In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader"

Transcriptie

1

2 In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie. Deze in- en verkoopgids behoort bij de DB(B)C Productstructuur voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Versie 1.0 Plaats: s-gravenhage/amersfoort Datum: augustus

3 Initiators: Ministerie van Justitie, DForZo en GGZ Nederland Deelnemers kerngroep In- en Verkoopgids DB(B)C 2011: J. Idenburg DForZo M. van Es GGZ Nederland E. Blaauw VNN E. Gemmeke Altrecht P. Rosier - FPC Dr. S. van Mesdag Uitvoering: Capgemini Consulting, adviesgroep Public and Health 3

4 Voorwoord Voor u ligt de tweede in- en verkoopgids DB(B)C, ter ondersteuning van het inkoopgesprek In de in- en verkoopgids DB(B)C vindt u actuele DB(B)C-profielen aangevuld met extra informatie over kwaliteit van forensische zorg. Met ingang van 1 januari 2011 wordt een grote stap voorwaarts gezet met betrekking tot de bekostiging van forensische zorg. Na een aantal jaren van registratie en ontwikkeling van de zorgproducten wordt een start gemaakt met de invoering van twee nieuwe bekostigingssystemen, de Diagnose Behandeling (en Beveiligings) Combinaties (DB(B)C s) en de Zorgzwaartepakketten (ZZP s). Met de inwerkingtreding van de interim AMvB en later de Wet Forensische Zorg zal het overgrote deel van de forensische zorg via de DB(B)C s worden bekostigd. In deze gids ligt de focus met name op de DB(B)C s. De DB(B)C-systematiek geeft vorm aan de uitgangspunten van het stelsel forensische zorg in een strafrechtelijk kader: eenheid van taal, regie binnen de ketens, een eenduidige bekostigingssystematiek, gerichte inkoop en transparantie van kosten. Daarnaast zal, zo is de verwachting, de DB(B)C-systematiek bijdragen aan de transitie van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg. Dat wil zeggen het inkopen en leveren van die forensische zorg en beveiliging die een patiënt daadwerkelijk nodig heeft. Het Inkoopkader voor DB(B)C s en ZZP s staat beschreven in de Inkoop Handleiding Deze gids is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Justitie en GGZ Nederland. De gids is tot stand gekomen met medewerking van Capgemini. We wensen u veel succes bij het gebruik van de gids. Ministerie van Justitie GGZ Nederland G. van Gemert J.F. de Beer Directeur Forensische Zorg directeur 4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemene schets DB(B)C Forensische zorg Zorgveld Forensische zorg Prevalentie DB(B)C Forensische zorg Kwaliteit en transparantie Aandachtspunten Zorg in- en verkoop De productstructuur DB(B)C FZ Toedeling DB(B)C s naar productgroepen en verblijfssoorten De productgroepen voor behandeling De Verblijfssoorten Comorbiditeit Voorkomen Diagnostiek en behandeling Nadere toelichting Bijzondere groepen Profielen kwantitatief Nadere toelichting producten behandeling kort Profielen kwantitatief Nadere toelichting producten stoornissen in de kindertijd (As1) Aandachtspunten voor kwaliteit Profielen kwantitatief Nadere toelichting Schizofrenie en ander psychotische stoornissen Aandachtspunten voor kwaliteit Profielen kwantitatief Nadere toelichting Problemen in verband met misbruik of verwaarlozing Aandachtspunten voor kwaliteit Profielen kwantitatief Nadere toelichting Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen Profielen kwantitatief Nadere toelichting Stoornissen in de impulsbeheersing Profielen kwantitatief Nadere toelichting Aan een middel gebonden stoornissen Aandachtspunten voor kwaliteit Profielen kwantitatief Nadere toelichting Persoonlijkheidsstoornissen Aandachtspunten voor kwaliteit Profielen kwantitatief Nadere toelichting Restgroep diagnoses Aandachtspunten voor kwaliteit Depressieve stoornissen Angststoornissen Profielen kwantitatief Nadere toelichting Verblijf

6 Bijlage 1 Toelichting op de profielinformatie Bijlage 2 DB(B)C begrippenlijst Bijlage 3 Hiërarchie diagnoseclassificaties Bijlage 4 Betrokkenen In- en Verkoopgids DB(B)C FZ

7 1 Inleiding Voor u ligt de in- en verkoopgids voor DB(B)C (Diagnose Behandeling- (en Beveiliging) combinatie) Forensische zorg in strafrechtelijk kader Forensische zorg in strafrechtelijk kader omvat de behandeling van mensen die een delict hebben gepleegd of hiervan worden verdacht en door de rechter zorg opgelegd hebben gekregen. Het plegen van het delict is in deze gevallen mede het gevolg van de aanwezigheid van een psychische stoornis. De relatie tussen stoornis(sen) en delict, de kans op delictherhaling en het risicomanagement hiervan zijn specifieke aspecten van het forensisch psychiatrisch werken. Met de behandeling van de psychische stoornis wordt de cliënt hulp geboden en kan er een verbetering optreden in de persoonlijke situatie van de cliënt. Door behandeling van de stoornis kan het recidivegevaar worden teruggedrongen. Doelgroep afbakening Sinds 1 januari 2008 zijn de door justitie gecontracteerde forensische zorgaanbieders verplicht hun zorg te registreren in DB(B)C-termen volgens de landelijke spelregels DB(B)C en aan te leveren aan de landelijke database. Vanaf 2011 vindt ook declaratie van de DB(B)C s plaats. Deze in- en verkoopgids is gericht op instellingen voor forensische zorg; de bijzondere locaties in het gevangeniswezen die forensische zorg in detentie leveren (Penitentiair Psychiatrische Centra, PPC), instellingen voor Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten (SGLVG) 1, Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC, voorheen TBS klinieken genoemd), Forensische Verslavingszorg, Forensische Psychiatrische Afdelingen (FPA) en Forensisch Psychiatrische Klinieken (FPK). DB(B)C-systematiek De bekostiging van de forensische zorg in strafrechtelijk kader gaat fundamenteel wijzigen. De huidige budgetsystematiek zal worden vervangen door prestatiebekostiging op basis van de DB(B)C-systematiek. De DB(B)C systematiek geeft concreet vorm aan de volgende uitgangspunten: - eenheid van taal en regie binnen de ketens; - een eenduidige bekostigingssystematiek; - een instrument voor gerichte inkoop en transparantie in capaciteit en kosten. Deze DB(B)C-systematiek sluit zo goed mogelijk aan op de DBC-systematiek van de GGZ; op die manier kan door gelijke taal de verbetering van doorstroom en uitstroom naar de reguliere GGZ worden gerealiseerd. Vanaf 1 januari 2011 wordt naast de DB(B)C-systematiek ook de ZZP-bekostiging/ extramurale parameters voor de FZ ingevoerd. Voor de afbakening van het domein waarvoor de DB(B)C-systematiek dan wel de ZZP-bekostiging/ambulante parameters 2 van toepassing is, geldt het volgende: Voor zorg in het kader van de behandeling van de patiënt (zowel met als zonder verblijf) geldt de DB(B)C-systematiek. Hieronder valt ook de behandeling aan Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten. Voorwaarde hiervoor is dat deze zorg mét behandeling geïndiceerd is. 1 2 Voorwaarde bij deze doelgroep is dat zorg met behandeling is geïndiceerd. Parameters voor ambulante zorg die afgeleid zijn van de extramurale NZa-begeleidingsparameters die in de AWBZ worden gehanteerd. 7

8 De ZZP-bekostiging/Extramurale parameters geldt voor alle doelgroepen bij de volgende zorgvormen: o Ambulante begeleiding (extramurale parameters) o Verblijf met begeleiding zonder behandeling (ZZP s) o Zorg aan verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek. Productstructuur De productstructuur DB(B)C Forensische zorg speelt bij de nieuwe bekostiging een cruciale rol. Van een model op basis van expertkennis in 2007 is de productstructuur inmiddels een praktijkmodel geworden. Dit jaar is voor de tweede maal een inhoudelijke onderbouwing van de productstructuur tot stand gebracht dankzij de registraties uit de praktijk die door zorgaanbieders zijn aangeleverd. Adviesprijzen In 2011 zal sprake zijn van declaratie op basis van DB(B)C s. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een advies opgesteld voor de in 2011 te hanteren prijzen voor zowel de behandelgroepen als de verblijfssoorten. In deze gids zijn de door de NZa geadviseerde prijzen opgenomen. De bekostiging van de instellingen vindt in 2011 plaats op basis van de huidige bekostigingssystematiek en tendercontracten. Het budget op basis van NZa-parameters en het totaal aan tendercontracten bepaalt in 2011 het verrekenbedrag, dit is het verschil tussen het budget en de tendercontracten en de DB(B)C-omzet. De geleidelijke overgang met bekostiging op NZa-parameters en financiering op basis van DB(B)C s geeft zowel aan het ministerie als de zorgaanbieders de ruimte om gezamenlijk de invoering van prestatiebekostiging verder voor te bereiden. Over de definitieve koers betreffende de invoering van prestatiebekostiging zal naar verwachting volgend jaar een besluit worden genomen. Schets verschil DBC GGZ en DB(B)C FZ De forensische zorg onderscheidt zich van de reguliere GGZ (DBC GGZ) onder de Zorgverzekeringswet doordat er een combinatie is van een zorgvraag en een beveiligingsvraag. Binnen de DB(B)C is er sprake van opgelegde zorg terwijl in de DBC GGZ sprake is van een zorgvraag van de individuele cliënt. De rol die de zorgverzekeraars binnen de DBC GGZ vervullen, wordt binnen de forensische zorg ingevuld door Justitie. Binnen de DB(B)C systematiek zijn specifieke activiteiten toegevoegd zoals dossierstudie en reistijd in verband met juridische procedures binnen een DB(B)C. De verwachting is dat mede hierdoor verhoudingsgewijs meer indirecte patiëntgebonden tijd wordt besteed aan de patiënt dan in de GGZ binnen de Zorgverzekeringswet. Zorgprofielen De zorg die aan patiënten gegeven wordt, verschilt per patiënt en instelling. Dit is afhankelijk van de aanwezige structuur, de zorgprocessen en de aard en zorgzwaarte van de behandelde patiënten. Iedere instelling maakt gebruik van dezelfde productstructuur en maakt individuele afspraken met het ministerie van Justitie over volume en kwaliteit. 8

9 In deze gids staan de landelijke profielen van de geleverde zorg op basis van de Productstructuur DB(B)C Forensische zorg Deze zorgprofielen geven een indicatie voor het gemiddelde activiteiten patroon per productgroep in het forensische veld. De profielen zijn gebaseerd op de gegevens die aangeleverd zijn aan de landelijke database DGAAO (DBC Gegevens Aanlever en Analyse Omgeving) en betreffen ruim geschikte en afgesloten DB(B)C s. De productstructuur blijft in ontwikkeling om optimaal te blijven aansluiten bij de ontwikkelingen in het forensische zorgveld. Richtlijnen De Multidisciplinaire richtlijnen geven aan welke zorg er volgens de laatste stand der wetenschap en de consensus binnen de beroepsgroep, geleverd zou moeten worden. De individuele behandelaar beslist dan op grond van zijn kennis en kunde en op grond van de karakteristieken en wensen van de patiënt, in welke mate de richtlijn gevolgd kan worden. Een richtlijn zal meestal zo zijn opgesteld dat tussen de 70 en 90 procent van de patiënten volgens de richtlijn behandeld kunnen worden. Een regelmatig onderhoud van de richtlijn zorgt er tevens voor dat bewezen innovaties in de zorgprocessen kunnen worden opgenomen. Dit noemen we de medisch gewenste zorg. Actualisatie De in- en verkoopgids DB(B)C forensische zorg 2011 vormt vooral een actualisatie van de voor 2010 uitgebrachte gids. In de versie 2011 is de meest recente en de voor 2011 van toepassing zijnde productstructuur toegevoegd. Ook de informatie over de zorgprogramma s en richtlijnen is geactualiseerd. Tevens is een enkel onderwerp toegevoegd; in de paragraaf Kwaliteit en transparantie is een verwijzing naar de Prestatieindicatoren Forensische Zorg opgenomen en de paragraaf Aandachtspunten In- en verkoop 2011 is toegevoegd. Verantwoording Bij het opstellen van de gids is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. De informatie over Forensische Zorg is ontleend aan de Uitgangspunten Zorginkoop Forensische Zorg 2010 en 2011 van de Dienst Justitiële Inrichtingen (juni 2010). Er is gebruik gemaakt van multidisciplinaire richtlijnen die onder leiding van de landelijke stuurgroep Multidsiciplinaire richtlijnontwikkeling in de GGZ zijn ontwikkeld door werkgroepen met daarin vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, cliënten- en familieorganisaties en kennisinstituten. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft inhoudelijk geadviseerd over de in deze gids opgenomen Aandachtspunten voor kwaliteit. De overzichten met DB(B)C informatie, productgroep-profielen en verblijfsdagen die in deze gids zijn opgenomen, zijn opgesteld door de projectorganisatie DB(B)C Forensische Zorg. Leeswijzer Hoofdstuk 2 schetst een algemeen beeld van DB(B)C s in de Forensische Zorg. Hoofdstuk 3 gaat in op de totstandkoming van de DB(B)C productstructuur. De problematiek rondom comorbiditeit wordt besproken in hoofdstuk 4. In de hoofdstukken 5 tot en met 14 wordt voor elke diagnosegroep de samenvatting van aanwezige richtlijnen gepresenteerd en de zorgprofielen van deze diagnosegroepen. Hoofdstuk 15 geeft een nadere toelichting over verblijf. 9

