alumni terugvinden met een enkele muisklik?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "32.000 alumni terugvinden met een enkele muisklik?"

Transcriptie

1

2 alumni terugvinden met een enkele muisklik?

3

4

5

6

7

8

9

10 Het European Food & Agribusiness Seminar (EFAS) is voor de derde maal met succes gehouden. Deze tweejaarlijkse gebeurtenis vond plaats van 18 tot 21 oktober in Rome in nauwe samenwerking tussen Wageningen UR en Harvard (Prof. Ray Goldberg). In het seminar, dat met ruim tachtig deelnemers was volgeboekt, stonden tien speciaal voor de gelegenheid geschreven bedrijfscases centraal. Die werden gedurende het seminar zowel in groepjes besproken als plenair, in aanwezigheid van de betrokken CEO of senior executive. Deze opzet is uniek voor Europa en slaat bijzonder aan. De deelnemers waren afkomstig uit vijftien landen van binnen en buiten Europa, in meerderheid zelf CEO of senior executive. De leiding van het seminar was in handen van Aalt Dijkhuizen. De tien bedrijfscases waren deze keer Brasil Foods, DSM, FrieslandCampina, Grapery, Jeronimo Martins, John Deere, Kikkoman, Refresco, Syngenta en Yara. EFAS is tot stand gekomen dankzij de inbreng en betrokkenheid van de Wageningen Ambassadors. Info: Wageningen UR Centre for Development Innovation is een nieuw onderdeel van de Social Sciences Group van Wageningen UR. Het Centre richt zich op het versterken van organisaties door capacity building, training en cursussen. Het gaat behalve landen in Oost-Europa en de Derde Wereld ook organisaties wereldwijd bedienen. Het centrum bouwt voort op de activiteiten van het CD&IC (Capacity Development and Institutional Change Programme), dat deel zal gaan uitmaken van dit centrum, dat verder wordt aangevuld met vakspecialisten. Wageningen International Front Office gaat verder onder de naam Wageningen International. Zo wordt de uitvoerende tak duidelijk losgekoppeld van het beleid en de coördinatie van internationale projecten, zegt Bram Huijsman, directeur van Wageningen International. Bij de kenniseenheid Maatschappijwetenschappen is het centrum goed op zijn plek, terwijl de front office van Wageningen International zijn neutrale rol als bemiddelaar blijft innemen. In Wageningen International zijn het beleid en de coördinatie van internationale activiteiten ondergebracht voor alle onderdelen van Wageningen UR en Van Hall Larenstein. In de Nationale Studentenenquête 2009 krijgt Wageningen University opnieuw hoge cijfers van haar studenten. Zeven Wageningse opleidingen staan in de Bachelor top 15 van Nederland, met tevredenheidscores van 7,7 tot 8. Onder de twintig meest gewaardeerde masteropleidingen zijn acht Wageningse studies (scores 7,8 8,2). De bachelorprogramma s Agrotechnologie en Plantenwetenschappen en de masterprogramma s Agricultural Bioresource Engineering en Molecular Life sciences scoren het hoogst. In de Nationale studentenenquête beoordelen studenten hun opleiding op aspecten zoals inhoud, docenten en faciliteiten. De resultaten vormen een studiekeuzedatabase, die gebruikt wordt door de Keuzegids Hoger Onderwijs en de website Op deze website kunnen alle opleidingen van hogescholen en universiteiten worden vergeleken op criteria naar keuze. Wageningse studenten zijn erg positief over onder meer de vrije keuzeruimte en de kwaliteit van de docenten. De kleinschaligheid van Wageningen is een pluspunt, zegt Jan Steen, beleidsmedewerker onderwijsinstituut: De afstand tussen docent en student is hier klein, docenten zijn goed benaderbaar en bereid te helpen. Wageningen UR en het Franse onderzoeksinstituut INRA (Institut National de la Recherche

11 Agronomique) gaan intensiever samenwerken. Zo willen zij onder meer gezamenlijke onderzoeksvoorstellen aandragen bij de Europese Unie. Marion Guillou, CEO van INRA, en Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van Wageningen UR, tekenden hiervoor een overeenkomst tijdens de Opening van het Academisch Jaar. INRA en Wageningen UR zijn beide werkzaam in het domein van gezonde voeding en leefomgeving, en behoren tot de grootste instituten op dat terrein in Europa. Afgesproken is dat zij onder meer onderzoekers en specialisten gaan uitwisselen, gezamenlijke onderzoeksprojecten opzetten, en samenwerken in internationale onderzoeksprogramma s. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van elkaars onderzoeksfaciliteiten, zoals het Restaurant van de Toekomst. Een van de eerste gezamenlijke projecten ligt op het terrein van de aquacultuur. Dijkhuizen kondigde in zijn openingsrede tevens samenwerkingsover eenkomsten aan met onderzoeksinstituten in Brazilië, Chili, China en met de Massey University in Nieuw- Zeeland. werpt de aanscherping van het kwaliteitsbeleid zijn vruchten af: de cijfers voor alle onderzoekscholen zijn hoger dan vijf jaar geleden. Bovenaan staat Experimental Plant Sciences (EPS), met een 4,5 voor kwaliteit, direct gevolgd door de voedingsonderzoekschool VLAG ( 4,4). Bijna twintig leerstoelgroepen haalden een gemiddelde boven de 4,5. Een score van 5 staat voor world leading en 4 voor goed internationaal niveau. Er zijn enkele leerstoelgroepen die een 3 ( goed ) of lager scoren; hen wordt gevraagd aan te geven hoe zij de kwaliteit gaan opschroeven. De oordelen zijn gebaseerd op de bevindingen van een commissie van buitenlandse hoogleraren. Die voert gesprekken met hoogleraren, onderzoekers en docenten op basis van uitgebreide zelfevaluaties van de onderzoekscholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) stelt dertig miljoen euro uit de aardgasbaten beschikbaar voor het Nederlands Centrum Biodiversiteit (NBC). Het NBC is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden en Wageningen University, die samen met Naturalis één centrum voor biodiversiteit gaan vormen. Het centrum zal een zeer omvangrijke collectieve collectie huisvesten van 37 miljoen planten, gesteenten, opgezette dieren en fossielen, waarmee het tot de internationale top vijf behoort. Behalve dat het deze natuurhistorische collecties beheert, zal het nieuwe instituut ook onderzoek doen, onderwijs verzorgen en publieksinformatie geven over biodiversiteit. Het geld is bestemd voor nieuwbouw op de locatie van museum Naturalis in Leiden. Naturalis, het Zoölogisch Museum Amsterdam en het Nationaal Herbarium Nederland gaan geheel in het nieuwe kenniscentrum op. Vorig jaar kende het kabinet al een structureel bedrag van vijf miljoen euro per jaar toe. De bedoeling is dat het NBC in 2010, het Jaar van de Biodiversiteit, zijn deuren opent. Wageningen UR is glansrijk uit de laatste internationale visitatieronde gekomen, zo bleek in september uit de definitieve rapporten van de visitatiecommissies. De vijf onderzochte onderzoekscholen en 82 leerstoel-groepen kregen overwegend mooie rapportcijfers. Tachtig procent kreeg minimaal een 4, op een schaal van 1 tot 5. Daarmee staan we internationaal sterk op de kaart, zegt rector magnificus Martin Kropff in Resource (24 september). Volgens de rector

12

13

14 Onder grote belangstelling van prominenten uit de watersector is op 1 juli het project Dutch Delta Design 2012 gelanceerd in het stadhuis van Den Haag. Wageningen UR stond aan de wieg van dit ambitieuze project, waaraan inmiddels meer dan veertig partijen deelnemen. Het doel is om Nederland internationaal te positioneren als de Silicon Valley voor water, waar wereldwijde expertise samenkomt, internationale evenementen plaatsvinden en topspelers zich vestigen. Om dit te bereiken werken de watersector en kenniscentra samen met de creatieve industrie. Er zijn acht Water Expertise Centra, verspreid over het land. Wetenschappelijk manager Wim Cofino van Alterra is initiatiefnemer van het Water Expertise Centrum Oost- Nederland. Wageningen UR werkt daarin samen met de universiteiten van Nijmegen en Enschede, waterschappen en het bedrijfsleven. Water, voedsel en energie leggen concurrerende claims op deze regio, legt Cofino uit. Om daarvoor oplossingen te realiseren, is een vernieuwende manier van publiek-private samenwerking nodig. Met flexibele netwerkorganisaties willen we de kansen in dit gebied benutten. Info: of In New York en Nairobi werd begin dit jaar een project gelanceerd om een nieuwe digitale bodemkaart van de hele wereld te maken. GlobalSoilMap.net gaat voorzien in de behoefte aan actuele bodemgegevens, en maakt bodemkaarten beschikbaar via de nieuwste technieken. Er is grote behoefte aan geactualiseerde en digitale bodeminformatie, vertelt mondiaal coördinator Alfred Hartemink, onderzoeker bij ISRIC, Wageningen UR. Nu is die informatie nog te vaak verouderd. Door vrije uitwisseling van informatie via de website moet dat veranderen. Hartemink werkt met elf internationale bodeminstituten samen. In vijf jaar tijd wordt het systeem gevuld met relevante bodeminformatie. De kaarten worden aan Google Earth gekoppeld. Ontwerpers en beleidsmakers kunnen deze informatie gebruiken voor besluitvorming over mondiale vraagstukken zoals voedselproductie, waterbeheersing en klimaatverandering. GlobalSoil- Map.net kreeg achttien miljoen dollar startkapitaal van de Bill & Melinda Gates Foundation. Info: Melkveehouders zijn via een andere benadering goed te motiveren tot milieubewust handelen. Bij de huidige middelvoorschriften zijn ze doorgaans niet geneigd om de ammoniakemissie verder te verminderen. Die motivatie is er echter wel als wordt aangesloten bij hun eigen drijfveren, sterke punten en bedrijfsdoelen, zoals een gezonde, goed presterende veestapel. In een project van Wageningen UR maakten de veehouders in praktijknetwerken hun eigen bedrijfsplan. Zij stelden een lager melkureumgehalte als doel, rekenden zelf maatregelen door en

15 voerden het plan naar keuze uit. De onderzoekers rekenden die plannen vooraf en naderhand door. Het blijkt dat melkveehouders die heldere doelen stellen en zelf de lead nemen, een flinke verlaging realiseren van het melkureumgehalte en daarmee van de ammoniakemissie. Hun motiverende doel was dat een lager ureumgehalte veel beter is voor het melkvee zelf. Bij melkveehouders waarbij die motivatie of kennis ontbrak, kwam dit niet tot uiting. De twee groepen vragen dus om een verschillende aanpak om de overheidsdoelstellingen op emissiegebied te bereiken. Info: Duurzaamheid in gebiedsontwikkeling kan beter met groenblauwe netwerken. Dat schrijft Paul Opdam, hoogleraar landschapsecologie bij Wageningen University, in een essay dat is gepubli - ceerd door het kennisnetwerk voor ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling Habiforum. Bij gebiedsontwikkeling neemt men besluiten over het aanpassen van de fysieke ruimte aan nieuwe wensen en ontwikkelingen. Vaak wordt daarbij door de betrokkenen meer aandacht besteed aan het sociale en bestuurlijke proces zelf dan aan het resultaat en de duurzaamheid daarvan, betoogt Opdam. Het concept groenblauwe netwerken biedt hiervoor een nieuw denkkader. Groenblauwe netwerken zijn structuren van groene en blauwe landschapselementen die functioneel met elkaar samenhangen. Die samenhang is belangrijk, zegt Opdam. Hij ziet het landschap als een fysiek sociaal systeem, dat niet alleen dient om voedsel te produceren voor de wereldmarkt, maar ook een brede range van diensten levert voor de lokale en regionale markt. In het boekje zijn verschillende mogelijkheden van groenblauwe netwerken uitgewerkt. Dat levert kennis en inspiratie op voor bestuurders, ontwerpers en belangenorganisaties om de stap naar duurzame gebiedsontwikkeling te zetten. Info: De ideeën van het Rijk over een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland staan in de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Om de maatschappelijke effecten van de uitvoering van deze agenda te bepalen, heeft Wageningen UR indicatoren ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van het platteland zijn acht thema s van belang: natuur, landbouw, recreatie, landschap, bodem, water, reconstructie van de zandgebieden en sociaal-economische vitaliteit. Per thema zijn meetbare indicatoren uitgewerkt. Een van de doelen is bijvoorbeeld ontwikkelen en behouden van een recreatief aantrekkelijk Nederland. Dit doel is vertaald in iedere Nederlander kan op tien minuten fietsafstand recreëren in het groen. De indicatoren zijn beschreven in de brochure Stand van het Platteland, waarin ook de nulmeting over 2007 en de wijze van meten te vinden zijn. Alle gegevens van de Monitor AVP komen in een centrale database terecht, die beheerd wordt door de unit Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) Natuur & Milieu van Wageningen UR. Via internet wordt de informatie ook toegankelijk voor derden. Info: Op 8 oktober presenteerden twee onderzoekers van de vakgroep Milieutechnologie van Wageningen UR het nieuwe bedrijf Plant-e. Dit bedrijf ontwikkelt producten die elektriciteit opwekken uit levende planten. Postdoc David Strik en assistent-in-opleiding Marjolein Helder maken op deze manier hun eigen onderzoek te gelde. Drie jaar geleden startten zij hun onderzoek naar levende planten die elektriciteit produceren in een microbiële brandstofcel, de plant-mfc. Inmiddels heeft Plant-e patent op de technologie en wordt de eerste concrete toepassing van plant-mfc in de praktijk getest. Het gaat om een elektriciteitsproducerend groen dak. Uit een experiment met prototypes op het dak van het Agrotechnion, een gebouw van Wageningen UR, moet blijken hoe het dak de buitenomstandigheden doorstaat. Strik en Helder besteden beiden één dag per week aan het ontwikkelen van producten voor Plant-e, in de rest van hun tijd werken ze aan fundamenteel technologisch onderzoek. Info:

16

17

18

19

20

21

22 nieuwe producten, maar ook in de ontwikkeling van nieuwe bestanddelen voor functional foods. Ook de toeleverende industrie levert een bijdrage aan de innovaties in de zuivelindustrie. Info: Het Wageningen Electron Microscopy Centre (WEMC) heeft zijn faciliteiten uitgebreid met de zeer geavanceerde UHR cryo-sem elektronenmicroscoop. Dat instrument is uniek vanwege zijn zeer hoge scheidend vermogen bij zowel kamertemperatuur als zeer lage temperatuur. Het is ook voorzien van een röntgenspectroscoop waarmee de samenstelling van materialen kan worden bepaald. WEMC-manager Adriaan van Aelst is zeer enthousiast over de aanschaf: Deze microscoop is bijzonder geschikt om met hoge resolutie beelden te maken van droog en nat biologisch materiaal, legt hij uit. We kunnen nu met heel lage spanningen en zeer weinig elektronen werken. Daardoor is de kans op beschadiging van het monster veel kleiner, terwijl de oppervlaktedetaillering sterk is toegenomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld de cellulosestructuren in de wanden van plantencellen zichtbaar maken (zie foto). Als je bedenkt dat cellulose aan de basis ligt van enorm veel producten, van spijkerbroeken tot papier en hout, is onderzoek naar die celwanden van groot belang. De microscoop zal breed worden ingezet voor onderzoekers binnen en buiten Wageningen UR. Het WEMC biedt daarbij technische en inhoudelijke ondersteuning. Info: De zuivelsector in de Europese Unie is een innovatieve speler op de wereldmarkt, zo concludeert het LEI in een rapport voor de Europese Commissie. Maar hoewel de export groeit, verliest hij toch marktaandeel, omdat de wereldmarkt sneller groeit. Midden jaren negentig van de vorige eeuw bedroeg het aandeel Europese zuivel op de wereldmarkt 79%, in 2006 was dit gedaald naar 72%. Dit is vooral een gevolg van veranderingen in de EU-handelspolitiek. Met name Nieuw-Zeeland profiteert van de toenemende vraag naar zuivelproducten. Een hogere arbeidsproductiviteit en meer toegevoegde waarde compenseren dit verlies aan marktaandeel enigszins. Zuivelbedrijven in de EU innoveren met name op het gebied van producten en minder op het gebied van marketing, bedrijfsvoering en processen. De productinnovatie resulteert in Planten zijn resistent te maken tegen ziekten door een gen uit te schakelen, het zogenaamde gene silencing. Met deze nieuwe veredelingsstrategie is duurzame resistentie mogelijk, betogen Wageningse plantenveredelaars in het tijdschrift Molecular Breeding. Het uitschakelen van genen werd al gebruikt om kwaliteitsaspecten van planten te verbeteren, maar nog niet om de resistentie te verhogen. Onderzoekster Yuling Bai, die samen met hoogleraren Evert Jacobsen en Richard Visser publiceerde, legt in Resource (10 september) uit hoe het werkt: Bepaalde genen reageren op signalen van de ziekteverwekker en geven hem toegang tot de plant, waardoor die wordt aangetast. Door die genen uit te zetten via silencing, blokkeer je de toegang voor de ziekteverwekker. Hetzelfde effect kan ook worden bereikt door veredeling met planten waarin het bewuste gen door spontane mutatie is uitgeschakeld. Maar bij zulke recessieve mutaties komt die uitschakeling niet eenvoudig terug bij kruisingsnakomelingen. Planten waarbij gene silencing is toegepast erven dominant over en brengen daardoor de uitschakeling van het bewuste gen veel beter over op het nageslacht. Daardoor is die laatste techniek eenvoudiger toe te passen voor veredeling, zelfs bij vegetatief vermeerderde gewassen. Info:

23 Om het welzijn en de gezondheid van dieren te vergroten, wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een monitoringssysteem opzetten. Onderzoekers van Wageningen UR brachten daarvoor mogelijke indicatoren in kaart. Hiermee kan de overheid de de staat van het dier in Nederland in beeld brengen. Om welzijn zoals ervaren door het dier te meten, worden er wel methoden ontwikkeld, maar die zijn nog niet praktijkrijp. Een goede gezondheid is een randvoorwaarde voor goed welzijn. Voor landbouwhuisdieren zijn gegevens over de gezondheid beperkt beschikbaar. In eerste instantie zal men dus met indirecte indicatoren voor dierenwelzijn moeten werken. Die hebben betrekking op het aandeel bedrijven dat extra maatregelen neemt om diergezondheid en -welzijn te verhogen: de naleving van wettelijke eisen; het gebruik van dierbehandelingsmiddelen; infrastructuur van de diergezondheidszorg; kennisontwikkeling. In het rapport staat per diersoort welke gegevens beschikbaar zijn. Voor de meeste bedrijfsmatig gehouden dieren zijn die gegevens er wel. Witte vlekken zijn er nog voor kweekvis, paarden en gezelschapsdieren. Info: De nationale onderzoeksschool Experimental Plant Sciences (EPS), waarvan Wageningen University penvoerder is, krijgt euro subsidie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor de aanstelling van vier promovendi in de komende jaren. EPS is een van de negen onderzoekscholen die deze subsidie krijgen binnen het nieuwe Graduate Programme. Dit programma is op verzoek van minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkeld voor de vorming van een excellente onderwijs- en onderzoeksomgeving voor zeer talentvolle jonge onderzoekers. Kenmerkend is dat de onderzoekschool excellente studenten selecteert en dat promovendi meer keuzevrijheid krijgen in de invulling en de locatie van hun PhDonderzoek. EPS-directeur Ton Bisseling, tevens hoogleraar Moleculaire biologie aan Wageningen University: Het is mooi dat onze onderzoeksschool in de beginfase ervaring kan opdoen en mede vorm kan geven aan deze nieuwe PhD-programma s. EPS organiseert en coördineert al het fundamentele en strategische plantonderzoek in Nederland. De onderzoeksschool, gevestigd in Wageningen, telt zes universiteiten en een instituut. Bisseling: We hopen meer excellente studenten te interesseren voor dit vakgebied, waar Nederland sterk in is en waarvoor het bedrijfsleven veel interesse heeft. Info: Helpt extra beweging voor drachtige koeien om problemen bij het afkalven te voorkomen? Die vraag hoopt het project Zwangerschapsgym voor melkvee te beantwoorden. Op melkveeproefbedrijf Zegveld is een stapmolen geïnstalleerd waarin drachtige, droogstaande koeien hun looptraining krijgen. Vervolgens wordt het effect bekeken op het welzijn en de gezondheid van de dieren rond afkalven. Roselinde Goselink, onderzoeker bij Wageningen UR, begeleidt het experiment: In de periode rond afkalven komen de meeste gezondheidsproblemen voor. Dat is slecht voor het dierenwelzijn en voor het bedrijfsresultaat. Door de stofwisseling te stimuleren met extra beweging, zijn de koeien mogelijk beter voorbereid op de lactatie. Tijdens dit onderzoek loopt de bewegingsgroep tweemaal daags in de stapmolen (in totaal zo n vijf kilometer per dag), terwijl de controlegroep op stal blijft. We houden de koeien goed in de gaten. De dames doorstaan de training prima, aldus Goselink. Info:

24

25

26

27

28

29

30 Het Leger des Heils wil kwalitatief goed voedsel dat overblijft uit de levensmiddelenindustrie gebruiken voor de duizenden maaltijden die het Leger dagelijks uitreikt. In september is daarom het project Voedselbesparing en -benutting in beeld gestart, waar Wageningen UR aan meedoet. Wageningse onderzoekers zullen eerst een ketenanalyse maken en de (potentiële) reststromen in beeld brengen. Vervolgens gaan zij de match maken tussen vraag en aanbod. Projectleider Joost Snels: Nu missen de keukens vaak inzicht in de mogelijkheden om het aangeboden product toe te voegen aan de te bereiden maaltijden. Een aanbod van bijvoorbeeld mozzarella die nog vier dagen houdbaar is, zal niet snel aangenomen worden. Kennis van verwerkingsmogelijkheden, houdbaarheid en maaltijdstructuur maakt het mogelijk om beter gefundeerde beslissingen te nemen over wel of niet accepteren van zo n product. Dat moet leiden tot meer efficiëntie en minder verspilling. Dit project sluit dan ook nauw aan bij het aandachtsgebied duurzame voedselketens van Wageningen UR, waarin gewerkt wordt aan het terugdringen van verspilling en het transparanter en duurzamer maken van ketens. Info: Meer kennis over gezondheid en duurzaamheid leidt nauwelijks tot een ander aankoopgedrag. 89% van de consumenten koopt producten uit gewoonte, zonder erbij na te denken. Dit blijkt uit de eerste toepassing van een instrument dat Wageningen UR ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met deze Peiling Consument en Voedsel wordt het denken en doen van consumenten gemeten en worden bepaalde mechanismen zichtbaar. De resultaten kan het ministerie gebruiken om duurzame voedselconsumptie te stimuleren. Consumenten kiezen uiteindelijk voor een product dat lekker is, niet duur, gezond en eventueel makkelijk klaar te maken. Slechts drie tot vier procent van de respondenten laat voedselkwaliteitswaarden als eerlijk geproduceerd, milieuvriendelijk en diervriendelijk meewegen in het aankoopgedrag. De onderzoekers vonden daarbij enige verschillen tussen het woord en de daad van consumenten. Inzetten op kennis leidt niet tot duurzamer koopgedrag; ook keurmerken hebben slechts een beperkt effect. Voor effectief beleid is dus meer inzicht nodig in de onbewuste drijfveren van de consument in het aankoopproces. Info:

31 Hypoallergene voedingsmiddelen helpen nauwelijks om problemen met voedselallergieën op te lossen. Dit komt doordat voedsel nooit gegarandeerd allergeenvrij is en allergiepatiënten vaak extreem voorzichtig zijn. Dat concludeert Margreet van Putten van de leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag van Wageningen University in het proefschrift waarop zij in september promoveerde. Voedselallergie voor bijvoorbeeld noten of fruit komt voor bij een tot twee procent van de volwassenen en vijf tot acht procent van de kinderen. Er zijn geen medicijnen tegen voedselallergie, vertelt Van Putten. Daarom wilden we onderzoeken of nieuwe voedingsmiddelen, novel foods, hierin een rol kunnen spelen. Hierin kunnen de allergenen met verschillende technieken, zoals genetische modificatie of doorstralen, onschadelijk gemaakt worden. Helaas zien juist mensen met voedselallergie de nieuwe voedingsproducten niet zitten. Van Putten: Allergiepatiënten zijn enorm voorzichtig. Dat moet ook, want minuscule sporen kunnen al een ernstige allergische reactie veroorzaken. Omdat honderd procent allergeenvrij voedsel niet bestaat, kunnen novel foods alleen mensen met een lichte allergie helpen. Info: Voedingssupplementen zijn meestal overbodig, en soms zelfs schadelijk. Gevarieerde voeding met veel groente en fruit is voor de meeste mensen voldoende. Dat zeggen de Wageningse hoogleraren Ellen Kampman en Renger Witkamp in Resource (1 oktober). Hiermee gaan zij in tegen de claims van de supplementenindustrie, die stellen dat we door het slikken van extra vitamines en antioxidanten onze kans op hart- en vaatziekten en kanker verkleinen. De geclaimde effecten zijn nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd, zegt Kampman. Voor de gezonde effecten van groente en fruit is het bewijs duidelijker. Die effecten worden vaak toegeschreven aan de aanwezige antioxidanten, maar het kunnen ook (combinaties van) andere stoffen zijn die hiervoor zorgen. De hoogleraren onderkennen het probleem dat maar een klein deel van de Nederlandse bevolking daadwerkelijk voldoende fruit en groente eet. De vraag is of we dit moeten oplossen met supplementengebruik of dat we het eten van groente en fruit moeten stimuleren. Info: Wageningen UR heeft een nieuwe test ontwikkeld om verschillende antibiotica tegelijk snel te kunnen meten in voeding. Het grootschalig gebruik van antibiotica in met name de veehouderij is een serieus risico voor consumenten. Enerzijds vanwege de toenemende antibioticaresistentie, anderzijds omdat restanten van antibiotica in levensmiddelen terecht kunnen komen. In de voedingsmiddelenindustrie is daarom grote behoefte aan meetmethodes die verschillende antibiotica tegelijkertijd kunnen aantonen. Met deze nieuwe methode is dat mogelijk. De meting kan real time plaatsvinden en is geautomatiseerd. Bovendien heeft de methode een grote capaciteit: het is mogelijk om zeven model -antibiotica in zo n vijftien minuten te meten. De test is gebaseerd op de binding van antibiotica aan specifieke eiwitten op een sensorchip. De Wageningse onderzoekers gaan de biosensor verder ontwikkelen, waarmee ze een bijdrage zullen leveren aan een nieuwe generatie technieken om voedselveiligheid sneller, goedkoper en completer te meten. Info:

32

33

34

35

36

37

38 Banenrijklimburg TOPBANEN MET BALANS Banenrijklimburg is een carrièreplatform voor hoogopgeleiden. Ben jij op zoek naar een goede work-life balance waar een aantrekkelijke regio hand in hand gaat met een leefomgeving waar echte leefkwaliteit nog voorop staat? Dan zoekt Limburg jou! Hieronder vind je een greep uit de bedrijven die zichzelf presenteren op onze website Nunhems is een internationale, innovatieve en sterk groeiende onderneming. Wij ontwikkelen, produceren en verkopen groentezaden in nauwe samenwerking met onze afnemers en relaties in de professionele tuinbouw. Wij hebben wereldwijd meer dan medewerkers verspreid over meer dan 20 landen en we horen bij de vier grootste bedrijven ter wereld op het gebied van groentezaden. Ben jij benieuwd hoe het is om bij de favoriete werkgever van werkend Nederland aan de slag te gaan? Zoek jij een werkgever die je alle ruimte geeft om jezelf te ontwikkelen? Dan zijn wij naar elkaar op zoek. Wij zoeken gedreven mensen die onze bank met hun frisse energie en inzet verder vooruit willen brengen. Voor meer informatie over onze vestiging en onze vacatures willen wij je graag verwijzen naar onze website APG verzorgt het vermogens beheer, de administratie en communicatie van pensioenfondsen. APG beheert zo n 205 miljard euro pensioen vermogen voor meer dan 4 miljoen mensen. APG werkt internationaal. Met zo n collega s, verdeeld over Heerlen (hoofdkantoor), Amsterdam, New York en Hong Kong, werk je bij APG aan de financiële toekomst van miljoenen mensen. Interesse? Kijk op Centraal Bureau voor de Statistiek Het Centraal Bureau voor de Statistiek met vestigingen in Heerlen en Den Haag, produceert en publiceert onbetwiste, actuele, relevante en samenhangende statistische informatie voor beleid, wetenschap en praktijk. Het CBS maakt deel uit van een internationaal, vooral Europees, statistisch netwerk. Binnen de Europese Unie levert het CBS de officiële gegevens over Nederland. Voor onze vestigingen zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe collega s. Imagine a career saving lives. At Medtronic, you can. We re creating technologies that treat chronic disease in new ways so people can live better, longer. We didn t become a global leader by sitting on the sidelines. We re actively involved in shaping the industry and transforming technologies so physicians have what they need to help their patients move forward with life. If you want a career that is challenging, energizing, and rewarding, we hope you ll consider joining us as we push the boundaries of medical technology. Bij de Provincie Limburg hebben wij vacatures in allerlei functies. Daarom zijn wij binnen verschillende afdelingen en vakgebieden vaak op zoek naar enthousiaste en vakkundige mensen. Mocht je meer informatie willen hebben over onze organisatie en vacatures dan verwijzen wij je graag door naar onze internetsite: Momenteel staan er 175 vacatures op onze carrièresite topbanen met balans.

39

40 Sinds begin september is de Wageningen Alumniportal in de lucht. Gemiddeld honderd bezoekers per dag telde de site gedurende de eerste maand, waaruit blijkt dat alumni weten te vinden. Ze gebruiken de virtuele ontmoetingsplaats om te netwerken en informatie uit te wisselen. De portal bevat gegevens van alle alumni van Wageningen University en nieuws en informatie voor en door alumni. Inloggen kan met het eigen adres. Onder de vele reacties waren vragen van bezoekers over de openbaarheid van hun gegevens. De portal is met de grootste zorgvuldigheid opgezet. Elke gebruiker kan onder zijn/haar eigen profiel zelf aangeven welke gegevens wel of niet zichtbaar zijn voor anderen. Zo kunt u met behoud van privacy contact zoeken met andere alumni, netwerken of activiteiten onder de aandacht brengen. De mogelijkheden voor netwerken worden overigens nog verder uitgebreid. Info: Aan de Veluweloop is dit jaar voor het eerst een alumnicompetitie gekoppeld. De circa tweehonderd Wageningse afgestudeerden die op 12 september meeliepen, kregen een speciaal polsbandje uitgereikt door Bureau Alumnirelaties en Fondsen, ter promotie van alle alumniactiviteiten. De drie snelste alumni werden beloond met een prijs tijdens het slotfeest op de Bongerd. Jeroen Zeilstra (Landbouwtechniek, 2002) was het snelst, gevolgd door Ate van der Burgt (Bioprocestechnologie, 2004) en Jan Kranenburg (Bodem, Water en Atmosfeer, 1999). Zij ontvingen elk een saunabon voor twee personen. In totaal namen 88 teams van twaalf lopers deel aan de Veluweloop. Aan deze sportieve dag is een goed doel verbonden, waaraan deelnemers de borg van de loperhesjes en fietsen konden schenken. Dit jaar ging de opbrengst, 750, groot, naar Agriterra, een organisatie voor agrarische ontwikkelingssamenwerking. Agriterra besteedt het bedrag aan een project van de Congolese organisatie Sydip, ter ondersteuning van de boerenbevolking in een van de conflictgebieden in Congo. Bij het werelddebat op 8 oktober ging het over de basis van ons voedsel: graan. De bijna honderd aanwezigen voerden een levendige discussie over het verbeteren van opbrengst, kwaliteit en duurzaamheid van granen. De sprekers belichtten uiteenlopende oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk. Zoeken we die in (bio) technologische hoek, zoals Key- Gene-directeur Arjen van Tunen betoogde? Of in het sluiten van ecologische kringlopen en een betere voedselverdeling? Adviseur Rutger Schilpzand vroeg meer aandacht voor de ontwikkelingen aan consumentenkant, zoals de verstedelijking en de groeiende koopkracht in Azië. Huub Spiertz, oud-hoogleraar Gewasecologie aan Wageningen UR, nam ook deel aan het debat: Het is een aansprekende formule, Gijs Weenink leidde het debat goed, en er was humor. Wel had het van mij nog meer over de wereldvoedselproductie mogen gaan. Nu was men sterk op de Nederlandse situatie gericht. Spiertz benadrukte het grote belang van economische factoren bij graanteelt. Zo is Nederland gewoonweg te duur voor grootschalige graanproductie. De jury koos Spiertz als beste debater van de avond vanwege zijn deskundige, actieve en gepassioneerde inbreng. Het verraste hem: Misschien had ik me wat meer in moeten houden. Het debat in de Junushoff was onderdeel van de serie Op het scherp(st) van de snede, georganiseerd door Schuttelaar en Partners, Wageningen UR en KLV. De auteurs van het boek Van Zuidland tot Ameland studeerden alle zes Cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool. Bijna dertig jaar later kijken ze gezamenlijk terug op hun beroepspraktijk tijdens een tocht dwars door Nederland. Dit reisverslag geeft een persoonlijke kijk op de geschiedenis van de inrichting van het landschap. De alumni beschrijven hun wandeltocht in dertien etappes, van Zuidland (nabij Spijkenisse) naar Ameland. Etappebeschrijvingen worden afgewisseld met herkenbare impressies, herinneringen en vakmatige beschouwingen over de

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven

VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven Alumnivereniging VVA Larenstein September 2010 / nr04 Opleiding en werkveld Grasduinen in Ooijpolder Special naar alle 14000 afgestudeerden VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven Contact

Nadere informatie

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek In gesprek met managementgoeroe Ben Tiggelaar in dit nummer: In Tweede gesprek Kamerlid met Sophie Sharon Gesthuizen in t Veld aan het woord CBS viert 10 jaar Centrum Samen werken voor aan Beleidsstatistiek

Nadere informatie

De fysieke en de virtuele wereld komen samen

De fysieke en de virtuele wereld komen samen Jaarverslag 2010 De fysieke en de virtuele wereld komen samen Boek over leven ín het net > 18 Eén deeltjesversneller of een kudde promovendi? Impact grootschalige faciliteiten > 7 Informatiehonger versus

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Food Concept Inspiration

Food Concept Inspiration BUSINESS EDITION Relatiemagazine van HAS Den Bosch en HAS KennisTransfer Jaargang 2 Nummer 3 Mei 2012 Nick Twaalfhoven Food Concept Inspiration Kennismaker Varkenshouderij Samenwerken met VIC Sterksel

Nadere informatie

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP Alumnivereniging VVA Larenstein FEBRUARI 2013 / NR01 / 4,25 ZZP-ers gezocht Nieuwe bosstandaard De crisis voorbij COLOFON Het VVA-magazine

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

#20 GELDSCHIETERS DERDE WERELD STAREN ZICH BLIND OP CIJFERS. Waarom fysici zich het hoofd breken over ouzo en pernod

#20 GELDSCHIETERS DERDE WERELD STAREN ZICH BLIND OP CIJFERS. Waarom fysici zich het hoofd breken over ouzo en pernod Dijkhuizen diep teleurgesteld over voorstel medezeggenschap Pag. 5 Waarom fysici zich het hoofd breken over ouzo en pernod Pag. 6 Haast niemand kent het logo voor bioplastic Pag. 9 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN

Nadere informatie

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Voorwoord Bij Avans Hogeschool is sinds anderhalf jaar het lectoraat Finance

Nadere informatie

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Nummer 12 November 2011 Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Welkom in de wereld van social media Internationaal talent aangeboden Verleiden 2.0 Kom verder. Saxion. saxion.nl/kennistransfer

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 2 Van agenda naar to-do lijstje De maakbare regio? Kermit de Kikker: It s not easy being green DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 10e jaargang juli 2013 Dagelijks Bestuur(d)

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Nieuw pand, nieuw elan

Nieuw pand, nieuw elan Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle actuele HR ontwikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor de CBE nieuwsbrief op www.cbe.nl CBE GROUP HERENGRACHT 250 1016 BV AMSTERDAM TEL +31 (0)20 5217400 FAX

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld:

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld: april 2010 Hannet de Vries-In t Veld: We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten Ledenmagazine van Herman Hulshof: Kredietverzekeraars versterkten recessie Hoe duurzamer hoe hoger de kosten Het bruist

Nadere informatie

Kosten voor de baat. Valorisation Grant De STW-variant van de Nederlandse SBIR

Kosten voor de baat. Valorisation Grant De STW-variant van de Nederlandse SBIR Kosten voor de baat #02 _ De Valorisation Grant als springplank voor academische bedrijvigheid Technologiestichting STW _ april 2011 De Valorisation Grant is een programma voor het creëren van nieuwe high-tech

Nadere informatie

VERBINDT LEEUWARDEN KENNIS- EN STUDENTENSTAD TRESOAR INVESTEERT IN STUDENTEN. Onderzoek. Onderzoeksschool

VERBINDT LEEUWARDEN KENNIS- EN STUDENTENSTAD TRESOAR INVESTEERT IN STUDENTEN. Onderzoek. Onderzoeksschool Onderzoek Noordelijk eco systeem nodig om te excelleren op wereldschaal MARCEL MULDERPRIJS VOOR NIEUWE ZUIVERINGTECHNIEK INTERVIEW MET ROB KARSMAKERS pagina 7 pagina 6 VERBINDT @ U C F F RY S L A N De

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen NETWERKBIJEENKOMST 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven Informatie bedrijven en instellingen Inhoud Inleiding... 3 Bedrijven op de netwerkbijeenkomst... 3 Aangemelde bedrijven... 4 Benteler... 5 Celmar Engineering...

Nadere informatie

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004:

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004: Magazine voor vrouwen met een hogere opleiding nummer 2 December 2005 GEM 2004: 34% van de startende ondernemers is vrouw Ingrid Verheul: Vrouwen willen meer grip op de zaak houden Carmen Breeveld: Je

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

EXTRA. Wim Backers: Dossier Mobiliteit

EXTRA. Wim Backers: Dossier Mobiliteit L E D E N M A G A Z I N E - J A A R G A N G 6 n u m m e r 3-2 0 0 8 Wim Backers: Vacansoleil begint eigen campingketen Mega-order JSF vereeuwigt Fokker Elmo Job-matchers: één aanspreekpunt voor werkgevers

Nadere informatie

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl Toppers, Leermeesters en Projecten De oogst van 2013 www.platformlearnforlife.nl EEN FESTIVAL SCHAT AAN VAN PROJECTEN HET LEREN Stichting Learn for Life Learn for Life is een platform voor lokale, regionale

Nadere informatie