agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit"

Transcriptie

1 agendapunt 04.B Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Voorstel Commissie Waterkwaliteit I. Een investeringsplan bijdrage GR beheer grondwateronttrekking Delft-Noord vast te stellen op ,-. II. Een uitvoeringskrediet voor het voldoen aan de verplichting van Delfland aan de GR beheer grondwateronttrekking Delft-Noord voor de aanleg van een puttenveld em boostergemaal voor het oppompen en afvoeren van grondwater ter hoogte van ,- beschikbaar te stellen. III. Het verstrekken van de bijdrage van maximaal ,- aan de GR beheer grondwateronttrekking Delft-Noord, zijnde het aandeel van Delfland in de investering van het puttenveld en het boostergemaal. Advies Commissie Waterkwaliteit

2

3 Aanvraag Investeringsplan en Uitvoeringskrediet ten behoeve van een bijdrage puttenveld en boostergemaal GR beheer grondwateronttrekking Delft-Noord 1. Probleemstelling - context Op 23 april 2009 (kenmerk ) heeft de Verenigde Vergadering ingestemd met de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord, (hierna te noemen GR). De functionele staat van het huidige puttenveld is verre van optimaal. Het vereiste debiet van 1200 m 3 /uur wordt niet gehaald. Vervangen van putten buiten het terrein van DSM is noodzakelijk. Om de grondwateronttrekking in de toekomst buiten het DSM terrein te kunnen bedrijven, moet de GR naast het puttenveld ook investeren in de boostergemaal voor het verpompen van het water. Dit vraagt een investering van 4,1 mln welke is verankerd in de begroting 2014 van de GR. 2. Beoogd effect Het voldoen aan de verplichting van Delfland aan de GR voor de aanleg van een puttenveld en boostergemaal voor het oppompen en afvoeren van grondwater. 3. Kernboodschap De gemeenschappelijke regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord heeft een begroting vastgesteld voor Om het beheer van de grondwateronttrekking te kunnen waarborgen is een investering noodzakelijk waaraan de drie deelnemende partijen gelijkelijk bijdragen. Onderhavig voorstel voorziet in een voorstel aan de VV tot de vaststelling van een Investeringsplan en verkrijging van het uitvoeringskrediet voor de Delflandse bijdrage aan het puttenveld en boostergemaal. 4. Historie - eerdere besluitvorming In de Verenigde Vergadering van 9 oktober 2008 (voorstel ) is besloten dat Delfland, samen met de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft de grondwateronttrekking op de DSM locatie voortzet. Hierbij in overweging nemend dat ook de gemeenten Den Haag en Rijswijk actief betrokken zijn en financieel bijdragen in de oplossing. In de Verenigde Vergadering van 23 april 2009 (voorstel ) is besloten over de oprichting van een gemeenschappelijke regeling voor het beheer van de grondwateronttrekking. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de verrekening over de afgelopen jaren evenals over de eerstkomende 5 jaren. Deze afspraken zijn vastgelegd in een vaststellingovereenkomst, een Gemeenschappelijke Regeling, een dienstverleningsovereenkomst en een financiële regeling. Bij de behandeling van dit voorstel is dor de CDA-fractie een motie ingediend om de deelname van Delfland na 5 jaar te heroverwegen. Deze motie is aangenomen. In de Verenigde Vergadering van 27 september 2012 (voorstel 27601) heeft de begroting 2013 en het jaarverslag 2011 voorgelegen. Daarbij is de toezegging gedaan dat voor de

4 begroting 2014 de procedure zal worden gevolgd zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Hierbij wordt de Verenigde Vergadering in de gelegenheid gesteld tot het indienen van een zienswijze op de ontwerp-begroting. In de Verenigde Vergadering van 20 juni 2013 (voorstel 32352) heeft de begroting 2014 voorgelegen. De behandeling heeft aanleiding gegeven tot het formuleren van een zienswijze welke zich richt op de dekking van de begroting op basis van belang. 5. Regelgeving en Beleid Delfland heeft ingestemd met de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord. In de begroting van de GR is de investering en de kostenverdeling vastgelegd. Onderhavig voorstel voorziet erin om de Delflandse bijdrage beschikbaar te krijgen. In het programma Stevige Dijken zijn de doelen en maatregelen voor de waterkeringen vastgelegd. Belangrijkste doel is het veiligheidsniveau van de waterkering op orde te houden. Alle regionale waterkeringen zijn getoetst op onder andere stabiliteit en hoogte. Uit de toetsing blijkt welke waterkeringen moeten worden versterkt of opgehoogd. De vermindering van de grondwateronttrekking heeft invloed op de stabiliteit van de waterkeringen. Om die reden draagt Delfland bij aan de instandhouding daarvan, totdat Delfland afdoende maatregelen heeft genomen. 6. Financiën De Delflandse bijdrage voor het puttenveld en boostergemaal bedraagt ,-. De totale investering bedraagt circa 4,1 mln euro welk deels uit de binnen de GR opgebouwde bestemmingsreserve wordt bekostigd. Alle deelnemende partijen dragen gelijke delen bij aan de investering. Zuid-Holland 0,96M Delft 0,96M Delfland 0,96M GR 1,22M Totaal 4,1 M 7. Duurzaamheid Het onttrekken en afvoeren van grondwater is noodzakelijk voor het voorkomen van negatieve effecten van vermindering dan wel stopzetting. De GR heeft de nuttige aanwending van dit water middels een businesscase en een marktconsultatie onderzocht. Helaas zijn hier geen concrete oplossingen voor naar voren gekomen. De begroting 2014 voorziet in de investering voor een nieuw boostergemaal voor het afvoeren van het opgepompte grondwater en een nieuw puttenveld. Met deze nieuwe installatie kan de onttrekking meer duurzaam beheerd worden. 8. Organisatorische en personele consequenties geen 9. OR/GO n.v.t. 10. Risico- en beheersmaatregelen n.v.t. 2

5 11. Communicatie (in- en extern) n.v.t. 12. Bekendmaking en vervolgprocedure Na behandeling in de vergadering van het college van Dijkgraaf en hoogheemraden wordt het stuk doorgeleid naar de commissie Waterveiligheid van 20 mei 2014 en daarna naar de Verenigde Vergadering van 5 juni Bevoegd orgaan De VV is bevoegd om investeringsplannen en kredieten vast te stellen op grond van artikel 99 van de Waterschapswet. 14. Toelichting De GR is eigenaar van de grondwateronttrekking op het terrein van DSM te Delft. De installatie van de GR bestaat nu uit een puttenveld met leidingen tussen de putten. De GR heeft geen eigen boostergemaal om het opgepompte grondwater naar zee te transporteren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een gemaal van DSM. Tussen DSM en de GR is een dienstverleningsovereenkomst gesloten die loopt tot 1 mei Hierin is geregeld dat DSM het door de GR opgepompte water transporteert naar zee. Na 1 mei 2014 heeft de GR geen recht meer op het via DSM kunnen lozen van het water. Uiterlijk 1 januari 2029 moet de grondwateronttrekking van het terrein van DSM verwijderd zijn. In 2010 heeft de GR een beheerstrategie vastgesteld waarbij de grondwateronttrekking op termijn wordt afgebouwd tot 800 m 3 /u en waarbij verder wordt ingezet op het benutten van kansen voor alternatieve aanwending van het grondwater. Gevolg van deze strategie is dat een belangrijk deel van de onttrekking voor lange tijd in stand moet worden gehouden. In verband met het project Spoorzone Delft is de start van het afbouwen van het huidige debiet van m 3 /u naar 800 m 3 /u, tot 2017 uitgesteld. Realistisch is om voor een reductie tot 800 m 3 /u uit te gaan van De functionele staat van het huidige puttenveld is verre van optimaal en risicovol. Het vereiste debiet van m 3 /u wordt niet gehaald. Vervanging van bronnen en toevoegen van capaciteit is noodzakelijk. Vervanging van putten kan plaatsvinden op het perceel Meeslaan en langs de Provincialeweg. Om de grondwateronttrekking in de toekomst buiten het DSM terrein te kunnen bedrijven, moet de GR investeren in een boostergemaal en een puttenveld. Uitplaatsing van het puttenveld kan pas gerealiseerd worden als de afvoermogelijkheid via het boostergemaal beschikbaar is. De verdeling van de kosten voor deze investering (circa 4,1 mln) is voor de vaststelling van de begroting van de GR voor 2014 onderwerp van discussie geweest tussen de GR-partijen. De Delflandse bijdrage is net als de andere partijen 1/3 deel. Rekening houdend met de inzet van de bestemmingsreserve van de GR is de bijdrage voor Delfland circa ,-. Voorgesteld wordt om deze bijdrage te financieren vanuit het investeringsbudget Stevige Dijken. 15. Bijlagen 1. Begroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord, versie (aanbiedingsbrief, toelichting en tabel) 3

6 Aanvraag Investeringsplan en Uitvoeringskrediet ten behoeve van een bijdrage puttenveld en boostergemaal GR beheer grondwateronttrekking Delft-Noord Kenmerk VV : Vergaderdatum : 5 juni 2014 Beleidsveld : Stevige Dijken Agendapunt : 04.B.19 De Verenigde Vergadering van Delfland, gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 5 juni 2014, kenmerk 36322; gelezen het positieve/negatieve advies van de commissie Waterveiligheid; overwegende dat: - de Verenigde Vergadering op 23 april 2009 heeft ingestemd met de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord (kenmerk ) - Vervanging van bronnen en toevoegen van capaciteit noodzakelijk is. Gelet op: - artikel 99 van de Waterschapswet; Besluit: 1. Een investeringsplan bijdrage GR beheer grondwateronttrekking Delft-Noord vast te stellen op ,-. 2. Een uitvoeringskrediet voor het voldoen aan de verplichting van Delfland aan de GR beheer grondwateronttrekking Delft-Noord voor de aanleg van een puttenveld em boostergemaal voor het oppompen en afvoeren van grondwater ter hoogte van ,- beschikbaar te stellen. 3. Het verstrekken van de bijdrage van maximaal ,- aan de GR beheer grondwateronttrekking Delft-Noord, zijnde het aandeel van Delfland in de investering van het puttenveld en het boostergemaal. Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juni 2014 De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter,

Aan Verenigde Vergadering AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V.

Aan Verenigde Vergadering AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V. agendapunt 06.05 917448 Aan Verenigde Vergadering AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-2-2011 Kennis te nemen van de aandelentransactie Delfuent B.V. Besluit Verenigde

Nadere informatie

Parafering besluit PFO End 22-11-2010 Gewijzigd akkoord - D&H 7-12-2010 - - D&H 21-12-2010 - Geparafeerd door: Bos, J.L.

Parafering besluit PFO End 22-11-2010 Gewijzigd akkoord - D&H 7-12-2010 - - D&H 21-12-2010 - Geparafeerd door: Bos, J.L. agendapunt 3.a.3 917448 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V. Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 december 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 13 november 2012 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Procesovereenkomst Spoorzone Delft

Procesovereenkomst Spoorzone Delft Procesovereenkomst Spoorzone Delft Partijen 1. De Minister van Verkeer & Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen "V&W"; 2. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... VVD verkiezingsprogramma 2015-2019 Hoogheemraadschap van Delfland VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Het klimaat verandert, de bodem daalt en de bebouwing in ons gebied neemt nog

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels vastgesteld 12 juli 2011 college 26 september 2011 raad gemeente Leeuwarden Inclusief wijzigingen als gevolg van: de door het college vastgestelde evaluatie

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie