1. DSM Limburg B.V., gevestigd te Sittard en kantoorhoudende Poststraat 1,6135 KR Sittard, hierna "DSM Limburg"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. DSM Limburg B.V., gevestigd te Sittard en kantoorhoudende Poststraat 1,6135 KR Sittard, hierna "DSM Limburg""

Transcriptie

1 o N 1::: CU CU E

2 ONDERGETEKENDEN: 1. DSM Limburg B.V., gevestigd te Sittard en kantoorhoudende Poststraat 1,6135 KR Sittard, hierna "DSM Limburg" 2. Yparex Holding B.V. i.o., gevestigd te Enschede en kantoorhoudende Goolkatenweg 10, 7521 BG Enschede, hierna" Yparex" of "Koper", en 3. FNV Bondgenoten, Vakbond De Unie, Synergo VHP, in deze vertegenwoordigd door M.M,J. WilIms, vakbondsbestuurder bij Vakbond De Unie hierna te noemen de Vakorganisaties DSM Limburg, Yparex en de Vakorganisaties hierna aangeduid als "Partijen" of als "Partij' IN AANMERKING NEMENDE DAT: Koninklijke DSM N. V. (hierna: "DSM") het voornemen heeft om de DSM Specialty Adhesives activiteiten te verkopen aan Koper; DSM Limburg heeft werknemers (hierna "Werknemers") te werk gesteld voor de activiteiten in Nederland bij DSM Specialty Adhesives B.V. (hierna: "DSA"of"Werkgever") De Werknemers worden tewerkgesteld door DSA na voltooiing van de verkoop (= Closing zoals gedefinieerd in de SPA); DSM Limburg zal alle personeelsactiviteiten gerelateerd aan de tewerkstelling van de Werknemers (hierna de "Personeelsonderneming") aan DSA overdragen één dag voorafgaand aan de voltooiing van de Verkoop (hierna de "Effectieve Datum") op basis van 7: 662 e.v. Burgerlijk Wetboek; Als gevolg van deze overgang zal de collectieve arbeidsovereenkomst van DSM Limburg B.V. (hierna de "CAO Limburg") zoals van toepassing op de Werknemers op de Effectieve Datum eveneens overgaan'; De CAO Limburg bevat bepalingen specifiek gerelateerd aan DSM eniofdsm Limburg en Yparex en de Vakorganisaties hebben onderhandelingen gevoerd met betrekking tot nieuwe bepalingen dienaangaande specifiek voor de RAU, de Optieregeling en Pensioenen;. Partijen wensen het resultaat van de onderhandelingen vast te leggen in een aparte Collectieve Arbeidsovereenkomst ten aanzien van de 1 o

3 Overgang (hierna: Overgangs-CAO) die van kracht wordt de dag voorafgaand aan de Effectieve Datum; Deze overeenkomst komt tot stand onder de voorwaarde dat de verkoop van DSM Specialty Adhesives B.v. is afgerond, en dat de Werknemers zijn overgegaan naar DSM Specialty Adhesives B.V. ten gevolge daarvan. ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 1. Collectieve Arbeidsovereenkomst Koper zal de huidige CAO van DSM Limburg B. V., alsmede de daarbij behorende Protocollen en Uitvoeringsregelingen, zoals die gelden op de datum van overgang voor de Werknemers van DSM Specialty Adhesives B.V., toepassen en respecteren tot en met het einde van de looptijd van de huidige CAO. Deze overeenkomst heeft dezelfde einddatum als de huidige CAO van DSM Limburg B.V. Deze Overgangs CAO is van kracht vanaf de dag voorafgaand aan de Effectieve Datum en zal van rechtswege eindigen op 30 juni Ter vervanging van de RAU, de optieregeling en de pensioenregeling van DSM bij PDN, die niet kunnen worden voortgezet, worden in deze overeenkomst een aangepasteresuitaatbonusregeling en pensioenregeling overeengekomen. 2. Resultaat Afhankelijke Uitkering (RAU)- en Optieregeling De RAU en de optieregeling zullen eindigen per de datum van overgang van de Werknemers. Met ingang van 1 april 2011 zal Yparex de hoogte van de jaarlijkse resultaatbonus in de bestaande regeling resultaatbeloning verhogen met 2,5% om de beëindiging van de RAU en de aandelenoptieregeling te compenseren. De aanpassing van de regeling waarover met de Vakorganisaties overeenstemming is bereikt luidt als volgt: 1. De regeling resultaatbeloning wordt voor de Werknemer ingedeeld in een van de salarisschalen C32 tot en met C41 verhoogd met 2,5% waardoor een resultaatbonus kan worden toegekend van maximaal 8,5%, waarvan maximaal 4% is gekoppeld aan individuele doelen. 2. De regeling resultaatbeloning wordt voor de Werknemer ingedeeld in een van de salarisschalen C42 tot en met C44 verhoogd met 2,5% waardoor een resultaatbonus kan worden toegekend van maximaal 16,5%, waarvan maximaal 10% is gekoppeld aan individuele doelen Van bovengenoemde 8,5% respectievelijk 16,5% is 4,5% respectievelijk 6,5% de semi-collectieve target die zal worden toegekend in geval van het 100% realiseren van een EBIT -targetbudget. In geval van overachievement van 10% of meer van dat EBIT -targetbudget wordt de toekenning met 1,0% verhoogd tot 5,5% respectievelijk 7,5%. 3. Daarnaast krijgen bovenbedoelde Werknemers de mogelijkheid geboden om in het eigen vermogen van de onderneming te participeren middels verwerving van aandelen. 2 if)

4 3.0DS Werkgever zal een overeenkomst aangaan met de stichting Ontspanning door Sport ("ODS ") waardoor de faciliteiten waar de Werknemers op de datum van overgang via OOS gebruik van kunnen maken, worden gecontinueerd. Werkgever neemt de werkgeversbijdrage voor zijn rekening. 4. FSI Werkgever zal een overeenkomst aangaan met Stichting Fonds voor Sociale Instellingen ("FSI") waaronder de faciliteiten onder de FSI beschikbaar zullen blijven voor de Werknemers die in dienst zijn bij Werkgever op de datum van overgang. Oe Werkgever neemt de bijdrage die hiervoor verschuldigd is aan FSI voor zijn rekening. 5. Kantinefaciliteiten Werkgever zal de kantinefaciliteiten verstrekken op dezelfde basis als in de OSM situatie. 6. Ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering en reisverzekerinz Werkgever zal de bestaande collectieve ziektekostenregeling ongewijzigd voortzetten tot en met 31 december Ook in 2012 en 2013 zal het verstrekkingenpakket vergelijkbaar zijn aan het verstrekkingenpakket dat OSM overeenkomt en zullen de Werknemersbijdragen gelijk zijn aan die van de OSM medewerkers. Yparex zal een nieuwe collectieve ongevallenverzekering en een reisverzekering voor zakelijke reizen afsluiten die van toepassing zal worden vanaf de datum van overgang. 7. Verlof- en EVT-aanspraken Oe op het moment van overgang naar Werkgever nog openstaande opgebouwde verlof- en EVT-aanspraken van de Werknemers gaan overkort mee over naar Werkgever. 8. Dienstjaren en dienstjubilea Werkgever zal de opgebouwde dienstjaren en opgebouwde rechten met betrekking tot dienstjubilea van de Werknemers bij DSM Limburg respecteren. 3 GY

