overzicht lesstof groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "overzicht lesstof groep"

Transcriptie

1 overzicht lesstof groep 4

2 algemeen Regelmatig mogen leerlingen meehelpen met kleine klusjes. Iedere week zijn twee leerlingen onze weekhulp. Het kan dan voorkomen dat ze iets later uit de klas komen, maar dat is dan maar vier weken per jaar. schriftenweekend Twee keer per jaar is er een schriftenweekend. Dan brengen alle leerlingen al hun schriften en mappen met verzamelde werkbladen mee naar huis ter inzage. Na het weekend gaat alles dan weer mee terug naar school. U heeft zo tussendoor enig zicht op het gemaakte werk. rapport Drie maal per jaar worden de resultaten van de leerlingen op een digitaal rapport weergegeven. Er is dan ook gelegenheid voor een 10-minutengesprek over deze resultaten. Natuurlijk kunt u ook buiten deze 10-minutengesprekken contact hebben met ons. Neem dan ook altijd met ons contact op als u iets wilt vragen of laten weten. Schriftelijk, telefonisch, na schooltijd of door even een afspraakje te maken. huiswerk Het kan voorkomen dat uw kind "huiswerk" mee naar huis krijgt. Wij willen u vragen om uw kind daarbij te begeleiden. Uiteraard maakt uw kind het werk wel zelf, slechts toezicht en soms een beetje uitleg is voldoende. Het kan ook nodig zijn om structureel ( gedurende langere of kortere tijd) "huiswerk" mee te geven. Als dat van toepassing is dan neemt de leerkracht altijd met u contact op. Met ingang van dit schooljaar krijgen de kinderen een inlogcode voor het thuisprogramma van Ambrasoft en Nieuwsbegrip zodat thuis op de computer huiswerk gemaakt kan worden. ziekte / verlof Kan uw kind om welke reden dan ook niet naar school komen? Meldt u dit dan altijd zelf telefonisch of schriftelijk. Verlof buiten de vastliggende vrije dagen vraagt u schriftelijk aan bij de directie via een aanvraagformulier. pauze Tijdens de pauze is er gelegenheid om meegebracht fruit, een gezonde koek en/of drinken te nuttigen. Graag niet te grote hoeveelheden zodat voor uw kind nog tijd over blijft om te spelen in de pauze. We willen de berg afval, die tijdens de pauze ontstaat, verkleinen. Helpt u ons mee? Dat kan door het drinken en/of eten mee te geven in een plastic beker of flesje. 2

3 taal We werken met de methode Taalverhaal. De stof is ingedeeld in 5 blokken van 4 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit 8 lessen. Elke oneven les is een leerkrachtgebonden les en tijdens elke even les gaan de leerlingen na een korte instructie zelfstandig aan het werk. Elk hoofdstuk heeft dezelfde opbouw: Les 1: spreken, luisteren, woordenschat: tekst beluisteren, bespreken van doelwoorden, samenwerkopdracht. Les 2: spreken, luisteren: opdrachten gericht op verbanden in de tekst. Les 3: woordenschat en tekst lezen: lezen van een tekst en vragen over woorden maken. Les 4: woordenschat: opdrachten over de doelwoorden. Les 5: taalbeschouwing: klassikale les over woord/zinsbouw. Les 6: taalbeschouwing: zelfstandig werken met woord/zinsbouw opdrachten. Les 7: stellen: afschrijven van teksten. Les 8: woordenschat: opdrachten met andere woorden dan de doelwoorden. spreken/luisteren In Taalverhaal krijgen leerlingen veel gelegenheid hun mondelinge taalgebruik te ontwikkelen. Want Taalverhaal is een methode voor interactief taalonderwijs. Taalverhaal besteedt veel aandacht aan de communicatieve vaardigheden spreken/luisteren. woordenschat Taalverhaal heeft een duidelijke en sterke woordenschatlijn. Taalverhaal Taal biedt de doelwoorden altijd aan in de functionele, natuurlijke context van de luisterles. In totaal biedt Taalverhaal 600 woorden per jaargroep aan, dat zijn er dertig per hoofdstuk. Hiervan zijn er tien kijkwoorden per hoofdstuk. Dit zijn concrete woorden met een illustratie als toelichting. Daarnaast zijn er tien leeswoorden. Het gaat hierbij om abstracte woorden, veelal schooltaal. Tenslotte zijn er tien extra woorden. Deze hebben een iets hogere frequentie dan de kijk- en leeswoorden en zijn dus relatief gemakkelijker. taalbeschouwing Taalbeschouwing is op verschillende manieren verweven in Taalverhaal. Zeer expliciet in de lessen woord- en zinsbouw: leerlingen herkennen en oefenen begrippen als naamwoorden, werkwoorden en enkelvoud/meervoud in elk hoofdstuk. Daarnaast is taalbeschouwing gekoppeld aan woordenschat en - op een functionele manier - aan de taaltaken. 3

