Linken naar illegale bronnen op het internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Linken naar illegale bronnen op het internet"

Transcriptie

1 Linken naar illegale bronnen op het internet - Dmitry Grobokopatel Het internet is onmisbaar in de huidige samenleving. Een onuitputtelijke bron van informatie en entertainment wordt door velen als prettig ervaren. Soms kan het internet men ertoe bewegen om verboden handelingen te verrichten, zonder dat men hiervan bewust is. De meest bekende voorbeelden zijn downloaden en streamen uit illegale bronnen. In dit artikel zal het downloaden en streamen uit illegale bron een kort juridische analyse ondergaan in het licht van het auteursrecht. Vervolgens zal de juridische status van hyperlinken naar illegale bronnen in beschouwing worden genomen. Downloaden uit illegale bron Het HvJ EU heeft nog niet zo lang geleden geoordeeld dat downloaden uit illegale bron niet is toegestaan. 1 Dat oordeel is ook niet geheel verrassend. Iets gratis downloaden waarvoor normaliter moet worden betaald, kan niet geoorloofd zijn. De Nederlandse wetgever was echter een lange tijd van mening dat downloaden uit illegale bron wel was toegestaan. Volgens de wetgever zou een verbod op het downloaden uit illegale bron niet zijn te handhaven wegens gebrek aan technische middelen. Bovendien zou handhaving een disproportionele inbreuk op de privacy van de gebruikers met zich meebrengen. Tevens is het onderscheid tussen legaal en illegaal aanbod voor gebruikers niet altijd helder. 2 Enfin, art. 5 lid 2 sub b van de Auteursrechtrichtlijn ziet alleen op verveelvoudigingen uit rechtmatige bron. Hoe het verbod voor downloaden uit illegale bronnen wordt gehandhaafd is voor ons een kwestie van afwachten. Om niet buiten de omvang van dit artikel te treden, zal de beschouwing inzake de thuiskopieheffing achterwege worden gelaten. 3 Streamen en hyperlinken Nu downloaden uit een illegaal bron niet is toegestaan, rijst de vraag of streamen uit een illegaal bron is toegestaan. Tot op heden is over deze vraag niets te vinden in de rechtspraak. Mijns inziens dient deze vraag toch ontkennend te worden beantwoord. De Auteurswet is een wet die open normen kent waardoor deze wet met te tijd kan meegaan. Het streamen van video s kan worden gekwalificeerd als de geëvolueerde vorm van het downloaden. Streamen is veel aantrekkelijker dan downloaden aangezien men direct toegang krijgt de video in plaats van af te wachten tot het bestand is gedownload en het streamen men geen extra schijfruimte kost. Tevens draagt de ontwikkeling van de internetsnelheid eraan bij om sneller tot streamen over te gaan. Indien het downloaden uit illegale bronnen niet is toegestaan, valt niet in te zien waarom het streamen wel legaal is. Zowel bij het downloaden als het streamen wordt simpelweg hetzelfde resultaat bereikt: men krijgt onterecht toegang tot een beschermd werk. Piraten bevorderen het streamen door hyperlinken te plaatsen naar internetpagina s waarop 1 HvJ EU 10 april 2014, ECLI:EU:C:2014:254, C- 435/12, IER 2015/4 m.nt. A. Ringnalda (ACI Adam/Stichting Thuiskopie). 2 Kamerstukken II 2002/03, , nr. 5, p ; Kamerstukken II 2002/03, , nr. 8, p. 13; Kamerstukken II2008/09, , nr. 6, p. 122 en Kamerstukken II 2009/10, , nr. 22, p Verwezen zij naar de annotatie van mr. A. Ringnalda in IER 2015/4. 1

2 auteursrechtelijk beschermd materiaal, welke zonder toestemming van de auteursrechthebbende in het verkeer is gebracht, online valt te raadplegen. Het is echter de vraag of dit is toegestaan. Alvorens het hoofdgerecht wordt geserveerd, zal eerst een korte uiteenzetting geven van de relevante juridische aspecten. Een werk van een auteur mag niet zonder zijn toestemming worden openbaargemaakt (art. 12 Aw). Op communautair niveau wordt gesproken van het doen van mededelingen aan het publiek. Men mag niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende een mededeling doen aan een nieuw publiek, te weten een publiek dat door de houders van het auteursrecht niet in aanmerking werd genomen toen zij toestemming verleenden voor de oorspronkelijke mededeling aan het publiek. 4 Dit nieuwe publiek - criterium wordt tevens toegepast in het kader van hyperlinken. In het Svensson- arrest is bepaald dat geen sprake is van een mededeling aan een nieuw publiek als wordt gelinkt naar een beschermd werk op een andere site die (1) geen enkele beperkende maatregel bevat waardoor dat werk vrij toegankelijk is, de site die de link plaatst zelf (2) geen interventie pleegt en (3) de mededeling er niet toe leidt dat een ander publiek wordt bereikt dan de houders van het auteursrecht oorspronkelijk voor ogen hadden. 5 Het is onduidelijk bij welke maatregelen sprake is van afschermingsmaatregelen. Is het bijvoorbeeld voldoende dat de bronsite in zijn algemene voorwaarden een beding bevat inhoudende dat niet gelinkt mag worden naar deze site? Of dat het beding als voorwaarde voor gebruik van de bronsite stelt dat de content slechts mag worden geraadpleegd via de bronsite? Of dient de bronsite strengere afschermingsmaatregelen te nemen zoals de verplichting tot registratie alvorens men de content op de website wil raadplegen? Het is maar de vraag hoe het HvJ EU hierover zal oordelen. Met het niet plegen van interventie wordt bedoeld dat de link er niet toe mag leiden dat afschermingsmaatregelen van de bronsite worden omzeild. De bronsite dient onvoorwaardelijk toegankelijk te zijn voor iedere internetgebruiker. Heeft de bronsite een afschermingsmaatregel genomen ten aanzien van de content, dan is hyperlinken, waarmee de afschermingsmaatregelen van de bronsite worden omzeild, niet toegestaan. In casu was sprake van een linksite dat hyperlinks verstrekte naar verschillende bronsites waarop krantenartikelen te raadplegen waren. Deze krantenartikelen waren door de rechthebbenden vrij toegankelijk gemaakt voor iedere internetgebruiker. Derhalve werd met de hyperlinks geen nieuw publiek bereikt. Voorts rijst de vraag of het uitmaakt of wordt gelinkt naar een werk dat met of zonder toestemming van de rechthebbende in het verkeer is gebracht. De meningen over dit onderwerp zijn verdeeld. 6 De ene kamp meent dat zodra een bron vrij toegankelijk is voor het publiek, hyperlinken is toegestaan, waarbij geen rekening hoeft te worden gehouden met de vraag of de content met toestemming van de rechthebbende in het verkeer is gebracht. 7 Dit staat ook wel bekend als de objectieve benadering. De andere kamp legt de nadruk op het nieuwe publiek - criterium. 8 Daarbij 4 HvJ EG 7 december 2006, ECLI:EU:C:2006:764, C- 306/05 (SGAE/Rafael hoteles). 5 HvJ EU 13 februari 2014, ECLI:NL:XX:2014:24, C- 466/12, IER 2014/59 m.nt. J.M.B. Seignette (Svensson). 6 Vgl. D.J.G. Visser, Kroniek van de Intellectuele Eigendom, NJB 2014/794. J. Becker en M. Jansen, Auteursrechtdebat: Het Svensson- arrest en copy- pasting, wat is rechtens?, IEF 14151, 5 september 2014 en R. Chavannes en N. Van der Laan, Kroniek technologie en recht, NJB 2014/ Vgl. R. Chavannes en N. Van der Laan, Kroniek technologie en recht, NJB 2014/ Vgl. D.J.G. Visser, Kroniek van de Intellectuele Eigendom, NJB 2014/794. 2