5 9. Pensioen OSM is een nieuwe pensioenregeling overeengekomen die met ingang van 1januari 2011 van toepassing is, en welke als basis dient voor het onderstaande. Voor de Werknemers die in dienst zijn van de Werkgever op de datum van overgang, geldt het volgende: Zo spoedig als mogelijk na de datum van overgang zal een nieuwe pensioenregeling worden opgezet bij een verzekeringsmaatschappij. Het pensioencontract en de uitvoeringsovereenkomst zullen in overstemming met de Vakorganisaties worden vastgesteld. De pensioenregeling zal in overeenstemming zijn met deze overeenkomst. Oe Vakorganisaties zullen worden betrokken in de selectie van de relevante verzekeringsmaatschappij. Voor de periode gelegen tussen de overgangsdatum en de datum waarop het nieuwe plan van toepassing wordt, zullen de Werknemers (blijven) deelnemen in de pensioenregeling van PON voor een periode van maximaal I jaar. (tot uiterlijk I april 2011) Oe tot de datum van beëindiging van de PON-deelname opgebouwde pensioenaanspraken blijven behouden als premievrije PONpensioenaanspraken. Na deze overgangsperiode zullen deze Werknemers deelnemen in de eigen pensioenregeling van de Werkgever die zal worden opgezet bij een verzekeringsmaatschappij. De hoofdlijnen van deze pensioenregeling waarover met de Vakorganisaties overeenstemming is bereikt, luiden als volgt: Opbouw van ouderdomspensioen: hetzelfde als onder de nieuwe PON-regeling, dat wil zeggen op basis van een middelloonregeling,de doelstelling is 2% per jaar op basis van vast inkomen minus franchise. Het partnerpensioen bij overlijden na beëindiging van het dienstverband zal gelijk zijn aan 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Het partnerpensioen bij overlijden tijdens het dienstverband zal gelijk zijn aan 70% van het ouderdomspensioen dat zou zijn opgebouwd ingeval de deelname in de pensioenregeling zou zijn voortgezet tot aan de pensioendatum op een leeftijd van 65 op basis van de laatst geldende pensioengrondslag vóór het overlijden. Er is sprake van een aanvullend partnerpensioen (Anw-hiaat-verzekering) gelijk aan dat in de pensioenregeling van PDN. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het geldende partnerpensioen. Oe opgebouwde pensioenaanspraken respectievelijk pensioenuitkeringen onder de nieuwe regeling zullen jaarlijks na afloop van een kalenderjaar worden geïndexeerd op basis van een algemene salarisaanpassing voor actieve deelnemers aan de regeling zoals bedoeld in 4

6 artikel 13, respectievelijk op basis van de consumentenprijsindex (afgeleide reeks), maar niet meer dan kan worden gefinancierd uit de surplus beleggingsrendementen en technische resultaatdeling die de pensioenuitvoerder daarvoor beschikbaar stelt en die uitsluitend bestemd zullen zijn voor dat doel. Ter ondersteuning van dit doel zal door de Werkgever op de datum van overgang naar de eigen pensioenregeling eenmalig een bedrag ter beschikking worden gesteld waarmee gedurende een periode van 5 jaar 1% per jaar aan indexatie kan worden gefinancierd. Het recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en op premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid is gelijk aan die in de pensioenregeling van PDN, zij het aangepast aan de voorwaarden van de nieuwe pensioenuitvoerder (bij voorkeur de WIA volgend of een andere objectieve maatstaf). De huidige pensioenleeftijd is 65 en deze zal worden verhoogd naar 66 in 2012 onder de voorwaarde dat de overheid op nationaal niveau het door Sociale Partners gesloten AOWlPensioenakkoord overneemt. Actuarieel vervoegde pensionering is mogelijk. Indien de pensioenleeftijd in Nederland zal wijzigen op nationaal niveau, dan zullen partijen tevens in overleg treden over aanpassing van de geldende pensioendatum voor de pensioenregeling. Yparex geeft een garantie met betrekking tot toekomstige indexatie voor de tot de datum van beëindiging van de PDN-deelname opgebouwde pensioenaanspraken welke in het PDN pensioenfonds achterblijven. Het doel is dat de huidige Werknemers in dezelfde positie verkeren als toen zij actieve deelnemers in de PDN regeling waren, rekening houdend met de algemene loonstijging welke voor Yparex wordt overeengekomen. Deze garantie is beperkt tot een periode van tien jaar. Indien de indexatie voor inactieven in het PDN pensioenfonds en voor actieven in een bepaald jaar gelijk is (rekening houdende met de algemene loonstijging welke voor Yparex is overeengekomen) dan is er geen indexatie zoals hierboven weergegeven. Indien de indexatie voor inactieven in het PDN pensioenfonds hoger is dan de algemene loonstijging in een bepaald jaar (rekening houdende met de algemene loonstijging welke voor Yparex is overeengekomen), beperkt dit de toekomstige indexatie die door Yparex wordt toegekend. Indien er een herstel is van gemiste indexatie in het PDN pensioenfonds voor inactieven, dan zal dit ook de toekomstige indexatie die door Yparex wordt toegekend, beperken. Tevens uitgaande van bovenstaande voorwaarden, zal het totale bedrag voor de bovenvermelde indexatie niet meer bedragen dan EUR voor tien jaar. De zogenaamde "versleeprechten" zullen worden toegekend en afgefinancierd tot aan het moment van beëindiging van de PDN-deelname en dit betreft de "versleeprechten" die zouden worden opgebouwd vanaf en daarna. 1o. Vakorganisaties Koper zal alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot overleg met de Vakorganisaties naleven. 5

7 1l. Locatiegarantie Yparex garandeert gedurende een periode van 3 jaar na datum overgang, dat de huidige vestiging in de omgeving Sittard-Geleen behouden blijft, hetzij op de bestaande locatie, hetzij op een nieuwe locatie in de regio Sittard-Geleen. Er zal met de meest gerede vakorganisatie overleg worden gevoerd indien en voorzover Yparex deze toezegging niet kan nakomen als gevolg van zwaarwegende omstandigheden. 12. Individuele afspraken Regelingen die tot aan datum overgang tussen Werkgever en individuele Werknemer zijn overeengekomen en schriftelijk zijn vastgelegd, worden gerespecteerd zonder dat dit mag leiden tot een cumulatie van vergoedingen. 13. Salarisontwikkeling Yparex zegt toe dat de jaarlijkse salarisontwikkeling onder normale omstandigheden zal worden afgeleid van de structurele loonafspraken zoals die worden overeengekomen in de "CAO voor de Meubelindustrie en Meubileringbedrijven" en daarnaast gebaseerd zal worden op de individuele performance van de Werknemer. 14. Positief advies De Vakorganisaties zullen deze overeenkomst met een positief advies voorleggen aan hun respectievelijke leden. Deze overeenkomst prevaleert in gevallen van divergenties tussen deze overeenkomst en de CAO van DSM Limburg B.V. Deze overeenkomst is opgesteld onder de uitdrukkelijke gelezen en geïnterpreteerd naar Nederlands recht. bepaling dat alle hierin gebruikte woorden, termen en uitdrukkingen moeten worden 6

8 11 maart 2011 en onzemaakt en ondertekend in vier voud. >c::= Of ""-Oe b4.;::;1' '~.J.\Je~UV( Naam: Namens Yparex Holding B.V. i.o. Statutair directeur Resin (Product & Technology) B. V. Naam: Namens Vakbond De Unie en mede optredend voor FNV Bondgenoten en Synergo VHP 7

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST RTL Nederland 1 januari 2015 tot en met 3l december 2016 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL I ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8A ARTIKEL 8B ARTIKEL

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 1 VOORAF Voor u liggen de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO s) In de Metalektro 2011/2013 Voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie In juni 2011 heeft de IASB de gewijzigde IAS 19 Employee Benefits (IAS 19R) uitgebracht. IAS 19R kent verschillende

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

130288/446 26 juni 2013. CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013. Woord vooraf

130288/446 26 juni 2013. CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013. Woord vooraf 130288/446 26 juni 2013 CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013 Woord vooraf De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (waaraan deelnemen BCO Onderwijsadvies, Begeleidingsdienst voor vrijescholen,

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 Overeenkomst De HBO-raad gevestigd te 's-gravenhage te dezen statutair of krachtens schriftelijke

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen 8 1.1. Begripsbepalingen 8 1.2. Werkingssfeer, inwerkingtreding en looptijd 9 1.3.

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave januari 2012 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

1. OVERGANGSMAATREGELEN M.B.T. DE INSCHALING. 1.1. Netto netto indeling in naast hogere PKN-schaal

1. OVERGANGSMAATREGELEN M.B.T. DE INSCHALING. 1.1. Netto netto indeling in naast hogere PKN-schaal UITVOERINGSBEPALINGEN 1 MET BETREKKING TOT DE OVERGANG VAN DE RECHTSPOSITIES VAN PREDIKANTEN VOOR GEWONE WERKZAAMHEDEN IN DE NHK-GKN-ELK NAAR DE RECHTSPOSITIE VAN DE PKN 1. OVERGANGSMAATREGELEN M.B.T.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs. 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs. 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016 c a o Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016 collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 1 oktober 2014 tot en met

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. Polisnummer:

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. <naam verzekeringnemer> Polisnummer:<polisnummer> WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Polisnummer: De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken

Nadere informatie

Partij(en) te ener zijde: Vereniging FME-CWM, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie;

Partij(en) te ener zijde: Vereniging FME-CWM, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie; 14 oktober 2011 Staatscourant 2011, 14087 Metalektro 2011/2013 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie