksualiteit hoeft niet noodzakelijk gepaard te gaan met psychopathologie.

3 verwarring in Nederland over wat de beste gang van zaken is, al zal een interdisciplinair team van artsen zo snel mogelijk zeggen of het kind beter een meisje of beter een jongetje zou kunnen zijn. De gevolgen van deze behandeling wordt niet altijd aan de betrokkenen verteld. Als de keuze is gemaakt, worden de uiterlijke kenmerken operatief hieraan aangepast. Bij veel interseksuelen wordt hun conditie pas in of zelfs na de puberteit duidelijk. Ook hier zijn de betrokkenen vaak onwetend over de gevolgen. De behandeling Het is mogelijk om medisch (operatief of hormonaal) correcties aan te brengen die verlichting van de GIS of interseksualiteit kunnen brengen, al zal niet iedereen dat willen. Sinds de eerste geslachtsaanpassende behandeling (GAB) bij transseksualiteit aan het eind van de jaren veertig, zijn in de wereld in toenemende mate behandelingen uitgevoerd. Voor het medische traject bestaat een internationaal behandelingstraject, de zgn. Standards of Care (SOC) van de HBIGDA (International Harry Benjamin Gender Dysphoria Association), dat met kleine aanpassingen door de gezondheidsraad, ook in Nederland wordt gevolgd. Het traject bestaat uit twee fasen: in de eerste wordt een diagnose gesteld op basis van formele psychiatrische criteria; in de tweede fase wordt de sterkte van de wens tot geslachtsaanpassing getest (onder meer door psychotherapie en de zgn. Real life test). Dan volgt eventueel een behandeling met hormonen en een operatieve behandeling. Behandeling in Nederland kan uitsluitend via het Gender Centrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Jaarlijks melden zich ruim 200 mensen; hiervan worden 80 niet behandeld, 20 vallen af; en per jaar beginnen met behandeling. Omdat er maar één centrum is waar deze behandelingen worden uitgevoerd, is er een lange wachtlijst, die kan oplopen tot een jaar. Het totale proces duurt ook lang. Na aanvang duurt de psychologische screening 4 7 maanden; de zgn. real life test (waarin men als het gewenste geslacht moet leven) duurt in Nederland 18 maanden; de wachttijd voor chirurgie is dan nog 10 tot 12 maanden. In totaal is men dan dus minstens vier jaar verder. Er zijn twee wetenschappelijke onderzoeken in Nederland gedaan naar de effecten van de GAB (Kuiper 1991; Smith 2003). Uit beide onderzoeken blijkt het succes van de behandeling. Genderdysforie bij kinderen De laatste jaren is een discussie ontstaan over genderdysforie bij kinderen, dat is het feit dat kinderen ongelukkig zijn met het geboortegeslacht. Er is een vraag in hoeverre bij deze kinderen al vroeg (vanaf 12 jaar) met puberteitsremmende hormoonbehandelingen moet worden begonnen, ten einde een eventuele latere GAB makkelijker te laten verlopen. Het is niet bekend bij hoeveel kinderen dit voorkomt. De meeste kinderen met een GIS zullen zich als volwassenen niet ontwikkelen tot transseksuelen. Bij GISjongens is dit vooral gerelateerd aan latere homoseksualiteit Bij een weloverwogen diagnostische procedure en strenge selectiecriteria kunnen adolescenten worden gekozen bij wie vroege hormoonbehandeling zin heeft. Zij kunnen vanaf de leeftijd van 12 jaar een puberteitsremmende hormoonbehandeling krijgen, die omkeerbaar is. Momenteel zijn circa 30 jonge kinderen en pubers behandeld. De behandeling heeft grote positieve gevolgen: de genderdysforie verdween, de subjecten waren tevreden en psychisch stabiel. Transgenders Een toenemend aantal mensen kiest ervoor om geen (totale) GAB te ondergaan. Daarvoor kunnen ideologische en sociale redenen zijn, omdat zij zich niet thuis voelen in een strikt geslachtelijke dichotomie en omdat zij graag hun vruchtbaarheid willen behouden. Een (gedeeltelijke) behandeling van transgenders is in Nederland niet mogelijk; allereerst omdat het behandelingsprotocol van de gezondheidsraad uit 1984 dat niet mogelijk maakt; deels omdat er een weerstand bij de genderteams bestaat om hermafrodieten te maken.

4 Toch wensen veel transgenders juist een gedeeltelijke behandeling. Verwacht mag worden dat door de komst van Internet het mogelijk is om hormonen te importeren uit het buitenland, met alle gevolgen voor de gezondheid van dien. Sociaal Sociale tolerantie ten aanzien van transseksualiteit neemt in Nederland toe. De tolerantie ten aanzien van transgenders is minder, omdat zij veel mensen in verwarring brengen. Travestieten zijn de laatste jaren uit de kast gekomen en worden meer geaccepteerd dankzij de publieke optredens van show drag queens en bekende personen. In het verleden werden mensen met een GIS vaak niet toegelaten tot homoseksuele communities. Met transgenders speelt dit nog steeds. Veel mensen hebben behoefte aan contact met anderen die zijn zoals zijzelf. Daarnaast heeft men behoefte aan contact met gelijkgestemden. Een actieve transbeweging ontbreekt echter in Nederland. Wel is er een informeel circuit van sociale en zelfhulpgroepen. Wegens de onzichtbaarheid van interseksualiteit ondervinden interseksuelen vrijwel geen sociale steun. Psychosociaal In case studies (overgenomen in de DSM) zijn verschillende psychosociale problematieken beschreven die het gevolg zijn van de afwijkende positie van mensen met een GIS, zoals depressiviteit, negatief zelfbeeld, suicidegedachten als gevolg van de onvrede met het eigen lichaam, sociaal isolement/marginalisatie en relatieproblemen. Veel mensen met GIS raken sociaal geïsoleerd. Kinderen met een GIS ontwikkelen vaak angststoornissen en depressie. Adolescenten : suicide en suicidepogingen. Volwassenen: angst en depressieve symptomen. Ook zelfcastratie komt voor. Uit de literatuur blijkt dat over het geheel genomen VM-transseksuelen (van vrouw naar man) tijdens en na een geslachtsaanpassende behandeling (GAB) beter functioneren dan MV (van man naar vrouw). Dit heeft diverse oorzaken. Allereerst is de sociale positie van mannen in de maatschappij beter dan die van vrouwen. VM transseksuelen zijn gemiddeld jonger wanneer zij een GAB krijgen dan MV. MV hebben daarom behalve een verder ontwikkeld lichaam ook vaak kinderen uit een heteroseksuele relatie. Na de GAB blijkt de genderdysforie afwezig, de tevredenheid met de lichaamskenmerken is toegenomen, de uiterlijke verschijning past beter bij het gewenste geslacht, men functioneert goed op sociaal en seksueel gebied en heeft geen spijt. Suïcidepogingen komen zowel voor als na een GAB aanzienlijk vaker voor bij MV dan bij VM; MV haken vaker af tijdens de real life test, aangezien de eisen van de test voor hen veel zwaarder uitvallen, omdat zij maatschappelijk meer zichtbaar zijn. Smith (2003) onderzocht de gegevens die konden voorspellen wanneer mensen de GAB met succes zullen afronden en welke risico lopen de behandeling voortijdig af te breken. Degenen met hogere mate van genderdysforie, psychische stabiliteit en een bijpassende lichamelijke verschijning waren het meest succesvol. Het postoperatieve functioneren kan voorspeld worden aan de hand van de seksuele oriëntatie (waarbij degenen die na de operatie heteroseksueel zijn beter zouden functioneren dan degenen die na de operatie homoseksueel zijn), het psychisch functioneren en het lichaamsbeeld. Er bestaat een weerstand bij veel transen tegen de verplichte psychotherapie. Veel mensen construeren een verhaal tijdens de verplichte psychotherapeutische behandeling, om de kans op een operatie niet te verkleinen. Anderen verwachten dat al hun problemen na de operatie zullen verdwijnen en menen dat zij geen hulp nodig hebben. Na de GAB kunnen er nog diverse problemen bestaan. De nieuwe geslachtsdelen voldoen niet altijd aan de verwachtingen, dit kan gevolgen hebben voor de identiteitsvorming. Ook zijn er verschillende seksuele problemen: MV transseksuelen kunnen een verminderd vermogen tot bevrediging hebben; omdat de vagina niet vochtig wordt is er een groter risico

5 op hiv. Het openhouden van de vagina vereist veel energie. Voor VM is het nog steeds onmogelijk een goed functionerende penis te krijgen. Spijtoptanten: spijt van de GAB komt een enkele keer voor. Dit is meestal ten gevolge van sociale en maatschappelijke intolerantie ten opzichte van vrouwen in het algemeen en transseksuelen in het bijzonder. Homoseksualiteit speelt in dit verhaal een merkwaardige rol, al was het maar omdat in de literatuur mensen met een GIS Homoseksueel worden genoemd die op hun eigen biologische geslacht vallen. Deze zijn dus (tenzij de seksuele voorkeur wisselt) na de GAB heteroseksueel. Dat gaat om te beginnen voorbij aan de zelfexpressie van de mensen met GIS. Het suggereert dat homoseksualiteit na de GAB dus een probleem is. Bekend is dat veel mensen met een GIS niet over homoseksualiteit willen praten, uit angst dat hen de behandeling wordt geweigerd. Post-operatieve transseksuelen kunnen soms tot hun verbazing merken dat zij na de operatie homoseksueel zijn. Zij hadden zich ingesteld op een leven als het andere geslacht, maar worden geconfronteerd met maatschappelijke en geïnternaliseerde beelden over homoseksualiteit. Dit vraagt om extra inspanning van de hulpverlening. Juridisch Nederland: Het Burgerlijk Wetboek (Boek 1, titel 4, artikel 28) van Nederland geeft de mogelijkheid aan iedereen die lichamelijk aan het verlangde geslacht is aangepast voorzover dit uit medisch of psychologisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, de mogelijkheid om aan de rechtbank wijziging van het geboortegeslacht aan te vragen in de geboorteakte. De persoon moet dan wel bewijzen niet meer in staat te zijn kinderen te verwekken of te baren. Hiertoe moet een verklaring van deskundigen worden overlegd. In principe worden alle kosten door het ziekenfonds vergoed, maar: met ingang van 2004 wil de Minister de kosten van ontharing niet langer vergoeden, omdat het volgens de minister geen noodzakelijke zorg betreft. Ook de kosten van cosmetische gezichtsoperaties worden niet door alle ziekenfondsen (en particuliere verzekeringen) vergoed. In de AWGB valt transseksualiteit expliciet onder discriminatie op grond van geslacht, maar voor transgenders bestaat geen wettelijke bescherming. De mogelijkheid tot wettelijke geslachtsverandering vinden we niet in de meeste Europese landen. Bij de strijd om toenemende rechten wordt een belangrijke rol gespeeld door het Europees Hof. Het Europese Hof voor de Mensenrechten heeft in 2002 geconstateerd dat de gebrekkige erkenning van het postoperatieve geslacht van transseksuelen strijdig is met het recht op eerbiediging van het privé-leven en met het recht op huwelijk. Het Europese Hof voor Justitie heeft deze uitspraak overgenomen.transseksuelen mogen thans huwen in de EU. Het Hof verplicht de ziektekostenverzekeraars om bij lange wachttijden een operatie binnen de EU te vergoeden. Ook in het maatschappelijk leven neemt de tolerantie toe. Zo heeft het IOC bepaald dat geopereerde transseksuelen met ingang van 2004 aan de Olympische spelen kunnen meedoen. Ook hier wordt een uitzondering gemaakt voor transgenders en mensen die net met de transitie begonnen zijn. Medische gevolgen op langere termijn Worden genoemd als gevolg van de langdurige hormoonbehandeling: MVn met medische problemen of een aanleg voor hart-en vaatziekten kunnen negatieve effecten verwachten, vooral wanneer ze roken en te zwaar zijn; daarnaast trombose, ontwikkeling van goedaardige melkkliertumoren, onvruchtbaarheid, gewichtstoename, emotionele labiliteit, leverziekte, galstenen, slaapzucht, hypertensie en diabetes. VMn onvruchtbaarheid, acne, emotionele labiliteit, hart en vaatziekten en leverproblemen. Omvang van de problematiek. Volgens recente studies komt GIS in Nederland voor bij 1 op de mannen; 1 op de vrouwen (dat klopt niet met het totaal aantal in

