Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp"

Transcriptie

1 Datum: mei 2013 Auteur: Ludo Serrien Doel: Ter discussie Bestemming: Studievoormiddag Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp 19 juni 2013 Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp In de jeugd- en gehandicaptenzorg is er een evolutie ingezet naar een groter aandeel van rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Voorzieningen die altijd een aanbod hadden achter de toegangspoort, ontwikkelen nu ook een rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod. Dit betekent dat voor deze hulp geen toegangsticket nodig is van de nieuwe toegangspoort van Integrale Jeugdhulp (vanaf 2014) of van de provinciale evaluatiecommissies (VAPH). De verschuiving naar meer rechtstreeks toegankelijke hulp opent perspectieven voor een meer directe cliëntgerichte samenwerking met eerstelijnsdiensten. Noot: in deze tekst verkorten we af en toe de begrippen niet rechtstreeks toegankelijke hulp en rechtstreeks toegankelijke hulp tot NRTH en RTH. 1. Wat is rechtstreeks toegankelijke hulp? 1.1. Voor personen met een (vermoeden) van handicap In het plan Perspectief 2020 (VAPH) lezen we: Deze hulpverlening moet tegemoet komen aan ondersteuningsvragen van personen met een (vermoeden van) handicap die een vraag hebben naar informatie of een beperkte ondersteuning in termen van frequentie, duur en intensiteit. Binnen RTH kunnen VAPH-diensten en voorzieningen een handicapspecifiek aanbod doen, zonder dat de cliënt via de toegangspoort moet passeren. Er is dus geen inschrijving VAPH nodig en er dienen geen procedures zorgregie gevolgd te worden bij de instroom. In het uitvoeringsbesluit (BVR ) werd vastgelegd dat ambulante en mobiele begeleidingen rechtstreeks toegankelijk zijn voor maximum 12 begeleidingen per jaar, al zijn er voor de eerste twee jaren samen 48 voorzien. Dagopvang is rechtstreeks toegankelijk voor maximum 24 dagen en verblijf voor maximum 12 dagen per jaar. Dit geldt wel enkel voor mensen die nog geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp ter discussie Pag. 1 van 8

2 Een voorbeeld (Oikonde Mechelen): Cliëntondersteuning: Handicapspecifieke aanpak van vragen op verschillende levensdomeinen Ambulante begeleiding (de cliënt heeft een contact/gesprek op de dienst) Mobiele begeleiding (de begeleider gaat voor een contact/gesprek op huisbezoek) Netwerkondersteuning De begeleider ondersteunt het natuurlijke netwerk van de cliënt De begeleider bouwt met de cliënt het netwerk verder uit De begeleider coördineert het netwerk van de cliënt. Outreach naar andere diensten: Kennisoverdracht naar een groep hulpverleners die nood hebben aan handicapspecifieke knowhow Doelgroep: Volwassenen met een (vermoeden van) handicap Een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is niet noodzakelijk Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is niet combineerbaar met andere VAPH-diensten Frequentie: De eerste twee jaar zijn er maximum 48 contacten/gesprekken per cliënt mogelijk Vanaf het derde jaar worden dit maximum 12 contacten/gesprekken per kalenderjaar per cliënt De cliënt kan kiezen voor een langdurige, laagfrequente begeleiding of voor een kortdurende, intensieve begeleiding. De frequentie kan doorheen een jaar en afhankelijk van de omstandigheden veranderen. Een tweede voorbeeld (VZW De Stapsteen, Antwerpen): Binnen deze hulpverlening staan 2 doelstellingen centraal: de draagkracht van de cliënt of zijn netwerk vergroten, zodat hij geen of minder snel beroep moet doen op langdurende hulpverlening. mensen met een handicap snel een antwoord bieden zodat problemen niet escaleren. Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening kan bestaan uit: Kortdurende begeleiding gedurende maximaal 2 jaar: Ik zit op dit moment echt in de put. Mijn relatie is afgesprongen en daardoor dreig ik ook mijn woonst te verliezen. Ik heb nu iemand nodig die me helpt met alles om de chaos terug op een rijtje te krijgen en opnieuw te starten. Niet-intensieve langdurige begeleiding: Ik woon al een hele tijd alleen. Dit verloopt prima. Enkel indien er administratie in orde moet worden gebracht kan ik niet verder. Voor die situaties kan ik steeds terecht bij mijn begeleider. Mobiele kortopvang: Onze 25-jarige zoon met autisme woont bij ons thuis. Enkel indien wij op vakantie gaan zitten we met een probleem. Op dat moment zou er dagelijks iemand moeten langskomen die kennis heeft van autisme en die onze zoon tijdelijk ondersteunt. Dan kunnen wij met een gerust hart op vakantie gaan. Training: Ik wil gezonder eten maar weet niet hoe hier aan te beginnen. Kan ik aansluiten bij een korte Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp ter discussie Pag. 2 van 8