10 2 Algemene schets DB(B)C Forensische zorg In dit hoofdstuk wordt een algemene schets van de Forensische zorg in Nederland gegeven. Paragraaf 2.1 geeft een kort overzicht van het forensische zorgveld. Paragraaf 2.2 bevat nadere informatie over patiënten en de verstrekte forensische zorg. Deze informatie is gebaseerd op de dataset die gebruikt is om de productstructuur te ontwikkelen. In paragraaf 2.3 wordt vervolgens ingegaan op de aandachtspunten voor kwaliteit, zorgprogrammering en prestatie-indicatoren. In paragraaf 2.4 wordt een verwijzing gemaakt naar de Uitgangspunten in- en verkoop 2011 en de Handleiding Forensische zorg inkoop Zorgveld Forensische zorg Onder forensische zorg vallen alle vormen van zorg, behandeling of begeleiding die de rechter in een vonnis kan opleggen. Voorbeelden hiervan zijn plaatsing op een speciale verslavingszorgafdeling, een maatregel als TBS met voorwaarden of poliklinische behandeling door een GGZ-instelling. Forensische zorg wordt opgelegd aan mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd en lijden aan een (psychische) stoornis. De zorg is erop gericht de maatschappelijke veiligheid te verbeteren. Justitie zorgt ervoor dat de zorg die nodig is daadwerkelijk beschikbaar is. De kosten van forensische zorg bedragen circa 650 mln. euro in Er zijn vele organisaties die forensische zorg aanbieden in Nederland. Sommige vallen onder het ministerie van Justitie, maar vaker gaat het om particuliere inrichtingen en reguliere ggz-instellingen waarbij de Directie Forensische Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de zorg inkoopt of subsidieert. De volgende categorieën forensische zorg worden onderscheiden: TBS De bekendste vorm van forensische zorg die een rechter iemand kan opleggen, is terbeschikkingstelling (TBS). TBS-patiënten worden behandeld in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC). Er zijn twee Rijks-, zeven particuliere- en vier particuliere nietjustitiële Forensisch Psychiatrische Centra (FPC s). De kosten van deze zorg bedragen jaarlijks circa 370 mln. Forensische Zorg in de GGZ, Verslavingszorg en Verstandelijk Gehandicapten Zorg Er zijn meerdere typen instellingen die forensische zorg leveren. Een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) is een gespecialiseerde voorziening in de geestelijke gezondheidszorg met voorzieningen voor zowel behandeling als beveiliging. Als een behandeling succesvol verloopt, kan een patiënt doorstromen naar een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA), meestal een aparte afdeling binnen een reguliere GGZinstelling waar minder beveiliging is. Daarnaast leveren ook Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW s), instellingen voor Verslavingszorg (VZ) en instellingen voor Verstandelijk Gehandicapten (VG) en Maatschappelijke Opvang forensische zorg. Naast klinische zorg wordt ook ambulante zorg geboden. Volgens cijfers van de reclasseringsorganisaties is in % van de circa cliënten naar ambulante zorg toegeleid. De jaarlijkse kosten van forensische zorg in de GGZ, VG, verslavingszorg en maatschappelijke opvang bedragen jaarlijks circa 140 mln. 10

11 Forensische zorg aan gedetineerden Dit betreft de zorg aan gedetineerden in de GGZ. De kosten van deze zorg, geleverd door GGZ-, VG- en verslavingszorginstellingen bedragen jaarlijks ruim 40 mln. Forensische zorg aan gedetineerden in het GW Gedetineerden worden daarnaast opgevangen en behandeld in Psychiatrisch Penitentiaire Centra (PPC s). De kosten van deze zorg bedragen circa 85 mln. per jaar. 2.2 Prevalentie DB(B)C Forensische zorg In tabel 1 is de verdeling van DB(B)C s over de diverse instellingstypes opgenomen 3. Instelling Aantal DB(B)C's Verdeling DB(B)C's GGZ 352 3% VZ % PPC 186 1% FPA % FPC % FPK % Totaal % Tabel 1 Verdeling DB(B)C s per instellingstype Dit overzicht en ook de andere overzichten opgenomen in deze gids, zijn gebaseerd op de DB(B)C-dataset, die gebruikt is voor de onderbouwing van de Productstructuur DB(B)C FZ Dit betreffen afgesloten DB(B)C s die voldoen aan de minimale kwaliteit die de productstructuur vereist. In totaal betreffen dit bijna DB(B)C s. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de aangeleverde DB(B)C s is sterk verbeterd in vergelijking met de data die beschikbaar waren voor overzichten in de gids van Nadrukkelijk dient opgemerkt te worden dat deze set en de in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens een niet geheel representatief beeld behoeft te geven van de zorg verleend door de verschillende centra; immers de aanlevering van DB(B)C s heeft niet door alle centra in gelijke mate plaatsgevonden. Het grootste aantal DB(B)C s (70%) is geregistreerd in de Forensisch Psychiatrische Afdelingen en de Forensische Psychiatrische Centra. Sommige forensische zorginstellingen bieden meerder functies. De instellingen in de dataset zijn ingedeeld op basis van de meestvoorkomende functie en hebben dus één instellingstype toegekend gekregen. De gegevens van centra voor SGLVG (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapten) ontbreken in de data. 3 Het gehanteerde instellingstype voor de instelling is afhankelijk van de grootste doelgroep binnen de instelling. Bijvoorbeeld een instelling met zowel een FPA als een SGLVG wordt getypeerd als een FPA. 11

12 De zorg is voor 92% geleverd aan mannen en voor 8% aan vrouwen. In grafiek 1 wordt het aantal mannen en vrouwen per leeftijdscategorie weergegeven. Tussen het 20e en het 45e levensjaar wordt relatief het meest gebruik gemaakt van de forensische zorg. Voor de vrouwen ligt de top van het gebruik rond de jaar en bij de mannen bij rondom de 40 jaar Man Vrouw Figuur 1 Aantal DB(B)C s man en vrouw per leeftijd Bij vrouwen is de top 3 aan meest gestelde diagnoses een Restgroep diagnose (31%), Aan een middel gebonden stoornis (27%) en een Persoonlijkheidsstoornis (18%). Bij mannen zijn dit een Aan een middel gebonden stoornis (31%), Problemen in verband met misbruik of verwaarlozing (19%) of een Restgroep diagnose (18%). Diagnose GGZ VZ RIBW PPC FPA FPC FPK Stoornissen in de kindertijd 2% 0% 11% 5% 4% 4% 6% Aan een middel gebonden stoornissen 45% 88% 6% 1% 38% 1% 11% Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 19% 1% 28% 57% 12% 3% 23% Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen 0% 0% 0% 0% 2% 7% 4% Stoornissen in de impulsbeheersing 3% 1% 17% 0% 5% 3% 8% Problemen in verband met misbruik of verwaarlozing 8% 0% 0% 0% 4% 43% 3% Persoonlijkheidsstoornissen 7% 1% 17% 15% 12% 19% 18% Restgroep diagnoses 17% 9% 22% 22% 24% 20% 27% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2 Diagnoses (op productstructuur niveau) per instellingstype Zowel in de GGZ, VZ en FPA komen de Aan een middel gebonden stoornissen als diagnose het meest voor. Schizofrenie en andere psychotische stoornissen zijn de meest gestelde diagnoses binnen de FPK s. In de SGLVG instellingen komen Persoonlijkheidsstoornissen veel 12

13 voor. Problemen in verband met misbruik en verwaarlozing komen juist weer het meest voor binnen een FPC (zie tabel 2). De meeste DB(B)C s bevatten geen verblijf (82%). Dit percentage is hoger dan verwacht; een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat niet alle instellingen in staat zijn geweest de verblijfsdagen aan te leveren. Het aantal vervolg DB(B)C s bedraagt in totaal 18% van het aantal DB(B)C s. De meest voorkomende forensische zorgtypen 4 vormen de Titels met voorwaarden + artikel 37 Strafrecht (circa 80%). TBS en TBS met voorwaarden betreft respectievelijk 5% en 2% van de DB(B)C s. Detentie bijzondere zorg in en buiten het gevangeniswezen vormen respectievelijk 4% en 7% van de DB(B)C s. Het meest voorkomende delict is Midden geweld (circa 40%). Licht geweld en Vermogen met profijt komen respectievelijk bij 14% en 13% van de DB(B)C s voor. Zoals hiervoor aangegeven zijn de genoemde getallen en overzichten gebaseerd op een nog beperkte, maar wel groeiende set data over een relatief korte periode. Trend gegevens over het zorggebruik over de jaren heen zijn vanuit de landelijke dataset nog niet beschikbaar. De overzichten in dit hoofdstuk zullen in de loop der tijd steeds betrouwbaardere informatie leveren. 2.3 Kwaliteit en transparantie In de in- en verkoopgids worden specifieke aandachtspunten gedefinieerd voor de producten vanuit de landelijk erkende richtlijnen en de landelijk vastgestelde zorgprogramma's die betrekking hebben op de forensische zorg. Hiernaast hebben aanbieders van forensische zorg te maken met de Kwaliteitswet Zorginstellingen en/of de Wet BIG. Deze zorgaanbieders dienen te beschikken over een door de Raad van Accreditatie goedgekeurd kwaliteitskeurmerk (HKZ, ISO, NIAZ). Over de kwaliteit en resultaten van de forensische zorg dient verantwoording te worden afgelegd door middel van prestatieindicatoren. Zorgprogramma s Onder regie van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) zijn zorgprogramma s ontwikkeld waaraan professionals uit forensisch psychiatrische behandelcentra hebben deelgenomen. Deze zorgprogramma s bestaan uit een algemeen beschrijving van zorgprogrammering en daarmee verwante onderwerpen. Ze geven een overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot diagnostiek, risicotaxatie, behandelproces, individuele behandelevaluatie en resocialisatie. De zorgprogramma s zijn bedoeld als ondersteuning. 4 De 21 strafrechtelijke titels zijn geclusterd in 5 zorgtypen. 13

14 De vier ontwikkelde zorgprogramma s (zie zijn: Psychotisch kwetsbaar en delictgevaarlijk Persoonlijkheidsstoornissen Seksueel grensoverschrijdend gedrag Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg Eind 2009 is door het Trimbos-instituut een serie zorgprogramma's opgezet voor gedetineerden met psychiatrische problemen. De zorgprogramma s zijn bedoeld voor gedetineerden die geïndiceerd zijn voor behandeling in een PPC en beschrijven hoe de behandeling het beste vorm kan krijgen. Doel is mensen met psychiatrische problemen in gevangenschap dezelfde zorg aan te bieden als in de vrije maatschappij. De zorgprogramma s zijn gebundeld in het document Zorgprogramma s voor gedetineerden met psychiatrische problematiek en te verkrijgen via de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De zeven zorgprogramma s zijn: Algemeen zorgprogramma voor gedetineerden met psychiatrische problematiek Zorgprogramma voor gedetineerden met een psychotische stoornis Zorgprogramma voor gedetineerden met een angststoornis Zorgprogramma voor gedetineerden met een stemmingsstoornis Zorgprogramma voor gedetineerden met een persoonlijkheidsstoornis Zorgprogramma voor gedetineerden met verslavingsproblematiek Zorgprogramma voor gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking Opzet aandachtspunten voor kwaliteit De aandachtspunten voor kwaliteit die zijn opgenomen in de In- en Verkoopgids DB(B)C 2010 bevatten een beknopte opsomming van een aantal kwaliteitsaspecten die door evidence ondersteund worden en die aspecten bevatten van kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. De zorginkoper en zorgaanbieder kunnen deze aspecten gebruiken bij de bepaling van de kwaliteit van de te contracteren zorgverlening. De kwaliteitsparagrafen zijn het resultaat van een bestudering van de landelijk erkende richtlijnen die op het moment van ontwikkeling van de In- en Verkoopgids beschikbaar waren. De aandachtspunten van ADHD zijn overgenomen uit de In en Verkoopgids DBC GGZ De andere richtlijnen zijn recentelijk (vernieuwd) uitgebracht en de bijbehorende aandachtspunten zijn in samenwerking met de NVvP opgesteld. De volgende Multidisciplinaire richtlijnen zijn gebruikt voor de In- en Verkoopgids: ADHD (1.0, 2007) (hoofdstuk 7) Schizofrenie (2.0, 2010, Concept, eerste revisie) (hoofdstuk 8) Familiaal huiselijk geweld (1.0, 2009)(hoofdstuk 9) Alcohol (1.0, 2009) (hoofdstuk 12) Persoonlijkheidsstoornissen (1.0, 2008) (hoofdstuk 13) Depressie (2.0, 2010, eerste revisie) (hoofdstuk 14) Angststoornissen (2.0, 2010, eerste revisie) (hoofdstuk 14) 14