4 stellen Eén à twee lessen per hoofdstuk houden de leerlingen zich bezig met schrijfvaardigheid. Ook bij de schrijfopdrachten werken ze volgens het model bedenken, doen en terugkijken. Ze leren hun eigen kennis in te zetten tijdens de bedenkfase. Daarna schrijven ze de tekst. Aan het eind reflecteren ze op het proces en het product. De schrijfopdrachten sluiten aan bij de verhaallijn. toetsing We toetsen halverwege elk blok (na twee hoofdstukken), na elk blok en verder hebben we twee voortgangstoetsen. differentiatie Differentiatie bieden we aan door extra opdrachten achter in het boek, ssteropdrachten in het werkschrift, software en kopieerbladen. Voor leerlingen met bijv dyslexie bestaat er de mogelijkheid om met een maatschrift te werken. Hierin staan taaloefeningen met een aangepast leesniveau. Inhoudelijk is de oefening hetzelfde. spelling We werken met de spellingmethode Taalverhaal. De stof is ingedeeld in 5 blokken van 6 weken. In elk blok worden 8 woordpakketten behandeld. Elke week twee woordpakketten met hetzelfde spellingprobleem. De woordpakketten zijn als volgt opgebouwd: Woorden met 1 lettergreep, eerst klankzuiver,dan ook niet klankzuiver. Woorden met twee lettergrepen: samenstellingen, verkleinwoorden, woorden met een onbeklemtoonde e, met verdubbeling (bossen), met open lettergreep ( lopen), f/v en s/z (brief/brieven, neus/neuzen). Elke week heeft vier lessen: Les 1: introductie nieuw woordpakket en bespreking van het spellingprobleem. Les 2: oefeningen maken Les 3: nieuw woordpakket met hetzelfde spellingprobleem. Les 4: herhaling/verdieping met software, kopieerbladen, oefenboek. We werken met de volgende pictogrammen om een spellingprobleem aan te geven. 4

5 Daarnaast kennen we ook het pictogram met een schaar. Dit pictogram wordt gebruik bij samenvoegingen, waarbij één woord uit meerdere categorieën kan bestaan, zoals bijvoorbeeld haaientand (aai hoort bij ook zo woorden, tand hoort bij regelwoorden) toetsing We toetsen door een signaleringsdictee halverwege elk blok en controledictee na elk blok differentiatie We bieden differentatie aan door software, kopieerbladen en het oefenboek Spelen met Spellen. technisch lezen We werken met de leesmethode Estafette. We starten elke dag met inloop lezen. Alle leerlingen lezen 15 minuten op hun eigen niveau. Dit kan zelfstandig, in duo s, o.l.v een tutor uit groep 8 of o.l.v. de leerkracht zijn. Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede technische leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen. Verder wordt in de methode ook veel ruimte gegeven aan leesplezier. Kinderen leren allereerst een technische vaardigheid op hoog niveau. Daardoor kunnen ze ook plezier in lezen krijgen of houden, zodat ze in de toekomst gebruik blijven maken van de verworven leesvaardigheid. We gaan kort in op deze verschillende aspecten van leesvaardigheid: correct lezen Onder correct lezen verstaan we het foutloos lezen van woorden, zinnen of teksten. Hiermee wordt niets anders bedoeld dan dat van de leerling verwacht wordt dat hij leest wat er staat. Voor het aanleren van een goede technische leesvaardigheid is dit de basis. Zolang een leerling niet in staat is om correct te lezen, heeft het weinig zin om uitgebreid aandacht te besteden aan vlot lezen en vloeiend lezen. vlot lezen Met vlot lezen bedoelen we dat een leerling de woorden correct leest en voldoende vlot verloopt. Als een leerling in staat is om correct te lezen, maar daar veel te veel tijd voor nodig heeft, werkt dit belemmerend op het goed kunnen lezen van een tekst. De lezer heeft dan nog te veel aandacht nodig voor het op de juiste verklanken van de 5

