Steunmaatregel N 492/2004 Nederland Regionale ad hoc-steun ten gunste van SABIC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steunmaatregel N 492/2004 Nederland Regionale ad hoc-steun ten gunste van SABIC"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.II.2005 C (2005)170 fin Betreft: Steunmaatregel N 492/2004 Nederland Regionale ad hoc-steun ten gunste van SABIC Excellentie, De Commissie deelt Nederland hierbij mede dat zij, nadat zij de door de Nederlandse autoriteiten verstrekte informatie over de bovengenoemde zaak heeft onderzocht, heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de steun. 1 Procedure (1) Bij brief van 15 oktober 2004, geregistreerd op 18 oktober 2004, heeft Nederland het voornemen aangemeld om steun te verlenen aan SABIC-EPC. Bij brief van 9 november 2004 heeft de Commissie om meer gegevens verzocht. Nederland heeft de gevraagde informatie verstrekt bij brieven van 14 december 2004 en 23 december 2004, geregistreerd op 4 januari Beschrijving 2.1 De begunstigde (2) De begunstigde is Saudi Basic Industries Corporation EuroPetrochemicals BV (hierna: SABIC-EPC), een volle dochter van Saudi Basic Industries Corporation (hierna: SABIC), die haar hoofdkantoor heeft in Saudi-Arabië. In 2002 heeft SABIC de dochteronderneming van DSM in de petrochemische sector overgenomen. In 2003 beliep de netto-omzet van SABIC-EPC 3 miljard euro. 2.2 Het voornemen (3) De steun zal worden verleend voor de investering van SABIC-EPC in haar Europese hoofdkantoor in de gemeente Sittard-Geleen. Het kantoor zal worden gebruikt voor de directeuren, Business Management, Sales department, Finance & Accounting, Demand Chain Mangement & Procurement, Legal Affairs, Human Resources & Corporate Communications, R&D en voor andere concernactiviteiten. In totaal zullen in het hoofdkantoor ongeveer 550 personen werkzaam zijn; bij ongeveer 220 hiervan gaat het om nieuwe banen. Zijne Excellentie de Heer Bernard Rudolf Bot Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 - Postbus NL EB Den Haag Europese Commissie, B-1049 Brussel - België. Telefoon: (32-2)

2 Nieuwe eenheden zijn o.a. de Raad van Bestuur, Communications Europe en Sales Europe. Ongeveer 80% van de nieuwe arbeidsplaatsen betreft werkzaamheden op hogeronderwijsniveau en universitair niveau. Het aantal nieuwe arbeidsplaatsen zal door een accountant worden geverifieerd. (4) De investeringskosten omvatten de aankoop van grond, de bouwkosten, de parkeergarage, de inrichting van het gebouw en de ICT-infrastructuur. De totale kosten van het project bedragen 34,9 miljoen euro. Het project zal medio 2006 zijn afgerond. (5) Voorafgaand aan het besluit om steun te verlenen hebben SABIC-EPC en de gemeente overeenstemming bereikt over een strategisch partnerschap om het chemische cluster in Zuid-Limburg te versterken. 2.3 De steun (6) De steun bestaat uit een subsidie van 4,2 miljoen euro. Dit bedrag zal in twee gelijke delen worden betaald, het eerste bij de oplevering van de bouwgrond, het tweede binnen 6 maanden nadat de eerste paal geslagen is. De aangemelde steun wordt toegekend naast een subsidie van 1 miljoen euro die wordt verleend in het kader van de verordening knelpuntenfonds Limburg 1, die is opgenomen in de subsidieverordening provincie Limburg, paragraaf Het bruto subsidie-equivalent berekend over de geschatte kosten is 14,9%. De autoriteiten zullen verzekeren dat het subsidie-equivalent van de totale steun niet hoger zal zijn dan 15% bruto. Hierbij zal eveneens potentiële cumulatie met iedere mogelijke steun voor het project uit andere bronnen in beschouwing worden genomen. (7) Voorwaarde voor de steun is dat het Europese hoofdkantoor van SABIC-EPC ten minste 15 jaar in de gemeente gevestigd blijft. Wanneer deze periode korter is, moet een evenredig deel van de subsidie aan de autoriteiten worden terugbetaald. De steun wordt verleend op voorwaarde dat ten minste 25% van het project door de begunstigde wordt gefinancierd. In de praktijk worden alle resterende kosten door de onderneming gedragen. (8) Sittard-Geleen ligt in een regio waar investeringen in aanmerking kunnen komen voor regionale investeringssteun in de zin van artikel 87, lid 3, onder c). Het regionale steunplafond is vastgesteld op 15 % bruto 3. (9) Begin 2003 werd een steunaanvraag bij de centrale autoriteiten ingediend. Om budgettaire redenen zijn uitbreidingsinvesteringen echter uitgesloten van de Nederlandse regionale steunregeling, het Besluit subsidies regionale 1 N185/98, PB C 56 van , blz N729/99, PB C 77 van , blz N228/00, PB C 266 van , blz. 4. 2

3 investeringsprojecten 4. Het betrokken investeringsproject werd als uitbreidingsinvestering aangemerkt en er werd derhalve geen steun toegekend. SABIC heeft vervolgens aangegeven dat het project mogelijk zou worden uitgesteld dan wel buiten de EU worden gerealiseerd. In deze context hebben de provincie en de gemeente op 30 september 2003 en 1 oktober 2003 besloten de bovengenoemde subsidies ter beschikking te stellen, mits de Europese Commissie haar goedkeuring zou verlenen. SABIC-EPC heeft vervolgens op 6 oktober 2003 besloten door te gaan met het project. 2.4 De markt en het regionale chemische cluster (10) SABIC-EPC produceert basischemicaliën waarvoor de geografische markt de EER is of zelfs een nog groter gebied. De chemische industrie is een belangrijke sector in de provincie Limburg. De bedrijven in deze sector zorgen voor 25 % van de uitvoer van de provincie, waarvan de helft naar andere Europese landen, 25 % naar Oost-Azië en 25 % naar de Verenigde Staten van Amerika. De chemische industrie genereert 9 % van de toegevoegde waarde in Limburg. Twee grote ondernemingen hebben hierin een groot aandeel: DSM en SABIC-EPC. Daarnaast bestaat het cluster uit de volgende ondernemingen: Andere chemiebedrijven: Akzo-Nobel, Allstab, Ciba Geigy, Eka Noble, Frencken, Grace Sierra, Hoechst, HSC, Ineos Eijsden, Solvay, Trespa, Umicor en Vinamul. Er bestaan onderlinge leveringen tussen deze bedrijven. Toeleveranciers: onderhoud (bv. Stork Industrial Services, SGB Industrial Services), engineering (bv. Tebodin), transport (Langen BV, Logistics Services Wim Bosman), afvalverwerking (bv. CeDo Recycling), verpakkingen (bv. Flo Pak, Wipak), onderzoek en advies (bv. Oranjewoud), veiligheid (bv. Meeks Consultancy). Een deel van deze toeleveranciers is gevestigd op het terrein "Chemelot". Kennisinstellingen: universiteiten van Aken, Maastricht, Luik en Eindhoven, Jülich Research Centre, Aachen-Jülich engineering college, Technological Research Centre Hasselt en onderzoek- en adviesbureaus zoals TNO. (11) Het chemische cluster heeft belangrijke banden met de verwerkende industrie en de life science industrie. (12) Voor de periode wordt verwacht dat de markt voor basischemicaliën zal groeien. De markt voor polypropeen en polyethyleen zal met 1,3 % - 8,7 % per jaar groeien, afhankelijk van het product 5. De productiepercentages zijn hoog, rond 90%. De productie van sommige producten (met name lineaire lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE) en hogedichtheidpolyethyleen (HDPE)) loopt achter op de vraag. De netto-invoer 4 Nr. N549/99, PB C 272 van , blz Bron± Chemical Marketing Associates Incorporated. Andere bronnen zoals CEH-SRI Consulting verwachten eveneens dat de markt zal groeien, maar voorspellen wat lagere groeicijfers. 3

4 in de EU zal naar verwachting toenemen met 5 % - 12,1 % per jaar, afhankelijk van het product. 2.5 Belang van het project voor het regionale chemische cluster (13) Sinds 2000 voert DSM een herstructurering van haar activiteiten door, bestaande uit een concentratie de fijnchemie en het afstoten van haar basis- en petrochemische activiteiten. Voor haar petrochemische activiteiten in Limburg, maar ook in buurregio s en met name rond Gelsenkirchen (Duitsland), betekende dit dat geen nieuwe investeringen en alleen de strikt noodzakelijke vervangingsinvesteringen werden gedaan. DSM verricht O&O op het gebied van de fijnchemie op andere locaties, zodat de basis voor O&O in Limburg verzwakte. Het bedrijf kondigde een vermindering van ongeveer 600 arbeidsplaatsen aan, wat indirect een verlies van ongeveer banen met zich mee zal brengen. De strategie van DSM bedreigt ook de ontwikkeling van multimodale vervoersactiviteiten in Zuid-Limburg, waarvoor de petrochemische industrie een belangrijke factor is. (14) De overname van de petrochemische activiteiten van DSM in Geleen en Gelsenkirchen (Duitsland) door SABIC, in totaal ongeveer werknemers, creëert nieuwe mogelijkheden. SABIC-EPC, dat een belangrijk deel van DSM Research heeft overgenomen, is voornemens een nieuwe Research en Businesscampus op te zetten. Nieuwe projecten betreffen onder meer stimulering van starters, samenwerking op het gebied van O&O, exploitatie van octrooien, bijeenbrengen van risicokapitaal, logistieke verbetering en multimodaal en pijpleidingvervoer, verbetering van het (beroeps)onderwijs en de ontwikkeling van een Euregionaal businessplan op het gebied van chemicaliën. De investering in het nieuwe regionale hoofdkantoor betekent ook een versterking van de positie van Sittard-Geleen als locatie voor kantoren. (15) De Nederlandse autoriteiten zijn van mening dat de investeringen belangrijk zijn voor het omvormen van de chemische industrie in de regio tot een modern en open chemisch cluster. De vestiging van het hoofdkantoor betekent een duurzame garantie voor de aanwezigheid van de petrochemische industrie in de regio, een nieuwe, belangrijke drager van de toekomstige ontwikkeling van het cluster, handhaving en versterking van de werkgelegenheid in de industrie en vergroting van de aantrekkelijkheid voor nieuwe chemische bedrijven. De overwegingen van SABIC-EPC om een additionele naftakraker en volgfabrieken in Geleen en Gelsenkirchen (Duitsland) te bouwen, met een totaal aan investeringen van 1,5 miljard euro en belangrijke gevolgen voor de vraag- en aanbodketen, geeft een indicatie van het bredere belang van het project. 4

5 3 Beoordeling 3.1 Staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag (16) Artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag bepaalt dat, behoudens de afwijkingen waarin het Verdrag voorziet, steunmaatregelen die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt, voorzover die steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. De aangemelde subsidie moet worden beschouwd als steun in de zin van dit artikel, aangezien zij uit staatsmiddelen wordt bekostigd en een voordeel verstrekt aan SABIC-EPC, die anders alle investeringskosten had moeten dragen. Aangezien er sprake is van concurrentie en handel in de chemische industrie, dreigen financiële voordelen die SABIC ten opzichte van haar concurrenten begunstigen, de concurrentie te vervalsen en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig te beïnvloeden. 3.2 Verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt (17) De Commissie heeft de steun getoetst aan artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag en de Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 6 (hierna: "de richtsnoeren"). Voor de betrokken sector gelden geen specifieke regels. De multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote investeringsprojecten 7 is niet van toepassing omdat het steunbedrag te laag is. (18) Overeenkomstig punt 4 van de richtsnoeren is bij de aangemelde steun sprake van steun voor initiële investering in de zin van punt 4.4 van de richtsnoeren, aangezien het duidelijk gaat om de uitbreiding van een bestaande vestiging. Het feit dat de investering op zichzelf geen productieve investering is, is in de context van de schepping van werkgelegenheid niet relevant, te meer daar de steun intrinsiek verband houdt met de versterking van de activiteiten van SABIC-EPC in de betrokken regio. Ten minste 25 % van het project zal door de begunstigde worden gefinancierd, overeenkomstig punt 4.2, eerste alinea van de richtsnoeren. Zoals hierboven is uitgelegd, is in overeenstemming met punt 4.2, derde alinea, vóór de aanvang van de werkzaamheden een steunaanvraag ingediend. De kosten van het project (34,9 miljoen euro) komen volgens punt 4.5 van de richtsnoeren voor steun in aanmerking, omdat zij betrekking hebben op terreinen, gebouwen en uitrusting. De investering zal gedurende meer dan 5 jaar in de regio behouden blijven, in overeenstemming met punt 4.10 van de richtsnoeren. Ten slotte zal de intensiteit van de aangemelde steun (4,2 miljoen euro), gecumuleerd met de intensiteit van de steun die in het kader van de goedgekeurde regeling is toegekend (1,0 miljoen euro), het regionale plafond van 15 % bruto niet te boven gaan. 6 PB C 74 van , blz PB C70 van , blz.8. 5

6 (19) De Commissie merkt echter op dat de steun in kwestie niet wordt toegekend in het kader van een vooraf door de Commissie goedgekeurde regionale regeling. De steun wordt derhalve beschouwd als ad-hocsteun, die per geval moet worden beoordeeld. Punt 2 van de richtsnoeren luidt als volgt: "Een individuele ad hoc-steunmaatregel ten gunste van één enkele onderneming of steunmaatregelen ten behoeve van slechts één enkele economische sector kan, respectievelijk kunnen op de mededinging in de betrokken markt een aanzienlijke invloed hebben, terwijl het gevaar bestaat dat het effect ervan voor de regionale ontwikkeling te beperkt blijft. Dergelijke steunmaatregelen passen over het algemeen in een gericht of in een sectoraal industriebeleid en wijken dikwijls af van de geest van het regionale steunbeleid als zodanig. Laatstgenoemd beleid moet namelijk neutraal blijven ten aanzien van de allocatie van productieve middelen tussen de verschillende economische sectoren en activiteiten. De Commissie is van oordeel dat deze steunmaatregelen, tot op bewijs van het tegendeel, niet aan de in de vorige alinea genoemde voorwaarden voldoen" (d.w.z. evenwicht tussen concurrentieverstoringen en het effect op de regionale ontwikkeling). (20) De provinciale en gemeentelijke autoriteiten streven met de toekenning van de steun echter niet louter een gericht of sectoraal beleid na. De maatregel moet eerder worden gezien in de context van de bredere "cluster-benadering". Zo maakt de sector basischemie deel uit van de basis- en productindustrie, een van de zes hoofdgroepen van bedrijvigheid in Nederland, waarvoor een coherent totaalbeleid is vastgesteld 8. Dit beleid is van algemene aard, maar voorziet waar nodig clusterspecifieke oplossingen. Het provinciale beleid past in dit bredere kader, maar plaatst het eveneens in het beleidskader voor het gebied Eindhoven-Luik-Maastricht-Aken (ELMA). De banden tussen industriële ondernemingen, dienstenleveranciers en kennisinstellingen in deze Euregio zijn sterk en de regionale en industriële ontwikkelingsbeleidsmaatregelen worden gecoördineerd. Het is cruciaal de voorwaarden voor op kennis gebaseerde activiteiten te scheppen, waarbij de nadruk wordt gelegd op samenwerking tussen alle betrokkenen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en innovatie. (21) Om historische redenen is de sector basischemie sterk vertegenwoordigd in Limburg en het grotere ELMA-gebied. Het wekt dan ook geen verbazing dat handhaving van gunstige voorwaarden voor deze sector een van de doelstellingen van het beleid is. De laatste jaren heeft de sector zich ontwikkeld in de richting van fijnchemie, en er worden vooral grote inspanningen verricht ten aanzien van het cluster "life sciences", dat biotechnologie, medische technologie, farmacie en aanverwante biowetenschappen omvat. Andere initiatieven in deze context hebben echter betrekking op heel verschillende sectoren, zoals communicatie en multimedia en gezondheid en levensmiddelen. 8 Industriebrief van de minister van Economische Zaken aan het Parlement, oktober 2004, 6

7 (22) Basischemie en life sciences hebben betrekkelijk sterke banden. Dit blijkt met name duidelijk uit de plannen om een Research en Businesscampus in Geleen op te zetten 9. Deze zal gelegen zijn op het bestaande onderzoeksterrein van DSM. Op dit terrein werken momenteel ongeveer 900 werknemers van DSM, maar ook 100 van SABIC. Een van de expertisegebieden is polymeren. Het strategische partnerschap tussen SABIC en de gemeente strookt geheel met dit bredere beleid en weerspiegelt het belang dat wordt gehecht aan de ontwikkeling van op kennis gebaseerde activiteiten en de versterking van de precompetitieve samenwerking in het ELMA-gebied. In dit verband is te verwachten dat de vestiging van het Europese hoofdkantoor van SABIC in Sittard-Geleen de banden binnen het cluster aanzienlijk zal versterken. Kortom, de steun ten gunste van SABIC moet worden beschouwd als zijnde volledig in overeenstemming met het algemene ontwikkelingsbeleid van de regio. De Commissie is dan ook van oordeel dat de bevordering van dergelijke sectorgerichte clusters, die vaak gebaseerd zijn op nauwe banden met O&Oinstellingen en die beogen regio's te ontwikkelen door hun sterke punten beter te benutten, geen industriebeleid is in de zin van punt 2 van de richtsnoeren. (23) Gezien het bovenstaande heeft de Commissie vervolgens de gevolgen van de steun in de context van de Gemeenschap als geheel onderzocht. (24) Vooraleerst moet worden opgemerkt dat de investering geen productiecapaciteit toevoegt. Op basis van de informatie waarover de Commissie beschikt, lijken de markten voor de diverse betrokken producten zich positief te ontwikkelen, al is de groei voor sommige producten betrekkelijk gering. Uit de door Nederland verstrekte gegevens blijkt niet dat op deze markten sprake is van overcapaciteit. (25) Volgens de door Nederland verstrekte informatie, die hierboven is samengevat, zullen de investeringen van SABIC-EPC een aanzienlijke bijdrage leveren aan de handhaving en verdere ontwikkeling van de economische activiteit en er aldus voor zorgen dat werkgelegenheid behouden blijft en nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd die kwantitatief en kwalitatief van belang zijn gezien de grootte van de regio. Zie hiervoor de punten (26) De investering kwam niet in aanmerking voor steun in het kader van de BSRIregeling, aangezien uitbreidingsinvesteringen niet onder deze regeling vallen en de Nederlandse autoriteiten hebben uitgelegd dat nieuwe investeringen over het algemeen een veel groter effect op de regionale ontwikkeling hebben. In deze context strookt de uitsluiting van uitbreidingsinvesteringen om budgettaire redenen 10 volledig met de nadruk die de Commissie legt op minder maar beter gerichte steun. Tegelijkertijd is de Commissie het met Nederland eens dat uitbreidingsinvesteringen onder uitzonderlijke omstandigheden, zoals Het aangemelde steunbedrag, 4,2 miljoen euro, is inderdaad aanzienlijk ten opzichte van het gemiddelde jaarlijkse budget van ongeveer 20 miljoen euro voor deze regeling. 7

8 in dit geval, een belangrijk effect op de regionale ontwikkeling kunnen hebben. De Commissie merkt in dit verband op dat het niet erg gebruikelijk is dat bedrijven hun hoofdkantoor in steungebieden vestigen gezien de voordelen van meer ontwikkelde centrale gebieden, bijvoorbeeld wat gekwalificeerde arbeidskrachten betreft. Bovendien valt de investering onder een andere regeling, in het kader waarvan 1 miljoen euro wordt toegekend. De steun kan dus niet louter als op zichzelf staande steun aan een onderneming worden beschouwd, maar moet worden gezien in de context van de algemene inspanningen om de regio te ontwikkelen. 4 Besluit (27) Gezien de bovenstaande overwegingen is de Commissie van oordeel dat de staatssteun die Nederland aan SABIC-EPC wil toekennen de regionale ontwikkeling van het gebied zal bevorderen zonder de handelsvoorwaarden zodanig ongunstig te beïnvloeden dat het algemeen belang wordt geschaad. De steun komt dus in aanmerking voor vrijstelling overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag. De Commissie heeft derhalve besloten de steunmaatregel als verenigbaar met het EG-Verdrag te beschouwen. Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op internet: Uw verzoek dient per aangetekend schrijven of per fax te worden toegezonden aan: Europese Commissie Directoraat-generaal Concurrentie Griffie Staatssteun B-1049 Brussel Fax: +32 (0) Met bijzondere hoogachting, Voor de Commissie Neelie KROES Lid van de Commissie 8

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2003 C(2003)3886fin Betreft: Steunmaatregel N 68/2003 Nederland Cultuurbeleggingsfondsen Excellentie, 1 PROCEDURE Bij schrijven van 7 februari 2003, dat op 10 februari

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 12.XI.2008 C(2008) 6936 definitif. Steunmaatregel nr. N 528/2008 Nederland Steun aan ING Groep N.V.

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 12.XI.2008 C(2008) 6936 definitif. Steunmaatregel nr. N 528/2008 Nederland Steun aan ING Groep N.V. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.XI.2008 C(2008) 6936 definitif Betreft: Steunmaatregel nr. N 528/2008 Nederland Steun aan ING Groep N.V. Geachte heer, 1. PROCEDURE (1) De Nederlandse autoriteiten hebben

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

Stibbe. Knowledge Portal

Stibbe. Knowledge Portal AB 2014/290 Page 1 of 10 Stibbe Knowledge Portal AB 201 4/290 Aflevering AB 2014, afi. 31 Publicatiedatum 30-08-2014 Rolnummer 201111694/1 /A2 Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nadere informatie

HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING

HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING Redacteuren: Ilze Jozepa (Kenniscentrum Europa decentraal) Angélique van Herwijnen (Ministerie van VROM)

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1997R1467 NL 13.12.2011 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1467/97 VAN DE RAAD van 7 juli

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal

Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 Colofon Dit Nationaal

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, COM (2003) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE van [ ] tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden Het investeringsplan Vragen en antwoorden Inhoud 1. In welke zin is deze investeringsbenadering nieuw en anders?... 2 2. Waarom een nieuw Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI)?... 2 3.

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Joop Nijssen T 0031 70 348 4858

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2013 COM(2013) 762 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Tenuitvoerlegging van de richtlijn energie-efficiëntie richtsnoeren van de Commissie

Nadere informatie