15 Basisset prestatie-indicatoren Forensische Zorg Om de resultaten en kwaliteit van geleverde zorg in de forensische zorg meetbaar en inzichtelijk te maken zijn er prestatie-indicatoren opgesteld. Vanaf 2009 nemen instellingen voor forensische zorg de resultaten met betrekking tot deze prestatie-indicatoren op in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De informatie uit de prestatie-indicatoren wordt door verschillende doelgroepen voor verschillende doeleinden gebruikt: Zorgaanbieders en professionals in de Forensische Zorg geven op basis van deze basisset informatie aan cliënten, zorgverzekeraars en inspectie over de kwaliteit van de zorg en begeleiding die ze leveren. Daarnaast kan de informatie voor hun interne (kwaliteits)beleid worden gebruikt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Sanctietoezicht gebruiken deze informatie om gericht toezicht te houden. Cliënten kunnen, waar relevant binnen het zorgproces, keuzes maken op basis van onder andere de door andere cliënten ervaren kwaliteit van zorg. Ze kunnen de indicatoren ook gebruiken om te toetsen of de geleverde zorg aan de kwaliteitseisen voldoet en zo sterker staan bij het indienen van eventuele wensen of klachten. Zorgverzekeraars en het Ministerie van Justitie gebruiken de informatie over de kwaliteit van de zorg, als ze zorg inkopen. De indicatoren meten zorginhoudelijke aspecten (effectiviteit, veiligheid) en cliëntgebonden aspecten. De zorginhoudelijke indicatoren worden gemeten door middel van een zelfevaluatie door zorgaanbieders, die daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande meetinstrumenten en bronnen (o.a. DB(B)C-registratie). De cliëntgebonden indicatoren worden gemeten met CQ-index vragenlijsten. De voor 2009 en 2010 vastgestelde indicatoren zijn opgenomen in tabel 3 (zie Facultatief over verslagjaar 2009 (set van praktijktest) Verplicht over Prestatie-indicator verslagjaar Ernst van de problematiek x x 1.2 Afname delictrisico x x 1.3 Recidive x x 1.4 Drop-out x x 1.5 Evaluatie/bijstelling behandelplan x x 2.1 Medicatieveiligheid x 2.2 Separatie x x 2.3 Somatische screening x x 2.4 Geweldsincidenten x x 3.1 Betrokkenheid omgeving x 3.2 Persoonlijke verzorging x 3.3 Wachttijd tot start behandeling x x 3.4 Passendheid van zorg x 3.5 Continuïteit van zorg x x 3.6 Informatieverstrekking x 3.7 Bejegening x Tabel 3 Prestatie-indicatoren Forensische Zorg, Zichtbare Zorg Facultatief over verslagjaar

16 2.4 Aandachtspunten Zorg in- en verkoop 2011 De minister van Justitie is verantwoordelijk voor alle forensische zorg in een strafrechtelijk kader. De inkoop van forensische zorg is daartoe belegd bij de directie Forensische Zorg (DForZo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), een agentschap van het ministerie van Justitie. Voor de zorginkoop 2011 is de nota Uitgangspunten Zorginkoop Forensische Zorg 2011 opgesteld (zie Met deze nota wordt inzicht gegeven in de overwegingen van de directie Forensische Zorg voor de zorginkoop van In de nota worden de beleidsmatige en financiële kader gepresenteerd. Ingegaan wordt op de forensische zorgbehoefte en de trends en de capaciteitsontwikkeling in de forensische zorg in een strafrechtelijk kader. Tevens worden de specifieke ontwikkelingen en aandachtspunten in de verschillende zorgsegmenten beschreven. Op basis van deze nota wil de directie Forensische Zorg in dialoog treden met de diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en de diverse justitiële opdrachtgevers over de doelen en verwachtingen ten aanzien van de forensische zorg in Mede op basis van de te voeren dialoog zal de directie Forensische Zorg haar inkoopstrategie bepalen die zijn uitwerking vindt in de zorginkoopprocedure. Deze procedure start met het verschijnen van de Handleiding Forensische Zorginkoop op 16 augustus Deze In- en verkoopgids verschijnt tegelijkertijd met deze Handleiding en dient ter ondersteuning van de zorginkoop en informatie-uitwisseling op het gebied van DB(B)C s. 16

17 3 De productstructuur DB(B)C FZ In dit hoofdstuk wordt een totaaloverzicht gegeven van de productstructuur DB(B)C Forensische Zorg. De productstructuur bestaat uit behandelgroepen en verblijfssoorten. Paragraaf 3.1 geeft uitleg hoe een productgroep voor behandeling en verblijfssoorten aan een DB(B)C worden toegekend. In paragraaf 3.2 worden de DB(B)C-productgroepen voor behandeling in een totaaloverzicht toegelicht. Dit totaaloverzicht geeft een eerste indicatie waar de grote volumes kunnen liggen. In paragraaf 3.3 worden de verblijfssoorten toegelicht. 3.1 Toedeling DB(B)C s naar productgroepen en verblijfssoorten De productstructuur bestaat uit twee onderdelen: de behandelgroepen en de verblijfssoorten. Om te kunnen bepalen welke productgroep voor behandeling en verblijfssoorten kunnen worden gedeclareerd, wordt een aantal stappen doorlopen. Dit gebeurt in de derde en laatste stap van de validatie van de DB(B)C en is een geautomatiseerd proces. De te doorlopen stappen samen wordt ook wel de beslisboom genoemd. Het proces is in figuur 2 visueel weergegeven. De geschreven tijd van behandelaren en dagbesteding wordt in de toedeling naar de behandelgroep meegenomen. De belangrijkste elementen die bepalend zijn voor de productgroep voor behandeling waarin de DB(B)C terecht komt zijn de geregistreerde: primaire diagnose; activiteiten; totale en directe tijd. Voor de indeling in een behandelgroep wordt eerst gekeken of er sprake is van een bijzondere groep. Dit betreffen DB(B)C s met specifieke kenmerken. Geen behandeling: deze productgroep is van toepassing wanneer alleen verblijf wordt geleverd. Indirecte tijd: DB(B)C s die alleen indirecte tijd bevatten. Indirecte tijd betreft algemeen indirecte tijd, indirecte tijd op tijdschrijfactiviteiten en reistijd. Diagnostiek: DB(B)C s die diagnostische activiteiten en eventueel indirecte tijd bevatten. Indien er geen sprake is van een bijzondere groep wordt gekeken of er minder dan 250 directe minuten op de DB(B)C zijn geschreven. Is dit het geval, dan komt de DB(B)C in de korte behandelgroepen terecht. Vervolgens wordt de totale tijd berekend om te bepalen binnen welke tijdsgrens van de korte behandelgroepen de DB(B)C valt. Zijn er meer dan 250 directe minuten geregistreerd op de DB(B)C, dan komt de DB(B)C in de productgroepen voor langdurende of intensieve behandeling terecht. Afhankelijk van de primaire diagnose die bij de DB(B)C is vastgelegd en het totaal aantal minuten dat is geregistreerd, wordt bepaald bij welke specifieke productgroep de DB(B)C hoort. 17

18 Ja Apart afrekenen 24-uurs verblijf via Verblijfssoorten Is er sprake van 24-uurs verblijf? Nee Is er sprake van een bijzondere groep (geen behandeling, geen dagbesteding, alleen indirecte tijd of diagnostiek)? Ja Nee Zie tabel bijzondere groepen Directe tijd (inclusief dagbesteding) minder dan 250 minuten? Ja Zie tabel Behandelgroepen kort Toelichting: Per categorie behandelgroepen is een indeling op basis van tijdgrenzen (totale tijd). Totale tijd wordt gedefinieerd als de totale tijd (in m inuten) besteed aan activiteiten conform de activiteiten en verrichtingenlijst, exclusief verblijf en verrichtingen. Bij de berekening van de directe en totale tijd wordt 1 uur dagbesteding als 15 m inuten behandeltijd m eegenomen. Nee Zie tabel Langdurende of intensieve behandeling Figuur 2 Beslisboom indeling naar productgroepen Voor gedetailleerde uitleg over de totstandkoming van de productstructuur wordt verwezen naar de website 3.2 De productgroepen voor behandeling In tabel 4 worden de productgroepcategorieën van de behandelgroepen en de verdeling van de DB(B)C s in de dataset en de daarmee samenhangende verdeling van de omzet gepresenteerd. categorie Verdeling DB(B)C s Verdeling omzet Bijzondere groepen Geen behandeling naast verblijf 0,6% 0,0% Indirect 9,9% 0,6% Diagnostiek 12,9% 2,5% Behandeling kort 22,8% 5,3% durend of intensief 53,9% 91,7% Totaal 100,0% 100,0% Tabel 4 Procentueel aantal en kosten productgroepcategorieën Deze categorieën kennen een nadere onderverdeling in tijd (zie tabel 5). De langdurende/intensieve behandelgroepen worden tevens onderscheiden naar diagnoseclassificatie. Hier worden 8 hoofdgroepen onderscheiden. De diagnoseclassificatie is gebaseerd op de DSM-IV; in bijlage 3 wordt een deel van de in de DSM-IV geldende hiërarchie weergegeven waardoor helder wordt welke stoornissen nog meer vallen onder de 8 hoofdgroep diagnoses die gebruikt worden binnen de Productstructuur DB(B)C FZ. 18

19 Voor de volledige opsomming van alle relaties van alle individuele diagnoseclassificaties naar de verschillende hoofddiagnoseniveaus wordt verwezen naar de DSM-IV zelf. Het totaal overzicht van alle behandelgroepen laat per behandelgroep zien welke prijs hiervoor door de NZa is geadviseerd en wat het aandeel is in aantallen van DB(B)C s. Let wel: hierbij gaat het om alle goedgekeurde en afgesloten DB(B)C s die in de landelijke dataset vertegenwoordigd zijn. In de praktijk kan het zijn dat deze verhouding voor individuele instellingen afwijkt. Behandelgroepen Bijzondere productgroepen Geen behandeling naast verblijf Adviesprijs behandelgroep Verdeling DB(B)C's behandelgroepen Geen behandeling naast verblijf 0 0,6% Indirecte tijd Indirect - vanaf 0 tot 50 minuten 38 3,8% Indirect - vanaf 50 tot 100 minuten 113 2,3% Indirect - vanaf 100 tot 200 minuten 240 2,2% Indirect - vanaf 200 tot 400 minuten 472 1,1% Indirect - vanaf 400 tot 800 minuten 900 0,4% Indirect - vanaf 800 minuten ,1% Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 0 tot 100 minuten 117 0,8% Diagnostiek - vanaf 100 tot 200 minuten 250 1,7% Diagnostiek - vanaf 200 tot 400 minuten 504 5,6% Diagnostiek - vanaf 400 tot 800 minuten 891 3,9% Diagnostiek - vanaf 800 tot 1200 minuten ,5% Diagnostiek - vanaf 1200 tot 1800 minuten ,3% Diagnostiek - vanaf 1800 minuten ,1% Totaal 23,4% 19

20 en behandeling kort Adviesprijs behandelgroep Verdeling DB(B)C's behandelgroepen Behandeling kort - vanaf 0 tot 100 minuten 97 2,0% Behandeling kort - vanaf 100 tot 200 minuten 244 3,6% Behandeling kort - vanaf 200 tot 400 minuten 485 6,5% Behandeling kort - vanaf 400 tot 800 minuten 940 7,2% Behandeling kort - vanaf 800 tot 1200 minuten ,4% Behandeling kort - vanaf 1200 tot 1800 minuten ,8% Behandeling kort - vanaf 1800 minuten ,3% Totaal 22,8% en langdurende of intensieve behandeling Adviesprijs behandelgroep Verdeling DB(B)C's behandelgroepen Stoornissen in de kindertijd 2,0% Stoornis kindertijd - vanaf 250 tot 800 minuten ,2% Stoornis kindertijd - vanaf 800 tot 1800 minuten ,7% Stoornis kindertijd - vanaf 1800 tot 3000 minuten ,4% Stoornis kindertijd - vanaf 3000 tot 6000 minuten ,4% Stoornis kindertijd - vanaf 6000 tot minuten ,1% Stoornis kindertijd - vanaf tot minuten ,0% Stoornis kindertijd - vanaf tot minuten ,0% Stoornis kindertijd - vanaf tot minuten ,0% Stoornis kindertijd - vanaf minuten ,0% Schizofrenie en overige psychotische stoornissen 5,9% Schizofrenie - vanaf 250 tot 800 minuten ,3% Schizofrenie - vanaf 800 tot 1800 minuten ,8% Schizofrenie - vanaf 1800 tot 3000 minuten ,8% Schizofrenie - vanaf 3000 tot 6000 minuten ,4% Schizofrenie - vanaf 6000 tot minuten ,4% Schizofrenie - vanaf tot minuten ,7% 20

Inkoopgids Forensische Zorg

Inkoopgids Forensische Zorg Inkoopgids Forensische Zorg 2015 Versie 1.0 1 december 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom deze inkoopgids... 4 1.2 Gebruikte data en de bewerking daarvan... 4 1.3 Indeling zorgprofielen in

Nadere informatie

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief Inkoopgids fz 2014 DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang Versie 1.0 definitief 13 september 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wijzigingen Productstructuur 2014... 5 1.1.1 Indirecte tijd... 5 1.1.2

Nadere informatie

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding 24 november 2017 1 januari 2018 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2018 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft

Nadere informatie

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 Gebaseerd op de landelijke dataset van 2 april 2010 Productgroepen voor behandeling en verblijfssoorten Versie voor website Productstructuur

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding TB/REG-17601-01 27 juni 2016 1 januari 2017 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0 Toelichting zorgprofielen ggz 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Afbakening van de ggz in 2014... 3 2 Methodiek... 6 2.1 Wijzigingen productstructuur... 6 2.2 Dataselectie... 6 3 Profielen...

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset

De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset Voorwoord Gedurende een aantal jaar is er intensief gewerkt aan het ontwikkelen van de DBC-systematiek voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006

Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006 Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006 Programma Achtergrond DBC project Analyseproces productstructuur Registratie resultaten Achtergrond

Nadere informatie

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren tabellen over de jaren 8- Inhoudsopgave Introductie Gemiddeld aantal behandelingen per patiënt, 8 Gebruik ggz naar leeftijd en geslacht, Patiënten in behandeling per circuit, 8 Doorstroming per circuit,

Nadere informatie

De Informatieset bij de Productstructuur DBC GGZ

De Informatieset bij de Productstructuur DBC GGZ De Informatieset bij de Productstructuur DBC GGZ 1 Inleiding De vorige editie van de kwartaalmailing stond geheel in het teken van de Productstructuur DBC GGZ. De ontwikkelde productgroepen, die samen

Nadere informatie

De productstructuur DBC GGZ

De productstructuur DBC GGZ De productstructuur DBC GGZ 1 Achtergrond Ruim drie jaar geleden is besloten de bekostiging van de geneeskundige tweedelijns GGZ (verder te noemen GGZ) fundamenteel te wijzigen. Waar nu nog uitgevoerde

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2017 - Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014.

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014. Spelregels en wijzigingen Robert Prang 2 Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014 Basis-ggz Gespecialiseerde ggz Chronische ggz Systematiek van registratie Inkoop en / verkoop bekostiging van ernstige

Nadere informatie

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door zorgaanbieders

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Versie 1.0 Status: Vastgesteld Pagina 1 van 18 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Postbus 30132 Den Haag

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001 BELEIDSREGEL OVERGANG NAAR DBBC-BEKOSTIGING IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit uitbreiding

Nadere informatie

Inkoopplan Forensische Zorg 2013. Datum 18 juni 2012

Inkoopplan Forensische Zorg 2013. Datum 18 juni 2012 Inkoopplan Forensische Zorg 2013 Datum 18 juni 2012 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2013 Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basissetrisico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Spelregels. DBBC-registratie fz. Versie 20121031

Spelregels. DBBC-registratie fz. Versie 20121031 Spelregels DBBC-registratie fz Versie 20121031 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de forensische gezondheidszorg... 5 1.2 DBBC-systematiek... 7 1.3

Nadere informatie

Forensische-zorgwijzer

Forensische-zorgwijzer Forensische-zorgwijzer Klinische zorg Verblijfszorg Ambulante zorg Stapelzorg Vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende maatregelen. Geen vrijheidsbeperkende maatregelen. Verblijf, begeleiding en bescherming.

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering 1. Inleiding Dit document bevat in de eerste plaats een beschrijving van de wijze waarop de forensische

Nadere informatie

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002 Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2014 2 Inspectie voor de Gezondheidszorg Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset

Nadere informatie

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING Sectorrapport ggz 2013 Feiten en cijfers over een sector in beweging Amersfoort, december 2015 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg BELEIDSREGEL Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg)

Nadere informatie

Aanleiding. Werkgroep ZVZ. Zorgvraagzwaarte. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Bestuurlijk akkoord toekomst ggz

Aanleiding. Werkgroep ZVZ. Zorgvraagzwaarte. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Bestuurlijk akkoord toekomst ggz Zorgvraagzwaarte Congres Implementatie DBC-pakket 24 Bea van Esch 29 november 23 2 Aanleiding Bestuurlijk akkoord toekomst ggz 23-24 Afspraken over introduceren zorgvraagzwaarte Werkgroep zorgvraagzwaarte

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending januari oktober januari 2010

Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending januari oktober januari 2010 TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 450-2010-01 1 januari 2010 1 oktober 2009 8 januari 2010 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie Forensische zorg Vergroten van de bekendheid met forensische zorg onder gemeenten 8 juni 2017 Agenda bijeenkomst 13.30 13.45 Introductie en kennismaking 13.45 14.00

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5041-01 1 januari 2011 21 februari 2011 23 februari 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 EOUN/ymem/Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage verslagjaar 2012 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Eindrapportage... 3 Leeswijzer... 4 Informatie indicator... 4 Grafiek met uitkomsten...

Nadere informatie

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse

Nadere informatie

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 Wijzigingen 2015 Congres Implementatie DB(B)C-pakket 2015 Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 2 Wijzigingen 2015 Wijzigingen in de DBC-systematiek (ggz) - Jeugd-ggz - Langdurige ggz - (Hoofd)beroepen

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5047-01 1 januari 2012 29 augustus 2011 31 augustus 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie Zorgmarkten Cure

Nadere informatie

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Inleiding 5 3. Opzet onderzoek 6 3.1 Doel van het onderzoek 6 3.2 Aanpak onderzoek 6 3.3 Data van het onderzoek

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, november 2015

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, november 2015 Risico-indicatoren 2015 Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, november 2015 2 Inspectie voor de Gezondheidszorg Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ BELEIDSREGEL Extramurale curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Kwaliteit van de zorg: rapportage prestatie-indicatoren GGZ

Kwaliteit van de zorg: rapportage prestatie-indicatoren GGZ Kwaliteit van de zorg: rapportage prestatie-indicatoren GGZ GGZ Noord- en Midden-Limburg December 2007 GGz Noord- en Midden-Limburg maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk door de resultaten van de Prestatie

Nadere informatie

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s.

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s. VERANTWOORDING RELEASE FZ 2016 In dit document geven wij per onderhoudspunt aan wat het knelpunt was, welke analyse en belangenafweging we hebben uitgevoerd en tot welke conclusie dit heeft geleid. De

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-18606-01 30 juni 2017 1 januari 2018 31 december 2018 vlgnr. 01

Nadere informatie

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015 Productstructuur ggz 2015 Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Marktscan en Beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2013

Marktscan en Beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2013 Marktscan en Beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2013 Weergave van de markt 2009-2012 september 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Behandelgroepen. Tarief behandelgroep. Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf. 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd

Behandelgroepen. Tarief behandelgroep. Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf. 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd Behandelgroepen Bijzondere productgroepen Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 45 003 Indirect

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/22C

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/22C Aan het bestuur van: - Gebudgetteerde GGZ Zvw zorgaanbieders (450) - Alle zorgverzekeraars - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - GGZ Nederland - Platform MeerGGZ - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Forensische Zorg 2013

Verantwoordingsdocument Forensische Zorg 2013 Verantwoordingsdocument Forensische Zorg 2013 Voorgenomen besluiten voor de forensische zorg in strafrechtelijk kader voor het jaar 2013. Augustus 2012 Inhoud Vooraf 4 Inleiding 5 Beleidsregels en nadere

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55 Tarieflijst Jeugd GGZ Voorziening Omschrijving Tarief G&V 2016 instelling EED Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 106,61 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 222,91 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Kenmerk Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5061-01 1 januari 2012 28 november 2011 30 november 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie Productstructuur ggz RG14a Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a Spelregels DBC-registratie ggz Versie RG13a 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Deelprestaties Behandeling Bijzondere productgroepen Omschrijving behandelgroep soort tarief Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten behandeling

Nadere informatie

Marktscan Forensische zorg met strafrechtelijke titel

Marktscan Forensische zorg met strafrechtelijke titel Marktscan Forensische zorg met strafrechtelijke titel Weergave van de markt 2008-2012 juni 2012 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Totstandkoming marktscan 9

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Wij zijn er voor ú Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Declaratiecode Bijzondere Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 99,08 190,19 25B007 8 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële kosten

Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële kosten BELEIDSREGEL Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving Standaard GGZ Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, 1 januari t/m 31 december 2014 Conform Nza tariefbeschikkingen: TB-CU-5069-02 en TB-CU-5070 (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20120907 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening Jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015; besluit vast te stellen het Besluit

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2015

Inkoop Forensische Zorg 2015 Inkoop Forensische Zorg 2015 11 september 2014 Inhoud 1. Kaders forensische zorg 2. Inkoopbeleid 3. Nieuw initiatief 4. Inkoopproces en planning 5. Indicatiestelling en plaatsing Vragen 2 1. Kaders Forensische

Nadere informatie

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ Dilemma s bij risicotaxatie Risicotaxatie is een nieuw en modieus thema in de GGZ Veilige zorg is een illusie Hoe veiliger de zorg, hoe minder vrijheid voor

Nadere informatie

Verantwoording data-analyses

Verantwoording data-analyses Verantwoording data-analyses In het kader van werkgroep Zorgvraagzwaarte 2012/2013 Versie: definitief 1.0 Inhoudsopgave 1 Verantwoording data-analyses... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Onderzoeksobject... 4

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014. Datum 20 september 2013 Status Definitief

Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014. Datum 20 september 2013 Status Definitief Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014 Datum 20 september 2013 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0010

BELEIDSREGEL BR/FZ-0010 BELEIDSREGEL PRESTATIES EN TARIEVEN ZZP S EN EXTRAMURALE PARAMETERS FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Prestatiecode 000 Geen behandeling bij 24-uursverblijf - Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 25,30 003 Indirect - vanaf

Nadere informatie

Tarieven GGZ naturapolis 2017

Tarieven GGZ naturapolis 2017 Tarieven GGZ naturapolis 2017 1 januari 2017 Prestatiecode Omschrijving Vergoeding (75% van Generalistische Basis GGZ (BGGZ) 180001 Kort 310,18 180002 Middel 528,50 180003 Intensief 828,73 180004 Chronisch

Nadere informatie

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 FBTO Zorgverzekering Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ (naturapolis) 1 januari 2015 Declaratiecode Bijzondere productgroep Omschrijving 75% van het Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/06/29c REGELING Bepalingen GGZ-prestaties 2007 Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ

Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge artikel 36, 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de NZa de

Nadere informatie

Sectorrapport ggz 2012. feiten en cijfers over een sector in beweging

Sectorrapport ggz 2012. feiten en cijfers over een sector in beweging Sectorrapport ggz 2012 feiten en cijfers over een sector in beweging Amersfoort, mei 2014 uitgave GGZ Nederland copyrights GGZ Nederland 2014 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. bezoekadres

Nadere informatie

Wie is de klant. Peter Bakker

Wie is de klant. Peter Bakker Wie is de klant Peter Bakker Corry Filmpje Corry (RIBW Alliantie) Inhoud Wie is de klant (algemeen) GGZ landschap Feiten en cijfers Wie is de klant (specifiek) Hoe krijg je als gemeente de klant in beeld

Nadere informatie

Er zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd: 3 Welke mate van zorg hebben deze patiënten volgens hun behandelverantwoordelijken

Er zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd: 3 Welke mate van zorg hebben deze patiënten volgens hun behandelverantwoordelijken Samenvatting Inleiding en onderzoeksvragen Binnen TBS-klinieken, maar ook binnen instellingen van de (forensische) Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) wordt een deel van de behandelplaatsen bezet door patiënten

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 418,10 180002 Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 712,39 180003 Generalistische Basis

Nadere informatie

Advies Forensische zorg

Advies Forensische zorg Advies Forensische zorg Productstructuur 2011 juli 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Hoofdpunten advies 7 Uitwerking onderdelen van advies 7 Wettelijk kader 7 Productstructuur en dummy prijzen

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering / Ministerie van Veiligheid en Justitie De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Spelregels fz DBBC-registratie fz. Versie

Spelregels fz DBBC-registratie fz. Versie Spelregels fz 2015 DBBC-registratie fz Versie 20141028 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de forensische gezondheidszorg... 5 1.2 DBBC-systematiek...

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2011

Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2011 Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2011 Versie definitief 1 Inhoudsopgave Uitvoeringsregel Vangnet voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Verrekenbedrag voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel

Nadere informatie