t\l /\ /\ il rl : \ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t\l /\ /\ il rl : \ /"

Transcriptie

1 EXptRTSRlltp BRilU0il[E j t\ ff \l j lï, \yll] ;l \ (:i rl : t\l /\ /\ il \ \ / ( : ),1, \ t31.q p e af { u7 Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor websites waarvan de inhoud wordt aangemaakt door de gebruikers zelt. Dit gebeurt met minimale of geen tussenkomst van 'intermediairen' zoals een professionele redactie, moderatoren en community monagers. Onder de noemer social rnedia vallen n.eblogs (gemeenzaam'blogs' genoemd), sociale netwerksites (zoals Facebook, M1'Space, Netlog en Linkedln) en gespecialiseerde diensten als Twitter (micro blogging met maximaal 140 tekens), Flickr (foto sharing) en Delicious en Digg (social bookmarking websites). Het van origine Belgische Netlog is een soort Facebook maar dan met een Europees profiel (aangeboden in ruim l0 Europese talen en met een jongere doelgroep dan 'grote broer' Facebook (80% van de gebruikers is tussen 1,+25 jaar oud). En met meer mogelijkheden op marketingvlak dan zijn Amerikaanse evenknie. n de meeste vakliteratuur worden zelfs sites als Technorati (zoekrobot voor en indexering van blogsites) en zelfs Wikipedia (online, gratis encyclopedie, die door duizenden vrijwilligers wordt samengesteld) als social media beschouwd. De wijze waarop en mate waarin social media dienstig zijn vanuit marketingperspectief is erg verschillend. Maar zelfs platformen zoals Wikipedia, die objectieve of op zijn minst geobjectiveerde content bevat en volledig reclamevrij is (er kan ook niet op geadverteerd worden), kunnen in marketingopzicht een rol spelen en dienen dus een olaats te hebben in de social media mix. n deze bijdrage worden feiten en inzichten op een rijtje gezet met betrekking tot social media en waarom die onderdeel dienen te zíjn van de marketing en mediamix. Daarbij wordt in ruime mate gegrepen naar de werkzaamheden en 'online bevindingen van de werkgroep 'branding' branding' van de expertgroep van de Stichting Marketing. Tevens is gebruik gemaakt van, en rijkelijk geciteerd uit. een reeks van vier artikels gepubliceerd op de blogsite van marketingadviesbureau Luon. De werkgroep ebranding organiseerde het voorbij jaar drie seminars (eigenlijk slechts twee verschillende want door het succes werd één ervan twee keer 't?$

2 EXPERTGROEP BRANDNG: SOCAL MEDA EN] MABKETNG: VAN BUZZ NAAF BZ ;'1 t: : i: n dere hiidrage worden Íeiten en inzichten op een riitie geret met hetrekking tot social media en waarom die onderdeel dienen te djn uan de marketing en media mix. 0aarhii wordt in ruime mate Uegrepen naar de rilerkuaamheden en heuindingen uan db werkgroep'online branding'uan de expertgroep 'hranding'uf,n de $tichting Marketing. Ïeuens is gehruik gemaakt uan, eil riikeliik geciteerd uit, een reeks uan uier artikels gepuhliceerd 0p de hlogsite uan marketing' aduieshurgau luon. aangeboden). Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep hebben diverse deskundigen presentaties verzorgd over verschillende aspecten van 'branding' via social media. De inhoud van dat alles zal, samen met de doorgenomen literatuur, verwerkt worden tot een witboek. Kenmerken en soorten Met social media kan men meer dan zelf publiceren informatie (artikeltjes of andersoortige zoals foto's) Ze bieden ook de mogelijkheid tot interactie in de vorm van onder meer comments schrijven op de postings van anderen (het voeren van 'conversatie' zoals dat in het jargon heet) en om een netwerk op te bouwen maakt. Afhankelijk van de context/de soort van website (privématig gebruik zoals bij Facebook of Netlog of professioneel anderen Íhet uoeren uan 'sonuersatie' oals dat in het jargon heetl en om esn netrnrerk op te bouuuen te onderhouden. zoals bij Linkedln) gaat men al dan niet actief 'netwerken'. Dit wil zeggen: systematisch en doelmatig gebruik maken van zijn contacten om er iets van gedaan te krijgen of er iets mee te doen. Op social media zoals Facebook en Netlog kunnen ook groepen worden opgezet. Grosso modo zijn er twee soorten groepen: van mensen die elkaar kennen en van gebruikers die dezelfde interesse of mening delen over iets. Ook organisaties (bedrijven, instellingen) kunnen zo'n groep opzetten. Dergelijke groepen hebben meestal het karakter van een fangroep. Sociale netwerken kunnen echter ook gebruikt worden om de samenwerking tussen leden van een organisatie (bedriif of instelling) tot stand te brengen, te verbeteren of te vergemakkelijken. En ook om vorm te geven aan het zogenaamde kennismanagement. n dat geval spreekt men van het collaboratieve gebruik van de social mediaplatformen. Dit aspect valt echter buiten het opzet van dit artikel. Nieuw specialisme Social media marketing is een recente en sterk groeiende specialisatie binnen het online marketinggebeuren. Samen met de opkomst van tal van social media, en te onderhouden. n zag men de laatste professionele middens Mgt SOCial mgdia kan mgn twee, drie iaar, hier en wordt voorropig "ïit meer dan relí puhliceren die laatste functionali F lt"1ï^"ïtïïj,i:"r1'" verleners ontstaan die teit ('netwerken') van Íaftikeltigs 0Í andgfso0ftige zich toespitsen op het social media gebruikt. iníofmatig loals ÍOtOtSl. g verlenen van dien Dat netwerken gebeurt op basis van de ;il_ hieden ook de mogeliikheid il.il;; sten en adviezen met En dit vanuit markting of corporate communicationperspectief. Het 'Never ending friending'onderzoek van ror de aanmatie in het 'profiel' tot intgfactig in dg Ugfm maak en het gebruik van de gebruikers 'profiel' wordt door ^i',1 de uan onder mser comments # Ïï.ïïïï gebruikers zelf aange SChfijUgn 0p de posting$ UAn.li_ tentmatige invulling. adviesbureau 3&&