3 wordt gekeken welk publiek de rechthebbende voor ogen had bij zijn eerste openbaarmaking. Dit wordt ook wel aangeduid als de subjectieve benadering. Het HvJ EU heeft bovenstaande vraag in de Svensson- zaak niet expliciet beantwoord en zich slechts beperkt tot de vraag of linken is toegestaan naar een internetpagina die voor iedereen toegankelijk is. Voorstanders van de objectieve kant zijn van mening dat de subjectieve benadering onevenredige nadelen met zich meebrengt. Op de hyperlinker zou een zware onderzoeksplicht komen te rusten. 9 Met name de subjectieve bedoeling van de oorspronkelijke rechthebbende zou lastig te achterhalen zijn. Mijn inziens zou dit geen complicaties te hoeven opleveren. Het achterhalen van de bron van de rechthebbende is geen arbeidsintensief proces dat onevenredige invloed op de onderzoeksplicht kan hebben. De huidige zoekmachines kunnen tegenwoordig wonderen verrichten en vele auteurs beschikken tegenwoordig over een eigen website waarop genoeg informatie is te vinden over de doelgroep van deze auteurs. Zodra de bron is achterhaald, hoeft de toekomstige hyperlinker slechts te bekijken of de bronsite (van de oorspronkelijke mededeling) beperkingsmaatregelen hanteert. Is dit niet het geval, dan is hyperlinken toegestaan. Voorts berust het standpunt van deze voorstanders op een onjuiste lezing van het arrest. Het volgen van de objectieve benadering wordt volgens hen gerechtvaardigd doordat het HvJ EU vaststelt dat de krantenartikelen al vrij toegankelijk waren voor het gehele internetpubliek en dat met het hyperlinken c.q. de interventie geen nieuw publiek wordt bereikt. Het HvJ stelt echter in punt 26 van het Svensson- arrest eerst de doelgroep van de oorspronkelijke mededeling van de rechthebbende vast. Pas nadat de doelgroep is vastgesteld gaat het HvJ EU in op de vraag of de bronsite vrij toegankelijk is. Nu de content legaal op de bronsite is geplaatst en de bronsite geen beperkingsmaatregelen heeft genomen, dient te worden aangenomen dat de oorspronkelijke rechthebbende zijn content vrij toegankelijk heeft willen maken voor alle internetgebruikers. Dit leidt tot de conclusie dat het criterium van vrije toegankelijkheid pas aan de orde komt nadat is vastgesteld dat het content met toestemming van de rechthebbende op de bronsite is geplaatst. Bij hyperlinken is het derhalve wel degelijk van belang of de content waarnaar wordt gelinkt met toestemming van de rechthebbende in het verkeer is gebracht. Het voorgaande wordt tevens bevestigd in punt 24. Daarin wordt vermeld, onder verwijzing naar vaste rechtspraak, dat met een nieuw publiek wordt bedoeld het publiek dat door de houders van het auteursrecht niet in aanmerking werd genomen toen zij toestemming verleenden voor de oorspronkelijke mededeling aan het publiek. Men mag dus alleen linken naar het publiek waarvoor de rechthebbende toestemming heeft gegeven. Dat betekent dat bijvoorbeeld links naar films die alleen in de bioscoop zijn te zien, niet zijn toegestaan. Die film is namelijk bedoeld voor bioscoopbezoekers. Wordt desondanks gelinkt naar een pagina waarop deze film zonder toestemming van de rechthebbende valt te raadplegen, terwijl deze pagina vrij toegankelijk is voor iedere internetgebruiker, dan bevindt de hyperlinker zich toch in de gevarenzone. Deze hyperlink is auteursrechtelijk gezien een interventie dat een mededeling schept waarmee een nieuw publiek wordt bereikt, namelijk het publiek waarvoor de film niet bedoeld was. In dit kader is de BestWater- zaak 10 vermeldenswaard. In deze zaak was de vraag aan de orde of 9 T. van den Heuvel, Hyperlinks Het nieuwe publiek, tussenkomen en omzeilen, TvI 2014/2, p HvJ EU 21 oktober 2014, ECLI:EU:C:2014:2315, C- 348/13 (BestWater). 3