6 Nederland behandelde mensen dat op ongeveer 2000 wordt geschat (kom je op 1 op de 5000 mannen en 1 op de vrouwen). Er zijn circa 500 transgender prostituees in Nederland. De omvang van het aantal is onbekend. Afhankelijk van de definitie van interseksualiteit worden getallen genoemd van 1 op de 100 tot 1 op de Transgender prostitutie Een specifiek probleem vormen de vele met name buitenlandse transgenders (Latijns Amerika, vooral Ecuador; en Brazilië en Oost-Europa, vooral Roemenië). Ze zijn veelal illegaal in Nederland en hebben geen andere mogelijkheden dan in de prostitutie werken. Om diverse redenen is de hiv-prevalentie onder transgender prostituees bijzonder hoog.(veel anaal contact zonder condoom) Uit buitenland onderzoek komen cijfers tot 68% naar voren, en hoewel de zorg (via de huiskamers) in Nederland beter is (de Stichting Soabestrijding heeft een voorlichtingsboekje uitgegeven) lopen transgender prostituees in Nederland aanzienlijke risico s. Hun slechte verhouding met hun lichaam maakt dat ze slecht over seksuele gezondheid nadenken en er slecht over kunnen onderhandelen. Ze werken meestal als straatprostituee. Daarnaast zijn veel transgender prostituees wel homoseksueel, door ander seksueel gedrag ook weer andere risico s voor hiv (meer dan homomannen). Over de kosten is niets bekend. Aanbevelingen Er moeten meer mogelijkheden komen voor psychosociale hulpverlening aan transseksuelen etc. buiten het Gendercentrum om, mede vanwege de monopoliepositie van dit centrum, die door voor patiënten lastig kan zijn. De meeste hulpverleners kunnen slecht uit de voeten met genderidenteitsproblemen. Problemen moeten beter in kaart worden gebracht en op basis daarvan moeten hulpverleners worden bijgeschoold. Dat geldt zeker ook ten aanzien van het geven van alternatieve oplossingen (naast een volledige transitie). De hulpverleningsmogelijkheden voor transseksuelen die na een GAB homoseksueel blijken te zijn, moeten verder worden geëxploreerd en uitgebreid. De behandelingsmogelijkheden voor transgenders moeten verder worden uitgebreid. Veel trangender prostituees kunnen zich niet of moeilijk identificeren met op homo s of hetero s afgestemd voorlichtingsmateriaal, omdat dit niet aansluit bij de betekenis die seksualiteit voor transgenders heeft in relatie tot hun genderidentiteit. Er moet betere voorlichting over verschillende vormen van interseksualiteit worden ontwikkeld, met nadruk op verschillende vormen van behandeling, gevolgen van behandeling, psychotherapie ten aanzien van man/vrouw aspecten. Literatuur: The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association s Standards of care for Gender Identity Disorders, 6 th version. ( ) Cohen-Kettenis, Peggy : Transseksualiteit: een overzicht. Ts. Voor seksuologie 24/2, 2000,pp Diagnostic and Statistic Manual, IV ISNA, Intersex Society of North America, Jong, Tim de: Man of vrouw, min of meer Gesprekken over een niet-gangbare sekse. Schorer Boeken Kuiper, Bram: Transseksualiteit, evaluatie van de geslachtsaanpassende behandeling. Amsterdam 1991 Smith, Yolanda: Sex reassignment: predictors and outcomes of treatment for transsexuals. Diss. Utrecht, Steinberger, R. Van vrouw naar man meer en meer. Tijdschrift voor seksuologie, 24/2, 2000, pp Ven, Arianne van der: Brochure Diagnosestelling en hulpverlening bij transseksuele en transgender cliënten Vennix, Paul: Kanttekeningen bij 25 jaar hulp aan transseksuelen. (www.nisso.nl/ncolu1.htm#kantt ) Vennix, P. e.a. Klanten van Transgenders. Hiv-preventie, seksueel gedrag en seksuele netwerken van klanten van transgenders op de tippelzones van Amsterdam en Rotterdam. NISSO, Utrecht 2001.