3 kookcursus in eenvoudig en heldere taal? Waar vind ik informatie op mijn maat? Ondersteuning natuurlijk of professioneel netwerk: Ik heb elke week thuiszorg. Op het OCMW beheren ze mijn budget. De communicatie met en tussen die diensten verloopt heel slecht. Ze willen precies van mij af. Het lijkt of ze me niet verstaan. De begeleider zorgt ervoor dat de communicatie terug hersteld wordt en in de toekomst beter verloopt. Binnen de rechtstreekse hulpverlening is er ook het luik online ondersteuning. Mensen met een handicap die op zoek zijn naar allerhande informatie of praktische hulpmiddelen rond zelfstandig wonen kunnen via deze link zelf op zoek gaan naar ter beschikking gestelde informatie. De Diensten Ondersteuningsplan (DOP) als rechtstreeks toegankelijke hulp De DOP s zijn een specifieke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp. Op de website van het VAPH worden ze als volgt voorgesteld: Hebt u het moeilijk om zelf inzicht te verkrijgen in de voor u meest aangewezen soort(en) ondersteuning, al dan niet vanwege het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)? Vindt u uw weg niet in het ondersteuningsaanbod van het VAPH of van andere zorgaanbieders? Dan kan een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) u wellicht helpen. Doelpubliek: Krijgt u (nog) geen begeleiding of opvang van een VAPH-dienst of -voorziening en hebt u (nog) geen persoonlijke-assistentiebudget (PAB), dan kunt u een beroep doen op een DOP. U hoeft niet als persoon met een handicap erkend te zijn bij het VAPH. Bent u (nog) niet erkend, dan moet u wel een attest van een arts of van een multidisciplinair team (MDT) omtrent (het vermoeden van) uw handicap kunnen voorleggen. U moet ook jonger zijn dan 65 en u moet voldoen aan de verblijfsvoorwaarden voor een erkeninng bij het VAPH. U bent niet verplicht een DOP te raadplegen om op verdere ondersteuning van het VAPH een beroep te kunnen doen. Aanbod: Een professionele begeleider helpt uzelf en eventueel andere rechtstreeks betrokken personen uit uw omgeving om een helder inzicht te krijgen in uw ondersteuningsbehoeften. Hij bevraagt uw eigen wensen voor de toekomst en uw mogelijkheden, beperkingen en ondersteuningsnoden. Die bevraging mondt uit in een ondersteuningsplan, waarmee u zelf aan de slag kunt. De bevraging houdt 3 luiken in: Vooreerst de mogelijkheden van uw natuurlijk netwerk onderzoeken en eventueel activeren, of een sociaal netwerk helpen tot stand komen. Het doel daarbij is een maximale inclusie bereiken. Vervolgens een antwoord op uw restvragen voor ondersteuning zoeken binnen de algemene welzijns- en gezondheidsdiensten, zoals thuishulp, thuisverpleging, enz. Ten slotte een antwoord op uw nog resterende vragen voor handicapspecifieke ondersteuning zoeken binnen de VAPH-dienstverlening. Praktisch: Een DOP biedt geen woonvorm aan, maar wel een aantal begeleidingen. Het gaat om maximaal 12 begeleidingen van minimum 1 uur per persoon, gespreid over een periode van maximum 12 Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp ter discussie Pag. 3 van 8