4 embedded linken naar een Youtube- filmpje een mededeling aan het publiek is. Het antwoord luidde ontkennend. Merkwaardig is het feit dat het in het geding zijnde filmpje zonder toestemming van de rechthebbende op Youtube was geplaatst. Vele illegale bron- verstrekkers leidden hieruit af dat linken naar illegale bronnen is toegestaan. Deze aanname berust echter op een onjuiste lezing van het arrest. De verwijzende rechter heeft namelijk vastgesteld dat met het embedded linken geen nieuw publiek wordt bereikt. Dit hanteerde het HvJ EU dan ook als uitgangspunt en daarmee heeft het HvJ EU geen uitspraak kunnen doen over de vraag of linken naar illegaal materiaal is toegestaan. 11 Daarnaast is het filmpje weliswaar zonder toestemming van de rechthebbende op Youtube geplaatst, maar het filmpje was tevens voor iedere internetgebruiker raadpleegbaar op de site van de rechthebbende. 12 Indien de hyperlinker naar de site van de rechthebbende zou zoeken, komt hij tot de conclusie dat de rechthebbende geen beperkingsmaatregelen heeft gehanteerd en zich daarmee tot iedere internetgebruiker richt. Hierdoor werd met het hyperlinken geen nieuw publiek bereikt. De reikwijdte van de onderzoeksplicht van de hyperlinker richt zich slechts tot de oorspronkelijke bronsite. Van de hyperlinker kan immers niet worden verwacht dat hij gaat onderzoeken of het filmpje rechtsgeldig op Youtube is geplaatst. De rechthebbende kan derhalve de hyperlinker niet aanspreken. Wel kan de rechthebbende ageren tegen degene die het filmpje op Youtube heeft geüpload. Dat is immers een ongeoorloofde openbaarmaking. De vraag of linken naar illegale bronnen is toegestaan is wederom gerezen in een geschil tussen Geenstijl Media en Sanoma. 13 Geenstijl had een link geplaatst naar een website waarop naaktfoto s van Brit Dekker waren te vinden. Deze foto s waren zonder toestemming in het verkeer gebracht. Volgens Geenstijl is het hyperlinken naar illegaal materiaal toegestaan indien het werk al reeds vrij toegankelijk was voor iedere internetgebruiker. De Hoge Raad heeft besloten om hierover een prejudiciële vraag te stellen. In dit kader dient wel te worden gewezen op de bijzondere hoedanigheid van Geenstijl als nieuwsmedium. Het is niet ondenkbaar dat linken naar illegale content voor nieuwsmedia gerechtvaardigd is aangezien zij daarmee de geloofwaardigheid van de journalistieke inhoud van hun nieuwsberichten bevorderen. Maar dat neemt niet weg dat het HvJ EU ervoor kan kiezen om eerst (eindelijk) vast te stellen of hyperlinken naar illegaal materiaal is toegestaan en, indien nodig, daarna pas aan de vraag toekomt of aan nieuwsmedia rechtvaardigingsgronden toekomen bij het hyperlinken naar illegaal content. Het HvJ EU heeft in ieder geval de kans om de discussie inzake het hyperlinken naar illegaal materiaal definitief te beëindigen. Ik acht de kans niet uitgesloten dat het HvJ EU definitief voor de subjectieve benadering zal kiezen. Als men zich gewoonweg afvraagt wat wenselijk is, lijkt het mij niet uitgesloten dat het toestaan van hyperlinken naar illegaal content in strijd is met de geest van het Auteurswet. Daarmee wordt immers het plegen van auteursrechtelijke inbreuk bevorderd aangezien voor iedere internetgebruiker meerdere wegen naar het Rome van internetpiraterij worden geopend. Door de auteur het recht te geven tegen hyperlinks op te treden, zal het werk van de auteur betere bescherming genieten in de world wide web. 11 Vgl. P.G.F.A. Geerts, BestWater: Geen uitspraak over toegestaan embedden naar illegale content, B , 14 november Althans daar dient vanuit te worden gegaan nu dit niet expliciet is vermeld. Vgl. P.G.F.A. Geerts, BestWater: Geen uitspraak over toegestaan embedden naar illegale content, B , 14 november Zie HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:841, NJ 2015/183 (Geenstijl/Sanoma). 4

5 Indien de Geenstijl/Sanoma- casus toch geen duidelijkheid schept, ligt dankzij de Filmspeler- zaak 14 nog een andere interessante prejudiciële vraag bij het HvJ EU. Filmspeler biedt een apparaat aan waarop add- ons staan geïnstalleerd die hyperlinks bevatten naar illegaal content. Met dit apparaat kan men op de televisie illegaal content afspelen. Netflix is hiermee verleden tijd!, Nooit meer naar de bioscoop zijn één van de vele reclameslogans die Filmspeler gebruikt om zijn product aantrekkelijker te maken. Dit leidde uiteindelijk tot een geschil waarin naast de IE- aspecten interessante elementen van het ongeoorloofde mededingingsrecht naar voren komen. Onder verwijzing naar alle voorgaande rechtspraak is Filmspeler van mening dat met het de links geen nieuw publiek wordt bereikt. Filmspeler is duidelijk een voorstander van de objectieve benadering. Ook de add- ons zijn op het internet te vinden. De rechtbank overweegt om de uitkomst van de Geenstijl/Sanoma- casus af te wachten en ook zelf een prejudiciële vraag te stellen. Wegens de bijzondere rol van de add- ons verschillen de feiten van Filmspeler in een te grote mate met die van Geenstijl/Sanoma, aldus de rechtbank. Filmspeler beroept zich tevens op art. 13a Aw: de tijdelijke reproductie van voorbijgaande of incidentele aard die een integraal en essentieel onderdeel vormt van een technisch procedé dat wordt toegepast met als enig doel: (a) de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon, of (b) een rechtmatig gebruik van een werk mogelijk te maken, en die geen zelfstandige economische waarde bezit, wordt niet als een ongeoorloofde verveelvoudiging aangemerkt. Volgens de rechtbank zal sub a niet opgaan waardoor alleen de toepasselijkheid van sub b moet worden onderzocht. Ook hieraan durft de rechtbank zich niet te wagen en besluit een prejudiciële vraag te stellen. Volgens de rechtbank roept hetgeen is geoordeeld in ACI Adam/Stichting Thuiskopie de vraag op of ook niet geoordeeld zou moeten worden dat het maken van tijdelijke reproducties bij streamen uit ongeoorloofde bron evenmin toelaatbaar is. Mijns inziens zal deze vraag ontkennend worden beantwoord. Niet valt in te zien dat de Filmspeler rechtmatig gebruik bevordert wanneer het technische procedé linkt naar ongeautoriseerd materiaal. De rechtspraak heeft in ieder geval nog voldoende vragen te beantwoorden ten aanzien van de auteursrechtelijke aspecten van het hyperlinken. De vraag of hyperlinken naar illegaal content is toegestaan dient mijns inziens als retorisch te worden gekwalificeerd. Bij een goede lezing van het Svensson- arrest weet men dat hyperlinken naar illegaal content ontoelaatbaar is. Wel mag de rechtspraak de voorwaarden voor hyperlinken nader concretiseren. Wanneer is een maatregel bijvoorbeeld afschermend genoeg om de site niet vrij toegankelijk te maken? Tevens dient aandacht te worden besteed aan de belangen van de rechthebbende wanneer hij te maken krijgt met een toelaatbare hyperlink. Het is namelijk niet ondenkbaar dat hyperlinkers advertenties op hun linksite plaatsen. Daarmee genereren zij inkomsten dankzij het content van de bronsite. In dat geval dient de hyperlinker deze inkomsten op zijn minst te delen met, dan wel af te dragen aan, de rechthebbende. Zo wordt voorkomen dat hyperlinkers onevenredig profiteren van het bloed, zweet en tranen dat de auteur heeft gestopt in het scheppen van zijn werk. Het onrechtvaardigheidsgevoel wordt in dit kader versterkt indien de linker een embedded link plaatst. In dat geval is het materiaal van een rechthebbende zelfs op zijn website te raadplegen. Door op deze wijze rijk te worden van andermans werk, wordt de chaos compleet. Daarmee wordt de weg om 14 Rb. Midden- Nederland 30 september 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7192 (BREIN/Filmspeler). 5

6 rechtsgeldig bij andermans prestaties aan te haken geopend. Ook dat lijkt mij in strijd met de geest van het auteursrecht te zijn. Het is juist de rechthebbende die het recht heeft beloningen voor zijn prestaties te ontvangen. De wetgever of de rechtsprekende macht zal ten opzichte van deze problematiek de lucht moeten klaren. Onrechtmatige daad Dat het auteursrecht het hyperlinken niet altijd kan verbieden, betekent niet dat de rechthebbende met lege handen staat. In dat geval kan het commune recht als ultimatum remedium dienen. Zo is het structureel en systematisch hyperlinken, waarmee auteursrechtelijke inbreuken worden gefaciliteerd, als onrechtmatig gekwalificeerd. 15 Hiermee kan de rechthebbende weliswaar optreden tegen ongewenste links, doch geen beroep meer doen op de volledige proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv. Ook daarom is het wenselijk dat het HvJ dient te kiezen voor de subjectieve benadering. Slotsom De vraag of hyperlinken naar illegaal content is toegestaan, is nog niet expliciet beantwoord. Uit het Svensson- arrest kan echter worden afgeleid dat het HvJ EU de voorkeur geeft aan de subjectieve benadering. Het HvJ EU stelt namelijk eerst vast welke doelgroep de rechthebbende voor ogen had bij zijn oorspronkelijke mededeling en komt daarna pas toe aan de vraag of de bronsite vrij toegankelijk was, de hyperlinker geen interventie pleegt en geen nieuwe publiek bereikt met zijn hyperlink. Daarmee heeft het HvJ duidelijk aangegeven dat linken naar illegaal content ontoelaatbaar is. Vele Nederlandse rechters lijken hierover echter geen beslissing te nemen en grijpen het liefst naar het commune recht. Daardoor kunnen rechthebbenden weliswaar tegen onwenselijke links optreden, maar wordt hen wel het recht zich op de volledige proceskostenveroordeling te beroepen ontnomen. Ook daarmee wordt niet aan de belangen van de auteur tegemoetgekomen. Hopelijk zal het HvJ EU spoedig een einde maken aan deze problematiek. Voorts is het wenselijk dat nadere regels omtrent het hyperlinken worden vastgesteld om aan de belangen van de rechthebbende tegemoet te komen. De belangen van de rechthebbende dienen namelijk niet te verwateren door de ontwikkeling van de technologie. Linksites die inkomsten genereren uit advertenties dienen derhalve (een deel van) deze inkomsten aan de rechthebbende af te staan. Het auteursrecht in het internet zal wegens technologische ontwikkelingen in ontwikkeling blijven. Men dient er echter voor te waken dat men niet verdwaald raakt in het labyrint van juridisch technische begrippen, maar gewoon kijkt naar hetgeen wat wenselijk is en de belangen van de rechthebbende tegemoetkomt. Het bevorderen van de raadpleging van illegale bronnen stimuleert auteursrechtelijk inbreuk. En auteursrechtelijk inbreuk dient nou eenmaal te worden voorkomen. Dat lukt niet wanneer linken naar illegaal content wordt geaccepteerd. Alleen moet de rechter dat nog bevestigen. De wetgever en de rechtspraak zullen zich in ieder geval nooit vervelen als het op het auteursrecht in het internet aankomt! 15 Rb. Amsterdam (vzr.) 22 oktober 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK1067, AMI 2010, p. 18, m.nt. P.B. Hugenboltz (ThePirateBay); Rb. Utrecht 26 augustus 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6008, IER 2009/60 (Mininova) en Hof Amsterdam 16 maart 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BL7920, IEF (X/Brein). 6

Hyperlinken en embedden na Svensson: analyse en vooruitblik

Hyperlinken en embedden na Svensson: analyse en vooruitblik Hyperlinken en embedden na Svensson: analyse en vooruitblik Vereniging voor auteursrecht 12 juni 2014 Jacqueline Seignette 2014 Jacqueline Seignette, Höcker advocaten, Amsterdam Toegang verschaffen tot

Nadere informatie

Svensson: en verder? HvJ EU Svensson Hoe verhoudt zich tot eerdere HvJ jurisprudentie? Hoe verhoudt zich tot eerdere NL jurisprudentie?

Svensson: en verder? HvJ EU Svensson Hoe verhoudt zich tot eerdere HvJ jurisprudentie? Hoe verhoudt zich tot eerdere NL jurisprudentie? Kamiel Koelman Svensson: en verder? www.vandiepen.com VVA 12 juni 2014 k.koelman@vandiepen.com Overzicht HvJ EU Svensson Hoe verhoudt zich tot eerdere HvJ jurisprudentie? Hoe verhoudt zich tot eerdere

Nadere informatie

hyperlinken, tussenpersonen & the value gap IE Zomer Forum 7 juli 2016

hyperlinken, tussenpersonen & the value gap IE Zomer Forum 7 juli 2016 hyperlinken, tussenpersonen & the value gap IE Zomer Forum 7 juli 2016 Onderwerpen Hyperlinken Wat is de juridische status van verschillende vormen? Onder het auteursrecht / de naburige rechten / de onrechtmatige