Feiten over transgender mensen

Feiten over transgender mensen Paula Vennix m.m.v. Evelien Snel Feiten over transgender mensen 2013 Werkgroep Voorlichting LKG T & T Wie en wat zijn transgenders? Trans betekent aan gene zijde (Van Dale), aan de andere kant, over de

Nadere informatie

Worden wie je bent. Het leven van transgenders in Nederland. Saskia Keuzenkamp

Worden wie je bent. Het leven van transgenders in Nederland. Saskia Keuzenkamp Worden wie je bent Worden wie je bent Het leven van transgenders in Nederland Saskia Keuzenkamp Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2012 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Leven als transgender in België. De sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht

Leven als transgender in België. De sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht Leven als transgender in België De sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht Uitgever: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel

Nadere informatie

Ik wou dat ik dood was. 10 vragen over suïcidepreventie onder lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren

Ik wou dat ik dood was. 10 vragen over suïcidepreventie onder lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren Ik wou dat ik dood was 10 vragen over suïcidepreventie onder lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren Auteurs: Hanneke Felten en Maurits Boote Met bijdragen van: Martijn Bool en Judith Schuyf Redactie:

Nadere informatie

Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers

Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers Auteurs: Hanneke Felten Met bijdragen van: Maurits Boote, Jiro Ghianni, Anouk Poll, Judith Schuyf, Wil Verschoor (MOVISIE) en Theo Verlaan

Nadere informatie

LHBTI-kinderen. in Nederland. Rapportage over de leefwereld en rechten van een vergeten groep kwetsbare kinderen

LHBTI-kinderen. in Nederland. Rapportage over de leefwereld en rechten van een vergeten groep kwetsbare kinderen LHBTI-kinderen in Nederland Rapportage over de leefwereld en rechten van een vergeten groep kwetsbare kinderen COC Nederland 2013 Inhoudsopgave 02 1. Inleiding... 03 2. Leeswijzer... 04 3. Belangrijkste

Nadere informatie

Trends in seksualiteit in Nederland Wat weten we anno 2008?

Trends in seksualiteit in Nederland Wat weten we anno 2008? Trends in seksualiteit in Nederland Wat weten we anno 2008? SSS 3% 8% Trends in seksualiteit in Nederland Wat weten we anno 2008? Trends in seksualiteit in Nederland 1 2 Trends in seksualiteit in Nederland

Nadere informatie

TRANSGENDERS EN WERK Een onderzoek naar de arbeidssituatie van transgenders in Nederland en Vlaanderen

TRANSGENDERS EN WERK Een onderzoek naar de arbeidssituatie van transgenders in Nederland en Vlaanderen TRANSGENDERS EN WERK Een onderzoek naar de arbeidssituatie van transgenders in Nederland en Vlaanderen TRANSGENDERS EN WERK Een onderzoek naar de arbeidssituatie van transgenders in Nederland en Vlaanderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Intro. Intro 3

Inhoudsopgave. Intro. Intro 3 Inhoudsopgave Intro 3 Is het normaal dat mijn kind zich niet thuis voelt in zijn of haar lichaam? 5 Wat is genderdysforie? 5 Hoe vaak komt dit voor? 5 Hoe herken ik genderdysforie bij een meisje? 6 Hoe

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

ALTERNATIEVE RELATIES

ALTERNATIEVE RELATIES ALTERNATIEVE RELATIES Ruut Veenhoven In: E. Spruit (red), 'Psychologie van het gezin', Teleac, 1991, Utrecht, ISBN 90-6533-222, hoofdstuk 16, pp 279-300 1 INLEIDING Voor de jaren zestig had nog niemand

Nadere informatie

Krachtig en kwetsbaar

Krachtig en kwetsbaar Krachtig en kwetsbaar Onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen Dr. Gonnie Klabbers Drs. Bram Rooijackers Drs. Yvonne

Nadere informatie

Geloven onder de regenboog

Geloven onder de regenboog Geloven onder de regenboog LCC PLUS PROJECTEN MOVISIE Geloven onder de regenboog Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders LCC Plus Projecten MOVISIE

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Seksuele oriëntatie en werk. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers

Seksuele oriëntatie en werk. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers Seksuele oriëntatie en werk Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers Seksuele oriëntatie en werk Seksuele oriëntatie en werk Ervaringen van lesbische, homoseksuele,

Nadere informatie

LITERATUURBULLETIN RELATIES EN SEKSUALITEIT, 2003, nr. 2

LITERATUURBULLETIN RELATIES EN SEKSUALITEIT, 2003, nr. 2 98 LITERATUURBULLETIN RELATIES EN SEKSUALITEIT, 2003, nr. 2 Inhoud Recensies/99 Jim Bender Brusselman, W. (Red.) (2001). Seksueel functioneren en seksualiteitsbeleving na een ruggenmergletsel/99 Koos Slob

Nadere informatie

GAAT HET OOK OVER MIJ? de behoeften van LHBT-jongeren aan informatie en hulpverlening rondom seksuele gezondheid

GAAT HET OOK OVER MIJ? de behoeften van LHBT-jongeren aan informatie en hulpverlening rondom seksuele gezondheid GAAT HET OOK OVER MIJ? de behoeften van LHBT-jongeren aan informatie en hulpverlening rondom seksuele gezondheid GAAT HET OOK OVER MIJ? de behoeften van LHBT-jongeren aan informatie en hulpverlening rondom

Nadere informatie

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Over de grens Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Auteur(s) Datum MOVISIE Sander Kramer Kristin Janssens Leyla Çinibulak Marianne Cense Utrecht,

Nadere informatie

Hiv en disclosure aan partners

Hiv en disclosure aan partners Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Hiv en disclosure aan partners Onderzoek naar het disclosure proces aan partners van Vlaamse homo- en biseksuele

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag

H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag 14 Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag 1.1 Persoonlijkheidsstoornissen 1.1.1 De ontwikkeling van een persoonlijkheid

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Mietjes. moeten we niet. Stereotypen over gender en seksuele diversiteit onder jongeren

Mietjes. moeten we niet. Stereotypen over gender en seksuele diversiteit onder jongeren Mietjes moeten we niet Stereotypen over gender en seksuele diversiteit onder jongeren en lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in Nederland 2 MIETJES MOETEN WE NIET 3 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE

Nadere informatie

Voorwoord. Pascal Smet Vlaams minister van Gelijke Kansen

Voorwoord. Pascal Smet Vlaams minister van Gelijke Kansen Colofon Redactie: Fran Bambust, Kenneth Mills Eindredactie: Dennis De Roover Vormgeving: Virginie Soetaert Met dank aan: Joz Motmans, Marleen Hufkens, teamleden çavaria Dit is een uitgave van Gelijke Kansen

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012

Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012 Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012 Januari 2012 SAMENVATTING Seks onder je 25 ste 2012 is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland.

Nadere informatie

TRANSGENDERS OP HET WERK. tips en informatie voor werkgevers en werknemers

TRANSGENDERS OP HET WERK. tips en informatie voor werkgevers en werknemers TRANSGENDERS OP HET WERK tips en informatie voor werkgevers en werknemers TRANS GENDERS OP HET WERK vooraf De kans bestaat dat, terwijl u dit leest, ergens in Vlaanderen of Brussel een werknemer of een

Nadere informatie

G e w o o n e r b i j

G e w o o n e r b i j Gewoon er bij Gewoon er bij Woonvoorzieningen voor mensen met lichte cognitieve beperkingen en ernstige psychische en/of gedragsproblemen Ruud Geus Ad van Gennep Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

Twee kinderen, maar wanneer en met wie?

Twee kinderen, maar wanneer en met wie? Bevolkingstrends Twee kinderen, maar wanneer en met wie? 2015 03 Niels Kooiman Lenny Stoeldraijer CBS Bevolkingstrends februari 2015 03 1 Het krijgen van kinderen, liefst twee, behoort onverminderd tot

Nadere informatie