4 maanden. De begeleiding door een DOP kost u niets. Deze DOP s hebben inmiddels een werking uitgebouwd. Zij worden bestuurd vanuit een netwerk van verschillende partners (gebruikers, VAPH-voorzieningen, eerstelijnsdiensten, ). Eén van de doelstellingen is om het aanbod zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren, mogelijk in eerstelijnsdiensten, zoals de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen of de CAW s. Deze doelstelling spoort met acties om de brede eerste lijn toegankelijker te maken voor personen met een beperking. Samengevat: De rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een (vermoeden van) handicap kan de vorm aannemen van: 1. Een lichtere (op het vlak van duur, intensiteit en frequentie) vorm van hulp, dat een VAPHvoorziening zelf inzet zonder dat daarvoor een VAPH-inschrijving of toewijzing nodig is. In principe zou dit aanbod niet alleen in of vanuit de eigen voorziening kunnen ingezet worden, maar ook outreachend (bvb. op plaatsen die meer toegankelijk zijn of meer aansluiten bij de leefwereld van de hulpvrager) 2. Het outreachend inzetten van handicap-specifieke expertise in een andere voorziening, die rechtstreeks toegankelijk is of mogelijk een nog lagere drempel heeft. 3. De Diensten Ondersteuningsplan (DOP) hebben als netwerkorganisatie een specifieke opdracht binnen dit rechtstreek toegankelijk aanbod Integrale Jeugdhulp In de Integrale Jeugdhulp is er nog niet veel ervaring met de verschuivingen van NRTH naar RTH, behalve op de scharnierleeftijd van 18 jaar. Op basis van het nieuwe decreet valt te verwachten dat er op korte termijn een belangrijke verschuiving zal plaatsvinden. Onderscheid RTJ en NRTJ De rechtstreeks toegankelijke hulp bestaat uit heel verschillende modules, die variëren van algemeen consult tot gespecialiseerde jeugdhulpverlening. Op alle modules kan rechtstreeks een beroep gedaan worden, maar in nogal wat situaties zal de hulpvrager zelf niet meteen weten waar hij moet aankloppen met zijn hulpvraag. Het is daarom dat ook de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening zich organiseert via een brede instap. Die brede instap bestaat uit een aantal modules van minstens drie sectoren, namelijk van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), Kind en Gezin (K&G) en het Algemeen Welzijnswerk (AWW). Bij modules die behoren tot de brede instap, kunnen hulpvragers, toeleiders en jeugdhulpverleners terecht met al hun vragen om jeugdhulpverlening, los van enige probleemkenmerken. De brede instap heeft als doel om de toegankelijkheid tot de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening te verbeteren, maar is uiteraard niet de enige toegangsweg naar dit soort jeugdhulpverlening. Ook bij voorzieningen uit het rechtstreeks toegankelijke aanbod die geen brede instapmodules aanbieden kan een cliënt uiteraard rechtstreeks terecht met een hulpvraag. (Ontwerpdecreet IJH, art. 11, toelichting) Om het principe van subsidiariteit te kunnen realiseren bij gelijk resultaat de minst ingrijpende Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp ter discussie Pag. 4 van 8

5 hulp inzetten is het uiteraard noodzakelijk dat het hulpaanbod in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening voldoende groot is. Waar het in het verleden mogelijk was dat voor een minderjarige niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening werd ingezet zonder dat er voorheen een contact geweest was met de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening zal dat in het vernieuwde jeugdhulpveld niet meer mogelijk zijn. Immers, elke aanmelding bij de intersectorale toegangspoort veronderstelt een contactname met de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening die de aanmelding bij de intersectorale toegangspoort verzorgt. Die aanmelding veronderstelt op haar beurt een grondige analyse van de situatie van de minderjarige. (Ontwerpdecreet IJH, art. 12 toelichting) Een voorziening kan zowel rechtstreeks toegankelijke als niet rechtstreeks toegankelijke modules aanbieden. Ook kan aan een cliënt een combinatie worden aangeboden van rechtstreeks toegankelijke en niet rechtstreeks toegankelijke modules. (Ontwerpsecreet IJH, art. 12, toelichting) Noot: deze combinatie is niet mogelijk voor volwassenen met een (vermoeden) van handicap (zie boven). Verschuivingen van NRTJ naar RTJ: De rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening wordt versterkt door: 1 aanpassingen in het onderscheid, vermeld in afdeling 2, waardoor 30% van de nietresidentiële modules van de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, rechtstreeks toegankelijk wordt; 2 bij uitbreidingen van het aanbod van de sectoren minimaal 30% van de totale middelen voor de uitbreiding te besteden aan de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. De Vlaamse Regering kan de verhouding, vermeld in het eerste lid, 2, verhogen. (Ontwerpdecreet IJH, art. 12) Om de doelstellingen opgenomen in dit decreet te kunnen waarmaken is het cruciaal dat de brede instap en ook ruimer de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening worden versterkt. Het is belangrijk dat iedere burger, onafhankelijk van zijn of haar woonplaats, met om het even welke vraag of probleem, een beroep kan doen op een aanbod aan jeugd- hulpverlening op de eerste lijn. Dit biedt de garantie dat iedere burger precies die hulp krijgt die hij/zij nodig heeft en is een essentiële voorwaarde om de vlotte toegang tot de meer gespecialiseerde jeugdhulpverlening te verzekeren. Een substantiële uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening is een noodzakelijke voorwaarde voor een vlotte werking van de integrale toegangspoort. Deze versterking wordt deels gerealiseerd door de verschuiving in het kader van het onderscheid, waarbij handicapspecifieke modules of modules van aanklampende hulp rechtstreeks toegankelijk worden. Daar- naast is ook een effectieve uitbreiding van rechtstreeks toegankelijke en handicapspecifieke hulp voorzien in de opeenvolgende jaarlijkse uitbreidings- en zorgvernieuwingsoperaties. (Ontwerpdecreet IJH, art. 11, toelichting) Terwijl in artikel 12 gedoeld wordt op een bepaalde beleidsmatige verschuiving die moet plaatsvinden en waardoor jeugdhulpverlening vanuit het veld niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening verschuift naar het voorveld en rechtstreeks toegankelijk wordt. Daarmee wordt niet bedoeld dat bij de verschuiving wordt afgeweken van de objectieve weging vermeld in artikel 15. Een verschuiving betekent dat de jeugdhulpverlening die rechtstreeks toegankelijk wordt ook effectief anders zal worden ingezet en dus de duur, frequentie en/of intensiteit Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp ter discussie Pag. 5 van 8

6 ervan minder zwaar zal zijn. (repliek in MvT op de opmerking van de Raad van State dat de verschuiving van NRTJ naar RTJ een wijziging zou aanbrengen aan het onderscheid) Aangezien er via dit decreet een koppeling komt tussen de toegang tot het niet rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod en het rechtstreeks toegankelijk aanbod, is het aangewezen ook in het aanbod en in de vastlegging van bijkomende middelen die koppeling expliciet te voorzien. Willen we in de toekomst echt kunnen spreken van een continuüm van hulp waarbij meer ingrijpende hulp pas wordt ingezet nadat minder ingrijpende hulp onvol- doende is gebleken of als ongeschikt wordt beoordeeld dan moeten de verhoudingen in het aanbod daar ook op afgestemd zijn. (bijkomende toelichting bij art. 12 in de repliek op advies van de Raad van State, MvT). RTJ en NRTJ op de scharnierleeftijd van 18 jaar. Het decreet IJH bepaalt dat de hulp die gestart is voor 18 jaar, in principe kan verdergezet worden tot de leeftijd van 25 jaar. Belangrijk is dat deze regel primeert op alle bestaande sectorale regelgeving. De toegangspoort kan ook voor +18-jarigen beslissen over de voortzetting van de jeugdhulpverlening die voor die leeftijd werd aangevat. De voorwaarden zijn hier dat deze personen niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening hebben aangevraagd voor de leeftijd van 18 jaar. In dat geval kunnen ze in aanmerking komen voor een voortzetting van de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en dit tot de leeftijd van 25 jaar. Dit heeft geen effect op de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening die enkel ten behoeve van minderjarigen kan worden ingezet. (Ontwerpdecreet IJH, art. 17, toelichting) De voortgezette hulpverlening na 18 jaar (en tot max. 25 jaar) heeft dus enkel betrekking op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, die door de toegangspoort is toegewezen, voor de jongere 18 is geworden. Het is nog onduidelijk of de zgn. spijtprocedure, die nu nog bestaat in de Bijzondere Jeugdbijstand, zal behouden worden. Art van het ontwerpdecreet bepaalt: De toegangspoort kan voor personen vanaf achttien jaar en tot maximaal vijfentwintig jaar beslissen over de voortzetting van jeugdhulpverlening die voor de leeftijd van achttien jaar is aangevraagd, conform de regels die de Vlaamse Regering bepaalt. Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening is in principe inzetbaar tot de leef- tijd van 18 jaar. Indien nodig kan jeugdhulpverlening ook na de leeftijd van 18 jaar tot de leeftijd van 25 jaar worden voortgezet op voorwaarde dat niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening werd aangevraagd bij de toegangspoort voor de leeftijd van 18 jaar. In dat geval kunnen ze in aanmerking komen voor een beslissing van de toegangspoort tot voortzetting van de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en dit tot de leeftijd van 25 jaar. De huidige sectorale regelgeving van het agentschap Jongerenwelzijn voorziet voor sommige vormen van jeugdhulpverlening de mogelijkheid om na het stopzetten van de hulpverlening op of na 18 jaar, de hulpverlening terug op te starten (via de zogenaamde spijtprocedure). Deze en andere bestaande regelgeving zal de Vlaamse Regering mee in ogenschouw nemen bij het opmaken van de regels en voorwaarden om jeugdhulpverlening na 18 jaar mogelijk te maken. De Vlaamse Regering is evenwel bij de verdere uitwerking hiervan niet verplicht rekening te houden met (decretale) sectorale regelgeving. (Ontwerpdecreet IJH, art. 18, toelichting) Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp ter discussie Pag. 6 van 8

7 2. Ter discussie In de dialoogtafels willen we minstens de volgende vragen ter discussie voorleggen. Uiteraard hoeft de discussie zich niet tot deze vier vragen te beperken. 1. Hoe kan de verschuiving van NRTH naar RTH tot een reële versterking van laagdrempelige hulp (brede instap, onthaal en vraagverheldering)? De verschuiving van niet-rechtstreeks naar rechtstreeks toegankelijke hulp leidt niet vanzelfsprekend tot een versterking van het laagdrempelig onthaal of de brede instap. Het is anderzijds niet uitgesloten, maar dan moet er uitdrukkelijk gekozen worden om expertise én mankracht outreachend in te zetten in de bestaande onthaalwerkingen. In het VAPH-besluit is deze outreachende functie beperkt tot kennisoverdracht (de functies ambulante outreach en mobiele outreach, naargelang wie zich naar wie verplaatst). Het bijdragen tot een effectieve versterking van de mankracht die nodig is om laagdrempelige hulp te bieden (vraagverheldering, directe hulp) is niet voorzien. In de Integrale Jeugdhulp moet dit nog uitgeklaard worden. In welke mate kan een daadwerkelijke outreachende hulpverlening gerealiseerd worden in de vindplaatsen van de eerste lijn? 2. Hoe kan het nieuwe rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod goed aansluiten bij de laagdrempelige hulp (brede instap, onthaal en vraagverheldering)? Het hulpaanbod dat verschuift naar de rechtstreekse toegang wordt niet (meer) verwezen door een toegangspoort. Dit opent perspectieven voor een meer directe samenwerking tussen laagdrempelige voorzieningen als het CAW enerzijds en het nieuwe rechtstreeks toegankelijke aanbod van de bijzondere jeugd- en gehandicaptenzorg anderzijds. Er kunnen afspraken gemaakt worden over de toeleiding van mensen vanuit de laagdrempelige hulpverlening naar dit aanbod, op basis van een goede vraagverheldering. Het nieuwe rechtstreeks toegankelijke aanbod is immers vlotter mobiliseerbaar, omdat er geen toegangspoort meer tussen staat. Dit kan helpen om het aantal cliënten in een draaideursituatie op de eerste lijn te verminderen. Dergelijke samenwerkingsafspraken kunnen bijdragen tot een naadloze overgang van de eerste naar de tweede lijn, meer continuïteit in het hulptraject en een tijdiger inzetten van meer intensieve rechtstreeks toegankelijke hulp. Dit veronderstelt dat er een goed functionerend netwerk is van voorzieningen in de rechtstreek toegankelijke hulp, waarbij o.m. gekeken wordt naar de wijze waarop cliënten in- en doorstromen. Een goede aansluiting bij de bestaande eerstelijnshulp heeft tenslotte ook het voordeel dat elk voorziening die nu ook rechtstreeks toegankelijke hulp aanbiedt, zelf moet instaan voor een breed toegankelijke onthaalfunctie. Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp ter discussie Pag. 7 van 8

8 3. Bereikt de nieuwe RTH ook een nieuwe doelgroep, of vooral de bestaande doelgroep, maar dan zonder toegangsticket? Men spreekt meestal van een verschuiving van bestaand hulpaanbod van niet rechtstreekse toegankelijkheid naar rechtstreekse toegang. Volgens de wegingscriteria (duur, intensiteit en frequentie) blijft de aard van de hulp hetzelfde (bvb. thuisbegeleiding), maar zal het aanbod is minder zwaar. Een mogelijk niet-bedoeld effect is dat met dezelfde cliënten nu worden geholpen met een lichtere vorm van hulp, terwijl ze eigenlijk zwaardere hulp nodig hebben. Een tweede mogelijk effect is dat men zogenaamd lichtere vorm van hulp opstart, maar die uiteindelijk uitmondt in een zwaardere hulp (vooral wat de duur betreft), waardoor er eigenlijk niet veel verandert (behalve het feit dat er geen toegangsticket vereist is). Dit laatste effect heeft te maken met het probleem van de onvoorspelbaarheid van de FID-parameters: men kan starten met een lage FID-score, maar uiteindelijk uitmonden in een hoge score, zonder een overstap te maken naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Hoe kunnen deze niet-bedoelde effecten vermeden worden? 4. Jongvolwassenen komen in een zorgsector waarin alles (met uitzondering van het VAPH) rechtstreeks toegankelijk is. Hoe voorkomen dat de meest kwetsbare jongeren in de overgang naar de volwassenenzorg tussen wal en schip komen? In de volwassenenhulpverlening zelf is er geen toegangspoort of onderscheid tussen RTH en NRTH, behalve voor personen met een handicap. Deze laatste groep kan voor NRTH ofwel gebruik maken van de formule van voortgezette hulpverlening in het kader van de toegangspoort IJH (tot 25 jaar), ofwel van de bestaande VAPH toegangsprocedure van het VAPH. Er is een wellicht grote groep jongeren die voor hun 18 de NRTH kregen en die verdere hulp nodig hebben, die geen gebruik zullen maken van het systeem van voortgezette hulp en een overstap maken van NRTH naar RTH. Die hulp is dan niet meer onderverdeeld in een rechtstreeks en een niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod, met uitzondering van het nietrechtstreeks toegankelijk VAPH-aanbod. Het is dus best mogelijk dat jongere A een BZWmodule volgt die door de Toegangspoort is toegewezen in het kader van de voortgezette hulp en dat jongere B een identiek BZW-hulpaanbod (bvb. in een CAW) volgt waarop hij zonder toegangsticket een beroep heeft kunnen doen. Hoe kan men deze beide mogelijke trajecten zeer goed op elkaar stemmen, met het oog op: 1) een naadloze overgang van hulp op de scharnierleeftijd van 18 jaar, en 2) het voorkomen dat de meest kwetsbare groepen uit de boot vallen? Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp ter discussie Pag. 8 van 8

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

Ondersteuning voor jongvolwassenen

Ondersteuning voor jongvolwassenen Ondersteuning voor jongvolwassenen Regelmatig krijgen we vragen over de mogelijkheden waarover jongvolwassenen van 18 jaar of ouder beschikken, om verder ondersteund te worden. Hierna vindt u daarom nog

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 30 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind? Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente UW KENMERK CONTACTPERSOON E-MAIL dossiernummer Zie achteraan bijlage ONS KENMERK TELEFOON BIJLAGEN Start integrale jeugdhulp 1 17

Nadere informatie

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update 1 TOEGANGSPOORT PersoonsVolgende Financiering (PVF) TRAP 1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Het vernieuwde landschap aan de hand van casussen Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Het nieuwe hulpverleningslandschap

Het nieuwe hulpverleningslandschap Het nieuwe hulpverleningslandschap Integrale jeugdhulp 1 Hilde Vanautgaerden VCLB Leuven 29/04/2015 Hoe was het voor 1 maart 2014 VAPH Jongerenwelzijn Gezondheidszorg & Welzijnswerk MDV door erkende dienst

Nadere informatie

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP editie februari 2016 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP LAAGDREMPELIGE ONDERSTEUNING VAPH VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT? RTH is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH. RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH. RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw RTH binnen perspectiefplan 20-20 kritische succesfactor voor zorgvernieuwing

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 15/02/2017 Procedurehouder: Directeur Zorg Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Ons aanbod De Meander is een vzw, vergund door het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar PC Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle Tel. 09 210 69 69 - Fax : 09 252 24 61 E-mail :info@pccaritas.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT PC Caritas In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456

Nadere informatie

17 & 19/06/2015 Update PVF. Rechtstreeks toegankelijke hulp. Fanny De Langhe. Inhoudstabel 1) RTH. 2) Thuisbegeleiding.

17 & 19/06/2015 Update PVF. Rechtstreeks toegankelijke hulp. Fanny De Langhe. Inhoudstabel 1) RTH. 2) Thuisbegeleiding. Rechtstreeks toegankelijke hulp Fanny De Langhe 1 Inhoudstabel 2) Thuisbegeleiding 3) Respijtzorg 2 1 1) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) BVR RTH: - 2013 - zowel minderjarigen als meerderjarigen Wat

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Integrale Jeugdhulp Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Geschiedenis 1998: maatschappelijke beleidsnota jeugdzorg verkokering ondoorzichtig kluwen restgroepen aanbodgestuurde

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Basisondersteuningsbudget (BOB)... 3 3. Persoonsvolgend Budget... 4 4. Overgaan naar het nieuwe systeem... 5 5. Hulp bij de overstap naar

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Voor personen met een (vermoeden van) beperking RTH Oost-Vlaanderen 2 Doelgroep RTH PERSOON MET (EEN VERMOEDEN VAN) EEN BEPERKING Minder- en meerderjarigen

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/ MDT meerderjarigen Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/210 69 69 Multidisciplinaire Teams (MDT) erkend en gesubsidieerd door Inhoud Wat is het VAPH?...

Nadere informatie

Intersectorale toegangspoort

Intersectorale toegangspoort Intersectorale toegangspoort Indicatiestelling Op 1 maart 2014 gaat in heel de intersectorale toegangspoort (ITP) van start (na de opstart van voorstartregio Oost- op 16 september 2013). Deze regelt voor

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017 Persoonsvolgende financiering Streekforum zorg - 17 mei 2017 WWW.EPO2.ORG persoonsvolgende financiering: vanwaar? Basis: perspectiefplan 2020 van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT Binnen een geïntegreerd model van geestelijke gezondheidszorg volgens het stepped care model (getrapte zorg) kan er best gestreefd worden naar een vloeiende overgang tussen

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

Update INSISTO. Time-outs in de jeugdhulp. Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort MAART 2015

Update INSISTO. Time-outs in de jeugdhulp. Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort MAART 2015 Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 05 19 MAART 2015 De voorbije maanden is gewerkt aan een verbetering van de kaft werkingsprocessen en van INSISTO. De vernieuwde processen treden vanaf nu in werking.

Nadere informatie

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget W el zi jn soverl eg Re gio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Té Jongeren: van intersectorale

Nadere informatie

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Het decreet m.b.t. de nieuwe organisatie pleegzorg Algemene vergadering ROG 11 februari 2014 Hilde Dekiere Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Deel 1: Achtergrond decreet samenwerking

Nadere informatie

TERUGKOMDAG. 15 november 2016

TERUGKOMDAG. 15 november 2016 TERUGKOMDAG 15 november 2016 PROGRAMMA TERUGKOMDAG 9u00-10u30: Integrale Jeugdhulp. En wat met de school? 10u30 11u00 pauze (lokaal A03.03) 11u00-12u00: Trajectgroepen. Groepen trajectcoachen Isabelle

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2. Een grondige hertekening 3

1. INLEIDING 2. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2. Een grondige hertekening 3 Integrale Jeugdhulp De intersectorale toegangspoort in een notendop INHOUD 1. INLEIDING 2 Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2 Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2 Een grondige

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

Rechtstreeks toegankelijke hulp. november 2014

Rechtstreeks toegankelijke hulp. november 2014 Rechtstreeks toegankelijke hulp november 2014 Situering Perspectiefplan 2020 van minister Vandeurzen: nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap Belangrijkste doelstellingen: Garantie op

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Besluit en verslag werkgroep

Besluit en verslag werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp - werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp Verslag werkgroepen Afdeling Beleidsontwikkeling Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 32 43 F 02 553 31

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Hulpcontinuïteit waarborgen Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp

Nadere informatie

Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking

Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking STATUUT van deze tekst: De voorbije maanden vonden per thema drie vergaderingen plaats waarbij verschillende experten

Nadere informatie

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Dienstverlening voor personen met een handicap

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Dienstverlening voor personen met een handicap Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Dienstverlening voor personen met een handicap 30/05/2016 Wat komt in deze presentatie aan bod? DOP in een breder kader Onze opdracht Voor Wie Onze werking Wat komt

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING personen met beperking DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24 8830 GITS 2016 DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW INLEIDING We zijn op weg naar een belangrijke verandering

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden VR 2016 2312 DOC.1482/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

Eerste trap in PVF : Basisondersteuningsbudget. 17 &19/06/ Update PVF. Diane Serneels. - Georganiseerd door de Vlaamse zorgverzekering

Eerste trap in PVF : Basisondersteuningsbudget. 17 &19/06/ Update PVF. Diane Serneels. - Georganiseerd door de Vlaamse zorgverzekering Basisondersteuningsbudget (BOB) Diane Serneels 1 Eerste trap in PVF : Basisondersteuningsbudget - Georganiseerd door de Vlaamse zorgverzekering - Ingebed in Vlaamse Sociale Bescherming - Dus in een systeem

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie oktober 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Aanvraag en inschaling PAB

Aanvraag en inschaling PAB Aanvraag en inschaling PAB 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Een woordje uitleg over PAB... 3 1.1 Wat is het PAB?... 3 1.2 Waarvoor mag ik het PAB gebruiken?... 3 1.3 Wat mag ik niet doen met het budget?... 4 1.4

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden.

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 300 van BJÖRN ANSEEUW datum: 27 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderen met autismespectrumstoornis - Wachtlijsten en behandeling

Nadere informatie

PVF - 30 oktober Vragen en Antwoorden

PVF - 30 oktober Vragen en Antwoorden PVF - 30 oktober 2014 - Vragen en Antwoorden 1. Wanneer wordt Persoonsvolgende financiering (PVF) praktijk? Op 25 april 2014 bekrachtigde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet PVF. Nu is het de bedoeling

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 4: 13 maart 2015 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 5 3.1 Persoon

Nadere informatie

Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd. Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015

Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd. Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015 Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015 1 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie januari 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD

ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD INHOUDSOPGAVE INLEIDING & DOEL 1 BONDGENOOTSCHAP MET OUDERS 2 HET LANDSCHAP VAN DE HULPVERLENING 7 SAMENWERKEN MET PARTNERS 24 INLEIDING EN DOEL INCLUSIE In onze organisatie

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over.

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over. Bijlage H3-H4: Termijnen In deze nota bepalen we handvatten voor teams IS en JHR voor bepalen van de geldigheidstermijn van het indicatiestellingsverslag (ISV) en de jeugdhulpbeslissing (JHB). De termijnen

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 2: 12 juli 2013 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 4 3.1 Persoon

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context.

Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Minor-Ndako wil kinderen en jongeren uit alle windstreken weerbaar en sterker maken voor de toekomst. Toelichting werking: Eligo Gent Verschillende

Nadere informatie

Richtlijnen Thuisbegeleidingsdiensten

Richtlijnen Thuisbegeleidingsdiensten Richtlijnen Thuisbegeleidingsdiensten Versie 3: maart 2016 Richtlijnen Thuisbegeleiding versie 3: maart 2016 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doelgroep... 3 3 Opdracht... 3 3.1 Niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

Het werken met en gebruiken van het A-document

Het werken met en gebruiken van het A-document Het werken met en gebruiken van het A-document Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp Twee stappen in de beoordeling van de aanvraag Indicatiestelling Jeugdhulpregie

Nadere informatie

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT 2 TOEGANGSPOORT Inleiding Samen met een hulpverlener diende je bij de toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening. In deze brochure leggen we uit hoe de toegangspoort

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Moduleren is eenvoudig. Om u wegwijs te maken hebben we een kort instructiefilmpje gemaakt:

Moduleren is eenvoudig. Om u wegwijs te maken hebben we een kort instructiefilmpje gemaakt: Datum: 12/11/2013 Contactpersoon technische ondersteuning: ERANOVA, support@ehealth.fgov.be. Telefoon: 02 788 51 55 (beschikbaar van 7u00 tot 20u00) Mevrouw de directeur of geachte mevrouw, Mijnheer de

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE?

INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE? INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE? Inhoud bijdrage Op een drafje door de zorginschalingen in De Okkernoot ifv de omschakeling naar een persoonsvolgend budget Transitie naar PVF De ondersteuning

Nadere informatie

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen 1 2 WERKINGSGEBIED 32 gemeentes 7 kleinstedelijke zorgregio s 2 WERKINGSGEBIED Tielt Izegem Roeselare KLEINSTEDELIJKE ZORGREGIO S Ieper Poperinge Veurne Diksmuide

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Omzendbrief 20 oktober 2011

Omzendbrief 20 oktober 2011 Omzendbrief 20 oktober 2011 Aan alle belanghebbenden binnen de sector ondersteuning aan personen met een handicap Ons kenmerk: 36/JT/Erk/Amb/omzendbriefDOP Vragen naar: Jos Theunis Telefoon: 02/225 85

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering. Vivo infosessies

Persoonsvolgende Financiering. Vivo infosessies Persoonsvolgende Financiering Vivo infosessies 17.11.2016 1 WELKOM & OPBOUW KADER: Wat betekent persoonsvolgende financiering (PVF)? Omzetting voor wie vandaag al ondersteuning heeft PRAKTISCH: Mijn ondersteuning

Nadere informatie

Het nieuwe decreet omvat 6 duidelijke krachtlijnen. CLB s worden rechtstreeks gevat door dit decreet, scholen onrechtstreeks.

Het nieuwe decreet omvat 6 duidelijke krachtlijnen. CLB s worden rechtstreeks gevat door dit decreet, scholen onrechtstreeks. 1 Het Decreet Integrale Jeugdhulp van 7 mei 2004 had als doel om aan minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving, zorg op maat te bieden door sector

Nadere informatie

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn nota aan private voorzieningen BJB datum 02/02/2015 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Kim Craeynest onderwerp Communicatie

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Implementatie van en transitie naar PVF Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 VAPH 2015 84.624 mensen die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming

Nadere informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN 1 Algemeen... 2 Wat is Perspectief 2020?... 2 Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?... 2 Wanneer start het nieuwe PVF-systeem?... 2 Wat zijn de 5 cirkels?...

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 31 mei 2013 1 van 15 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 4 3.1 Persoon

Nadere informatie

De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s

De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s... 1 1. Het toepassingsgebied van de erkenning als multidisciplinair team in het raam van

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag Hoofdstuk 7 Kinderbijslag www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid Inhoud 1 Situering... 3 2 De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag... 3 3 Effect op de 2/3 kinderbijslag... 4 3.1 Bij de

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Het hulpaanbod in modules

Het hulpaanbod in modules Het hulpaanbod in modules Anno 1998: Werkvormen PRO Erkenning en subsidiering per type voorziening Eenvoudig: de voorziening bepaalt het aanbod CONTRA De ingang tot de jeugdhulp bepaalt het hulptraject

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten De Sociale plattegrond Sector: VAPH (minderjarigen) Spreker: Paul Ongenaert (De Hagewinde) Missie en opdrachten Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie

Nadere informatie