3 EXPEBTGFOEP BBANDNG: SOCAL VEDA ten] MABKETNG: VAN BUZZ NAAR BZF (eigenlilk wereldwijd 'netwerk' van advi seurs) sobar toont aan dat consumenten, met het merk. Het sobaronderzoek geeft ook aan dat gebruikers van social media onder bepaalde voor niet zelden grote emowaarden, open sraan Uan dg hondgrd gf00t$te tionele waarde hechten voor merkcommunica aan. het met AdUgftggfdgfS ÍOp hasis tie via.contact social media. rr r :,.. merken. Dat vertegenuan hun mediahudgetl in Dit onderzoek werd Ngdgfland hlgkgn gf SlgChtS ;;;;;,;,;" berang rijke socicl currcncy. Het is :,1ïiï u)a ln "*::.^.:';::: samenwerklnq ueertien aanweds te din odj.jj::':'#j,ï1,iï; mer Fox nteractivl 0p de ondgrrochtg SOCial.r...r.y' ren kunnen Media, eigenaar van omzetten (zeg maar te mgdia Sitg$. 'verzilveren') MySpace. De field kunnen bestond uit twee uur durende gesprekken met MySpacegebruikers in Los Angeles, in de echte wereld. Chicago en New York. Verdeeld in drie Het Amerikaanse MENG (Marketing leeftijdsgroepen: teens (1618 jaar), col Executives Networking Group), een orga ege students (2022) en young adults (25 nisatie van senior marketing executives 35). met ruim 1600 leden, heeft recentelijk Uit deze studie blijkt ook dat de social een onderzoek uitgevoerd om uit te vis sen in hoeverre hun leden social media mediagebruikers bereid zijn om, even inzetten bij marketingacties. De belangeens onder bepaalde voorwaarden, mer rijkste bevindingen zijn dat zelfs bedrijken te omarmen als 'vriend' en ze te ven uit de Fortune 500 dat nog maar in introduceren bij andere online'vrienden'. De aanvaarding van die communicatie (en het succes ervan) hangt af van de beperkte mate doen en dat marketeers een afwachtende houding hebben tegen over deze tools (ze hebben de indruk dat wijze waarop een merk communiceert die nog niet tot wasdom zijn gekomen, naar de gebruikers van social media en in combinatie met het feit ze die nog niet van de 'betrokkenheid'van de consument onder de knie te hebben).,::') a :. :: Facebook Totaal aantal gebruikers wereldwijd: miljoen. België: (op zeven miljoen internetgebruikers). Nederland : (Hyves = de marktleider). Frankrijk UK: Duitsland: USA: (= 26 0/o van de internetbevolking).. Ongeveer gebruikers/dag (worldwide). ' De leeftijdsgroep 3554 is de snelst groeiende, gevolgd (op korte afstand) door de categorie + 55 jaar.. De groep '2534 jaa{ verdubbelt qua aantal om de zes maanden. ' Meer vrouwelijke gebruikers (55.7o/o) dan mannelijke (42.2o/o).Yan 2.2o/o is het geslacht onbekend. Ook in ons land groeit de Facebook nog steeds als kool (tussen het derde en vierde kwartaal van 2008 verdubbelde het aantal gebruikers). Toch is Facebook in België nog steeds niet echt een gevestigde waarde. Slechts 160/ovàn de internauten heeft een profiel op Facebook. Daarmee bengelt ons land aan de staart van het klassement wanneer gekeken wordt naar de penetratie van Facebook op de internetpopulatie. Aan de top van dat klassement vinden we landen die bekend staan om hun grote internetgebruik. n Europa zijn dat Noorwegen waar 27,54o/o van de internetgebruikers op Facebook zit, Denemarken (21,4o/o) en GrootBrittannië (20,9o/o). Hoe dat bij ons zit, onder senior marketeers, is onbekend. Maar er zijn geen redenen om te veronderstellen dat het hier anders is. Wellicht is de kennis van social media onder junior marketeers (iets) groter. Maar aangezien het veelal de seniors zijn die de vinger op de knip hebben, zal ook ten lande het gebruik van social media voor marketingcampagnes wellicht beperkt zijn. De 'social media monitor 2009' van het Nederlandse adviesbureau Media Embassy toont alvast aan dat bij onze Noorderburen, waar niet enkel de internetpenetratie aanzienlijk groter is dan bij ons, maar waar men doorgaans ook voorop loopt inzake adaptatie vanuit de VS overgewaaide nieuwe trends, de belangrijkste merken/adverteerders nauwelijks aanwezig zijn in het social mediauniversum. Van de honderd grootste adverteerders (op basis van hun mediabudget) in Nederland bleken '!&1

4 EXPERTGROEP BRANDNG: SOCAL MEDA (EN) MARKETNG: VAN BUZZ NAAF BZ a i + 6t itrp r tw* ta(eb D Bï cqt.6iad Mi..rà ook nog maar een handvol kennismanagers aan de slag.) De Van tá<.bk. lranpqrn; Marckegroep, met wereldwiid ruim 1500 medewerkers en actief in vijf Europese landen en de VS, is een specialist in de bouw en distributie van sanitair, badkamers, centrale verwarming en modulaire kantoorsystemen en levert tevens diensten en producten op het vlak van dakbedekking en waterbehandeling. er slechts veertien aanwezig te zijn op de onderzochte social media sites (dat waren: Hyves, het Nederlandse equivalent van onze Netlog maar dan zonder de internationale uitbouw, Twitter, YouTube, Facebook, Linkedln, de fotosite Flickr en een rist van blogsites). Het onderzoek zegt niet of die veertien adverteerders op een systematische, laat staan intelligente/ doeltreffende, manier gebruik maken van social media. Het eniqe criterium er enigszins aanwezig op zijn. Community manager Bij de exploitanten van social media zí1n ze al langer gekend/werkzaarír, maar voorlopig was Een community manager is de link en bindende factor tussen de fabrikant van producten of aanbieder van diensten en de (potentiële) onlineconsumenten. spoort de (potentiële) consumenten fans van het merk voorziet filmpjes de community Hij en op het web op en ze van content zoals nieuws, en foto's (eigenlijk alles waar om vraagt). Ook stimuleert hij/zij onlinediscussies door stellingen te droppen of fans te vragen om content te maken. Kortom: hlj/zlj organiseert interactie. Deze functie/aanpak ligt eigenlijk dichter bij PR dan bij marketing. Vandaar wellicht dat de 'Chief Social Media Officer' bii Van Marcke een PRachtergrond heeft (in casu bij BM en enkele adviesbureaus werkte). is het nog uitkijken naar het opduiken dwongen, tot samenwerking over zljn van de nieuwe functie van communiry monc ger in het (adverterende) bedrijfsleven. En niet de enige manier om volk naar een website te krijgen. Dat kan ook met andebij uitbreiding bij de overheid. Voorlopig re middelen ( marketing bijvooris er, voor zover bekend, slechts één beeld) en via social media optimalisatie bedrijf in België waar iemand aan de slag is die zich exclusief met social media ofte SMO. Vooral SMO is de laatste tijd in opmars. Het zorgt voor het verhogen van bezighoudt voor zowel marketing als de mate waarin er sociale media zoals corporate communicatie (Van Marcke blogs, podcasts en vlogs (videoweblogs) groep). De persoon in kwestie voert de titel van 'Chief Social Media Officer'. (Na op een of meerdere doelgerichte webruim tien jaar dat er over kennismanage ment wordt gesproken zijn er, ten lande, de zichtbaarheid te verhogen in gespe [en community manager is sociat media optide link en hindende Íactor lratisatie (smo) tussen de fahrikant uan producten of aanhieder uan á:::i"i:ï::,,;;:; diensten en de ÍpotentiËlel marktaandeer) en die online consumenten. ï:;j":'j:1j::ï:*: gingen onlangs, noodge gelinkt wordt naar of ter sprake komen sites. Bovendien heeft SMO ook als doel 1*2.

5 EXPEFïGROEP BRANDNG: S0CAL lvledla tenl VAFKETNG: VAN BUZZ NAAF BZ 0e helft uan deze hedrijuen haseert zich op specifieke metrics roals het aantal interactiedconuersaties op de social media Ídesgeuallend zijn eigen social platforml en hun duur. Netlog Aantal gebruikers per taalversie Nederlands Espanol English FranEais Trirkqe Português taliano Deutsch Románá Other languages Total cialiseerde social media search engines zoals Technorati. De idee hierachter is dat zoekmotoren zijn die kunnen niet langer de enige tools zorgen voor troffic naar een website. Webstekken moeten dan ook zo gemaakt worden dat ze gemakkelijk in die social media websites 'opgenomen' worden, dat er veel en makkelijk naar gelinkt wordt. RO van social media marketing Onderzoeksbureau Aberdeen ontdekte dat 95% van de best in classbedrijven die social media gebruiken erin slagen om de aanbeveling van hun diensten/ producten door klanten te verhogen. STo/o 'rr.isten ook hun Return On Marketing nvestments (ROM) te verbeteren en 9500 optimaliseerde de wervingskost van nleu\\e consumenten. Uit datzelfde onderzoek bil 77 5 Amerikaanse bedrijren (gevoerd in januari en februari 2009) bliikt ook dat 68% van deze inzake social media best performerende bedrijr en hun activiteiten terzake monrtoren/meten. Bijna 6000 onder ]ren heeft daartoe specifieke resources vrij gemaakt/aangesteld. 61% van de best of classondernemingen inzake het gebruik van social media meet Meer dan 800/o van de Netloggebruikers is jaar oud. Het aantal mannelijke en vrouwelijke gebruikers is even groot. het succes van zíjn inspanningen aan de hand van (de evolutie van de) brcnd oworeness. (Bii deze aanpak/maatstaf kunnen evenwel kanttekeningen geplaatst worden. Dergelijke meting is bovendien niet makkelijk te implementeren valide uitspraken mee te kunnen om er doen over hetgeen onderzocht wordt. M.E.) De evolutie van de klantenwerving wordt daarvoor minder gebruikt. De helft van deze bedrijven baseert zich op specifieke metrics zoals het aantal interacties/conversaties op de social media (desgevallend zijn eigen social platform) en hun duur. 39% meet het aantal klantenreferrals. 7+% gebruikt indicatoren met betrekking tot de customer acquisition, retention en profitobility. Uit het onderzoek blijkt tevens dat distributieketen Walmart, de grootste retailer ter wereld (maar vooral in de VS actief), veel en positieve ervaring heeft opgedaan met social media. Een onderdeel van zijn website is sinds enige tijd eigenlijk een social mediaplatform klanten de mogelijkheid dat de 130 miljoen biedt om, op geografische basis, in dialoog te treden met het bedriif. Ze kunnen onder meer ratings geven aan producten en er commentaren over publiceren. Misvattingen, mythes en realiteit Glenn Van Hoof, junior strategic planner bii marketingbureau Luon, publiceerde op het bloggedeelte van luon.be een erg lezenswaardige vierledige serie artikeltjes over social media. Het leek ons zonde om deze hoogwaardige content geen ruimere verspreiding te geven. Van Hoof formuleert enkele waardevolle weetjes en inzichten in verband met social media en/via marketing. Wil plukken er de meest belangwekkende uit. De auteur was aanwezig op het seminar dat georganiseerd door de werkgroep 'onlinebranding' van de expertgroep 'rs3

6 EXPERTGROEP BRANDNG SOCAL VEDA EN] MAFKETNG: VAN BUZZ NAAF BZ lle consument ilt niet langer louter ann de 'ontuangstkant' uan de communicatie" Hij geeft uoortaan lelf inuulling aan rowel de uorm als de inhoud uan de communicatie, c.q. het medium, Linkedln 'Branding' van de Stichting Marketing op 21/4/09 (dat wegens het groot aantal geïnteresseerden die dienden geweigerd te worden, nog eens werd overgedaan op 27/7/09. En ook die editie was met ruim 125 deelnemers helemaal uitverkocht). Hij merkt op dat de vragen van het publiek waaronder opvallend veel mensen uit de adverteerderswereld (o.a. SBS Belgium, BNP Parisbas/ Fortis, Electrabel, Mars Belgium) aangeven dat er in marketingkringen steeds argwaan en onwetendheid over social media. SOCAL MEDA WJ. ZGEN FUNDAMENTEEL DE KLASSEKE KLANT MERKRELATE Social media en bij uitbreiding het begrip web 2.0 staan voor een ingrijpende, onomkeerbare verandering van de traditionele relatie tus nog heerst sen klant en merk. Die paradigmaswitch heeft grote gevolgen voor het beroep en de werkzaamheden van de marketeer. Mike Arauz, digitaal srrareeg bij Undercurrent (een Amerikaanse denktank op het vlak van digital media/marketing) formuleert her zo: zijn van de communica Marketenrs lijken uooral heureesd omíhun' merk los te laten in het duistere oeruoudat het sociale uueh uoor hen alsnog is. 'Rather than a wholly new medium of its own. social media is the next evolution of all media as we know it. f media refers to our society's means of communication, e.g. books, newspapers, radio, TV, film, and the nternet, then social media is the enhanced experience of all media in the context of a selêauthored digital nerwork of personal relationships, Network.' i.e. a Social De consument zit niet langer louter aan de 'ontvangstkant' van de communicatie. Hij geeft voortaan zelf invulling aan zowel de vorm als de inhoud van de communicatie, c.q. het medium. Voor het eerst kan hij zijn boodschappen verspreiden ('broadcasten') via makkelijk tieuitingen door hemzelf te gebruiken kanalen en met eenvoudige, door hemzelf, te bedienen technologie. Hierdoor kan een ruim publiek bereikt worden. Dat publiek kan zowel de bron, ontvanger als cocreatoí (medeontwerper) van de consument. Er ontwikkelt zich rond die consument een persoonlijk sociaal netwerk dat een groot vertrouwen geniet en als filter optreedt. En dat elke boodschap aftoetst op relevantie en waarheid. Marketeers moeten leren leven/omgaan met het feit dat 'uitingen' alle communicatieve van een bedrijf of merk (reclame, productprestatie, customer service enzovoort) door dit sociaal netwerk beoordeeld en al dan niet verspreid worden. Gegevens van maart 2009 Worldwide: Europa: België: Nederland:1, (grootste markt in Europa voor Linkedln) Xing Wordwide : (dec. 08) n Duitsland marktleider (enkel daar, gezien zijn Duitse origine) 'if choose to tell my friend about your brand, it's not because like your brand, but rather because like my friend', aldus Mike Arauz. Of om het in de woorden van Steven Rubel, director bij PRkantoor 'Marketers Edelman Digital, te zeggen: need to really embrace the fact that it's peers and their data, rather than brand, that will become the primary way we make decisions. The greatest rewards will go to those who embrace and participate ï84

7 EXPERTGR0EP BRANDNG: S0CAL VEDA tenl VAFKETNG: VAN BUZZ NAAR BZ in as many communities as they possibly can in credible ways.' GEEN REDEN TOT ANGST Marketeers liiken vooral bevreesd om 'hun' merk los te laten in het duistere oerwoud Marketeers dienen in te zien dat social media de marketing tot zijn luiuerste uorm Íteruglhrengï de consument Íaciliteren in het uinden uan sen dat het sociale web voor hen alsnog ís. Ze zi;n bang om daar afgeschoten te worden door de gifpijlen van de mondige consument. Deze angst voor ongecontroleerde, negatieve reacties is in de eerste plaats een angst voor het onbekende. Volgens geschikte oplossing u00r een hepaalde iers doen op sociale hehoefte of probleem. netwerken, terwijl slechts 30o/o er zelf effectief nsites Consulting wil 80% van de marketeers gebruik ran maakt (op persoonlijke of professionele ba:is). \Íaar of ze er nu aanwezig zijn of nier, de consument is het uel degelilk. \ooraleer consumenten ongezouten hun mening. desgerallend gal, spuien op het internet over (hun ervaringen met) een merk, ziin er meestal een heleboel zaken fout gelopen in de brnndexperience. De openheid waarmee onlineconversaties gevoerd worden, heeft als voordeel dat er toch een zekere ísociale) controle mogelijk is al was het maar op het vlak van monitoring. BACK TO THE FUTURE De ontwikkeling van het sociale web zorgt helemaal niet voor een tabula rasaeffect, waardoor men zijn marketingkennis mag overboord gooien. Marketeers dienen, in tegendeel, in te zien dat social media de marketing tot zijn zuiverste vorm (terug) brengt: de consument faciliteren in het vinden van een geschikte oplossing voor een bepaalde bchocfte of probleem. Deze basiswet, deze essentie van het vak, werd tijdens de afgelopen decennia schromelijk over het hoofd gezien of omzeild. Onder meer door luid te schreeuwen (en niet altijd gehoord te worden) in de massamedia. 'We are moving from an era of finding a > 6 + Jrno M:,r. c,_ (ca :,.'?\.d.; r&r?..:i:6:e*rr:.:,;.: j C...r: l: E,r:< ]ry..:tuffi.&. 69hbÉ.dÈt YèÍd i.{5{1:8.. wr F a h rrjê Td6{í mca [ii nomc Pf,r. ccr* c.ele. ró3 Antoon Jeminé Peg6, edils, ceysils. ginl d róè ffiutl Edib.. copywdb,. finl.nd Ëb on.ulht at t ÀccMl ma^aga Olkksl Er6mus at r Edilq O$baar Ku6tbqil,n VláreGn at. tsogschod Gsl ducrrion. frlegc. SinfNiklmg Reónmondalion6 1 pè on h4 d Anls g customers for our products to one of finding products for our customers', schrijft Seth Godin. En gelijk heeft hij. Customercentric brands hebben zeker niets te \rezen \.an het sociale web. ntegendeel: sociale media geven marketeers \an dergelijke merken de kans om nog beter, efficiënter en directer in dialoog te treden met de consument. En er een duurzame relatie mee uit te bouwen. Cóaieloni 3.i cst&tqg Wobritoe. ttr jt.t. r! tt.!.t Exp íience Editoí, cgpy*ílt.l pílnl rnd mb conrultlnl P196 :. t :aat. l,r*.t?.*,i... )..1 Aecount mnatrí 0.ulk$i, Eraanur ww Sr6tir Vnndêr Ërwk ír.!qx.r A{ss.nl Àd?r!.. ia Cfp.: tl.i?èr àaaljrt t* 1lt*,,tr tí,a{*.:a J*.nnà1VólMltrn íè! Átralf;t & íènr r.árátrt rr5!fis 4ar{a9,i, rl Sï!r',! {ns, lir v,dr'! SOCAL MEDA NET ENKEL VOOR BG BRANDS Het is fout te denken dat enkel bekende/ grote merken profijt kunnen halen uit social media en dat commodities er niets te zoeken hebben Een merk is een creatie voor zowel de EdlloÍ Ofonb$r Krnib.z'! in V1m.d.ron Education Hog$chool Gont ï5iqí' ' ' oplossing als compensatie van de fysieke en mentale afstand tussen consument en producent eigen aan het tijdperk van massaproductie, consumptie en com '!8S

8 EXPERTGBOEP BRANDNG: SOCAL VEDA (EN) MARKETNG: VAN BUZZ NAAR BZ x x; Lees meer Volgende twee boeken van Larry Weber (oprichter en chairman van W2 Group, een organisatie die zichzelf omschrijft als 'a nextgeneration marketing services ecosystem organized to help marketing officers in their new roles of online community builders and content aggregators') zijn absolute aanraders voor wie zich in het onderwerp social media (marketing) wil verdiepen: ' The Provocateur: How a New Generation of Leaders are Building Communities, Not Just Companies. Crown Publishing Group (NY) SBN: ' Marketing to the Social Web: How Digital Customer Communities Build Your Business (Kindle Edition). wiley Publisher (2 edition) AStN: B00260DGtA hun 'verhaal' aan de consument kwijt te kunnen. Een Amerkstatus wordt daarbij onterecht als voorwaarde beschouwd voor social mediasucces. Al is de kracht van sterke merken verre van dood (wat sommigen ook mogen beweren), de opkomst van het internet heeft in het algemeen en van social media in het bijzonder implicaties wat betreft de opbouw en onderhoud van sterke merken. municatie. Een sterke merkrelatie zorgt met andere woorden voor een alternatief voor het ontbreken van een directe vertrouwensrelatie met de producent en/ of handelaar. Hoe groter de emotionele band met het merk, hoe kleiner de behoefte aan rationele overtuigingsmiddelen bij iedere (her)aankoop. Het komt er op neer dat big brcnds zich via grote verhalen en veel reclamege(we)ld weten te differentiëren van de kleinere spelers om zo de consument aan zich te binden. Talrijke marketeers beschouwen social media als een nieuw kanaal om SOCAL OBJECT Aan social media marketing doen is (veel) meer dan 'op Facebook & Co zitten'. De traditionele segmentering op leeftild is evenmin de juiste manier om social media te benaderen. Conversaties en communities ontstaan nameliik rond bepaalde items en bepaalde connecties tussen twee of meerdere mensen: 'The Social Obiect, in a nutshell, is the reason two people are talking to each other, as opposed to talking to somebody else. Human beings are social animals. We like to socialize. But if we think about it, there needs to be a reason for it to happen in the first place. That reason, that 'node' in the social network. is what we call the Social Object', stelt Hugh Macleod (een Amerikaanse advertising executive en populaire vakmatige blogger) Leeftijd kán evenwel een social object ziin. Denk maar aan het succes van de ' love the 90's'parties. Of Seniorennet, het onlineplatform voor de actieve 50plusser. Verder bestaan er een veelheid aan netwerken rond een diversiteit aan thema's: sites voor nieuwe ouders, kookcommunities, bijeenkomsten van dames begeesterd door technologie... blogs, fora, wiki's, groepen enzovoort. De reeds geciteerde Hugh Macleod verwoordt het zo: 'f your product is not a Social Object, why are you in business? '

9 EXPERÏGROEP BRANDNG: SOCAT MEDA (EN} VABKETNG: VAN BUZZ NAAR BZ SOCAL MEDA S NET ENKEL ETS VOOR HPPE JONGEREN Afgaande op recente gegevens uit de VS is er een duidelijke evolutie te merken in het demografische profiel van de Facebookgebruikers. Terwijl de site het tot voor kort vooral moest hebben van de leeftijdsgroep jaar is het zwaartepunt van gebruikers ondertussen verschoven naar de categorie jaar. Deze groep kende in het recente verleden een groei van maar liefst 190%. Nog opmerkelijker is de exponentiële groei van de categorie 55+ die nu 5 keer meer gebruikers telt dan enige tijd gelden. Onderzoeksbureau Forrester tekende eerder dit jaar een soortgelijke tendens uit in een rapport over het gebruik van social media door Europese babyboomers. Meer dan 30% van de oudere generaties (43 tot 63 jaar) leest social media content op regclmatige basis. Terwijl 10% ook effectief zelf eigen content zoals tekst, video of muziek opiaadt. Today anyone, whether it is an employee or a customer, if they have a good or bad experience with your company they can blog about it or Twitter about it and it can be seen by millions of people. t's what they say now that is your brand.' Naast een klantgerichte instelling vergt brand building vandaag ook een procesmatige, datagedreven aanpak gestoeld op het principe: herken & erken je consument. Als afsluiter en doordenker volgend provocatief standpunt van Jeff Jarvis (d" auteur van de bestseller 'What Would Google Do?' en notoir blogger over media op Buzzmachine.com):'Marketers' ultimate goal should be to eliminate advertising by improving their products and relationships instead.' Deze stelling is, uiteraard, voor discussie vatbaar. Maar ze zet wel aan tot nadenken. CUSTOMER EXPERENCE Volgende quote van Tony Hseih, CEO van Zappos (een Amerikaanse schoenenketen) vat de kern van het hele social media denken mooi samen: 'Brand building today is so different than what it was 50 years ago. 50 years ago you could get a few marketing people in a small room and decide, 'this is what our brand will be', and then spend a lot of money on TV advertising and that was your brand. f you as a consumer only had your neighbors to talk to, you had to believe what the TV was telling you. MARC ERNST De auteur is oorichter en directeur van Bizlnfo (knowledge provider en communities creator). Hij is actief lid van de expertgroep'branding' en'trekker'/coórdinator van diens werkgroep'online branding'. 1S?

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014

Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014 Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014 KICK OFF ANTWERPSE PRESIDIA Hello, my name is Mijn verleden Nu EERST, EEN HEEL KLEIN BEETJE THEORIE Mensen als media-kanaal Mensen als media-kanaal Mensen horen

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Social Media zijn Highly. Erik Hekman Mechelen, Mei 2010. Accessible Media

Social Media zijn Highly. Erik Hekman Mechelen, Mei 2010. Accessible Media Social Media zijn Highly Erik Hekman Mechelen, Mei 2010 Accessible Media KERN VAN DEZE SESSIE Hoe bereik je gebruikersgroepen doormiddel van social media? wat zijn de eigenschappen / mogelijkheden? hoe

Nadere informatie

Recruitment nieuwe stijl

Recruitment nieuwe stijl Recruitment nieuwe stijl Introductie Bas van de Haterd Professioneel bemoeial Blogger Marketing Consultant Europe Partner Marketingfacts Jobs Partner Marketingfacts Network Oprichter Want wat is technologie?

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Invloed van digitaal op ons business model

Invloed van digitaal op ons business model Invloed van digitaal op ons business model Waarom Social media? Wat vinden onze doelgroepen? Wat kun je zelf/wat mag je zelf Wat en hoe kun je online vinden en wat doe je ermee? NVFG Ronald Pastor 22 januari

Nadere informatie

TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag

TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag Op verzoek van SPOT heeft het Technology Media Telecoms team (TMT) van Deloitte in samenwerking met Intomart GfK een rapport geschreven over de Nederlandse

Nadere informatie

Conversation Starters. Brainstorm Sociale Media

Conversation Starters. Brainstorm Sociale Media Conversation Starters Brainstorm Sociale Media Crealab 26/04/2011 lamazone Hallo, Ik ben Sofie Agenda Sociale media De impact van sociale media Hoe participeren Case Conclusie Opdracht 10ch Sociale Media

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken

Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken Martin Jurgens 2009 IBM Corporation Ideeën delen 2 1 3 + + 4 2 traffic systems oil field technologies food systems healthcare

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society

Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society Outline 1. De Vlaamse mediamix in cijfers What s in a buzz? 2. Hoe de evoluties in de mediamix begrijpen

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Marijke Lemal, Steven Wellens & Eric Goubin Juni 2012 # 1 Opzet en

Nadere informatie

7 tips voor een onverslaanbare. LinkedIn showcasestrategie

7 tips voor een onverslaanbare. LinkedIn showcasestrategie 7 tips voor een onverslaanbare LinkedIn showcasestrategie Hoe bereik je de klant met LinkedIn showcasepagina s? Sommige producten, diensten of merken die onder een organisatie vallen zijn dusdanig speciaal

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Reclame Code Social Media. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA

Reclame Code Social Media. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA Reclame Code Social Media Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA Maart 2014 IN THE FUTURE EVERYBODY WILL BE WORLD- FAMOUS FOR 15 MINUTES Andy Warhol - 1968 Het traditionele businessmodel wordt diffuus

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0)

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) De wasstraat Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) 20 370 51 42 hello@fonk-amsterdam.com Why? Een van de belangrijkste vragen die je jezelf moet vragen als startup is

Nadere informatie

Consumentengedrag H 1, 4 HOM

Consumentengedrag H 1, 4 HOM Consumentengedrag H 1, 4 HOM ...dit gaat echter niet om aanleren, maar om afleren! Traditionele communicatiemodel: veranderingen zender feedback boodschap media ontvanger Traditionele communicatiemodel:

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011 Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie 11 januari 2011 Innovatielab Dit HSMAI NBTC NHTV initiatief (met steun van EZ) heeft als doel het antwoord te vinden op deze vraag: Hoe kan

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Consumer insights Klantinzichten door de inzet van Social Media. Bart Gotte @bartgotte

Consumer insights Klantinzichten door de inzet van Social Media. Bart Gotte @bartgotte Consumer insights Klantinzichten door de inzet van Social Media Bart Gotte @bartgotte 30 januari 2011 Challenge Lot s of metrics, lack of insights Nu al onze business intelligence (crm, marktonderzoek,

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce'

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' 1 Digitale adoptie van Belgische KMO s Digitale economie G20 + 8% 963 K KMO s in België 2 Legal 3 Online markt

Nadere informatie

Social Media Expert Class

Social Media Expert Class Social Media Expert Class Social Media Campaigning Photo credit: Jesslee Cuizon, http://www.flickr.com/photos/eelssej_/ Utrecht, 8 juni 2010 09.30 Bart te Riele Introductie Social Media Campaigning 10.15

Nadere informatie

(Groeps communicatie en) Sociale media. Hoorcollege IUW 19 januari 2015 Christof van Nimwegen

(Groeps communicatie en) Sociale media. Hoorcollege IUW 19 januari 2015 Christof van Nimwegen (Groeps communicatie en) Sociale media Hoorcollege IUW 19 januari 2015 Christof van Nimwegen Jong gebied, theorie in full swing 2 Clifford Stoll had geen gelijk.. 3 Weten we het nog? 4 Ter introductie

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Creëer je eigen Social Mediaidentiteit

Creëer je eigen Social Mediaidentiteit Creëer je eigen Social Mediaidentiteit de basiselementen van jouw social media typering voor professioneel gebruik door Veerle De Jaegher 21/6/2012 Your Coach Café Gent Deel 1: social media, ja maar Deel

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

The power of brands. John Terra

The power of brands. John Terra The power of brands John Terra Q&A Research & Consultancy John Terra Research Director Retail jterra@qanda.nl johnterra Ebeltoft Group and its member companies work extensively with retailers and brands

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media

Aan de slag met Social Media Welkom Aan de slag met Social Media Programma * Kennismaken * Social Media ontwikkelingen * Netwerken * Succesverhalen * Personal Branding * Het begin * LinkedIn * Twitter * Facebook * Communiceren * Richtlijnen

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn

Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn IE in de LED-wereld praktijkvoorbeelden, tips & trucs Hub Dohmen twitter: http://twitter.com/hdohmen LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

SEO & Retail Hoe maak je het verschil?

SEO & Retail Hoe maak je het verschil? SEO & Retail Hoe maak je het verschil? Eduard Blacquière Senior SEO Consultant, OrangeValley 8 maart 2012 Zoekmachine optimalisatie (SEO) 1 2 3 Personalisatie Social search Social search 1,6 miljard zoekopdrachten

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Een Rugzak Vol Condooms: Stories Van Een Bimbo In De Bush (Dutch Edition) By Meike Schulte

Een Rugzak Vol Condooms: Stories Van Een Bimbo In De Bush (Dutch Edition) By Meike Schulte Een Rugzak Vol Condooms: Stories Van Een Bimbo In De Bush (Dutch Edition) By Meike Schulte Een rugzak vol condooms Standaard Boekhandel - Een rugzak vol condooms: stories van een Bimbo in de Bush Extra:

Nadere informatie

Aandacht voor breedband

Aandacht voor breedband Aandacht voor breedband Verwachtingen voor LTE en FTTH in Nederland Auteur: Tim Poulus Datum: 9 oktober 2013 Telecompaper Nieuws/news Research, analyse, consulting Events Overzicht Trends Spelers Infrastructuur

Nadere informatie

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur 1 Jeroen Mirck Jeroen Mirck Journalist, columnist, blogger Schrijft voor: MarketingTribune, Emerce, VARA Advies, presentaties, workshops over

Nadere informatie

Signal from the Stream

Signal from the Stream Signal from the Stream How social technologies are changing business. Eugenie van Wiechen http://nl.linkedin.com/in/eugenievanwiechen Sanoma Uitgevers LinkedIn EMEA Eugenie van Wiechen McKinsey LinkedIn

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Wat doet de jeugd? GfK Barbara Schouten- Sr. Business Consultant Media & Entertainment. GfK 31 oktober 2017

Wat doet de jeugd? GfK Barbara Schouten- Sr. Business Consultant Media & Entertainment. GfK 31 oktober 2017 Wat doet de jeugd? GfK Barbara Schouten- Sr. Business Consultant Media & Entertainment 1 When the iphone was launched in 2007 Capturing tomorrow s opportunities by understanding future needs and how to

Nadere informatie

WAAROM EEN MEDIABEDRIJF INBOUND MARKETING MOET OMARMEN YF BRODALA 13 OKTOBER 2014

WAAROM EEN MEDIABEDRIJF INBOUND MARKETING MOET OMARMEN YF BRODALA 13 OKTOBER 2014 WAAROM EEN MEDIABEDRIJF INBOUND MARKETING MOET OMARMEN YF BRODALA 13 OKTOBER 2014 DALLAS ANTWERP CONTENT OFFER 1. STATUS QUO! 2. NIEUWE ROL MEDIABEDRIJF! 3. WAT IS INBOUND MARKETING?! 4. WAAROM MEDIA INBOUND

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Leandro Valentino Obrie

Leandro Valentino Obrie Leandro Valentino Obrie Address: Personal Website: http://www.leandrovalentino.com Summary Mijn naam is Leandro Valentino Obrie, een ondernemende senior branding specialist met ca 6 jaar ervaring in social

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

Social Media Strategie voor

Social Media Strategie voor Social Media Strategie voor Regionale Omroepen ROOSdagen 2015 Annewil Neervens AGENDA Ø Even voorstellen Ø Wat doen we nu met social media? En waarom? Ø Audience Development Ø Learnings van The New York

Nadere informatie

PEGI Zelfregulering in de Europese videogame-industrie

PEGI Zelfregulering in de Europese videogame-industrie PEGI Zelfregulering in de Europese videogame-industrie Dirk Bosmans PEGI N.V. dirk.bosmans@pegi.eu Zelfregulering: de perceptie De realiteit: onafhankelijk en objectief Verificatieproces Classificatiesysteem

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

VANDAAG. Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u!

VANDAAG. Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u! VANDAAG Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u! INTRODUCTIE Opgericht in 2003 Full service mobiel bureau in NL The Hague Mobile Academy 20 Mensen, 6 Nationaliteiten Focus op bedrijfskritische

Nadere informatie

Zo wordt u natuurlijk nóóit een omnichannel organisatie!

Zo wordt u natuurlijk nóóit een omnichannel organisatie! In samenwerking met: Zo wordt u natuurlijk nóóit een omnichannel organisatie! Shopping 2020 #Predicting the future Shopping 2020 1 "Who the hell wants to hear actors talk? H. M. Warner, Warner Brothers,

Nadere informatie

Multi-Screen Consument

Multi-Screen Consument Multi-Screen Consument Multiscreen: wat weten we al? What s on their Screens, what s on their minds? Multiscreen consumer research Microsoft Advertising USA EIAA Multi-Screeners Report Pan europees onderzoek

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Survival in times of the empowered consumer

Survival in times of the empowered consumer Survival in times of the empowered consumer J E R O E N D U I J V E S T I J N, O K T O B E R 2 0 0 9 DCR consultancy Duijvestijn Communicatie & Reputatie (DCR) ocommunicatieadvies en strategie o Reputatiemanagement

Nadere informatie

WORKSHOP. Adverteren binnen sociale media: het samenstellen van de optimale mix. Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

WORKSHOP. Adverteren binnen sociale media: het samenstellen van de optimale mix. Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. WORKSHOP Adverteren binnen sociale media: het samenstellen van de optimale mix EVEN VOORSTELLEN E rob.de.bruyn@iprospect.com Fb www.facebook.com/robbruyn T @robbruyn In www.linkedin.com/in/robdebruyn AGENDA»

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie. 20 mei 2015

Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie. 20 mei 2015 Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie 20 mei 2015 Onderzoek - doelstelling Marketing en technologie beiden raken steeds verder verweven met elkaar. Vandaag kunnen ze niet meer

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Hart en ziel van culturele merken

Hart en ziel van culturele merken Ton Rodenburg Hart en ziel van culturele merken 18 juni 2010 Ton Rodenburg Thema s Holistische visie op merkbeleid Vier communicatiestrategiën van nu Cultural branding Relaties bouwen met stakeholders

Nadere informatie

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Persoonlijk gebruik van Social Media is de afgelopen jaren explosief gestegen. Op professioneel vlak worden Social Media gezien als een nieuwe manier

Nadere informatie