Nadere informatie

Hyperlinks Het nieuwe publiek, tussenkomen en omzeilen

Hyperlinks Het nieuwe publiek, tussenkomen en omzeilen Hyperlinks Het nieuwe publiek, tussenkomen en omzeilen Thijs van den Heuvel * Hof van Justitie EU, C-466/12, 13 februari 2014, IEPT20140213 (Svensson v Retriever) Een jaar geleden verscheen op deze plek

Nadere informatie

Mededeling en Publiek: HvJEU over linken. VVA 9 juni 2017 Antoon Quaedvlieg

Mededeling en Publiek: HvJEU over linken. VVA 9 juni 2017 Antoon Quaedvlieg Mededeling en Publiek: HvJEU over linken VVA 9 juni 2017 Antoon Quaedvlieg HvJEU 13 februari 2014, C-466/12 SVENSSON HvJEU 13 februari 2014, C-466/12 SVENSSON FEITEN Retriever Sverige linkt naar krantenartikelen

Nadere informatie

EEN NIEUW PUBLIEK? Prof. mr J.H. Spoor. AIPPI, Zeist 15 maart AIPPI, Zeist 15 maart

EEN NIEUW PUBLIEK? Prof. mr J.H. Spoor. AIPPI, Zeist 15 maart AIPPI, Zeist 15 maart EEN NIEUW PUBLIEK? Prof. mr J.H. Spoor AIPPI, Zeist 15 maart 2017 AIPPI, Zeist 15 maart 2017 1 Auteursrechtrichtlijn, artikel 3, lid 1 De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Internet, www en zoeksystemen technisch en functioneel verklaard / 35

Hoofdstuk 2 Internet, www en zoeksystemen technisch en functioneel verklaard / 35 Inhoudsopgave Voorwoord / 15 Lijst van afkortingen / 19 DEEL A Inleiding en feitelijk kader / 21 Hoofdstuk 1 Inleiding, vraagstelling en opbouw / 23 1. Maatschappelijke achtergrond van het onderzoek /

Nadere informatie

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars)

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars) De art. 6:193a e.v. BW, art. 6:194 BW en art. 6:194a BW Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B9 9243 (Nestlé/Mars) 1. In Vzr. Rb. Amsterdam 25 november

Nadere informatie

Openbaarmaking op het internet. recente rechtspraak. Jacqueline Seignette Vereniging voor Auteursrecht 20 januari 2012

Openbaarmaking op het internet. recente rechtspraak. Jacqueline Seignette Vereniging voor Auteursrecht 20 januari 2012 Openbaarmaking op het internet recente rechtspraak Jacqueline Seignette Vereniging voor Auteursrecht 20 januari 2012 Diensten: - P2P (Mininova, TPB, Shareconnector) - Usenet (NSE) - Usenet index service

Nadere informatie

Datum 17 april 2014 Onderwerp Arrest ACI Adam B.V. e.a. tegen Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding.

Datum 17 april 2014 Onderwerp Arrest ACI Adam B.V. e.a. tegen Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

1 M.G.A. Egeler & A.R. Lodder zijn beiden verbonden aan Vrije Universiteit, afd. Transnational Legal Studies,

1 M.G.A. Egeler & A.R. Lodder zijn beiden verbonden aan Vrije Universiteit, afd. Transnational Legal Studies, Computerrecht 2013/83: Nederland.fm pleegt auteursrechtinbreuk door te hyperlinken naar radiostreams van radiostations. Noot van M.G.A. Egeler & A.R. Lodder. 1 1. Na de uitspraak Sanoma/Geenstijl 2 bevestigt

Nadere informatie

Mededeling aan het publiek

Mededeling aan het publiek Mededeling aan het publiek Nationaal Auteursrechtcongres 4 oktober 2013 Remy Chavannes Soorten openbaarmaking Mededeling aan het publiek (art. 3 Aut.rl) Uitzending via ether, kabel of satelliet Secundaire

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:59. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 11/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1115, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2017:59. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 11/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1115, Gevolgd ECLI:NL:HR:2017:59 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 20-01-2017 Datum publicatie 20-01-2017 Zaaknummer 11/01131 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1115,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:4343

ECLI:NL:RBMNE:2015:4343 ECLI:NL:RBMNE:2015:4343 Instantie Datum uitspraak 10-06-2015 Datum publicatie 16-06-2015 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/372666 / HL ZA 14-204 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk?

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Wim Maas en Charlotte de Boer Onzuivere vergelijkende reclame leidt regelmatig tot juridische geschillen. Deze zaken zijn vaak

Nadere informatie

Edelachtbaar college,

Edelachtbaar college, Edelachtbaar college, X% Namens cliënten, a «a ^ ^ ^ ^ ^ M l e n tel^^^^ tekenen wij beroep in cassatie aan tegen de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 22 september 2011 op het beroepschrift van 10

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 24/11/2015

Datum van inontvangstneming : 24/11/2015 Datum van inontvangstneming : 24/11/2015 , Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Lelystad zaaknummer I rolnummer: C/16/372666 I HL ZA 14-204 Vonnis van in de zaak van de stichting STICHTING BREIN,

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Definities Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ondertitel.com] Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ondertitel.com] bezoeken Gebruik: handelingen

Nadere informatie

Vertaling C-360/13-1. Zaak C-360/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Supreme Court of the United Kingdom (Groot-Brittannië)

Vertaling C-360/13-1. Zaak C-360/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Supreme Court of the United Kingdom (Groot-Brittannië) Vertaling C-360/13-1 Datum van indiening: 27 juni 2013 Verwijzende rechter: Zaak C-360/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Supreme Court of the United Kingdom (Groot-Brittannië) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

DEEL III. Het bestuursprocesrecht

DEEL III. Het bestuursprocesrecht DEEL III Het bestuursprocesrecht Inleiding op deel III In het voorgaande deel is het regelsysteem van art. 48 (oud) Rv besproken voor zover dit relevant was voor art. 8:69 lid 2 en 3 Awb. In dit deel

Nadere informatie

GS Media/Sanoma: oppassen met bedrijfsmatig linken 1

GS Media/Sanoma: oppassen met bedrijfsmatig linken 1 GS Media/Sanoma: oppassen met bedrijfsmatig linken 1 Noot bij HvJ 8 september 2016, zaak C-160/15, ECLI:EU:C:2016:644 (GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV e.a.) door mr. M.F.J. (Maarten) Haak en mr.

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 14 februari 2014 nr. 13/00475 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-gravenhage van 18 december 2012, nr. 12/00169,

Nadere informatie

Actualiteiten rechtspraak bestuursprocesrecht. 2 september :00 uur - 17:00 uur Online

Actualiteiten rechtspraak bestuursprocesrecht. 2 september :00 uur - 17:00 uur Online Actualiteiten rechtspraak bestuursprocesrecht 2 september 2015 16:00 uur - 17:00 uur Online Wat gaan we doen: rechtspraak over.. 1. De 3 B s (bestuursorgaan-, belanghebbende- en besluitbegrip) 2. Schadevergoeding

Nadere informatie

De mededeling aan een nieuw publiek. Sam C. van Velze

De mededeling aan een nieuw publiek. Sam C. van Velze De mededeling aan een nieuw publiek Sam C. van Velze 6 November 2017 1 https://www.youtube.com/watch?v= 72KU4AX29Yg Interessant filmpje over het auteursrecht, klik hier: 2 https://www.youtube.com/watch?v=72ku4ax29yg

Nadere informatie

Digitale uitputting ook in het auteursrecht

Digitale uitputting ook in het auteursrecht Digitale uitputting ook in het auteursrecht Hendrik Struik Vereniging voor Auteursrecht Amsterdam 3 juni 2016 onderwerp: Gelijke behandeling offline en online gebruik? oftewel wat u in wezen wenst te vernemen

Nadere informatie

Zoekmachines en Woningaanbod. Bas Le Poole Leiden Revisited 21 september 2007

Zoekmachines en Woningaanbod. Bas Le Poole Leiden Revisited 21 september 2007 Zoekmachines en Woningaanbod Bas Le Poole Leiden Revisited 21 september 2007 1 2 Zoekallehuizen.nl Rb Arnhem, 16 maart 2006 / Hof Arnhem, 4 juli 2006 ZAH spidert (alle) websites van individuele makelaars

Nadere informatie

Cash, Copyright en Compensatie. Manon Rieger Jansen, Wieke During en Prof. Martin Senftleben

Cash, Copyright en Compensatie. Manon Rieger Jansen, Wieke During en Prof. Martin Senftleben Cash, Copyright en Compensatie Manon Rieger Jansen, Wieke During en Prof. Martin Senftleben Inhoud vergoedingssystematiek VOD vrijheid van het hyperlinken streamen en cloud-opslag nieuw auteurscontractenrecht

Nadere informatie

Noot J.M.B. Seignette bij HvJ EU 8 september 2016, C-160/15 (Sanoma/GS Media), IER 2016/47.

Noot J.M.B. Seignette bij HvJ EU 8 september 2016, C-160/15 (Sanoma/GS Media), IER 2016/47. Noot J.M.B. Seignette bij HvJ EU 8 september 2016, C-160/15 (Sanoma/GS Media), IER 2016/47. ARREST VAN HET HOF (8 september 2016) (M. Ilešič (rapporteur), kamerpresident, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal

Nadere informatie

DE TOELATINGSREGELING BIJ SERVICEFLATS

DE TOELATINGSREGELING BIJ SERVICEFLATS DE TOELATINGSREGELING BIJ SERVICEFLATS Bij serviceflats komt het regelmatig voor, dat een ballotageregeling van toepassing is. Wat betekent een dergelijke ballotageregeling eigenlijk? En is een dergelijke

Nadere informatie

Vertaling C-279/13-1. Zaak C-279/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-279/13-1. Zaak C-279/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-279/13-1 Zaak C-279/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 22 mei 2013 Verwijzende rechter: Högsta domstolen (Zweden) Datum van de verwijzingsbeslissing: 15 mei 2013

Nadere informatie

Secundaire openbaarmaking in historisch perspectief. Madeleine de Cock Buning 9 november 2012

Secundaire openbaarmaking in historisch perspectief. Madeleine de Cock Buning 9 november 2012 Secundaire openbaarmaking in historisch perspectief Madeleine de Cock Buning 9 november 2012 dat indien, gelijk hier, dit laatste geschiedt in het openbaar, niet slechts de tekst der Auteurswet 1912 maar

Nadere informatie

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk?

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Deterink Advocaten en Notarissen mr. W.J.G. Maas/mr. C. de Boer Kennedyplein 201 5611 ZT Eindhoven Telefoon: +31 (0)40 26 26 774

Nadere informatie

Auteursrecht. VVA/VMC bij KNAW, 22 februari 2011 Dirk Visser

Auteursrecht. VVA/VMC bij KNAW, 22 februari 2011 Dirk Visser Auteursrecht VVA/VMC bij KNAW, 22 februari 2011 Dirk Visser President van de KNAW Robbert Dijkgraaf over ACTA: Dergelijke wetten maken het erg eenvoudig om onwelgevallige websites te blokkeren, waarbij

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200607461/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma appellante,, gevestigd te tegen de uitspraak in zaak nos.

Nadere informatie

Browsen: hoe zit het met het bekijken van een website met illegale publicaties?

Browsen: hoe zit het met het bekijken van een website met illegale publicaties? Browsen: hoe zit het met het bekijken van een website met illegale publicaties? Wieke During * De beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof) van 5 juni 2014 in de Meltwaterzaak

Nadere informatie

Brein KPN Telecom DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 5 januari 2007

Brein KPN Telecom DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 5 januari 2007 Brein KPN Telecom DomJur 2011-741 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 276747 / KG ZA 06-1417 Datum: 5 januari 2007 Vonnis in kort geding van 5 januari 2007 in de zaak van de stichting STICHTING BESCHERMING

Nadere informatie

Korte bespreking van arresten van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie over artikel 1019h Rv / 14 Handhavingsrichtlijn 1

Korte bespreking van arresten van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie over artikel 1019h Rv / 14 Handhavingsrichtlijn 1 Arresten over de volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken Korte bespreking van arresten van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie over artikel 1019h Rv / 14 Handhavingsrichtlijn 1 1. Desgevorderd

Nadere informatie

Hyperlinken naar illegale bron

Hyperlinken naar illegale bron annotatie Ars Aequi november 2016 877 Annotatie arsaequi.nl/maandblad AA20160877 Hyperlinken naar illegale bron Prof.mr. D.J.G. Visser HvJ EU 8 september 2016, C-160/15, ECLI: EU: C: 2016: 644 (GS Media/Sanoma,

Nadere informatie

HOF VAN JUSTITIE EU 26 maart 2015 (K. Jürimäe, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur) en A. Prechal)

HOF VAN JUSTITIE EU 26 maart 2015 (K. Jürimäe, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur) en A. Prechal) Noot J.M.B. Seignette bij C More/ Sandberg Gepubliceerd in IER 2015/42 ECLI:EU:C:2015:199 HOF VAN JUSTITIE EU 26 maart 2015 (K. Jürimäe, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur) en A. Prechal) C More/

Nadere informatie

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015 De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI woensdag 11 maart 2015 1 Quaedvlieg 2006 Het lijkt geen goed idee dat iedere individuele rechter in ieder individueel geval een eigen afweging

Nadere informatie

Datum 17 december 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het beboeten van illegale downloads en de vrijheid van het internet

Datum 17 december 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het beboeten van illegale downloads en de vrijheid van het internet 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:130. Uitspraak. Permanente link:

ECLI:NL:HR:2017:130. Uitspraak. Permanente link: ECLI:NL:HR:2017:130 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:hr:2017:130 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10 02 2017 Datum publicatie 10 02 2017 Zaaknummer 16/02729 Formele

Nadere informatie

De waarde van het nieuws. dr. Stef van Gompel IE Symposium Zeist, 15/03/2017

De waarde van het nieuws. dr. Stef van Gompel IE Symposium Zeist, 15/03/2017 De waarde van het nieuws dr. Stef van Gompel IE Symposium Zeist, 15/03/2017 In theorie Succesfactoren aanwezig om de serieuze journalistiek tot volle bloei te laten zijn Instituut voor Informatierecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 Instantie Datum uitspraak 28-05-2009 Datum publicatie 22-06-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-4976 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

In deze noot komen de antwoorden of beide prejudiciële vragen aan bod. Maar eerst antwoord of de vraag wat een GUI nu eigenlijk is?

In deze noot komen de antwoorden of beide prejudiciële vragen aan bod. Maar eerst antwoord of de vraag wat een GUI nu eigenlijk is? Noot bij HvJEU,, 22 december 2010, zaak C-393/09, C Bezpečnostní softwarová asociace (BSA) tegen Ministerstvo kultury (prejudiciële vragen Nejvyšší správní soud,, Tsjechië) 1. Inleiding Op 22 december

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:9685

ECLI:NL:RBAMS:2015:9685 ECLI:NL:RBAMS:2015:9685 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 29-12-2015 Datum publicatie 27-01-2016 Zaaknummer AMS 13/6214 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN

IN NAAM DER KONINGIN 2 januari 1987 Eerste Kamer Nr. 12.932 RF/AT IN NAAM DER KONINGIN Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: "VASTELOAVESVEREINIGING DE ZAWPENSE", gevestigd te Grevenbricht, gemeente Born EISERES

Nadere informatie

Ingezonden bijdrage; De kruimelvergunning en het begrip stedelijk ontwikkelingsproject: voorstel tot een praktische toetsingsmaatstaf

Ingezonden bijdrage; De kruimelvergunning en het begrip stedelijk ontwikkelingsproject: voorstel tot een praktische toetsingsmaatstaf Actualiteiten Bouwrecht Nieuws Ingezonden bijdrage; De kruimelvergunning en het begrip stedelijk ontwikkelingsproject: voorstel tot een praktische toetsingsmaatstaf Publicatiedatum: 24-11-2016 En weer

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting Inleiding Dit onderzoek, dat is verricht in opdracht van WODC voor het Ministerie van Justitie, richt zich op een inventarisatie van de regelingen en initiatieven voor de aanpak van illegale

Nadere informatie

SWPBS vanuit juridisch oogpunt

SWPBS vanuit juridisch oogpunt SWPBS vanuit juridisch oogpunt Samenvatting uit: De Wilde M., en Van den Berg A. (2012), SWPBS, vanuit juridisch oogpunt, afstudeerrapport juridische afdeling Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Limburg. Datum: 16 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/147

Rapport. Rapport over een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Limburg. Datum: 16 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/147 Rapport Rapport over een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Limburg. Datum: 16 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/147 2 Aanleiding Op 7 april 2013 om 16.52 uur komt er bij de regionale eenheid

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:172

ECLI:NL:CRVB:2017:172 ECLI:NL:CRVB:2017:172 Instantie Datum uitspraak 13-01-2017 Datum publicatie 19-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4485 AOW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 3 e nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment. Met deze digitale

Nadere informatie

Kort geding rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 21 december 1999 AR K. nr. 99/594/C

Kort geding rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 21 december 1999 AR K. nr. 99/594/C Rep. 99/23839 F nr 5203 Kort geding rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 21 december 1999 AR K. nr. 99/594/C Beschikking gewezen en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Antwerpen op 21 december 1999

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 2005/1/13)

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. 11 Oktober 2013 nr. 12/04012 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 10 juli 2012, nr. BK-11/00544,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

User-Generated Content na Deckmyn

User-Generated Content na Deckmyn User-Generated Content na Deckmyn Prof. Dr. P. B. Hugenholtz VVA, 13 februari 2015 Wat is User-generated Content? Wat is UGC? [volgens de Commissie Auteursrecht] Het moet gaan om een bewerking van bestaande

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Vertaling C-359/14 1 Datum van indiening: 23 juli 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-359/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Vilniaus miesto apylinkės teismas

Nadere informatie

Noot onder HR 12 april 2013, nr. 11/ (Stokke/Fikszo) P.G.F.A. Geerts

Noot onder HR 12 april 2013, nr. 11/ (Stokke/Fikszo) P.G.F.A. Geerts Noot onder HR 12 april 2013, nr. 11/004447 (Stokke/Fikszo) P.G.F.A. Geerts 1. In korte tijd drie arresten van de Hoge Raad over de Tripp Trapp-stoel, te weten HR 22 februari 2013, nr. 11/02739, IEF 12367;

Nadere informatie

Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen?

Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen? Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen? De Hoge Raad oordeelde op 7 oktober jl. dat gelden die door belastingontduiking zijn verkregen, kunnen worden aangemerkt

Nadere informatie

Reactie op prejudiciële vraag 17/01256

Reactie op prejudiciële vraag 17/01256 Reactie op prejudiciële vraag 17/01256 Conserverende aanslag ter zake van pensioen- en lijfrechten: strijd met verdragstrouw? Berichtgegevens Tijdstip ontvangst : 12-05-2017 12:28 Afzender : J.J.T. Beerepoot

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 8 september 2016 *

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 8 september 2016 * ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 8 september 2016 * Prejudiciële verwijzing Auteursrecht en naburige rechten Richtlijn 2001/29/EG Informatiemaatschappij Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 678208/679078 Betreft: bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek en besluit tot openbaarmaking daarvan Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het bezwaar

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Auteursrecht versus P2P

Auteursrecht versus P2P Auteursrecht versus P2P en de handhavingsmogelijkheden Universiteit: Tilburg University Masterscriptie Faculteit: Tilburg Law School Kim Hanssen (ANR: 870149) Opleiding: Rechtsgeleerdheid 23 februari 2011,

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

«JAAN» Commissie van Aanbestedingsexperts. Commissie van Aanbestedingsexperts

«JAAN» Commissie van Aanbestedingsexperts. Commissie van Aanbestedingsexperts 24 februari 2017, Advies 401 (mr. Janssen, mr. Jansen, mr. Chen) Noot mr. M.M. Fimerius en mr. M. Turk Proportionaliteit geschiktheidseisen. Proportionaliteit selectiecriteria. Referentie-eisen. Stapeling

Nadere informatie

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk Algemene voorwaarden bij toetreding van de website www.rorate.com artikel 1. Algemeen 1. Stichting Rorate is eigenaar en beheerder van de website www.rorate.com Rorate is een onafhankelijke Rooms-katholieke

Nadere informatie

voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Betreft: consultatieverzoek naar aanleiding

Nadere informatie

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus)

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Vertaling C-291/13-1 Zaak C-291/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 27 mei 2013 Verwijzende rechter: Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Z.H. Duijnstee-van Imhoff Published in WR 2009/109, p. 388-390. 1 Noot bij ktr. Utrecht 16 september

Nadere informatie

JPF 2013/149 Rechtbank 's-gravenhage 23 oktober 2012, 422965/FA RK 12-5121; ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2371. ( mr. Bellaart )

JPF 2013/149 Rechtbank 's-gravenhage 23 oktober 2012, 422965/FA RK 12-5121; ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2371. ( mr. Bellaart ) JPF 2013/149 Rechtbank 's-gravenhage 23 oktober 2012, 422965/FA RK 12-5121; ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2371. ( mr. Bellaart ) [De vrouw] te [woonplaats vrouw], hierna: de vrouw, advocaat: mr. L.J. Zietsman te

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:BZ7733

ECLI:NL:RVS:2013:BZ7733 ECLI:NL:RVS:2013:BZ7733 Instantie Raad van State Datum uitspraak 17-04-2013 Datum publicatie 17-04-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201200753/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Het openbaarmakingsauteursrecht: een (hernieuwde) oproep tot een restrictieve uitleg van art. 8 Aw

Het openbaarmakingsauteursrecht: een (hernieuwde) oproep tot een restrictieve uitleg van art. 8 Aw P.G.F.A. Geerts 1 & G.A.C. van den Hout 2 Het openbaarmakingsauteursrecht: een (hernieuwde) oproep tot een restrictieve uitleg van art. 8 Aw [Gepubliceerd in IER 2015/38, p. 254-258] 1. Het toeval wil

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:7846

ECLI:NL:RBZWB:2016:7846 ECLI:NL:RBZWB:2016:7846 Instantie Datum uitspraak 13-12-2016 Datum publicatie 19-12-2016 Zaaknummer AWB 16_2904 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

Auteursrecht. Jacqueline Seignette en Marijn Kingma. Wetgeving

Auteursrecht. Jacqueline Seignette en Marijn Kingma. Wetgeving Auteursrecht Jacqueline Seignette en Marijn Kingma Wetgeving In februari werd de Richtlijn Collectief Beheer vastgesteld. 1 De richtlijn harmoniseert het regelgevend kader voor collectief beheer en regelt

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26146/2011014629 Betreft: beslissing op bezwaar inzake het besluit tot publicatie van het besluit betreffende het leveren van programmagegevens van de landelijke publieke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:7752

ECLI:NL:RBDHA:2017:7752 ECLI:NL:RBDHA:2017:7752 Permanente link: http://deeplink. Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 06-07-2017 Datum publicatie 20-07-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 5490 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid.

Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid. Annotatie bij HR 27-02-2009, C07/168HR, LJN BG6445 Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid. [BW art. 6:162] Een gefailleerde natuurlijke persoon heeft de eigendom

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1318

ECLI:NL:RVS:2017:1318 ECLI:NL:RVS:2017:1318 Instantie Raad van State Datum uitspraak 17-05-2017 Datum publicatie 17-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201607764/1/A2 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Appèldagvaarding niet overeenkomstig de Betekeningsverordening betekend? 1

Appèldagvaarding niet overeenkomstig de Betekeningsverordening betekend? 1 UIT DE PRAKTIJK Mr. J.P. Eckoldt * Appèldagvaarding niet overeenkomstig de Betekeningsverordening betekend? 1 Onenigheden in het internationale handelsverkeer leiden regelmatig tot grensoverschrijdende

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer: 77 Fiscaal up to Date/Kluwer. Inleiding

BESLUIT. Zaaknummer: 77 Fiscaal up to Date/Kluwer. Inleiding BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit om geen toepassing te geven aan zijn bevoegdheid zoals beschreven in artikel 56, lid 1, van de Mededingingswet. Zaaknummer:

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000.

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000. C/& Z^o^jr Edelhoogachtbaar College, y> "2_ Op 17 februari j.l. is door mij namens C igllllllpljp te IHllIll^, hierna belanghebbende, beroep in cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2009:BK9813

ECLI:NL:RBAMS:2009:BK9813 ECLI:NL:RBAMS:2009:BK9813 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-12-2009 Datum publicatie 20-01-2010 Zaaknummer 09/947 WI Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement.

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement. Forumreglement DCN Reglement voor het gebruik van de forums op de website van de Dehler Club Nederland (verder te noemen het Reglement ) Door deel te nemen aan de forums op de website van de Dehler Club

Nadere informatie

Intelligent agents. Automatisch contractsluiten (1) Automatisch contractsluiten (2) Recht en Informatica HC 3: Inhoud

Intelligent agents. Automatisch contractsluiten (1) Automatisch contractsluiten (2) Recht en Informatica HC 3: Inhoud Recht en Informatica HC 3: Automatisch contractsluiten / Aansprakelijkheid van Henry Prakken 4 Mei 2015 1 Inhoud Autonome systemen Automatisch contractsluiten EDI Intelligent agents Aansprakelijkheid van

Nadere informatie