6 tekst. Daardoor kan onvoldoende aandacht besteedt worden aan het in zich opnemen van wat hij leest. vloeiend lezen Om vloeiend te kunnen lezen, heeft de lezer geen moeite met correct en vlot lezen. We spreken van vloeiend lezen, als de lezer een tekst zonder haperingen en met een goede intonatie voorleest. Een goede intonatie is als de lezer zijn intonatie afstemt op de inhoud van de tekst die hij leest. Dat kan alleen als de lezer weinig aandacht nodig heeft voor het correct en het voldoende vlot lezen van de tekst. leesplezier Zorgen dat kinderen plezier beleven aan lezen, is een belangrijke doelstelling in Estafette. Het gaat erom dat leerlingen een goede technische vaardigheid verwerven, zodat dit lezen vrijwel moeiteloos gaat. Zij kunnen ervaren dat je aan lezen plezier kunt beleven. In Estafette wordt hier uitdrukkelijk aandacht aanbesteed. Dit gebeurt vooral in de wekelijkse toepassingslessen en in de toepassingsweken die vier keer per jaar worden in gepland. Belangrijk hierbij is om te laten zien dat wij zelf ook plezier aan lezen beleven. Daarom besteden we aandacht aan boekpromotie, waarbij wordt verteld over boeken waarvan wij hebben genoten. En niet te vergeten; regelmatig wordt ook voorgelezen. toetsen en controletaken In de loop van een schooljaar worden een aantal keren toetsen en controletaken afgenomen. De leesvaardigheid wordt in kaart gebracht en waarmee we nagaan of de leerlingen de doelen hebben bereikt. werken met verschillende aanpakken Bij het werken met Estafette zijn twee factoren van groot belang: het aanbieden van leerstof op het juiste niveau en het hanteren van de juiste aanpak bij elke leerling. De verschillende aanpakken spelen een cruciale rol bij de organisatie van het leesonderwijs met Estafette. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een aanpak: voor risicolezers (aanpak 1); Deze leerlingen krijgen verlengde instructie, meer begeleiding en extra leestijd. voor methodevolgers ( aanpak 2); Deze leerlingen krijgen een basisinstructie en werken vervolgens zelfstandig. voor de vlotte lezers ( aanpak 3) ;Deze leerlingen werken zelfstandig in een special werkboek en krijgen veel vrijheid in lezen. 6

7 begrijpend lezen We gebruiken Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Dit is een onlinemethode waarbij elke week een les begrijpend lezen wordt aangeboden die aansluit bij de actualiteit. Elke week staat een leesstrategie centraal. De leesstrategieën zijn: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen, relaties/verwijswoorden, visualiseren. HET HEBBEN VAN LEESPLEZIER is heel belangrijk! rekenen We werken met de rekenmethode Wereld In Getallen (WIG). We hebben deze methode gekozen omdat WIG: een beproefde rekenmethode is, die voldoet aan alle eisen die overheid en inspectie stellen. Iedere dag instructie biedt, naast het werken aan de weektaak op je eigen niveau. Iedere les bestaat voor de helft uit instructie met eventuele verlenging, voor de helft uit zelfstandig werken aan de weektaak. Iedere les is er extra instructie voor de kinderen met één ster en uitbreiding en verdieping voor kinderen met drie sterren. Hiervoor zijn de materialen Plusboek en Bijwerkboek, waar de kinderen gebruik van maken. Bij de methode hoort ook een uitgebreid computerprogramma en een digibordprogramma. Omdat we weten dat deze methode ook voorbereid op de CITO-toetsen Rekenen en Wiskunde en het aansluit op het Voortgezet Onderwijs was de keuze niet moeilijk. We toetsen na ieder blok van 3 of 4 weken, waarna remediëring volgt. In de eerste helft van het schooljaar besteden we daarnaast extra aandacht aan het automatiseren van de sommen tot 10/20 dmv splitslijn. Dit zijn oefenboekjes met sommen/splitsingen tot 10/20. De kinderen werken hierin op eigen tempo en eigen niveau. Als het boekje uit is, volgt een toets. Wordt deze voldoende gemaakt dan krijgen ze een splitsdiploma. In de tweede helft van het schooljaar wordt ook extra aandacht besteed aan het automatiseren van de tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10. Uw kind moet de tafels vlot op kunnen zeggen. Ook moet uw kind de sommen 7

8 vlot door elkaar kennen. We oefenen op school regelmatig oa. met Eenmaal Andermaal, maar het is echter ook belangrijk om thuis te oefenen. Daarvoor krijgt uw kind oefenmateriaal mee naar huis. Het is de bedoeling om vaak, maar niet te lang achter elkaar te oefenen. schrijven We werken met de methode Pennenstreken. De kinderen schrijven met potlood. Boekje 2A : verbeteren van schrijftechniek, aanleren hoofdletters. Boekje 2B: automatiseren hoofdletters en soepel verbonden schrift. biologie We volgen elke week de uitzending Huisje Boompje Beestje van Schooltv en proberen bij deze actualiteit aan te sluiten met diverse soorten opdrachten. Verkeer We maken gebruik van het door VVN uitgegeven lesmateriaal STAP VOORUIT uit hun verkeerseducatielijn. Ieder jaar hebben we 8 uitgebreide werkbladen waarbij we de kinderen leren: wat van je wordt verwacht en welke regels je moet kennen om je veilig te kunnen bewegen in het verkeer. Op de site van Veilig Verkeer Nederland vindt u hierover nog veel meer interessante informatie. We werken met de methode Wijzer Door Het Verkeer. Wijzer door het verkeer is samen met Veilig Verkeer Nederland ontwikkeld. Door de ROV's (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid) is deze verkeersmethode als beste keuze bestempeld. De leerstof staat in het teken van oversteken en voorgaan, veilig fietsen, weer en verkeer, borden, Kijk uit!, over het spoor, tekens, wie mag eerst? En verkeer en vervoer. We werken met een boek en 8

9 een werkschrift. Ook zijn er regelmatig doe-lessen waarbij de kinderen bijv. een verkeerswandeling maken of onderzoeken hoe veilig hun fiets is. godsdienst/sova We werken met de methode Hemel En Aarde. Elk jaar komen diverse thema s aan bod. Ook doen we mee met het vastenproject in samenwerking met de parochie. Als Kanjer-school werken wij het gehele jaar aan het Kanjer-project. Positief gedrag staat hierin centraal. Kinderen leren inzien wat bepaald gedrag betekent voor groepsgenoten. De groep leert negatief gedrag te corrigeren en om te buigen naar positief (=kanjer) gedrag. In groep 4 werken we met het boek Max en de klas. We gaan als Kanjers met elkaar om volgens de afspraken: We vertrouwen elkaar We helpen elkaar Niemand speelt de baas Niemand lacht uit Niemand doet zielig Gesymboliseerd door de petten, wit, zwart, rood en geel. muziek Sinds eind schooljaar maken wij voor muziek op school gebruik van de digitale lesomgeving van 123 Zing. 123 Zing biedt elke leerkracht online toegang tot tientallen liedjes voor groep 1 t/m 8, bijpassende lessuggesties, meezingvideo s en zanglessen. Met behulp van 123 Zing investeert de school in de deskundigheidsbevordering van leerkrachten. In combinatie met de zeer gebruiksvriendelijke digitale lesomgeving ontstaat een stevige basis voor meer muziek. gymnastiek Twee keer in de week gymmen we in de gymzaal, een spelles en een gymles met oefeningen. Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht en een handdoek mag worden meegenomen. Uw kind kan zijn gezicht en voeten afspoelen. 9

10 tehatex Onder tehatex verstaan we tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen. De opdrachten sluiten aan bij de tijd van het jaar en/of leerstofgebieden. We werken met verschillende technieken. De nadruk ligt op creatief werken, zodat elk kind zijn unieke werkstuk kan maken. We putten voor onze ideeën en technieken uit de methode Uit De Kunst. zelfstandig werken Na een aantal weken starten we met de schijf, of wel werken in hoeken, waarbij de nadruk ligt op het zelfstandig werken. De volgende leerstofgebieden komen aan de orde: taal, spelling, rekenen herhaling of verrijking, automatiseren van sommen tot 20, tafels, spel- en constructiehoek. Bij deze leerstofgebieden maken we ook gebruik van de computer. Daarnaast gaan we drie keer per week met de gehele groep naar het computerlokaal waar we aan alle vakgebieden zelfstandig kunnen werken. De kinderen werken aan eigen opdrachten op eigen niveau en tempo. De leerkracht heeft de gelegenheid om individueel met kinderen te werken. 10

overzicht lesstof groep

overzicht lesstof groep overzicht lesstof groep 6 algemeen Regelmatig mogen leerlingen meehelpen met kleine klusjes. Iedere week zijn twee leerlingen onze weekhulp. Het kan dan voorkomen dat ze iets later uit de klas komen, maar

Nadere informatie

Overzicht lesstof groep

Overzicht lesstof groep Overzicht lesstof groep 5 algemeen Regelmatig mogen leerlingen meehelpen met kleine klusjes. Iedere week zijn twee leerlingen onze weekhulp. Het kan dan voorkomen dat ze iets later uit de klas komen. schriftenweekend

Nadere informatie

overzicht lesstof groep

overzicht lesstof groep overzicht lesstof groep 7 algemeen In de tweede helft van het schooljaar maken de leerlingen de CITO-entreetoets. Deze toets is vooral bedoeld om hiaten te herkennen, zodat deze kunnen worden aangevuld

Nadere informatie

overzicht lesstof groep

overzicht lesstof groep overzicht lesstof groep 8 algemeen schriftenweekend Twee keer per jaar is er een schriftenweekend. Dan brengen alle leerlingen al hun schriften en mappen met verzamelde werkbladen mee naar huis ter inzage.

Nadere informatie

Welkom op onze pagina. Groep 4b en 5. Obs de aanloop

Welkom op onze pagina. Groep 4b en 5. Obs de aanloop Welkom op onze pagina Groep 4b en 5 Obs de aanloop Wat doen we in groep 4? Rekenen Taal Lezen Spelling Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen Schrijven Natuur verkeer Tekenen/handvaardigheid/muziek/gymnastiek

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

overzicht lesstof groep

overzicht lesstof groep overzicht lesstof groep 3 algemeen Regelmatig mogen leerlingen meehelpen met kleine klusjes. Iedere week zijn twee leerlingen onze weekhulp. verjaardag De verjaardag vieren we om 10 uur. In groep 3 wordt

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Informatieboekje voor groep 5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE GROEP 4

INFORMATIEBOEKJE GROEP 4 Godsdienstige Vorming INFORMATIEBOEKJE GROEP 4 Elke dag starten wij in de groep met een Bijbelverhaal of we zingen mooie christelijke liederen. We gebruiken hierbij de methode KIND OP MAANDAG. Op vrijdag

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 4 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt.

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. INFORMATIE OVER GROEP 4 Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Informatieavond groep 3/4 september 2014

Informatieavond groep 3/4 september 2014 Informatieavond groep 3/4 september 2014 Welkom Voorstellen juf Marjolein meester Wim Doel van de avond Werkwijze in de klas Dagritme Zelfstandig werken Computer Hulp vragen Taakje in de klas Een aantal

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4/5.

INFORMATIE OVER GROEP 4/5. INFORMATIE OVER GROEP 4/5. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatie groep 4 schooljaar

Informatie groep 4 schooljaar Informatie groep 4 schooljaar 2016-2017 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen Voor het technisch lezen gebruiken wij de methode Timboektoe. De leerlingen hebben drie momenten in de week

Nadere informatie

algemene informatie groep 1/2

algemene informatie groep 1/2 algemene informatie groep 1/2 algemeen De groepen 1-2A en 1-2b zijn gemengde groepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar in één groep zitten. In onze kleutergroepen werken we vanuit de actuele

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 7

Informatie. vakgebieden. Groep 7 Informatie vakgebieden Groep 7 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatieavond groep 4b

Informatieavond groep 4b Informatieavond groep 4b Leerkrachten: Chantal Laven: aanwezig op maandag en dinsdag. Anja v.d. Maaden: aanwezig op woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen. Samenstelling van de groep: 25 leerlingen

Nadere informatie

Overzicht lesstof groep 5

Overzicht lesstof groep 5 Overzicht lesstof groep 5 Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Taal 3 Spelling 5 Technisch lezen. 6 Begrijpend lezen. 8 Rekenen.. 8 Schrijven. 9 Wereldoriëntatie.. 10 Engels. 11 Verkeer 11 Godsdienst / Sova

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Algemene informatie. Diverse dingen:

Algemene informatie. Diverse dingen: Informatieboekje Groep 4/5 2011-2012 Algemene informatie Diverse dingen: Gedragsregels in en buiten de klas Samen met de juf hebben de kinderen klassenregels bedacht en ondertekend. Wij houden ons allemaal

Nadere informatie

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes Informatie groep 4 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen Ter bevordering van het lezen werken we met de methode Estafette. Met behulp van deze methode krijgen kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 5 Informatieboekje groep 5 Informatie groep 5 1 Dit is het informatieboekje van groep 5. Hierin kunt u informatie vinden over de methodes, de regels en andere specifieke zaken die bij groep 5 horen. Het

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Informatieboekje voor groep 6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Wat doen de kinderen allemaal in groep 3/4? Van de kleutergroep naar groep 3 is een hele stap! Een eigen potlood, een gummetje,

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Ofwel... Wat doen we de hele week en wie staat er voor de groep

Ofwel... Wat doen we de hele week en wie staat er voor de groep Informatieavond groep 4 Hoe, wat, wanneer en wat er verder zo besproken kan worden... Programma Welkom Hoe zit de organisatie van de week in elkaar? Leerstof van dit schooljaar in vogelvlucht Pedagogisch

Nadere informatie

Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b

Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b Even voorstellen maandag,donderdag en vrijdag: Anita dinsdag en woensdag: Marjon maandag-, dinsdag- en woensdagochtend: Lorenzo donderdag: Pabo-stagiaire Nelianne

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen Informatie groep 4 Het lezen wordt twee maal per jaar op tempo getoetst door een CITO toets (DMT), waarbij de leerling in

Nadere informatie

Informatie over groep 3 en 4

Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 Schooljaar 2015-2016 Wij stellen ons voor Mijn naam is Marie-José Kostense, leerkracht van groep 3/4. Naast de rol van leerkracht vervul ik de rol van taal-leescoördinator

Nadere informatie

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Ruud Janssen Alles telt (2e editie - ThiemeMeulenhoff) De methode biedt een doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw. De leerlijnen zijn digitaal beschikbaar. Het

Nadere informatie

OBS Stellegors schooljaar 2015/2016. Informatie groep 6. 1. De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen.

OBS Stellegors schooljaar 2015/2016. Informatie groep 6. 1. De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen. OBS Stellegors schooljaar 2015/2016 Informatie groep 6 1. De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen. Ter bevordering van het lezen werken we met de methode Estafette.

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

Wij zouden het fijn vinden als u uw kind blijft stimuleren om elke dag even te lezen, maar laat het daarnaast ook genieten van uw voorlezen!

Wij zouden het fijn vinden als u uw kind blijft stimuleren om elke dag even te lezen, maar laat het daarnaast ook genieten van uw voorlezen! Welkom in groep 4 Uw kind zit nu in groep 4, een enorme verandering ten opzichte van groep 3. Vooral het werken is heel anders. De kinderen moeten nu in een bepaalde tijd een hoeveelheid werk af hebben.

Nadere informatie

Zo gaat dat in de. Populier

Zo gaat dat in de. Populier Zo gaat dat in de. Populier schooljaar 2017-2018 In dit boekje vindt u allerlei informatie over de bovenbouw. Praktische punten en een toelichting op hoe we in de bovenbouw werken. Veel leesplezier! Toelichting

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 5 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 5 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 5 SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkracht: André Obstetar Info groepen 5 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Groep 5 bestaat uit 27 kinderen. Hieronder volgt een overzicht van activiteiten die dit schooljaar

Nadere informatie

Overzicht lesstof groep 8

Overzicht lesstof groep 8 Overzicht lesstof groep 8 Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Taal 3 Spelling 5 Technisch lezen. 6 Begrijpend lezen. 8 Rekenen.. 8 Schrijven. 9 Wereldoriëntatie.. 10 Engels. 11 Verkeer 11 Godsdienst / Sova

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Groep 3-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatiefolder. Groep 3/4. Schooljaar 2015-2016. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Informatiefolder. Groep 3/4. Schooljaar 2015-2016. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Informatiefolder Groep 3/4 Schooljaar 2015-2016 1 Informatie schooljaar 2015-2016 Groep 3 en 4 Voor u ligt de informatiefolder van de groep, waarin uw kind dit schooljaar zit. In deze informatiefolder

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

Er staat koffie voor u klaar!

Er staat koffie voor u klaar! Er staat koffie voor u klaar! Even voorstellen.. Onze directeur: Joost Heemskerk Barend Schuurman IB Saskia Smeets 7S Judith Does 7J LIO-stagiaire Amy Spaans Sophie Kistemaker Op de vrijdag Catechese Jaaropening

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015 informatie groep 4 Kbs De Werft Raaimoeren 21 4824 KA Breda 076-5410515 www.dewerft.nl kbsdewerft_info@inos.nl Beste ouders, 8 september 2015 Uw kind zit ondertussen alweer enkele jaren op de basisschool.

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Er staat koffie voor u klaar!

Er staat koffie voor u klaar! Er staat koffie voor u klaar! Even voorstellen.. Onze directeur: Joost Heemskerk Barend Schuurman IB Saskia Smeets 7S Judith Does 7J LIO-stagiaire Amy Spaans Sophie Kistemaker Op de vrijdag Catechese Jaaropening

Nadere informatie

Informatie groep 3 en 4

Informatie groep 3 en 4 Informatie groep 3 en 4 Hierbij even wat informatie over de dingen waar uw kind dit schooljaar mee te maken krijgt. Dit kan u helderheid verschaffen over wat de kinderen leren in groep 3 en 4. En ook hoe

Nadere informatie

Inloopavond. 14 september 2015. groep 7

Inloopavond. 14 september 2015. groep 7 Inloopavond 14 september 2015 groep 7 1) Algemeen - De kinderen hebben in de eerste schoolweek de schoolkalender meegekregen. Hierop vindt u de activiteiten van dit schooljaar, de vakanties en de vrije

Nadere informatie

Welkom. Wij wensen u en uw kind een fijn, maar bovenal een gezegend schooljaar toe! Als er vragen/problemen zijn, mail, bel of (liever) kom langs!

Welkom. Wij wensen u en uw kind een fijn, maar bovenal een gezegend schooljaar toe! Als er vragen/problemen zijn, mail, bel of (liever) kom langs! Welkom De eerste twee schoolweken liggen alweer bijna achter ons! Tijdens de info- avond heeft u de mogelijkheid gehad om belangrijke informatie te ontvangen. In uw handen heeft u de infobrief van groep

Nadere informatie

Even voorstellen groep 4a Juf Leontien en juf Loes

Even voorstellen groep 4a Juf Leontien en juf Loes Even voorstellen groep 4a Juf Leontien en juf Loes Deze avond Overgang van groep 3 naar 4 De vakken Een schooldag Dalton Korte info Overgang groep 3 naar 4 Lastige overgang van alleen werkschriften naar

Nadere informatie

Algemene belangrijke zaken

Algemene belangrijke zaken Algemene belangrijke zaken Binnenkomst: de kinderen mogen vanaf 8.15 uur binnen komen om hun tas en hapje en drankje binnen neer te zetten/ op te hangen. Daarna gaan de kinderen naar het plein waar een

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 8

Informatie. vakgebieden. Groep 8 Informatie vakgebieden Groep 8 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool. Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school

Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool. Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school Agenda: Informatie over de vakken van groep 3 Koffie en thee drinken, korte pauze

Nadere informatie

-INFO groep 5- Welkom

-INFO groep 5- Welkom Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatie groep 5. Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in het kort de werkwijze in onze groep 5 uit.

Informatie groep 5. Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in het kort de werkwijze in onze groep 5 uit. RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 5 Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 5-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 5 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen Informatie groep 4 Het lezen wordt twee maal per jaar op tempo getoetst door een CITO toets (DMT), waarbij de leerling in

Nadere informatie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken:

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken: Informatie over groep 5 Groep 5A: Juf Maaike (ma, di en wo) Juf Jolanda (do en vr) Groep 5B: Juf Anita (ma, di en wo) Juf Dien (do en vr) Gymles: maandag (van gymleerkracht Elly Buijs) dinsdag (van de

Nadere informatie

Informatieavond groep 3-4

Informatieavond groep 3-4 Welkom allemaal. Informatieavond groep 3-4 Schooljaar 2013-2014 19-08-2013 Agenda Veel handen in de klas Schoolmissie Brede basisschool De Klimboom Eigen verantwoordelijkheid Organisatie in de groep Vakken

Nadere informatie

Informatie avond groep 4 6 september 2016

Informatie avond groep 4 6 september 2016 Informatie avond groep 4 6 september 2016 Algemene zaken In de schoolgids kunt u zaken vinden die de hele school aangaan. Enkele zaken die specifiek voor groep 4 gelden zijn: groep 4 zijn de kinderen groot

Nadere informatie

Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg

Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg Voorstellen Renske Staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep. Vanaf januari 2015 gaat zij met zwangerschapsverlof. Er zal vanaf

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 6. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatiebulletin groep 5 2015-2016

Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder de informatie over groep 5. Uiteraard wordt u ook dit schooljaar middels de nieuwsbrief geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Overzicht lesstof groep 3

Overzicht lesstof groep 3 Overzicht lesstof groep 3 Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Lezen 3 Rekenen.. 5 Schrijven. 6 Wereldoriëntatie.. 7 Engels. 7 Verkeer 7 Godsdienst / Sova 8 Muziek.. 9 Gymnastiek.. 9 Tehatex.. 9 Zelfstandig

Nadere informatie

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015 Informatieboekje Groep OBS De Toermalijn 2014-2015 Belangrijke, algemeen praktische zaken. Medio april worden het schriftelijke verkeersexamen en het praktijkexamen afgenomen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 3 2017-2018 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 1. Inleiding

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje. groep 4

Informatieboekje. groep 4 Informatieboekje groep 4 2016-2017 Doel van dit boekje: Een overzicht geven van de leerstof die in deze groep aan de orde komt. Rekenen Methode: Pluspunt Wij hebben een eigen planning gemaakt bij de methode

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatie groep 6. Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in het kort de werkwijze in onze groep 6 uit.

Informatie groep 6. Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in het kort de werkwijze in onze groep 6 uit. RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 6 Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in

Nadere informatie